Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0133(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0150/2016

Ingivna texter :

A8-0150/2016

Debatter :

PV 16/03/2017 - 2
CRE 16/03/2017 - 2

Omröstningar :

PV 16/03/2017 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0091

Antagna texter
PDF 242kWORD 45k
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg
Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn ***I
P8_TA(2017)0091A8-0150/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 mars 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning) (COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0294),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0160/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 september 2015(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 februari 2016(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(3),

–  med beaktande av skrivelsen av den 28 januari 2016 från utskottet för rättsliga frågor till fiskeutskottet i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen.

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f(4) i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 januari 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen.

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0150/2016),

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 13, 15.1.2016, s. 201.
(2) EUT C 120, 5.4.2016, s. 40.
(3) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (omarbetning)
P8_TC1-COD(2015)0133

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1004.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy