Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0014(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0048/2017

Předložené texty :

A8-0048/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Vysvětlení hlasování
PV 19/04/2018 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Přijaté texty
PDF 1318kWORD 184k
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk
Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi ***I
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 4. dubna 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je nutné zajistit volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Pravidla vnitřního trhu by měla být transparentní, jednoduchá a jednotná, a tím poskytovat právní jistotu a srozumitelnost ve prospěch podniků i spotřebitelů.
(1)  Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je nutné zajistit volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Pravidla vnitřního trhu by měla být transparentní, jednoduchá, jednotná a účinná, a tím poskytovat právní jistotu a srozumitelnost ve prospěch podniků i spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Toto posouzení však dospělo k závěru, že existuje potřeba zavést ustanovení pro dozor nad trhem, která doplní požadavky na schválení typu, potřeba vyjasnit postupy stažení z oběhu a ochranné postupy, jakož i podmínky pro udělení rozšíření schválení stávajících typů vozidel, potřeba zlepšit vynucování rámce schválení typu harmonizací a posílením postupů schvalování typu a shodnosti výroby, které uplatňují orgány a technické zkušebny členských států, potřeba vyjasnit úlohy a povinnosti hospodářských subjektů v rámci dodavatelského řetězce a orgánů a stran zúčastněných na vynucování rámce a potřeba zlepšit vhodnost alternativních plánů schválení typu (vnitrostátních schvalování malých sérií a jednotlivých vozidel) a vícestupňového schvalování typu tak, aby poskytovaly dostatečnou pružnost pro úzce specializované trhy a malé a střední podniky, aniž by se však narušily rovné podmínky.
(4)  Toto posouzení však dospělo k závěru, že existuje potřeba zavést ustanovení pro dozor nad trhem, která doplní požadavky na schválení typu, potřeba vyjasnit postupy stažení z oběhu a ochranné postupy, jakož i podmínky pro udělení rozšíření schválení stávajících typů vozidel, potřeba zlepšit vynucování rámce schválení typu harmonizací a posílením postupů schvalování typu a shodnosti výroby, které uplatňují orgány a technické zkušebny členských států, potřeba jasně vymezit úlohy a povinnosti hospodářských subjektů v rámci dodavatelského řetězce a orgánů a stran zúčastněných na vynucování rámce, tak aby se uvedené úlohy a povinnosti nepřekrývaly, aby byla zaručena nezávislost uvedených subjektů, orgánů a stran a aby nedocházelo ke střetu zájmů, a potřeba zlepšit vhodnost alternativních plánů schválení typu (vnitrostátních schvalování malých sérií a jednotlivých vozidel) a vícestupňového schvalování typu tak, aby poskytovaly dostatečnou pružnost pro úzce specializované trhy a malé a střední podniky, aniž by se však narušily rovné podmínky.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Aktuální problémy s prováděním rámce pro schvalování typu navíc odhalily konkrétní slabé stránky a ukázaly, že je třeba provést zásadní revizi, aby se vytvořil spolehlivý, transparentní, předvídatelný a udržitelný regulační rámec, který poskytne vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.
(5)  Aktuální problémy s prováděním rámce pro schvalování typu navíc odhalily konkrétní slabé stránky a ukázaly, že je třeba dále upevnit regulační rámec, aby byl spolehlivý, transparentní, předvídatelný a udržitelný a poskytoval vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Vzhledem k tomu, že jednou z priorit Unie je ochrana spotřebitele, měla by Unie po výrobcích vozidel, která jsou zde v oběhu, požadovat, aby svá vozidla před uvedením na trh a během jejich životnosti podrobovali kontrolám. Za tento dvojí dohled by měly ručit členské státy a Komise, aby pokud by jeden z nich selhal, mohl jednat ten druhý.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)   Unie by měla učinit vše pro to, aby zabránila výrobcům vozidel podvádět s cílem zmanipulovat výsledky kontrol emisí znečišťujících látek či spotřeby paliva za účelem předložit nesprávné výsledky nebo obcházet jakékoli další předpisy. Tyto manipulace by měly s konečnou platností skončit.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)
(5c)   Cílem tohoto nařízení je upravit příliš pomalé stahování vozidel z oběhu v Unii. Ve srovnání s americkým postupem, který umožnil jednat rychle, nezaručuje současný postup účinnou ochranu evropských občanů. V tomto ohledu má zásadní význam, aby Komise měla možnost po hospodářských subjektech požadovat, aby přijaly veškerá nezbytná omezující opatření, včetně stažení vozidel z oběhu, za účelem uvést nevyhovující vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky do souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 d (nový)
(5d)   V případě, že je u vozidel v oběhu zjištěna skutečnost, která je v rozporu s pravidly původního schválení nebo která ohrožuje bezpečnost spotřebitelů či překračuje emisní limity, je v zájmu evropských spotřebitelů moci spoléhat na rychlá, přiměřená a koordinovaná nápravná opatření, včetně případného stažení vozidel z oběhu v celé Unii. Členské státy by měly Komisi poskytnout veškeré informace, které mají k dispozici, aby mohla rychle a odpovídajícím způsobem reagovat a chránit tak integritu jednotného trhu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla a zásady pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a pro jednotlivé schválení vozidla, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu ve prospěch podniků a spotřebitelů a poskytnuta vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.
(6)  Toto nařízení stanovuje harmonizovaná pravidla a zásady pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a pro jednotlivé schválení vozidla, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování vysokých standardů pro kontrolu shodnosti výroby, které umožní řádné fungování vnitřního trhu ve prospěch podniků a s řádným přihlédnutím k právům spotřebitelůzároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Toto nařízení stanoví hmotněprávní technické a správní požadavky na schválení typu pro motorová vozidla kategorií M a N a jejich přípojných vozidel (kategorie O), jakož i pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti a environmentální výkonnosti. Tyto kategorie zahrnují motorová vozidla pro dopravu osob, motorová vozidla pro dopravu nákladů a popřípadě jejich přípojná vozidla.
(7)  Toto nařízení stanovuje hmotněprávní technické a správní požadavky na schválení typu pro motorová vozidla kategorií M a N a jejich přípojných vozidel (kategorie O), jakož i pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti a environmentální výkonnosti. Tyto kategorie zahrnují motorová vozidla pro dopravu osob, motorová vozidla pro dopravu nákladů a popřípadě jejich přípojná vozidla.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)   Toto nařízení by mělo zajistit spolehlivé, harmonizované a transparentní postupy při schvalování typu a dozoru nad trhem v členských státech.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)   Toto nařízení by mělo zajistit, aby schvalovací orgány členských států vykládaly, uplatňovaly a vynucovaly jeho požadavky v celé Unii. Komise by měla být zmocněna vykonávat dohled nad činností vnitrostátních orgánů prováděním pravidelných auditů, opakovanými zkouškami náhodných vzorků vydaných schválení typu a obecným sledováním jednotného uplatňování tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Pro účely zajištění souladu s tímto nařízením by měla být brána v úvahu ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU1a.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Účinné provádění požadavků na schválení typu by se mělo zajistit zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, mimo jiné zavedením povinných pravidelných auditů metod kontroly shodnosti a trvalé shodnosti dotčených výrobků a posílením požadavků ohledně kvalifikace, povinností a výkonů technických zkušeben, které provádějí zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to na odpovědnost schvalovacích orgánů. Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí a důvěry občanů v systém je řádné fungování technických zkušeben. Kritéria pro určení technických zkušeben stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla být popsána podrobněji, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování. Jelikož je práce členských států složitější, metody posuzování jejich technických zkušeben mají tendenci se postupně stále více odlišovat. Je proto nezbytné stanovit procesní povinnosti, které zajistí výměnu informací o postupech členských států pro posuzování, určování, oznamování a monitorování jejich technických zkušeben a monitorování těchto postupů. Tyto procedurální povinnosti by měly odstranit veškeré stávající rozdíly v používaných metodách a ve výkladu kritérií pro určení technických zkušeben.
(9)  Účinné uplatňování požadavků na schválení typu by se mělo zajistit zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, zlepšením přístupu k informacím, vytvořením pevného rámce pro optimalizaci postupů testování v laboratoři, věnováním zvláštní pozornosti riziku ilegálních odpojovacích zařízení, jejichž používání zakazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 1a, zavedením povinných pravidelných auditů metod kontroly shodnosti a trvalé shodnosti dotyčných výrobků a zpřísněním a sjednocením požadavků ohledně kvalifikace, povinností a výkonů technických zkušeben, které provádějí zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to na odpovědnost schvalovacích orgánů. Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí a důvěry občanů v systém je řádné fungování technických zkušeben. Kritéria pro určení technických zkušeben stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla být popsána podrobněji, aby bylo ve všech členských státech zajištěno jejich jednotné uplatňování. Jelikož je práce členských států složitější, metody posuzování jejich technických zkušeben mají tendenci se postupně stále více odlišovat. Je proto nezbytné stanovit procesní povinnosti, které zajistí výměnu informací o postupech členských států pro posuzování, určování, oznamování a monitorování jejich technických zkušeben a monitorování těchto postupů. Tyto procedurální povinnosti by měly odstranit veškeré stávající rozdíly v používaných metodách a ve výkladu kritérií pro určení technických zkušeben. V zájmu zajištění odpovídajícího dohledu a rovných podmínek v celé Unii by posuzování technické zkušebny, jež podala žádost, mělo zahrnovat posouzení na místě a přímé pozorování skutečně prováděných zkoušek pro schválení typu.
___________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Potřeba, aby jmenující orgány kontrolovaly a monitorovaly technické zkušebny, vzrostla, jelikož technický pokrok zvýšil riziko, že technické zkušebny nejsou dostatečně odborně způsobilé k provádění zkoušek nových technologií nebo prostředků, které v rámci působnosti jejich určení vzniknou. Jelikož technický pokrok zkracuje cykly výrobků a jelikož se intervaly posouzení na místě pro účely dohledu a monitorování mezi jmenujícími orgány liší, je třeba stanovit minimální požadavky, pokud jde o intervaly dohledu a monitorování technických zkušeben.
(10)  Potřeba, aby se certifikovaly, kontrolovaly a monitorovaly technické zkušebny, vzrostla, jelikož technický pokrok zvýšil riziko, že technické zkušebny nejsou dostatečně odborně způsobilé k provádění zkoušek nových technologií nebo prostředků, které v rámci působnosti jejich určení vzniknou. Z důvodu významných rozdílů ve výkladu zjištěných v současnosti při provádění směrnice 2007/46/ES a uplatňování jejích ustanovení během postupu schvalování typu jsou mezi technickými zkušebnami značné rozdíly. S cílem zajistit rovné podmínky v rámci jednotného evropského trhu musí dojít k harmonizaci a rozšíření certifikace, kontrol a monitorování. Jelikož technický pokrok zkracuje cykly výrobků a jelikož se intervaly posouzení na místě pro účely dohledu a monitorování mezi určujícími orgány liší, je třeba stanovit minimální požadavky, pokud jde o intervaly dohledu a monitorování technických zkušeben.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Členské státy měly spolupracovat mezi sebou a s Komisí, aby byla zajištěna větší transparentnost a vzájemná důvěra a další sladění a rozvoj kritérií pro posuzování, určování a oznamování technických zkušeben, jakož i postupů pro rozšíření a prodloužení platnosti určení. Členské státy by měly mezi sebou a s Komisí konzultovat otázky obecného významu pro provádění tohoto nařízení a informovat sebe vzájemně a Komisi o svém vzoru kontrolního seznamu pro posuzování.
(12)  Členské státy by měly vytvořit mechanismy spolupráce mezi sebou a s Komisí, aby byla zajištěna větší transparentnost a vzájemná důvěra a další sladění a rozvoj kritérií pro posuzování, určování a oznamování technických zkušeben, jakož i postupů pro rozšíření a prodloužení platnosti určení. Členské státy by měly mezi sebou a s Komisí konzultovat otázky obecného významu pro provádění tohoto nařízení a informovat sebe vzájemně a Komisi o svém vzoru kontrolního seznamu pro posuzování. Toto nařízení stanovuje on-line databázi, která by spolu se systémem pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/20121a mohla poskytnout užitečné elektronické prostředky k usnadnění a rozšíření správní spolupráce na řízení výměny informací na základě jednoduchých a jednotných postupů. Komise by měla za tímto účelem zvážit využití stávajících on-line databází, jako např. ETAES nebo Eucaris.
__________________
1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (dále jen „nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)   Současné problémy v oblasti schvalování typu odhalily hlavní nedostatky stávajících vnitrostátních systémů dozoru nad trhem a kontroly schvalování typu. V bezprostřední reakci na odhalené nedostatky je proto nezbytné svěřit Komisi pravomoc ujmout se příslušných úkolů v oblasti dozoru.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Je-li určení založeno na akreditaci ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, měly by si akreditační orgány a jmenující orgány vyměňovat informace podstatné pro posouzení způsobilosti technických zkušeben.
(13)  Je-li určení založeno na akreditaci ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, měly by akreditační orgány a určující orgány zajistit odbornou způsobilost a nezávislost technických zkušeben.
__________________
__________________
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)   Členské státy by měly vybírat poplatky za určení a monitorování technických zkušeben, aby se zajistila udržitelnost monitorování těchto zkušeben ze strany členských států a aby se pro technické zkušebny zavedly rovné podmínky. V zájmu zajištění transparentnosti by členské státy měly před přijetím výše a struktury poplatků informovat Komisi a ostatní členské státy.
vypouští se
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)   Členské státy by měly zajistit, aby hospodářský subjekt neplatil poplatky související s náklady na schválení typu a na činnost v oblasti dozoru nad trhem přímo technické zkušebně. Toto ustanovení by nemělo omezovat hospodářské subjekty při volbě technické zkušebny, která má uvedenou činnost provádět.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)   Měla by být zajištěna nezávislost technických zkušeben vůči výrobcům, mimo jiné tím, že za provedené kontroly a zkoušky týkající se schválení typu nebudou zkušebny přímo ani nepřímo placeny výrobci. Členské státy by proto měly stanovit strukturu poplatků za schválení typu tak, aby zahrnovala náklady na všechny zkoušky a kontroly týkající se schválení typu, jež provedou technické zkušebny určené orgánem pro schválení typu, jakož i správní náklady na vydání schválení typu a náklady na provedení následných zkoušek a kontrol pro ověření souladu s požadavky.
vypouští se
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)   Aby se umožnilo fungování tržních sil, měly by technické zkušebny uplatňovat pravidla pro postupy schvalování typu zcela transparentně a jednotně, aniž by pro hospodářské subjekty vytvářely zbytečnou zátěž. Je třeba zajistit jednotné technické uplatňování předpisů a pravidel pro postup schvalování typu, aby byla zaručena vysoká úroveň odbornosti a spravedlivé zacházení se všemi hospodářskými subjekty. V rámci fóra vytvořeného podle tohoto nařízení by si schvalovací orgány měly vyměňovat informace o fungování jednotlivých technických zkušeben, které certifikovaly.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Aby se zajistilo plnění požadavků tohoto nařízení, je nezbytný účinný mechanismus vynucování dodržování požadavků. Zajištění dodržování požadavků, které se týkají schvalování typu a shodnosti výroby, obsažených v právních předpisech, jimiž se řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, neboť jde o povinnost úzce spojenou s vydáváním schválení typu a vyžaduje podrobné znalosti jejich obsahu. Je proto důležité výkon schvalovacích orgánů pravidelně ověřovat prostřednictvím vzájemného hodnocení s cílem zajistit, aby při vynucování požadavků na schválení typu uplatňovaly všechny schvalovací orgány jednotnou kvalitu a stejnou přísnost. Kromě toho je důležité zajistit ověření správnosti samotného schválení typu.
(18)  Aby se zajistilo plnění požadavků tohoto nařízení, je nezbytný účinný mechanismus vynucování dodržování požadavků. Zajištění dodržování požadavků, které se týkají schvalování typu a shodnosti výroby, obsažených v právních předpisech, jimiž se řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, neboť jde o povinnost úzce spojenou s vydáváním schválení typu a vyžaduje podrobné znalosti jejich obsahu. Je proto důležité, aby výkon schvalovacích orgánů byl předmětem pravidelných kontrol v rámci dohledu na úrovni Unie, včetně nezávislých auditů, s cílem zajistit, aby při vynucování požadavků na schválení typu uplatňovaly všechny schvalovací orgány jednotnou kvalitu a stejnou přísnost. Kromě toho je důležité zajistit ověření správnosti samotného schválení typu na evropské úrovni nezávislým třetím subjektem.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)   Aby se zabránilo případným střetům zájmů, neměly by být schvalovací orgány a orgány pro dozor nad trhem při výkonu své činnosti propojeny. V této souvislosti by měly být tyto orgány v souladu se strukturou státní správy organizovány jako samostatné subjekty a v souladu se strukturou a pravomocemi státních orgánů by neměly mít společné zaměstnance nebo zařízení.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)
(19b)   Fórum pro vynucování by mělo představovat platformu k výměně informací a provádění nezávislých analýz, které by vedly k lepšímu fungování a uplatňování tohoto nařízení. V průběhu výměny informací může mít Komise důvod se domnívat, že jeden nebo více schvalovacích orgánů nedodržují požadavky tohoto nařízení. V těchto případech by měla mít Komise možnost přijmout veškerá nezbytná opatření, která by zajistila jeho dodržování, včetně vydávání pokynů, doporučení nebo dalších nástrojů a využívání dalších postupů, a to s náležitým ohledem na proporcionalitu. Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí, měla by mít Komise možnost v případě závažného porušení nařízení požadovat, aby byl orgán zbaven možnosti přijímat žádosti o schválení nových typů nebo aby mu byla tato možnost pozastavena.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Do tohoto nařízení je nezbytné zahrnout pravidla týkající se dozoru nad trhem, aby se posílila práva a povinnosti příslušných vnitrostátních orgánů, zajistila účinná koordinace jejich činností v oblasti dozoru nad trhem a vyjasnily použitelné postupy.
(21)  Do tohoto nařízení je naprosto nezbytné zahrnout pravidla týkající se dozoru nad trhem, aby se posílila práva a povinnosti příslušných vnitrostátních orgánů, zajistila účinná koordinace jejich činností v oblasti dozoru nad trhem a vyjasnily použitelné postupy.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)   Je nezbytné, aby orgány pro dozor nad trhem a schvalovací orgány mohly řádně plnit úkoly stanovené tímto nařízením. V tomto ohledu by je měly členské státy vybavit zejména prostředky potřebnými k tomuto účelu.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  V zájmu zvýšení transparentnosti procesu schvalování a usnadnění výměny informací a nezávislého ověření ze strany orgánů pro dozor nad trhem, schvalovacích orgánů a Komise by měla být dokumentace ke schvalování typu poskytována v elektronickém formátu a veřejně zpřístupněna, s výhradou výjimek z důvodu ochrany obchodních zájmů a ochrany osobních údajů.
(22)  V zájmu zvýšení transparentnosti procesu schvalování a usnadnění výměny informací a nezávislého ověření ze strany orgánů pro dozor nad trhem, schvalovacích orgánů, Komise a třetích stran je pro provádění takových kontrol nezbytné zveřejňovat informace o vozidlezkouškách. Příslušné informace pro účely oprav a údržby by měly být poskytovány v elektronickém formátu a veřejně zpřístupněny, s výhradou výjimek z důvodu ochrany obchodních zájmů a ochrany osobních údajů. Informace zveřejňované za tímto účelem nesmějí být takové povahy, aby porušovaly důvěrnost chráněných informací či duševního vlastnictví.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23a (nový)
(23a)   Třetí strany provádějící vlastní zkoušky a kontrolu toho, zda vozidla splňují požadavky tohoto nařízení, by měly dodržovat zásady transparentnosti a otevřenosti, i pokud jde o vlastnictví a finanční struktury a modely. Pokud jde o vědecké a metodické normy používané v rámci zkoušek, které provádějí, měly by tyto třetí strany splňovat stejné požadavky, jako jsou požadavky stanovené pro určené technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Mezi uvedené konkrétnější povinnosti vnitrostátních orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, patří následné zkoušky a kontroly pro ověření souladu s požadavky provedené na dostatečném počtu vozidel uvedených na trh. Výběr vozidel pro uvedené následné ověření souladu s požadavky by se měl zakládat na vhodném posouzení rizik, jež zohlední závažnost případného nesouladu a pravděpodobnost jeho výskytu.
(24)  Mezi uvedené konkrétnější povinnosti vnitrostátních orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, patří následné zkoušky a kontroly pro ověření souladu s požadavky provedené na dostatečném počtu vozidel uvedených na trh. Výběr vozidel pro uvedené následné ověření souladu s požadavky by se měl zakládat na vhodném posouzení rizik, jež zohlední závažnost případného nesouladu a pravděpodobnost jeho výskytu. Kromě toho by se měl zakládat na jasných a podrobných kritériích a měl by mimo jiné zahrnovat namátkové kontroly určitého procenta všech současných modelů, vozidel s novým motorem nebo novou instalovanou technologií, vozidel s vysokou nebo velmi nízkou spotřebou paliva a vozidel s velmi vysokými objemy prodeje. Mělo by se navíc zohlednit dosavadní dodržování předpisů, tipy od spotřebitelů, výsledky zkoušek prováděných formou dálkového snímání a také stanoviska nezávislých výzkumných subjektů.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)   Je naprosto nezbytné, aby Komise byla schopna ověřit, zda jsou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schválením typu a platnými právními předpisy, a aby zajistila správnost schválení typu tak, že organizuje a provádí zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh či nařizuje jejich provedení.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)   Třetí strany provádějící vlastní zkoušky a kontroly toho, zda vozidla splňují požadavky tohoto nařízení, by měly dodržovat zásady transparentnosti a otevřenosti, i pokud jde o vlastnictví a finanční struktury a modely. Tyto třetí strany by měly dodržovat podobné postupy jako určené technické zkušebny a při provádění zkoušek a výkladu jejich výsledků splňovat stejné normy.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)
(25b)   Dozor nad trhem by měl také zahrnovat přístup založený na hodnocení rizik a zaměřovat se mimo jiné na údaje získané z dálkových monitorovacích jednotek rozmístěných u silnic, na stížnosti, pravidelné zprávy technických kontrol, na předpokládanou dobu životnosti a dříve zjištěné problémy s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 c (nový)
(25c)   Za účelem ověřování emisí vozidel mohou orgány pro dozor nad trhem využívat mimo jiné technologie dálkového snímání a s jejich pomocí stanovit, která hlediska, jako např. vysoká hladina znečištění ovzduší nebo hlukové zátěže, a u kterých modelů vozidel by měla být podrobena dalšímu šetření. Orgány by přitom měly spolupracovat a koordinovat svou činnost s orgány odpovědnými za pravidelné technické kontroly podle směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel.
Pozměňovací návrh 347
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 d (nový)
(25d)   Za účelem podpory členských států v detekci odpojovacích zařízení Komise 26. ledna 2017 zveřejnila Pokyny pro vyhodnocování pomocných emisních strategií a přítomnosti odpojovacích zařízení. V souladu s ustanoveními těchto pokynů by měly zkušební činnosti Komise, orgánů příslušných pro schvalování typu a technických zkušeben i nadále být v podstatě nepředvidatelné, což zahrnuje i změny přesahující předepsané testovací podmínky, aby mohly v praxi odpojovací zařízení detekovat.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Aby byla zajištěna vysoká úroveň funkční bezpečnosti vozidel, ochrany cestujících ve vozidle a jiných účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí, technické požadavky a normy v oblasti životního prostředí, které se uplatňují na vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, by měly být i nadále harmonizovány a přizpůsobovány technickému a vědeckému pokroku.
(26)  Aby byla zajištěna vysoká úroveň funkční bezpečnosti vozidel, ochrany cestujících ve vozidle a jiných účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, technické požadavky a normy v oblasti životního prostředí, které se uplatňují na vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, by měly být i nadále harmonizovány a přizpůsobovány technickému a vědeckému pokroku.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)   Aby se zajistila a stále zvyšovala vysoká úroveň funkční bezpečnosti vozidel, ochrany cestujících ve vozidle a jiných účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí, mělo by být usnadněno zavádění nových technologií na základě vědeckotechnického pokroku. To by mělo být provedeno zmírněním požadavků na zkoušky a dokumentaci potřebné k udělení EU schválení typu pro tyto technologie.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Cíle tohoto nařízení by neměly být dotčeny skutečností, že určité systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo díly a zařízení mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány po uvedení daného vozidla na trh, jeho registraci nebo uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo části a zařízení, jež mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány a jež mohou významně ohrozit fungování systémů se zásadním významem pro ochranu životního prostředí nebo pro funkční bezpečnost, byly před uvedením na trh, registrací nebo uvedením do provozu kontrolovány schvalovacím orgánem.
(27)  Cíle tohoto nařízení by neměly být dotčeny skutečností, že určité systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo díly a zařízení mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány po uvedení daného vozidla na trh, jeho registraci nebo uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo části a zařízení, jež mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány a jež mohou ohrozit fungování systémů se zásadním významem pro ochranu životního prostředí nebo pro funkční bezpečnost, byly před uvedením na trh, registrací nebo uvedením do provozu kontrolovány schvalovacím orgánem.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Jedním ze základních kamenů systému EU pro schvalování typu je shodnost výroby, a proto by opatření, která výrobce zavedl, aby tuto shodnost zajistil, měla být schválena příslušným orgánem určeným k tomuto účelu nebo technickou zkušebnou s odpovídající kvalifikací a pravidelně ověřována opakovanými nezávislými kontrolami. Schvalovací orgány by kromě toho měly zajistit ověření trvalé shodnosti dotčených výrobků.
(29)  Jedním ze základních kamenů systému EU pro schvalování typu je shodnost výroby, a proto by opatření, která výrobce zavedl, aby tuto shodnost zajistil, měla být schválena příslušným orgánem určeným k tomuto účelu nebo technickou zkušebnou s odpovídající kvalifikací a pravidelně ověřována. Schvalovací orgány by kromě toho měly zajistit ověření trvalé shodnosti dotyčných výrobků.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Zachování platnosti schválení typu vyžaduje, aby výrobce informoval orgán, který jeho typ vozidla schválil, o všech změnách vlastností typu nebo požadavků na bezpečnost a environmentální výkonnost platných pro daný typ. Je proto důležité, že platnost vydaných certifikátů schválení typu je časově omezena a že tyto certifikáty lze obnovit teprve poté, co schvalovací orgán ověřil a ujistil se, že typ vozidla i nadále splňuje všechny příslušné požadavky. Podmínky pro rozšíření schválení typů by navíc měly být vyjasněny, aby se zajistilo jednotné uplatňování postupů a vynucování požadavků na schválení typu v celé Unii.
(30)  Zachování platnosti schválení typu vyžaduje, aby výrobce informoval orgán, který jeho typ vozidla schválil, o všech změnách vlastností typu nebo požadavků na bezpečnost a environmentální výkonnost platných pro daný typ. Je proto důležité, že platnost vydaných certifikátů schválení typu je časově omezena a že tyto certifikáty lze obnovit teprve poté, co schvalovací orgán ověřil a ujistil se, že typ vozidla i nadále splňuje všechny příslušné požadavky. Podmínky pro rozšíření schválení typů by navíc měly být vyjasněny, aby se zajistilo jednotné uplatňování postupů a vynucování požadavků na schválení typu v celé Unii. Vzhledem k povaze některých systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, například zpětných zrcátek, stěračů a pneumatik, však není třeba časového omezení. V jiných případech jako jsou systémy, které se vztahují k řízení emisí, může být potřeba omezit platnost schválení typu jako je tomu u vozidel. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc sestavit seznam systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jichž se omezení platnosti schválení typu týká.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)  Posouzení ohlášených závažných bezpečnostních rizik a rovněž posouzení ohrožení veřejného zdraví nebo životního prostředí by mělo být prováděno na vnitrostátní úrovni, měla by však být zajištěna koordinace na úrovni Unie v případě, že ohlášené nebezpečí nebo ohrožení může přesahovat území jednoho členského státu, aby se umožnilo sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost nápravných opatření přijatých za účelem zmírnění zjištěného nebezpečí a ohrožení.
(31)  Posouzení ohlášených závažných bezpečnostních rizik a rovněž posouzení ohrožení veřejného zdraví nebo životního prostředí by mělo být prováděno na vnitrostátní úrovni, měla by však být zajištěna koordinace na úrovni Unie v případě, že ohlášené nebezpečí nebo ohrožení může přesahovat území jednoho členského státu, aby se umožnilo sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost nápravných opatření přijatých za účelem zmírnění zjištěného nebezpečí a ohrožení. Zvláštní pozornost musí být věnována náhradnímu vybavení, systémům a technickým celkům, které ovlivňují dopad výfukového systému na životní prostředí, a tomu, že toto náhradní vybavení, systémy a technické celky případně musejí podléhat požadavkům na schvalování.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  Prostřednictvím alternativních plánů schválení typu pro výrobce, kteří vyrábějí vozidla v malých sériích, by měla být zajištěna dostatečná pružnost. Tito výrobci by měli mít možnost využívat výhod vnitřního trhu Unie za předpokladu, že jejich vozidla splňují zvláštní požadavky na EU schválení typu pro vozidla vyráběná v malých sériích. V omezeném počtu případů je vhodné umožnit vnitrostátní schválení typu malých sérií. Aby se zabránilo zneužívání, měl by být zjednodušený postup pro vozidla vyráběná v malých sériích omezen na případy velmi omezené výroby. Je proto nezbytné přesně vymezit pojem „vozidla vyráběná v malých sériích“ z hlediska počtu vyrobených vozidel, požadavků, jež mají být splněny, a podmínek pro uvedení těchto vozidel na trh. Stejně důležité je upřesnit alternativní plán schvalování jednotlivých vozidel, zejména proto, aby se zajistila dostatečná pružnost pro schvalování vozidel vyráběných ve více stupních.
(33)  Prostřednictvím alternativních plánů schválení typu pro výrobce, kteří vyrábějí vozidla v malých sériích, by měla být zajištěna dostatečná pružnost. Tito výrobci by měli mít možnost využívat výhod vnitřního trhu Unie za předpokladu, že jejich vozidla splňují zvláštní požadavky na EU schválení typu pro vozidla vyráběná v malých sériích. V omezeném počtu případů je vhodné umožnit vnitrostátní schválení typu malých sérií. Aby se zabránilo zneužívání, měl by být zjednodušený postup pro vozidla vyráběná v malých sériích omezen podle tohoto nařízení na případy velmi omezené výroby. Je proto nezbytné přesně vymezit pojem „vozidla vyráběná v malých sériích“ z hlediska počtu vyrobených vozidel, požadavků, jež mají být splněny, a podmínek pro uvedení těchto vozidel na trh. Stejně důležité je upřesnit alternativní plán schvalování jednotlivých vozidel, zejména proto, aby se zajistila dostatečná pružnost pro schvalování vozidel vyráběných ve více stupních.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
(35a)   V zájmu zajištění účinné hospodářské soutěže na trhu, pokud jde o poskytování informací o opravách a údržbě vozidel a aby bylo jasné, že k takovým informacím patří i informace, které je třeba poskytovat nezávislým provozovatelům, kteří neprovozují opravny, aby bylo zajištěno, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidel může jako celek konkurovat autorizovaným obchodním zástupcům bez ohledu na to, zda výrobce vozidla poskytuje tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo, je nezbytné podrobně stanovit, které další informace mají být poskytovány za účelem přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)
(36a)   Jelikož v současné době neexistuje společný strukturovaný proces pro výměnu údajů o konstrukčních částech vozidla mezi výrobci vozidel a nezávislými provozovateli, je vhodné vypracovat zásady pro tuto výměnu údajů. Budoucí společný strukturovaný proces týkající se standardizovaného formátu předávaných údajů by měl formálně vypracovat Evropský výbor pro normalizaci („CEN“), přičemž tento mandát svěřený výboru CEN nepředjímá úroveň detailů, které tato norma stanoví. Výbor CEN by při této práci měl přihlížet zejména k zájmům a potřebám výrobců vozidel i nezávislých provozovatelů a měl by se rovněž zabývat možnostmi, jako jsou otevřené datové formáty popsané souborem dobře vymezených metadat, s cílem usnadnit přizpůsobení stávající informační infrastruktury.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)
(37a)   V zájmu zajištění účinné hospodářské soutěže na trhu, pokud jde o poskytování informací o opravách a údržbě vozidel, je třeba zdůraznit, že k takovým informacím patří i informace, jež je třeba poskytovat nezávislým provozovatelům, kteří neprovozují opravny, a to ve formátu, jenž umožňuje další elektronické zpracování, aby bylo zajištěno, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidel může jako celek konkurovat autorizovaným obchodním zástupcům bez ohledu na to, zda výrobce vozidla poskytuje tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 b (nový)
(37b)   Aniž je dotčena povinnost výrobců vozidel poskytovat informace o opravách a údržbě vozidel prostřednictvím své webové stránky, měl by být zachován přímý a nezávislý přístup nezávislých provozovatelů k údajům ve vozidle.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušování tohoto nařízení a zajistit, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy každoročně podávají zprávu o uložených sankcích Komisi s cílem monitorovat soudržnost provádění těchto ustanovení.
(40)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušování tohoto nařízení a zajistit, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy podávají prostřednictvím on-line databáze pravidelně zprávu o uložených sankcích Komisi s cílem monitorovat soudržnost provádění těchto ustanovení.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a
(40a)   Pokud příslušný orgán není schopen po replikaci všech zkušebních parametrů nebo po přihlédnutí k nim tyto výsledky empiricky ověřit, je nutné předpokládat, že se jedná o falšování.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 b (nový)
(40b)   Správní pokuty uložené Komisí by bylo možné použít na opatření v souvislosti s dozorem nad trhem a opatření na podporu osob negativně postižených porušením tohoto nařízení nebo na jinou podobnou činnost ve prospěch spotřebitelů nebo případně na ochranu životního prostředí.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 c (nový)
(40c)   V případě nesouladu s právními předpisy může spotřebiteli hrozit osobní újma nebo škoda na vlastním majetku. V těchto případech by měl mít spotřebitel nárok na to, aby požadoval náhradu v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se vadných výrobků nebo výrobků, které nesplňují požadavky právních předpisů, včetně směrnice Rady 85/374/EHS1a, směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES1b, příp. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES1c. Spotřebitel může navíc využít opravné prostředky obsažené ve smluvním právu, které je možné uplatnit v souladu s právními předpisy jeho členského státu.
_____________
1a Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).
1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12).
1c Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21).
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 a (nový)
(45a)   V zájmu zajištění účinné hospodářské soutěže na trhu, pokud jde o poskytování informací o opravách a údržbě vozidel, mělo by se jasně stanovit, že k takovým informacím patří i informace, jež je třeba poskytovat nezávislým provozovatelům, kteří neprovozují opravny, a to ve formátu, který umožňuje jejich další elektronické zpracování, aby bylo zajištěno, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidel může jako celek konkurovat autorizovaným obchodním zástupcům bez ohledu na to, zda výrobce vozidla poskytuje tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – návětí
3.  Pro následující vozidla a stroje může výrobce požádat o schválení typu nebo jednotlivé schválení vozidla podle tohoto nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují hmotněprávní požadavky tohoto nařízení:
3.  Pro následující vozidla a stroje může výrobce požádat o schválení typu nebo jednotlivé schválení vozidla podle tohoto nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují požadavky tohoto nařízení:
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b
b)  vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku;
b)  vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou, zásahovými jednotkami pro případ katastrof a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 3 – návětí
Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
Pro účely tohoto nařízení a regulačních aktů Unie uvedených v příloze IV, není-li v nich stanoveno jinak, se použijí tyto definice:
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
(2)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů pro dozor nad trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jakož i díly a zařízení, které jsou dodávány na trh, byly v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie a neohrožovaly zdraví, bezpečnost ani jakoukoli další oblast ochrany veřejného zájmu;
(2)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnost a opatření orgánů pro dozor nad trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jakož i díly a zařízení, které jsou dodávány na trh, byly v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie a neohrožovaly zdraví, bezpečnost, životní prostředí ani žádnou další oblast ochrany veřejného zájmu, včetně práv spotřebitelů;
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
(7a)   „původními díly nebo zařízením“ se rozumějí díly nebo zařízení, které jsou vyrobeny podle specifikací a výrobních norem stanovených výrobcem vozidla pro výrobu částí zařízení pro montáž daného vozidla; zahrnují díly nebo zařízení vyrobená na stejné výrobní lince jako tyto části zařízení; neprokáže-li se opak, má se za to, že díly jsou původními díly, pokud jejich výrobce osvědčí, že odpovídají kvalitě konstrukčních částí použitých při montáži dotyčného vozidla a že byly vyrobeny podle specifikací a výrobních norem výrobce vozidla;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9
(9)  „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za všechna hlediska schvalování typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či za jednotlivé schválení vozidla nebo za postup schvalování pro díly a zařízení, za zajištění shodnosti výroby a za záležitosti dozoru nad trhem ohledně dotyčného vyrobeného vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu a zařízení nezávisle na tom, zda je tato osoba přímo zapojena do všech stupňů návrhu a výroby dotyčného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, či nikoli;
(9)  „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za dodržování administrativních ustanovení a technických požadavků, které se vyžadují pro obdržení schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či za jednotlivé schválení vozidla nebo za postup schvalování pro díly a zařízení, za zajištění shodnosti výroby a za soulad s ustanoveními pro dozor nad trhem ohledně dotyčného vyrobeného vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu a zařízení nezávisle na tom, zda je tato osoba přímo zapojena do všech stupňů návrhu a výroby dotyčného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, či nikoli;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 16
16.  „registrací“ se rozumí stálé nebo dočasné správní povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, které zahrnuje identifikaci vozidla a vydání pořadového čísla vozidla;
16.  „registrací“ se rozumí povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je identifikace vozidla a vydání pořadového čísla známého jako registrační značka, která může být stálá nebo dočasná, případně krátkodobá;
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 35
(35)  „typem vozidla“ se rozumí určitá kategorie vozidel, která sdílí alespoň základní kritéria stanovená v části B přílohy II a jež může zahrnovat varianty a verze tam uvedené;
(35)  „typem vozidla“ se rozumí určitá skupina vozidel, která sdílí alespoň základní kritéria stanovená v části B přílohy II a jež může zahrnovat varianty a verze tam uvedené;
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 37
(37)  „základním vozidlem“ se rozumí jakékoli vozidlo, jež se využívá v počáteční fázi vícestupňového schválení typu;
(37)  „základním vozidlem“ se rozumí jakékoli vozidlo, jež se využívá v počáteční fázi vícestupňového schválení typu, bez ohledu na to, zda se jedná o motorové vozidlo;
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 42
(42)  „jednotlivým schválením vozidla“ se rozumí postup, kterým schvalovací orgán osvědčuje, že určité vozidlo, ať již jedinečné či nikoliv, vyhovuje příslušným správním ustanovením a technickým požadavkům pro EU jednotlivé schválení vozidla a vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla;
(42)  „jednotlivým schválením vozidla“ se rozumí postup, kterým schvalovací orgán osvědčuje, že určité vozidlo, ať již jedinečné či nikoliv, vyhovuje příslušným správním ustanovením a technickým požadavkům pro EU jednotlivé schválení vozidla nebo vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 46
(46)  „informacemi o opravách a údržbě vozidla“ se rozumějí veškeré informace potřebné pro diagnostiku, údržbu, prohlídky, pravidelné sledování, opravy, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci vozidla, jakož i pro montáž dílů a zařízení na vozidla, které výrobce poskytuje svým autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám, včetně následných změn a doplňků těchto informací;
(46)  „informacemi o opravách a údržbě vozidla“ se rozumějí veškeré informace potřebné pro diagnostiku, údržbu, prohlídky, kontroly technické způsobilosti motorových vozidel, opravy, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci vozidla, jakož i pro montáž dílů a zařízení na vozidla, které výrobce používá nebo které poskytuje mj. svým autorizovaným partnerům, obchodním zástupcům, opravnám a sítím, které nabízejí výrobky nebo služby pro účely opravy nebo údržby vozidel, včetně následných změn a doplňků těchto informací;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 55
(55)  „posouzením na místě“ se rozumí inspekce v prostorách technické zkušebny nebo jednoho z jejích subdodavatelů či poboček vykonaná schvalovacím orgánem;
(55)  „posouzením na místě“ se rozumí inspekce v prostorách technické zkušebny nebo jednoho z jejích subdodavatelů či poboček;
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 56 a (nový)
(56a)   „odpojovacím zařízením“ se rozumí jakýkoli konstrukční prvek, který svou činností brání účinnému a efektivnímu fungování schválených kontrolních a monitorovacích systémů a souladu s požadavky na schválení v celém spektru podmínek skutečného provozu.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn přílohy II týkajících se zařazení vozidel do podkategorií, typů vozidel a typů karoserií s cílem přizpůsobit ji technickému pokroku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn přílohy II týkajících se typů vozidel a typů karoserií s cílem přizpůsobit ji technickému pokroku.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Členské státy zajistí, aby úlohy a povinnosti schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem byly od sebe striktně odděleny a aby tyto orgány fungovaly nezávisle na sobě.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
1a.   Členský stát, ve kterém je za schválení typu vozidla, včetně schválení jednotlivého typu vozidla, odpovědný více než jeden schvalovací orgán, určí jeden schvalovací orgán odpovědný za výměnu informací se schvalovacími orgány ostatních členských států a za plnění povinností stanovených v kapitole XV tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
4.  Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008.
4.  Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008, s výjimkou jejího čl. 18 odst. 5.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5
5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby orgány pro dozor nad trhem mohly, pokud to považují za nezbytné a odůvodněné, být oprávněny ke vstupu do prostor hospodářského subjektu a zabavení nezbytných vzorků vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků za účelem provedení zkoušek souladu.
5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby orgány pro dozor nad trhem mohly, pokud to považují za nezbytné a odůvodněné, být oprávněny ke vstupu do prostor hospodářského subjektu na jejich území a odběru nezbytných vzorků vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků za účelem provedení zkoušek souladu.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6
6.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti schválení typu. Tyto přezkumyposouzení se provádějí nejméně jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům a Komisi. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost, zahrnující zejména údaje o počtu udělených schválení typu a totožnost jednotlivých výrobců.
6.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak funguje jejich činnost v rámci schvalování typu, a rovněž přezkoumávají a hodnotí, zda jsou vydaná schválení typu v souladu s tímto nařízením. Uvedený přezkumhodnocení se uskuteční alespoň jednou za tři roky a o jeho výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy, Evropský parlament a Komise. Výsledky budou projednány na fóru zřízeném podle článku 10. Dotyčný členský stát vypracuje úplnou zprávu o výsledcích přístupnou veřejnosti, zahrnující zejména údaje o počtu udělených nebo zamítnutých schválení typu, o předmětu certifikátů schválení typutotožnosti jednotlivých výrobců a údaje o technických zkušebnách odpovědných za dohled nad prováděním zkoušek pro schválení typu.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7
7.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti dozoru. Uvedené přezkumy a hodnocení se uskuteční alespoň jednou za čtyři roky a o jejich výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy a Komise. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost.
7.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti dozoru. Uvedený přezkum a hodnocení se uskuteční alespoň jednou za tři roky a o jeho výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy, Evropský parlament a Komise. Výsledky budou projednány na fóru zřízeném podle článku 10. Dotyčný členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost, který bude obsahovat zejména počet vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které jsou předmětem testování nebo jiného hodnocení. Souhrn bude obsahovat seznam těchto vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, u nichž bylo zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, totožnost jednotlivých výrobců a stručný popis povahy nesouladu.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)
7a.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením společných kritérií pro určení, přezkoumání a posouzení schvalovacích orgánů a orgánů odpovědných za dozor nad trhem na úrovni členských států.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
1a.   Schvalovací orgány uplatňují a prosazují požadavky tohoto nařízení jednotným a konzistentním způsobem, který by zajistil rovné podmínky a zabránil uplatňování rozdílných norem v Unii. Při provádění činnosti spojené s auditem a dozorem související s uplatňováním tohoto nařízení tyto orgány plně spolupracují s fórem a Komisí a poskytují na vyžádání veškeré nezbytné informace.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Schvalovací orgány plní své povinnosti nezávisle a nestranně. V případě nutnosti zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 pro ochranu zájmů uživatelů v Unii.
2.  Schvalovací orgány plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství hospodářských subjektů za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 pro ochranu zájmů uživatelů v Unii v souladu s příslušnými právními předpisy.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1
Členský stát, ve kterém je za schválení vozidla, včetně schválení jednotlivého vozidla, odpovědný více než jeden schvalovací orgán, určí jeden schvalovací orgán odpovědný za výměnu informací se schvalovacími orgány ostatních členských států a za povinnosti stanovené v kapitole XV tohoto nařízení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2
Schvalovací orgány v daném členském státě vzájemně spolupracují sdílením informací, jež jsou relevantní vzhledem k jejich úloze a funkcím.
Schvalovací orgány v daném členském státě zavedou postupy k zajištění účelné a účinné koordinace a také účelné a účinné výměny informací, jež jsou relevantní vzhledem k jejich úloze a funkcím.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
3a.   Zjistí-li schvalovací orgán, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s tímto nařízením, neprodleně to oznámí Komisi a ostatním členským státům. Ihned po obdržení tohoto oznámení informuje Komise členy fóra pro vynucování.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5
5.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví společná kritéria pro jmenování, přezkoumání a posouzení schvalovacích orgánů na vnitrostátní úrovni. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Orgány pro dozor nad trhem provádějí pravidelné kontroly s cílem ověřit soulad vozidel, systémů, konstrukčních částísamostatných technických celků s požadavky stanovenými v tomto nařízenísprávnost schválení typu. Tyto kontroly provádějí v přiměřeném rozsahu, a to prostřednictvím kontrol dokladů, jakož i zkoušek ve skutečném provozu a laboratorních zkoušek na základě statisticky významných vzorků. Orgány pro dozor nad trhem přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, stížnosti a další informace.
1.  Orgány pro dozor nad trhem provádějí pravidelné zkoušky a kontroly v souladu s ročními programy členských států schválenými v souladu s odstavci 2 a 3, s cílem ověřit, zda jsou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky v souladu se schváleními typu a platnými právními předpisy. Tyto zkoušky a kontroly se provádějí mimo jiné prostřednictvím laboratorních testů a emisních zkoušek ve skutečném provozu na základě statisticky významných vzorků a jsou doplněny kontrolou dokumentace. Členské státy provádějí každoročně zkoušky a kontroly na základě několika typů, které představují nejméně 20 % počtu typů uvedených na trh v členském státě v předcházejícím roce. Orgány pro dozor nad trhem přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, odůvodněné stížnosti a další příslušné informace, včetně výsledků zkoušek zveřejněných uznanými třetími stranami, nových technologií na trhu a zpráv z pravidelných technických kontrol či údajů pocházejících z dálkových monitorovacích jednotek rozmístěných u silnic.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
1a.   Orgány pro dozor nad trhem mohou pro technické úkoly, jako jsou například zkoušky nebo kontroly, využít nezávislé zkušební organizace. Odpovědnost za výsledky nesou i nadále orgány pro dozor nad trhem. Pokud se pro účely tohoto článku použijí technické zkušebny, orgány pro dozor nad trhem zajistí, aby byly využity jiné technické zkušebny než ty, které prováděly zkoušky související s původním schválením typu.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)
1b.   Orgány pro dozor nad trhem vypracují každoročně nebo jednou za několik let program dozoru nad trhem a předloží jej Komisi ke schválení. Členské státy mohou předkládat společné programy nebo společná opatření.
Vnitrostátní program dozoru nad trhem musí obsahovat alespoň tyto informace:
a)   předmět a rozsah plánované činnosti v oblasti dozoru nad trhem,
b)   podrobné informace o tom, jak bude činnost v oblasti dozoru probíhat, včetně informací o používání kontroly dokumentace, fyzických a laboratorních kontrol, o tom, jak jsou zohledněny zásady hodnocení rizik a jakým způsobem řeší odůvodněné stížnosti, velké množství konkrétních modelů vozidel používaných na jejich území, jejich části, první použití nového motoru nebo nové technologie, zprávy z pravidelných technických prohlídek a další příslušné informace, včetně informací od hospodářských subjektů nebo výsledků zkoušek zveřejněných uznanými třetími stranami;
c)   souhrn opatření přijatých v rámci předchozího programu, včetně příslušných statistických údajů týkajících se rozsahu prováděné činnosti, přijatých následných opatření a jejich výsledků. V případě víceletých programů se souhrn opatření vypracovává a předkládá Komisi a fóru pro vynucování každoročně,
d)   a podrobné informace o finančních ujednáních oznámené podle čl. 30 odst. 4, o lidských zdrojích vyčleněných pro dozor nad trhem a o jejich přiměřenosti vzhledem k plánované činnosti v oblasti dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Orgány pro dozor nad trhem požádají hospodářské subjekty o zpřístupnění dokladů a informací, pokud to považují za nutné pro výkon své činnosti.
2.  Orgány pro dozor nad trhem požádají hospodářské subjekty o zpřístupnění dokladů a informací, pokud to považují za nutné pro výkon své činnosti. To zahrnuje přístup k softwaru, algoritmům, řídicím jednotkám motoru a k veškerým dalším technickým specifikacím, které orgány pro dozor nad trhem považují za nezbytné.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, orgány pro dozor nad trhem řádně zohlední prohlášení o shodě předložená hospodářskými subjekty.
3.  V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, orgány pro dozor nad trhem řádně zohlední prohlášení o shodě, značky schválení typu a certifikáty schválení typu předložené hospodářskými subjekty.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1
Orgány pro dozor nad trhem přijmou vhodná opatření s cílem varovat v přiměřené lhůtě uživatele na svém území před riziky, která byla v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěna, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod.
Orgány pro dozor nad trhem přijmou vhodná opatření s cílem upozornit v přiměřené lhůtě uživatele na svém území na nesoulad s právními předpisy, který byl v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěn, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod. Tyto informace budou k dispozici na internetových stránkách příslušných orgánů pro dozor nad trhem v jasné a srozumitelné formě.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
5.  Rozhodnou-li se orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu vozidlo, systém, konstrukční část a samostatný technický celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o tom daný hospodářský subjekt a případně příslušný schvalovací orgán.
5.  Rozhodnou-li se orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu vozidlo, systém, konstrukční část a samostatný technický celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o tom daný hospodářský subjekt a příslušný schvalovací orgán.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)
5a.   Zjistí-li orgán pro dozor nad trhem, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s tímto nařízením, neprodleně to oznámí Komisi a ostatním členským státům. Ihned po obdržení tohoto oznámení informuje Komise členy fóra pro vynucování.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6
6.  Orgány pro dozor nad trhem plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají v případě nutnosti důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství, za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů uživatelů v Evropské unii.
6.  Orgány pro dozor nad trhem plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství hospodářských subjektů, za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů uživatelů v Evropské unii.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7
7.   Členské státy provádějí pravidelný přezkum a posouzení fungování svých činností dozoru. Tyto přezkumy a posouzení se provádějí nejméně jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům a Komisi. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků, které budou zpřístupněny veřejnosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8
8.   Orgány jednotlivých členských států pro dozor nad trhem koordinují své činnosti v oblasti dozoru nad trhem, vzájemně spolupracují a sdílejí výsledky těchto činností navzájem a s Komisí. Orgány pro dozor nad trhem se případně dohodnou na sdílení práce a specializací.
vypouští se
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9
9.  Pokud je v členském státě za dozor nad trhem nebo kontroly na vnějších hranicích odpovědný více než jeden orgán, pak tyto orgány vzájemně spolupracují, což zahrnuje sdílení informací relevantních vzhledem k jejich úloze a funkcím.
9.  Pokud je v členském státě za dozor nad trhem nebo kontroly na vnějších hranicích odpovědný více než jeden orgán, pak tyto orgány zavedou postupy s cílem zajistit účinnou a efektivní koordinaci a účinné a efektivní sdílení informací relevantních vzhledem k jejich úloze a funkcím.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10
10.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví kritéria pro určení povinného rozsahu, působnosti a četnosti kontrol pro ověření souladu s požadavky na odebraných vzorcích, jak je uvedeno v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)
10a.   Po provedení každé zkoušky pro ověření souladu orgány pro dozor nad trhem zveřejní zprávu o svých zjištěních a předají svá zjištění členským státům a Komisi. Komise předá tuto zprávu členům fóra pro vynucování. Zpráva obsahuje podrobnosti týkající se posuzovaných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, totožnost příslušného výrobce a stručný popis zjištění včetně povahy případného nesouladu.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
Komise organizuje a provádí v přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh nebo nařídí provedení těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schváleními typu a platnými právními předpisy, a zajistit správnost schválení typu.
Komise s ohledem na schválené programy členských států pro dozor nad trhem schválené podle článku 8 organizuje a provádí v přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh nebo nařídí provedení těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schváleními typu a platnými právními předpisy.
Zkoušky a kontroly organizované a prováděné Komisí nebo na základě jejího pověření se týkají shody vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků v provozu.
Tyto zkoušky a kontroly se provádějí mimo jiné prostřednictvím laboratorních testů a emisních zkoušek při skutečném provozu na základě statisticky významných vzorků a jsou doplněny kontrolami dokumentace.
Komise přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, odůvodněné stížnosti a další podstatné informace, včetně výsledků testů zveřejněných uznanými třetími stranami, nové technologie na trhu a zprávy z pravidelných technických kontrol či údaje pocházející z dálkových monitorovacích jednotek rozmístěných u silnic.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Aniž by byl dotčen první pododstavec, pokud Komise na základě informací poskytnutých členskými státy, žádosti jednoho člena fóra pro vynucování nebo výsledků testů zveřejněných uznanými třetími stranami usoudí, že členský stát neplní řádně své povinnosti v souvislosti se schválením typu nebo dozorem nad trhem vyplývající z tohoto nařízení, zorganizuje a sama provede, nebo požádá, aby se provedly zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které již byly dodány na trh.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)
Komise může pro technické úkoly, jako jsou například zkoušky nebo kontroly, využít nezávislé zkušební organizace. Odpovědnost za výsledky nese i nadále Komise. Pokud se pro účely tohoto článku použijí technické zkušebny, Komise zajistí, aby byly využity jiné technické zkušebny než ty, které prováděly zkoušky související s původním schválením typu.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Výrobci se schválením typu nebo hospodářské subjekty na požádání dodají Komisi statisticky významný počet vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vybraných Komisí, jež jsou reprezentativní pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky způsobilé k uvedení na trh v rámci daného schválení typu. K provedení zkoušek budou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky poskytnuty v termínu a místě a na dobu podle požadavku Komise.
2.  Výrobci se schválením typu nebo hospodářské subjekty na požádání dodají Komisi statisticky významný počet vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vybraných Komisí, jež jsou reprezentativní pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky způsobilé k uvedení na trh v rámci daného schválení typu. K provedení zkoušek budou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky poskytnuty v termínu a místě a na dobu, které Komise může v závislosti na situaci požadovat.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
2a.   Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc, veškerou dokumentaci a další technickou podporu, o kterou odborníci Komise požádají, aby jim umožnily provádět zkoušky a kontroly. Členské státy zajistí, aby odborníci Komise měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro výkon jejich povinností, včetně elektronických informačních systémů a softwaru.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1
Aby Komise mohla provádět zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2, členské státy jí zpřístupní veškeré údaje vztahující se ke schválení typu vozidla, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou předmětem zkoušek pro ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují alespoň informace obsažené v certifikátu schválení typu a v jeho přílohách uvedených v čl. 26 odst. 1.
Aby Komise mohla provádět zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2, členské státy jí neprodleně zpřístupní veškeré údaje vztahující se ke schválení typu vozidla, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou předmětem zkoušek pro ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují alespoň informace obsažené v certifikátu schválení typu a v jeho přílohách uvedených v čl. 26 odst. 1.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  Výrobci vozidel zveřejní údaje potřebné pro účely zkoušek prováděných třetími stranami, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky. Komise přijme prováděcí akty, jež definují, které údaje se mají zveřejnit a podmínky tohoto zveřejnění podléhajícího ochraně obchodního tajemství a osobních údajů podle právních předpisů Unie a vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
4.  Výrobci vozidel bezplatně a bez zbytečného prodlení zpřístupní údaje potřebné pro účely zkoušek prováděných uznanými třetími stranami, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují všechny parametry a nastavení, které jsou nezbytné pro přesné opakování zkušebních podmínek uplatněných při zkouškách pro schválení typu. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány s ohledem na legitimní ochranu obchodních informací. Komise přijme prováděcí akty, jež definují, které údaje se mají zpřístupnit a podmínky tohoto zpřístupnění, včetně podmínek pro poskytnutí přístupu k těmto informacím prostřednictvím on-line databáze uvedené v článku 10a, přičemž zohlední ochranu obchodního tajemství a osobních údajů podle právních aktů Unie a vnitrostátních právních předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)
4a.   Komise organizuje a provádí společné audity schvalovacích orgánů a vnitrostátních orgánů pro dozor nad trhem s cílem ověřit, zda konzistentně provádějí požadavky tohoto nařízení a vykonávají své úkoly nezávisle a důsledně. Po konzultaci s fórem přijme Komise roční plán společných auditů, v němž se při určování frekvence posuzování zohlední výsledky předchozích přezkumů. V případech, kdy má Komise důvod domnívat se, že schvalovací orgán neplní své povinnosti podle tohoto nařízení, může požadovat, aby se společné audity prováděly každoročně.
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 b (nový)
4b.   Pro provedení tohoto úkolu se Komise obrátí na nezávislé auditory smluvně zajištěné jako třetí strany na základě otevřeného výběrového řízení. Auditoři plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Auditoři zachovávají důvěrnost v zájmu ochrany obchodního tajemství v souladu s platnými právními předpisy. Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc a veškerou dokumentaci a podporu, o kterou auditoři požádají, aby jim umožnily provádět jejich úkoly. Členské státy zajistí, aby auditoři měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro plnění jejich úkolů, včetně elektronických informačních systémů a softwaru. Na požádání může být členský stát oprávněn vyslat pozorovatele ke společnému auditu organizovanému podle tohoto článku. Tito pozorovatelé nemají žádný vliv na rozhodnutí týkající se výsledku společného auditu.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 c (nový)
4c.   Výsledky společného auditu jsou sděleny všem členským státům a Komisi a souhrn výsledků se zveřejní. Projedná se na fóru zřízeném podle článku 10.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 d (nový)
4d.   Dotčený členský stát poskytne Komisi a ostatním členským státům informace o způsobu, jakým zohlednil doporučení vyplývající ze společného auditu uvedeného v odstavci 4c.
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 e (nový)
4e.   Komise si může vyžádat další informace od členských států a jejich vnitrostátních schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem, pokud má důvod se po přezkumu v rámci fóra domnívat, že existují případy nesouladu s tímto nařízením. Členské státy a jejich příslušné orgány poskytnou tyto informace bez zbytečného prodlení.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 2
Pokud uvedené zkoušky a kontroly zpochybní správnost samotného schválení typu, Komise uvědomí dotčený schvalovací orgán nebo orgány a fórum pro výměnu informací o vynucování.
Pokud uvedené zkoušky a kontroly zpochybní správnost samotného schválení typu, Komise neprodleně uvědomí dotčený schvalovací orgán nebo orgány a členské státy a členy fóra pro vynucování.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)
Komise přijme vhodná opatření s cílem upozornit v přiměřené lhůtě uživatele na území Unie, včetně příslušných schvalovacích orgánů, na jakýkoli nesoulad, který byl v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěn, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod. Tyto informace budou k dispozici také na internetových stránkách příslušných orgánů pro dozor nad trhem v jasné a srozumitelné formě.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 3
Komise zveřejní zprávu o svých zjištěních vždy poté, co provede jakékoli zkoušky pro ověření souladu.
Po provedení každé zkoušky pro ověření souladu Komise zpřístupní veřejnosti zprávu o svých zjištěních a předá svá zjištění členským státům a členům fóra pro vynucování. Zpráva obsahuje podrobnosti týkající se posuzovaných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, totožnost příslušného výrobce a stručný popis zjištění včetně povahy případného nesouladu a v případě potřeby doporučení členským státům ohledně následných opatření.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
1.  Komise zřídí fórum pro výměnu informací o vynucování (dále jen fórum) a předsedá mu.
1.  Komise zřídí fórum pro vynucování (dále jen fórum), předsedá mu a řídí jej.
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2
Fórum je složeno z členů jmenovaných členskými státy.
Fórum je složeno z členů jmenovaných členskými státy, včetně jejich schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem.
Kdykoli je to vhodné a nejméně jednou ročně přizve fórum na svá zasedání také pozorovatele. Pozvaní pozorovatelé zahrnují zástupce Evropského parlamentu, technických zkušeben, uznaných zkušebních organizací třetích stran, zástupce průmyslu nebo jiných relevantních hospodářských subjektů, nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti a životního prostředí a skupin spotřebitelů. Pozorovatelé, kteří jsou k jednání fóra přizváni, tvoří široký, reprezentativní a vyvážený vzorek unijních a vnitrostátních orgánů zastupujících příslušné zúčastněné strany.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
1a.   Komise zveřejní na své internetové stránce harmonogram schůzí, pořad jednání a zápis, včetně prezenční listiny.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1
Úkolem fóra je koordinovat síť vnitrostátních orgánů odpovědných za schvalování typu a dozor nad trhem.
Úkolem fóra je koordinovat síť vnitrostátních orgánů odpovědných za schvalování typu a dozor nad trhem s cílem usnadnit provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o požadavky týkající se posuzování, určování a monitorování určených subjektů a všeobecného uplatňování požadavků stanovených v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2
Mezi jeho poradní úkoly patří mimo jiné prosazování osvědčených postupů, výměna informací o problémech týkajících se vynucování, o spolupráci, o vývoji pracovních metod a nástrojů, o vývoji elektronické výměny informací, o hodnocení harmonizovaných projektů v oblasti vynucování, o sankcích a společných kontrolách.
Mezi jeho úkoly patří:
a)   posuzovat odůvodněné stížnosti, důkazy nebo jiné relevantní informace týkající se případného nesouladu předložené uznanými třetími stranami;
b)   společně projednávat a posuzovat programy členských států pro dozor nad trhem po jejich předložení Komisi;
c)   vyměňovat si informace v souvislosti s novými technologiemi, které jsou, nebo brzy budou dostupné na trhu;
d)   posuzovat výsledky přezkumů fungování schvalovacích orgánů, jak podle čl. 6 odst. 6, tak vyplývajících ze společného auditu podle čl. 71 odst. 8;
e)   přezkoumávat výsledky posouzení fungování dozoru nad trhem;
f)   posuzovat výsledky posouzení fungování technických zkušeben, jak podle čl. 80 odst. 3a, tak vyplývajících ze společného posouzení podle čl. 80 odst. 4; a 
g)   posuzovat alespoň každé dva roky účinnost vynucování, případně včetně souladu a účinnosti všech oprav, stažení nebo sankcí uplatněných členskými státy v případě, že se nesoulad týkal vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků uvedených na trh ve více než jednom členském státě.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.   Pokud má Komise po přezkumu v rámci fóra důvod se domnívat, že existují případy nesouladu s tímto nařízením, může si vyžádat další informace od členských států a jejich vnitrostátních schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem. Členské státy a jejich příslušné orgány poskytnou tyto informace bez zbytečného prodlení.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 b (nový)
2b.   Komise každoročně zveřejní zprávu o činnosti fóra. Tato zpráva obsahuje podrobné vysvětlení posuzovaných otázek, opatření vyplývající z těchto jednání a odůvodnění těchto opatření, a to i v případě, že se žádná opatření neplánují. Komise předloží zprávu o činnosti fóra každý rok Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 c (nový)
2c.   Pokud Komise prokáže, že dotčený schvalovací orgán po společném auditu porušil kterýkoli z požadavků tohoto nařízení, okamžitě informuje členské státy, Evropský parlament a Komisi. Komise může přijmout veškerá nezbytná opatření k řešení nesouladu. V určitých případech a s náležitým ohledem na povahu nesouladu je Komise oprávněna dotčenému schvalovacímu orgánu pozastavit nebo odejmout oprávnění k přijímání žádostí o certifikáty EU schválení typu podle článku 21.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 c – pododstavec 1 a (nový)
Do dvou měsíců po pozastavení nebo odejmutí oprávnění tomuto orgánu podle odstavce 3 předloží Komise členským státům zprávu o svých zjištěních v souvislosti s uvedeným nesouladem. Je-li nezbytné zajistit bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, vydá Komise pokyny dotčeným schvalovacím orgánům, aby v rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré certifikáty, které byly vydány neoprávněně.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
On-line databáze
1.   Komise vytvoří on-line databázi pro bezpečnou elektronickou výměnu informací o postupech schvalování typu, vydaných povoleních, dozoru nad trhem a dalších příslušných činnostech mezi vnitrostátními schvalovacími orgány, orgány pro dozor nad trhem, členskými státy a Komisí.
2.   Komise odpovídá za koordinaci přístupu s příslušnými orgány a přijímání pravidelných aktualizací a za bezpečnost a zachování důvěrnosti údajů týkajících se záznamů vedených v databázi.
3.   Členské státy poskytnou do databáze informace požadované podle článku 25. Kromě toho poskytnou údaje o identifikačním čísle registrovaných vozidel a registračním čísle vozidla přiděleném vozidlu v souladu se směrnicí Rady 1999/37/EC1a a poskytnou Komisi pravidelné aktualizace. Tyto informace jsou dostupné ve formátu umožňujícím vyhledávání.
4.   Komise zřídí rozhraní mezi databází a systémem včasného varování EU (RAPEX) a informačním a komunikačním systémem pro dozor nad trhem (ICSMS), aby byl usnadněn dozor nad trhem a zajištěna koordinace, jednotnost a přesnost informací poskytovaných spotřebitelům a třetím stranám.
5.   Komise rovněž vytvoří veřejně přístupné rozhraní, které obsahuje informace uvedené v příloze IX a podrobnosti o schvalovacím orgánu, který vydává certifikát schválení typu podle článku 24, a o technických zkušebnách, které provedly zkoušky požadované podle článku 28. Komise zajistí, aby byly tyto informace dostupné ve formátu umožňujícím vyhledávání.
Komise rovněž v souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 9 odst. 4 zajistí přístup k informacím nezbytným pro zkoušky pro ověření souladu.
6.   Jako součást databáze vytvoří Komise nástroj pro nahrávání výsledků zkoušek třetích stran a stížností týkajících se výkonu vozidel, systémů, konstrukčních částí a dalších technických celků. Informace poskytované prostřednictvím tohoto nástroje se zohlední v souvislosti s činností v oblasti dozoru nad trhem uvedenou v článcích 8 a 9.
7.   Pro posouzení vhodnosti využívání systému IMI k výměně informací na základě tohoto článku se zahájí pilotní projekt, a to do ... [3 měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost].
__________________
1a Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
1.  Výrobce zajistí, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které vyrobil a které byly uvedeny na trh nebo uvedeny do provozu, byly vyrobeny a schváleny v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení.
1.  Výrobce zajistí, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou uvedeny na trh nebo byly uvedeny do provozu, byly vyrobeny a schváleny v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení a aby byly nadále v souladu s těmito požadavky bez ohledu na použitou zkušební metodu.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Výrobce odpovídá schvalovacímu orgánu za všechny aspekty postupu schvalování a za zajištění shodnosti výroby bez ohledu na použitou zkušební metodu.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4
4.  Pro účely EU schválení typu jmenuje výrobce usazený mimo Unii jediného zástupce usazeného v Unii, aby jej zastupoval před schvalovacím orgánem. Dotyčný výrobce jmenuje také jediného zástupce usazeného v Unii pro účely dozoru nad trhem, což může být tentýž zástupce, jako byl jmenován pro účely EU schválení typu.
4.  Pro účely EU schválení typu jmenuje výrobce vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků usazený mimo Unii jediného zástupce usazeného v Unii, aby jej zastupoval před schvalovacím orgánem. Dotyčný výrobce jmenuje také jediného zástupce usazeného v Unii pro účely dozoru nad trhem, což může být tentýž zástupce, jako byl jmenován pro účely EU schválení typu.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)
4a.   Při podání žádosti o EU schválení typu výrobce zajistí, aby při konstrukci vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků nebyly použity strategie či jiné prostředky, které by zbytečně měnily výkon prokázaný během příslušných zkušebních postupů, kdy jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky v provozu v podmínkách, které lze odůvodněně očekávat v běžném provozu a při běžném používání.
Výrobce zpřístupní veškeré strategie řízení motoru, které by mohly být použity buď prostřednictvím hardwaru, nebo softwaru. Výrobce zpřístupní veškeré relevantní informace týkající se těchto strategií řízení, včetně použitého softwaru, parametrů každé takové strategie a technického zdůvodnění, proč jsou nezbytné.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5
5.   Výrobce odpovídá schvalovacímu orgánu za všechna hlediska postupu schvalování a za zajištění shodnosti výroby, ať již je výrobce přímo zapojen do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, či nikoliv.
vypouští se
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)
6a.   Výrobce provede v zájmu ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a vede knihu stížností a záznamy o případech neshody vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, která byla uvedena na trh, a o těchto kontrolách průběžně informuje své distributory.
Jestliže počet stížností a případů neshody u zařízení souvisejících s bezpečností nebo emisemi překročí 30 případů, nebo 1 procento z celkového počtu – podle toho, která hodnota je vyšší – vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení určitého typu, varianty nebo verze, které byly uvedeny na trh, je třeba zaslat neprodleně podrobné informace příslušnému schvalovacímu orgánu odpovědnému za vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení, jakož i Komisi.
Informace obsahují popis problému a podrobné údaje potřebné k identifikaci dotčeného typu, varianty a verze vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení. Tyto údaje včasného varování slouží k rozpoznání potenciálních trendů ve stížnostech spotřebitelů a k prošetření toho, zda je třeba, aby výrobce inicioval stažení z oběhu, a pro účely činnosti členských států a Komise v oblasti dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)
7a.   Výrobce zajistí, aby uživatel vozidla na základě předchozích informací souhlasil se zpracováním a přenosem všech údajů, které vznikají při používání vozidla, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a. V případě, že zpracování údajů a jejich předávání není povinné pro bezpečné fungování vozidla, výrobce zajistí, aby uživatel vozidla měl možnost rozhodnout se odpojit předávání údajů a měl informace o tom, jak může sám odpojení provést.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o rušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1
Výrobce, který se domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek nebo díl či zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu, nejsou ve shodě s tímto nařízením nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů, přijme neprodleně vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu či zařízení ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Pokud se výrobce domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek nebo díl či zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu, nejsou ve shodě s tímto nařízením nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů, přijme neprodleně vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu či zařízení ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, výrobce okamžitě poskytne podrobné informace o neshodě a o přijatých opatřeních schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh nebo uvedení do provozu tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.
