Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0145(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0376/2016

Ingivna texter :

A8-0376/2016

Debatter :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Omröstningar :

PV 04/04/2017 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0096

Antagna texter
PDF 241kWORD 42k
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg
Fiskefartygs egenskaper ***I
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0273),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0187/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2016(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 17 oktober 2016 från utskottet för rättsliga frågor till fiskeriutskottet i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, i synnerhet sin resolution av den 22 november 2012 om småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken(3),

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f(4) i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 februari 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0376/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 34, 2.2.2017, s. 140.
(2) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) EUT C 419, 16.12.2015, s. 167.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017... om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning)
P8_TC1-COD(2016)0145

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1130.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy