Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0145(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0376/2016

Внесени текстове :

A8-0376/2016

Разисквания :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Гласувания :

PV 04/04/2017 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0096

Приети текстове
PDF 472kWORD 50k
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург
Характеристики на риболовните кораби ***I
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби (преработен) (COM(2016)0273 – C8‑0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Обикновена законодателна процедура — преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0273),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0187/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 17 октомври 2016 г. до комисията по рибно стопанство съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в частност своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството(3),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 15 февруари 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0376/2016),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 140.
(2) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ C 419, 16.12.2015 г., стр. 167.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за определяне на характеристиките на риболовните кораби (преработен текст)
P8_TC1-COD(2016)0145

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1130.)

Правна информация - Политика за поверителност