2.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, výrobce okamžitě poskytne podrobné informace o neshodě a riziku a o přijatých opatřeních schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh nebo uvedení do provozu tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1
Výrobce uchovává dokumentaci uvedenou v čl. 24 odst. 4 po období deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku tato doba činí pět let.
Výrobce uchovává dokumentaci uvedenou v čl. 24 odst. 4 a kromě toho uchovává výrobce vozidla pro potřebu schvalovacích orgánů kopii prohlášení o shodě uvedeného v článku 34, a to po období deseti let po skončení platnosti EU schválení typu pro vozidla a po období pěti let po skončení platnosti EU schválení typu pro systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2
Výrobce vozidla uchovává pro potřebu schvalovacích orgánů kopii prohlášení o shodě uvedenou v článku 34.
vypouští se
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1
Výrobce předloží vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti a prostřednictvím schvalovacího orgánu kopii certifikátu EU schválení typu nebo povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které prokazuje shodu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku v jazyce, který je vnitrostátnímu orgánu snadno srozumitelný.
Výrobce předloží vnitrostátnímu orgánu nebo Komisi na základě odůvodněné žádosti tohoto orgánu nebo Komise a prostřednictvím schvalovacího orgánu kopii certifikátu EU schválení typu nebo povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které prokazuje shodu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, dílu nebo zařízení v jazyce, který je snadno srozumitelný.
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2
Výrobce poskytne vnitrostátnímu orgánu na jeho odůvodněnou žádost součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.
Výrobce poskytne vnitrostátnímu orgánu nebo Komisi na odůvodněnou žádost tohoto orgánu nebo Komise součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 13 – název
Povinnosti zástupců výrobce v oblasti dozoru nad trhem
Povinnosti zástupců výrobce
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí
1.  Zástupce výrobce pro dozor nad trhem vykonává úkoly stanovené v plné moci, kterou obdržel od výrobce. Tato plná moc musí zástupci umožňovat alespoň:
1.  Zástupce výrobce vykonává úkoly stanovené v plné moci, kterou obdržel od výrobce. Tato plná moc musí zástupci umožňovat alespoň:
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
a)  mít přístup k dokumentaci uvedené v článku 22 a k prohlášení o shodě uvedeném v článku 34 v jednom z úředních jazyků Unie. Tato dokumentace je k dispozici schvalovacím orgánům po období deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku tato doba činí pět let;
a)  mít přístup k certifikátu schválení typu a jeho přílohám a k prohlášení o shodě v jednom z úředních jazyků Unie. Tato dokumentace je k dispozici schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem po období deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku tato doba činí pět let;
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b
b)  podávat schvalovacímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;
b)  podávat schvalovacímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, včetně veškerých technických specifikací při schvalování typu a přístupu k softwaru a algoritmům;
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí
3.  Podrobnosti o změně zohlední alespoň tato hlediska:
3.  Podrobnosti o změně plné moci zohlední alespoň tato hlediska:
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1
Před uvedením na trh vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které obdržely schválení typu, dovozce ověří, že schvalovací orgán zkompletoval schvalovací dokumentaci uvedenou v čl. 24 odst. 4 a že systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese požadovanou značku schválení typu a je v souladu s čl. 11 odst. 7.
Před uvedením na trh vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které obdržely schválení typu, dovozce ověří, že vozidlo má platný certifikát schválení typu a že konstrukční část nebo samostatný technický celek nese požadovanou značku schválení typu a je v souladu s čl. 11 odst. 7.
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
3.  Domnívá-li se dovozce, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, zejména že neodpovídá svému schválení typu, nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, umožnit jejich uvedení do provozu nebo zaregistrovat, dokud nebudou uvedeny ve shodu. Pokud se navíc domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, informuje o tom výrobce a orgány pro dozor nad trhem. V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, informuje rovněž schvalovací orgán, který udělil souhlas.
3.  Domnívá-li se dovozce, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, zejména pokud neodpovídá svému schválení typu, nesmí dovozce vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, umožnit jejich uvedení do provozu nebo zaregistrovat, dokud nebudou uvedeny ve shodu. Pokud se dovozce navíc domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, informuje o tom výrobce a orgány pro dozor nad trhem. V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, informuje rovněž schvalovací orgán, který udělil souhlas.
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6
6.  Dovozce provede v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a vede knihu stížností a stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, která byla uvedena na trh, z oběhu a o těchto kontrolách průběžně informuje své distributory.
6.  Dovozce provede v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a vede knihu stížností, případů neshody a stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, která byla uvedena na trh, z oběhu a o těchto stížnostech a staženích průběžně informuje své distributory.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 a (nový)
6a.   Dovozce neprodleně informuje příslušného výrobce o stížnostech a zprávách týkajících se rizik, podezřelých událostí, neshody vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, které uvedl na trh.
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
1.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, které dovozce uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijme dovozce okamžitě vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
1.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, které dovozce uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijme dovozce okamžitě vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu pod kontrolou výrobce, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dovozce rovněž informuje výrobce a schvalovací orgán, který udělil schválení typu.
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1
Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, dovozce okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.
Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení, které bylo uvedeno na trh, představuje závažné nebezpečí, dovozce okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
Distributor před dodáním na trh, registrací nebo uvedením do provozu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ověří, zda toto vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese povinný štítek nebo značku schválení typu, zda jsou k němu přiloženy požadované dokumenty, pokyny a bezpečnostní informace požadované článkem 63 v úředním jazyce či jazycích příslušného členského státu a zda výrobce a dovozce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 7, popřípadě čl. 14 odst. 4.
1.   Distributor před dodáním na trh, registrací nebo uvedením do provozu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ověří, zda toto vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese povinný štítek nebo značku schválení typu, zda jsou k němu přiloženy požadované dokumenty, pokyny a bezpečnostní informace požadované článkem 63 v úředním jazyce či jazycích příslušného členského státu a zda výrobce a dovozce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 7, popřípadě čl. 14 odst. 4.
2.   Distributor provede v zájmu ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření stížností a záznamů o případech neshody vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, které uvedl na trh. Veškeré stížnosti nebo případy neshody týkající se ochrany životního prostředí nebo bezpečnostních hledisek vozidla se navíc neprodleně oznámí dovozci nebo výrobci.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Domnívá-li se distributor, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu, dokud nebudou uvedeny ve shodu.
1.  Domnívá-li se distributor, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, informuje výrobce, dovozce a schvalovací orgán, který udělil schválení typu, o této skutečnosti a nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, umožnit jejich uvedení do provozu nebo zaregistrovat, dokud nebudou uvedeny ve shodu.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
2.  Distributor, který se domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, který uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, informuje výrobce nebo dovozce s cílem zajistit, aby byla v souladu s čl. 12 odst. 1 nebo čl. 15 odst. 1 přijata vhodná opatření nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
2.  Pokud se distributor domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, který uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, distributor informuje výrobce, dovozce a schvalovací orgán, který udělil schválení typu, s cílem zajistit, aby byla v souladu s čl. 12 odst. 1 nebo čl. 15 odst. 1 přijata vhodná opatření nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3
3.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, distributor okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, dovozci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k uvedení na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení. Distributor je rovněž informuje o všech učiněných krocích a uvede podrobnosti zejména o závažném nebezpečí a o nápravných opatřeních přijatých výrobcem.
3.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, distributor okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, dovozci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k uvedení na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení. Distributor je rovněž informuje o všech učiněných krocích a uvede podrobnosti o nápravných opatřeních přijatých výrobcem.
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4
4.  Distributor poskytne vnitrostátnímu orgánu na jeho odůvodněnou žádost součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.
4.  Distributor poskytne vnitrostátnímu orgánu nebo Komisi na odůvodněnou žádost tohoto orgánu nebo Komise součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2
2.  Pro schválení typu systému, schválení typu konstrukční části a schválení typu samostatného technického celku se použije pouze jednorázové schválení typu.
2.  Aniž jsou dotčeny požadavky regulačních aktů uvedených v příloze IV, pro schválení typu systému, schválení typu konstrukční části a schválení typu samostatného technického celku se použije pouze jednorázové schválení typu.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4
4.  EU schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení se udělí teprve poté, co schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla schválený v závěrečném stupni splňuje v době schválení všechny platné technické požadavky. Ověření zahrnuje dokumentární kontrolu všech požadavků pro EU schválení typu neúplného vozidla, které je uděleno v rámci vícestupňového postupu schválení typu, a to i v případě, že je uděleno pro jinou kategorii vozidla.
4.  EU schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení se udělí teprve poté, co schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla schválený v závěrečném stupni splňuje v době schválení všechny platné technické požadavky, v souladu s postupy uvedenými v příloze XVII. Ověření zahrnuje dokumentární kontrolu všech požadavků pro EU schválení typu neúplného vozidla, které je uděleno v rámci vícestupňového postupu schválení typu, včetně případu, že je uděleno pro jinou kategorii vozidla. Zahrnuje rovněž kontrolu toho, že výkonnost systémů, kterým bylo uděleno schválení typu odděleně, je i po jejich začlenění do vozidla stále ve shodě s danými schváleními typu.
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5
5.  Výběrem schválení typu uvedeného v odstavci 1 nejsou dotčeny příslušné hmotněprávní požadavky, kterým musí schvalovaný typ vozidla vyhovět v době vydání schválení typu vozidla.
5.  Výběrem schválení typu uvedeného v odstavci 1 nejsou dotčeny žádné příslušné požadavky, kterým musí schvalovaný typ vozidla vyhovět v době vydání schválení typu vozidla.
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6 a (nový)
6a.   Výrobce dá schvalovacímu orgánu k dispozici tolik vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, kolik je jich podle příslušných regulačních aktů potřeba k provedení požadovaných zkoušek.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
2.  Pro konkrétní typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku lze podat pouze jednu žádost, a to pouze v jednom členském státě.
2.  Pro konkrétní typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku lze podat pouze jednu žádost, a to pouze v jednom členském státě. Jakmile je žádost podána, výrobci už není povoleno postup přerušit a podat jinou žádost pro stejný typ u jiného schvalovacího orgánu nebo v jiné technické zkušebně. Kromě toho, pokud je schválení typu odmítnuto, nebo vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek neprojde zkouškou v technické zkušebně, výrobci není povoleno podat další žádost pro stejný typ u jiného schvalovacího orgánu nebo v jiné technické zkušebně.
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a
a)  informační dokument stanovený v příloze I pro jednorázové či kombinované schválení typu nebo v příloze III pro postupné schválení typu;
a)  informační dokument stanovený v příloze I pro jednorázové či kombinované schválení typu vozidla nebo v příloze III pro postupné schválení typu vozidla nebo v příslušných regulačních aktech v případě schválení systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. d
d)  veškeré další informace požadované schvalovacím orgánem v rámci postupu podávání žádosti.
d)  veškeré další informace požadované schvalovacím orgánem v rámci postupu schválení typu.
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
2.  Dokumentace musí být dodána v elektronickém formátu, který poskytne Komise, ale může být dodána také v papírové podobě.
2.  Dokumentace musí být dodána v elektronickém formátu.
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1
K žádosti o postupné schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí úplný soubor certifikátů EU schválení typu včetně protokolů o zkouškách požadovaných podle použitelných aktů uvedených v příloze IV.
K žádosti o postupné schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí úplný soubor certifikátů EU schválení typu, včetně protokolů o zkouškách a dokumentů obsahujících informace požadovaných podle regulačních aktů uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2
V případě žádosti o schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle použitelných aktů, jejichž seznam je uveden v příloze IV, má schvalovací orgán přístup k související dokumentaci, a to až do okamžiku, kdy je vydáno nebo odmítnuto schválení typu vozidla.
V případě žádosti o schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle regulačních aktů, jejichž seznam je uveden v příloze IV, má schvalovací orgán přístup k související dokumentaci a informačním dokumentům, a to až do okamžiku, kdy je vydáno nebo odmítnuto schválení typu vozidla.
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1
K žádosti o kombinované schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí certifikáty EU schválení typu včetně protokolů o zkouškách požadovaných podle použitelných aktů uvedených v příloze IV.
K žádosti o kombinované schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí certifikáty EU schválení typu včetně protokolů o zkouškách a informačních dokumentů požadovaných podle regulačních aktů uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
a)  v prvním stupni ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu, jež jsou důležité pro stav dokončení základního vozidla;
a)  v prvním stupni ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu a protokoly o zkouškách, jež jsou důležité pro stav dokončení základního vozidla;
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
b)  ve druhém a dalších stupních ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu, které jsou důležité pro stávající stupeň dokončení, kopie certifikátu EU schválení typu vozidla vydaného pro vozidlo na předchozím stupni výroby a veškeré údaje o jakýchkoli změnách nebo doplňcích, které výrobce na vozidle provedl.
b)  ve druhém a dalších stupních ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu, které jsou důležité pro stávající stupeň dokončení, kopie certifikátu EU schválení typu celého vozidla vydaného pro vozidlo na předchozím stupni výroby a veškeré údaje o jakýchkoli změnách nebo doplňcích, které výrobce na vozidle provedl.
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2
Informace uvedené v písmenech a) a b) lze poskytnout v souladu s čl. 22 odst. 2.
Informace uvedené v písmenech a) a b) jsou poskytovány v souladu s čl. 22 odst. 2.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1
Schvalovací orgán a technické zkušebny mají přístup k softwaru a algoritmům vozidla.
Schvalovací orgán a technické zkušebny mají přístup k softwaru, hardwaru a algoritmům vozidla, jakož i k dokumentaci nebo jiným informacím umožňujícím náležitou a odpovídající úroveň pochopení systémů, včetně procesu vývoje systémů a koncepce systémů, a funkcí takového softwaru a hardwaru, které umožňují, aby vozidlo splňovalo požadavky tohoto nařízení.
Během doby platnosti EU schválení typu je k softwaru, hardwaru a algoritmům vozidla umožněn přístup, aby bylo během pravidelné kontroly možné ověřit, že požadavky tohoto nařízení jsou splněny. Po uplynutí platnosti certifikátu schválení typu a v případě, že tento certifikát není obnoven, je přístup nadále poskytován na požádání. Informace, které mají být zpřístupněny pro tyto konkrétní účely, by neměly být takové povahy, aby se tím porušila důvěrnost chráněných informací či duševního vlastnictví. Výrobce v době podání žádosti o schválení typu sdělí schvalovacímu orgánu a technické zkušebně – ve standardizované podobě – verzi softwaru pro systémy a konstrukční části související s bezpečností a nastavení nebo jiné kalibrace systémů a konstrukčních částí souvisejících s emisemi. Pro lepší odhalení následných nezákonných změn softwaru je technická zkušebna oprávněna označit software nastavením odpovídajících parametrů.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. d
d)  v případě schválení typu vozidla podle postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů ověří schvalovací orgány v souladu s čl. 20 odst. 4, že se na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky vztahují samostatná schválení typu na základě požadavků platných v době udělení schválení typu vozidla.
d)  v případě schválení typu vozidla podle postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů ověří schvalovací orgány v souladu s čl. 20 odst. 4, že se na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky vztahují samostatná platná schválení typu na základě požadavků platných v době udělení schválení typu vozidla.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2
Součástí schvalovací dokumentace je rejstřík, který jasně uvádí všechny stránky a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenává provádění EU schválení typu.
Součástí schvalovací dokumentace, kterou lze vést v elektronické podobě, je rejstřík, který jasně uvádí všechny stránky a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenává provádění EU schválení typu.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5
5.  Schvalovací orgán odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že typ vozidla, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, přestože splňuje příslušné požadavky, představuje závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo může vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví. V tom případě ihned zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci, v níž objasní důvody svého rozhodnutí a doloží svá zjištění.
5.  Schvalovací orgán odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že typ vozidla, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, přestože splňuje příslušné požadavky, představuje nebezpečí pro bezpečnost nebo může vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví. V tom případě ihned zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci, v níž objasní důvody svého rozhodnutí a doloží svá zjištění.
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 1
V případě postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů schválení typu schvalovací orgán v souladu s čl. 20 odst. 4 a 5 odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením nebo akty uvedenými v příloze IV.
V případě postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů schválení typu schvalovací orgán v souladu s článkem 20 odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením nebo akty uvedenými v příloze IV.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
1.  Schvalovací orgán zašle pro každý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které schválí, schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi do jednoho měsíce od vydání nebo změny EU schválení typu kopii certifikátu EU schválení typu vozidla i s přílohami včetně protokolů o zkouškách uvedených v článku 23. Tato kopie se zašle pomocí společného zabezpečeného elektronického systému pro výměnu údajů nebo v podobě zabezpečeného elektronického souboru.
1.  Schvalovací orgán předá do on-line databáze pro každý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které schválí, do jednoho měsíce od vydání nebo změny certifikátu EU schválení typu informace sestávající z certifikátu EU schválení typu i s přílohami včetně protokolů o zkouškách uvedených v článku 23.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3
3.   Požádá-li o to schvalovací orgán jiného členského státu nebo Komise, schvalovací orgán, jenž vydal EU schválení typu, zašle žádajícímu schvalovacímu orgánu do jednoho měsíce od obdržení žádosti kopii certifikátu EU schválení typu i s přílohami, a to pomocí společného zabezpečeného elektronického systému pro výměnu údajů nebo v podobě zabezpečeného elektronického souboru.
vypouští se
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4
4.  Schvalovací orgán neprodleně uvědomí schvalovací orgány ostatních členských států a Komisi o tom, že odmítl vydat nebo odňal jakékoliv EU schválení typu, a uvede důvody svého rozhodnutí.
4.  Schvalovací orgán neprodleně uvědomí schvalovací orgány ostatních členských států a Komisi o tom, že odmítl vydat nebo odňal jakékoliv EU schválení typu, a uvede důvody svého rozhodnutí. Schvalovací orgán rovněž aktualizuje tuto informaci v on-line databázi.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. d
d)  v případě schválení typu vozidla vyplněný vzor prohlášení o shodě.
d)  v případě schválení typu vozidla vyplněný vzor prohlášení o shodě typu vozidla.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1
1.  Shoda s technickými požadavky tohoto nařízení a regulačních aktů uvedených v příloze IV se prokazuje v souladu s příslušnými regulačními akty uvedenými v příloze IV vhodnými zkouškami provedenými určenými technickými zkušebnami.
1.  Pro účely EU schválení typu schvalovací orgán ověří shodu s technickými požadavky tohoto nařízení a příslušných regulačních aktů uvedených v příloze IV pomocí vhodných zkoušek provedených určenými technickými zkušebnami.
Formát zkušebních protokolů musí vyhovovat všeobecným požadavkům tak, jak jsou stanoveny v dodatku 3 přílohy V.
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2
2.  Výrobce poskytne schvalovacímu orgánu vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou podle příslušných aktů uvedených v příloze IV potřeba k provedení požadovaných zkoušek.
2.  Výrobce poskytne příslušným technickým zkušebnám a schvalovacímu orgánu vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou podle příslušných aktů uvedených v příloze IV potřeba k provedení požadovaných zkoušek.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)
3a.   Požadované zkoušky se provádějí v souladu s příslušnými regulačními akty uvedenými v příloze IV. Pokud je ve zkušebních postupech stanovených v příslušných regulačních aktech stanoven rozsah hodnot, technické zkušebny musí být schopny stanovit parametry a podmínky používané pro provádění příslušných zkoušek uvedených v odstavci 1. V případě schvalování typu vozidla orgány zajistí, aby vybraná zkušební vozidla představovala nejhorší případ, pokud jde o soulad s příslušnými kritérii, a aby vybraná vozidla nevedla k dosahování výsledků systematicky odlišných od výkonnosti, kterou vozidla vykazují při jízdě za podmínek, které se dají očekávat při běžném provozu a používání.
Pozměňovací návrh 348
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 b (nový)
3b.   Aby se ověřil soulad s čl. 3 odst. 10 a čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 se Komise, orgány pro schvalování typu a technické zkušebny mohou odchýlit od standardních zkušebních postupů a rozmezí hodnot a budou pozměňovat podmínky a parametry nepředvidatelným způsobem, a mohou tak činit zejména mimo hodnoty a postupy stanovené v regulačních aktech uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
2.  Schvalovací orgán, který udělil schválení typu vozidla, ověří soulad statisticky významného počtu vybraných vozidel a prohlášení o shodě s články 34 a 35 a správnost údajů v prohlášeních o shodě.
2.  Schvalovací orgán, který udělil schválení typu vozidla, ověří soulad odpovídajícího a statisticky významného počtu vybraných vozidel a prohlášení o shodě s články 34 a 35 a správnost údajů v prohlášeních o shodě.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4
4.  Za účelem ověření, zda se vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek shoduje se schváleným typem, musí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, provést kontroly nebo zkoušky vyžadované pro EU schválení typu na vzorcích odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení.
4.  Za účelem ověření, zda se vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek shoduje se schváleným typem, musí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, provést kontroly nebo zkoušky vyžadované pro EU schválení typu na vzorcích odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení. Schvalovací orgán provede první z těchto kontrol do jednoho roku od data vystavení prohlášení o shodě. Schvalovací orgán provádí následné kontroly nejméně jednou ročně v náhodných intervalech, které si stanoví.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)
4a.   Při provádění zkoušek pro ověření podle odstavců 2 a 4 určí schvalovací orgány jinou technickou zkušebnu, než byla ta, která byla využita během zkoušky pro účely původního schválení typu.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5
5.  Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu a zjistí, že výrobce již nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky ve shodě se schváleným typem nebo že prohlášení o shodě již nesplňují články 34 a 35, ačkoliv výroba pokračuje, přijme nezbytná opatření pro zajištění správného provádění postupu týkajícího se shodnosti výroby nebo odejme schválení typu.
5.  Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu a zjistí, že výrobce již nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky ve shodě se schváleným typem, s požadavky tohoto nařízení nebo s požadavky regulačních aktů uvedených v příloze IV, nebo že prohlášení o shodě již nesplňují články 34 a 35, ačkoliv výroba pokračuje, přijme nezbytná opatření pro zajištění správného provádění opatření týkajícího se shodnosti výroby nebo odejme schválení typu. Schvalovací orgán může rozhodnout o přijetí veškerých nezbytných omezujících opatření v souladu s články 53 a 54.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
1.  Členské státy stanoví strukturu vnitrostátních poplatků na uhrazení nákladů na své činnosti v oblasti schválení typu a dozoru nad trhem a rovněž na zkoušky týkající se schválení typu a na zkoušky a kontroly týkající se shodnosti výroby, jež provádí jejich určené technické zkušebny.
1.  Členské státy zajistí, aby náklady na jejich činnosti v oblasti schválení typu a dozoru nad trhem byly pokryty. Členské státy mohou uplatňovat strukturu založenou na poplatcích nebo tyto činnosti financovat ze svých vnitrostátních rozpočtů, případně využívat kombinaci obou těchto přístupů. Poplatky nevybírají přímo technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2
2.  Tyto vnitrostátní poplatky se vybírají od výrobců, kteří si zažádali o schválení typu v dotčeném členském státě. Poplatky nevybírají přímo technické zkušebny.
2.  Pokud se uplatňuje struktura založená na poplatcích, tyto vnitrostátní poplatky se vybírají od výrobců, kteří si zažádali o schválení typu v dotčeném členském státě. Pokud se struktura založená na poplatcích uplatňuje na shodnost výroby, tyto vnitrostátní poplatky vybírá od výrobce členský stát, ve kterém probíhá výroba.
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3
3.  Struktura vnitrostátních poplatků zahrnuje také náklady na kontroly a zkoušky, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky, prováděné Komisí podle článku 9. Tyto příspěvky představují vnější účelově vázané příjmy pro souhrnný rozpočet Evropské unie podle čl. 21 odst. 4 finančního nařízení26.
3.  Komise zajistí, aby náklady na kontroly a zkoušky prováděné na základě pověření Komise podle článku 9, byly pokryty.tomuto účelu bude použit souhrnný rozpočet Unie.
__________________
26 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1–96).
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4
4.  Podrobnosti o struktuře svých vnitrostátních poplatků členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi. První oznámení se provede dne [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Následné aktualizace struktury vnitrostátních poplatků se jednou ročně oznámí členským státům a Komisi.
4.  Podrobnosti o svém mechanismu/mechanismech financování členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi. První oznámení se provede dne [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Následné aktualizace struktury vnitrostátních poplatků se jednou ročně oznámí členským státům a Komisi.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5
5.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými vymezí koeficient nákladů uvedených v odstavci 3, jenž se použije na vnitrostátní poplatky uvedené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5
5.  Pokud schvalovací orgán zjistí, že změny údajů zaznamenaných ve schvalovací dokumentaci jsou natolik podstatné, že nemohou být řešeny rozšířením stávajícího schválení typu, odmítne změnit EU schválení typu a požádá výrobce, aby zažádal o nové EU schválení typu.
5.  Pokud schvalovací orgán zjistí, že změny údajů zaznamenaných ve schvalovací dokumentaci nemohou být řešeny rozšířením stávajícího schválení typu, odmítne změnit EU schválení typu a požádá výrobce, aby zažádal o nové EU schválení typu.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)   výsledky zkoušek ověření provedených Komisí nebo orgány pro dozor nad trhem vykazují jakýkoli nesoulad s právními předpisy Unie v oblasti bezpečnosti nebo životního prostředí;
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
1.  Schválení typu vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se vydávají na omezenou dobu 5 let bez možnosti prodloužení. Datum uplynutí platnosti musí být uvedenocertifikátu schválení typu. Po uplynutí platnosti certifikátu schválení typu může být schválení obnoveno na žádost výrobce, a to pouze pokud schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla, systému, konstrukční částisamostatného technického celku splňuje všechny požadavky příslušných regulačních aktů na nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky daného typu.
1.  Schválení typu vozidel kategorií M1 a N1 a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků uvedenýchsouladu s odstavcem 1a se vydávají na omezenou dobu sedmi let a pro vozidla kategorií N2, N3, M2, M3 a O na omezenou dobu deseti let. Datum uplynutí platnosti musí být uvedeno v certifikátu EU schválení typu.
Před uplynutím platnosti certifikátu schválení typu může být schválení obnoveno na žádost výrobce, a to pouze pokud schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla jako celek splňuje všechny požadavky příslušných regulačních aktů na nová vozidla tohoto schváleného typu, včetně zkušebních protokolů. Pokud schvalovací orgán dospěje k závěru, že se uplatní tento pododstavec, není nutné opakovat zkoušky uvedené v článku 28.
Aby mohl schvalovací orgán plnit své úkoly, podá výrobce svou žádost nejdříve dvanáct a nejpozději šest měsíců před uplynutím platnosti certifikátu EU schválení typu.
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 a (nový)
1a.   Schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se v zásadě vydávají na neomezenou dobu. Vzhledem k tomu, že některé systémy, konstrukční části a samostatné technické celky by mohly kvůli své povaze nebo technickým prvkům vyžadovat častější aktualizaci, vydávají se příslušná schválení typu na omezenou dobu sedmi let. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pro které je vzhledem k jejich povaze třeba vydávat schválení typu pouze na omezenou dobu.
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b
b)  je-li výroba vozidel ve shodě se schváleným typem vozidla dobrovolně trvale ukončena;
b)  je-li výroba vozidel ve shodě se schváleným typem vozidla dobrovolně trvale ukončena, za což se v každém případě považuje situace, kdy nebylo vyrobeno žádné vozidlo dotčeného typu během předchozích dvou let;
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4
4)  Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) podepisovat prohlášení o shodě musí být zaměstnancem (zaměstnanci) výrobce a musí být řádně pověřena (pověřeny), aby v plném rozsahu nesla (nesly) právní odpovědnost výrobce, pokud jde o návrh a konstrukci vozidla nebo pokud jde o shodnost jeho výroby.
4)  Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) podepisovat prohlášení o shodě musí být zaměstnancem (zaměstnanci) výrobce a musí být řádně pověřena (pověřeny), aby nesla (nesly) právní odpovědnost výrobce, pokud jde o návrh a konstrukci vozidla nebo pokud jde o shodnost jeho výroby.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 a (nový)
3a.   Hospodářské subjekty smějí uvádět na trh pouze vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou označeny způsobem, který splňuje požadavky tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3
3.  Pokud nebyly přijaty nezbytné kroky k úpravě regulačních aktů uvedené v odstavci 1, může Komise schválit rozšíření prozatímního EU schválení typu rozhodnutím na žádost členského státu, který prozatímní EU schválení typu udělil. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
3.  Pokud nebyly přijaty nezbytné kroky k úpravě regulačních aktů uvedené v odstavci 1, může Komise schválit prodloužení platnosti prozatímního EU schválení typu rozhodnutím na žádost členského státu, který prozatímní EU schválení typu udělil. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2
2.  Členské státy se mohou rozhodnout osvobodit kterýkoli typ vozidla uvedený v odstavci 1 od jednoho nebo více hmotněprávních požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.
2.  Členské státy se mohou rozhodnout osvobodit kterýkoli typ vozidla uvedený v odstavci 1 od shody s jedním nebo více požadavky stanovenými v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 a (nový)
2a.   Kromě toho musí být umožněna větší flexibilita pro malovýrobu malých a středních podniků, které nemohou plnit stejná časová kritéria jako velcí výrobci.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)
Pokud ve lhůtě tří měsíců uvedené v prvním pododstavci nebude vznesena námitka, považuje se vnitrostátní schválení typu za přijaté.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1
1.  Členské státy udělí EU jednotlivé schválení vozidla vozidlu, které splňuje požadavky stanovené v dodatku 2 k části I přílohy IV nebo v části III přílohy IV pro vozidla zvláštního určení.
1.  Členské státy udělí EU jednotlivé schválení vozidla vozidlu, které splňuje požadavky stanovené v dodatku 2 k části I přílohy IV nebo v části III přílohy IV pro vozidla zvláštního určení. Toto ustanovení se nepoužije na neúplná vozidla.
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2
2.  Žádost o EU jednotlivé schválení vozidla podává výrobce nebo vlastník vozidla nebo zástupce vlastníka, pokud je tento zástupce usazen v Unii.
2.  Žádost o EU jednotlivé schválení vozidla podává vlastník vozidla, výrobce nebo zástupce výrobce, pokud je tento zástupce usazen v Unii.
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1
1.  U určitého vozidla, ať již jedinečného či nikoliv, se členské státy mohou rozhodnout upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení nebo hmotněprávních požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.
1.  U určitého vozidla, ať již jedinečného či nikoliv, se členské státy mohou rozhodnout upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení nebo požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2
2.  Žádost o vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla podává výrobce nebo vlastník vozidla nebo zástupce vlastníka, pokud je tento zástupce usazen v Unii.
2.  Žádost o vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla podává vlastník vozidla, výrobce nebo zástupce výrobce, pokud je tento zástupce usazen v Unii.
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 6 – pododstavec 1
Podoba certifikátu o vnitrostátním jednotlivém schválení vozidla se řídí vzorem certifikátu EU schválení typu uvedeným v příloze VI a obsahuje alespoň informace nezbytné pro podání žádostiregistraci podle směrnice Rady 1999/37/ES28.
Podoba certifikátu o vnitrostátním jednotlivém schválení vozidla se řídí vzorem certifikátu EU schválení typu uvedeným v příloze VI a obsahuje alespoň informace obsažené ve vzoru certifikátuEU jednotlivém schválení stanoveném v příloze VI.
__________________
28 Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3
3.  Členský stát povolí, aby vozidlo, jemuž jiný členský stát udělil vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla v souladu s článkem 43, bylo dodáno na trh, zaregistrováno nebo uvedeno do provozu, ledaže se může odůvodněně domnívat, že příslušné alternativní požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jeho vlastním požadavkům.
3.  Členský stát povolí, aby vozidlo, jemuž jiný členský stát udělil vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla v souladu s článkem 43, bylo dodáno na trh, zaregistrováno nebo uvedeno do provozu, ledaže se může odůvodněně domnívat, že příslušné alternativní požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jeho vlastním požadavkům, nebo že vozidlo tyto požadavky nesplňuje.
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1
1.  Postupy uvedené v článcích 4344 se mohou použít na konkrétní vozidlo během jednotlivých stupňů výroby podle vícestupňového schvalování typu.
1.  Postupy uvedené v článcích 4243 se mohou použít na konkrétní vozidlo během jednotlivých stupňů výroby podle vícestupňového schvalování typu. Pro vozidla schválená v rámci vícestupňového schválení typu se použije příloha XVII.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2
2.  Postupy uvedenými v článcích 4344 nelze nahradit stupeň meziproduktu v rámci běžného vícestupňového schvalování typu a nelze je použít pro účely získání schválení vozidla v prvním stupni.
2.  Postupy uvedené v článcích 4243 nenahrazují stupeň meziproduktu v rámci běžného vícestupňového schvalování typu a nepoužijí se pro účely získání schválení vozidla v prvním stupni.
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2
Neúplná vozidla mohou být dodána na trh nebo uvedena do provozu, ale vnitrostátní orgány odpovědné za registraci vozidel mohou odmítnout registraci takových vozidel a jejich používání na pozemních komunikacích.
Neúplná vozidla mohou být dodána na trh, ale vnitrostátní orgány odpovědné za registraci vozidel mohou odmítnout registraci, uvedení do provozu takových vozidel a jejich používání na pozemních komunikacích.
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2
První pododstavec se použije pouze na vozidla, která před tím, než jejich EU schválení typu pozbylo své platnosti, již byla na území Unie a ještě nebyla dodána na trh ani zaregistrována nebo uvedena do provozu.
První pododstavec se použije pouze na vozidla, která před tím, než jejich EU schválení typu pozbylo své platnosti, již byla na území Unie a ještě nebyla zaregistrována nebo uvedena do provozu.
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – pododstavec 1
Výrobce, který chce v souladu s odstavcem 1 dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu vozidla z výběhu série, předloží za tímto účelem žádost vnitrostátnímu orgánu členského státu, který udělil EU schválení typu. V této žádosti se uvedou všechny technické a ekonomické důvody, jež brání tomu, aby tato vozidla splnila nové požadavky na schválení typu, a zahrne se identifikační číslo (VIN) dotyčných vozidel.
Výrobce, který chce v souladu s odstavcem 1 dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu vozidla z výběhu série, předloží za tímto účelem žádost schvalovacímu orgánu členského státu, který udělil EU schválení typu. V této žádosti se uvedou všechny technické a ekonomické důvody, jež brání tomu, aby tato vozidla splnila nové požadavky na schválení typu, a zahrne se identifikační číslo (VIN) dotyčných vozidel.
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – pododstavec 2
Dotyčný vnitrostátní orgán rozhodne do tří měsíců od obdržení žádosti, zda povolit uvádění na trh, registraci a uvedení do provozu těchto vozidel na území dotyčného členského státu, a určí počet vozidel, pro který může být uděleno povolení.
Dotyčný vnitrostátní schvalovací orgán rozhodne do tří měsíců od obdržení žádosti, zda povolit uvádění na trh, registraci a uvedení do provozu těchto vozidel na území dotyčného členského státu, a určí počet vozidel, pro který může být uděleno povolení.
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4
4.  V Unii mohou být dodána na trh, registrována nebo uvedena do provozu pouze vozidla z výběhu série s platným prohlášením o shodě, které zůstává v platnosti nejméně po dobu tří měsíců ode dne svého vydání, ale jejichž schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 33 odst. 2 písm. a).
4.  V Unii mohou být registrována nebo uvedena do provozu pouze vozidla z výběhu série s platným prohlášením o shodě, které zůstává v platnosti nejméně po dobu tří měsíců ode dne svého vydání, ale jejichž schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 33 odst. 2 písm. a).
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6
6.  Členské státy povedou záznamy identifikačních čísel (VIN) vozidel, jejichž dodání na trh, zaregistrování nebo uvedení do provozu povolily podle tohoto článku.
6.  Členské státy povedou záznamy identifikačních čísel (VIN) vozidel, jejichž zaregistrování nebo uvedení do provozu provedly podle tohoto článku.
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 49 – název
Postup zacházení s vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky představujícími závažné nebezpečí na vnitrostátní úrovni
Vnitrostátní hodnocení týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, u nichž existuje podezření, že představují závažné nebezpečí nebo nevyhovují požadavkům.
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1
1.  Orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu, které přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 a článku 8 tohoto nařízení nebo které mají dostatečné důvody domnívat se, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, na nějž se vztahuje toto nařízení, představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti veřejného zájmu, na nějž se vztahuje toto nařízení, neprodleně informují o svých zjištěních schvalovací orgán, který udělil schválení.
1.  V případě, že orgány některého členského státu pro dozor nad trhem mají na základě činností dozoru nad trhem nebo informací poskytnutých schvalovacím orgánem, výrobci či obsažených ve stížnostech důvody domnívat se, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, na nějž se vztahuje toto nařízení, představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, provedou tyto orgány pro dozor nad trhem hodnocení, zda dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty s orgány pro dozor nad trhem plně spolupracují.
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1
Schvalovací orgán uvedený v odstavci 1 provede hodnocení, zda dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty plně spolupracují se schvalovacími orgány a orgány pro dozor nad trhem.
vypouští se
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Na posouzení rizik výrobku se použije článek 20 nařízení (ES) č. 765/2008.
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 3
Na omezující opatření uvedená ve druhém pododstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
vypouští se
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3
3.   Příslušný schvalovací orgán informuje Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 1 a o opatřeních vyžadovaných od hospodářského subjektu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)
Článek 49a
Vnitrostátní postup zacházení s vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, které představují závažné nebezpečí nebo nejsou ve shodě s požadavky
1.   Pokud orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu po provedení hodnocení podle článku 49 zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti ochrany veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo není ve shodě s tímto nařízením, bez odkladu příslušnému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými zajistí, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu dále nepředstavoval toto riziko nebo aby byl ve shodě s požadavky.
2.   Hospodářský subjekt zajistí v souladu s povinnostmi uvedenými v článcích 11 až 19 přijetí veškerých vhodných nápravných opatření u všech dotčených vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které v Unii uvedl na trh, zaregistroval nebo uvedl do provozu.
3.   Pokud hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nepřijme vhodná nápravná opatření nebo pokud riziko vyžaduje rychlá opatření, přijmou vnitrostátní orgány veškerá vhodná prozatímní omezující opatření a na trhu svého členského státu zakáží nebo omezí dodávání na trh, registraci nebo uvedení do provozu dotčených vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo je stáhnou z trhu či z oběhu.
Na omezující opatření uvedená v tomto odstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Čl. 50 – název
Postupy oznamovánívznášení námitek týkající se omezujících opatření přijatých na vnitrostátní úrovni
Nápravnáomezující opatření na úrovni Unie
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – pododstavec 1
Vnitrostátní orgány informují o omezujících opatřeních přijatých v souladu s čl. 49 odst. 1 a 5 neprodleně Komisi a ostatní členské státy.
Členský stát, který přijímá nápravná a omezující opatření v souladu s čl. 50 odst. 1 a 3, o tom neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy prostřednictvím elektronického systému uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 765/2008. Tento členský stát dále o svých zjištěních neprodleně informuje schvalovací orgán, který schválení udělil.
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – pododstavec 2
Součástí poskytovaných informací jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, údaje o jejich původu, povaze údajné neshody a souvisejícího rizika, povaze a délce trvání omezujících opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu.
2.   Součástí poskytovaných informací jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, údaje o jejich původu, povaze údajného nesouladu nebo souvisejícího rizika, povaze a délce trvání nápravných a omezujících opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Uvede se v nich také, zda je důvodem rizika některá z těchto skutečností:
a)   skutečnost, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí nebo dalších oblastí zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení;
b)   nedostatky v příslušných regulačních aktech uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2
2.   Schvalovací orgán podle čl. 49 odst. 1 uvede, zda je důvodem neshody některá z těchto skutečností:
vypouští se
a)   skutečnost, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu, na nějž se vztahuje toto nařízení;
b)   nedostatky v příslušných regulačních aktech uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3
3.   Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, uvědomí do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 1 Komisi a ostatní členské státy o veškerých omezujících opatřeních, která přijaly, a sdělí všechny další údaje o neshodě dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámenými vnitrostátními opatřeními sdělí své námitky.
vypouští se
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3 a (nový)
3a.   Pokud do jednoho měsíce od oznámení uvedeného v odstavci 1 nepodá žádný jiný členský stát ani Komise námitku vůči omezujícímu opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné. Ostatní členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem neprodleně přijata rovnocenná nápravná nebo omezující opatření.
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 4
4.  Pokud do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 1 podá jiný členský stát nebo Komise námitku vůči omezujícímu opatření, které členský stát přijal, Komise toto opatření vyhodnotí podle článku 51.
4.  Pokud do jednoho měsíce od oznámení uvedeného v odstavci 1 podá jiný členský stát nebo Komise námitku vůči nápravnému nebo omezujícímu opatření, které členský stát přijal, nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, Komise neprodleně zahájí konzultace s dotčeným členským státem a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty.
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 5
5.  Pokud do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 1 nepodá žádný jiný členský stát ani Komise námitku vůči omezujícímu opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné. Ostatní členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem přijata obdobná omezující opatření.
5.  Na základě výsledků této konzultace přijme Komise prováděcí akty o harmonizovaných nápravných nebo omezujících opatřeních na úrovni Unie. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Prováděcí akty jsou určeny všem členským státům a Komise o nich neprodleně uvědomí příslušné hospodářské subjekty. Členské státy tyto prováděcí akty neprodleně uplatní a informují o tom Komisi.
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 5 a (nový)
5a.   Pokud Komise považuje některé vnitrostátní opatření za neoprávněné, přijme prováděcí akty, které od dotčeného členského státu požadují, aby opatření zrušil nebo upravil. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 5 b (nový)
5b.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a riziko nesouladu je přisuzováno nedostatkům v regulačních aktech uvedených v příloze IV, Komise navrhne:
a)   jedná-li se o regulační akty, nezbytné změny dotčeného aktu;
b)   jedná-li se o předpisy EHK OSN, nezbytné návrhy změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s ustanoveními přílohy III rozhodnutí Rady 97/836/ES.
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Článek 51
Článek 51
vypouští se
Ochranný postup Unie
1.   Pokud jsou během postupu uvedeného v čl. 50 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti omezujícímu opatření členského státu nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, provede Komise po konzultaci s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty neprodleně hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise přijme rozhodnutí, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí příslušné hospodářské subjekty. Členské státy provedou rozhodnutí Komise bezodkladně a uvědomí o tom Komisi.
2.   Pokud Komise považuje vnitrostátní opatření za oprávněné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek staženy z jejich trhů; členské státy o tom informují Komisi. Pokud Komise považuje vnitrostátní opatření za neoprávněné, dotčený členský stát toto opatření zruší nebo je změní, a to v souladu s rozhodnutím uvedeným v odstavci 1.
3.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je přisuzováno nedostatkům v regulačních aktech uvedených v příloze IV, Komise navrhne tato vhodná opatření:
a)   jedná-li se o regulační akty, Komise navrhne nezbytné změny dotčeného aktu;
b)   jedná-li se o předpisy EHK OSN, navrhne Komise nezbytné návrhy změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s ustanoveními přílohy III rozhodnutí Rady 97/836/ES.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Článek 51 a (nový)
Článek 51a
Nápravná a omezující opatření v návaznosti na činnosti Komise v oblasti dozoru nad trhem
1.   Pokud Komise po provedení kontrol podle článku 9 zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti ochrany veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo není v souladu s tímto nařízením, bez odkladu příslušnému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými zajistí, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu dále nepředstavoval toto riziko nebo aby byl v souladu s požadavky.
Pokud hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci nepřijme vhodná nápravná opatření nebo pokud riziko vyžaduje rychlá opatření, přijme Komise prováděcí akty, jež stanoví veškerá nápravná nebo omezující opatření Unie, která považuje na úrovni Unie za nezbytná. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Prováděcí akty jsou určeny všem členským státům a Komise o nich neprodleně uvědomí příslušné hospodářské subjekty. Členské státy tyto prováděcí akty neprodleně uplatní a informují o tom Komisi.
2.   Pokud je riziko nesouladu přisuzováno nedostatkům v regulačních aktech uvedených v příloze IV, Komise navrhne:
a)   jedná-li se o regulační akty, nezbytné změny dotčeného aktu;
b)   jedná-li se o předpisy EHK OSN, nezbytné návrhy změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s ustanoveními přílohy III rozhodnutí Rady 97/836/ES.
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Článek 52
Článek 52
vypouští se
Vyhovující vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které představují závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo vážné ohrožení zdraví nebo životního prostředí
1.   Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 49 odst. 1 zjistí, že ačkoli jsou vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky v souladu s příslušnými požadavky nebo jsou řádně označeny, představují závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo mohou vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví, nařídí příslušnému hospodářskému subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření a zajistil, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby přijal omezující opatření, aby jej stáhl z trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě v závislosti na povaze rizika.
Dokud hospodářský subjekt nepřijme veškerá vhodná opatření, může členský stát registraci těchto vozidel odmítat.
2.   Hospodářský subjekt zajistí, aby ohledně všech nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků uvedených v odstavci 1 byla přijata vhodná nápravná opatření.
3.   Členský stát do jednoho měsíce od žádosti uvedené v odstavci 1 poskytne Komisi a ostatním členským státům všechny dostupné informace, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, původu a dodavatelského řetězce vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, povahy souvisejícího rizika a povahy a trvání přijatých vnitrostátních omezujících opatření.
4.   Komise neprodleně konzultuje členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty, a zejména schvalovací orgán, který udělil schválení typu, a vyhodnotí opatření přijaté na vnitrostátní úrovni. Na základě tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 1 považována za oprávněná, či nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
5.   Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Článek 53
Článek 53
vypouští se
Obecná ustanovení týkající se nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků
1.   Pokud se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vybavené prohlášením o shodě nebo opatřené značkou schválení typu neshodují s typem nebo nejsou v souladu s tímto nařízením či byly schváleny na základě nesprávných údajů, mohou schvalovací orgány, orgány pro dozor nad trhem nebo Komise přijmout nezbytná omezující opatření v souladu s článkem 21 nařízení (ES) č. 765/2008 o zákazu nebo omezení dodávání výrobku na trh, registrování nebo uvádění nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků do provozu na trhu nebo o stažení z trhu nebo z oběhu, včetně zrušení schválení typu, jež udělil schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, dokud příslušný hospodářský subjekt nepřijme veškerá vhodná nápravná opatření k zajištění, aby byly vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky uvedeny ve shodu.
2.   Pro účely odstavce 1 se odchylky od údajů uvedených v certifikátu EU schválení typu nebo ve schvalovací dokumentaci považují za nedodržení shody se schváleným typem.
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 54 – název
Postupy oznamování a vznášení námitek týkající se nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků
Nevyhovující EU schválení typu
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1
1.  Pokud schvalovací orgán nebo orgán pro dozor nad trhem shledají, že vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nejsouže jim bylo uděleno schválení typu na základě nesprávných údajů nebo že se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vybavené prohlášením o shodě či opatřené značkou schválení typu neshodují se schváleným typem, mohou přijmout veškerá vhodná omezující opatření ve smyslu čl. 53 odst. 1.
1.  Pokud schvalovací orgán shledá, že udělené schválení typu nevyhovuje požadavkům tohoto nařízení, odmítne toto schválení uznat. Informuje o tom schvalovací orgán, který EU schválení typu udělil, ostatní členské státy i Komisi.
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2
2.  Schvalovací orgán nebo orgán pro dozor nad trhem rovněž požádá schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, aby ověřil, zda se jednotlivá vyráběná vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky i nadále shodují se schváleným typem, případně aby zajistil, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které již byly uvedeny na trh, byly uvedeny opět ve shodu.
2.  Pokud schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, potvrdí do jednoho měsíce ode dne oznámení neshodnost schválení typu, tento schvalovací orgán schválení typu zruší.
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3
3.   V případě schválení typu vozidla, kdy je neshoda vozidla způsobena výlučně systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem, se žádost uvedená v odstavci 2 zasílá rovněž schvalovacímu orgánu, který udělil EU schválení typu pro tento systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.
vypouští se
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4
4.   V případě vícestupňového schválení typu, kdy je neshoda dokončeného vozidla způsobena výlučně systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem, jež tvoří část neúplného vozidla, nebo samotným neúplným vozidlem, se žádost uvedená v odstavci 2 zasílá rovněž schvalovacímu orgánu, který udělil EU schválení typu pro tento systém, konstrukční část, samostatný technický celek nebo neúplné vozidlo.
vypouští se
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 5
5.   Po obdržení žádosti uvedené v odstavcích 1 až 4 schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, zhodnotí, zda dotčená vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky splňují všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Schvalovací orgán rovněž ověří údaje, na jejichž základě bylo schválení uděleno. Příslušné hospodářské subjekty se schvalovacím orgánem plně spolupracují.
vypouští se
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 6
6.   Pokud neshodu zjistí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu pro vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nebo neúplné vozidlo, neprodleně dotčenému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými uvede vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v soulad, a v případě potřeby co nejrychleji přijme opatření uvedená v čl. 53 odst. 1, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce ode dne žádosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 7
7.   Vnitrostátní orgány, které přijímají omezující opatření v souladu s čl. 53 odst. 1, okamžitě informují Komisi a ostatní členské státy.
vypouští se
Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 8 – pododstavec 1
Pokud do jednoho měsíce ode dne oznámení omezujících opatření přijatých schvalovacím orgánem nebo orgánem pro dozor nad trhem v souladu s čl. 53 odst. 1 vznese jiný členský stát k oznámeným omezujícím opatřením námitku nebo pokud Komise zjistí nesoulad s požadavky podle čl. 9 odst. 5, zahájí Komise bezodkladně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem či subjekty a zejména se schvalovacím orgánem, který udělil schválení typu, a zhodnotí opatření přijatá členskými státy. Na základě tohoto hodnocení se může Komise rozhodnout, že přijme nezbytná omezující opatření stanovená v čl. 53 odst. 1 formou prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pokud do jednoho měsíce ode dne oznámení zamítnutí schválení typu schvalovacím orgánem vznese schvalovací orgán, který EU schválení typu udělil, námitku, zahájí Komise bezodkladně konzultace s členskými státy a zejména se schvalovacím orgánem, který udělil schválení typu, a s příslušným hospodářským subjektem.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 8 a (nový)
8a.   Na základě tohoto hodnocení přijme Komise prováděcí akty obsahující její rozhodnutí o tom, zda je zamítnutí EU schválení typu přijaté podle odstavce 1 odůvodněné. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 8 b (nový)
8b.   Pokud na základě kontrol Komise podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že udělené schválení typu nevyhovuje požadavkům tohoto nařízení, neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a zejména se schvalovacím orgánem, který schválení typu udělil, a s příslušným hospodářským subjektem. Po těchto konzultacích přijme Komise prováděcí akty obsahující její rozhodnutí o tom, zda udělené schválení typu vyhovuje požadavkům tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 9
9.  Pokud do uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne oznámení omezujících opatření přijatých v souladu s čl. 53 odst. 1 nevznese jiný členský stát ani Komise k omezujícímu opatření přijatému některým členským státem námitky, považuje se toto opatření za odůvodněné. Ostatní členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem přijata obdobná omezující opatření.
9.  V případě výrobků, které již byly uvedeny na trh a na něž se vztahuje nevyhovující schválení typu, se uplatní články 49 až 53.
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Článek 55
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Článek 56
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Článek 57
Článek 57
vypouští se
Obecná ustanovení o stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z oběhu
1.   Výrobce, jemuž bylo uděleno schválení typu vozidla a je v souladu s čl. 12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 49 odst. 1 a 6, čl. 51 odst. 4, čl. 52 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 tohoto nařízení a s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 povinen stáhnout vozidla z oběhu, o tom okamžitě informuje schvalovací orgán, který schválení typu vozidla udělil.
2.   Výrobce systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, jemuž bylo uděleno EU schválení typu a je v souladu s čl. 12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 49 odst. 1 a 6, čl. 51 odst. 4, čl. 52 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 tohoto nařízení a s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 povinen stáhnout systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky z oběhu, o tom okamžitě informuje schvalovací orgán, který EU schválení typu udělil.
3.   Výrobce navrhne schvalovacímu orgánu soubor vhodných nápravných opatření k uvedení těchto systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků ve shodu nebo případně k odstranění závažného nebezpečí uvedeného v článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008.
Schvalovací orgán provede hodnocení, aby ověřil, zda jsou navržená nápravná opatření dostatečná a provedena dostatečně včas, a neprodleně sdělí nápravná opatření, která schválil, schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi.
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Článek 58
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Článek 59
Článek 59
vypouští se
Právo hospodářského subjektu být vyslechnut, na oznámení rozhodnutí a dostupných opravných prostředků
1.   S výjimkou případů, kdy je nezbytné přistoupit k okamžitému opatření z důvodů vážného ohrožení lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, je dotčenému hospodářskému subjektu poskytnuta příležitost k předložení připomínek vnitrostátnímu orgánu ve vhodné lhůtě předtím, než vnitrostátní orgány členských států přijmou jakékoliv opatření podle článků 49 až 58.
Pokud byla přijata opatření, aniž byla hospodářskému subjektu dána možnost se vyjádřit, bude mu dána tato možnost co nejdříve a opatření budou ihned poté přezkoumána vnitrostátním orgánem.
2.   Ke každému opatření přijatému vnitrostátními orgány je třeba uvést přesné důvody, na nichž je založeno.
Týká-li se opatření konkrétního hospodářského subjektu, musí být dotčenému hospodářskému subjektu neprodleně oznámeno spolu s poučením o prostředcích právní nápravy, které jsou dostupné podle práva dotčeného členského státu, a o lhůtách pro jejich uplatnění.
Pokud je opatření obecného rozsahu, je odpovídajícím způsobem zveřejněno ve vnitrostátním úředním věstníku nebo rovnocenném nástroji.
3.   Veškerá opatření přijatá vnitrostátními orgány budou neprodleně zrušena nebo upravena, jakmile hospodářský subjekt prokáže, že přijal účinné nápravné opatření.
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2
Tento akt v přenesené pravomoci stanoví lhůty pro povinné použití předpisu EHK OSN nebo jeho změn a případně zahrne přechodná ustanovení.
Tento akt v přenesené pravomoci stanoví lhůty pro povinné použití předpisu EHK OSN nebo jeho změn a případně zahrne přechodná ustanovení a – zejména pokud je to relevantní pro účely schválení typu – lhůty první registrace a uvedení vozidel do provozu a uvedení na trh systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků.
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1
1.  Výrobce nesmí poskytnout technické informace o údajích typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku stanovených v tomto nařízení nebo v jeho aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení, jež se odchylují od údajů typu schváleného schvalovacím orgánem.
1.  Výrobce nesmí poskytnout technické informace o údajích typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku stanovených v tomto nařízení, v jeho aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení nebo v regulačních aktech uvedených v příloze IV, jež se odchylují od údajů typu schváleného schvalovacím orgánem.
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 1
Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému, k diagnostickým a jiným zařízením, nástrojům včetně veškerého příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě vozidla.
Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený, standardizovanýnediskriminační přístup k informacím palubního diagnostického systému, k diagnostickým a jiným zařízením, nástrojům, včetně úplné dokumentace a dostupných souborů ke stažení příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě vozidla. Informace jsou prezentovány snadno dostupným a strojově čitelným způsobem ve formě elektronicky zpracovatelných datových souborů. Samostatní provozovatelé mají přístup k dálkovým diagnostickým službám, které používají výrobci, autorizovaní obchodní zástupci a opravny.
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 2
Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla budou zpřístupněny na internetových stránkách výrobců za použití standardizovaného formátu, nebo není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu. Tento přístup by zejména měl být nediskriminační v porovnání s přístupem nebo informacemi poskytovanými autorizovaným obchodním zástupcůmopravnám.
Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla budou zpřístupněny na internetových stránkách výrobců za použití standardizovaného formátu, nebo není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu. Pro samostatné provozovatele, kteří neprovozují opravny, se informace uvádí také ve strojově čitelném formátu, který lze zpracovávat elektronicky pomocí běžně dostupných IT nástrojůsoftwaru, aby tak samostatní provozovatelé mohli plnit úkoly spojené s jejich podnikáním v dodavatelském řetězci na poprodejním trhu.
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3 a (nový)
3a.   Pro účely palubního diagnostického systému vozidla, diagnostiky, oprav a údržby by měly být přístupné přímé datové proudy vozidla prostřednictvím standardizovaného konektoru, jak je uvedeno v předpisu OSN č. 83 příloze XI dodatku 1 odst. 6.5.1.4 a v předpisu OSN č. 49 příloze 9B.
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 10
10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn a doplnění přílohy XVIII, aby zohlednila technický vývoj a vývoj právní úpravy nebo zabránila zneužívání aktualizací požadavků týkajících se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a přijetím a začleněním norem uvedených v odstavcích 2 a 3.
10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn a doplnění přílohy XVIII, aby zohlednila technický vývoj a vývoj právní úpravy nebo zabránila zneužívání aktualizací požadavků týkajících se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a přijetím a začleněním norem uvedených v odstavcích 2 a 3. Dále je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn tohoto nařízení vytvořením přílohy XVIIIA ve snaze reagovat na vývoj technologií v oblasti výměny digitálních údajů prostřednictvím bezdrátové sítě WAN a zajistit tak samostatným provozovatelům nepřetržitý přímý přístup k palubním údajům a zdrojům i nestrannou hospodářskou soutěž prostřednictvím technického designu.
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2
2.  Konečný výrobce je odpovědný za poskytování informací o celém vozidle samostatným provozovatelům.
2.  V případě vícestupňového schválení typu je konečný výrobce odpovědný za zpřístupnění informací z palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla, pokud jde o jeho vlastní stupeň/stupně výroby a propojení s předchozím stupněm/stupni.
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1
1.  Výrobce může účtovat přiměřený a úměrný poplatek za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla jiným než záznamy uvedené v čl. 65 odst. 8. Tyto poplatky nesmí odrazovat od přístupu k dotyčným informacím tím, že nezohledňují rozsah, ve kterém je samostatný provozovatel využívá.
1.  Výrobce může účtovat přiměřený a úměrný poplatek za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla jiným než záznamy uvedené v čl. 65 odst. 9. Tyto poplatky nesmí odrazovat od přístupu k dotyčným informacím tím, že nezohledňují rozsah, ve kterém je samostatný provozovatel využívá.
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 3
3.  Pokud samostatný provozovatel nebo obchodní sdružení zastupující nezávislé provozovatele předloží schvalovacímu orgánu stížnost ohledně neplnění článků 65 až 70 ze strany výrobce, schvalovací orgán provede kontrolu za účelem ověření, zda výrobce plní své povinnosti.
3.  Pokud samostatný provozovatel nebo obchodní sdružení zastupující nezávislé provozovatele předloží schvalovacímu orgánu stížnost ohledně neplnění článků 65 až 70 ze strany výrobce, schvalovací orgán provede kontrolu za účelem ověření, zda výrobce plní své povinnosti. Schvalovací orgán požádá schvalovací orgán, který udělil schválení typu vozidla, aby stížnost prošetřil a následně si vyžádal od výrobce vozidla důkaz o tom, že jeho systém splňuje požadavky tohoto nařízení. Výsledky tohoto šetření se oznámí do tří měsíců od předložení žádosti vnitrostátnímu schvalovacímu orgánu a dotčenému samostatnému provozovateli nebo obchodnímu sdružení.
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1
1.  Schvalovací orgán určený členským státem v souladu s čl. 7 odst. 3 (dále jen „schvalovací orgán“) je odpovědný za posouzení, určení, oznamování a monitorování technických zkušeben, včetně případných subdodavatelů nebo poboček těchto technických zkušeben.
1.  Schvalovací orgán určený členským státem v souladu s čl. 7 odst. 3 nebo akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 (společně dále jen „určující subjekt“) je odpovědný za posouzení, určení, oznamování a monitorování technických zkušeben v příslušném členském státě, včetně případných subdodavatelů nebo poboček těchto technických zkušeben.
Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 2
2.  Schvalovací orgán je zřízen, organizován a provozován tak, aby byla chráněna jeho objektivita a nestrannost a zamezeno střetu zájmů s technickými zkušebnami.
2.  Určující subjekt je zřízen, organizován a provozován tak, aby byla chráněna jeho objektivita a nestrannost a zamezeno střetu zájmů s technickými zkušebnami.
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 3
3.  Schvalovací orgán je organizován tak, že oznámení technické zkušebny je prováděno jinými zaměstnanci než těmi, kteří prováděli posouzení technické zkušebny.
3.  Určující subjekt je organizován tak, že oznámení technické zkušebny je prováděno jinými zaměstnanci než těmi, kteří prováděli posouzení technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 4
4.  Schvalovací orgán neprovádí žádné činnosti, které provádějí technické zkušebny, a neposkytuje poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.
4.  Určující subjekt neprovádí žádné činnosti, které provádějí technické zkušebny, a neposkytuje poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 5
5.  Schvalovací orgán zajistí důvěrnost obdržených informací.
5.  Určující subjekt zajistí důvěrnost obdržených informací.
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 6
6.  Schvalovací orgán musí mít k dispozici dostatečný počet způsobilých zaměstnanců k řádnému plnění úkolů stanovených v tomto nařízení.
6.  Určující subjekt musí mít k dispozici dostatečný počet způsobilých zaměstnanců k řádnému plnění úkolů stanovených v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8
8.   Schvalovací orgán je každé dva roky podroben vzájemnému hodnocení ze strany dvou schvalovacích orgánů jiných členských států.
vypouští se
Členské státy vypracují roční plán pro vzájemné hodnocení, který zajistí náležitou rotaci hodnotících a hodnocených orgánů, a předloží tento plán Komisi.
Vzájemné hodnocení zahrnuje inspekci na místě technické zkušebny, za kterou odpovídá hodnocený orgán. Tohoto hodnocení se může zúčastnit i Komise a o své účasti rozhodne na základě analýzy posouzení rizik.
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 9
9.   Výsledky vzájemného hodnocení jsou sděleny všem členským státům a Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn veřejnosti. Budou projednány na fóru zřízeném podle článku 10 na základě posouzení těchto výsledků provedeného Komisí a fórum vydá doporučení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 10
10.   Členské státy poskytnou informace Komisi a ostatním členským státům o způsobu, jakým zohlednily tato doporučení ve zprávě o vzájemném hodnocení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. b
b)  kategorie B: dohled na zkoušky uvedené v tomto nařízení a v aktech uvedených v příloze IV, kde jsou tyto zkoušky prováděny v zařízeních výrobce nebo v zařízeních třetí osoby;
b)  kategorie B: dohled na zkoušky, včetně jejich přípravy, uvedené v tomto nařízení a v aktech uvedených v příloze IV, kde jsou tyto zkoušky prováděny v zařízeních výrobce nebo v zařízeních třetí osoby; přípravu zkoušek a dohled provádí pracovník technické zkušebny pověřený dohledem;
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 3
3.  S výjimkou akreditované vnitropodnikové technické zkušebny výrobce podle článku 76 se technická zkušebna zřizuje podle vnitrostátního práva členského státu a má právní subjektivitu.
3.  S výjimkou technické zkušebny patřící schvalovacímu orgánu a akreditované vnitropodnikové technické zkušebny výrobce podle článku 76 se technická zkušebna zřizuje podle vnitrostátního práva členského státu a má právní subjektivitu.
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 5
5.  Pracovníci technické zkušebny jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle tohoto nařízení, s výjimkou styku se schvalovacím orgánem, nebo pokud tak vyžadují právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.
5.  Pracovníci technické zkušebny jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle tohoto nařízení, s výjimkou styku s určujícím orgánem, nebo pokud tak vyžadují právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.
Pozměňovací návrh 265
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1 – návětí
1.  Technická zkušebna musí být schopna provádět všechny činnosti, o jejichž svěření podává žádost podle čl. 72 odst. 1. Musí schvalovacímu orgánu prokázat, že má vše níže uvedené:
1.  Technická zkušebna musí být schopna provádět všechny činnosti, o jejichž svěření podává žádost podle čl. 72 odst. 1. Musí určujícímu orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu prokázat, že má vše níže uvedené:
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1
1.  Technické zkušebny mohou se souhlasem svého určujícího schvalovacího orgánu zadat některé z kategorií činností, pro které byly v souladu s čl. 72 odst. 1 určeny, subdodavateli nebo nechat tyto činnosti provést pobočkou.
1.  Technické zkušebny mohou se souhlasem svého určujícího orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátního akreditačního orgánu zadat některé z kategorií činností, pro které byly v souladu s čl. 72 odst. 1 určeny, subdodavateli nebo nechat tyto činnosti provést pobočkou.
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2
2.  Pokud technická zkušebna zadá specifické úkoly z kategorií činností, jež jí byly svěřeny, subdodavateli nebo pověří jejich provedením pobočku, zajistí, aby subdodavatel nebo pobočka splnili požadavky stanovené v článcích 73 a 74, a informuje o tom schvalovací orgán.
2.  Pokud technická zkušebna zadá specifické úkoly z kategorií činností, jež jí byly svěřeny, subdodavateli nebo pověří jejich provedením pobočku, zajistí, aby subdodavatel nebo pobočka splnili požadavky stanovené v článcích 73 a 74, a informuje o tom určující orgán, nebo v případě akreditace vnitrostátní akreditační orgán.
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4
4.  Technická zkušebna uchovává pro potřebu schvalovacího orgán příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo pobočky a úkolů, které vykonávají.
4.  Technická zkušebna uchovává pro potřebu určujícího orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátního akreditačního orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo pobočky a úkolů, které vykonávají.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4 a (nový)
4a.   Subdodavatelé technických zkušeben musí být oznámeni schvalovacímu orgánu a Komise musí zveřejnit jejich jména.
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)   podléhá kontrole podle článku 80 s tím rozdílem, že „společná komise auditorů“ v celém textu nahradí termín „schvalovací orgán“ a odpovídajícím způsobem plní své úkoly; kontrola musí prokázat splnění požadavků v písmenech a), b) a c);
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 3
3.  Vnitropodniková technická zkušebna se pro účely článku 78 nemusí oznamovat Komisi, avšak informace o akreditaci poskytne výrobce, jehož tvoří součást, nebo vnitrostátní akreditační orgán schvalovacímu orgánu na jeho žádost.
3.  Vnitropodniková technická zkušebna se musí oznamovat Komisi v souladu s článkem 78.
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. -1 (nový)
—  1. Technická zkušebna, která podává žádost, předloží schvalovacímu orgánu členského státu, v němž žádá o určení, formální žádost v souladu s částí 4 dodatku 2 k příloze V. V žádosti musí být uvedeny činnosti, o jejichž svěření podává technická zkušebna žádost, a to v souladu s čl. 72 odst. 1.
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 1
Před určením technické zkušebny ji schvalovací orgán posoudí v souladu s kontrolním seznamem pro posuzování, který obsahuje alespoň požadavky uvedené v dodatku 2 k příloze V. Posouzení zahrnuje posouzení na místě v prostorách technické zkušebny podávající žádost o svěření určení a případně i u kterékoli z poboček a subdodavatelů umístěných v Unii nebo mimo ni.
Předtím než schvalovací orgán určí technickou zkušebnu, ji schvalovací orgán nebo akreditační orgán uvedený v čl. 71 odst. 1 posoudí v souladu s harmonizovaným kontrolním seznamem pro posuzování, který obsahuje alespoň požadavky uvedené v dodatku 2 k příloze V. Posouzení zahrnuje posouzení na místě v prostorách technické zkušebny podávající žádost o svěření určení a případně i u kterékoli z poboček a subdodavatelů umístěných v Unii nebo mimo ni.
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 2
