Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2309(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0050/2017

Indgivne tekster :

A8-0050/2017

Forhandlinger :

PV 15/03/2017 - 18
CRE 15/03/2017 - 18

Afstemninger :

PV 16/03/2017 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0094

Vedtagne tekster
PDF 200kWORD 59k
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg
2016-rapport om Montenegro
P8_TA(2017)0094A8-0050/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 16. marts 2017 om Kommissionens 2016-rapport om Montenegro (2016/2309(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2003 og bilaget hertil "Thessalonikidagsordenen for Vestbalkan: hen imod europæisk integration",

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side af 29. marts 2010(1),

–  der henviser til resultatet af mødet inden for rammerne af tiltrædelseskonferencen mellem EU og Montenegro på viceministerniveau den 30. juni 2016 og på ministerniveau den 13. december 2016,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 26. juni 2012 med beslutningen om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro den 29. juni 2012 og til konklusionerne af 13. december 2016, hvoraf sidstnævnte blev støttet af et overvældende flertal af delegationerne,

–  der henviser til det syvende møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem Montenegro og EU, som blev afholdt den i Bruxelles den 20. juni 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2016 med titlen "2016-meddelelse om EU's udvidelsesstrategi" (COM(2016)0715), som blev ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Rapport for 2016 om Montenegro" (SWD(2016)0360),

–  der henviser til sluterklæringen fra formanden for topmødet for de vestlige Balkanlande, som fandt sted i Paris den 4. juli 2016, og til civilsamfundsorganisationernes henstillinger til Paristopmødet i 2016,

–  der henviser til NATO-medlemsstaternes udenrigsministres beslutning af 2. december 2015 og underskrivelsen af protokollen om Montenegros tiltrædelse af NATO den19. maj 2016,

–  der henviser til den endelige rapport fra OCDE/ODIHR’s valgobservationsmission om parlamentsvalget den 16. oktober 2016,

–  der henviser til den fælles erklæring fra det ottende møde i det blandede rådgivende udvalg EU/Montenegro (JCC), som blev afholdt i Budva den 8. november 2016,

–  der henviser til erklæringen og henstillingerne fra det tolvte møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro, der blev afholdt i Podgorica den 19.-20. maj 2016,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Montenegro,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0050/2017),

A.  der henviser til, at euro-atlantisk integration er Montenegros vigtigste udenrigspolitiske prioritet;

B.  der henviser til, at der er gjort yderligere fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne; der henviser til, at Montenegro i øjeblikket anses for at være længst fremme med tiltrædelsesprocessen; der henviser til, at retsgrundlaget på retsstatsområdet stort set er færdiggjort, og at den institutionelle opbygning er på plads;

C.  der henviser til, at der stadig er bekymring over den polariserede atmosfære i landet og over oppositionens boykot i parlamentet; der henviser til, at en holdbar dialog og et konstruktivt samarbejde mellem den regeringsbærende koalition og oppositionen er afgørende for at kunne fastholde fremskridtet i tiltrædelsesprocessen;

D.  der henviser til, at korruption og organiseret kriminalitet fortsat giver anledning til alvorlige bekymringer;

E.  der henviser til, at civilsamfundsorganisationer (CSO'er) kan deltage i arbejdsgrupper, herunder i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne, men at de har udtrykt utilfredshed med graden af deres inddragelse i udformningen af politikker og deres mulighed for at få adgang til oplysninger; der henviser til, at det er stærkt foruroligende, at nogle civilsamfundsaktører har været udsat for personlige angreb i smædekampagner;

F.  der henviser til, at Montenegros fremskridt inden for retsstatskapitlerne 23 og 24 fortsat er afgørende for det overordnede tempo i forhandlingsprocessen;

G.  der henviser til, at ytrings- og mediefrihed er centrale værdier for EU og hjørnestene i ethvert demokrati; der henviser til, at det montenegrinske mediesamfund er stærkt politiseret, censur og selvcensur er vedblivende fænomener, og der forekommer økonomisk og politisk pression mod journalister;

1.  glæder sig over de løbende fremskridt med Montenegros EU-integration; glæder sig over, at Montenegro har gjort stabile fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne, og noterer sig, at der indtil videre er åbnet 26 kapitler for forhandling, og at to kapitler er foreløbigt lukket; opfordrer Rådet til at fremskynde forhandlingerne med Montenegro; tilskynder til, at der åbnes og lukkes yderligere kapitler i tiltrædelsesforhandlingerne i 2017; roser den montenegrinske regerings vedtagelse af Montenegros program for 2017-2018 for tiltrædelse af EU; tilskynder Montenegro til at sætte reformtempoet op, øge sine bestræbelser på at opfylde alle benchmarks og fortsat fokusere på de grundlæggende aspekter af tiltrædelsesprocessen; minder om, at det er afgørende at levere konkrete resultater og en stærk og holdbar resultatliste hvad angår gennemførelse, navnlig inden for områderne retsstat, retsvæsen og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet;

2.  roser de kompetente myndigheder for at have afholdt parlamentsvalget den 16. oktober 2016 i god ro og orden og på en sådan måde, at de grundlæggende frihedsrettigheder i det store hele blev respekteret; opfordrer til en yderligere tilpasning til internationale standarder; glæder sig over, at valgdeltagelsen ikke har været højere siden 2002; glæder sig over de ændrede retlige rammer, hvorunder valget blev gennemført, men bemærker, at der fortsat er visse administrative mangler, bl.a. fra den statslige valgkommissions side, og betænkeligheder med hensyn til valgregistrets korrekthed og politiseringen;

3.  beklager, at der var behov for midlertidigt at lukke ned for internetkommunikationsplatforme på valgdagen, samt hackingen af Center for Democratic Transitions (CDT) websted få dage før valget, som forhindrede civilsamfundsorganisationernes arbejde med at overvåge valget; opfordrer de kompetente myndigheder til at gøre noget ved manglerne og hurtigt og effektivt undersøge de påståede proceduremæssige uregelmæssigheder, herunder det påståede misbrug af statslige midler og embedsmisbrug, samt alle andre rapporterede mangler i overensstemmelse med anbefalingerne fra OSCE/ODIHR; forventer, at den statslige valgkommissions uafhængighed opretholdes; er af den opfattelse, at det er nødvendigt at forbedre valgprocessen for at opbygge fuldstændig tillid til valgprocessen; bemærker med beklagelse, at oppositionen ikke har anerkendt valgresultatet; erkender, at eksterne aktører har forsøgt at miskreditere valgprocessen, samt de vanskeligheder, dette har affødt; forventer, at den nye regering fastholder det politiske engagement i reformprocessen, og opfordrer alle politiske partier til at genoptage en konstruktiv dialog;

4.  bemærker, at der forud for valget blev dannet en "regering for vælgertillid"; glæder sig over, at dette var en proces, der blev ledet af montenegrinerne selv og blev gennemført på tværs af partierne;

5.  noterer sig med bekymring Ruslands påståede forsøg på at påvirke udviklingen i Montenegro, eftersom denne adfærd i regionen kan betyde yderligere destabilisering af Vestbalkan; er bekymret over de alvorlige hændelser, herunder et påstået kupforsøg, der indtraf den 16. oktober 2016, og opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og Kommissionen til nøje at følge de kompetente myndigheders igangværende undersøgelser; roser Serbiens vilje til at samarbejde om disse undersøgelser; finder det vigtigt, at medlemsstaternes relevante tjenester udveksler information om disse begivenheder indbyrdes såvel som med NF/HR og Kommissionen;

6.  er stadig dybt bekymret over den polariserede atmosfære i landet og over, at medlemmer af oppositionen boykotter de parlamentariske aktiviteter; anmoder oppositionen om at tage imod den montenegrinske premierministers tilbud om at deltage i regeringen til gengæld for, at boykotten afsluttes; minder endnu en gang om, at alle politiske kræfter er nødt til igen at indgå i en konstruktiv dialog og et konstruktivt samarbejde i det montenegrinske parlament; opfordrer til en yderligere styrkelse af den parlamentariske kontrol med tiltrædelsesprocessen og af kapaciteten til budgetkontrol; roser parlamentet for fortsat at udvise en høj grad af gennemsigtighed; giver udtryk for bekymring over den uforholdsmæssigt store magtanvendelse i forbindelse med demonstrationer imod regeringen; insisterer endnu en gang på, at det er nødvendigt at følge op på "lydoptagelsesaffæren"; opfordrer til forbedringer af den parlamentariske kontrol med gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption;

7.  anmoder regeringen om at forbedre adgangen til offentlig information, navnlig vedrørende store infrastrukturprojekter såsom anlæggelse af motorveje, privatisering, offentlige udbud og domstolenes arbejde;

8.  glæder sig over den nye reformstrategi for den offentlige forvaltning 2016-2020, reformprogrammet for forvaltningen af de offentlige finanser, ikrafttrædelsen af nye love om lønninger samt forenklingen af de administrative procedurer; efterlyser foranstaltninger med henblik på at bevilge passende budgetressourcer til gennemførelsen af reformen af den offentlige forvaltning samt vedholdende politisk vilje til at rationalisere den offentlige forvaltning, også i lyset af tiltrædelsesforberedelserne; bemærker de begrænsede fremskridt, der er gjort med hensyn til styrkelse af den administrative kapacitet; tilskynder til en fuldstændig afpolitisering af den offentlige forvaltning; finder det afgørende, at principperne om merit, professionalisme, ansvarlighed, gennemsigtighed og rettidig konsekvensvurdering af lovgivning overholdes, samt at borgernes ret til god, korruptionsfri forvaltning og til information sikres;

9.  bemærker fremskridtene med domstolsreformen, herunder den forbedrede institutionelle kapacitet; er stadig bekymret over utilbørlig påvirkning af domstolenes uafhængighed, navnlig i forbindelse med udnævnelsen af dommere; fremhæver, at det er nødvendigt at styrke ansvarliggørelsen af domstolene ved at udvikle en resultatliste over gennemførelsen af etiske kodekser og over de nye disciplinære ordninger for dommere og anklagere; understreger, at det er nødvendigt at rationalisere domstolsnetværket og yderligere forbedre kapaciteten til at holde øje med efterslæbet i domstolene samt yderligere at nedbringe antallet af verserende sager; efterlyser en mere effektiv institutionel og individuel ansvarliggørelse i forbindelse med anklager om korruption, hvidvaskning af penge og organiseret kriminalitet; fremhæver nødvendigheden af reelt at fuldburde retsafgørelser om adgang til oplysninger og af at modvirke den fremherskende praksis med at erklære dokumenter for fortrolige for at begrænse adgangen til dem; fremhæver vigtigheden af at øge befolkningens kendskab til de eksisterende klagemekanismer;

10.  opfordrer – omend der bemærkes visse fremskridt med opfølgningen på sager om krigsforbrydelser – de kompetente myndigheder til reelt at efterforske, retsforfølge, prøve og straffe krigsforbrydelser og bekæmpe straffrihed i overensstemmelse med internationale standarder, navnlig for så vidt angår de ansvarlige embedsmænd øverst i hierarkiet; glæder sig over vedtagelsen af en strategi for retsforfølgelse med henblik på at indlede nye sager og nå frem til håndgribelige resultater; understreger, at det er nødvendigt at sikre uhindret adgang til klage og domstolsprøvelse og en rimelig erstatning til ofrene for krigsforbrydelser samt at beskytte vidner fuldt ud i forbindelse med retssager om krigsforbrydelser;

11.  bemærker med bekymring, at korruption stadig er almindelig udbredt på mange områder, men glæder sig over den yderligere styrkelse af rammerne for korruptionsbekæmpelse, blandt andet ved at Agenturet for Korruptionsbekæmpelse er gjort fuldt funktionsdygtigt, ved at der er udnævnt særlige anklagere på korruptionsbekæmpelsesområdet og ved, at behovet for specialiseret, langsigtet uddannelse imødekommes; finder det afgørende, at deres uafhængighed i forbindelse med efterforskninger sikres; fremhæver betydningen af, at de aktiviteter, der gennemføres af Agenturet for Korruptionsbekæmpelse, er politisk uafhængige, professionelle og gennemsigtige, navnlig i forbindelse med korruptionssager på højt niveau og finansiering af politiske partier; understreger igen og igen, at det er nødvendigt at etablere en resultatliste over succesfulde efterforskninger og domfældelser, navnlig i forbindelse med korruptionssager på højt niveau, og over tiltag med henblik på at bekæmpe korruption, herunder en mere effektiv anvendelse af sanktionsmulighederne i lovgivningen; opfordrer den nye regering til at gøre bekæmpelse af korruption til en af sine prioriteter ved at afsætte tilstrækkelige menneskelige og budgetmæssige ressourcer til denne opgave;

