Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2228(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0032/2017

Внесени текстове :

A8-0032/2017

Разисквания :

PV 15/03/2017 - 17
CRE 15/03/2017 - 17

Гласувания :

PV 16/03/2017 - 6.8
CRE 16/03/2017 - 6.8

Приети текстове :

P8_TA(2017)0093

Приети текстове
PDF 624kWORD 74k
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург
Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика
P8_TA(2017)0093A8-0032/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (2016/2228(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS), сключена на 10 декември 1982 г. и в сила от 16 ноември 1994 г., и Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК),

—  като взе предвид споразумението, прието в Париж на двадесет и първата конференция на страните по РКOОНИК от 12 декември 2015 г. (Парижкото споразумение), и гласуването в Европейския парламент на 4 октомври 2016 г. по ратификацията на Споразумението(1),

—  като взе предвид Конвенцията от Минамата, Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Протокола от Гьотеборг, Стокхолмската конвенция, Конвенцията от Орхус и Конвенцията за биологичното разнообразие,

—  като взе предвид срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие и заключителния документ, приет от Общото събрание на 25 септември 2015 г., озаглавен „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие“(2),

—  като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 16 ноември 1972 г. за опазване на световното културно и природно наследство,

—  като взе предвид Конвенция № 169 на МОТ,

—  като взе предвид Декларацията от Илулисат, обявена на 28 май 2008 г. от пет крайбрежни държави от Северния ледовит океан на Конференцията за Северния ледовит океан в Илулисат, Гренландия,

—  като взе предвид Декларацията на живеещите в близост до полюса инуити относно принципите за развитие на ресурсите в Инуит Нунаат (земята на инуитите)(3),

—  като взе предвид Декларация № 61/295 за правата на коренното население, приета от Общото събрание на ООН на 13 септември 2007 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по въпроси, свързани с Арктическия регион, и по-специално тези от 20 юни 2016 г., 12 май 2014 г., 8 декември 2009 г. и 8 декември 2008 г.,

—  като взе предвид глобалната стратегия на ЕС в областта на външните работи и политиката на сигурност на Европейския съюз от юни 2016 г. относно „Обща визия, общи действия: по-силна Европа“, както и „Доклад за ОВППС — Нашите приоритети през 2016 г.“, одобрен от Съвета на 17 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) от 27 април 2016 г. „Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика“(JOIN(2016)0021), съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител от 26 юни 2012 г. „Разработване на политика на Европейския съюз по отношение на Арктическия регион“ (JOIN(2012)0019) и съобщението на Комисията от 20 ноември 2008 г. „Европейския съюз и арктическият регион“ (COM(2008)0763),

—  като взе предвид националните стратегии за Арктика на арктическите държави и по-специално тези на Кралство Дания (2011 г.), Швеция (2011 г.) и Финландия (2013 г.), както и стратегиите на други държави — членки на ЕС, и други държави от ЕИП,

—  като взе предвид Решение 2014/137/EC на Съвета от 14 март 2014 година за отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна,

—  като взе предвид Декларацията за създаването на Арктическия съвет (АС) и настоящата програма на АС за периода 2015 — 2017 г. по време на председателството на САЩ,

—  като взе предвид декларацията по повод на 20-та годишнина на евро-арктическото сътрудничество в Баренцово море, приета в Киркенес, Норвегия на 3—4 юни 2013 г.,

—  като взе предвид изявленията на Конференцията на парламентаристите от Арктическия регион (CPAR) и на парламентарната конференция за Баренцово море (BPC), и по-специално изявлението, прието на 12-ата конференция на CPAR в Улан Уде, Русия, на 14 — 16 юни 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на третата среща на министрите за обновеното Северно измерение, проведена в Брюксел на 18 февруари 2013 г.,

—  като взе предвид изявленията, приети на парламентарния форум на Северното измерение в Рейкявик, Исландия през май 2015 г., в Архангелск, Русия през ноември 2013 г., в Тромсьо, Норвегия през февруари 2011 г. и в Брюксел през септември 2009 г.,

—  като взе предвид Международния кодекс за кораби, извършващи дейност в полярни води, приет от Международната морска организация (ММО),

—  като взе предвид Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL),

—  като взе предвид Конвенцията за разлив на нефт, фонда за разлив на нефт и Допълнителния фонд,

—  като взе предвид резолюциите си от 21 ноември 2013 г. относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на Годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност)(4), от 12 септември 2013 г. относно морското измерение на общата политика за сигурност и отбрана(5), от 22 ноември 2012 г. относно ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обусловени от климата кризи и при природни бедствия(6) и от 12 септември 2012 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност(7),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Арктика и по-специално резолюциите от 12 март 2014 г. относно стратегията на ЕС за Арктика(8), от 20 януари 2011 г. относно устойчивата политика на ЕС за Далечния север(9) и от 9 октомври 2008 г. относно управлението на Арктика(10),

—  като взе предвид резолюциите си от 2 февруари 2016 г. относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие(11) и от 12 май 2016 г. относно последващите действия във връзка с Програмата до 2030 г.(12),

—  като взе предвид съответните препоръки на Делегацията за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС — Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (Делегацията SINEAA),

—  като взе предвид Космическата стратегия за Европа (COM(2016)0705), публикувана от Комисията на 26 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 2015/1775 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година относно търговията с тюленови продукти,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по международна търговия, на комисията по регионално развитие и на комисията по рибно стопанство (A8-0032/2017),

A.  като има предвид, че ЕС е глобален фактор; като има предвид, че съществува дългогодишна ангажираност на ЕС в Арктика, основана на история, география, икономика и научни изследвания; като има предвид, че три от държавите членки — Дания, Финландия и Швеция — са арктически страни; като има предвид, че Арктика е заобиколена от международни води, и че правителствата и гражданите по света, включително Европейският съюз, носят отговорността да подкрепят защитата на Арктика;

Б.  като има предвид, че ангажиментът на ЕС в северния регион и в Арктика започна още в началото на 90-те години на миналия век с участието му в създаването на Съвета на региона на Балтийско море (CBSS) и Евро-арктическия съвет за региона на Баренцово море (BEAC) и с пълноправната членство на Комисията в тях;

В.  като има предвид, че политиката за Северното измерение (СИ), което засяга както вътрешната политика, така и външните отношения на ЕС, се разви в равноправно партньорство между ЕС, Русия, Норвегия и Исландия; като има предвид, че заедно с партньорите от СИ няколко други многостранни организации участват в тази съвместна политика, като например АС, CBSS и BEAC, като Канада и САЩ са наблюдатели; като има предвид, че тази политика обхваща широка географска област и играе важна роля чрез практическо регионално сътрудничество в областта на устойчивото развитие, общественото здравеопазване, социалното благополучие, културата, опазването на околната среда и логистиката и транспорта;

Г.  като има предвид, че ЕС постепенно изгради и укрепи политиката си за Арктика; като има предвид, че развиващата се ангажираност и общите интереси на ЕС ще бъдат обслужени по най-добър начин чрез добре координирани общи средства; като има предвид, че предизвикателствата, свързани с Арктика, изискват обща регионална и международна реакция;

Д.  като има предвид, че Арктика е изправена пред уникални социални, екологични и икономически предизвикателства;

Е.  като има предвид, че европейската част от Арктика е с ниска гъстота на населението, което е разпръснато на значителна площ, характеризираща се с липса на транспортни връзки, като например пътни, железопътни и въздушни връзки между Изтока и Запада; като има предвид, че европейската част на Арктика страда от недостиг на инвестиции;

Ж.  като има предвид, че по отношение на Арктика се прилага широка международна правна рамка;

З.  като има предвид, че АС е основният форум за сътрудничество в Арктика; като има предвид, че през своето 20-годишно съществуване АС показа способността си да поддържа сътрудничество в конструктивен и позитивен дух, да се адаптира към новите предизвикателства и да поема нови отговорности;

И.  като има предвид, че арктическите държави имат суверенитет и юрисдикция над своите земи и води; като има предвид, че правата на хората от Арктика да осъществяват устойчиво използване на своите природни ресурси трябва да бъдат зачитани;

Й.  като има предвид, че интересът към Арктика и нейните ресурси нараства поради променящите се условия на околната среда в района и недостига на ресурси; като има предвид, че геополитическото значение на региона нараства; като има предвид, че последствията от изменението на климата и нарастващата конкуренция за достъп до Арктика и нейните природни ресурси, както и разширяващите се икономически дейности породиха рискове за региона, включително предизвикателства пред околната среда и сигурността на хората, но също така и нови възможности, като например за високоразвита, устойчива биоикономика; като има предвид, че в резултат от изменението на климата ще бъдат открити нови плавателни пътища и ще станат достъпни нови риболовни зони и природни ресурси, което може да доведе до увеличаване на човешката дейност и на екологичните предизвикателства в региона;

K.  като има предвид, че Арктика дълго време беше район на конструктивно международно сътрудничество, и като има предвид, че Арктика трябва да се запази като район на слабо напрежение;

Л.  като има предвид, че добрата достъпност с цел по-добро свързване на селските райони в Северния регион с останалата част на ЕС е предпоставка за устойчиво и конкурентно икономическо развитие на северните центрове за растеж предвид нарастващото внимание от страна на инвеститори и заинтересовани страни към техните неизползвани ресурси и ролята им на фокусни точки на загриженост за околната среда;

M.  като има предвид, че от 2015 г. насам Руската федерация създаде поне шест нови бази на север от Северния полярен кръг, включително шест океански пристанища и 13 летища, и увеличава присъствието сухопътни сили в Арктика;

Н.  като има предвид, че от стратегическо значение за политическата и икономическата стабилност на Европа и в света е наличието на здрава и стабилна арктическа екосистема, населена от жизнеспособни общности; като има предвид, че в Арктика се намират повече от половината от влажните зони в света и тя играе ключова роля за пречистването на водата; като има предвид, че Арктика допринася за постигане на целта за добро състояние на водите в Европейския съюз съгласно Рамковата директива за водите; като има предвид, когато става въпрос за опазване на арктическите социо-екосистеми, цената на бездействието расте експоненциално;

O.  като има предвид, че морските ледове в Арктика намаляха значително от 1981 г. насам, районите под вечния лед намаляват (с риск от случайно изпускане в атмосферата на огромни количества въглероден диоксид(13) и метан), снежното покритие продължава да намалява, а топенето на ледниците допринася за покачването на морското равнище в световен мащаб; като има предвид, че според наблюденията топенето на морските ледове настъпва дори с още по-бързи темпове, отколкото прогнозират моделите, а обемът на морския лед през лятото е спаднал с над 40% за 35 години; като има предвид, че в полярните региони изменението на климата напредва с двойно темпо, което дори се ускорява, а това води до непознати и непредвидими промени в световните екосистеми;

П.  като има предвид, че три държави — членки на ЕС (Дания, Финландия и Швеция), и една отвъдморска страна и територия (Гренландия ) са членове на съставения от осем членове АС, а седем други държави членки (Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Испания и Обединеното кралство) са наблюдатели; като има предвид, че ЕС очаква окончателното прилагане на своя официален статут на наблюдател в АС;

Р.  като има предвид, че опазването на околната среда и устойчивото развитие са двете основни доктрини на Декларацията от Отава, които поставиха началото на Арктическия съвет през 1996 г.;

С.  като има предвид, че около четири милиона души живеят в Арктическия регион, от които приблизително 10% са коренно население; като има предвид, че уязвимата арктическа околна среда, както и основните права на коренното население трябва да бъде зачитани и защитавани с по-строги гаранции; като има предвид, че правата на коренното и местното население да одобрява и да участват във вземането на решения, които засягат добива на природни ресурси, трябва да бъдат гарантирани; като има предвид, че увеличаването на замърсителите и тежките метали в Арктика има отрицателни последствия за хранителната верига поради наличието им във фауната и флората, по-специално в рибите, и представлява важен здравен проблем за местното население и за потребителите на рибни продукти извън региона;

Т.  като има предвид, че екосистемите в Арктика, включително нейната флора и фауна, са особено уязвими на нарушения и периодите им на възстановяване са относително дълги; като има предвид, че отрицателните последствия за околната среда често са кумулативни и необратими и също така често имат външни географски и екологични въздействия (напр. увреждане на океанските екосистеми);

У.  като има предвид, че през последните десетилетия температурата на въздуха в Арктика нараства приблизително два пъти по-бързо, отколкото в световен мащаб;

Ф.  като има предвид, че увеличаването на количеството парникови газове и замърсяването на атмосферния въздух допринасят за изменението на климата в Арктика; като има предвид, че климатичното замърсяване в Арктика се дължи предимно на оператори от Азия, Северна Америка и Европа, така че мерките за намаляване на емисиите в ЕС играят важна роля за справяне с изменението на климата в Арктика;

Х.  като има предвид, че има множество рискове, свързани с употребата на тежко гориво в арктическия морски транспорт: в случай на разливи това гориво с висока плътност се разпада на емулсии, потъва и може да бъде транспортирано на големи разстояния, ако се утаи в лед; разливът на тежко гориво създава огромен риск за продоволствената сигурност на арктическите коренни общности, чието препитание зависи от риболова и лова; при изгарянето на тежкото гориво се образуват серни оксиди, тежки метали, както и големи количества сажди, които, ако попаднат в ледовете в Арктика, стимулират абсорбирането на топлина в ледената маса и така се ускоряват топенето на леда и изменението на климата; като има предвид, че превозът и използването на тежко гориво са забранени от Международната морска организация във водите, заобикалящи Антарктика;

Ц.  като има предвид, че ЕС следва да играе водеща роля в обсъжданията и преговорите в рамките на международни форуми, имащи за цел да се гарантира, че всички засегнати страни ще поемат своите отговорности по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове или замърсители и да се даде отговор на нарастващите предизвикателства пред устойчивото управление на ресурсите;

Ч.  като има предвид, че рисковете, произтичащи от използването на ядрена енергия в ледоразбивачи и крайбрежни съоръжения следва да бъдат взети предвид и сведени до минимум във всички дейности, свързани с подготвеността и реагирането;

Ш.  като има предвид, че изхвърлянето на отпадъци от всякакъв вид във вечно замръзналите почви в Арктика при никакви обстоятелства не е устойчиво решение за управление на отпадъците, както се вижда от неотдавнашните констатации в Камп сенчъри в Гренландия;

Щ.  като има предвид, че политиката на ЕС в Арктическия регион следва да отразява в по-голяма степен целите за устойчиво развитие, за които ЕС е поел ангажимент да постигне до 2030 г.;

AA.  като има предвид, че научно информираното вземане на решения, включващо знанията на местното и коренното население, е от ключово значение за опазването на крехките екосистеми в Арктика, за намаляване на рисковете, за предоставяне на възможност на местните общности да се приспособят и за насърчаване на устойчивото развитие; като има предвид, че ЕС е водещият финансов донор в света за научни изследвания в Арктика и че той насърчава свободния обмен на резултатите от тях;

АБ.  като има предвид, че балансираното съчетание на арктическия промишлен опит и специализация, от една страна, и ангажимента към благоприятни за околната среда и устойчиви цели на развитие, от друга страна, има потенциал за насърчаване на екологичните иновации, промишлените симбиози и ефективното управление на отпадъците в Арктическия регион, а оттам и за поддържане както на непокътнатата му среда, така и на потенциала му за нови и възникващи възможности за бизнес и за създаване на нови работни места, в процес, който допринася също така за младежката заетост и за посрещането на предизвикателствата на застаряващото население на региона;

АВ.  като има предвид, че техническият капацитет на съществуващите в ЕС сателитни комуникации в рамките на услугите и инфраструктурата, предлагани от „Коперник“ и „Галилео“, биха могли да удовлетворят нуждите на потребителите, които се намират в Арктическия регион;

АГ.  като има предвид, че участието на местните общности е от основно значение за успеха на управлението на природните ресурси и за изграждането на устойчивост в крехките екосистеми;

АД.  като признава значението да се вземат предвид традиционните и местните знания в процесите на вземане на решения в Арктика;

АЕ.  като има предвид, че културите на народите саами, ненци, ханти, евенки, чукчи, алеути, юпики и инуити трябва да бъдат защитени в съответствие с Декларацията на ООН за правата на коренното население; като има предвид, че коренното население на Арктика има право да използва природните ресурси в собствените си области и поради това следва да бъде част от всички бъдещи планове за търговски риболов;

АЖ.  като има предвид, че всяка риболовна дейност в Арктическия регион трябва да се осъществява в съответствие с действащите международни споразумения, уреждащи тази област, включително Договора за Шпицберген от 1920 г., и по-специално с всички права на държавите — страни по този договор, както и съгласно всички исторически права на риболов;

1.  приветства съвместното съобщение като положителна стъпка към интегрирана политика на ЕС по арктическите въпроси, с която се установяват 39 конкретни области на действие, както и към изготвянето на по-последователна рамка за действия на ЕС, съсредоточена върху европейската част на Арктика; подчертава необходимостта от повече съгласуваност между вътрешните и външните политики на ЕС по арктическите въпроси; призовава Комисията да установи конкретни мерки за изпълнение и последващи мерки за своето съобщение; отново призовава за всеобхватна стратегия и конкретен план за действие относно ангажимента на ЕС в Арктика, като отправна точка следва да бъде целта за опазването на уязвимата екосистема на Арктика;

2.  приветства трите приоритетни области, посочени в съвместното съобщение, а именно изменението на климата, устойчивото развитие и международното сътрудничество;

3.  подчертава значението на Конвенцията на ООН по морско право за осигуряване на основополагаща многостранна правна рамка за всички морски дейности, включително в Арктика, за определянето на границите на континенталния шелф на Арктика и за разрешаване на въпросите, свързани със суверенитета в рамките на Арктика по отношение на териториалните морета; отбелязва, че в Арктика съществуват съвсем малък брой неразрешени въпроси, свързани с юрисдикцията; счита, че спазването на международното право в Арктика е от съществено значение; посочва, че водите около Северния полюс са предимно международни води; застъпва се за силна роля на ЕС при насърчаването на ефективни многостранни договорености и на основан на правила световен правов ред чрез укрепване и последователно прилагане на съответните международни, регионални и двустранни споразумения и рамки; подчертава, че ЕС следва да играе положителна роля в насърчаването и подпомагането на споразумения, които укрепват управлението на биологичното разнообразие и околната среда в територии извън националната юрисдикция в Северния ледовит океан; отбелязва, че това не се отнася до корабоплаването и традиционния поминък; настоятелно призовава ЕС да работи в тясно сътрудничество със своите държави членки за подкрепа на опазването и защитата на околната среда в региона; подчертава важната роля на АС за поддържане на конструктивно сътрудничество, ниско напрежение, мир и стабилност в региона на Арктика;

4.  приветства ратифицирането на Парижкото споразумение от страна на Европейския съюз и влизането му в сила на 4 ноември 2016 г.; призовава за бързото му и ефективно прилагане от всички страни; насърчава държавите членки да ратифицират Парижкото споразумение с цел продължаване на работата по амбициозните цели и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове както в сектора за търговия с емисии, така и в споделящите усилията сектори, като се има предвид целта за ограничаване на повишаването на температурата с до 1,5°C до 2100 г.;

5.  призовава Комисията и държавите членки да поемат по-силна роля по отношение на ефективното прилагане на международните конвенции, като например Парижкото споразумение, Конвенцията от Минамата, Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Протокола от Гьотеборг, Стокхолмската конвенция, Международния кодекс за кораби, извършващи дейност в полярни води (Полярния кодекс) и Конвенцията за биологичното разнообразие; призовава Комисията да обърне специално внимание на текущия международен процес, иницииран от Комитета за преглед на устойчивите органични замърсители, с цел по-нататъшно ограничаване на използването на устойчиви органични замърсители и индустриални сажди; очаква от държавите — партньори на ЕС, да направят същото;

6.  подкрепя разработването на мрежа от защитени територии в Арктика и опазването на международната морска зона около Северния полюс извън икономически зони на крайбрежните държави;

7.  призовава всяка свързана с търговски риболов дейност в Арктическия регион да се извършва по начин, който е в пълно съответствие с чувствителното и специфично естество на региона; настоятелно заявява, че преди започването на нов търговски риболов в Арктическия регион трябва да бъдат направени надеждни и предпазни научни оценки на запасите, за да се определят нивата на риболов, които ще запазят целевите рибни запаси на равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов, и които няма да доведат до изчерпването на други видове или да причинят сериозни вреди на морската среда; подчертава, че целят риболов в открито море трябва да бъде регулиран от регионална организация за управление на риболова, която да се съобразява с научните препоръки и да има надеждна програма за контрол и наблюдение с цел гарантиране на спазването на мерките за управление; посочва, че риболовът в изключителните икономически зони трябва да отговаря на същите стандарти; призовава за налагане на мораториум върху риболова в промишлен мащаб, включително с дънни тралове, във водите на Арктика, в които преди не е извършван риболов;

8.  приветства текущите преговори относно международно споразумение между арктическите крайбрежни държави и международни договорни страни с цел предотвратяване на нерегламентирания риболов в международните води на Арктика и призовава Комисията и държавите членки да подпишат тази декларация и да призоват спазването ѝ да стане задължително за страните, които са я подписали;

9.  призовава Комисията да окаже подкрепа и да насърчи арктическите държави да продължат да работят за разширяване на наличните информация и анализи по отношение на всички запаси в региона;

10.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си в рамките на законодателната рамка на ЕС чрез договаряне на амбициозни цели за намаляване на емисиите при преговорите във връзка с Директивата относно националните тавани за емисии, чрез намаляване на местните равнища на замърсяване посредством пакета от мерки за чист въздух с цел намаляване на замърсяването на далечни разстояния и по-специално на саждите, и чрез договаряне на амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове и мерки както за секторите за търговия с емисии, така и за споделящите усилията сектори, като се има предвид целта за ограничаване на повишаването на температурата с до 1,5°C до 2100 г.;

11.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че новото споразумение на ООН за опазване на биологичното разнообразие в райони извън националните юрисдикции, по което понастоящем се водят преговори, е силно и ефективно и може да гарантира установяването на устойчив процес за набелязване, определяне, управление и прилагане на морските защитени територии, в това число морските зони резервати;

12.  насърчава Комисията и държавите членки да утвърдят своята роля в ефективното изпълнение на Конвенцията за биологичното разнообразие и свързаните международни споразумения; счита, че е важно договореният в член 10 от Протокола от Нагоя стратегически план по отношение на идентифицирането и подреждането по приоритет на вредни чужди видове, застрашаващи екосистемите, и на техните разширяващи се маршрути да бъде осъществен, така че най-вредните инвазивни видове да бъдат контролирани или унищожени и да бъдат предприети мерки спрямо техните разширяващи се маршрути с оглед премахването на трансфера и инвазията на подобни видове, включително в арктическите региони;

13.  призовава държавите членки да забранят субсидиите за изкопаеми горива, които намаляват цената на производството на енергия от изкопаеми горива, с оглед да се възпрат експлоатацията и използването на изкопаеми горива;

14.  призовава ЕС да подкрепя на международно равнище строгите предпазни регулаторни стандарти в областта на опазването на околната среда и безопасността по отношение на проучванията и търсенето на нефтени залежи и на добива на нефт; призовава за забрана на нефтените сондажи в замръзналите арктически води на ЕС и на ЕИП, както и за насърчаването от страна на ЕС на сравними предпазни стандарти в рамките на Арктическия съвет и по отношение на арктическите крайбрежни държави;

15.  подчертава, че е важно ЕС да насърчи бързото ратифициране на Конвенцията от Минамата с оглед на предотвратяването и намаляването на емисиите на живак;

16.  приветства намерението на Комисията да насочи европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) към мерки за интегрирането на дейността в областта на климата в Арктика, като се вземат предвид местните обстоятелства и специалното естество на арктическите региони;

17.  подчертава, че нарастващото използване на природни ресурси в Арктика следва да се осъществява по начин, който зачита местното население, носи ползи за него и поема пълна екологична отговорност за крехката околна среда на Арктика; счита, че този стратегически избор е от съществено значение, за да се гарантира легитимност и местна подкрепа за ангажираността на ЕС по отношение на Арктика;

18.  призовава Комисията и държавите членки, които са членове или наблюдатели в АС, да подкрепят текущата работа на Арктическия съвет във връзка с оценките на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на опазването на уязвимите екосистеми на Арктика в съответствие с Конвенцията от Еспо; подчертава жизненоважното значение на оценките на въздействието върху околната среда за осигуряването на устойчиво развитие на икономическите дейности и опазването на особено уязвимите екосистеми и общности на Арктика; обръща внимание на следните неизчерпателни критерии, представени от Околополюсния съвет на инуитите за оценка на проекти, осъществявани в Арктика:

   трябва да се разгледат всички потенциални екологични, социално-икономически и културни въздействия както по време на изпълнението на проекта, така и след това, включително кумулативното въздействие на настоящите и бъдещите проекти,
   принципът на предпазните мерки и принципът „замърсителят плаща“ трябва да се прилагат на всички етапи на проекта — планиране, оценка, прилагане и регенериране,
   регенерирането и възстановяването на местообитанията и на засегнатите земи трябва изцяло да се планира и финансира предварително,
   проектопредложенията за реакция при петролни разливи трябва да включват доказана способност на промишлеността да събира нефтени разливи при условия на замръзнал, натрошен и повторно замръзнал лед,
   трябва да бъде създаден международен режим за отговорността и обезщетението за замърсяването на земи, води и морски зони в резултат от проучване и добив на нефт в крайбрежни води;

19.  подчертава, че е важно да се намерят механизми за включване на корпоративната социална отговорност (КСО) в дейностите на дружества, които извършват стопанска дейност в Арктическия регион, по-специално чрез сътрудничество с представители на стопанския сектор, като например Арктическия икономически съвет; препоръчва да се проучи потенциалът на доброволните механизми за насърчаване на високи промишлени стандарти за социалните и екологичните резултати, например чрез наблягане на „най-добрите постижения“ в индекс за корпоративната отговорност в Арктика, който да се основава например на протокола за бизнес инвестициите в Арктика и инициативата на ООН „Глобален договор“;

20.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят всички усилия в рамките на ММО, за да се постигне глобално споразумение за намаляване на емисиите от корабоплаването;

21.  признава значението на непрекъснатото и достатъчно финансиране за слабо населените северни райони за целите на справянето с постоянните неблагоприятни условия, като например ниска гъстота на населението, сурови климатични условия и дълги разстояния;

22.  насърчава тясното сътрудничество между институциите на ЕС и съответните държави членки по арктическите въпроси; приканва държавите членки, които са членове на АС, да информират останалите държави членки и върховния представител за всеки въпрос от общ интерес в Арктическия съвет в съответствие с член 34, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

23.  подчертава необходимостта ЕС да се ангажира в диалог по политиката с всички арктически партньори и призовава за по-добро сътрудничество между ЕС, Арктическия съвет в рамките на Северното измерение, Евро-Арктическия съвет за региона на Баренцово море и други органи, участващи в сътрудничество в Далечния север; подчертава важната роля на наблюдателите в АС, които имат голям опит и продължителен ангажимент в областта на научното и политическото сътрудничество в Арктика; приветства във връзка с това текущия диалог между наблюдателите и председателството на АС;

24.  решително подкрепя предоставянето на статут на ЕС като наблюдател в Арктическия съвет; изразява убеждение, че пълното прилагане на статута на ЕС като официален наблюдател би допринесло по положителен начин за и би укрепило политическата и институционалната роля на АС при справянето с арктическите въпроси;

25.  приветства засилената координация между Комисията и ЕСВД по арктическите въпроси; предлага да се създаде звено по северни политики в рамките на ЕСВД и да се укрепи междуведомственото сътрудничество между ЕСВД и Комисията с цел да се гарантира последователен, координиран и интегриран политически подход във всички съответни ключови области на политиката;

26.  отбелязва капацитета на ЕС да допринася за разрешаване на потенциални предизвикателства в областта на сигурността; призовава ЕС да допринася, в партньорство със своите държави членки и в сътрудничество с арктическите държави, за усилията да се изградят механизми за гражданска сигурност, както и за засилването на капацитетите за управление както на природни, така и на причинени от човека кризи и бедствия и на инфраструктурите за издирване и спасяване;

27.  обръща внимание на факта, че енергийната сигурност е тясно свързана с изменението на климата; счита, че енергийната сигурност трябва да се подобри чрез намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаеми горива; подчертава факта, че преобразуването на Арктика представлява едно от най-важните въздействия на изменението на климата върху сигурността на ЕС; подчертава необходимостта да се предприемат мерки във връзка с този умножаващ риска фактор чрез укрепена стратегия на ЕС за Арктика и чрез засилена политика за генерирана в ЕС енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, която политика да намалява значително зависимостта на Съюза от външни източници и по този начин да подобрява позицията му от гледна точка на сигурността;

28.  призовава за разработването на планове за реагиране при замърсена с нефт флора и фауна, в съответствие с определени добри практики, във всички арктически държави, включително провеждането на ефективна оценка на уязвимите видове, изложени на риск, както и разработването на осъществими стратегии за предотвратяване и реагиране с цел гарантиране на тяхната закрила;

29.  подчертава продължаващото конструктивно и прагматично трансгранично сътрудничество в рамките на Северното измерение и неговите партньорства и сътрудничеството за региона на Баренцово море;

30.  подчертава важността на трайния ангажимент и диалог с Русия в рамките на арктическото регионално сътрудничество, особено трансграничното сътрудничество между ЕС и Русия, въпреки нарастващото разполагане на руски военни сили в региона, изграждането и повторното откриване на руски военни бази, както и създаването на арктически военен окръг на Русия; подчертава необходимостта ЕС допълнително да потвърди своите интереси по отношение на Русия чрез използването на избирателна ангажираност, както и да се стреми към напредък по въпроси от общ интерес, когато е налице основание за глобални решения на общи предизвикателства и заплахи; настоятелно призовава този въпрос да бъде включен в стратегията на ЕС за Арктика; подчертава, че Арктическият регион представлява неразделна част от екологичната, икономическата и политическата сфера на международните отношения;

31.  изразява становището, че политиката на Северното измерение служи като успешен модел на стабилност, съвместна отговорност и ангажираност в сътрудничеството в Арктика; подчертава значението на секторните партньорства по линия на Северното измерение, особено в областта на околната среда, инфраструктурата и логистиката;

32.  отбелязва, че са се формирали арктически миграционни маршрути към ЕС; подчертава, че миграционните маршрути и по-интензивният транспорт следва да се вземат под внимание при изготвянето на стратегия на ЕС за Арктика;

33.  отново призовава ЕС и неговите държави членки активно да подкрепят принципите на свобода на корабоплаването и на мирно преминаване;

34.  приветства плановете за създаване на форум на заинтересованите страни в европейската част на Арктика; подчертава необходимостта да се засили взаимодействието между съществуващите финансови инструменти, за да се предотврати възможно дублиране и да се увеличи максимално взаимодействието между вътрешните и външните програми на ЕС; отбелязва, че Финландия предложи да бъде домакин на първия форум, който ще се проведе през 2017 г.;

35.  признава значението на включването на традиционните и местните познания в процесите на вземане на решения в Арктика;

36.  отново потвърждава подкрепата на ЕС за Декларацията на ООН за правата на коренното население; припомня по-специално член 19 от нея, като потвърждава, че държавите се консултират и си сътрудничат добросъвестно с коренното население чрез неговите представителни институции, за да получат предварително неговото доброволно и информирано съгласие преди приемането и прилагането на законодателни и административни мерки, които може да го засяга; призовава за по-добро и по-ранно включване на коренното население в изграждането на арктическа политика, центрирана около гражданите и в работата на Арктическия съвет; подчертава, че тяхното включване в процеса на вземане на решения би подпомогнало устойчивото управление на природните ресурси в Арктика; подчертава необходимостта от закрила и насърчаване на техните права, култури и езици; подчертава необходимостта от разработване на възобновяеми енергийни ресурси в Арктическия регион по устойчив начин, който също така зачита крехката околна среда, и при цялостно участие на коренните народи;

37.  обръща специално внимание на Целта за устойчиво развитие (ЦУР) 4.5, която включва гарантиране на равен достъп до всички равнища на образование и професионално обучение за коренните народи, също така на техните езици;

38.  подчертава, че достъпния, взаимосвързан, безопасен и устойчив туризъм в селските и слабо населените райони в европейската част на Арктика може да допринесе за увеличаване на стопанските дейности, което на свой ред може да увеличи броя на работните места в малките и средните предприятия и да допринесе за цялостното положително развитие на региона; следователно подчертава, че туризмът в региона следва да бъде насърчаван, поради свързаните с него социални и екологични въздействия за инфраструктурата, научните изследвания, образованието и обучението;

39.  подчертава ролята на коренните народи и на местните общности за запазването на жизнеспособността и устойчивостта на Арктическия регион; призовава Комисията да се съсредоточи върху тези общности при предоставянето на достъп до цялата съответна информация относно изискванията на единния пазар, най-добрите практики и инструментите за финансиране на ЕС; подчертава ролята на безпрепятствени транспортни, комуникационни и електропреносни мрежи, както и пространствени геолокализиращи и телекомуникационни технологии, при създаването на икономическата активност в региона; припомня на Комисията нейните задължения по Регламент (ЕС) 2015/1775 за докладване и информиране на обществеността и компетентните органи относно разпоредбите на регламента; подчертава необходимостта от интегриране на коренното и местното ноу-хау, както и от осигуряване на по-тясно участие, приемане и ангажиране на коренните и местните общности в процесите на вземане на решения; подчертава необходимостта на нужната подкрепа и финансиране; в този контекст предлага представителство на коренните народи на Арктика в Брюксел, за да стане тяхното участие по-видимо; счита, че ЕС следва да подкрепя внедряването на новаторски технологии в Арктика, които да разработват възобновяемите енергийни източници в Арктика;

40.  подчертава, че запазването на устойчиво развити общности в Арктика, които да се ползват от най-новите информационни технологии и да имат високо качество на живот е от изключително значение и че ЕС може да играе жизненоважна роля в тази насока; припомня правото на населението на Арктика да определя своите собствени средства за препитание и признава неговото желание за устойчиво развитие на региона; призовава ЕСВД и Комисията да засилят диалога с него и да проучат възможността за предоставяне на средства на тези асоциации, както и да гарантират, че неговия глас се взема предвид в разискванията на ЕС по отношение на Арктика; приветства работата, извършена от специалния докладчик на ООН за състоянието на правата на човека и основните свободи на автохтонните народи, както и тази на експертния механизъм на ООН за правата на коренното население;

41.  подчертава, че науката следва да бъде основата за формулиране на политиката в Арктика, що се отнася до опазването на околната среда и борбата срещу изменението на климата;

42.  подчертава жизненоважната роля на европейските структурни и инвестиционни фондове за разработването на европейската част на Арктика и за създаването на устойчив растеж и висококачествени работни места, насочени към ориентирани към бъдещето сектори; подчертава също така необходимостта от отговорно и уважително развитие на природните ресурси на Арктика; обръща внимание на постоянните неблагоприятни условия, които трябва да бъдат компенсирани (член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз); подчертава дългосрочното значение на стратегията в различни области, като например програмата в областта на цифровите технологии, изменението на климата, синия растеж и др.;

43.  подчертава важността на добрата достъпност на Арктическия регион за TEN-T мрежата, планираното разширяване по линия на централната мрежа на коридора Северно море — Балтийско море и на Скандинавско-Средиземноморския коридор, както и на маршрутите за достъп от второ ниво като ключова транспортна структура, за да се даде възможност за устойчива мобилност на стоки и хора; припомня потенциала на финансирането от ЕС, като Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), за финансирането на инфраструктурни проекти в европейската част на Арктика; отбелязва съществената роля на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) във връзка с това; предлага Комисията да проучи потенциала за по-широко международно финансово сътрудничество за развитие на инфраструктурата и свързаността, включително ИКТ системите;

44.  приветства ангажимента на Комисията най-малко да запази равнището на финансиране за научните изследвания в Арктика в рамките на инициативата „Хоризонт 2020“, и по-специално нейното намерение за подпомагане на внедряването на новаторски технологии; призовава Комисията да увеличи финансирането на ЕС за арктическите научни изследвания в Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. (МФР); призовава Комисията да продължи и да засили използването на програма „Хоризонт 2020“ и други програми за финансиране за целите на изследването на Арктика;

45.  отбелязва, че арктическите морски екосистеми са от ключово значение за запазването на биологичното разнообразие в световен мащаб; отбелязва, че намаляването на ледовете в Северния ледовит океан и другите промени в околната среда в Арктика, в съчетание с ограничените научни познания относно морските ресурси в тази област, изисква подход на предпазливост с цел определяне на подходящи международни мерки за гарантиране на дългосрочно опазване и устойчиво използване на ресурсите в откритото море в Арктика;

46.  насърчава поощряването и улесняването на международното научно и научноизследователското сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи в областта на научните изследвания в Арктика и на създаването на научноизследователски инфраструктури, като признава, че по-доброто познаване на Арктика е от ключово значение за преодоляването на всички предизвикателства по подходящ начин; подкрепя сътрудничеството между водещи научноизследователски институции в Арктика с цел разработване на интегрирана европейска програма за полярни научни изследвания по линия на инициативата EU-PolarNet, която включва традиционни и местни познания; отбелязва, че Комисията беше поканена на международна научна конференция по въпросите на Арктика, която ще се проведе в Европа през 2018 г.; подчертава значението на успешното сътрудничество с Канада и САЩ посредством Трансатлантическия съюз за научни изследвания;

47.  отново отправя своя призив към Комисията да създаде Арктически информационен център на ЕС в Арктика, с достатъчно средства за гарантиране на ефективния достъп до информация и знания за Арктика, и за генериране на туризъм; изтъква, че този Арктически информационен център на ЕС би могъл да бъде свързан с вече съществуващи Арктически центрове или с други арктически институции, като средство за решаващо намаляване на разходите;

48.  призовава за по-систематично и дългосрочно събиране на данни, получени от научноизследователски проекти в Арктика; изразява съжаление, че постиженията на отделните проекти често се губят, когато се преминава от един период на финансиране към друг; призовава Комисията да се стреми към последователност при планирането на рамката за научни изследвания в Арктика за периода след 2020 г.;

49.  приветства подкрепата на Комисията за създаването на морски защитени територии в Арктика; припомня на Комисията и на държавите членки целта за опазване на поне 10% от крайбрежните и морските територии като част от целите за устойчиво развитие; отбелязва, обаче, че всяко ново предложение по тези въпроси следва да бъде в съответствие с резултатите от дискусията с арктическите държави в Арктическия съвет; подчертава, че защитените морски зони са от решаващо значение за запазването на арктическите екосистеми; припомня необходимостта от пълно включване на местните общности в планирането, осъществяването и управлението на тези защитени зони;

50.  изтъква значението на космическите технологии и космически научноизследователски дейности, които са от съществено значение за безопасното корабоплаване, операции, както и за мониторинг на околната среда и за наблюдение на изменението на климата в Арктика; насърчава Комисията, с оглед на промените в Арктическия регион, признати в нейното съобщение, озаглавено „Космическа стратегия за Европа“ (COM(2016)0705), да проучва възможностите за засилено използване на сегашните и бъдещите спътникови програми на ЕС в региона, в сътрудничество с членовете на Арктическия съвет, и да вземе предвид нуждите на ползвателите в рамките на инициативата GOVSATCOM; призовава всички заинтересовани страни във връзка с това да се възползват в пълна степен от потенциала на програмата за спътникова навигация „Галилео“ и на програмата за наблюдение на Земята „Коперник“;

51.  призовава Комисията и държавите членки да насърчат и да окажат подкрепа за установяването на защитена морска територия в откритите води на Арктика с мандат на комисията на Конвенцията за опазване на морската околна среда в Североизточния Атлантически океан (OSPAR), като се забранят всички добивни дейности, включително риболовът, в международните води около Северния полюс, обхванати от Конвенцията OSPAR;

52.  призовава Комисията да окаже подкрепа за забраняване на използването на дънни тралове в морските зони от екологично или биологично значение и в откритите води на Арктика;

53.  призовава в основата на всички свързани с търговски риболов дейности в региона да бъдат целите на новата обща политика в областта на рибарството за опазване и количествената цел за възстановяване и поддържане на запасите над равнища, при които може да се постигне максимален устойчив улов;

54.  призовава ЕС да бъде лидер в предотвратяването на нерегламентиран риболов в Арктика; счита, че ЕС има пълно право на това предвид факта, че държавите членки участват във всички нива на управление в Арктическия регион;

55.  подчертава, че риболовните флотове на ЕС не трябва да застрашават биологичното разнообразие в региона; приветства определянето на екологично и биологично значими зони в Арктическия регион съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие като важен процес за осигуряване на ефективното опазване на арктическото биологично разнообразие и подчертава важността на прилагането на подход на управление, основан на екосистемите, в крайбрежната, морската и земната среда на Арктика, както е подчертано от експертната група по управление, основано на екосистемите, към Арктическия съвет; призовава държавите да изпълняват своите задължения по силата на Конвенцията за биологичното разнообразие и Конвенцията на ООН по морско право чрез създаване на мрежа от защитените морски зони и морски резервати в Северния ледовит океан;

56.  категорично счита, че всяко по-нататъшно развитие на търговския риболов в Арктическия регион трябва да се извършва в съответствие с международните споразумения по отношение на региона, включително с Договора за Шпицберген от 1920 г., както и в съответствие с правата на държавите – страни по такива споразумения, и със съществуващите исторически права на риболов;

57.  призовава Комисията да проучи и направи предложения за засилване на далекосъобщителната инфраструктура в Арктика, включително спътниковата инфраструктура, с цел подпомагане на научните изследвания и мониторинга на климата, както и за създаване на развитие на местно равнище, на навигация и на безопасност по море;

58.  отново отправя своя призив от 2014 г. към Комисията и държавите членки да вземат всички необходими мерки, за да улеснят активно забраната за използване и превоз на тежко гориво като корабно гориво в корабите, плаващи в Северно море чрез Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (Конвенцията MARPOL), и/или чрез държавен пристанищен контрол, както е уредено във водите в района на Антарктика; приканва Комисията да включи рисковете, свързани с околната среда и климата, от използването на тежко гориво в проучването си относно рисковете, до които може да доведе увеличаването на корабоплаването по Северния морски път; призовава Комисията, при липсата на подходящи международни мерки, да внесе предложения за правила по отношение на плавателните съдове, които акостират в пристанища на ЕС след или преди пътувания през арктически води, с оглед забраната за използване и превоз на тежки горива;

59.  очаква влизането в сила на Полярния кодекс на Международната морска организация през 2017 и 2018 г., което ще направи по-безопасно корабоплаването в Арктика; подчертава, че е важно да се разработи единна система за напускане, евакуация и спасяване (НЕС) на персонала, извършващ дейност в крайбрежни води, която да може да се прилага за платформи и плавателни съдове в Арктика;

60.  припомня, че съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство Исландия и Норвегия са поели ангажименти за запазване на качеството на околната среда и за гарантиране на устойчивото използване на природните ресурси при спазване на съответното законодателство на ЕС;

61.  подчертава нарастващия интерес на Китай в Арктическия регион, особено що се отнася до достъпа до транспортни маршрути и наличието на енергийни ресурси; отбелязва сключването на споразумение за свободна търговия между Исландия и Китай и призовава Комисията да наблюдава отблизо въздействието, което то може да има не само върху устойчивото икономическо развитие в исландската част на Арктика, но и върху икономиката и вътрешния пазар на ЕС;

62.  припомня, че в рамките на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Гренландия от 2007 г. ЕС предоставя на Гренландия финансова подкрепа за обезпечаването на отговорен риболов и устойчива експлоатация на рибните ресурси в изключителната икономическа зона на Гренландия;

63.  призовава за бързо ратифициране и присъединяване на държавите членки към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорност и обезщетение на щети, свързани с превоза на опасни и вредни вещества по море (Конвенция HNS);

64.  счита, че от съществено значение при прилагането на политиките за Арктика е парламентарната ангажираност и тясното междупарламентарно сътрудничество по арктическите въпроси, по-специално с националните парламенти на съответните държави — членки на ЕС;

65.  приканва върховния представител и Комисията да наблюдават климатичните, свързаните с опазването на околната среда процеси, морските, социално-икономическите процеси и процесите в областта на сигурността в Арктика и да докладват редовно пред Парламента и Съвета, включително във връзка с прилагането на политиката на ЕС за Арктика;

66.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителствата и парламентите на държавите от арктическия регион.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0363.
(2) Резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/70/1.
(3) http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/declaration_on_resource_development_a3_final.pdf
(4) OВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 17.
(5) OВ C 93, 9.3.2016 г., стр. 131.
(6) OВ C 419, 16.12.2015 г., стр. 153.
(7) OВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 77.
(8) Приети текстове, P7_TA(2014)0236.
(9) OВ C 136 E, 11.5.2012 г., стр. 71.
(10) OВ C 9 E, 15.1.2010 г., стр. 41.
(11) Приети текстове, P8_TA(2016)0034.
(12) Приети текстове, P8_TA(2016)0224.
(13) Според изчисленията един и половина милиарда тона CO2 се съхраняват в Арктика.

Правна информация - Политика за поверителност