Zástupci schvalovacích orgánu alespoň dvou dalších členských států koordinovaně se schvalujícím orgánem typu členského státu, kde je usazena technická zkušebna, jež podává žádost, spolu se zástupcem Komise vytvoří společný tým pro posuzování a podílejí se na posouzení technické zkušebny, jež podává žádost, včetně posouzení na místě. Určující schvalovací orgán členského státu, kde je usazena technická zkušebna, jež podává žádost, těmto zástupcům poskytne včas přístup k dokumentům nezbytným k posouzení této technické zkušebny.
1b.   V případě, že posouzení provádí schvalovací orgán, tvoří společný tým pro posuzování, který provede posouzení technické zkušebny, jež podává žádost, včetně posouzení na místě, spolu s určujícím orgánem i zástupce Komise. Pro provedení tohoto úkolu Komise využije služeb nezávislých auditorů, s nimiž coby třetími stranami uzavře smlouvu na základě otevřeného výběrového řízení. Auditoři plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Auditoři v zájmu ochrany obchodního tajemství zachovávají důvěrnost v souladu s platnými právními předpisy. Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc, veškerou dokumentaci a podporu, o kterou auditoři požádají, aby jim umožnily provádět jejich úkoly. Členské státy zajistí, aby auditoři měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro plnění jejich úkolů, včetně elektronických informačních systémů a softwaru.
(Na začátku článku 77 je pozměněno pořadí odstavců a odstavce jsou přečíslovány)
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 a (nový)
1a.   V případě, že posouzení provádí akreditační orgán, poskytne technická zkušebna, která podává žádost, schvalovacímu orgánu platný akreditační certifikát a související hodnotící zprávu jako doklad o splnění požadavků stanovených v dodatku 2 k příloze V pro činnosti, o jejichž svěření podává technická zkušebna žádost.
(Na začátku článku 77 je pozměněno pořadí odstavců a odstavce jsou přečíslovány)
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 c (nový)
1c.   Pokud technická zkušebna podala žádost o určení několika schvalovacími orgány podle čl. 78 odst. 3, je posouzení provedeno pouze jednou, a to pod podmínkou, že je v daném posouzení pokryt celý rozsah působnosti určení technické zkušebny.
(Na začátku článku 77 je pozměněno pořadí odstavců a odstavce jsou přečíslovány)
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 5
5.  Členské státy oznámí Komisi jména zástupců schvalovacích orgánů, které může Komise k jednotlivým společným posouzením přizvat.
5.  Členské státy oznámí Komisi jména zástupců určujících orgánů, které může Komise k jednotlivým společným posouzením přizvat.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 7 – pododstavec 1
Schvalovací orgán zašle hodnotící zprávu Komisi a určujícím orgánům ostatních členských státům spolu s listinnými důkazy o způsobilosti technické zkušebny a o přijatých opatřeních za účelem pravidelného monitorování technické zkušebny a zajištění, že i nadále splňuje požadavky stanovené tímto nařízením.
Určující orgán zašle hodnotící zprávu Komisi a určujícím orgánům ostatních členských státům spolu s listinnými důkazy o způsobilosti technické zkušebny a o přijatých opatřeních za účelem pravidelného monitorování technické zkušebny a zajištění, že i nadále splňuje požadavky stanovené tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 7 – pododstavec 2
Oznamující schvalovací orgán dále předloží důkazy o tom, že má k dispozici způsobilé pracovníky pro monitorování technické zkušebny v souladu s čl. 71 odst. 6.
Určující orgán zasílající hodnotící zprávu dále předloží důkazy o tom, že má k dispozici způsobilé pracovníky pro monitorování technické zkušebny v souladu s čl. 71 odst. 6.
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 8
8.  Schvalovací orgány ostatních členských států a Komise mohou přezkoumat hodnotící zprávu a listinné důkazy, klást dotazy nebo vznášet připomínky a do jednoho měsíce od předložení hodnotící zprávy a listinných důkazů si mohou vyžádat další listinné důkazy.
8.  Určující orgány ostatních členských států a Komise mohou přezkoumat hodnotící zprávu a listinné důkazy, klást dotazy nebo vznášet připomínky a do jednoho měsíce od předložení hodnotící zprávy a listinných důkazů si mohou vyžádat další listinné důkazy.
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 9
9.  Schvalovací orgán v členském státě, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost, na tyto dotazy, připomínky a žádosti o další listinné důkazy odpoví do čtyř týdnů od jejich obdržení.
9.  Určující orgán v členském státě, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost, na tyto dotazy, připomínky a žádosti o další listinné důkazy odpoví do čtyř týdnů od jejich obdržení.
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 10
10.  Schvalovací orgány v ostatních členských státech nebo Komise mohou jednotlivě nebo společně do čtyř týdnů od obdržení odpovědi uvedené v odstavci 9 adresovat doporučení schvalovacímu orgánu typu členského státu, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost. Uvedený schvalovací orgán doporučení zohlední při přijímání rozhodnutí o určení technické zkušebny. Pokud se tento schvalovací orgán rozhodne neřídit doporučeními ostatních členských států nebo Komise, do dvou týdnů od přijetí rozhodnutí uvede důvody, které jej k tomu vedly.
10.  Určující orgány v ostatních členských státech nebo Komise mohou jednotlivě nebo společně do čtyř týdnů od obdržení odpovědi uvedené v odstavci 9 adresovat doporučení určujícímu orgánu typu členského státu, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost. Uvedený určující orgán doporučení zohlední při přijímání rozhodnutí o určení technické zkušebny. Pokud se tento určující orgán rozhodne neřídit doporučeními ostatních členských států nebo Komise, do dvou týdnů od přijetí rozhodnutí uvede důvody, které jej k tomu vedly.
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 1
Do 28 dnů od oznámení může členský stát nebo Komise vznést písemnou námitku s odůvodněním buď ohledně technické zkušebny, nebo ohledně jejího monitorování schvalovacím orgánem. Jestliže členský stát nebo Komise vznese námitky, účinek oznámení se pozastavuje. V tomto případě Komise konzultuje se zúčastněnými stranami a rozhodne formou prováděcího aktu, zda může být pozastavení oznámení zrušeno, či nikoli. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Do jednoho měsíce od oznámení může členský stát nebo Komise vznést písemnou námitku s odůvodněním buď ohledně technické zkušebny, nebo ohledně jejího monitorování určujícím orgánem. Jestliže členský stát nebo Komise vznese námitky, účinek oznámení se pozastavuje. V tomto případě Komise konzultuje se zúčastněnými stranami a přijme prováděcí akty za účelem rozhodnutí, zda může být pozastavení oznámení zrušeno, či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 3
3.  Táž technická zkušebna může být určena několika schvalovacími orgány a oznámena Komisi členskými státy těchto schvalovacích orgánů bez ohledu na kategorii nebo kategorie činností, které bude dotyčná technická zkušebna vykonávat v souladu s čl. 72 odst. 1.
3.  Táž technická zkušebna může být určena několika určujícími orgány a oznámena Komisi členskými státy těchto určujících orgánů bez ohledu na kategorii nebo kategorie činností, které bude dotyčná technická zkušebna vykonávat v souladu s čl. 72 odst. 1.
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 4
4.  Pokud regulační akt uvedený v příloze IV vyžaduje, aby schvalovací orgán určil zvláštní organizaci nebo příslušný subjekt pro výkon činnosti, která není zahrnuta do kategorií činností uvedených v čl. 72 odst. 1, provede členský stát oznámení uvedené v odstavci 1.
4.  Pokud regulační akt uvedený v příloze IV vyžaduje, aby určující orgán určil zvláštní organizaci nebo příslušný subjekt pro výkon činnosti, která není zahrnuta do kategorií činností uvedených v čl. 72 odst. 1, provede členský stát oznámení uvedené v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1 – pododstavec 1
Pokud schvalovací orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že technická zkušebna již nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, omezí, pozastaví nebo případně zruší její určení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků závažné.
Pokud určující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že technická zkušebna již nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, omezí, pozastaví nebo případně zruší její určení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků závažné.
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1 – pododstavec 2
Schvalovací orgán o každém pozastavení, omezení nebo odvolání oznámení neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.
Určující orgán o každém pozastavení, omezení nebo odvolání oznámení neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – pododstavec 1
Pokud má nesplnění požadavků ze strany technické zkušebny dopad na certifikáty schválení typu vydané na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, jíž se týká změna oznámení, schvalovací orgán informuje ostatní schvalovací orgány a Komisi.
Pokud má nesplnění požadavků ze strany technické zkušebny dopad na certifikáty schválení typu vydané na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, jíž se týká změna oznámení, určující orgán informuje ostatní určující orgány a Komisi.
Pozměňovací návrh 289
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – pododstavec 2
Do dvou měsíců po oznámení změn předloží schvalovací orgán Komisi a ostatním schvalovacím orgánům zprávu o svých zjištěních týkajících se nesplnění požadavků. Je-li nezbytné zajistit bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, dá určující schvalovací orgán pokyny příslušným schvalovacím orgánům, aby v rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré certifikáty, které byly vydány neoprávněně.
Do dvou měsíců po oznámení změn předloží určující orgán Komisi a ostatním určujícím orgánům zprávu o svých zjištěních týkajících se nesplnění požadavků. Je-li nezbytné zajistit bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, dá určující orgán pokyny příslušným schvalovacím orgánům, aby v rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré certifikáty, které byly vydány neoprávněně.
Pozměňovací návrh 290
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí
4.  Ostatní certifikáty, které byly vydány na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, pro kterou bylo pozastaveno, omezeno nebo odvoláno oznámení, zůstávají platné za těchto podmínek:
4.  Certifikáty schválení typu, které byly vydány na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, pro kterou bylo pozastaveno, omezeno nebo odvoláno oznámení, zůstávají platné za těchto podmínek:
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – písm. a
a)  v případě pozastavení oznámení: za podmínky, že do tří měsíců od pozastavení schvalovací orgán, který vydal certifikát schválení typu, písemně potvrdí schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi, že přebírá funkce technické zkušebny během období pozastavení;
a)  v případě pozastavení určení: za podmínky, že do tří měsíců od pozastavení schvalovací orgán, který vydal certifikát schválení typu, písemně potvrdí schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi, že přebírá funkce technické zkušebny během období pozastavení;
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – písm. b
b)  v případě omezení nebo odvolání oznámení: po dobu tří měsíců od omezení nebo odvolání. Schvalovací orgán, který vydal certifikáty, může prodloužit platnost certifikátů o další následná tříměsíční období, celkem nejvýše o dvanáct měsíců, za předpokladu, že během tohoto období převezme funkce technické zkušebny, jejíž oznámení bylo omezeno nebo odvoláno.
b)  v případě omezení nebo odvolání určení: po dobu tří měsíců od omezení nebo odvolání. Schvalovací orgán, který vydal certifikáty, může prodloužit platnost certifikátů o další následná tříměsíční období, celkem nejvýše o dvanáct měsíců, za předpokladu, že během tohoto období převezme funkce technické zkušebny, jejíž oznámení bylo omezeno nebo odvoláno.
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6
6.  Určení technickou zkušebnou může být prodlouženo poté, co schvalovací orgán ověřil, zda dotčená technická zkušebna i nadále splňuje požadavky tohoto nařízení. Toto posouzení se provádí v souladu s postupem stanoveným v článku 77.
6.  Určení technickou zkušebnou může být prodlouženo poté, co určující orgán ověřil, zda dotčená technická zkušebna i nadále splňuje požadavky tohoto nařízení. Toto posouzení se provádí v souladu s postupem stanoveným v článku 77.
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 1
Schvalovací orgán průběžně monitoruje technické zkušebny s cílem zajistit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V.
Určující orgán, nebo v případě akreditace vnitrostátní akreditační orgán průběžně monitoruje technické zkušebny s cílem zajistit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V.
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 2
Technické zkušebny poskytnou na požádání veškeré podstatné informace a dokumenty umožňující schvalovacímu orgánu ověřit plnění uvedených požadavků.
Technické zkušebny poskytnou na požádání veškeré podstatné informace a dokumenty umožňující určujícímu orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu ověřit plnění uvedených požadavků.
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 3
Technické zkušebny neprodleně informují schvalovací orgán o jakýchkoli změnách, zejména týkají-li se jejich zaměstnanců, zařízení, poboček a dodavatelů, které mohou ovlivnit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V nebo jejich schopnost provádět úkoly posuzování shody týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pro které byly určeny.
Technické zkušebny neprodleně informují určující orgán, nebo v případě akreditace vnitrostátní akreditační orgán o jakýchkoli změnách, zejména týkají-li se jejich zaměstnanců, zařízení, poboček a dodavatelů, které mohou ovlivnit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V nebo jejich schopnost provádět úkoly posuzování shody týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pro které byly určeny.
Pozměňovací návrh 297
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 1
Schvalovací orgán členského státu, v němž je daná technická zkušebna usazena, zajistí, že technická zkušebna vykoná své povinnosti stanovené v odstavci 2, ledaže má oprávněný důvod, aby tyto povinnosti nevykonávala.
Určující orgán členského státu, v němž je daná technická zkušebna usazena, zajistí, že technická zkušebna vykoná své povinnosti stanovené v odstavci 2, ledaže má oprávněný důvod, aby tyto povinnosti nevykonávala.
(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 4
Technická zkušebna nebo schvalovací orgán mohou požadovat, aby s informacemi předanými orgánům jiného členského státu nebo Komisi bylo nakládáno jako s důvěrnými.
Technická zkušebna nebo určující orgán mohou požadovat, aby s informacemi předanými orgánům jiného členského státu nebo Komisi bylo nakládáno jako s důvěrnými.
(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 1
Schvalovací orgán alespoň jednou za 30 měsíců posoudí, zda každá technická zkušebna v jeho odpovědnosti i nadále splňuje požadavky stanovené v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V. Součástí tohoto posouzení je inspekce na místě každé technické zkušebny, za kterou orgán nese zodpovědnost.
Určující orgán alespoň jednou za tři roky posoudí, zda každá technická zkušebna v jeho odpovědnosti i nadále splňuje požadavky stanovené v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V a předloží posouzení odpovědnému členskému státu. Toto posouzení provádí společný tým určený pro posuzování v souladu s postupem uvedeným v čl. 77 odst. 1 až 4 a součástí tohoto posouzení je inspekce na místě každé technické zkušebny, za kterou orgán nese zodpovědnost.
(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 2
Do dvou měsíců po dokončení uvedeného posouzení technické zkušebny členské státy podají o těchto monitorovacích činnostech zprávu Komisi a ostatním členským státům. Tato zpráva obsahuje souhrn posouzení, který je veřejně zpřístupněn.
Výsledek posouzení je sdělen všem členským státům a Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn veřejnosti. Bude projednán na fóru zřízeném podle článku 10.
(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1
Komise prošetří všechny případy, kdy byla upozorněna na to, že v případě některé technické zkušebny existují pochybnosti o její způsobilosti nebo o tom, zda technická zkušebna nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou jí uloženy tímto nařízením. Může taková šetření rovněž zahájit z vlastní iniciativy.
Komise ve spolupráci se schvalovacím orgánem dotčeného členského státu prošetří všechny případy, kdy byla upozorněna na to, že v případě některé technické zkušebny existují pochybnosti o její způsobilosti nebo o tom, zda technická zkušebna nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou jí uloženy tímto nařízením. Může taková šetření rovněž zahájit z vlastní iniciativy.
Pozměňovací návrh 302
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2
2.  Komise jako součástí šetření uvedeného v odstavci 1 vede se schvalovacím orgánem členského státu, kde je technická zkušebna usazena, konzultace. Schvalovací orgán daného členského státu poskytne Komisi na její žádost všechny příslušné informace ohledně výkonu a dodržování požadavků týkajících se nezávislosti a způsobilosti ze strany dotčené technické zkušebny.
2.  Komise jako součást šetření uvedeného v odstavci 1 spolupracuje se schvalovacím orgánem členského státu, kde je technická zkušebna usazena. Schvalovací orgán daného členského státu poskytne Komisi na její žádost všechny příslušné informace ohledně výkonu a dodržování požadavků týkajících se nezávislosti a způsobilosti ze strany dotčené technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 4
4.  Výměnu informací koordinuje fórum uvedené v článku 10.
4.  Výměnu informací koordinuje fórum zřízené podle článku 10.
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1
1.  Je-li určení technické zkušebny založeno na akreditaci ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní akreditační orgán, který konkrétní technickou zkušebnu akreditoval, informován schvalovacím orgánem o hlášení nežádoucích událostí a aby mu byly předávány další informace, které se týkají záležitostí, nad nimiž má technická zkušebna dohled, pokud jsou dané informace relevantní pro posouzení výkonu technické zkušebny.
1.  Je-li určení technické zkušebny založeno též na akreditaci ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní akreditační orgán, který konkrétní technickou zkušebnu akreditoval, informován schvalovacím orgánem o hlášení nežádoucích událostí a aby mu byly předávány další informace, které se týkají záležitostí, nad nimiž má technická zkušebna dohled, pokud jsou dané informace relevantní pro posouzení výkonu technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – písm. a
a)  umožnit svému schvalovacímu orgánu, aby byl svědkem výkonu technické zkušebny při posuzování shody;
a)  umožnit svému schvalovacímu orgánu nebo společnému týmu pro posuzování ve smyslu čl. 77 odst. 1, aby byl svědkem výkonu technické zkušebny při zkouškách pro schválení typu;
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 se svěřuje Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 7a, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 33 odst. 1a, čl. 34 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 se svěřuje Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 307
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti žádného z již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 7a, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 33 odst. 1a, čl. 34 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti žádného z již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 3 a (nový)
3a.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými každým členským státem v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 7a, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 33 odst. 1a, čl. 34 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 353
Návrh nařízení
Čl. 89 – název
Sankce
Sankce a odpovědnost
Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1
1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení povinností stanovených v článcích tohoto nařízení, zejména v článcích 11 až 19 a 72 až 76, 84 a 85, ze strany hospodářských subjektů a technických zkušeben a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění uplatňování těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení povinností stanovených v článcích tohoto nařízení ze strany hospodářských subjektů a technických zkušeben a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění uplatňování těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Výše sankcí odpovídá zejména počtu nevyhovujících vozidel registrovaných na trhu dotčeného členského státu nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků uvedených na trh dotčeného členského státu.
Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 – písm. a
a)  nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích ke stažení;
a)  nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích k nápravným nebo omezujícím opatřením uloženým v souladu s kapitolou XI;
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 – písm. b
b)  padělání výsledků zkoušek pro schválení typu;
b)  padělání výsledků zkoušek pro schválení typu nebo dozor nad trhem, včetně udělení schválení na základě nesprávných údajů;
Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)   nedostatečné plnění požadavků pro určování technických zkušeben těmito zkušebnami;
Pozměňovací návrh 354
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 – písm. c b (nové)
cb)   pokud se na základě zkoušek nebo kontroly dodržování předpisů či jiným způsobem zjistí, že vozidla, konstrukční součásti, systémy nebo samostatné technické celky nesplňují požadavky pro schválení typu stanovené v tomto nařízení či některém z regulačních aktů uvedených v příloze IV nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů.
Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 3 – písm. b
b)  dodávání vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které podléhají schválení, na trh bez tohoto schválení, nebo padělání dokladů nebo označení s tímto úmyslem.
b)  dodávání vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které podléhají schválení, na trh bez tohoto schválení, nebo padělání dokladů, prohlášení o shodě, povinných štítků nebo značek schválení typu s tímto úmyslem.
Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 5
5.  Členské státy každý rok podají Komisi zprávu o sankcích, jež uložily.
5.  Členské státy zasílají oznámení o uložených sankcích do on-line databáze zřízené podle článku 25. Oznámení se podávají ve lhůtě jednoho měsíce od uložení sankce.
Pozměňovací návrh 355
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 5 a (nový)
5a.   Pokud se zjistí, že vozidla, konstrukční součásti, systémy nebo samostatné technické celky nesplňují požadavky pro schválení typu stanovené v tomto nařízení či některém z regulačních aktů uvedených v příloze IV, měly by nést hospodářské subjekty odpovědnost za veškerou škodu způsobenou majitelům příslušných vozidel v důsledku nedodržování předpisů nebo stažení vozidel z trhu.
Pozměňovací návrh 316
Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 1
Jestliže ověření souladu s požadavky, které provede Komise a které je uvedeno v čl. 9 odst. 1 a 4 nebo čl. 54 odst. 1, odhalí nesoulad vozidla, systému, konstrukční součásti nebo samostatného technického celku s požadavky stanovenými v tomto nařízení, může Komise uložit dotčenému hospodářskému subjektu správní pokutu za porušení tohoto nařízení. Vyměřené správní pokuty jsou účinné, přiměřené a odrazující. Výše pokut odpovídá zejména počtu nevyhovujících vozů registrovaných na trhu Unie nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních součástí nebo samostatných technických celků uvedených na trh Unie.
Jestliže ověření souladu s požadavky, které provede Komise a které je uvedeno v čl. 9 odst. 1 a 4 nebo čl. 54 odst. 1 nebo které provedou orgány pro dozor nad trhem uvedené v čl. 8 odst. 1, odhalí nesoulad vozidla, systému, konstrukční součásti nebo samostatného technického celku s požadavky stanovenými v tomto nařízení, může Komise uložit dotčenému hospodářskému subjektu správní pokutu za porušení tohoto nařízení. Vyměřené správní pokuty jsou účinné, přiměřené a odrazující. Výše pokut odpovídá zejména počtu nevyhovujících vozů registrovaných na trhu Unie nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních součástí nebo samostatných technických celků uvedených na trh Unie.
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 2
Správní pokuty uložené Komisí se neukládají navíc k sankcím uloženým členskými státy podle článku 89 za týž případ nedodržení předpisů a nepřekročí částku 30 000 EUR za každé nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.
Správní pokuty uložené Komisí se neukládají navíc k sankcím uloženým členskými státy podle článku 89 za týž případ nedodržení předpisů.
Správní pokuty uložené Komisí nepřekročí částku 30 000 EUR za každé nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) No 715/2007
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
(3a)   v článku 5 se se za odst. 2 písm. c) vkládají nové pododstavce, které zní:
„Výrobci, kteří žádají o EU schválení typu u vozidla využívajícího základní emisní strategii (BES), pomocnou emisní strategii (AES) nebo odpojovací zařízení ve smyslu tohoto nařízení či nařízení (EU) 2016/646, poskytnou schvalovacímu orgánu veškeré informace, včetně technických zdůvodnění, která může tento schvalovací orgán opodstatněně požadovat jako pomůcku při rozhodování, zda daná BES nebo AES představuje odpojovací zařízení a zda se použije výjimka ze zákazu používání odpojovacích zařízení podle tohoto článku.
Schvalovací orgán udělí EU schválení typu teprve poté, co dokončil své posouzení a rozhodl, že dotčený typ vozidla není vybaven zakázaným odpojovacím zařízením podle tohoto článku a nařízení (ES) č. 692/2008.“
Pozměňovací návrh 345
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 715/2007
Čl. 11 a – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)   spotřeba paliva a hodnoty CO2 určené za skutečných jízdních podmínek jsou zpřístupněny veřejnosti.
Pozměňovací návrh 346
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 715/2007
Článek 14 a (nový)
6a)   Vkládá se nový článek 14a, který zní:
„Článek 14a
Přezkum
Komise přezkoumá mezní hodnoty emisí stanovené v příloze I s ohledem na zlepšení kvality ovzduší v Unii a dosažení mezních hodnot pro kvalitu ovzduší stanovených v Unii, jakož i doporučených hodnot WHO, a předloží případně návrhy na nové technologicky neutrální mezní hodnoty emisí Euro7, které se budou nejpozději od roku 2025 vztahovat na všechna vozidla kategorií M1 a N1 uváděná na trh Unie.“.
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Příloha XII – bod 1 – druhý sloupec
Jednotky
Jednotky
1 000
1500
0
0
1000
1500
0
1500
0
0
0
0
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Příloha XII – bod 2 – druhý sloupec
Jednotky
Jednotky
100
250
250
250
500 do 31. října 2016
500 do 31. října 2016
250 od 1. listopadu 2016
250 od 1. listopadu 2016
250
250
500
500
250
250
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Příloha XIII – část I – tabulka