12.  kræver en effektiv gennemførelse af sektorhandlingsplanerne på områder, der er særligt udsatte for korruption, såsom offentlige udbud, privatisering, byplanlægning, uddannelse, sundhedspleje, lokalforvaltning og politiet; opfordrer til effektiv efterforskning af eventuelle whistleblower-sager og passende beskyttelse af whistleblowere; opfordrer til, at forbrydelsen ulovlig berigelse medtages i den montenegrinske strafferet; kræver en effektiv gennemførelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro for at forbedre det retlige samarbejde om bekæmpelse af grov kriminalitet; efterlyser foranstaltninger med henblik på at forbedre beskyttelsen af whistleblowere;

13.  noterer sig vedtagelsen af en handlingsplan for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering samt undertegnelsen af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme; understreger, at det er nødvendigt at videreudvikle resultatlisten i sager om organiseret kriminalitet, navnlig hvad angår menneskehandel, narkotikasmugling og hvidvaskning af penge, for at sikre et stærkere samarbejde mellem myndighederne og yderligere at intensivere det regionale og internationale samarbejde om bekæmpelse af organiseret kriminalitet; fremhæver behovet for specialiserede rådgivere i retsøkonomi, der kan bistå i forbindelse med regelmæssige undersøgelser;

14.  glæder sig over de forbedrede retlige rammer for bekæmpelse af menneskehandel; understreger imidlertid, at der er behov for bedre identifikation af ofre for menneskehandel og for at forbedre deres adgang til bistand, erstatning og beskyttelse;

15.  bifalder den nye strategi for bekæmpelse af ekstremisme i perioden 2016-2018, som er et supplement til den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af penge og terrorfinansiering; bemærker, at der er oprettet en ny efterretningsenhed, som har til opgave at indkredse og overvåge potentielle medlemmer af voldelige ekstremistiske grupper; finder det afgørende, at folk indkredses i de tidlige stadier af radikaliseringen, for at forhindre, at de bliver rekrutteret af voldelige ekstremistiske grupper, og for at det kan lykkes at reintegrere dem i samfundet; finder det vigtigt, at foranstaltninger i den retning bør sikre respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med internationale forpligtelser; fremhæver betydningen af bevidstgørelse for at kunne overvåge eventuelle terrortrusler;

16.  anerkender inddragelsen af civilsamfundsorganisationer i tiltrædelsesforberedelserne, men opfordrer de kompetente myndigheder til yderligere at forbedre civilsamfundsorganisationernes adgang til EU-relateret information og så vidt muligt sikre, at der holdes meningsfulde høringer med civilsamfundsorganisationer; opfordrer de kompetente myndigheder til at udvikle en mere støttende og inkluderende tilgang for at fremme CSO'ers græsrodsaktiviteter og tilskynde dem til at deltage aktivt i overvågningen af hele valgprocessen; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at skabe offentlige midler til CSO'er, både på nationalt og lokalt plan, på en mere gennemsigtig og effektiv måde; opfordrer de relevante myndigheder til at skabe et miljø, der fremmer frivilligt arbejde og øger borgernes deltagelse; er dybt bekymret over, at smædekampagnerne og intimideringsforsøgene mod visse CSO-aktivister er fortsat; opfordrer de kompetente myndigheder til at undersøge og klarlægge årsagerne til disse forsøg og til at styrke bestræbelserne på at beskytte CSO-aktivister;

17.  bemærker visse fremskridt med forbedringen af mindretallenes situation, herunder færdiggørelsen af flere lovgivningsmæssige reformer for at sikre øget tilpasning til EU's standarder og de internationale menneskerettighedsstandarder; glæder sig over, at der er vedtaget en strategi og handlingsplan for 2016-2020 for social inklusion af romamindretallet og det egyptiske mindretal; opfordrer til, at der bevilges et passende budget, således at handlingsplanen kan gennemføres ordentligt; udtrykker bekymring over den dobbelte diskrimination, som kvinder og piger udsættes for i romasamfundet, og over romamindretallets, det egyptiske mindretals og ashkalimindretallets adgang til sundhedspleje, uddannelse, bolig og beskæftigelse; tilskynder de kompetente myndigheder til fortsat at forstærke deres bestræbelser på at sikre LGBTI-personers rettigheder; opfordrer de kompetente myndigheder til at skabe opmærksomhed i den brede offentlighed om bekæmpelse af diskrimination; er fortsat bekymret over, at de fleste offentlige bygninger, herunder lægecentre og universitetsfakulteter, stadig ikke er tilgængelige for personer med handicap, og at antallet af beskæftigede med handicap stadig er meget lavt; opfordrer til yderligere tiltag for at bevare Boka Kotorska-regionens multietniske identitet;

18.  opfordrer til, at menneskerettighedsinstitutionerne, herunder Ombudsmanden og Ministeriet for Menneskerettigheder og Mindretal, styrkes yderligere, og er af den opfattelse, at deres kendskab til menneskerettighedslovgivningen og standarderne på internationalt og europæisk plan skal øges; giver udtryk for bekymring over fraværet af en ensartet tilgang til menneskerettighedskrænkelser og over de lave sanktioner i denne forbindelse;

19.  er stadig bekymret over den fortsatte kønsbaserede vold i hjemmet og den seksuelle vold, manglen på retsforfølgelse af og passende straffe til lovovertræderne i overensstemmelse med internationale standarder og den ineffektive støtte til og beskyttelse af ofrene; efterlyser foranstaltninger med henblik på at oprette passende beskyttelsestjenester, forbedre relevant interinstitutionel koordination, gøre effektiv brug af den nye samlede database over sager om vold i hjemmet og gennemføre strategien for 2016-2020 om bekæmpelse af vold i hjemmet; fremhæver vigtigheden af at uddanne og oplære medarbejdere i statslige institutioner i at arbejde med ofre; opfordrer de kompetente myndigheder til at sikre passende beskyttelse, langvarig indkvartering, økonomisk støtte og uddannelsesprogrammer til ofre for tvangsægteskaber samt effektiv retsforfølgelse og domfældelse af lovovertrædere; fremhæver vigtigheden af at fremme kvinders repræsentation i politik, herunder i centrale stillinger i beslutningstagningen, samt deres adgang til og øgede repræsentation på arbejdsmarkedet; opfordrer til, at der udarbejdes en offentlig politik, der skal bidrage til at skabe balance mellem arbejds- og familieliv; noterer sig den fortsatte gennemførelse af ligestillingshandlingsplanen for 2013-2017; opfordrer kraftigt myndighederne til at afsætte tilstrækkelige midler på budgettet til gennemførelse af planen; bemærker, at der fortsat er udfordringer med hensyn til at koordinere politikker vedrørende børn, og er fortsat bekymret over vold mod børn;

20.  opfordrer de montenegrinske myndigheder til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge vold mod børn, menneskehandel og tvangsægteskaber for børn, som NGO'erne fortsat beretter om;

21.  understreger behovet for løbende og målrettet at arbejde mod harmonisering af Montenegros retssystem med internationale retlige standarder for handicappedes menneskerettigheder og frihedsrettigheder for at sikre, at principperne om retsstaten, overensstemmelse med forfatningen og lovlighed overholdes;

22.  er fortsat bekymret over situationen med hensyn til ytrings- og mediefrihed i Montenegro og regeringens manglende reelle undersøgelser af angreb på journalister; opfordrer endnu en gang indtrængende de kompetente myndigheder til at få løst de langvarige sager om vold mod, intimidering af og trusler mod journalister, til at træffe foranstaltninger til at beskytte mediefagfolk samt skabe et sikkert miljø for fri og undersøgende journalistik; udtrykker bekymring over angreb, som er udført af politiet, og over nylige tilfælde af pression mod og intimidering af journalister, herunder smædekampagner, fysiske angreb og trusler, samt tilfælde af indblanding i medierne under demonstrationer mod regeringen, herunder vilkårlige anholdelser og beslaglæggelse af udstyr; udtrykker bekymring over den fortsatte mangel på ordentlige undersøgelser af disse angreb og over, at disse sager ikke bliver afgjort; bemærker, at antallet af sager om bagvaskelse fortsat er højt; insisterer på gennemsigtig statslig annoncering i private medier, på ændring af den montenegrinske strafferet og indførelse af nye strafferetsovertrædelser heri med sigte på at forhindre og straffe angreb på journalister, der udøver deres erhverv; anerkender de retlige foranstaltninger, der er truffet for at tilvejebringe større finansiel uafhængighed og bæredygtighed for den offentlige radio- og TV-virksomhed, RTCG, og opfordrer til, at der tages yderligere skridt til at sikre dens uafhængighed, herunder den redaktionelle uafhængighed; fremhæver behovet for at støtte og styrke eksisterende selvregulerende mekanismer; understreger, at det reviderede etiske kodeks for journalister skal anvendes effektivt og ensartet på hele mediesamfundet; tilskynder til, at observatører fra EU-delegationen og medlemsstaternes ambassader mere regelmæssigt overværer retssager mod journalister og mediefagfolk, når det er relevant;

23.  bemærker, at den statslige valgkommission begrænsede medieadgangen i forbindelse med valget i 2016; opfordrer til, at de anbefalinger vedrørende medier, som blev fremsat i den endelige rapport fra OSCE/ODIHR's valgobservationsmission om parlamentsvalget i 2016, gennemføres;

24.  opfordrer, skønt der bemærkes en gunstig økonomisk udvikling, indtrængende den nye regering til at træffe foranstaltninger, der skal sikre finanspolitisk stabilitet, samtidig med at de sociale rettigheder og forbrugerbeskyttelsen forbedres, til at iværksætte yderligere strukturreformer med henblik på at forbedre erhvervs- og investeringsklimaet, som vil skabe job og vækst og opbygge en mere diversificeret økonomi, herunder foranstaltninger med sigte på at mindske den uformelle sektor, samt til at insistere på, at det er nødvendigt at bekæmpe skatteundgåelse effektivt; glæder sig over, at kapitel 19 er blevet åbnet, og er af den faste overbevisning, at dette er det bedste incitament for regeringen til at fremskynde dens arbejde med social inklusion og fattigdomsbekæmpelse samt med reduktion af den uformelle sektor; opfordrer til, at de offentlige udgifter rationaliseres, og til en intensiveret indsats for at styrke retsstatsprincippet og håndhævelsen af kontrakter; gør opmærksom på behovet for at imødegå den store uligevægt på betalingsbalancen og revurdere investeringsprojekter i offentlig infrastruktur, som er en udfordring for den finanspolitiske bæredygtighed; opfordrer til, at der stilles yderligere foranstaltninger af finansiel og ikkefinansiel karakter til rådighed for at støtte SMV'er og til, at der foretages yderligere investeringer i innovation og bæredygtige projekter for at stimulere økonomien; opfordrer til, at den sociale dialog forbedres;

25.  bemærker, at manglen på grænseoverskridende veje hæmmer handel og turisme, skønt der er sket fremskridt med udviklingen af transportinfrastruktur, bl.a. gennem det sydøsteuropæiske transportobservationsorgan; glæder sig over den indsats, der hidtil er gjort for at liberalisere jernbanesektoren i Montenegro; fremhæver behovet for at koordinere konnektivitetsspørgsmål med nabolandene og lade dem deltage i planlægningsprocessen for infrastrukturprojekter;

26.  fremhæver betydningen af at styrke SMV-sektoren og yde støtte gennem bedre lovgivning, finansiering, gennemførelse af industripolitikken og ved at reducere den uformelle økonomi samt af at fremskynde elektronisk registrering af virksomheder i hele landet;

27.  bemærker, at Montenegros skyggeøkonomi stadig udgør en stor del af det totale BNP; minder om, at den store uformelle økonomi udgør en betydelig flaskehals for iværksætteri og økonomisk vækst, og opfordrer Montenegro til at tage skridt til at reducere omfanget af skyggeøkonomien;

28.  er bekymret over, at nogle af resultaterne af den kapacitetsopbygning, der er finansieret af førtiltrædelsesinstrumentet, ikke er blevet udnyttet fuldt ud eller fulgt op af myndighederne; understreger, at myndighederne, for at der kan opnås positive resultater, skal sikre, at der stilles et passende antal medarbejdere til rådighed, vedtage den lovgivning, der er nødvendig, for at resultaterne kan anvendes, og give nyoprettede institutioner den nødvendige uafhængighed;

29.  bemærker det beskedne fald i arbejdsløsheden; glæder sig over den nye nationale strategi for 2016-2020 for beskæftigelse og udvikling af menneskelige ressourcer og den ledsagende handlingsplan fra 2016; udtrykker fortsat bekymring over den høje ungdomsarbejdsløshed og den ringe mobilitet blandt arbejdstagerne; efterlyser proaktive arbejdsmarkedstiltag med henblik på at øge beskæftigelse af høj kvalitet og støtte kvinder, sårbare mennesker, mennesker med handicap og unge mennesker med almen uddannelse, erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, beskæftigelse og arbejdstagerrettigheder; gør på ny opmærksom på vigtigheden af aktiv deltagelse i regionale ungdomsinitiativer, såsom det regionale kontor for ungdomssamarbejde på Vestbalkan, herunder ved at drage nytte af de eksisterende programmer, der er beregnet til at fremme forbindelserne i regionen og bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden;

30.  bemærker, at de offentlige udgifter til uddannelse fortsat ligger langt under EU's gennemsnit; understreger, at det er nødvendigt at indføre de fornødne tiltag, især med hensyn til pasning af småbørn og førskoleundervisning, hvor indskrivningen er skuffende lav og langt under EU's mål på 95 % inden 2020; mener, at der bør sættes særligt fokus på handicappedes manglende adgang til flere offentlige universiteter;

31.  ser med tilfredshed på den nye miljølov og den nationale strategi for gennemførelsen og iværksættelsen af gældende EU-ret vedrørende miljø og klimaforandringer og den tilhørende handlingsplan for 2016-2020; understreger, at det er nødvendigt at forstærke gennemførelsesindsatsen, navnlig hvad angår vandkvalitet, naturbeskyttelse og affaldshåndtering, og de relaterede administrative kapaciteter på alle niveauer; er bekymret over den betydelige forsinkelse med at etablere beskyttelse af det potentielle Natura 2000-område Ulcinj Salina; opfordrer til en yderligere indsats med henblik på at bevare biodiversiteten i Salina og den bæredygtige udvikling af kystlinjen;

32.  opfordrer de kompetente myndigheder til at træffe de nødvendige beskyttelses- og bevaringsforanstaltninger for Skadarsøen med henblik på at bevare dens miljømæssige særegenhed, herunder dens miljømæssige integritet; opfordrer regeringen til at sikre, at omdannelsen af nationalparker til et statsejet aktieselskab ikke får negative konsekvenser for bevaringen af dem; anerkender i denne forbindelse de betænkeligheder, der er givet udtryk for inden for rammerne af Ramsarkonventionen og Bernkonventionen, vedrørende lokalplanen med særligt formål for nationalparken Skadarsøen, herunder projektet om en havn i Skadarsøen; udtrykker bekymring over de betydelige forsinkelser med hensyn til at etablere beskyttelse af områder, der er udpeget som potentielle Natura 2000-områder, såsom nationalparken Skadarsøen; minder om behovet for en solid og strategisk vurdering af virkningerne på miljøet i overensstemmelse med EU-retten og internationale standarder;

33.  fremhæver, at det er nødvendigt at leve op til internationale forpligtelser med hensyn til afbødning af klimaforandringer; er dybt bekymret over regeringens planer om at udvikle kulkraftværket Pljevlja II, som er i modstrid med de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med Parisaftalen;

34.  anerkender de gode fremskridt, der er sket på energiområdet, bl.a. inden for sammenkobling med partnerlande; opfordrer Montenegro til at indføre lovgivning til gennemførelse af den tredje energipakke, navnlig direktivet om vedvarende energi; giver fortsat udtryk for bekymring over den ikkebæredygtige udvikling af vandkraft og over, at mange af disse anlæg planlægges uden en forsvarlig vurdering af virkningerne på miljøet, især hvad angår beskyttelse af biodiversiteten og deres påvirkning af beskyttede områder, som påkrævet i EU-lovgivningen; opfordrer de kompetente myndigheder til nøje at overvåge offshoreefterforskningen efter olie og gas og til at gennemføre alle beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med vedtagne love, forordninger og gældende EU-ret;

35.  opfordrer i lyset af forberedelserne til topmødet for de vestlige Balkanlande i Italien i 2017 de montenegrinske myndigheder til at øge bestræbelserne på at gennemføre retlige og lovgivningsmæssige foranstaltninger inden for transport- og energisektoren (bløde foranstaltninger) for at gennemføre Den Europæiske Unions dagsorden for konnektivitet;

36.  glæder sig over Montenegros fortsatte proaktive deltagelse og konstruktive rolle i det regionale og internationale samarbejde i en god naboskabsånd; tilskynder til yderligere samarbejde i dette øjemed; roser kraftigt Montenegro for at fortsætte med at tilpasse landets udenrigspolitik fuldt ud til EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1671, som på ny bekræftede EU's restriktive foranstaltninger mod Rusland; glæder sig over Montenegros deltagelse i EU's FSFP-missioner; tilskynder landet til fortsat at håndtere udestående bilaterale spørgsmål – herunder de uløste grænsedragningsspørgsmål med Serbien og Kroatien – med dets nabolande i en konstruktiv ånd af godt naboskab og gøre dette så tidligt som muligt i tiltrædelsesprocessen; gentager sin opfordring til myndighederne om at hjælpe med at få løst spørgsmålene i forbindelse med arven fra den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien (SFRJ); glæder sig over grænsedragningsaftalen med Bosnien-Hercegovina og ratifikationen af grænsedragningsaftalen med Kosovo; understreger, at det er nødvendigt at forsætte forhandlingerne om tilpasning af aftalerne om grænsepassage og grænsetrafik; roser samarbejdet med nabolandene i Sarajevo-processen; opfordrer indtrængende Montenegro til at overholde EU's fælles holdninger om integriteten af Romstatutten og EU's tilhørende vejledende principper om bilaterale aftaler om straffrihed;

37.  bemærker, at Montenegro, selv om det ikke ligger på "Vestbalkanruten", stadig er et transitland for flygtninge og migranter, hvoraf størstedelen kommer fra Syrien; opfordrer de montenegrinske myndigheder til at sikre, at migranter og flygtninge, der søger om asyl i Montenegro eller rejser gennem montenegrinsk område, behandles i overensstemmelse med folkeretten og EU-retten, herunder flygtningekonventionen fra 1951 og EU's charter om grundlæggende rettigheder; glæder sig over vedtagelsen af Schengenhandlingsplanen og strategien for 2017-2020 for integreret migrationsforvaltning;

38.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte arbejdet med migrationsrelaterede anliggender med alle lande på Vestbalkan for at sikre, at europæiske og internationale normer og standarder følges; glæder sig over det arbejde, der allerede er gjort i denne henseende;

39.  glæder sig over Montenegros aktive deltagelse i Paristopmødet i 2016 om Vestbalkan, navnlig hvad angår dagsordenen for konnektivitet; opfordrer myndighederne til at gennemføre den aftale, der for nylig er indgået med Albanien om grænsepassage, samt til at gennemføre forordningen om det transeuropæiske net for så vidt angår licenser og tillade åben adgang til jernbanemarkedet; bemærker, at selv om jernbanemarkedet i Montenegro har været åbent for konkurrence siden 2014, har ingen private operatører til dato vist interesse i at komme ind på markedet; opfordrer den nye regering til at sørge for et åbent jernbanemarked med gennemsigtige gebyrer for adgang til sporene og en kapacitetsfordeling, der er helt i overensstemmelse med gældende EU-ret;

40.  glæder sig over, at protokollen om Montenegros tiltrædelse af NATO blev undertegnet i maj 2016 i anerkendelse af Montenegros bestræbelser på at gennemføre reformer, og over, at protokollen i øjeblikket ratificeres af NATO's medlemsstater, eftersom NATO er en vigtig faktor med hensyn til at sikre stabilitet og fred på Vestbalkan; tilskynder NATO's medlemsstater i EU til at prioritere ratifikationsprocessen og anerkende, at NATO-medlemsskab for Montenegro er et vigtigt symbolsk og strategisk led i landets euro-atlantiske integrationsproces; erindrer om, at EU-tiltrædelsesforhandlingerne er uafhængige af NATO's tiltrædelsesproces;

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Montenegros regering og parlament.

(1) EUT L 108 af 29.4.2010, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik