Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2008(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0041/2017

Внесени текстове :

A8-0041/2017

Разисквания :

PV 15/03/2017 - 19
CRE 15/03/2017 - 19

Гласувания :

PV 16/03/2017 - 6.10
CRE 16/03/2017 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0095

Приети текстове
PDF 578kWORD 62k
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург
Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства
P8_TA(2017)0095A8-0041/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства (2016/2008(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид препоръката на Съвета на Европа CM/Rec(2009)1 относно електронната демокрация (е-демокрация), приета от Комитета на министрите на 18 февруари 2009 г., като първия международен правен инструмент за определяне на стандартите в областта на електронната демокрация,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, по-специално членове 2, 3, 6, 9, 10 и 11 от него, и Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално членове 8—20 и 24 от него,

—  като взе предвид Хартата на основните права на ЕС, Европейската конвенция за правата на човека и Европейската социална харта,

—  като взе предвид своята резолюция от 28 октомври 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. — Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“ (COM(2016)0179),

—  като взе предвид Индекса за развитие на електронното правителство (EGDI) на ООН за 2014 г.,

—  като взе предвид трите проучвания, озаглавени „Потенциал и предизвикателства на електронното участие в Европейския съюз“, „Потенциал и предизвикателства на електронното гласуване в Европейския съюз“ и „Правен и политически контекст за създаване на европейски документ за самоличност“, публикувани от Тематичен отдел В през 2016 г.,

—  като взе предвид двете проучвания на отдела за оценка на научно-технологичните възможности (STOA), озаглавени „Електронна общественост, електронно участие и електронно гласуване в Европа — перспективи и предизвикателства: окончателен доклад“ (от ноември 2011 г.) и „Технологични възможности и системи за укрепване на основана върху участието и пряка демокрация“ (за което се очаква да бъде публикувано през 2017 г.),

—  като взе предвид работата върху електронната демокрация, предприета от Конференцията на европейските регионални законодателни събрания (CALRE), посредством мрежата за сътрудничество „IT4all“ на ООН,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно „Правата на човека и технологиите: отражението на охранителните системи и системите за наблюдение върху правата на човека в трети държави“(2),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището на комисията по култура и образование (A8-0041/2017),

A.  като има предвид, че неотдавнашните кризи и застоят във финансовата, икономическата, политическата и социалната сфера имат тежко отражение върху отделните държави членки и върху Съюза като цяло в момент, когато всички те са изправени пред глобални предизвикателства като изменението на климата, миграцията и сигурността; като има предвид, че връзката на гражданите с политическия живот става все по-напрегната, тъй като те се отдалечават от процесите на вземане на политически решения, и че е налице нарастващ риск от обществено недоволство от политиката; като има предвид, че ангажираността и участието на гражданите и гражданското общество в демократичния живот, в допълнение към прозрачността и информираността, са от съществено значение за функционирането на демокрацията и за легитимността и отчетността на всяко ниво от структурата на многостепенното управление на ЕС; като има предвид, че съществува ясна необходимост от засилване на демократичната връзка между гражданите и политическите институции;

Б.  като има предвид, че през последните десетилетия обществото ни се променя неимоверно бързо и гражданите изпитват необходимост да изразяват становищата си по-често и пряко във връзка с проблемите, които определят бъдещето на нашето общество, и че поради това би било добре политическите и изготвящите политики институции да инвестират в демократични иновации;

В.  като има предвид, че избирателната активност в изборите за ЕП постоянно намалява от 1979 г. насам и на изборите през 2014 г., спадна до 42,54%;

Г.  като има предвид, че е важно да се възвърне доверието на гражданите в европейския проект; като има предвид, че инструментите за електронна демокрация могат да допринесат за по-активно гражданство чрез подобряване на участието, прозрачността и отчетността при вземането на решения, като поддържат механизмите за демократичен надзор и познанията за ЕС, с цел да се предостави на гражданите по-значим глас в политическия живот;

Д.  като има предвид, че демокрацията следва да се развива и да се приспособява към промените и възможностите, свързани с новите технологии и инструментите на информационните и комуникационните технологии, които трябва да се считат за общо благо, което, прилагано правилно и придружено от подходящо равнище на информация, би могло да спомогне за създаване на по-прозрачна и основана на участието демокрация; като има предвид, че с оглед постигане на тази цел всеки човек следва да има възможност да бъде обучен в използването на нови технологии;

Е.  като има предвид, че допълнителният напредък в областта на киберсигурността и защитата на данните е от основно значение, за да постигнем по-широко използване на нови технологии в институционалния и политическия живот и с това да се увеличи участието на гражданите във вземането на решения;

Ж.  като има предвид, че една вълна от нови цифрови комуникационни инструменти и отворени платформи за сътрудничество би могла да послужи за модел и да предостави нови решения за насърчаване на участието и политическата ангажираност на гражданите, като същевременно намалява недоволството от политическите институции и спомага за увеличаване на степента на доверие, прозрачност и отчетност в демократичната система;

З.  като има предвид, че в най-новото си изявление относно състоянието на Съюза председателят на Комисията Юнкер представи пакет от мерки за увеличаване на използването на електронните комуникации, включително „WiFi4EU“ и разгръщането на мрежи от пето поколение (5G) в Европа;

И.  като има предвид, че данните на откритото управление имат потенциала да стимулират икономическия растеж, да повишат ефективността на публичния сектор и да подобрят прозрачността и управленската отговорност на европейските и националните институции;

Й.  като има предвид, че достъпът при равни условия до неутрална мрежа е предпоставка за гарантиране на действието на основните права на човека;

К.  като има предвид, че електронната демокрация би могла да улесни развитието на допълващи форми на участие, способни да допринесат за ограничаване на растежа на общественото недоволство от традиционната политика; като има предвид, че освен това би могла да спомогне за насърчаването на комуникацията, диалога, осведомеността за Съюза, неговите политики и мерки и интереса към тях, като с това се допринесе за подкрепа за европейския проект на местно равнище и за намаляване на т.нар. европейски „демократичен дефицит“;

Л.  като има предвид, че новите форми на участие във виртуалното обществено пространство са неразделно свързани със зачитането на правата и задълженията, свързани с участието в публичното пространство, които включват, например, процесуалните права в случай на клевета;

М.  като има предвид, че, за да се гарантира ролята на интернет като валиден и действащ демократичен инструмент, е абсолютно необходимо да се премахне цифровото разделение и да се осигури на гражданите подходяща медийна грамотност и умения в областта на цифровите технологии;

Н.  като има предвид, че системите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) заемат централно място в съвременния управленски процес, но че все още са необходими усилия, за да се подобри предоставянето на услугите на електронното управление;

O.  като има предвид, че електронното гласуване би могло да помогне на хората, които живеят или работят в държава членка, на която не са граждани, или в трета държава, да упражнят правото си на глас; като има предвид, че в процеса на електронно гласуване и регистриране на гласовете сигурността и поверителността трябва да бъдат гарантирани, особено във връзка с възможността за кибернетични атаки;

Потенциал и предизвикателства

1.  подчертава потенциалните ползи от електронната демокрация, която се определя като подкрепа и засилване на традиционната демокрацията посредством ИКТ и която може да допълва и укрепва демократичните процеси чрез добавяне на елементи на гражданска ангажираност посредством различни онлайн дейности, които включват, наред с другото, електронно правителство, електронно управление, електронно обсъждане, електронно участие и електронно гласуване; приветства факта, че чрез новите информационни и комуникационни средства все повече и повече граждани могат да участват в демократичните процеси;

2.  подчертава, че в препоръката на Съвета на Европа CM/Rec(2009)1 се призовава държавите членки да гарантират, че електронната демокрация насърчава, гарантира и повишава прозрачността, отчетността, способността за реакция, ангажираността, обсъждането, приобщаването, достъпността, участието, субсидиарността и социалното сближаване; изтъква, че тази препоръка призовава държавите членки да разработят мерки, които са в състояние да укрепят правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

3.  подчертава, че целта на електронната демокрация е да съдейства за изграждането на демократична култура, която обогатява и укрепва демократичните практики, като осигурява допълнителни средства за увеличаване на прозрачността и участието на гражданите, а не да създаде алтернативна демократична система в ущърб на представителната демокрация; изтъква, че електронната демокрация сама по себе си не гарантира политическо участие и че успоредно с електронната демокрация трябва да бъде обмислена нецифрова среда за политическо участие на гражданите;

4.  изтъква значението на електронното гласуване и гласуването от разстояние по интернет като системи, които могат да разширят включването на гражданите и да улеснят демократичното участие, особено в райони, които са по-маргинализирани в географско и социално отношение, като предлагат много потенциални предимства, по-специално за младите хора, хората с намалена подвижност, възрастните хора и за хората, които живеят или работят временно или постоянно в държава членка, на която не са граждани, или в трета държава, при условие че са гарантирани възможно най-високи стандарти на защита на данните; припомня, че при осъществяването на система за гласуване от разстояние по интернет държавите членки трябва да гарантират прозрачност и надеждност на изборния процес и на преброяването на гласовете и да зачитат принципите на равенство, тайна на гласуването, достъп до гласуването и право на свободно гласуване;

5.  подчертава, че е необходимо всички цифрови процеси на взаимодействие да се основават на принципа на институционална откритост, като съблюдават съчетание от прозрачност и информирано участие в реално време;

6.  подчертава и насърчава използването на електронно участие като ключова характеристика на електронната демокрация, която обхваща три форми на взаимодействие между институциите на ЕС и правителствата, от една страна, и гражданите, от друга страна, а именно: електронна информация, електронни консултации и електронно вземане на решения; признава, че много случаи на национално, регионално и местно електронно участие могат да се разглеждат като добри примери за това как ИКТ могат да бъдат използвани в демокрацията на участието; насърчава държавите членки да развиват допълнително тези практики на национално и местно равнище;

7.  подчертава, че ИКТ допринасят за създаването на пространства за участие и обсъждане, което от своя страна подобрява качеството и легитимността на нашите демократични системи;

8.  подчертава необходимостта от ангажиране на младите хора в политическия дебат и посочва, че използването на ИКТ в демократичните процедури може да бъде ефективен инструмент за тази цел;

9.  припомня първия европейски пример за онлайн гласуване в Естония в правно обвързващи избори през 2005 г., но твърди, че, за да има успех използването на евентуално електронно гласуване в други държави членки, ще е необходимо да се прецени дали може да бъде гарантирано действителното участие на цялото население и също така да се оценят ползите и предизвикателствата, както и последиците от различни или разминаващи се технологични подходи; подчертава, че наличието на сигурни високоскоростни интернет връзки и на инфраструктура за сигурна електронна самоличност е важна предпоставка за успеха на електронното гласуване; подчертава, че е необходимо да се оползотворят предимствата на новите технологии в настоящите процеси на гласуване с избирателни урни, и счита, че може да се постигне значителен напредък посредством обмен на най-добри практики и проучвания на всички политически равнища;

10.  изтъква, че да се отговори на загрижеността на гражданите във връзка с използването на онлайн инструменти за демокрация е предизвикателство; счита, че преодоляването на опасенията, свързани със сигурността, и гарантирането на неприкосновеността на личния живот са от първостепенно значение за изграждане на доверие на гражданите в развиващата се цифрова политическа сцена;

11.  подчертава, че демократичните процеси изискват обширен дебат на всички равнища на обществото в ЕС както и контрол и размисъл, за да дават възможност за справедливо, всеобхватно и рационално обсъждане; предупреждава, че съществува риск от изкривяване и манипулиране на резултата от обсъжданията чрез инструменти за разискване онлайн; счита, че най-добрата гаранция срещу този риск е прозрачността на всички взаимодействащи участници и предоставянето на информация за кампаниите, които потенциално се популяризират, пряко или косвено, на платформи за цифрово участие;

12.  отбелязва, че за една действаща демокрация доверието на гражданите в институциите и демократичните процеси представлява основно измерение; поради това подчертава, че въвеждането на инструменти за електронна демокрация трябва да бъде придружено от подходящи информационни и образователни стратегии;

13.  подчертава значението на интегрирането на електронното участие в политическата система с цел да се включи приносът на гражданите в процеса на вземане на решения и да се гарантират последващи действия; отбелязва, че липсата на отзивчивост от вземащите решения лица води до разочарование и недоверие;

14.  подчертава, че използването на инструменти на ИКТ следва да допълва други канали за комуникация с държавните институции, с цел да се избегне всякакъв вид дискриминация въз основа на цифровите умения или на липсата на ресурси и инфраструктури;

Предложения за подобряване на демократичната система чрез ИКТ

15.  счита, че участието в демократичните процеси се основава на първо място върху ефективен и недискриминационен достъп до информация и знания;

16.  освен това призовава ЕС и държавите членки да се въздържат от приемане на ненужни мерки с цел произволно ограничаване на достъпа до интернет и упражняването на основните права на човека, като например прекомерни мерки за цензуриране или криминализиране на законното изразяване на критика и несъгласие;

17.  призовава държавите членки и ЕС да предоставят образователни и технически средства за подобряване на демократичното овластяване на гражданите и повишаване на компетентността в областта на ИКТ и да дадат възможност на всички граждани на ЕС да придобият грамотност в областта на цифровите технологии и равен и безопасен достъп до тях с цел преодоляване на цифровото разделение (електронно приобщаване) в полза на демокрацията; насърчава държавите членки да интегрират придобиването на цифрови умения в учебните програми и обучението през целия живот и да дадат предимство на програми за цифрово обучение за възрастни хора; подкрепя развитието на мрежи с университети и образователни институции за насърчаване на научните изследвания в областта на новите инструменти за участие и тяхното прилагане; също така призовава ЕС и държавите членки да насърчават програми и политики, насочени към развитие на критично и информирано преценяване на използването на ИКТ;

18.  предлага да се напредне още повече в оценката на използването на нови технологии за подобряване на демокрацията в администрациите на ЕС чрез включване, в ролята на показатели, на цели, измерващи качеството на онлайн услугите;

19.  препоръчва Европейският парламент, като единствената пряко избрана институция на Европейския съюз, да поеме водеща роля за укрепване на електронната демокрация; счита, че за тази цел е уместно да се разработят новаторски технологични решения, които ще дадат възможност на гражданите да общуват пълноценно и да споделят тревогите си със своите избрани представители;

20.  насърчава опростяването на институционалните процедури и език и организирането на мултимедийно съдържание за обяснение на ключовите елементи от главните процеси на вземане на решения, с цел да се подобри тяхното разбиране и участието в тях; подчертава необходимостта от разпространяване на този портал за електронно участие чрез сегментирани проактивни инструменти, които дават възможност за достъп до всички документи в парламентарните досиета;

21.  настоятелно призовава държавите членки и ЕС да предоставят финансово достъпна и високоскоростна цифрова инфраструктура, особено в периферните региони и в селските и по-слабо развитите в икономическо отношение райони, и да гарантират равенство между гражданите, като обърнат особено внимание на най-уязвимите граждани и им предоставят умения, осигуряващи безопасно и сигурно използване на технологиите; препоръчва на библиотеките, училищата и сградите, в които се извършват обществени услуги, да се предоставят необходимите ресурси от високоскоростна и съвременна информационно-технологична инфраструктура, която да е еднакво достъпна за всички граждани, особено за най-уязвимите категории, като например хората с увреждания; изтъква, че за тези цели е необходимо да се отделят достатъчно финансови и образователни ресурси; препоръчва на Комисията да осигури ресурси за проекти, насочени към подобряване на цифровата инфраструктура в сферата на социалната и солидарна икономика;

22.  подчертава, че жените са недостатъчно представени на всички равнища на вземането на политически решения, както и в секторите на ИКТ; отбелязва, че жените и момичетата често са изправени пред свързани с пола стереотипи по отношение на цифровите технологии; поради това призовава Комисията и държавите членки да инвестират в целенасочени програми за насърчаване на образованието в областта на ИКТ и на електронното участие на жените и момичетата, особено на тези от уязвими и маргинализирани среди, посредством формално, неформално и самостоятелно учене;

23.  отбелязва, че за да се гарантира равен достъп на всички граждани до инструментите на електронната демокрация, е важен многоезичният превод, за да може информацията да бъде разпространена и прочетена от всички граждани в държавите с повече от един официален език или от лица с различен етнически произход;

24.  насърчава държавите членки и ЕС да популяризират, подкрепят и прилагат механизми и инструменти, които дават възможност за участие на гражданите и за тяхното взаимодействие с правителствата и институциите на ЕС, като например платформи за групово събиране на ресурси (краудсорсинг); подчертава, че ИКТ следва да улесняват достъпа до независима информация, прозрачност, отчетност и участие във вземането на решения; призовава в тази връзка всички съобщения и инструменти за връзки с гражданите на Комисията, и по-специално порталът „Europe Direct“, да се пригодят по-добре към предизвикателствата на електронната демокрация; ангажира се да направи всички налични средства за проследяване на законодателните действия по-достъпни, разбираеми, образователни и интерактивни, и приканва Комисията да направи същото на нейния уебсайт;

25.  призовава държавите членки и ЕС да преразгледат съдържанието на своите официални сайтове, които се занимават с функционирането на демокрацията, с цел предоставяне на образователни инструменти, които улесняват младите хора да посещават въпросните сайтове и да разбират тяхното съдържание, и да направят своите сайтове достъпни за лица с увреждания;

26.  насърчава администрациите да проявят ангажимента си към принципа на институционална откритост посредством такива промени в техните стратегически проекти, корпоративна култура, бюджети и процеси на организационна промяна, които са обосновани от целта за подобряване на демокрацията чрез използване на новите технологии;

27.  призовава за създаване на онлайн платформа, чрез която да може системно да се провеждат консултации с членовете на обществеността, преди европейският законодател да вземе решения и така да се ангажира по-пряко в обществения живот;

28.  счита, че е от съществено значение въвеждането на тези нови инструменти да бъде подкрепено от кампании за популяризиране на възможностите, които те предлагат, и на гражданските ценности на съвместна отговорност и участие;

29.  изтъква значението на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) като средство за ангажиране на обществеността в политическия живот на ЕС и за нейното пряко участие в него, и във връзка с това призовава Комисията да преразгледа начина, по който действа инициативата, така че тя да може да реализира пълния си потенциал в съответствие с препоръките, отправени от Европейския парламент в неговата резолюция от 28 октомври 2015 г.; поради това обръща внимание, че е важно свързаните с нея бюрократични изисквания да бъдат опростени и ускорени и ИКТ да се използват в по-голяма степен, например чрез цифрови платформи и други съвместими с мобилни устройства приложения, с цел този важен инструмент да стане по-лесен за ползване и по-широко разпространен; счита, че използването на нови технологии може да подобри, по-специално, системата за събиране на подписи по електронен път чрез използването на услуги за идентификация и установяване на автентичност (e-IDAS), което би позволило на гражданите по-лесно да получават и обменят информация относно съществуващи или потенциални ЕГИ, така че да могат да участват активно в обсъжданията и/или сами да подкрепят инициативите;

30.  подчертава, че някои процеси на Комисията, като например обществените консултации онлайн, дейностите за електронно участие и оценките на въздействието биха могли да имат полза от по-широкото използване на нови технологии за насърчаване на участието на обществеността, увеличаване на отчетността при тези процеси и на прозрачността на институциите на ЕС, както и за усъвършенстване на европейското управление; подчертава необходимостта да се направят процесите на допитване до обществеността ефективни и достъпни за възможно най-много хора, като техническите пречки се свеждат до минимум;

31.  подчертава необходимостта от по-пълна информация за гражданите относно съществуващите платформи за електронно участие на европейско, национално и местно равнище;

32.  призовава Комисията да разшири и развие електронното участие в междинния преглед на стратегията за цифров единен пазар, който ще бъде създаден през 2017 г., както и да насърчава разработването и финансирането на нови инструменти, свързани с електронното гражданство на Европейския съюз; освен това препоръчва на Комисията да се фокусира върху решения с отворен код, които да могат да се разгръщат лесно в целия цифров единен пазар; призовава по-специално Комисията да включи повторната употреба на предишни проекти, като например платформата D-CEN — финансиран от ЕС проект за предоставяне на технологични инструменти за демокрация на участието;

33.  подчертава, че развитието на електронната администрация следва да бъде приоритет за държавите членки и за институциите на ЕС и приветства инициативата на Комисията за амбициозен и всеобхватен план за действие за електронно управление, за който от ключово значение ще бъде подходящото прилагане на национално равнище и координирането на съществуващото финансиране от ЕС, в синергия с националните цифрови агенции и органи; счита, че следва да бъдат положени повече усилия за насърчаване на свободния достъп до данни и на използването на инструментите на ИКТ, основани на отворен код и безплатен софтуер, както в институциите на ЕС, така и в държавите членки;

34.  призовава за по-тясно сътрудничество на равнище ЕС и препоръчва обмен на най-добри практики за проекти за електронна демокрация като начин за постигане на форма на демокрация с по-широко участие и разисквания, която да отговаря на исканията и интересите на гражданите и да се стреми към тяхното включване в процесите на вземане на решения; посочва, че е необходимо да се знае какви са нагласите на гражданите към прилагането на дистанционното гласуване по интернет; призовава Комисията да осигури независима оценка или допитване до общественото мнение относно гласуването онлайн, с анализ на неговите силни и слаби страни, като допълнителна възможност за гражданите да гласуват, което да бъде разгледано от държавите членки до края на 2018 г.;

35.  подчертава необходимостта от отдаване на приоритет на защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни при ползването на инструменти за електронна демокрация и от насърчаване на по-сигурна онлайн среда, особено по отношение на сигурността на информацията и на данните, включително правото „да бъдеш забравен“, както и от предоставяне на гаранции срещу софтуер за наблюдение и възможност за проверка на източника; освен това призовава за допълнително използване на цифровите услуги въз основа на ключови фактори като защитена и криптирана цифрова идентичност в съответствие с Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги; насърчава създаването на безопасни и сигурни цифрови публични регистри и валидирането на електронните подписи с цел предотвратяване на измамни многократни участия, като това е в съответствие с европейските и международните стандарти за правата на човека и със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз; и накрая подчертава, че въпросите на сигурността не бива да се превръщат в пречка за приобщаването на лица и групи в демократичните процеси;

36.  подчертава необходимостта от засилване на демокрацията посредством технология, която следва да се използва в сигурна среда, отличаваща се с безопасност от неправомерното използване на технологични инструменти (напр. спамботове, анонимно профилиране и кражба на самоличност), и припомня необходимостта от спазване на най-високите правни стандарти;

37.  припомня ключовата роля, която играят лицата, подаващи сигнали за нередности — обикновено чрез интернет — за разкриване на корупция, измами, лошо управление и други форми на неправомерно поведение, които представляват заплаха за общественото здраве и безопасност, финансовия интегритет, правата на човека, околната среда и принципите на правовата държава, като в същото време се гарантира правото на обществеността на информация;

38.  насърчава представителите на обществеността да участват активно с гражданите в съществуващите, напълно независими форуми, и да използват новите медии и ИТ платформи с оглед стимулирането на обсъжданията и обмена на становища и предложения с гражданите (електронен парламент), създавайки пряка връзка с тях; призовава политическите групи на Европейския парламент и европейските политически партии да увеличат възможностите за обществено обсъждане и електронното участие;

39.  призовава членовете на Парламента и останалите институции на ЕС да продължат да подобряват прозрачността в работата си, особено в сегашния труден политически контекст, и отправя искане към публичните органи да разгледат възможността за създаване на цифрови платформи, включващи най-новите ИТ инструменти; насърчава избраните представители да използват тези инструменти и да общуват и да се ангажират положително с избирателите и заинтересованите страни на една ефективна основа с оглед да ги информират относно ЕС и парламентарните дейности и по този начин да направят по-отворени процесите на обсъждане и определяне на политиките и да повишават осведомеността относно европейската демокрация;

40.  приветства инициативите на Парламента в сферата на електронното участие; подкрепя непрестанните усилия за укрепване на представителния характер, легитимността и ефективността на Парламента и насърчава членовете на ЕП да използват по-широко новите технологии, за да ги развият до пълния им потенциал, като същевременно се отчитат необходимите ограничения, наложени от правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни; отбелязва необходимостта от широк процес на размисъл относно начините за подобряване на използването на ИКТ от членовете на ЕП не само за ангажиране с обществеността, но и във връзка със законодателството, петициите, консултациите и други аспекти, отнасящи се до всекидневната им работа;

41.  насърчава политическите партии на равнището на ЕС и на национално равнище да се възползват в максимална степен от цифровите инструменти с цел да развият нови начини за насърчаване на вътрешнопартийната демокрация, включително прозрачността в тяхното управление, във финансирането и в процесите на вземане на решения, както и с цел да се даде възможност за участие и по-добра комуникация с партийните членове, поддръжници и гражданското общество; също така ги насърчава да са възможно най-прозрачни и отговорни към гражданите; предлага във връзка с това да бъдат разгледани възможни изменения на Устава на европейските политически партии и те да обхващат и насърчават практиките на електронно участие;

42.  призовава ЕС и неговите институции да бъдат отворени за повече експериментиране с нови методи за електронно участие като например групово събиране на ресурси (краудсорсинг) на равнище ЕС и на национално, регионално и местно равнище, като се вземат предвид най-добрите практики, които вече са разработени в държавите членки, и за целта да стартират конкретни пилотни проекти; същевременно отново подчертава необходимостта от допълване на тези мерки с кампании за повишаване на осведомеността с цел разясняване на възможностите на тези инструменти;

43.  призовава европейските институции да започнат основан на участието процес с цел изготвяне на Европейска харта на правата в интернет, като се вземат предвид, наред с други текстове, Декларацията за правата в интернет, публикувана от Камарата на депутатите на Италия на 28 юли 2015 г., с цел да се насърчават и гарантират всички права, свързани с областта на цифровите технологии, сред които реално право на достъп до интернет и неутралността на мрежата;

44.  отбелязва изобилието от разнородна информация, която може да се намери в интернет днес, и подчертава, че способността на гражданите за критично мислене следва да бъде засилена, така че да могат по-добре да правят разграничение между надеждни и ненадеждни източници на информация; поради това насърчава държавите членки да адаптират и актуализират законодателството с цел отчитане на текущото развитие и напълно да прилагат и изпълняват действащото законодателство относно изказвания, проповядващи омраза — както онлайн, така и офлайн — при същевременно гарантиране на основните и конституционните права; подчертава, че Съюзът и неговите държави членки следва да разработят действия и политики за укрепване на прехвърляеми умения и умения за критично и творческо мислене и цифрова и медийна грамотност, както и за приобщаване и любопитство сред своите граждани, и по-специално сред младите хора, така че те да могат да вземат информирани решения и да допринасят положително за демократичните процеси;

o
o   o

45.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0382.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0288.

Правна информация - Политика за поверителност