Znění navržené Komisí

Položka č.

Popis položky

Požadavek na výkonnost

Postup zkoušek

Požadavek na označení

Požadavky na balení

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Položka č.

Popis položky

Požadavek na výkonnost

Postup zkoušek

Požadavek na označení

Požadavky na balení

1

Katalyzátory výfukových plynů a jejich substráty

Emise NOx

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

2

Turbodmychadla

Emise CO2 a NOx

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

3

Jiné systémy kompresorů pro tvorbu směsi paliva se vzduchem než turbodmychadla

Emise CO2 a NOx

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

4

Filtry pevných částic (DPF)

Pevné částice (PM)

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

Pozměňovací návrh 322
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 2 – návětí
2.  Přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla
2.   (Netýká se českého znění)
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 2 – bod 2.8
2.8.  Pokud jde pro účely bodu 2.6.2 o vozidla kategorií spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 595/2009, pokud výrobci používají v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické a zkušební nástroje podle normy ISO 22900 „Modular Vehicle Communication Interface“ (MVCI) a normy ISO 22901 „Open Diagnostic Data Exchange“ (ODX), musí být soubory ODX přístupné nezávislým provozovatelům na internetových stránkách výrobce.
2.8.  Pro účely bodu 2.6.2 pokud výrobci používají v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické a zkušební nástroje podle normy ISO 22900 „Modular Vehicle Communication Interface“ (MVCI) a normy ISO 22901 „Open Diagnostic Data Exchange“ (ODX), musí být soubory ODX přístupné nezávislým provozovatelům na internetových stránkách výrobce.
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 2 – bod 2.8 a (nový)
2.8a.   Pro účely palubní diagnostiky, diagnostiky, oprav a údržby vozidla se přes sériové rozhraní normalizovaného konektoru datové linky zpřístupní přímý datový tok vozidla, a to podle specifikací uvedených v bodě 6.5.1.4 dodatku 1 k příloze 11 předpisu EHK OSN č. 83 a v oddíle 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49.
Pozměňovací návrh 325
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.1 – odst. 3
V databázi snadno dostupné samostatným provozovatelům musí být poskytnuty informace o všech částech vozidla, jimiž je vozidlo, jak je identifikováno číslem VIN a podle jakýchkoli dalších kritérií, jako je rozvor náprav, výkon motoru, úroveň nebo možnosti vybavení, vybaveno výrobcem vozidla a které mohou být nahrazeny náhradními díly, jež poskytuje výrobce vozidla svým autorizovaným opravnám nebo obchodním zástupcům nebo třetím stranám formou odkazu na číslo částí původního vybavení.
V databázi dostupné samostatným provozovatelům musí být poskytnuty ve strojově čitelné podobě a v elektronicky zpracovatelných datových souborech informace o všech částech vozidla, jimiž je vozidlo, jak je identifikováno číslem VIN a podle jakýchkoli dalších kritérií, jako je rozvor náprav, výkon motoru, úroveň nebo možnosti vybavení, vybaveno výrobcem vozidla a které mohou být nahrazeny náhradními díly, jež poskytuje výrobce vozidla svým autorizovaným opravnám nebo obchodním zástupcům nebo třetím stranám formou odkazu na číslo částí původního vybavení.
Pozměňovací návrh 326
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.3
6.3.  Fórum pro přístup k informacím o vozidle uvedené v článku 70 určí parametry pro splnění těchto požadavků na základě aktuálního vědecko-technologického vývoje. Samostatný provozovatel musí získat pro tento účel schválení a oprávnění, a to na základě dokumentace prokazující, že provozuje legální podnikatelskou činnost a nebyl odsouzen pro trestný čin.
6.3.  Fórum pro přístup k informacím o vozidle uvedené v článku 70 určí parametry pro splnění těchto požadavků na základě aktuálního vědecko-technologického vývoje. Samostatný provozovatel musí získat pro tento účel schválení a oprávnění, a to na základě dokumentace prokazující, že provozuje legální podnikatelskou činnost a nebyl odsouzen pro žádný závažný trestný čin.
Pozměňovací návrh 327
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.4
6.4.  Pokud jde o vozidla spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 595/2009, přeprogramování řídicích jednotek musí být provedeno buď v souladu s normou ISO 22900-2, nebo SAE J2534, nebo TMC RP1210B s použitím neznačkového hardware. Lze použít rovněž ethernet, sériový kabel nebo rozhraní LAN a alternativní média jako kompaktní disk (CD), digitální víceúčelový disk (DVD) nebo klíč USB pro informačně-zábavní systémy (např. navigační systémy, telefony), ale pouze pod podmínkou, že není vyžadován žádný značkový software (např. ovladače nebo výměnné moduly) ani hardware pro komunikaci. Pro potvrzení kompatibility aplikace specifické pro výrobce a komunikačních rozhraní vozidla splňujících požadavky normy ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210B musí výrobce nabídnout buď potvrzení nezávisle vyvinutých komunikačních rozhraní vozidel, nebo informace o jakémkoli zvláštním hardware a jeho zapůjčení, který výrobce komunikačních rozhraní vozidel vyžaduje, aby toto potvrzení provedl sám. Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky čl. 67 odst. 1.
6.4.  Přeprogramování řídicích jednotek musí být provedeno buď v souladu s normou ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210 s použitím neznačkového hardware.
Pokud se přeprogramování nebo diagnostika provádí podle normy ISO 13400 DoIP, musí splňovat požadavky norem uvedených v prvním pododstavci.
Pokud výrobci vozidel používají další značkové komunikační protokoly, musí specifikace těchto protokolů zpřístupnit samostatným provozovatelům.
Pro potvrzení kompatibility aplikace specifické pro výrobce a komunikačních rozhraní vozidla splňujících požadavky normy ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210 musí výrobce nabídnout do šesti měsíců od udělení schválení typu potvrzení nezávisle vyvinutých komunikačních rozhraní vozidel a testovacího prostředí, včetně informací o specifikacích komunikačního protokolu a zapůjčení jakéhokoli zvláštního hardware, který výrobce komunikačních rozhraní vozidel vyžaduje, aby toto potvrzení provedl sám. Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky čl. 67 odst. 1.
Příslušné dosažení shody musí být zaručeno buď tím, že bude Evropský výbor pro normalizaci pověřen vypracováním vhodných norem shody nebo využitím existujících norem, jako např. SAE J2534-3.
Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky stanovené v čl. 67 odst. 1.
Pozměňovací návrh 328
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.8 a (nový)
6.8a.   V případě, že informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla dostupné na internetových stránkách výrobce neobsahují konkrétní relevantní informace umožňující správné navržení a výrobu systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž, musí mít výrobce systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž možnost získat informace požadované v oddílech 1, 3 a 4 informačního dokumentu stanoveného v příloze 1 tak, že se s příslušnou žádostí obrátí přímo na výrobce. Kontaktní údaje pro tento účel musí být jasně uvedeny na internetových stránkách výrobce a dané informace musí být poskytnuty do 30 dnů. Takové informace musí být poskytnuty jen v případě systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž, které podléhají předpisu EHK OSN č. 115, nebo konstrukčních částí systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž podléhajících předpisu EHK OSN č. 115, a musejí být poskytnuty pouze na základě žádosti, která jasně uvede přesné specifikace modelu vozidla, pro které se informace požadují a která konkrétně prokáže, že informace jsou požadovány za účelem výroby systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž nebo jejich konstrukčních částí podle předpisu EHK OSN č. 115.
Pozměňovací návrh 329
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 7 a (nový)
7a.   Výrobci vozidel zpřístupní prostřednictvím internetové služby nebo v podobě souboru ke stažení elektronický datový soubor obsahující všechna identifikační čísla vozidla (VIN) (nebo jejich požadovanou část) a související jednotlivé specifikace a konfigurace, které byly původně namontovány do vozidla.
Pozměňovací návrh 330
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 7 b (nový)
7b.   Ustanovení pro bezpečnost elektronického systému
7b.1.   Každé vozidlo vybavené počítačem pro regulaci emisí musí být zajištěno proti úpravám jiným, než které byly schváleny výrobcem. Výrobce schválí tyto úpravy, jestliže jsou nezbytné pro diagnostiku, údržbu, kontrolu, dodatečnou montáž nebo opravy vozidla. Všechny přeprogramovatelné kódy počítače nebo provozní parametry musí být zajištěny proti neoprávněnému zásahu a musí mít úroveň ochrany nejméně takovou, která splňuje ustanovení normy ISO 15031–7 ze dne 15. března 2001 (SAE J2186 z října 1996). Všechny vyměnitelné paměťové čipy sloužící ke kalibraci musí být zality, uzavřeny v zapečetěném obalu nebo chráněny elektronickým algoritmem a nesmějí být vyměnitelné bez použití speciálního nářadí a postupů. Tato ochrana smí být povolena pouze v případě prvků přímo spojených s kalibrací emisí či prevencí krádeže vozidla.
7b.2.   Parametry pro činnosti motoru zakódované v počítači nesmějí být změnitelné bez použití speciálních nástrojů a postupů (např. připájené nebo zalité součástky počítače nebo zapečetěný (nebo zapájený) kryt počítače).
7b.3.   U vznětových motorů s mechanickým vstřikovacím čerpadlem paliva musí výrobce podniknout odpovídající kroky, aby u vozidel v provozu nebylo možno nedovoleně zvyšovat maximální přívod paliva.
7b.4.   Výrobci mohou žádat schvalovací orgán o výjimku z jednoho z těchto požadavků oddílu 8 pro vozidla, u nichž je nepravděpodobné, že by potřebovala takovou ochranu. Kritéria, podle kterých bude schvalovací orgán hodnotit udělení výjimky, jsou např. využití mikroprocesorů ke kontrole výkonu, schopnost vozidla dosahovat vysokých výkonů a plánovaný objem prodeje vozidel.
7b.5.   Výrobci, kteří užívají systémy s programovatelným počítačovým kódem (např. elektricky mazatelnou programovatelnou paměť ROM), musí zabránit neoprávněnému přeprogramování. Výrobci musejí použít zlepšené ochranné strategie proti neoprávněným zásahům a ochranné funkce proti vpisování, které vyžadují elektronický přístup k počítači umístěnému mimo vozidlo provozovanému výrobcem, k němuž musí mít přístup rovněž samostatní provozovatelé používající ochranu poskytnutou podle oddílu 6.2 a bodu 6.4. Schvalovací orgán povolí metody, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany.
Pozměňovací návrh 331
Návrh nařízení
Příloha XVIII – dodatek 2 – bod 3.1.1
3.1.1.  jakýkoli dodatečný systém informací o protokolu nezbytný k tomu, aby se kromě standardních metod předepsaných v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 umožnila úplná diagnostika zahrnující všechny dodatečné informace o protokolu hardwaru nebo softwaru, stanovení parametrů, funkce přenosu, požadavky na údržbu v provozu či okolnosti chyb;
3.1.1.  jakýkoli dodatečný systém informací o protokolu nezbytný k tomu, aby se kromě standardních metod předepsaných v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 a v bodě 6.5.1.4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 83 umožnila úplná diagnostika zahrnující všechny dodatečné informace o protokolu hardwaru nebo softwaru, stanovení parametrů, funkce přenosu, požadavky na údržbu v provozu či okolnosti chyb;
Pozměňovací návrh 332
Návrh nařízení
Příloha XVIII – dodatek 2 – bod 3.1.2
3.1.2.  podrobné informace o způsobu získání a vyhodnocení všech chybových kódů, které nejsou v souladu s normami předepsanými v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49;
3.1.2.  podrobné informace o způsobu získání a vyhodnocení všech chybových kódů, které nejsou v souladu s normami předepsanými v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 a v bodě 6.5.1.4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 83;

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0048/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí