Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0014(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0048/2017

Esitatud tekstid :

A8-0048/2017

Arutelud :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Hääletused :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta
PV 19/04/2018 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Vastuvõetud tekstid
PDF 1114kWORD 146k
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

Euroopa Parlamendi 4. aprillil 2017. aastal vastu võetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta (COM(2016)0031 – C8‑0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1)  Siseturg on sisepiirideta ala, kus peab olema tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Siseturu eeskirjad peaksid olema läbipaistvad, lihtsad ja järjepidevad, pakkudes sel viisil õiguskindlust ja selgust ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks.
(1)  Siseturg on sisepiirideta ala, kus peab olema tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Siseturu eeskirjad peaksid olema läbipaistvad, lihtsad, järjepidevad ja tõhusad, pakkudes sel viisil õiguskindlust ja selgust ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Hindamises järeldati aga, et tüübikinnitusnõuete täiendamiseks on vaja kehtestada turujärelevalve sätted; samuti on vaja selgitada tagasivõtmis- ja kaitsemenetlusi ning olemasolevate sõidukitüüpide tüübikinnituse laiendamise tingimusi, tõhustada tüübikinnitusraamistiku jõustamist liikmesriikide ametiasutuste ja tehniliste teenistuste rakendatavate tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse tagamise menetluste ühtlustamise ja parandamise teel, selgitada tarneahela ettevõtjate ning raamistiku õiguskaitses osalevate ametiasutuste ja isikute ülesandeid ja kohustusi ning muuta sobivamaks alternatiivseid tüübikinnitusskeeme (väikeseeria ja üksiksõiduki riiklik tüübikinnitus) ja mitmeastmelist tüübikinnitusprotsessi, et pakkuda nišiturgudele ja VKEdele vajalikku paindlikkust, kahjustamata seejuures võrdseid võimalusi.
(4)  Hindamises järeldati aga, et tüübikinnitusnõuete täiendamiseks on vaja kehtestada turujärelevalve sätted; samuti on vaja selgitada tagasivõtmis- ja kaitsemenetlusi ning olemasolevate sõidukitüüpide tüübikinnituse laiendamise tingimusi, tõhustada tüübikinnitusraamistiku jõustamist liikmesriikide ametiasutuste ja tehniliste teenistuste rakendatavate tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse tagamise menetluste ühtlustamise ja parandamise teel, piiritleda selgelt tarneahela ettevõtjate ning raamistiku õiguskaitses osalevate ametiasutuste ja isikute ülesanded ja kohustused, kindlustades et need ülesanded ja kohustused omavahel ei kattu, tagades eespool nimetatud ettevõtjate, ametiasutuste ja osaliste sõltumatuse ning vältides huvide konflikte, ning muuta sobivamaks alternatiivseid tüübikinnitusskeeme (väikeseeria ja üksiksõiduki riiklik tüübikinnitus) ja mitmeastmelist tüübikinnitusprotsessi, et pakkuda nišiturgudele ja VKEdele vajalikku paindlikkust, kahjustamata seejuures võrdseid võimalusi.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Lisaks on viimasel ajal tekkinud probleemid tüübikinnitusraamistiku rakendamisel toonud esile konkreetseid puudusi ning osutavad põhjaliku läbivaatamise vajadusele, et tagada kindel, läbipaistev, prognoositav ja jätkusuutlik õigusraamistik, mis tagab turvalisuse ja tervishoiu ning keskkonnakaitse kõrge taseme.
(5)  Lisaks on viimasel ajal tekkinud probleemid tüübikinnitusraamistiku rakendamisel toonud esile konkreetseid puudusi ning osutavad vajadusele muuta nimetatud õigusraamistik veelgi rangemaks, et tagada, et see on kindel, läbipaistev, prognoositav ja jätkusuutlik ning tagab turvalisuse ja tervishoiu ning keskkonnakaitse kõrge taseme.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)   Kuna tarbijakaitse on üks liidu prioriteetidest, peaks liit nõudma oma territooriumil liiklevate sõidukite tootjatelt sõidukite katsetamist enne turule laskmist ning nimetatud sõidukite kasutusaja jooksul. Niisuguse topeltjärelevalve peaksid tagama liikmesriigid ja komisjon, kusjuures üks peaks suutma tegutseda siis, kui teine seda ei tee.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)
(5b)   Liit peaks tegema kõik endast oleneva, et vältida autotootjate pettusi eesmärgiga manipuleerida heitgaaside või kütusekulu katseid, et saada valed tulemused või hoida kõrvale mis tahes muudest normidest. Selline manipuleerimine peaks viimaks lõppema.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)
(5c)   Käesoleva määruse eesmärk on kiirendada sõidukite tagasivõtmistoiminguid liidus. Kehtiv kord ei võimalda tagada Euroopa kodanike tõhusat kaitset, vastupidiselt Ameerika Ühendriikides kehtivale korrale, mis võimaldab kiiret tegutsemist. Sellest seisukohast on äärmiselt oluline lubada komisjonil nõuda ettevõtjatelt kõigi vajalike piiravate meetmete võtmist, sealhulgas sõidukite tagasivõtmist, selleks et viia kõik nõuetele mittevastavad sõidukid, süsteemid, osad või muud eraldi seadmestikud käesoleva määruse nõuetega vastavusse.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 d (uus)
(5d)   Juhul, kui liikluses osalevate sõidukite puhul avastatakse õigusnormide rikkumine, mis on vastuolus esialgsete loa andmise eeskirjadega ja/või millega seatakse ohtu tarbijate turvalisus või ületatakse saaste piirmäärasid, on Euroopa tarbijate huvides võimalus arvestada selliste kiirete, asjakohaste ja kooskõlastatud parandusmeetmetega, sealhulgas vajaduse korral sõidukite tagasivõtmine, mida kohaldatakse kogu liidus. Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile kogu nende valduses oleva teabe, et komisjon saaks võtta asjakohaseid ja kiireid meetmeid eesmärgiga kaitsta ühtse turu terviklikkust.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)  Käesolevas määruses kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad ja põhimõtted mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse kohta ning üksiksõiduki tüübikinnituse kohta, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks ning pakkuda kõrget turvataset koos tervise- ja keskkonnakaitsega.
(6)  Käesolevas määruses kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad ja põhimõtted mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse kohta ning üksiksõiduki tüübikinnituse kohta, et tagada kvaliteetsete toodangu vastavuse kontrollimise standardite järjepidev kohaldamine, võimaldada siseturul nõuetekohaselt toimida ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks, austades seejuures täielikult ja nõuetekohaselt tarbijate õigusi ning pakkudes samal ajal kõrget turvataset koos tervise- ja keskkonnakaitsega.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Käesolevas määruses sätestatakse tüübikinnituse sisulised tehnilised ja haldusnõuded M- ja N-kategooria sõidukitele ja nende haagistele (O-kategooria) ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et tagada nõuetekohane turvalisus ja keskkonnamõju. Need kategooriad hõlmavad reisijate veoks ja kaupade veoks ettenähtud mootorsõidukeid ning nende haagiseid.
(7)  Käesolevas määruses sätestatakse tüübikinnituse sisulised tehnilised ja haldusnõuded M- ja N‑kategooria sõidukitele ja nende haagistele (O‑kategooria) ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et tagada kõrgetasemeline turvalisus ja keskkonnamõju. Need kategooriad hõlmavad reisijate veoks ja kaupade veoks ettenähtud mootorsõidukeid ning nende haagiseid.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)   Käesolev määrus peaks tagama usaldusväärsed, ühtlustatud ja läbipaistvad tüübikinnitus- ja turujärelevalvemenetlused liikmesriikides.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)
(7b)   Käesolev määrus peaks tagama, et riiklikud tüübikinnitusasutused tõlgendavad, kohaldavad ja jõustavad selle nõudeid kogu liidus. Komisjonile tuleks anda õigus kontrollida riikide ametiasutuste tööd, viies läbi korrapäraseid auditeid, väljastatud tüübikinnituste juhusliku valimi uusi katsetusi ja käesoleva määruse ühtlustatud kohaldamise üldist järelevalvet.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)   Käesoleva määruse täitmise eesmärgil tuleks arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/45/EL1a sätteid.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 51).
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  Tüübikinnitusnõuete tulemusliku rakendamise tagamiseks tuleks tõhustada toodangu vastavust käsitlevaid sätteid, sätestades muu hulgas vastavuskontrolli meetodite ja asjaomaste toodete jätkuva vastavuse nõuete kohustuslikud korralised auditid, ning karmistada tüübikinnitusasutuste alluvuses terviksõidukite tüübikinnituskatseid tegevate tehniliste teenistuste pädevust, kohustusi ja tööd käsitlevaid nõudeid. Tehniliste teenistuste nõuetekohane toimimine on äärmiselt tähtis, et tagada turvalisuse ja keskkonnakaitse kõrge tase ning kodanike usaldus süsteemi vastu. Direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud tehniliste teenistuste määramise kriteeriumid tuleks nende järjekindla rakendamise tagamiseks sätestada üksikasjalikumalt. Liikmesriikide tehniliste teenistuste hindamismeetodid erinevad üksteisest üha enam, sest nende töö on muutunud keerukamaks. Seega tuleb kehtestada menetluskohustused, mis tagaksid teabevahetuse ning järelevalve liikmesriikide tavade üle nende tehniliste teenistuste hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve puhul. Need menetluskohustused peaksid kõrvaldama lahknevused kasutatud meetodites ja tehniliste teenistuste määramise kriteeriumide tõlgendamisel.
(9)  Tüübikinnitusnõuete tulemusliku rakendamise tagamiseks tuleks tõhustada toodangu vastavust käsitlevaid sätteid, tagades parema juurdepääsu teabele, reguleerides rangelt laborikatsete ajal kasutatavaid optimeerimismeetodeid, pöörates erilist tähelepanu riskile, mis on seotud ebaseaduslike katkestusseadmetega, mille kasutamine on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/20071a kohaselt keelatud, sätestades vastavuskontrolli meetodite ja asjaomaste toodete jätkuva vastavuse nõuete kohustuslikud korralised auditid, ning karmistades ja ühtlustades tüübikinnitusasutuste alluvuses terviksõidukite tüübikinnituskatseid tegevate tehniliste teenistuste pädevust, kohustusi ja tööd käsitlevaid nõudeid. Tehniliste teenistuste nõuetekohane toimimine on äärmiselt tähtis, et tagada turvalisuse ja keskkonnakaitse kõrge tase ning kodanike usaldus süsteemi vastu. Direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud tehniliste teenistuste määramise kriteeriumid tuleks sätestada üksikasjalikumalt, et tagada nende järjepidev kohaldamine kõigis liikmesriikides. Liikmesriikide tehniliste teenistuste hindamise meetodid erinevad üksteisest üha enam, sest nende töö on muutunud keerukamaks. Seega tuleb kehtestada menetluskohustused, mis tagaksid teabevahetuse ning järelevalve liikmesriikide tavade üle nende tehniliste teenistuste hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve puhul. Need menetluskohustused peaksid kõrvaldama lahknevused kasutatud meetodites ja tehniliste teenistuste määramise kriteeriumide tõlgendamisel. Selleks, et tagada piisav järelevalve ja võrdsed võimalused kogu liidus, peaks taotluse esitanud tehnilise teenistuse hindamine hõlmama kohapealset hindamist ja läbiviidavate tegelike tüübikinnituskatsete otsest jälgimist.
___________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)  Vajadust määravate asutuste poolseks kontrolliks ja järelevalveks tehniliste teenistuste üle on suurendanud tehnika arengust tulenev oht, et tehnilistel teenistustel puudub vajalik pädevus, et katsetada uut tehnikat või seadmeid, mida määramine hõlmab. Arvestades, et tehnika areng lühendab tootetsükleid ja järelevalve eesmärgil tehtud kohapealsete hindamiste ja seire sagedus erineb määravate asutuste lõikes, tuleks kehtestada miinimumnõuded tehniliste teenistuste järelevalve ja seire sagedusele.
(10)  Vajadust tehniliste teenistuste sertifitseerimiseks ning kontrolliks ja järelevalveks nende üle on suurendanud tehnika arengust tulenev oht, et tehnilistel teenistustel puudub vajalik pädevus, et katsetada uut tehnikat või seadmeid, mida määramine hõlmab. Suurte erinevuste tõttu direktiivi 2007/46/EÜ praeguse rakenduse tõlgendustes ja selle sätete kohaldamisel tüübikinnitusprotsessis on tehnilised teenistused märkimisväärselt erinevad. Seetõttu tuleks sertifitseerimist, kontrollimist ja järelevalvet ühtlustada ja suurendada, et tagada võrdsed võimalused Euroopa ühtsel turul. Arvestades, et tehnika areng lühendab tootetsükleid ja järelevalve eesmärgil tehtud kohapealsete hindamiste ja seire sagedus erineb määravate asutuste lõikes, tuleks kehtestada miinimumnõuded tehniliste teenistuste järelevalve ja seire sagedusele.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Läbipaistvuse ja vastastikuse usalduse suurendamiseks ning tehniliste teenistuste hindamise, määramise ja teavitamise kriteeriumide täiendavaks ühtlustamiseks ja täiustamiseks, samuti pikendamis- ja uuendamismenetlusteks peaksid liikmesriigid tegema koostööd nii omavahel kui ka komisjoniga. Nad peaksid omavahel ja komisjoniga nõu pidama käesoleva määruse rakendamise seisukohalt asjakohaste üldiste küsimuste üle ning teatama üksteisele ja komisjonile hindamise kontrollküsimustiku mudelist.
(12)  Läbipaistvuse ja vastastikuse usalduse suurendamiseks ning tehniliste teenistuste hindamise, määramise ja teavitamise kriteeriumide täiendavaks ühtlustamiseks ja täiustamiseks, samuti pikendamis- ja uuendamismenetlusteks peaksid liikmesriigid looma koostöömehhanismid nii omavahel kui ka komisjoniga. Nad peaksid omavahel ja komisjoniga nõu pidama käesoleva määruse rakendamise seisukohalt asjakohaste üldiste küsimuste üle ning teatama üksteisele ja komisjonile hindamise kontrollküsimustiku mudelist. Käesoleva määrusega luuakse veebipõhine andmebaas, mis koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/20121a alusel loodud siseturu infosüsteemiga võiks olla kasulik elektrooniline platvorm halduskoostöö soodustamiseks ja intensiivistamiseks, hallates teabevahetust lihtsate ja ühtsete meetodite alusel. Komisjon peaks sel otstarbel kaaluma selliste olemasolevate veebipõhiste andmebaaside nagu ETAES või EUCARIS kasutamist.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1).
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
(12a)   Praegused probleemid tüübikinnituse valdkonnas on toonud välja olemasolevate riiklike turujärelevalve- ja tüübikinnituse kontrolli süsteemide tõsised puudused. Viivitamatu reageeringuna ilmsiks tulnud puudustele on seetõttu vaja anda komisjonile õigus võtta omale sobivad järelevalveülesanded.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)  Kui tehnilise teenistuse määramine põhineb akrediteerimisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 765/200812 tähenduses, peaksid akrediteerimisasutused ja määravad asutused vahetama teavet, mis on asjakohane tehniliste teenistuste pädevuse hindamiseks.
(13)  Kui tehnilise teenistuse määramine põhineb akrediteerimisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/200812 tähenduses, peaksid akrediteerimisasutused ja määravad asutused tagama tehniliste teenistuste pädevuse ja sõltumatuse.
__________________
__________________
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)   Liikmesriigid peaksid võtma tasu tehniliste teenistuste määramise ja järelevalve eest, et tagada liikmesriikide järelevalve jätkusuutlikkus nende tehniliste teenistuste üle ning võrdsed võimalused tehnilistele teenistustele. Läbipaistvuse tagamiseks peaksid liikmesriigid teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike, enne kui nad kinnitavad tasude suuruse ja struktuuri.
välja jäetud
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
(14a)   Liikmesriigid peaksid tagama, et ettevõtja ei maksa tasusid tüübikinnituste ja turujärelevalvetegevuste kulude katmiseks otse tehnilisele teenistusele. See säte ei tohiks piirata ettevõtjate võimet valida nende tegevuste kasutamiseks oma soovi kohane tehniline teenistus.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
(17)   Tuleks tagada tehniliste teenistuste sõltumatus tootjatest, sh vältides, et tootjad tasuvad neile otse või kaudselt tüübikinnitusega seotud ülevaatuste ja katsete tegemise eest. Seega peaksid liikmesriigid looma tüübikinnitustasude struktuuri, mis hõlmaks kõiki tüübikinnitusasutuse määratud tehniliste teenistuste tehtud tüübikinnituskatsete ja ülevaatuste tegemisega seotud kulusid ning halduskulusid tüübikinnituse väljastamise eest, aga ka vastavuse järelkontrollis sisalduvate katsete ja ülevaatuste tegemise kulusid.
välja jäetud
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
(17a)   Et turujõud saaksid toimida, peaksid tehnilised teenistused kohaldama tüübikinnituseeskirju läbipaistvalt ja ühetaoliselt, ettevõtjaid ebavajalikult koormamata. Et tagada tehniliste eriteadmiste kõrge tase ja kõigi ettevõtjate õiglane kohtlemine, tuleks tagada tüübikinnituseeskirjade ühetaoline tehniline kohaldamine. Käesoleva määruse alusel loodud foorumil peaksid tüübikinnitusasutused vahetama teavet erinevate nende poolt sertifitseeritud tehniliste teenistuste toimimise kohta.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
(18)  Käesoleva määruse järgsete nõuete täitmise tagamiseks on vaja kindlat jõustamismehhanismi. Tüübikinnitusasutuste peamine kohustus peaks jätkuvalt olema tagada autotööstussektoris kehtivate õigusaktide vastavus tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse nõuetele, kuna see kohustus on tihedalt seotud tüübikinnituste väljastamisega ja eeldab üksikasjalikke teadmisi nende sisust. Seega on tähtis, et tüübikinnitusasutuste tegevust kontrollitaks regulaarselt vastastikuse hindamise teel, tagamaks, et kõik tüübikinnitusasutused rakendavad tüübikinnitusnõuete jõustamisel ühtlast kvaliteeti ja rangust. Peale selle on tähtis sätestada tüübikinnituse enda õigsuse kontroll.
(18)  Käesoleva määruse järgsete nõuete täitmise tagamiseks on vaja kindlat jõustamismehhanismi. Tüübikinnitusasutuste peamine kohustus peaks jätkuvalt olema tagada autotööstussektoris kehtivate õigusaktide vastavus tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse nõuetele, kuna see kohustus on tihedalt seotud tüübikinnituste väljastamisega ja eeldab üksikasjalikke teadmisi nende sisust. Seega on tähtis, et tüübikinnitusasutuste tegevuse üle teostataks regulaarset järelevalvet liidu tasandil, sealhulgas sõltumatute auditite teel, tagamaks, et kõik tüübikinnitusasutused rakendavad tüübikinnitusnõuete jõustamisel ühtlast kvaliteeti ja rangust. Peale selle on tähtis sätestada tüübikinnituse enda õigsuse kontroll ELi tasandil sõltumatu kolmanda isiku poolt.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)
(19a)   Tüübikinnitusasutused ja turujärelevalveasutused ei tohiks olla oma ülesannete täitmisel omavahel seotud, et vältida võimalikke huvide konflikte. Selles osas peaksid need asutused olema korraldatud eraldi üksustena vastavalt riikide haldusasutuste struktuurile ning vastavalt riikide haldusasutuste struktuurile ja pädevustele ei tohiks nad kasutada isikkoosseisu ega hooneid ühiselt.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)
(19b)   Jõustamisalane foorum peaks olema teabe vahetamise ja sõltumatu analüüsi platvormiks, et toetada käesoleva määruse toimimise ja rakendamise parandamist. Teabe vahetamise käigus võib komisjonil olla põhjust arvata, et üks või mitu tüübikinnitusasutust ei järgi käesoleva määruse nõudeid. Sellisel juhul peaks komisjonil olema võimalik võtta kõik vajalikud meetmed järgimise tagamiseks, sealhulgas anda välja suuniseid, soovitusi või muid instrumente ja kasutada muid menetlusi, võttes nõuetekohaselt arvesse proportsionaalsuse põhimõtet. Tõsiste rikkumiste korral peaks komisjonil olema õigus nõuda asutuselt uute tüübikinnituste saamise taotluste vastuvõtmise õiguse äravõtmist või peatamist, et tagada tarbija- ja keskkonnakaitse kõrge tase.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
(21)  Käesolevasse määrusse on vaja lisada turujärelevalve eeskirjad, et tugevdada riiklike pädevate asutuste õigusi ja kohustusi, tagada nende turujärelevalvetegevuse tõhus koordineerimine ja selgitada kohaldatavaid menetlusi.
(21)  Käesolevasse määrusse on äärmiselt oluline lisada turujärelevalve eeskirjad, et tugevdada riiklike pädevate asutuste õigusi ja kohustusi, tagada nende turujärelevalvetegevuse tõhus koordineerimine ja selgitada kohaldatavaid menetlusi.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)
(21a)   On vajalik, et turujärelevalveasutused ja tüübikinnitusasutused saaksid nõuetekohaselt täita käesolevas määruses ettenähtud ülesandeid. Selleks peaksid liikmesriigid tagama nimetatud asutustele eelkõige vajalikud vahendid.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
(22)  Et suurendada tüübikinnitusprotsessi läbipaistvust ning lihtsustada teabevahetust ja sõltumatut kontrolli turujärelevalveasutuste, tüübikinnitusasutuste ja komisjoni poolt, tuleks tüübikinnitusdokumendid esitada elektroonilisel kujul ja teha üldsusele kättesaadavaks, v.a ärihuvide ja isikuandmete kaitseks tehtud erandid.
(22)  Et suurendada tüübikinnitusprotsessi läbipaistvust ning lihtsustada teabevahetust ja sõltumatut kontrolli turujärelevalveasutuste, tüübikinnitusasutuste, komisjoni ja kolmandate isikute poolt, on selliste kontrollide tegemiseks vaja avalikustada sõidukeid ja katseid puudutav teave. Remondi ja hoolduse jaoks asjakohane teave tuleks esitada elektroonilisel kujul ja teha üldsusele kättesaadavaks, v.a ärihuvide ja isikuandmete kaitseks tehtud erandid. Sel eesmärgil avalikustatav teave ei tohiks olla selline, mis kahjustab ärisaladusena käsitletava teabe ja intellektuaalomandi konfidentsiaalsust.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)
(23a)   Kolmandad isikud, kes teostavad oma katsetusi ja sõidukite käesoleva määruse nõuetele vastavuse kontrolle, peaksid vastama läbipaistvuse ja avatuse põhimõttele, sealhulgas omandi ning rahastamisstruktuuride ja -mudelite osas. Samuti peaksid nimetatud kolmandad isikud vastama samadele nõuetele, nagu on kehtestatud määratud tehnilistele teenistustele seoses nende poolt läbi viidavate katsete käigus rakendatavate teaduslike ja metoodikastandarditega.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
(24)  Need riiklike ametiasutuste konkreetsemad kohustused, mis on sätestatud käesolevas määruses, peaksid hõlmama piisava hulga turule lastud sõidukite vastavuse järelkontrolli katseid ja ülevaatusi. Vastavuse järelkontrolliks esitatud sõidukite valik tehakse asjakohase riskihindamise alusel, milles võetakse arvesse mittevastavuse raskusastet ja selle esinemise tõenäosust.
(24)  Need riiklike ametiasutuste konkreetsemad kohustused, mis on sätestatud käesolevas määruses, peaksid hõlmama piisava hulga turule lastud sõidukite vastavuse järelkontrolli katseid ja ülevaatusi. Vastavuse järelkontrolliks esitatud sõidukite valik tehakse asjakohase riskihindamise alusel, milles võetakse arvesse mittevastavuse raskusastet ja selle esinemise tõenäosust. Lisaks peaks see põhinema selgetel ja üksikasjalikel kriteeriumidel ning hõlmama muu hulgas kõikide praeguste mudelite, uue mootori või tehnoloogiaga sõidukite, väga suure või väga väikese kütusekuluga sõidukite ning väga suure müügimahuga sõidukite juhusliku protsendimääraga kontrolle. Lisaks tuleks seejuures võtta arvesse nõuete senist täitmist, tarbijatelt saadud vihjeid, kaugseirekatsete tulemusi ning sõltumatute teadusasutuste väljendatud kahtlusi.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)
(24a)   On oluline, et komisjonil oleks võimalik kontrollida sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike vastavust tüübikinnitustele ja kohaldavatele õigusaktidele ning tagada tüübikinnituste korrektsus, korraldades, tehes või lastes teha juba turule lastud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike katseid ja ülevaatusi.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)
(25a)   Kolmandad isikud, kes teostavad oma katsetusi ja sõidukite käesoleva määruse nõuetele vastavuse kontrolle, peaksid vastama läbipaistvuse ja avatuse põhimõttele, sealhulgas omandi ning rahastamisstruktuuride ja -mudelite osas. Samuti peaksid nimetatud kolmandad isikud käituma sarnaste põhimõtete kohaselt nagu määratud tehnilised teenistused, järgides katsete läbiviimisel ja tõlgendamisel samu standardeid.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 b (uus)
(25b)   Turujärelevalve puhul tuleks arvesse võtta ka riskipõhist lähenemist, kus keskendutakse muu hulgas teeäärsetelt kaugseire üksustelt saadud teabele, kaebustele, korraliste tehnoülevaatuste aruannetele, oodatavale elueale ja varem kindlaks tehtud probleemsetele sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 c (uus)
(25c)   Sõidukite heite kontrollimiseks peaksid turujärelevalveasutused kasutama muu hulgas kaugseiretehnoloogiat, et aidata teha kindlaks, milliste sõidukimudelite milliseid aspekte, nagu õhu- või mürasaaste kõrge tase, tuleks täpsemalt uurida. Seda tehes peaksid asutused tegema koostööd direktiivi 2014/45/EL (milles käsitletakse mootorsõidukite korralist tehnoülevaatust) kohaselt korraliste tehnoülevaatuste eest vastutavate asutustega ja kooskõlastama oma tegevused nendega.
Muudatusettepanek 347
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 d (uus)
(25d)   Komisjon avaldas 26. jaanuaril 2017 dokumendi „Juhend täiendava heitekontrollistrateegia ja katkestusseadmete kasutamise hindamiseks“, et aidata liikmesriikidel katkestusseadmeid tuvastada. Kooskõlas selle juhendi sätetega peaksid komisjoni, tüübikinnitusasutuste ja tehniliste teenistuste tehtavad katsed katkestusseadmete tuvastamiseks jääma olemuselt mitteennustatavateks ja sisaldama lisaks variatsioone, mille katsetingimused ja -parameetrid jäävad ettenähtutest väljapoole, et katkestusseadmeid tõhusalt tuvastada.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
(26)  Selleks et tagada sõidukite kasutusohutuse, sõidukis viibijate ja teiste liiklejate kaitse ning keskkonnakaitse kõrge tase, tuleks jätkuvalt ühtlustada sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike suhtes kohaldatavaid tehnilisi nõudeid ja keskkonnastandardeid ning kohandada neid vastavalt teaduse ja tehnika arengule.
(26)  Selleks et tagada sõidukite kasutusohutuse, sõidukis viibijate ja teiste liiklejate kaitse ning keskkonna ja rahvatervise kaitse kõrge tase, tuleks jätkuvalt ühtlustada sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike suhtes kohaldatavaid tehnilisi nõudeid ja keskkonnastandardeid ning kohandada neid vastavalt teaduse ja tehnika arengule.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)
(26a)   Selleks et tagada sõidukite kasutusohutuse, sõidukis viibijate ja teiste liiklejate kaitse ning keskkonnakaitse kõrge tase ja seda pidevalt parandada, tuleks tehnika ja teaduse arengul põhinevate uute tehnoloogiate kasutuselevõttu lihtsustada. Selleks tuleks piirata sellistele tehnoloogiatele ELi tüübikinnituse andmiseks vajalike katsete ja dokumentide hulka.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
(27)  Käesoleva määruse eesmärkide saavutamist ei tohiks seada ohtu asjaolu, et teatavaid süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või tarvikuid ja lisaseadmeid on võimalik paigaldada juba turule lastud, registreeritud või kasutusele võetud sõidukile või sõidukisse. Seetõttu tuleks võtta asjakohased meetmed tagamaks, et tüübikinnitusasutus kontrollib enne sõidukite turulelaskmist, registreerimist või kasutuselevõttu süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või varuosi ja lisaseadmeid, mida on võimalik sõidukile või sõidukisse paigaldada ja mis võivad märkimisväärselt kahjustada keskkonnakaitse või kasutusohutuse seisukohast oluliste süsteemide toimimist.
(27)  Käesoleva määruse eesmärkide saavutamist ei tohiks seada ohtu asjaolu, et teatavaid süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või tarvikuid ja lisaseadmeid on võimalik paigaldada juba turule lastud, registreeritud või kasutusele võetud sõidukile või sõidukisse. Seetõttu tuleks võtta asjakohased meetmed tagamaks, et tüübikinnitusasutus kontrollib enne sõidukite turulelaskmist, registreerimist või kasutuselevõttu süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või varuosi ja lisaseadmeid, mida on võimalik sõidukile või sõidukisse paigaldada ja mis võivad kahjustada keskkonnakaitse või kasutusohutuse seisukohast oluliste süsteemide toimimist.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
(29)  Toodangu vastavus on üks ELi tüübikinnitussüsteemi nurgakividest ja seega peaks pädev asutus või selleks nõuetekohaselt kvalifitseeritud tehniline teenistus tootja rakendatud meetmed selle vastavuse tagamiseks heaks kiitma ja neid tuleks sõltumatute korraliste auditite abil regulaarselt kontrollida. Peale selle peaksid tüübikinnitusasutused tagama asjaomaste toodete vastavuse jätkuva kontrolli.
(29)  Toodangu vastavus on üks ELi tüübikinnitussüsteemi nurgakividest ja seega peaks pädev asutus või selleks nõuetekohaselt kvalifitseeritud tehniline teenistus tootja rakendatud meetmed selle vastavuse tagamiseks heaks kiitma ja neid tuleks regulaarselt kontrollida. Peale selle peaksid tüübikinnitusasutused tagama asjaomaste toodete vastavuse jätkuva kontrolli.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
(30)  Tüübikinnituste jätkuv kehtivus eeldab, et tootja teatab tema sõidukitüübile tüübikinnituse andnud ametiasutusele mis tahes muutustest tüübi omadustes või sellele tüübile kehtivates turvalisust ja keskkonnamõju käsitlevates nõuetes. Seega on tähtis, et väljastatud tüübikinnitustunnistuste kehtivus on ajaliselt piiratud ja et neid tunnistusi saab uuendada üksnes siis, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud ja veendunud, et sõidukitüüp vastab jätkuvalt kõigile asjaomastele nõuetele. Lisaks sellele tuleks selgitada tüübikinnituste laiendamise tingimusi, et tagada ühetaoline menetluste kohaldamine ja tüübikinnitusnõuete täitmine kõikjal liidus.
(30)  Tüübikinnituste jätkuv kehtivus eeldab, et tootja teatab tema sõidukitüübile tüübikinnituse andnud ametiasutusele mis tahes muutustest tüübi omadustes või sellele tüübile kehtivates turvalisust ja keskkonnamõju käsitlevates nõuetes. Seega on tähtis, et väljastatud tüübikinnitustunnistuste kehtivus on ajaliselt piiratud ja et neid tunnistusi saab uuendada üksnes siis, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud ja veendunud, et sõidukitüüp vastab jätkuvalt kõigile asjaomastele nõuetele. Lisaks sellele tuleks selgitada tüübikinnituste laiendamise tingimusi, et tagada ühetaoline menetluste kohaldamine ja tüübikinnitusnõuete täitmine kõikjal liidus. Mõnede süsteemide, osade ja eraldi seadmestike, näiteks tahavaatepeeglite, tuuleklaasipuhastite ja rehvide puhul ei ole nende olemuse tõttu nõuded siiski ajas nii kiiresti muutuvad. Muudel juhtudel, näiteks heitesüsteemidega seotud süsteemide puhul võib olla vajalik kehtivusaega piirata, nagu seda tehakse sõidukite puhul. Seetõttu tuleks komisjonile anda õigus koostada loetelu piiratud kehtivusajaga süsteemidest, osadest ja eraldi seadmestikest.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
(31)  Teatatud tõsiseid ohte ning kahju rahvatervisele või keskkonnale tuleks hinnata riiklikul tasandil, ent kui teatatud oht või kahju võib ulatuda üle liikmesriigi piiride, tuleks tagada koordineerimine liidu tasandil, eesmärgiga jagada ressursse ja tagada kindlaks tehtud ohu või kahju leevendamiseks võetavate parandusmeetmete järjepidevus.
(31)  Teatatud tõsiseid ohte ning kahju rahvatervisele või keskkonnale tuleks hinnata riiklikul tasandil, ent kui teatatud oht või kahju võib ulatuda üle liikmesriigi piiride, tuleks tagada koordineerimine liidu tasandil, eesmärgiga jagada ressursse ja tagada kindlaks tehtud ohu või kahju leevendamiseks võetavate parandusmeetmete järjepidevus. Erilist tähelepanu tuleb pöörata asendusseadmetele, -süsteemidele ja -seadmestikele, mis mõjutavad väljalaskesüsteemi keskkonnamõju, ning sellele, et neile tuleb vajaduse korral kohaldada loanõudeid.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
(33)  Tootjatele, kes toodavad väikeseerias sõidukeid, tuleks alternatiivsete tüübikinnitusskeemide abil võimaldada vajalikku paindlikkust. Neil peaks olema võimalus kasutada liidu siseturu eeliseid, tingimusel et nende sõidukid vastavad konkreetsetele ELi tüübikinnitusnõuetele väikeseerias toodetud sõidukite kohta. Teatavatel piiratud juhtudel on asjakohane lubada väikeseeria riiklikku tüübikinnitust. Kuritarvituse vältimiseks tuleks väikeseerias toodetud sõidukite lihtsustatud tüübikinnitusmenetluse kasutamist lubada vaid väga väikese toodangu korral. Seega tuleb täpselt määratleda väikeseerias toodetud sõidukite mõiste vastavalt toodetud sõidukite arvule, kohustuslikele nõuetele ja turulelaskmise tingimustele. Sama tähtis on määrata kindlaks alternatiivne tüübikinnitusskeem üksiksõidukitele, eriti selleks, et võimaldada piisavat paindlikkust mitmes etapis toodetud sõidukitele tüübikinnituse andmiseks.
(33)  Tootjatele, kes toodavad väikeseerias sõidukeid, tuleks alternatiivsete tüübikinnitusskeemide abil võimaldada vajalikku paindlikkust. Neil peaks olema võimalus kasutada liidu siseturu eeliseid, tingimusel et nende sõidukid vastavad konkreetsetele ELi tüübikinnitusnõuetele väikeseerias toodetud sõidukite kohta. Teatavatel piiratud juhtudel on asjakohane lubada väikeseeria riiklikku tüübikinnitust. Kuritarvituse vältimiseks tuleks väikeseerias toodetud sõidukite lihtsustatud tüübikinnitusmenetluse kasutamist lubada kooskõlas käesoleva määrusega vaid väga väikese toodangu korral. Seega tuleb täpselt määratleda väikeseerias toodetud sõidukite mõiste vastavalt toodetud sõidukite arvule, kohustuslikele nõuetele ja turulelaskmise tingimustele. Sama tähtis on määrata kindlaks alternatiivne tüübikinnitusskeem üksiksõidukitele, eriti selleks, et võimaldada piisavat paindlikkust mitmes etapis toodetud sõidukitele tüübikinnituse andmiseks.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)
(35a)   Et tagada tõhus konkurents sõidukite remondi- ja hooldusteabe teenuste turul ning selgitada, et selle teabe alla kuulub ka teave, mida tuleb anda muudele sõltumatutele ettevõtjatele peale remonditöökodade, tagamaks et sõltumatu sõidukite remondi ja hoolduse turg tervikuna saaks konkureerida volitatud edasimüüjatega, olenemata sellest, kas sõidukitootja annab sellist teavet oma volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele otse, on vaja sätestada sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse eesmärgil antava teabe üksikasjad.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)
(36a)   Kuna praegu puudub ühine struktureeritud menetlus sõidukiosade andmete vahetamiseks sõidukitootjate ja sõltumatute ettevõtjate vahel, on asjakohane töötada välja sellise andmevahetuse põhimõtted. Vahetatavate andmete standardset vormi käsitleva tulevase ühise struktureeritud menetluse peaks ametlikult välja töötama Euroopa Standardikomitee (CEN), kusjuures CENile antud volitustes ei kirjutata ette, kuivõrd detailne peaks see standard olema. Eelkõige peaks CENi töös kajastuma ühtviisi nii sõidukitootjate kui ka sõltumatute ettevõtjate huvid ja vajadused ning uurida tuleks ka selliseid lahendusi nagu avatud andmevormingud, mida kirjeldatakse täpselt piiritletud metaandmetega, et hõlbustada olemasoleva IT‑taristu kaasamist.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)
(37a)   Et tagada tõhus konkurents sõidukite remondi- ja hooldusteabe teenuste turul, tuleb rõhutada, et selle teabe alla kuulub ka teave, mida tuleb anda muudele sõltumatutele ettevõtjatele peale remonditöökodade, ning seda täiendavat elektroonilist töötlust võimaldavas vormingus, tagamaks et sõltumatu sõidukite remondi ja hoolduse turg tervikuna saaks konkureerida volitatud edasimüüjatega, olenemata sellest, kas sõidukitootja annab sellist teavet oma volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele otse.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 b (uus)
(37b)   Ilma et see piiraks sõidukitootjate kohustust esitada oma veebisaidil remondi- ja hooldusteave, peaks sõltumatutel ettevõtjatel olema otsene ja sõltumatu juurdepääs sõidukisisestele andmetele.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
(40)  Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste eest kohaldatavate karistuste kohta ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni igal aastal kehtestatud karistustest, et jälgida kõnealuste sätete kohaldamise sidusust.
(40)  Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste eest kohaldatavate karistuste kohta ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni korrapäraselt kehtestatud karistustest, kasutades veebipõhist andmebaasi, et jälgida kõnealuste sätete kohaldamise sidusust.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)
(40a)   Tuleks eeldada, et katsetulemusi on võltsitud, kui asjaomasel asutusel ei ole võimalik neid tulemusi empiiriliselt kontrollida olukorras, kus kõik katsetusparameetrid on reprodutseeritud või arvesse võetud.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 b (uus)
(40b)   Komisjoni määratud haldustrahve võiks kasutada turujärelevalvemeetmeteks ja meetmeteks, millega toetada käesoleva määruse rikkumiste tagajärjel kahju kannatanud isikuid, või muudeks sellisteks kahju kannatanud tarbijate huvides võetavateks meetmeteks ja vajaduse korral keskkonnakaitsemeetmeteks.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 c (uus)
(40c)   Mittevastavuse korral võivad tarbijad saada isiklikku kahju või võib tekkida kahju nende varale. Sellistel juhtudel peaks tarbijatel olema õigus taotleda kompensatsiooni vastavalt asjaomastele õigusaktidele, milles käsitletakse defektseid tooteid või mittevastavaid kaupu, kaasa arvatud vastavalt vajadusele nõukogu direktiivile 85/374/EMÜ1a, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 1999/44/EÜ1b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/114/EÜ1c. Lisaks võivad tarbijad tugineda lepinguõigusest tulenevatele õiguskaitsevahenditele, mis on kohaldatavad vastavalt nende liikmesriigi õigusele.
_____________
1a Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta (EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12).
1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (ELT L 376, 27.12.2006, lk 21).
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)
(45a)   Et tagada tõhus konkurents sõidukite remondi- ja hooldusteabe teenuste turul, tuleks selgitada, et selle teabe alla kuulub ka teave, mida tuleb anda muudele sõltumatutele ettevõtjatele peale remonditöökodade, ning seda täiendavat elektroonilist töötlust võimaldavas vormingus, tagamaks et sõltumatu sõidukite remondi ja hoolduse turg tervikuna saaks konkureerida volitatud edasimüüjatega, olenemata sellest, kas sõidukitootja annab sellist teavet oma volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele otse.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatav osa
3.  Järgmiste sõidukite ja masinate puhul võib tootja taotleda tüübikinnitust või üksiksõiduki tüübikinnitust käesoleva määruse alusel, tingimusel et kõnealused sõidukid vastavad käesoleva määruse sisulistele nõuetele:
3.  Järgmiste sõidukite ja masinate puhul võib tootja taotleda tüübikinnitust või üksiksõiduki tüübikinnitust käesoleva määruse alusel, tingimusel et kõnealused sõidukid vastavad käesoleva määruse nõuetele:
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b
(b)  sõjaväes, tsiviilkaitses, tuletõrjes ja korrakaitsejõududes kasutamiseks konstrueeritud ja toodetud sõidukid;
b)  sõjaväes, tsiviilkaitses, tuletõrjes, katastroofide ohjamise organites ja korrakaitsejõududes kasutamiseks konstrueeritud ja toodetud sõidukid;
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – sissejuhatav osa
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid.
Käesolevas määruses ja IV lisas loetletud liidu õigusaktides kasutatakse järgmisi mõisteid, kui neis ei ole sätestatud teisiti.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
(2)  „Turujärelevalve” – turujärelevalveasutuste tegevus ja meetmed, mis tagavad, et turul kättesaadavaks tehtud sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ning tarvikud ja varuosad vastavad liidu asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele ega ohusta inimeste tervist, turvalisust või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte.
2)  „Turujärelevalve“ – turujärelevalveasutuste tegevus ja meetmed, mis tagavad, et turul kättesaadavaks tehtud sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ning tarvikud ja varuosad vastavad liidu asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele ega ohusta inimeste tervist, turvalisust, keskkonda või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte, sh tarbijaõigusi.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
7a)   „originaaltarvikud või -lisaseadmed“ – tarvikud või lisaseadmed, mis on toodetud vastavalt sõiduki tootja poolt kõnealuse sõiduki monteerimiseks vajalike tarvikute või lisaseadmete tootmiseks ette nähtud spetsifikaatidele ja tootmisstandarditele; need hõlmavad tarvikuid või lisaseadmeid, mis on toodetud samal tootmisliinil kui originaaltarvikud või -lisaseadmed; kui ei tõestata vastupidist, eeldatakse et tarvikud on originaaltarvikud, kui tootja tõendab, et tarvikute kvaliteet vastab kõnealuse sõiduki monteerimiseks kasutatud osade kvaliteedile ning et need on toodetud vastavalt sõiduki tootja poolt ette nähtud spetsifikaatidele ja tootmisstandarditele;
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9
(9)  „Tootja” ‒ füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab tüübikinnitusasutuse ees seoses kõigi sõidukile, süsteemile, osale või eraldi seadmestikule tüübikinnituse andmise või üksiksõiduki tüübikinnituse andmise või tarvikutele ja lisaseadmetele loa andmise menetluse aspektide ning toodangu nõuetele vastavuse eest ning samuti toodetava sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme turujärelevalve eest, olenemata sellest, kas ta on otseselt kaasatud asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kõigisse kavandamis- ja valmistamisetappidesse või mitte.
9)  „Tootja“ ‒ füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab sõidukile, süsteemile, osale või eraldi seadmestikule tüübikinnituse andmise või üksiksõiduki tüübikinnituse andmise või tarvikutele ja lisaseadmetele loa andmise eelduseks olevate haldussätete ja tehniliste nõuete täitmise ning toodangu nõuetele vastavuse eest ning samuti toodetava sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme turujärelevalve sätete järgimise hõlbustamise eest, olenemata sellest, kas ta on otseselt kaasatud asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kõigisse kavandamis- ja valmistamisetappidesse või mitte.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 16
(16)  „Registreerimine” – sõidukile kas alalise või ajutise riikliku maanteeliikluse loa andmine, kaasa arvatud sõiduki identifitseerimine ja sellele seerianumbri omistamine.
16)  „Registreerimine“ – sõidukile riikliku maanteeliikluse loa andmine, mis hõlmab sõiduki identifitseerimist ja sellele registreerimisnumbrina tuntud seerianumbri väljastamist kas alatiseks või ajutiselt, kaasa arvatud lühiajaliselt.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 35
(35)  „Sõidukitüüp” – teatav kategooria sõidukeid, millel on vähemalt ühised II lisa osas B sätestatud põhikriteeriumid ning mis võivad sisaldada seal osutatud variante ja versioone.
35)  „Sõidukitüüp“ – teatav sõidukite rühm, millel on vähemalt ühised II lisa osas B sätestatud põhikriteeriumid ning mis võivad sisaldada seal osutatud variante ja versioone.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 37
(37)  „Baassõiduk” – sõiduk, mida kasutatakse mitmeastmelise tüübikinnituse algetapis.
37)  „Baassõiduk“ – sõiduk, mida kasutatakse mitmeastmelise tüübikinnituse algetapis, sõltumata sellest, kas see on mootorsõiduk.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 42
(42)  „Üksiksõiduki tüübikinnitus” menetlus, millega tüübikinnitusasutus tõendab, et konkreetne sõiduk, mis on kas ainulaadne või mitte, vastab üksiksõiduki ELi tüübikinnituse ja üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse asjakohastele haldussätetele ja tehnilistele nõuetele.
42)  „Üksiksõiduki tüübikinnitus“ menetlus, millega tüübikinnitusasutus tõendab, et konkreetne sõiduk, mis on kas ainulaadne või mitte, vastab üksiksõiduki ELi tüübikinnituse või üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse asjakohastele haldussätetele ja tehnilistele nõuetele.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 46
(46)  „Sõiduki remondi- ja hooldusteave” – kõik andmed sõiduki diagnoosimise, teenindamise, kontrollimise, perioodilise järelevalve, remondi, ümberprogrammeerimise või taaslähtestamise kohta, samuti tarvikute ja lisaseadmete sõidukile paigaldamise kohta, mille tootja esitab oma volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele, sealhulgas kõik nende andmete hilisemad muudatused ja täiendused.
46)  „Sõiduki remondi- ja hooldusteave“ – kõik andmed sõiduki diagnoosimise, teenindamise, kontrollimise, tehnoülevaatuse, remondi, ümberprogrammeerimise või taaslähtestamise kohta, samuti tarvikute ja lisaseadmete sõidukile paigaldamise kohta, mida kasutab või mille esitab tootja koos oma volitatud partnerite, edasimüüjate, remonditöökodade ja võrgustikuga, et pakkuda sõidukite remondi ja hoolduse eesmärgil tooteid või teenuseid, sealhulgas kõik nende andmete hilisemad muudatused ja täiendused.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 55
(55)  „Kohapealne hindamine” – kontrollimine, mille tüübikinnitusasutus teeb tehnilise teenistuse või selle alltöövõtjate või tütarettevõtjate valdustes.
55)  „Kohapealne hindamine“ – kontrollimine tehnilise teenistuse või selle alltöövõtjate või tütarettevõtjate valdustes.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 56 a (uus)
56a)   „katkestusseade“ – funktsionaalne konstruktsioonielement (kui see toimib vastavalt), mis takistab sõiduki tunnustatud kontrolli- ja seiresüsteemide tõhusat ja tulemuslikku toimimist ning tüübikinnituse nõuete täitmist kogu tegelike sõidutingimuste spektri ulatuses.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2
Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 88, et muuta II lisa seoses sõidukite alamkategooriate, sõidukitüüpide ja keretüüpide kategooriatesse liigitamisega, nii et see vastaks tehnika arengule.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta II lisa seoses sõidukitüüpide ja keretüüpidega, et kohandada seda vastavalt tehnika arengule.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
Liikmesriigid tagavad, et tüübikinnitusasutused ja turujärelevalveasutused peavad kinni rollide ja vastutusalade rangest lahususest ning toimivad üksteisest sõltumatult.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)
1a.   Kui liikmesriigis vastutab sõidukite tüübikinnituse, sealhulgas üksiksõiduki tüübikinnituse eest rohkem kui üks tüübikinnitusasutus, määrab see liikmesriik ühe tüübikinnitusasutuse, kes vastutab teabevahetuse eest teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustega ning käesoleva määruse XV peatükis sätestatud kohustuste täitmise eest.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4
4.  Liikmesriigid korraldavad ja teostavad turule sisenevate sõidukite, osade või eraldi seadmestike turujärelevalvet ja kontrollimist kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 III peatükiga.
4.  Liikmesriigid korraldavad ja teostavad turule sisenevate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turujärelevalvet ja kontrollimist kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 III peatükiga, välja arvatud selle artikli 18 lõikega 5.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5
5.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et turujärelevalveasutused võivad vajaduse korral ja põhjendatult siseneda ettevõtjate äriruumidesse ning võtta vajalikke sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike näidiseid vastavuse katsetamiseks.
5.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et turujärelevalveasutused võivad vajaduse korral ja põhjendatult siseneda nende territooriumil asuvate ettevõtjate äriruumidesse ning võtta vajalikke sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike näidiseid vastavuse katsetamiseks.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6
6.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma tüübikinnitustegevused ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Asjaomane liikmesriik teeb üldsusele kättesaadavaks tulemuste kokkuvõtte, eelkõige antud tüübikinnituste arvu ja vastavate tootjate nimed.
6.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma tüübikinnitustegevused, sealhulgas väljastatud tüübikinnituste vastavuse käesolevale määrusele, ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga kolme aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile ja komisjonile. Tulemusi arutatakse artikli 10 kohaselt loodud foorumil. Asjaomane liikmesriik teeb üldsusele kättesaadavaks tulemuste täieliku aruande, mis sisaldab eelkõige antud või tagasi lükatud tüübikinnituste arvu, tüübikinnitustunnistuse objekti ja vastavate tootjate ning tüübikinnituskatsete järelevalve eest vastutavate tehniliste teenistuste nimesid.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7
7.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.
7.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga kolme aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile ja komisjonile. Tulemusi arutatakse artikli 10 kohaselt loodud foorumil. Asjaomane liikmesriik teeb avalikult kättesaadavaks tulemuste kokkuvõtte, mis sisaldab eelkõige katsetatud või muul viisil hinnatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike arvu. Kokkuvõte sisaldab käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks tunnistatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike loetelu (kui selliseid on), vastavate tootjate nimesid ja mittevastavuse laadi lühikirjeldust.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 7 a (uus)
7a.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades ühised kriteeriumid tüübikinnitusasutuste ja turujärelevalveasutuste nimetamiseks, järelevalveks ja hindamiseks liikmesriigi tasandil.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 1 a (uus)
1a.   Tüübikinnitusasutused rakendavad ja jõustavad käesoleva määruse nõudeid ühetaoliselt ja järjepidevalt, et tagada kogu liidus võrdsed tingimused ja vältida erinevate standardite kohaldamist. Nad teevad täielikku koostööd foorumi ja komisjoniga selle auditeerimis- ja järelevalvetegevuse raames seoses käesoleva määruse kohaldamisega ning esitavad taotluse korral kogu vajaliku teabe.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
2.  Tüübikinnitusasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, kui see on vajalik, et kaitsta ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.
2.  Tüübikinnitusasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ettevõtjate ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust liidu tarbijate huvide kaitsmiseks vastavalt kohaldatavale õigusele.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1
Kui liikmesriigis vastutab sõidukite tüübikinnituse, sealhulgas üksiksõiduki tüübikinnituse eest rohkem kui üks tüübikinnitusasutus, määrab liikmesriik ühe tüübikinnitusasutuse, kes vastutab teabevahetuse eest teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustega ja täidab käesoleva määruse XV peatükis sätestatud kohustusi.
välja jäetud
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2
Liikmesriigi tüübikinnitusasutused teevad omavahel koostööd, vahetades oma rolli ja ülesannetega seotud asjakohast teavet.
Liikmesriigi tüübikinnitusasutused kehtestavad korra, mis aitab tagada tõhusa ja tulemusliku kooskõlastamise ning nende rolli ja ülesannetega seotud asjakohase teabe tõhusa ja tulemusliku vahetamise.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 3 a (uus)
3a.   Kui tüübikinnitusasutus leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesolevale määrusele, teatab ta sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Nimetatud teate saamisel teavitab komisjon sellest koheselt jõustamisalase foorumi liikmeid.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5
5.   Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et kehtestada ühised kriteeriumid tüübikinnitusasutuste nimetamiseks, järelevalveks ja hindamiseks liikmesriigi tasandil. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
1.  Turujärelevalveasutused sooritavad regulaarseid kontrolle, et veenduda sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike vastavuses käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning tüübikinnituse õigsuses. Nimetatud kontrolle tehakse piisaval määral, kontrollides dokumente ning tehes statistiliselt asjakohase valimi alusel tegelike sõiduolude ja laboratoorseid katseid. Sealjuures võtavad turujärelevalveasutused arvesse riskihindamise, kaebuste ja muu teabe osas kehtestatud põhimõtteid.
1.  Turujärelevalveasutused sooritavad vastavalt lõigete 2 ja 3 kohaselt heaks kiidetud riiklikele aastaprogrammidele regulaarseid katseid ja ülevaatusi, et kontrollida, kas sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja kohaldatavatele õigusaktidele. Nimetatud katseid ja ülevaatusi tehakse muu hulgas statistiliselt asjakohase valimi alusel laboratoorsete katsete ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsete abil, millele lisaks kontrollitakse dokumente. Liikmesriigid teevad tüüpide katseid või ülevaatusi igal aastal ulatuses, mis vastab vähemalt 20 %‑le selles liikmesriigis eelneval aastal turule lastud tüüpide arvust. Sealjuures võtavad turujärelevalveasutused arvesse riskihindamise osas kehtestatud põhimõtteid, põhjendatud kaebusi ja muud asjakohast teavet, sealhulgas tunnustatud kolmandate osapoolte avaldatud katsetulemusi, turul olevaid uusi tehnoloogiaid ning korraliste tehnoülevaatuste ja teeäärse kaugseire aruandeid.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)
1a.   Tehniliste ülesannete, näiteks katsete või ülevaatuste teostamiseks võivad turujärelevalveasutused kasutada sõltumatute katseasutuste abi. Tulemuste eest vastutab turujärelevalveasutus. Kui käesoleva artikli kohaldamise eesmärgil kasutatakse tehnilisi teenistusi, tagavad turujärelevalveasutused, et kasutatakse erinevat tehnilist teenistust kui see, kes teostas algse tüübikinnituskatse.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)
1b.   Turujärelevalveasutused koostavad ja esitavad komisjonile heakskiitmiseks riikliku turujärelevalveprogrammi üheks või mitmeks aastaks. Liikmesriigid võivad esitada ühiselt ühisprogrammid või ‑meetmed.
Riiklikud turujärelevalveprogrammid sisaldavad vähemalt järgmist teavet:
a)   kavandatud turujärelevalvetoimingute ulatus ja maht;
b)   üksikasjad selle kohta, kuidas turujärelevalvetoiminguid läbi viiakse, sealhulgas teave dokumentide, füüsilise ja laboratoorse kontrolli kasutamise kohta, selle kohta, kuidas kajastatakse riskihindamise põhimõtteid ja kuidas võetakse arvesse põhjendatud kaebusi, nende territooriumil kasutusel olevate teatavate sõidukimudelite ja nende osade suurt kogust, uue mootori või tehnoloogia esimest kasutamist, korraliste tehnoülevaatuste aruandeid ja muud asjakohast teavet, sealhulgas ettevõtjatelt või tunnustatud kolmandate osapoolte avaldatud katsetulemusi;
c)   kokkuvõte eelneva programmi raames võetud meetmetest, sealhulgas asjakohased statistilised andmed sooritatud toimingute ulatuse, võetud järelmeetmete ja nende tulemuste kohta. Mitmeaastase programmi puhul koostatakse igal aastal kokkuvõte meetmetest ning esitatakse see komisjonile ja jõustamisalasele foorumile; ning
d)   üksikasjad artikli 30 lõike 4 kohaselt teatatud rahastamiskorra ja turujärelevalvele eraldatud inimressursside kohta ning nende piisavus kavandatud turujärelevalvetoimingute läbiviimiseks.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
2.  Turujärelevalveasutused nõuavad ettevõtjatelt selliste dokumentide ja teabe kättesaadavaks tegemist, mida nad oma toiminguteks vajalikuks peavad.
2.  Turujärelevalveasutused nõuavad ettevõtjatelt selliste dokumentide ja teabe kättesaadavaks tegemist, mida nad oma toiminguteks vajalikuks peavad. See hõlmab juurdepääsu tarkvarale, algoritmidele, mootori juhtplokkidele ja muudele tehnilistele kirjeldustele, mida turujärelevalveasutused vajalikuks peavad.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
3.  Turujärelevalveasutused võtavad tüübikinnituse saanud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul nõuetekohaselt arvesse ettevõtjate esitatud vastavussertifikaate.
3.  Turujärelevalveasutused võtavad tüübikinnituse saanud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul nõuetekohaselt arvesse ettevõtjate esitatud vastavussertifikaate, tüübikinnitusmärke või tüübikinnitustunnistusi.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1
Turujärelevalveasutused võtavad vajalikud meetmed, et hoiatada nende territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt vara mis tahes sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga seonduvate kindlaks tehtud ohtude eest, et ära hoida või vähendada võimalikke vigastusi või muud kahju.
Turujärelevalveasutused võtavad vajalikud meetmed, et hoiatada nende territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt vara mis tahes sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga seonduva kindlaks tehtud mittevastavuse eest, et ära hoida või vähendada võimalikke vigastusi või muud kahju. See teave tehakse kättesaadavaks turujärelevalveasutuse veebisaidil lihtsas ja arusaadavas keeles.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5
5.  Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused otsustavad sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku artikli 49 lõike 5 kohaselt turult kõrvaldada, teatavad nad sellest asjaomasele ettevõtjale ja vajaduse korral asjaomasele tüübikinnitusasutusele.
5.  Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused otsustavad sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku artikli 49 lõike 5 kohaselt turult kõrvaldada, teatavad nad sellest asjaomasele ettevõtjale ja asjaomasele tüübikinnitusasutusele.
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)
5a.   Kui turujärelevalveasutus leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesolevale määrusele, teatab ta sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Nimetatud teate saamisel teavitab komisjon sellest koheselt jõustamisalase foorumi liikmeid.
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6
6.  Turujärelevalveasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad vajalikul määral ja vajaduse korral konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust Euroopa Liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.
6.  Turujärelevalveasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad vajalikul määral konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ettevõtjate ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust Euroopa Liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7
7.   Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.
välja jäetud
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8
8.   Eri liikmesriikide turujärelevalveasutused koordineerivad oma turujärelevalvetoiminguid, teevad omavahel koostööd ning jagavad koostöö tulemusi üksteise ja komisjoniga. Turujärelevalveasutused lepivad vajaduse korral kokku tööjagamises ja spetsialiseerumises.
välja jäetud
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9
9.  Kui liikmesriigis vastutab turujärelevalve ja välispiirikontrolli eest rohkem kui üks ametiasutus, teevad need ametiasutused omavahel koostööd, vahetades oma rolli ja ülesannetega seotud asjakohast teavet.
9.  Kui liikmesriigis vastutab turujärelevalve ja välispiirikontrolli eest rohkem kui üks ametiasutus, kehtestavad need ametiasutused korra, mis aitab tagada tõhusa ja tulemusliku kooskõlastamise ning nende rolli ja ülesannetega seotud asjakohase teabe tõhusa ja tulemusliku vahetamise.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10
10.   Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et koostada kriteeriumid mahu, ulatuse ja sageduse kohta, millega lõikes 1 osutatud valimi vastavuse kontrolle tuleb sooritada. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)
10a.   Turujärelevalveasutused teevad avalikult kättesaadavaks aruande oma järelduste kohta pärast iga tehtud vastavuskontrolli katset ning edastavad oma järeldused liikmesriikidele ja komisjonile. Komisjon edastab kõnealuse aruande jõustamisalase foorumi liikmetele. Aruanne sisaldab üksikasju hinnatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike kohta ja vastava tootja nime ning järelduste, sealhulgas mittevastavuse (kui esineb) laadi lühikirjeldust.
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1
Komisjon korraldab ja teeb (või laseb teha) piisava ulatusega vastavuse kontrollimise katseid ja ülevaatusi juba turul kättesaadavaks tehtud sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et kontrollida, kas need sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja asjaomastele õigusaktidele ning tagada tüübikinnituste õigsus..
Komisjon korraldab ja teeb (või laseb teha) – võttes nõuetekohaselt arvesse artikli 8 kohaselt heaks kiidetud kokkulepitud riiklikke turujärelevalvetoimingute programme – piisava ulatusega vastavuse kontrollimise katseid ja ülevaatusi juba turul kättesaadavaks tehtud sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et kontrollida, kas need sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja asjaomastele õigusaktidele.
Komisjoni korraldatud ja tehtud või teha lastud katsete ja ülevaatuste puhul käsitletakse kasutusel olevate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike nõuetele vastavuse küsimust.
Nimetatud katseid ja ülevaatusi tehakse muu hulgas statistiliselt asjakohase valimi alusel laboratoorsete katsete ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsete abil, millele lisaks kontrollitakse dokumente.
Sealjuures võtab komisjon arvesse riskihindamise osas kehtestatud põhimõtteid, põhjendatud kaebusi ja muud asjakohast teavet, sealhulgas tunnustatud kolmandate osapoolte avaldatud katsetulemusi, turul olevaid uusi tehnoloogiaid ning korraliste tehnoülevaatuste ja teeäärse kaugseire aruandeid.
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, korraldab komisjon – kui ta on liikmesriikide teabe, jõustamisalase foorumi ühe liikme taotluse või tunnustatud kolmandate osapoolte avaldatud katsetulemuste alusel seisukohal, et teatav liikmesriik ei täida nõuetekohaselt oma käesolevast määrusest tulenevaid tüübikinnituse või turujärelevalve alaseid kohustusi – ja teeb ise või laseb teha katseid ja ülevaatusi juba turul kättesaadavaks tehtud sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele.
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)
Tehniliste ülesannete, näiteks katsete või ülevaatuste teostamiseks võib komisjon kasutada sõltumatute katseasutuste abi. Tulemuste eest vastutab komisjon. Kui käesoleva artikli kohaldamise eesmärgil määratakse tehnilised teenistused, tagab komisjon, et kasutatakse erinevat tehnilist teenistust kui see, kes teostas algse tüübikinnituskatse.
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Tüübikinnitust omavad tootjad või ettevõtjad teevad komisjonile nõudmise korral kättesaadavaks statistiliselt asjakohase hulga komisjoni valitud toodetavaid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis esindavad neid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis on asjaomase tüübikinnituse alusel turulelaskmiseks kättesaadavad. Kõnealused sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud esitatakse katsetamiseks sellisel ajal ja kohas ning selliseks ajavahemikuks, nagu komisjon võib vajada.
2.  Tüübikinnitust omavad tootjad või ettevõtjad teevad komisjonile nõudmise korral kättesaadavaks statistiliselt asjakohase hulga komisjoni valitud toodetavaid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis esindavad neid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis on asjaomase tüübikinnituse alusel turulelaskmiseks kättesaadavad. Kõnealused sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud esitatakse katsetamiseks sellisel ajal ja kohas ning selliseks ajavahemikuks, nagu komisjon võib sõltuvalt olukorrast vajada.
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)
2a.   Liikmesriigid osutavad kogu vajalikku abi ja esitavad kõik dokumendid ning pakuvad muud tehnilist tuge, mida komisjoni eksperdid vajavad, et võimaldada neil katseid, kontrolle ja ülevaatusi läbi viia. Liikmesriigid tagavad komisjoni ekspertidele juurdepääsu kõigile valdustele või valduste osadele ja teabele, sealhulgas arvutisüsteemidele ja tarkvarale, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks.
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1
Selleks et komisjon saaks teha lõigetes 1 ja 2 osutatud katseid, teevad liikmesriigid komisjonile kättesaadavaks kõik andmed, mis on seotud vastavuskontrolli katseid läbivate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitusega. Need andmed peavad sisaldama vähemalt artikli 26 lõikes 1 osutatud tüübikinnitustunnistuses ja selle lisades esitatud teavet.
Selleks et komisjon saaks teha lõigetes 1 ja 2 osutatud katseid, teevad liikmesriigid komisjonile viivitamatult kättesaadavaks kõik andmed, mis on seotud vastavuskontrolli katseid läbivate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitusega. Need andmed peavad sisaldama vähemalt artikli 26 lõikes 1 osutatud tüübikinnitustunnistuses ja selle lisades esitatud teavet.
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4
4.  Sõidukitootjad avalikustavad teabe, mis on vajalik vastavuskontrolli katseteks kolmandate isikutega. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et määrata kindlaks avalikustatavad andmed ja nende avalikustamise tingimused, sõltuvalt ärisaladuste kaitsest ja isikuandmete säilitamisest liidu ja liikmesriikide õigusaktide kohaselt. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
4.  Sõidukitootjad teevad tasuta ja põhjendamatu viivituseta kättesaadavaks teabe, mis on vajalik vastavuskontrolli katseteks tunnustatud kolmandate isikute poolt. See teave sisaldab kõiki parameetreid ja seadeid, mis on vajalikud selleks, et dubleerida täpselt katsetingimusi, mida kohaldati tüübikinnituskatse ajal. Kõigi selliste esitatud andmete töötlemisel järgitakse äriteabe seaduslikku kaitset. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et määrata kindlaks kättesaadavaks tehtavad andmed ja nende kättesaadavaks tegemise tingimused, sealhulgas tingimused juurdepääsu andmiseks sellisele teabele artiklis 10a osutatud veebipõhise andmebaasi kaudu, sõltuvalt ärisaladuste kaitsest ja isikuandmete säilitamisest liidu ja liikmesriikide õigusaktide kohaselt. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)
4a.   Komisjon korraldab ja teeb tüübikinnitusasutuste ja riiklike turujärelevalveasutuste ühisauditeid, et kontrollida, kas nad rakendavad käesoleva määruse nõudeid järjepidevalt ning täidavad oma kohustusi sõltumatul ja rangel viisil. Foorumiga konsulteerimise järel võtab komisjon vastu ühisauditite aastakava, mille puhul võetakse hindamise sageduse kindlaksmääramisel arvesse eelnevate läbivaatamiste tulemusi. Juhtudel, kus komisjonil on põhjust arvata, et teatav tüübikinnitusasutus ei täida käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, võib komisjon nõuda ühisauditite läbiviimist igal aastal.
Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 b (uus)
4b.   Selle ülesande täitmiseks kasutab komisjon sõltumatuid audiitoreid, kellega sõlmitakse avatud hankemenetluse alusel leping kui kolmandate isikutega. Audiitorid täidavad oma tööülesandeid sõltumatult ja erapooletult. Audiitorid järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi vastavalt kohaldatavale õigusele. Liikmesriigid osutavad kogu vajalikku abi ja esitavad kõik dokumendid ning pakuvad tuge, mida audiitorid taotlevad, et võimaldada neil oma ülesandeid täita. Liikmesriigid tagavad audiitoritele juurdepääsu kõigile valdustele või valduste osadele ja teabele, sealhulgas arvutisüsteemidele ja tarkvarale, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks. Taotluse korral võib liikmesriigil olla õigus saata oma esindaja käesoleva artikli kohaselt korraldatud ühisauditit vaatlema. Nimetatud vaatlejad ei tohi mõjutada ühtegi ühisauditi tulemusega seotud otsust.
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 c (uus)
4c.   Ühisauditi tulemused edastatakse kõigile liikmesriikidele ja komisjonile ning tulemuste kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks. Seda arutatakse artikli 10 kohaselt loodud foorumil.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 d (uus)
4d.   Asjaomane liikmesriik jagab komisjonile ja teistele liikmesriikidele teavet selle kohta, kuidas ta on lõikes 4c osutatud ühisauditist tulenevaid soovitusi järginud.
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 e (uus)
4e.   Kui komisjonil on foorumi raames toimunud läbivaatamise järel põhjust uskuda, et esineb käesolevale määrusele mittevastavuse juhtumeid, võib ta taotleda liikmesriikidelt ning nende riiklikelt tüübikinnitusasutustelt ja turujärelevalveasutustelt lisateavet. Liikmesriigid ja nende vastavad ametiasutused esitavad sellise teabe põhjendamatu viivituseta.
Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 2
Kui kõnealused katsed ja ülevaatused seavad kahtluse alla tüübikinnituse enda õigsuse, teatab komisjon sellest asjaomas(t)ele tüübikinnitusasutus(t)ele ning jõustamisalase teabe vahetamise foorumile.
Kui kõnealused katsed ja ülevaatused seavad kahtluse alla tüübikinnituse enda õigsuse, teatab komisjon sellest viivitamata asjaomas(t)ele tüübikinnitusasutus(t)ele ning liikmesriikidele ja jõustamisalase foorumi liikmetele.
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)
Komisjon võtab vajalikud meetmed, et hoiatada liidus elavaid kasutajaid, sealhulgas asjaomaseid tüübikinnitusasutusi, piisavalt vara tema poolt tuvastatud sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga seonduva mittevastavuse eest, et ära hoida või vähendada võimalikke vigastusi või muud kahju. See teave tehakse kättesaadavaks ka asjaomaste turujärelevalveasutuste veebisaidil lihtsas ja arusaadavas keeles.
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 3
Komisjon avaldab aruande oma järelduste kohta pärast iga tehtud vastavuskontrolli katset.
Komisjon teeb avalikult kättesaadavaks aruande oma järelduste kohta pärast iga tehtud vastavuskontrolli katset ning edastab oma järeldused liikmesriikidele ja jõustamisalase foorumi liikmetele. Aruanne sisaldab üksikasju hinnatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike kohta ja vastava tootja nime ning järelduste, sealhulgas mittevastavuse (kui esineb) laadi lühikirjeldust, ning vajaduse korral soovitusi liikmesriikidele järelmeetmete võtmiseks.
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
1.  Komisjon loob jõustamisalase teabe vahetamise foorumi (edaspidi „foorum”) ja juhib seda.
1.  Komisjon loob jõustamisalase foorumi (edaspidi „foorum“) ning juhib ja haldab seda.
Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2
Foorum koosneb liikmesriikide poolt määratud liikmetest.
Foorum koosneb liikmesriikide poolt määratud liikmetest, sealhulgas nende tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutuste esindajatest.
Vajaduse korral ja vähemalt kord aastas kutsub foorum oma koosolekutele ka vaatlejad. Kutsutud vaatlejate hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi, tehniliste teenistuste, tunnustatud kolmandatest osapooltest katsetusasutuste, tööstusharu või muude asjaomaste ettevõtjate, ohutuse ja keskkonna valdkonnas tegutsevate VVOde ning tarbijarühmade esindajad. Foorumi koosolekutele kutsutud vaatlejate hulka kuuluvad paljude asjaomaseid sidusrühmi esindavate liidu ja riiklike organite liikmed esinduslikul ja tasakaalustatud viisil.
Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)
1a.   Komisjon avaldab oma veebisaidil koosolekute ajakava, päevakorra ja protokollid, sealhulgas kohalolijate nimekirja.
Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1
Foorum koordineerib liikmesriikide ametiasutuste võrku, mis vastutab tüübikinnituste ja turujärelevalve eest.
Foorum koordineerib liikmesriikide tüübikinnituste ja turujärelevalve eest vastutavate ametiasutuste võrku, et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist, eelkõige seoses määratud asutuste hindamist, määramist ja järelevalvet puudutavate nõuetega ning käesolevas määruses sätestatud nõuete üldise kohaldamisega.
Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2
Foorum annab muu hulgas nõu heade tavade propageerimise, jõustamisega seotud probleeme käsitleva teabevahetuse, koostöö, töömeetodite ja vahendite väljatöötamise, elektroonilise teabevahetuse korra väljatöötamise, ühtlustatud jõustamisprojektide hindamise, karistuste ja ühiskontrolliga seotud küsimustes.
Foorumi ülesanded on järgmised:
a)   tunnustatud kolmandate osapoolte esitatud võimalikku mittevastavust puudutavate põhjendatud kaebuste, tõendite või muu asjakohase teabe läbivaatamine;
b)   ühine arutelu riiklike turujärelevalveprogrammide üle ja nende hindamine pärast nende esitamist komisjonile;
c)   turul kättesaadavate või kättesaadavaks muutuvate uute tehnoloogiate alase teabe vahetus;
d)   tüübikinnitusasutuste toimimise nii artikli 6 lõike 6 kohaste kui ka artikli 71 lõike 8 kohase ühisauditi järgsete läbivaatamiste tulemuste hindamine;
e)   turujärelevalve toimimise hindamiste tulemuste läbivaatamine;
f)   tehniliste teenistuste toimimise nii artikli 80 lõike 3a kohaste kui ka artikli 80 lõike 4 kohase ühiskontrolli järgsete hindamiste tulemuste hindamine; ning
g)   jõustamistoimingute tulemuslikkuse, sealhulgas vajaduse korral liikmesriikide kohaldatud mis tahes remondi, tagasivõtmise või karistuse järjepidevuse ja tulemuslikkuse hindamine vähemalt iga kahe aasta järel, kui mittevastavad sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud on turule lastud rohkem kui ühes liikmesriigis.
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)
2a.   Kui komisjonil on foorumi raames toimunud läbivaatamise järel põhjust uskuda, et esineb käesolevale määrusele mittevastavuse juhtumeid, võib ta taotleda liikmesriikidelt ning nende riiklikelt tüübikinnitusasutustelt ja turujärelevalveasutustelt lisateavet. Liikmesriigid ja nende vastavad ametiasutused esitavad sellise teabe põhjendamatu viivituseta.
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 b (uus)
2b.   Komisjon teeb igal aastal avalikult kättesaadavaks aruande foorumi tegevuse kohta. Kõnealune aruanne sisaldab foorumil arutlusel olevate küsimuste üksikasjalikku selgitust, nendest aruteludest tulenevaid meetmeid ja nende meetmete põhjendusi, kaasa arvatud juhul, kui meetmete võtmist ei kavandata. Komisjon esitab aruande foorumi tegevuse kohta igal aastal Euroopa Parlamendile.
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 c (uus)
2c.   Kui komisjon tõendab ühisauditi järel, et asjaomane tüübikinnitusasutus on rikkunud käesoleva määruse mis tahes nõuet, teavitab ta sellest viivitamata liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja komisjoni. Komisjon võib võtta kõik vajalikud meetmed mittevastavuse kõrvaldamiseks. Teatavatel juhtudel ja võttes nõuetekohaselt arvesse mittevastavuse laadi, on komisjonil õigus peatada või tühistada asjaomase tüübikinnitusasutuse õiguse võtta vastu taotlusi ELi tüübikinnitustunnistuse saamiseks vastavalt artiklile 21.
Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 c – lõik 1 a (uus)
Kahe kuu jooksul alates sellise õiguse peatamisest või tühistamisest lõike 3 alusel esitab komisjon liikmesriikidele aruande oma järelduste kohta seoses mittevastavusega. Kui see on vajalik juba turule lastud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turvalisuse tagamiseks, annab komisjon asjaomastele tüübikinnitusasutustele korralduse peatada või tühistada mõistliku aja jooksul kõik alusetult väljastatud tunnistused.
Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)
Artikkel 10a
Veebipõhine andmebaas
1.   Komisjon loob veebipõhise andmebaasi tüübikinnitusmenetluste, väljastatud lubade, turujärelevalve ja muude asjakohaste toimingutega seotud teabe turvaliseks elektrooniliseks vahetamiseks riiklike tüübikinnitusasutuste, turujärelevalveasutuste, liikmesriikide ja komisjoni vahel.
2.   Komisjon vastutab juurdepääsu ja korrapäraste värskenduste saamise asjaomaste asutustega kooskõlastamise ning andmebaasis olevate kirjetega seotud andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest.
3.   Liikmesriigid edastavad andmebaasi artikli 25 kohaselt nõutava teabe. Lisaks esitavad liikmesriigid üksikasjad registreeritud sõidukite valmistajatehase tähise ja sõidukile vastavalt nõukogu direktiivile 1999/37/EÜ1a väljastatud registreerimisnumbri kohta ning esitavad komisjonile korrapäraselt värskendusi. See teave peab olema kättesaadav otsinguid võimaldaval kujul.
4.   Komisjon loob liidese andmebaasi ning ELi kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX) ja turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi (ICSMS) vahel, et lihtsustada turujärelevalvetoiminguid ning tagada tarbijatele ja kolmandatele isikutele antava teabe kooskõlastatus, järjepidevus ja täpsus.
5.   Komisjon loob ka avalikult kättesaadava liidese, mis sisaldab IX lisas sisalduvat teavet ning andmeid artikli 24 kohaselt tüübikinnitustunnistuse väljastanud tüübikinnitusasutuse ja artikli 28 kohaselt nõutud katsed läbi viinud tehniliste teenistuste kohta. Komisjon tagab, et kõnealune teave esitatakse otsinguid võimaldaval kujul.
Samuti annab komisjon juurdepääsu kontrollkatsete läbiviimiseks vajalikule teabele vastavalt artikli 9 lõike 4 kohaselt vastu võetud rakendusaktidele.
6.   Andmebaasi osana töötab komisjon välja vahendi, mille abil laadida üles kolmandate isikute katsetulemusi ning kaebusi sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike toimimise kohta. Nimetatud vahendi kaudu esitatud teavet võetakse arvesse seoses artiklites 8 ja 9 ette nähtud turujärelevalvetoimingutega.
7.   Selleks et katsetada siseturu infosüsteemi (IMI) kasutamise sobivust teabe vahetamiseks käesoleva artikli alusel, käivitatakse hiljemalt … [kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] katseprojekt.
__________________
1a Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57).
Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
1.  Tootja tagab, et sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud, mis ta on tootnud ja mis on turule lastud või kasutusele võetud, on toodetud ja saanud tüübikinnituse kooskõlas käesoleva määruse sätetega.
1.  Tootja tagab, et sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud, mis on turule lastud või kasutusele võetud, on toodetud ja saanud tüübikinnituse kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ja et need vastavad ka edaspidi nendele sätetele, olenemata kasutatud katsemeetodist.
Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
Tootja vastutab tüübikinnitusasutuse ees tüübikinnitusmenetluse kõikide aspektide ja toodangu nõuetele vastavuse tagamise eest, olenemata kasutatud katsemeetodist.
Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4
4.  ELi tüübikinnitusega seoses nimetab väljaspool liitu asutatud tootja ühe liidus registreeritud esindaja, kes esindab teda tüübikinnitusasutuse ees. See tootja nimetab ühtlasi turujärelevalve eesmärkidel ühe Euroopa Liidus asuva esindaja, kelleks võib olla sama esindaja, kes nimetati seoses ELi tüübikinnitusega.
4.  ELi tüübikinnitusega seoses nimetab sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike tootja, kes on asutatud väljaspool liitu, ühe liidus registreeritud esindaja, kes esindab teda tüübikinnitusasutuse ees. See tootja nimetab ühtlasi turujärelevalve eesmärkidel ühe Euroopa Liidus asuva esindaja, kelleks võib olla sama esindaja, kes nimetati seoses ELi tüübikinnitusega.
Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)
4a.   ELi tüübikinnituse taotlemisel tagab tootja, et sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike koostamisel ei kasutata strateegiaid ega muid vahendeid, mis muudavad tarbetult kohaldatavate katsemenetluste ajal täheldatud tulemuslikkust, kui neid sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke kasutatakse tingimustes, mille esinemist võib põhjendatult eeldada tavapärase töö ja kasutamise korral.
Tootja avalikustab mis tahes mootori juhtimise strateegiad, mida võidakse kasutada kas riistvara või tarkvara kaudu. Tootja avalikustab kogu asjakohase teabe nimetatud juhtimise strateegiate kohta, sealhulgas kasutatud tarkvara, iga sellise strateegia parameetrid ja tehnilise põhjenduse nende vajalikkuse kohta.
Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5
5.   Tootja vastutab tüübikinnitusasutuse ees tüübikinnitusmenetluse kõikide aspektide ja toodangu nõuetele vastavuse tagamise eest, olenemata sellest, kas tootja on otseselt kaasatud sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku valmistamise kõikidesse etappidesse või mitte.
välja jäetud
Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6 a (uus)
6a.   Tootja uurib keskkonna ning tarbijate tervise ja turvalisuse kaitse eesmärgil tema poolt turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete kohta esitatud kaebusi ja mittevastavusi, koostab kaebuste ja mittevastavuste registri ning teavitab importijaid ja turustajaid sellistest järelevalvemeetmetest.
Kui ohutuse või heitega seotud lisaseadmeid puudutavate kaebuste ja mittevastavuste arv ületab 30 juhtumit või turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete konkreetse tüübi, variandi ja/või versiooni koguarvust ühte protsenti, olenevalt sellest, kumb väärtus on väiksem, edastatakse üksikasjalik teave viivitamata asjaomasele tüübikinnitusasutusele, kes vastutab sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme eest, ja ka komisjonile.
Teave hõlmab probleemi kirjeldust ja andmeid, mis on vajalikud mõjutatud sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme tüübi, variandi ja versiooni kindlakstegemiseks. Neid varajase hoiatuse andmeid kasutatakse tarbijakaebuste võimalike suundumuste kindlakstegemiseks ja selleks, et uurida vajadust tootja algatatud tagasikutsumiste ning liikmesriikide ja komisjoni poolse turujärelevalvetegevuse järele.
Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)
7a.   Tootja tagab, et sõiduki kasutaja nõustub eelneva teabe põhjal kõigi sõiduki kasutamise ajal genereeritavate andmete töötlemise ja edastamisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/6791a. Kui andmete töötlemine ja edastamine ei ole sõiduki ohutu toimimise jaoks kohustuslik, tagab tootja, et sõiduki kasutajal on võimalik andmete edastamine välja lülitada ja et ta saab seda hõlpsasti teha.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1
Tootja, kes leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik või tarvik või lisaseade, mis on turule lastud või kasutusele võetud, ei vasta käesoleva määruse nõuetele või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel, võtab viivitamata ja olenevalt olukorrast asjakohased meetmed sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme vastavusse viimiseks, turult kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks.
Kui tootja leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik või tarvik või lisaseade, mis on turule lastud või kasutusele võetud, ei vasta käesoleva määruse nõuetele või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel, võtab tootja viivitamata ja olenevalt olukorrast asjakohased meetmed sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme vastavusse viimiseks, turult kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks.
Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2
2.  Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab tootja viivitamata mittevastavust ja võetud meetmeid käsitleva üksikasjaliku teabe selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turul kättesaadavaks tehti või kasutusele võeti.
2.  Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab tootja viivitamata mittevastavust ja ohtu ning võetud meetmeid käsitleva üksikasjaliku teabe selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turul kättesaadavaks tehti või kasutusele võeti.
Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1
Tootja säilitab artikli 24 lõikes 4 osutatud infopaketti kümme aastat pärast sõiduki turulelaskmist ja viis aastat pärast süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist.
Tootja säilitab artikli 24 lõikes 4 osutatud infopaketti ning lisaks hoiab sõiduki tootja tüübikinnitusasutustele kättesaadavana artiklis 34 osutatud vastavussertifikaatide koopiat kümme aastat pärast sõiduki ELi tüübikinnituse kehtivuse lõppemist ja viis aastat pärast süsteemi, osa või eraldi seadmestiku ELi tüübikinnituse kehtivuse lõppemist.
Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2
Sõiduki tootja hoiab tüübikinnitusasutusele kättesaadavana artiklis 34 osutatud vastavussertifikaatide koopiat.
välja jäetud
Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1
Tootja esitab riiklikule ametiasutusele selle põhjendatud nõudmise korral tüübikinnitusasutuse kaudu sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust tõendava ELi tüübikinnitustunnistuse või artikli 55 lõikes 1 osutatud loa koopia keeles, mis on riiklikule ametiasutusele kergesti arusaadav.
Tootja esitab riiklikule ametiasutusele või komisjonile selle asutuse või komisjoni põhjendatud nõudmise korral tüübikinnitusasutuse kaudu sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme vastavust tõendava ELi tüübikinnitustunnistuse või artikli 55 lõikes 1 osutatud loa koopia keeles, mis on kergesti arusaadav.
Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2
Tootja teeb riikliku ametiasutusega selle põhjendatud nõudmise korral koostööd mis tahes meetmete osas, mis võetakse vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 20, et kõrvaldada oht, mida põhjustab tema poolt turul kättesaadavaks tehtud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade.
Tootja teeb riikliku ametiasutuse või komisjoniga selle asutuse või komisjoni põhjendatud nõudmise korral koostööd mis tahes meetmete osas, mis võetakse vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 20, et kõrvaldada oht, mida põhjustab tema poolt turul kättesaadavaks tehtud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade.
Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri
Tootja esindajate kohustused seoses turujärelevalvega
Tootja esindajate kohustused
Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Tootja esindaja turujärelevalveasutuse ees täidab ülesandeid tootjalt saadud volituse piires. Volituses sätestatakse, et esindajal on õigus teha vähemalt järgmist:
1.  Tootja esindaja täidab ülesandeid tootjalt saadud volituse piires. Volituses sätestatakse, et esindajal on õigus teha vähemalt järgmist:
Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a
(a)  omada juurdepääsu artiklis 22 osutatud teatmikule ja artiklis 34 osutatud vastavussertifikaadile ühes liidu ametlikus keeles. Need dokumendid tehakse tüübikinnitusasutustele kättesaadavaks kümneks aastaks pärast sõiduki turulelaskmist ja viieks aastaks pärast süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist.
a)  omada juurdepääsu tüübikinnitustunnistusele ja selle lisadele ning vastavussertifikaadile ühes liidu ametlikus keeles. Need dokumendid tehakse tüübikinnitusasutustele ja turujärelevalveasutustele kättesaadavaks kümneks aastaks pärast sõiduki turulelaskmist ja viieks aastaks pärast süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist;
Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b
(b)  esitada tüübikinnitusasutusele selle põhjendatud nõudmise korral sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tootmise vastavust tõendava täieliku teabe ja dokumentatsiooni;
b)  esitada tüübikinnitusasutusele selle põhjendatud nõudmise korral sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tootmise vastavust tõendava täieliku teabe ja dokumentatsiooni, sealhulgas tüübikinnituse tehnilised kirjeldused, ning anda juurdepääsu tarkvarale ja algoritmidele;
Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa
3.  Muudatus peab käsitlema vähemalt järgmiseid punkte:
3.  Volituse muudatus peab käsitlema vähemalt järgmiseid punkte:
Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1
Enne tüübikinnituse saanud sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist kontrollib importija, kas tüübikinnitusasutus on koostanud artikli 24 lõikes 4 osutatud infopaketi ning kas süsteem, osa või eraldi seadmestik kannab nõutud tüübikinnitusmärki ja vastab artikli 11 lõike 7 sätetele.
Enne tüübikinnituse saanud sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist kontrollib importija, kas sellel on kehtiv tüübikinnitustunnistus ning kas osa või eraldi seadmestik kannab nõutud tüübikinnitusmärki ja vastab artikli 11 lõike 7 sätetele.
Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3
3.  Kui importija leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade ei vasta käesoleva määruse ning eeskätt tüübikinnituse nõuetele, siis ei lase ta seda sõidukit, süsteemi, osa või eraldi seadmestikku turule, ei võimalda selle kasutuselevõttu ega registreeri seda seni, kuni see on nõuetega vastavusse viidud. Kui importija leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, teatab ta sellest tootjale ja turujärelevalveasutustele. Tüübikinnituse saanud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul teatab ta sellest ka tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.
3.  Kui importija leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade ei vasta käesoleva määruse nõuetele ning eeskätt kui see ei vasta oma tüübikinnitusele, siis ei lase importija seda sõidukit, süsteemi, osa või eraldi seadmestikku turule, ei võimalda selle kasutuselevõttu ega registreeri seda seni, kuni see on nõuetega vastavusse viidud. Kui importija leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, teatab ta sellest tootjale ja turujärelevalveasutustele. Tüübikinnituse saanud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul teatab ta sellest ka tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.
Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6
6.  Importija uurib tarbijate tervise ja turvalisuse kaitse eesmärgil turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete kohta esitatud kaebusi, koostab kaebuste ja tagasivõtmiste registri ning teatab turustajatele sellistest järelevalvemeetmetest.
6.  Importija uurib tarbijate tervise ja turvalisuse kaitse eesmärgil turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete kohta esitatud kaebusi, koostab kaebuste, mittevastavuste ja tagasivõtmiste registri ning teatab turustajatele sellistest kaebustest ja tagasivõtmistest.
Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)
6a.   Importija teatab asjaomasele tootjale viivitamata kaebustest ja teadetest riskide, võimalike juhtumite või mittevastavuste kohta seoses tema poolt turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmetega.
Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
1.  Kui importija poolt turule lastud sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei ole vastavuses käesoleva määrusega, võtab importija selle sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks viivitamata asjakohaseid meetmeid või kõrvaldab vajaduse korral toote turult või võtab selle kasutajalt tagasi.
1.  Kui importija poolt turule lastud sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei ole vastavuses käesoleva määrusega, võtab importija selle sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks tootja kontrolli all viivitamata asjakohaseid meetmeid või kõrvaldab vajaduse korral toote turult või võtab selle kasutajalt tagasi. Importija teatab sellest ka tootjale ja tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.
Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1
Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab importija viivitamata tõsist ohtu käsitleva üksikasjaliku teabe tootjale ning selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turule lasti.
Kui turule lastud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab importija viivitamata tõsist ohtu käsitleva üksikasjaliku teabe tootjale ning nende liikmesriikide tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turule lasti.
Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1
Enne sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turul kättesaadavaks tegemist, registreerimist või kasutuselevõttu kontrollivad turustajad, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kannab nõutud andmesilti või tüübikinnitusmärki, et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning artiklis 63 nõutud juhised ja ohutusteave asjaomase liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes ning et importija ja tootja on täitnud artikli 11 lõikes 7 ning artikli 14 lõikes 4 sätestatud nõuded.
1.   Enne sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turul kättesaadavaks tegemist, registreerimist või kasutuselevõttu kontrollivad turustajad, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kannab nõutud andmesilti või tüübikinnitusmärki, et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning artiklis 63 nõutud juhised ja ohutusteave asjaomase liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes ning et importija ja tootja on täitnud artikli 11 lõikes 7 ning artikli 14 lõikes 4 sätestatud nõuded.
2.   Turustaja uurib keskkonna ning tarbijate tervise ja turvalisuse kaitse eesmärgil tema poolt turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete kohta esitatud kaebusi ja mittevastavusi. Peale selle teatatakse importijale või tootjale viivitamata kõigist kaebustest ja/või mittevastavustest, mis on seotud sõiduki keskkonnaalaste või ohutusaspektidega.
Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1
1.  Kui turustaja leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesoleva määruse nõuetele, siis ei tee ta seda sõidukit, süsteemi, osa või eraldi seadmestikku turul kättesaadavaks, ei registreeri ega võta kasutusele enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud.
1.  Kui turustaja leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesoleva määruse nõuetele, teatab turustaja sellest tootjale, importijale ja tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele ning ei lase seda sõidukit, süsteemi, osa või eraldi seadmestikku turule, ei registreeri ega võta kasutusele enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud.
Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
2.  Kui turustaja leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik, mille ta on turule lasknud, ei ole vastavuses käesoleva määrusega, teatab ta sellest tootjale või importijale tagamaks, et viivitamata võetakse asjakohased meetmed selle sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks või vajaduse korral toote turult kõrvaldamiseks või kasutajalt tagasi võtmiseks kooskõlas artikli 12 lõikega 1 või artikli 15 lõikega 1.
2.  Kui turustaja leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik, mille ta on turule lasknud, ei ole vastavuses käesoleva määrusega, teatab turustaja sellest tootjale, importijale ja tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele tagamaks, et viivitamata võetakse asjakohased meetmed selle sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks või vajaduse korral toote turult kõrvaldamiseks või kasutajalt tagasi võtmiseks kooskõlas artikli 12 lõikega 1 või artikli 15 lõikega 1.
Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3
3.  Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab turustaja viivitamata tõsist ohtu käsitleva üksikasjaliku teabe tootjale, importijale ning selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turul kättesaadavaks tehti. Turustaja teatab neile ka igast võetud meetmest ning esitab eelkõige andmed tõsise ohu ja tootja võetud parandusmeetmete kohta.
3.  Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab turustaja viivitamata tõsist ohtu käsitleva üksikasjaliku teabe tootjale, importijale ning selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turul kättesaadavaks tehti. Turustaja teatab neile ka igast võetud meetmest ning esitab andmed tootja võetud parandusmeetmete kohta.
Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4
4.  Turustaja teeb riikliku ametiasutusega selle nõudmise korral koostööd mis tahes meetmete osas, mis võetakse vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 20, et kõrvaldada oht, mida põhjustab tema poolt turul kättesaadavaks tehtud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade.
4.  Turustaja teeb riikliku ametiasutuse või komisjoniga selle asutuse või komisjoni põhjendatud nõudmise korral koostööd mis tahes meetmete osas, mis võetakse vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 20, et kõrvaldada oht, mida põhjustab tema poolt turul kättesaadavaks tehtud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade.
Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2
2.  Süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse puhul kehtib üksnes üheastmeline tüübikinnitus.
2.  Ilma et see piiraks IV lisas loetletud õigusaktide nõuete kohaldamist, kehtib süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse puhul üksnes üheastmeline tüübikinnitus.
Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4
4.  Sõiduki viimase valmistusastme ELi tüübikinnitus antakse alles pärast seda, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud, et viimases astmes tüübikinnituse saanud sõiduki tüüp vastab tüübikinnituse andmise ajal kõigile kehtivatele tehnilistele nõuetele. See kontroll hõlmab kõiki mittekomplektsele sõidukitüübile mitmeastmelise menetluse käigus antud tüübikinnitusega hõlmatud nõudeid puudutavate dokumentide kontrolli, isegi kui tüübikinnitus anti erinevale sõidukikategooriale.
4.  Sõiduki viimase valmistusastme ELi tüübikinnitus antakse alles pärast seda, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud, et viimases astmes tüübikinnituse saanud sõiduki tüüp vastab tüübikinnituse andmise ajal kõigile kehtivatele tehnilistele nõuetele vastavalt XVII lisas sätestatud menetlusele. See kontroll hõlmab kõiki mittekomplektsele sõidukitüübile mitmeastmelise menetluse käigus antud tüübikinnitusega hõlmatud nõudeid puudutavate dokumentide kontrolli, sealhulgas juhul, kui tüübikinnitus anti erinevale sõidukikategooriale. See hõlmab ka kontrolli, kas eraldi tüübikinnituse saanud süsteemide toimimine vastab endiselt kõnealustele tüübikinnitustele pärast seda, kui need süsteemid on paigaldatud terviksõidukile.
Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5
5.  Lõikes 1 osutatud tüübikinnituse valik ei mõjuta kohaldatavaid sisulisi nõudeid, millele kinnituse saanud sõidukitüüp peab vastama terviksõiduki tüübikinnituse väljastamise ajal.
5.  Lõikes 1 osutatud tüübikinnituse valik ei mõjuta ühtegi kohaldatavat nõuet, millele kinnituse saanud sõidukitüüp peab vastama terviksõiduki tüübikinnituse väljastamise ajal.
Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6 a (uus)
6a.   Tootja teeb tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks asjaomaste õigusaktide kohaselt nõutud katsete läbiviimiseks vajaliku arvu sõidukeid, osi või eraldi seadmestikke.
Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2
2.  Ühe konkreetse sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kohta võib esitada ainult ühe taotluse ja ainult ühes liikmesriigis.
2.  Ühe konkreetse sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kohta võib esitada ainult ühe taotluse ja ainult ühes liikmesriigis. Kui taotlus on esitatud, ei ole tootjal lubatud menetlust katkestada ja esitada teist taotlust sama tüübi kohta teisele tüübikinnitusasutusele või teisele tehnilisele teenistusele. Ka juhul, kui tüübikinnitus jäetakse andmata või tehnilise teenistuse katse ebaõnnestub, ei ole tootjal lubatud esitada teist taotlust sama tüübi kohta teisele tüübikinnitusasutusele või teisele tehnilisele teenistusele.
Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a
(a)  I lisas nimetatud teabedokument üheastmelise või sega-tüübikinnituse saamiseks või III lisas nimetatud teabedokument järkjärgulise tüübikinnituse saamiseks;
a)  I lisas nimetatud teabedokument terviksõiduki üheastmelise või sega-tüübikinnituse saamiseks või III lisas nimetatud teabedokument terviksõiduki järkjärgulise tüübikinnituse saamiseks või asjaomastes õigusaktides nimetatud teabedokument süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse puhul;
Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt d
(d)  mis tahes täiendav teave, mida tüübikinnitusasutus taotlusmenetluse käigus nõuab.
d)  mis tahes täiendav teave, mida tüübikinnitusasutus tüübikinnitusmenetluse raames nõuab.
Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2
2.  Teatmik esitatakse komisjoni poolt määratud elektroonilisel kujul, kuid selle võib esitada ka paberkandjal.
2.  Teatmik esitatakse elektroonilisel kujul.
Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1
Järkjärgulise tüübikinnitusmenetluse taotlusele peab olema lisatud artikli 22 kohane teatmik ja kõik ELi tüübikinnitustunnistused, sealhulgas katsearuanded, mis on nõutavad IV lisas loetletud kohaldatavate õigusaktide kohaselt.
Järkjärgulise tüübikinnitusmenetluse taotlusele peab olema lisatud artikli 22 kohane teatmik ja kõik ELi tüübikinnitustunnistused, sealhulgas katsearuanded ja teabedokumendid, mis on nõutavad IV lisas loetletud õigusaktide kohaselt.
Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 2
Süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse taotluse puhul on tüübikinnitusasutusel IV lisas loetletud kohaldatavate aktide kohaselt juurdepääs teatmikule kuni terviksõiduki tüübikinnituse väljastamise või andmata jätmiseni.
Süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse taotluse puhul on tüübikinnitusasutusel IV lisas loetletud õigusaktide kohaselt juurdepääs teatmikule ja teabedokumentidele kuni terviksõiduki tüübikinnituse väljastamise või andmata jätmiseni.
Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1
Sega-tüübikinnitusmenetluse taotlusele peab olema lisatud artikli 22 kohane teatmik ja ELi tüübikinnitustunnistused, sealhulgas katsearuanded, mis on nõutavad IV lisas loetletud kohaldatavate õigusaktide kohaselt.
Sega-tüübikinnitusmenetluse taotlusele peab olema lisatud artikli 22 kohane teatmik ja ELi tüübikinnitustunnistused, sealhulgas katsearuanded ja teabedokumendid, mis on nõutavad IV lisas loetletud õigusaktide kohaselt.
Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a
(a)  esimesel astmel – need teatmiku osad ja ELi tüübikinnitustunnistused, mis on baassõiduki asjaomasel komplekteerituse tasemel asjakohased;
a)  esimesel astmel – need teatmiku osad ja ELi tüübikinnitustunnistused ja katsearuanded, mis on baassõiduki asjaomasel komplekteerituse tasemel asjakohased;
Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b
(b)  teisel astmel ja edasistel astmetel – asjaomasel valmistamisetapil asjakohased teatmiku ja ELi tüübikinnitustunnistuse osad koos sõidukile eelmisel valmistamisetapil väljastatud ELi tüübikinnitustunnistuse koopiaga ning üksikasjalik teave sõidukile tootja tehtud muudatuste või lisanduste kohta.
b)  teisel astmel ja edasistel astmetel – asjaomasel valmistamisetapil asjakohased teatmiku ja ELi tüübikinnitustunnistuse osad koos sõidukile eelmisel valmistamisetapil väljastatud ELi terviksõiduki tüübikinnitustunnistuse koopiaga ning üksikasjalik teave sõidukile tootja tehtud muudatuste või lisanduste kohta.
Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2
Punktides a ja b osutatud teabe võib esitada vastavalt artikli 22 lõikele 2.
Punktides a ja b osutatud teave esitatakse vastavalt artikli 22 lõikele 2.
Muudatusettepanek 159
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1
Tüübikinnitusasutusel ja tehnilistel teenistustel peab olema juurdepääs sõidukis kasutatud tarkvarale ja algoritmidele.
Tüübikinnitusasutusel ja tehnilistel teenistustel peab olema juurdepääs sõidukis kasutatud tarkvarale, riistvarale ja algoritmidele koos dokumentatsiooni või muu teabega, mis võimaldab vajalikul ja asjakohasel tasemel mõista sellise tarkvara ja riistvara süsteeme – sealhulgas süsteemide arendamise protsessi ja süsteemide kontseptsiooni – ja funktsioone, mis võimaldavad sõidukil vastata käesoleva määruse nõuetele.
ELi tüübikinnituse kehtivusaja vältel antakse korralise tehnoülevaatuse ajal juurdepääs sõiduki tarkvarale, riistvarale ja algoritmidele, et võimaldada kontrollida, kas käesoleva määruse nõuded on täidetud. Pärast tüübikinnitustunnistuse kehtivuse lõppemist ja juhul, kui nimetatud tunnistuse kehtivust ei pikendata, antakse juurdepääs jätkuvalt taotluse alusel. Sel konkreetsel eesmärgil avalikustatav teave ei tohi olla selline, mis kahjustab ärisaladusena käsitletava teabe ja intellektuaalomandi konfidentsiaalsust. Tootja edastab tüübikinnitusasutusele ja tehnilisele teenistusele – standardvormis – ohutusega seotud süsteeme ja osi ning heidetega seotud süsteemidele ja osadele kohaldatavaid seadistusi või muid kalibreeringuid juhtiva tarkvara versiooni, mida kasutati tüübikinnituse taotluse esitamise ajal. Tarkvara hilisemate ebaseaduslike muudatuste tuvastamiseks on tehnilisel teenistusel õigus märgistada tarkvara vastavate parameetrite abil.
Muudatusettepanek 160
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d
(d)  terviksõiduki järkjärgulise, sega- ja mitmeastmelise tüübikinnituse korral kontrollib tüübikinnitusasutus vastavalt artikli 20 lõikele 4, kas süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele kehtivad eraldi tüübikinnitused vastavalt terviksõiduki tüübikinnituse andmise ajal kehtivatele nõuetele.
d)  terviksõiduki järkjärgulise, sega- ja mitmeastmelise tüübikinnituse korral kontrollib tüübikinnitusasutus vastavalt artikli 20 lõikele 4, kas süsteemidel, osadel ja eraldi seadmestikel on olemas kehtivad eraldi tüübikinnitused vastavalt terviksõiduki tüübikinnituse andmise ajal kehtivatele nõuetele.
Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 2
Infopakett sisaldab sisukorda, milles iga dokumendi kõik leheküljed ja vorm on selgelt tähistatud ja ELi tüübikinnituse menetlemine ajaliselt fikseeritud.
Infopaketti võib säilitada elektrooniliselt ja see sisaldab sisukorda, milles iga dokumendi kõik leheküljed ja vorm on selgelt tähistatud ja ELi tüübikinnituse menetlemine kronoloogiliselt fikseeritud.
Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5
5.  Tüübikinnitusasutus jätab ELi tüübikinnituse andmata, kui ta leiab, et sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastab küll kehtivatele nõuetele, kuid kujutab endast tõsist ohtu turvalisusele, keskkonnale või inimeste tervisele. Sellisel juhul saadab ta teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile kohe üksikasjaliku toimiku, milles põhjendab oma otsust ja esitab oma järeldusi kinnitavad tõendid.
5.  Tüübikinnitusasutus jätab ELi tüübikinnituse andmata, kui ta leiab, et sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastab küll kehtivatele nõuetele, kuid kujutab endast ohtu turvalisusele, keskkonnale või inimeste tervisele. Sellisel juhul saadab ta teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile kohe üksikasjaliku toimiku, milles põhjendab oma otsust ja esitab oma järeldusi kinnitavad tõendid.
Muudatusettepanek 163
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 6 – lõik 1
Kooskõlas artikli 20 lõigetega 4 ja 5 jätab tüübikinnitusasutus ELi tüübikinnituse andmata järkjärgulise, sega- ja mitmeastmelise tüübikinnituse korral, kui ta leiab, et süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei vasta käesoleva määruse nõuetele või IV lisas loetletud õigusaktidele.
Kooskõlas artikliga 20 jätab tüübikinnitusasutus ELi tüübikinnituse andmata järkjärgulise, sega- ja mitmeastmelise tüübikinnituse korral, kui ta leiab, et süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei vasta käesoleva määruse nõuetele või IV lisas loetletud õigusaktidele.
Muudatusettepanek 164
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1
1.  Tüübikinnitusasutus saadab ühe kuu jooksul alates ELi tüübikinnitustunnistuse väljastamisest või muutmisest teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile iga sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi kohta, millele ta on tüübikinnituse andnud, koopia sõiduki ELi tüübikinnitustunnistusest koos selle juurde kuuluvate lisade ja artiklis 23 osutatud katsearuannetega. Koopia saadetakse ühise turvalise elektroonilise vahetussüsteemi kaudu või turvalisel elektroonilisel kujul.
1.  Tüübikinnitusasutus saadab ühe kuu jooksul alates ELi tüübikinnitustunnistuse väljastamisest või muutmisest veebipõhisesse andmebaasi iga sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi kohta, millele ta on tüübikinnituse andnud, koopia sõiduki ELi tüübikinnitustunnistusest koos selle juurde kuuluvate lisade ja artiklis 23 osutatud katsearuannetega.
Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3
3.   Teise liikmesriigi tüübikinnitusasutuse või komisjoni nõudel saadab ELi tüübikinnituse väljastanud tüübikinnitusasutus nõude esitanud tüübikinnitusasutusele ühise turvalise elektroonilise vahetussüsteemi kaudu või turvalisel elektroonilisel kujul ühe kuu jooksul ELi tüübikinnitustunnistuse koopia koos lisadega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 166
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4
4.  Tüübikinnitusasutus teatab viivitamata teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile igast ELi tüübikinnituse andmata jätmisest või tüübikinnituse tühistamisest ning esitab sellise otsuse põhjendused.
4.  Tüübikinnitusasutus teatab viivitamata teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile igast ELi tüübikinnituse andmata jätmisest või tüübikinnituse tühistamisest ning esitab sellise otsuse põhjendused. Samuti ajakohastab ta vastava teabe veebipõhises andmebaasis.
Muudatusettepanek 167
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt d
(d)  terviksõiduki tüübikinnituse korral vastavussertifikaadi täidetud näidis.
d)  terviksõiduki tüübikinnituse korral sõidukitüübi vastavussertifikaadi täidetud näidis.
Muudatusettepanek 168
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1
1.  Vastavust käesoleva määruse tehnilistele nõuetele ja IV lisas loetletud õigusaktidele näidatakse asjakohaste katsetega, mis on kooskõlas IV lisas loetletud asjakohaste õigusaktidega ja mida sooritavad selleks määratud tehnilised teenistused.
1.  ELi tüübikinnitustega seoses kontrollib tüübikinnitusasutus vastavust käesoleva määruse ja IV lisas loetletud asjakohaste õigusaktide tehnilistele nõuetele asjakohaste katsetega, mida sooritavad selleks määratud tehnilised teenistused.
Katsearuannete vorm vastab V lisa 3. liites kehtestatud üldistele nõuetele.
Muudatusettepanek 169
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2
2.  Tootja teeb tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides nõutud katsete tegemiseks vajaliku arvu sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.
2.  Tootja teeb asjaomastele tehnilistele teenistustele ja tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides nõutud katsete tegemiseks vajaliku arvu sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.
Muudatusettepanek 170
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)
3a.   Nõutavad katsed sooritatakse kooskõlas IV lisas loetletud asjakohaste õigusaktidega. Kui asjaomastes õigusaktides sätestatud katsemenetlustes on ette nähtud väärtuste vahemik, on tehnilistel teenistustel võimalik kehtestada lõikes 1 osutatud asjakohaste katsete sooritamiseks kasutatavad parameetrid ja tingimused. Terviksõiduki tüübikinnituse korral tagavad tüübikinnitusasutused, et katsetamiseks valitud sõidukid esindaksid kõige halvemat vastavate kriteeriumite täitmise juhtu ning et valitud sõidukite puhul ei erineks tulemused süstemaatiliselt näitajatest, mis saadakse, kui need sõidukid toimivad tingimustes, mida on mõistlik eeldada tavapärase toimimise ja kasutuse korral.
Muudatusettepanek 348
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 b (uus)
3b.   Selleks et kontrollida vastavust määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punktile 10 ja artikli 5 lõikele 2, võivad komisjon, tüübikinnitusasutused ja tehnilised teenistused kalduda kõrvale standardkatsemenetlustest ja väärtuste vahemikust ning muudavad tingimusi ja parameetreid mitteennustataval viisil, ja nad võivad nii toimides jääda ka väljapoole IV lisas loetletud õigusaktides ette nähtud väärtuseid ja menetlusi.
Muudatusettepanek 171
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2
2.  Terviksõiduki tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus kontrollib, kas statistiliselt asjakohane hulk sõidukeid ja vastavussertifikaate on kooskõlas artiklite 34 ja 35 nõuetega ning kas vastavussertifikaatides esitatud andmed on õiged.
2.  Terviksõiduki tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus kontrollib, kas piisav ja statistiliselt asjakohane hulk sõidukeid ja vastavussertifikaate on kooskõlas artiklite 34 ja 35 nõuetega ning kas vastavussertifikaatides esitatud andmed on õiged.
Muudatusettepanek 172
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4
4.  Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust kinnitatud tüübile, teeb ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus tootja ettevõttes, sealhulgas tootmisrajatistes, võetud näidiste kontrollimisi või katseid, mis on nõutavad ELi tüübikinnituse jaoks.
4.  Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust kinnitatud tüübile, teeb ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus tootja ettevõttes, sealhulgas tootmisrajatistes, võetud näidiste kontrollimisi või katseid, mis on nõutavad ELi tüübikinnituse jaoks. Tüübikinnitusasutus teostab esimesed sellised kontrollimised ühe aasta jooksul alates vastavussertifikaatide väljastamise kuupäevast. Järgnevad kontrollimised korraldab tüübikinnitusasutus vähemalt kord aastas enda määratud juhuslike ajavahemike järel.
Muudatusettepanek 173
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)
4a.   Lõigetes 2 ja 4 osutatud vastavuskontrolli tegemisel määrab tüübikinnitusasutus teise tehnilise teenistuse kui see, mida kasutati esialgsete tüübikinnituskatsete ajal.
Muudatusettepanek 174
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5
5.  ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus, kes teeb kindlaks, et tootja ei tooda enam sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke kooskõlas tüübikinnituse saanud tüübiga või et vastavussertifikaadid ei vasta enam artiklite 34 ja 35 nõuetele, ehkki tootmine jätkub, võtab vajalikud meetmed tagamaks, et toodangu nõuetele vastavuse menetlust järgitakse nõuetekohaselt, või tühistab tüübikinnituse.
5.  ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus, kes teeb kindlaks, et tootja ei tooda enam sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke kooskõlas tüübikinnituse saanud tüübiga, käesoleva määruse nõuetega või IV lisas loetletud õigusaktide nõuetega või et vastavussertifikaadid ei vasta enam artiklite 34 ja 35 nõuetele, ehkki tootmine jätkub, võtab vajalikud meetmed tagamaks, et toodangu vastavuse tagamise korda järgitakse nõuetekohaselt, või tühistab tüübikinnituse. Tüübikinnitusasutus võib otsustada võtta kõik vajalikud artiklite 53 ja 54 kohased piiravad meetmed.
Muudatusettepanek 175
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1
1.  Liikmesriigid kehtestavad riikliku tasustruktuuri, et katta tüübikinnituste ja turujärelevalvetegevuste kulud ning nende poolt määratud tehniliste teenistuste sooritatud tüübikinnituskatsete ja toodangu vastavuse katsete ja ülevaatuste kulud.
1.  Liikmesriigid tagavad oma tüübikinnituste ja turujärelevalvetegevuse kulude katmise. Selleks võivad nad kehtestada teenustasud, rahastada nimetatud tegevust riigieelarvest või neid kaht võimalust kombineerida. Tehnilised teenistused vahetult tasusid sisse ei nõua.
Muudatusettepanek 176
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2
2.  Need riiklikud tasud nõutakse sisse tootjatelt, kes on esitanud asjaomases liikmesriigis tüübikinnituse taotluse. Tehnilised teenistused otseselt tasusid sisse ei nõua.
2.  Teenustasude korral nõutakse need riiklikud tasud sisse tootjatelt, kes on esitanud asjaomases liikmesriigis tüübikinnituse taotluse. Kui teenustasu võetakse toodangu vastavuse kontrollimise eest, nõuavad liikmesriigid tootjatelt toodangu vastavusega seotud riiklikud tasud sisse liikmesriigis, kus toimub tootmine.
Muudatusettepanek 177
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3
3.  Riiklikust tasustruktuurist kaetakse nende vastavuskontrolli ülevaatuste ja katsete kulud, mida teeb komisjon artikli 9 kohaselt. Need osalused moodustavad välised sihtotstarbelised tulud Euroopa Liidu üldeelarvesse vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõikele 426.
3.  Komisjon tagab tema poolt kooskõlas artikliga 9 teha lastud vastavuskontrolli ülevaatuste ja katsete kulude katmise. Kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.
__________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2015. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1–96).
Muudatusettepanek 178
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4
4.  Liikmesriigid teatavad oma riikliku tasustruktuuri üksikasjadest teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Esimene teade esitatakse [käesoleva määruse jõustumise kuupäev + 1 aasta]. Riiklike tasustruktuuride edasistest uuendustest teatatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile kord aastas.
4.  Liikmesriigid teatavad oma finantsmehhanismi või -mehhanismide üksikasjadest teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Esimene teade esitatakse [käesoleva määruse jõustumise kuupäev + üks aasta]. Riiklike tasustruktuuride edasistest uuendustest teatatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile kord aastas.
Muudatusettepanek 179
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5
5.   Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et määrata kindlaks lõikes 1 osutatud riiklike tasude uuendamine, millele on osutatud lõikes 3. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 180
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5
5.  Kui tüübikinnitusasutus leiab, et muudatused infopaketi andmetes on sisulised, nii et kehtiva tüübikinnituse laiendus ei suuda neid hõlmata, keeldub ta ELi tüübikinnituse muutmisest ja nõuab, et tootja taotleks uut ELi tüübikinnitust.
5.  Kui tüübikinnitusasutus leiab, et kehtiva tüübikinnituse laiendus ei suuda muudatusi infopaketi andmetes hõlmata, keeldub ta ELi tüübikinnituse muutmisest ja nõuab, et tootja taotleks uut ELi tüübikinnitust.
Muudatusettepanek 181
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)
ba)   komisjoni või turujärelevalveasutuste poolt läbi viidud vastavuskontrolli katsete tulemused näitavad mis tahes mittevastavust liidu ohutus- või keskkonnaalastele õigusaktidele;
Muudatusettepanek 182
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1
1.  Sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused väljastatakse viieks aastaks ja seda aega ei ole võimalik pikendada. Aegumistähtaeg märgitakse tüübikinnitustunnistusele. Pärast tüübikinnitustunnistuse aegumist võib seda tootja taotlusel uuendada, kui tüübikinnitusasutus on teinud kindlaks, et sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastab kõigile asjakohaste õigusaktide nõuetele, mis käsitlevad seda tüüpi uusi sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.
1.  M1‑ ja N1‑kategooria sõidukite ning lõike 1a kohaselt loetletud süsteemide, osade või eraldi seadmestike tüübikinnitused väljastatakse seitsmeks aastaks ning N2‑, N3‑, M2‑, M3‑ ja O kategooria sõidukite tüübikinnitused väljastatakse kümneks aastaks. Aegumistähtaeg märgitakse ELi tüübikinnitustunnistusele.
Enne tüübikinnitustunnistuse aegumist võib seda tootja taotlusel uuendada, kui tüübikinnitusasutus on teinud kindlaks, et terviksõiduki tüüp vastab kõigile seda kinnitatud tüüpi uusi sõidukeid käsitlevate asjakohaste õigusaktide, sealhulgas katseprotokollide nõuetele. Kui tüübikinnitusasutus teeb kindlaks, et kohaldatakse käesolevat lõiku, ei ole tarvis artikli 28 kohaseid katseid korrata.
Selleks et tüübikinnitusasutus saaks oma ülesandeid täita, esitab tootja oma taotluse kõige varem 12 kuud ja hiljemalt kuus kuud enne ELi tüübikinnitustunnistuse aegumise kuupäeva.
Muudatusettepanek 183
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)
1a.   Süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused väljastatakse põhimõtteliselt ilma aegumistähtajata. Kuna mõningaid süsteeme, osasid ja eraldi seadmestikke võib nende iseloomu või tehniliste omaduste tõttu olla vaja sagedamini ajakohastada, väljastatakse nende tüübikinnitused seitsmeks aastaks. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte, millega käesoleva määruse täiendamiseks kehtestatakse selliste süsteemide, osade ja eraldi seadmestike loetelu, millele nende iseloomu tõttu tuleb väljastada tüübikinnitused üksnes piiratud tähtajaks.
Muudatusettepanek 184
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b
(b)  kui sõidukite tootmine kooskõlas tüübikinnituse saanud sõidukitüübiga vabatahtlikult lõpetatakse;
b)  kui sõidukite tootmine kooskõlas tüübikinnituse saanud sõidukitüübiga vabatahtlikult lõpetatakse, mis loetakse olevat toimunud siis, kui ühtegi asjaomast tüüpi sõidukit ei toodetud kahe eelmise aasta jooksul;
Muudatusettepanek 185
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4
4.  Vastavussertifikaatide allkirjastamiseks volitatud isik(ud) töötavad tootja alluvuses ning on nõuetekohaselt volitatud tagama tootja täielikku juriidilist vastutust sõiduki kavandamise ja valmistamisega seotud aspektide või toodangu vastavuse eest.
4.  Vastavussertifikaatide allkirjastamiseks volitatud isik(ud) töötavad tootja alluvuses ning on nõuetekohaselt volitatud tagama tootja juriidilist vastutust sõiduki kavandamise ja valmistamisega seotud aspektide või toodangu vastavuse eest.
Muudatusettepanek 186
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 a (uus)
3a.   Ettevõtjad lasevad turule üksnes sõidukeid, osi või eraldi seadmestikke, mille märgistus vastab käesoleva määruse nõuetele.
Muudatusettepanek 187
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3
3.  Kui vajalikke meetmeid lõikes 1 osutatud õigusaktide vastuvõtmiseks ei ole võetud, võib komisjon anda oma otsusega ja ajutise ELi tüübikinnituse andnud liikmesriigi taotlusel loa ajutise ELi tüübikinnituse kehtivuse pikendamiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 188
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2
2.  Liikmesriigid võivad otsustada vabastada lõikes 1 osutatud mis tahes sõidukitüübi ühest või mitmest IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud sisulisest nõudest, tingimusel et need liikmesriigid kehtestavad asjakohased alternatiivsed nõuded.
2.  Liikmesriigid võivad otsustada vabastada lõikes 1 osutatud mis tahes sõidukitüübi ühele või mitmele IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud nõudele vastavusest, tingimusel et need liikmesriigid kehtestavad asjakohased alternatiivsed nõuded.
Muudatusettepanek 189
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 a (uus)
2a.   Lisaks tuleks lubada suuremat paindlikkust väikese tootmismahuga VKEdele, kes ei suuda järgida samasuguseid ajapiiranguid nagu suurtootjad.
Muudatusettepanek 190
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)
Kui esimeses lõigus osutatud kolmekuulise ajavahemiku jooksul ei ole vastuväiteid esitatud, loetakse riiklik tüübikinnitus heaks kiidetuks.
Muudatusettepanek 191
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1
1.  Liikmesriigid annavad ELi üksiksõiduki tüübikinnituse sõidukile, mis vastab IV lisa I osa liites 2 sätestatud nõuetele või eriotstarbeliste sõidukite puhul IV lisa II osa nõuetele.
1.  Liikmesriigid annavad ELi üksiksõiduki tüübikinnituse sõidukile, mis vastab IV lisa I osa liites 2 sätestatud nõuetele või eriotstarbeliste sõidukite puhul IV lisa II osa nõuetele. Käesolevat sätet ei kohaldata mittekomplektsete sõidukite suhtes.
Muudatusettepanek 192
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2
2.  Üksiksõiduki ELi tüübikinnituse taotluse esitab tootja, sõiduki omanik või viimase esindaja, tingimusel et esindaja on liidus registreeritud.
2.  Üksiksõiduki ELi tüübikinnituse taotluse esitab sõiduki omanik, tootja või tootja esindaja, tingimusel et esindaja on liidus registreeritud.
Muudatusettepanek 193
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1
1.  Liikmesriik võib otsustada vabastada konkreetse sõiduki, mis on kas ainulaadne või mitte, vastavusest ühe või mitme käesoleva määruse sättega või IV lisas loetletud õigusaktides kehtestatud sisuliste nõuetega, kui see liikmesriik kehtestab asjakohased alternatiivsed nõuded.
1.  Liikmesriik võib otsustada vabastada konkreetse sõiduki, mis on kas ainulaadne või mitte, vastavusest ühe või mitme käesoleva määruse sättega või IV lisas loetletud õigusaktides kehtestatud nõuetega, kui see liikmesriik kehtestab asjakohased alternatiivsed nõuded.
Muudatusettepanek 194
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2
2.  Üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse taotluse esitab tootja, sõiduki omanik või viimase esindaja, tingimusel et esindaja on liidus registreeritud.
2.  Üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse taotluse esitab sõiduki omanik, tootja või tootja esindaja, tingimusel et esindaja on liidus registreeritud.
Muudatusettepanek 195
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 6 – lõik 1
Üksiksõiduki riikliku tüübikinnitustunnistuse vorm põhineb VI lisas esitatud ELi tüübikinnitustunnistuse näidisel ja sisaldab vähemalt andmeid, mis on vajalikud nõukogu direktiivis 1999/37/EÜ28 sätestatud registreerimistaotluse esitamiseks.
Üksiksõiduki riikliku tüübikinnitustunnistuse vorm põhineb VI lisas esitatud ELi tüübikinnitustunnistuse näidisel ja sisaldab vähemalt andmeid, mis sisalduvad VI lisas sätestatud üksiksõiduki ELi tüübikinnitustunnistuse näidises.
__________________
28 Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57).
Muudatusettepanek 196
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3
3.  Liikmesriik lubab lasta turule, registreerida või võtta kasutusele sõidukit, millele teine liikmesriik on artikli 43 kohaselt andnud üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse, välja arvatud juhul, kui sellel liikmesriigil on põhjust arvata, et asjakohased alternatiivsed nõuded, mille kohaselt sõidukile tüübikinnitus anti, ei ole tema nõuetega samaväärsed.
3.  Liikmesriik lubab lasta turule, registreerida või võtta kasutusele sõidukit, millele teine liikmesriik on artikli 43 kohaselt andnud üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse, välja arvatud juhul, kui sellel liikmesriigil on põhjust arvata, et asjakohased alternatiivsed nõuded, mille kohaselt sõidukile tüübikinnitus anti, ei ole tema nõuetega samaväärsed, või et sõiduk ei vasta nendele nõuetele.
Muudatusettepanek 197
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1
1.  Artiklites 43 ja 44 esitatud menetlusi võib kohaldada konkreetse sõiduki suhtes selle järjestikuste komplekteerimisetappide jooksul vastavalt mitmeastmelisele tüübikinnitusele.
1.  Artiklites 42 ja 43 esitatud menetlusi võib kohaldada konkreetse sõiduki suhtes selle järjestikuste komplekteerimisetappide jooksul vastavalt mitmeastmelisele tüübikinnitusele. Mitmeastmelise tüübikinnituse teel tüübikinnituse saanud sõidukite suhtes kohaldatakse XVII lisa.
Muudatusettepanek 198
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2
2.  Artiklites 43 ja 44 esitatud menetlustega ei tohi asendada tavalises järjestuses toimuva mitmeastmelise tüübikinnituse mõnda vaheastet ja neid ei tohi kohaldada sõidukile esimese astme kinnituse saamiseks.
2.  Artiklites 42 ja 43 esitatud menetlustega ei asendata tavalises järjestuses toimuva mitmeastmelise tüübikinnituse mõnda vaheastet ja neid ei kohaldata sõidukile esimese astme kinnituse saamiseks.
Muudatusettepanek 199
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 2
Mittekomplektseid sõidukeid võib turule lasta või kasutusele võtta, kuid sõiduki registreerimise eest vastutavad riiklikud ametiasutused võivad mitte lubada selliste sõidukite registreerimist ja maanteel kasutamist.
Mittekomplektseid sõidukeid võib turule lasta, kuid sõiduki registreerimise eest vastutavad riiklikud ametiasutused võivad mitte lubada selliste sõidukite registreerimist, kasutuselevõttu ja maanteel kasutamist.
Muudatusettepanek 201
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 2
Esimene lõik kehtib üksnes sõidukite suhtes, mis olid juba liidu territooriumil ja mida ei olnud veel turule lastud, registreeritud ega kasutusele võetud, enne kui nende ELi tüübikinnitus kehtivuse kaotas.
Esimene lõik kehtib üksnes sõidukite suhtes, mis olid juba liidu territooriumil ja mida ei olnud veel registreeritud ega kasutusele võetud, enne kui nende ELi tüübikinnitus kehtivuse kaotas.
Muudatusettepanek 202
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – lõik 1
Tootja, kes soovib seerialõpu sõidukeid lõike 1 kohaselt turule lasta, registreerida või kasutusele võtta, esitab sellekohase taotluse ELi tüübikinnituse andnud liikmesriigi riiklikule ametiasutusele. Taotluses tuleb märkida tehnilised või majanduslikud põhjused, mille tõttu nimetatud sõidukid ei vasta uutele tüübikinnitusnõuetele, ja see peab sisaldama asjaomaste sõidukite tehasetähist.
Tootja, kes soovib seerialõpu sõidukeid lõike 1 kohaselt turule lasta, registreerida või kasutusele võtta, esitab sellekohase taotluse ELi tüübikinnituse andnud liikmesriigi tüübikinnitusasutusele. Taotluses tuleb märkida tehnilised või majanduslikud põhjused, mille tõttu nimetatud sõidukid ei vasta uutele tüübikinnitusnõuetele, ja see peab sisaldama asjaomaste sõidukite tehasetähist.
Muudatusettepanek 203
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – lõik 2
Asjaomane riiklik ametiasutus otsustab kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest, kas lubada nimetatud sõidukite turulelaskmist, registreerimist ja kasutuselevõttu asjaomase liikmesriigi territooriumil, ja määrab kindlaks sõidukite arvu, millele võib vastava loa anda.
Asjaomane riiklik tüübikinnitusasutus otsustab kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest, kas lubada nimetatud sõidukite turulelaskmist, registreerimist ja kasutuselevõttu asjaomase liikmesriigi territooriumil, ja määrab kindlaks sõidukite arvu, millele võib vastava loa anda.
Muudatusettepanek 204
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4
4.  Liidus võib turule lasta, registreerida või kasutusele võtta üksnes neid seerialõpu sõidukeid, millel on kehtiv ja vähemalt kolm kuud alates väljaandmise kuupäevast kehtinud vastavussertifikaat, kuid mille tüübikinnitus on kaotanud kehtivuse artikli 33 lõike 2 punkti a kohaselt.
4.  Liidus võib registreerida või kasutusele võtta üksnes neid seerialõpu sõidukeid, millel on kehtiv ja vähemalt kolm kuud alates väljaandmise kuupäevast kehtinud vastavussertifikaat, kuid mille tüübikinnitus on kaotanud kehtivuse artikli 33 lõike 2 punkti a kohaselt.
Muudatusettepanek 205
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 6
6.  Liikmesriigid peavad arvestust nende sõidukite tehasetähiste kohta, mida nad on lubanud käesoleva artikli kohaselt turule lasta, registreerida või kasutusele võtta.
6.  Liikmesriigid peavad arvestust nende sõidukite tehasetähiste kohta, mille nad on käesoleva artikli kohaselt registreerinud või kasutusele võtnud.
Muudatusettepanek 206
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – pealkiri
Riigisiseselt tõsist ohtu kujutavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega tegelemise menetlus
Selliste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike riiklik hindamine, mille puhul kahtlustatakse, et need kujutavad endast tõsist ohtu või ei vasta nõuetele
Muudatusettepanek 207
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1
1.  Ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused, kes on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 ja käesoleva määruse artikli 8 alusel meetmeid või omavad piisavalt põhjust arvata, et käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluv sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele või turvalisusele või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitse valdkondadele, teatavad oma järeldustest viivitamata tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.
1.  Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutustel on turujärelevalvetoimingute või tüübikinnitusasutuse või tootjate esitatud andmete või saadud kaebuste põhjal alust arvata, et käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluv sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele või turvalisusele või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitsega seotud aspektidele või ei vasta käesoleva määruse nõuetele, siis hindavad turujärelevalveasutused asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust kõigile käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega kõigiti koostööd.
Muudatusettepanek 208
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 1
Lõikes 1 osutatud tüübikinnitusasutus koostab seoses asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga hinnangu, mis hõlmab kõiki käesolevas määruses kehtestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad kinnitus- ja turujärelevalveasutusega tihedat koostööd.
välja jäetud
Muudatusettepanek 209
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
Toote riskihindamise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 20.
Muudatusettepanek 210
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 3
Teises lõigus osutatud piiravate meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.
välja jäetud
Muudatusettepanek 211
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3
3.   Asjaomane tüübikinnitusasutus teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele lõikes 1 osutatud hindamistulemustest ja meetmetest, mille võtmist ettevõtjalt nõuti.
välja jäetud
Muudatusettepanek 212
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)
Artikkel 49a
Tõsist ohtu kujutavate või nõuetele mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega tegelemise riiklik menetlus
1.   Kui mõne liikmesriigi turujärelevalveasutus leiab artikli 49 kohase hindamise järel, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele või turvalisusele või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitsega seotud aspektidele või ei vasta käesoleva määruse nõuetele, nõuab ta viivitamatult, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed selle tagamiseks, et asjaomane sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik selle turulelaskmisel, registreerimisel või kasutuselevõtmisel ei kujutaks endast enam seda ohtu ja ei oleks enam nõuetele mittevastav.
2.   Ettevõtja tagab kooskõlas artiklites 11–19 osutatud kohustustega, et kõikide tema poolt liidus turule lastud, registreeritud või kasutusele võetud asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike suhtes võetakse kõik asjakohased parandusmeetmed.
3.   Kui ettevõtja ei võta lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul piisavaid parandusmeetmeid või kui ohu tõttu tuleb kiiresti tegutseda, võtavad riiklikud ametiasutused kõik asjakohased ajutised piiravad meetmed, et keelata asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike nende riigisisesel turul kättesaadavaks tegemine, registreerimine või kasutuselevõtt või seda piirata, need turult kõrvaldada või tagasi võtta.
Käesolevas lõikes osutatud piiravate meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.
Muudatusettepanek 213
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – pealkiri
Teatamis- ja vastuväitemenetlused seoses liikmesriigi tasandil võetud piiravate meetmetega
ELi tasandil võetavad parandus- ja piiravad meetmed
Muudatusettepanek 214
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 1
Riiklikud ametiasutused teatavad artikli 49 lõigete 1 ja 5 alusel võetud piiravatest meetmetest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele.
Liikmesriik, kes võtab artikli 50 lõigete 1 ja 3 alusel parandus- ja piiravaid meetmeid, teavitab sellest viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 22 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu. Asjaomane liikmesriik teatab oma järeldused viivitamata ka tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.
Muudatusettepanek 215
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 2
Esitatud teave peab hõlmama kõiki andmeid, eelkõige mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike identifitseerimiseks vajalikke andmeid, toodete päritolu, väidetava mittevastavuse ja riski olemust, võetud riiklike piiravate meetmete iseloomu ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti.
2.   Esitatud teave peab hõlmama kõiki andmeid, eelkõige asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike identifitseerimiseks vajalikke andmeid, toodete päritolu, mittevastavuse ja/või riski olemust, võetud riiklike parandus- ja piiravate meetmete iseloomu ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Selles märgitakse ühtlasi, kas risk on tingitud ühest või mitmest alljärgnevast tegurist:
a)   sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike mittevastavus nõuetele, mis on seotud inimeste tervise ja turvalisusega, keskkonnakaitsega või muude käesolevas määruses sätestatud avalike huvide kaitse valdkondadega;
b)   puudused IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides.
Muudatusettepanek 216
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2
2.   Artikli 49 lõikes 1 osutatud tüübikinnitusasutus märgib, kas mittevastavus on tingitud ühest või mitmest alljärgnevast tegurist:
välja jäetud
(a)   sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike mittevastavus nõuetele, mis on seotud inimeste tervise ja turvalisusega, keskkonnakaitsega või muude käesolevas määruses sätestatud avalike huvide kaitse valdkondadega;
(b)   puudused IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides.
Muudatusettepanek 217
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3
3.   Kõik liikmesriigid peale menetluse algatanud liikmesriigi teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teabe kättesaamist kõikidest võetud piiravatest meetmetest ja esitavad kogu nende käsutuses oleva lisateabe seoses asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike mittevastavusega ning oma vastuväited, kui nad ei ole teatatud riikliku meetmega nõus.
välja jäetud
Muudatusettepanek 218
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 a (uus)
3a.   Kui ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teavitamist ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses liikmesriigi võetud parandus- või piirava meetmega, siis loetakse meede põhjendatuks. Teised liikmesriigid tagavad, et asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku suhtes võetakse viivitamata samaväärsed parandus- või piiravad meetmed.
Muudatusettepanek 219
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 4
4.  Kui ühe kuu jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe kättesaamist on teine liikmesriik või komisjon esitanud vastuväite seoses liikmesriigi võetud piirava meetmega, siis hindab komisjon meedet vastavalt artiklile 51.
4.  Kui ühe kuu jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teavitamist on teine liikmesriik või komisjon esitanud vastuväite seoses liikmesriigi võetud parandus- või piirava meetmega või kui komisjon on leidnud, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, siis konsulteerib komisjon viivitamata asjaomaste liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega.
Muudatusettepanek 220
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 5
5.  Kui ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teabe kättesaamist ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses liikmesriigi võetud piirava meetmega, siis loetakse meede põhjendatuks. Teised liikmesriigid tagavad, et asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku suhtes võetakse sarnased piiravad meetmed.
5.  Kõnealuse konsulteerimise tulemuste põhjal võtab komisjon vastu rakendusaktid liidu tasandil võetavate ühtlustatud parandus- või piiravate meetmete kohta. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Komisjon adresseerib need rakendusaktid kõikidele liikmesriikidele ning edastab need viivitamata asjaomastele ettevõtjatele. Liikmesriigid hakkavad neid rakendusakte kohaldama viivitamata. Nad teavitavad sellest vastavalt komisjoni.
Muudatusettepanek 221
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 5 a (uus)
5a.   Kui komisjon leiab, et riiklik meede ei ole põhjendatud, võtab komisjon vastu rakendusaktid, milles nõutakse, et asjaomane liikmesriik tühistaks meetme või kohandaks seda. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 222
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 5 b (uus)
5b.   Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks ning mittevastavuse risk on seotud puudustega IV lisas osutatud õigusaktides, esitab komisjon:
a)   õigusaktide puhul vajalikud ettepanekud asjakohaste õigusaktide muutmiseks;
b)   UNECE eeskirjade puhul asjakohaste UNECE eeskirjade muudatusettepanekud kooskõlas nõukogu otsuse 97/836/EÜ III lisa sätetega.
Muudatusettepanek 223
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51
Artikkel 51
välja jäetud
Liidu kaitsemenetlus
1.   Kui artikli 50 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse käigus on esitatud liikmesriigi võetud piirava meetme suhtes vastuväiteid või kui komisjon on leidnud, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, siis pärast konsulteerimist liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega koostab komisjon viivitamata hinnangu riikliku meetme kohta. Hindamise tulemuste põhjal võtab komisjon vastu otsuse selle kohta, kas riiklik meede on õigustatud või mitte. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata asjaomastele ettevõtjatele. Liikmesriigid rakendavad komisjoni otsuse viivitamata ja teatavad sellest komisjonile.
2.   Kui komisjon leiab, et riiklik meede on põhjendatud, siis võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike oma turgudelt kõrvaldamine, ja teatavad sellest komisjonile. Kui komisjon leiab, et riiklik meede ei ole põhjendatud, tühistab asjaomane liikmesriik selle või kohandab seda vastavalt lõikes 1 osutatud komisjoni otsusele.
3.   Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks ning see on seotud puudustega IV lisas loetletud õigusaktides, teeb komisjon ettepaneku järgmiste asjakohaste meetmete võtmiseks:
(a)   õigusaktide puhul teeb komisjon vajalikud ettepanekud asjaomaste õigusaktide muutmiseks;
(b)   UNECE eeskirjade puhul esitab komisjon asjakohaste UNECE eeskirjade muudatusettepanekud kooskõlas nõukogu otsuse 97/836/EÜ II lisa sätetega.
Muudatusettepanek 224
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 a (uus)
Artikkel 51a
Komisjoni järelevalvetoimingute alusel võetavad parandus- ja piiravad meetmed
1.   Kui komisjon pärast artikli 9 kohaseid kontrolle leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kujutab endast tõsist ohtu inimeste tervisele või turvalisusele või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitsega seotud aspektidele või ei vasta käesoleva määruse nõuetele, nõuab ta viivitamatult, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed tagamaks, et asjaomane sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei kujutaks selle turulelaskmisel, registreerimisel või kasutuselevõtmisel endast enam seda ohtu ja ei oleks enam nõuetele mittevastav.
Kui ettevõtja ei võta esimeses lõigus osutatud tähtaja jooksul piisavaid parandusmeetmeid või kui ohu tõttu tuleb kiiresti tegutseda, võtab komisjon vastu rakendusaktid, milles sätestatakse liidu mis tahes parandus- või piiravad meetmed, mille võtmist ta peab liidu tasandil vajalikuks. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Komisjon adresseerib need rakendusaktid kõikidele liikmesriikidele ning edastab need viivitamata asjaomastele ettevõtjatele. Liikmesriigid hakkavad neid rakendusakte kohaldama viivitamata. Nad teavitavad sellest vastavalt komisjoni.
2.   Kui oht või mittevastavus on seotud puudustega IV lisas osutatud õigusaktides, esitab komisjon:
a)   õigusaktide puhul vajalikud ettepanekud asjakohaste õigusaktide muutmiseks;
b)   UNECE eeskirjade puhul asjakohaste UNECE eeskirjade muudatusettepanekud kooskõlas nõukogu otsuse 97/836/EÜ III lisa sätetega.
Muudatusettepanek 225
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52
Artikkel 52
välja jäetud
Nõuetele vastavad sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, mis kujutavad endast tõsist ohtu turvalisusele või suurt kahju tervisele ja keskkonnale
1.   Kui liikmesriik leiab pärast artikli 49 lõike 1 kohast hindamist, et kuigi sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud on kohaldatavate nõuetega kooskõlas või on nõuetekohaselt märgistatud, kaasneb nendega siiski tõsine oht turvalisusele või need võivad tõsiselt kahjustada keskkonda või inimeste tervist, siis nõuab ta, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed tagamaks, et kõnealused sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei põhjusta turulelaskmisel, registreerimisel või kasutuselevõtul enam kõnealust ohtu, või võtaks piiravaid meetmeid, et kõrvaldada sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud turult või võtta need tagasi mõistliku aja jooksul, sõltuvalt ohu olemusest.
Liikmesriik võib keelduda selliste sõidukite registreerimisest senikaua, kui ettevõtja on võtnud kõik asjakohased parandusmeetmed.
2.   Ettevõtja tagab, et kõikide lõikes 1 osutatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike suhtes võetakse asjakohased parandusmeetmed.
3.   Liikmesriik edastab ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud nõudmist komisjonile ja teistele liikmesriikidele kogu olemasoleva teabe, eelkõige andmed, mis on vajalikud asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike identifitseerimiseks, sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike päritolu ja turustusahela identifitseerimiseks ning andmed nendega seotud ohu ning riigisiseselt võetud piiravate meetmete olemuse ja kestuse kohta.
4.   Komisjon konsulteerib viivitamata liikmesriikide ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega ning eelkõige tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusega ja hindab võetud riiklikke meetmeid. Nimetatud hinnangu põhjal otsustab komisjon, kas lõikes 1 osutatud riiklik meede loetakse põhjendatuks või mitte, ning vajaduse korral teeb ettepaneku asjakohaste meetmete kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
5.   Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele ettevõtjatele.
Muudatusettepanek 226
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53
Artikkel 53
välja jäetud
Üldsätted mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike kohta
1.   Kui sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, millel on olemas vastavussertifikaat või millele on kantud tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse saanud tüübile või ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või said tüübikinnituse ebaõigete andmete alusel, võivad tüübikinnitusasutused, turujärelevalveasutused või komisjon võtta senikauaks, kuni asjaomane ettevõtja on võtnud kõik vajalikud parandusmeetmed, et tagada sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike vastavusseviimine, võtta kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 artikliga 21 vajalikke piiravaid meetmeid, et piirata või takistada mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemist, registreerimist või kasutuselevõttu või need turult kõrvaldada või tagasi võtta, kaasa arvatud tüübikinnituse tühistamine ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutuse poolt.
2.   Lõike 1 kohaldamisel käsitatakse kõrvalekaldeid ELi tüübikinnitustunnistuse või infopaketi andmetest kinnitatud tüübile mittevastavusena.
Muudatusettepanek 227
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – pealkiri
Mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega seotud teatamis- ja vastuväitemenetlused
Mittevastav ELi tüübikinnitus
Muudatusettepanek 228
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1
1.  Kui tüübikinnitusasutus või turujärelevalveasutus leiab, et sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel või et sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, millel on olemas vastavussertifikaat või millele on kantud tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse saanud tüübile, võib ta võtta artikli 53 lõike 1 kohaselt kõik asjakohased piiravad meetmed.
1.  Kui tüübikinnitusasutus leiab, et antud tüübikinnitus ei vasta käesolevale määrusele, keeldub ta niisuguse tüübikinnituse tunnustamisest. Ta teavitab tüübikinnitusasutusest, kes ELi tüübikinnituse andis, teisi liikmesriike ning komisjoni.
Muudatusettepanek 229
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2
2.  Samuti nõuab tüübikinnitusasutus, turujärelevalveasutus või komisjon, et ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus kontrolliks, et tootmises olevad sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud vastavad jätkuvalt tüübikinnituse saanud tüübile või et juba turule lastud sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud viidaks vajaduse korral taas nõuetega vastavusse.
2.  Kui ühe kuu jooksul pärast teavitamist kinnitab ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus tüübikinnituse mittevastavust, tühistab see tüübikinnitusasutus tüübikinnituse.
Muudatusettepanek 230
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3
3.   Terviksõiduki tüübikinnituse puhul, kus sõiduki mittevastavus on tingitud süsteemist, osast või eraldi seadmestikust, edastatakse lõikes 2 osutatud taotlus ka tüübikinnitusasutusele, kes andis sellele süsteemile, osale või eraldi seadmestikule ELi tüübikinnituse.
välja jäetud
Muudatusettepanek 231
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4
4.   Mitmeastmelise tüübikinnituse puhul, kus komplektse sõiduki mittevastavus on tingitud süsteemist, osast või eraldi seadmestikust, mis moodustab osa mittekomplektsest sõidukist, või mittekomplektsest sõidukist endast, edastatakse lõikes 2 osutatud taotlus ka tüübikinnitusasutusele, kes andis sellele süsteemile, osale, eraldi seadmestikule või mittekomplektsele sõidukile ELi tüübikinnituse.
välja jäetud
Muudatusettepanek 232
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 5
5.   Pärast lõigetes 1–4 osutatud taotluse kättesaamist koostab ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus seoses asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega hinnangu, mis hõlmab kõiki käesolevas määruses kehtestatud nõudeid. Tüübikinnitusasutus kontrollib ühtlasi andmeid, mille alusel tüübikinnitus anti. Asjaomased ettevõtjad teevad tüübikinnitusasutusega tihedat koostööd.
välja jäetud
Muudatusettepanek 233
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 6
6.   Kui tüübikinnitusasutus, kes on andnud sõidukile, süsteemile, osale või eraldi seadmestikule ELi tüübikinnituse, teeb kindlaks mittevastavuse, siis nõuab ta viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks, ning vajaduse korral võtab ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus esimesel võimalusel ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõude esitamise kuupäevast artikli 53 lõikes 1 osutatud meetmed.
välja jäetud
Muudatusettepanek 234
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 7
7.   Riiklikud ametiasutused, kes võtavad piiravaid meetmeid artikli 53 lõike 1 kohaselt, teatavad sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele.
välja jäetud
Muudatusettepanek 235
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 8 – lõik 1
Kui ühe kuu jooksul alates tüübikinnitusasutuse või turujärelevalveasutuse poolt artikli 53 lõike 1 kohaselt võetud piiravatest meetmetest teatamisest on teine liikmesriik esitanud vastuväite seoses teatatud piirava meetmega või kui komisjon teeb kindlaks mittevastavuse artikli 9 lõike 5 kohaselt, siis konsulteerib komisjon viivitamata liikmesriikide ja asjaomas(t)e ettevõtja(te)ga ja eelkõige tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusega ning hindab võetud riiklikku meedet. Selle hinnangu põhjal võib komisjon otsustada võtta rakendusaktide abil vajalikke artikli 53 lõike 1 kohaseid piiravaid meetmeid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Kui ühe kuu jooksul alates tüübikinnitusasutuse poolt tüübikinnituse andmisest keeldumisest teatamisest on ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus esitanud vastuväite, siis konsulteerib komisjon viivitamata liikmesriikidega ja eelkõige tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusega ning asjaomase ettevõtjaga.
Muudatusettepanek 236
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 8 a (uus)
8a.   Selle hinnangu põhjal võtab komisjon vastu rakendusaktid, mis sisaldavad tema otsust selle kohta, kas lõike 1 alusel vastu võetud ELi tüübikinnituse andmisest keeldumine on põhjendatud. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 237
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 8 b (uus)
8b.   Kui komisjon pärast artikli 9 kohaseid kontrolle leiab, et antud tüübikinnitus ei vasta käesolevale määrusele, siis konsulteerib komisjon viivitamata liikmesriikidega ja eelkõige tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusega ning asjaomase ettevõtjaga. Pärast konsultatsioonide toimumist võtab komisjon vastu rakendusaktid, mis sisaldavad tema otsust selle kohta, kas antud tüübikinnitus vastab käesolevale määrusele. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 238
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 9
9.  Kui ühe kuu jooksul pärast kooskõlas artikli 53 lõikega 1 võetud piiravatest meetmetest teatamist ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses liikmesriigi võetud piirava meetmega, siis loetakse meede põhjendatuks. Teised liikmesriigid tagavad, et asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku suhtes võetakse sarnased piiravad meetmed.
9.  Mittevastava tüübikinnitusega hõlmatud toodete suhtes, mis on juba turul kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse artikleid 49–53.
Muudatusettepanek 239
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55
[...]
välja jäetud
Muudatusettepanek 240
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56
[...]
välja jäetud
Muudatusettepanek 241
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57
Artikkel 57
välja jäetud
Sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike tagasivõtmise üldsätted
1.   Tootja, kellele on antud terviksõiduki tüübikinnitus ja kes on kohustatud sõidukeid võtma tagasi käesoleva määruse artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1, artikli 17 lõike 2, artikli 49 lõike 1 ja 6, artikli 51 lõike 4, artikli 52 lõike 1 ja artikli 53 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel, teatab sellest viivitamata terviksõiduki tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.
2.   Süsteemide, osade või eraldi seadmestike tootja, kellele on antud ELi tüübikinnitus ja kes on kohustatud võtma süsteeme, osi või eraldi seadmestikke tagasi käesoleva määruse artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1, artikli 17 lõike 2, artikli 49 lõike 1 ja 6, artikli 51 lõike 4, artikli 52 lõike 1 ja artikli 53 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel, teatab sellest viivitamata ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.
3.   Tootja pakub tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele välja asjakohased parandusmeetmed, mille abil viia sõidukid, süsteemid, osad või tehnilised seadmestikud vastavusse ja vajaduse korral kõrvaldada määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 20 osutatud tõsine oht.
Tüübikinnitusasutus viib läbi hindamise, et kontrollida, kas väljapakutud parandusmeetmed on piisavad ja piisavalt õigeaegsed, ning teatab heakskiidetud parandusmeetmetest viivitamata teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile.
Muudatusettepanek 242
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58
[...]
välja jäetud
Muudatusettepanek 243
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59
Artikkel 59
välja jäetud
Ettevõtjate õigus ärakuulamiseks ning otsustest ja õiguskaitsevahenditest teatamine
1.   Välja arvatud juhtudel, mis nõuavad kohest tegutsemist tõsise ohu tõttu inimeste tervisele, turvalisusele või keskkonnale, antakse asjaomasele ettevõtjale võimalus esitada riiklikule ametiasutusele märkusi mõistliku aja jooksul enne, kui liikmesriikide ametiasutused võtavad artiklite 49–58 kohaseid mis tahes meetmeid.
Kui meetmed on võetud enne ettevõtja ärakuulamist, siis antakse ettevõtjale võimalus esitada märkusi niipea kui võimalik, ning kohe selle järel vaatab riiklik ametiasutus võetud meetmed läbi.
2.   Iga meetme puhul, mille riiklikud ametiasutused võtavad, esitatakse selle täpsed põhjused.
Kui meede on suunatud konkreetsele ettevõtjale, teatatakse asjaomasele ettevõtjale sellest viivitamata, teatades samal ajal õiguskaitsevahenditest, mis on asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt kättesaadavad, ja kõnealuste õiguskaitsevahendite ajalistest piirangutest.
Kui meede on üldist laadi, avaldatakse see riigi ametlikus teatajas või samaväärses dokumendis.
3.   Riiklike ametiasutuste poolt võetud mis tahes meede tühistatakse viivitamata või seda muudetakse kohe, kui ettevõtja tõendab, et tulemuslikud parandusmeetmed on võetud.
Muudatusettepanek 244
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3 – lõik 2
Delegeeritud õigusaktis sätestatakse UNECE eeskirja või selle muudatuste kohustusliku kohaldamise kuupäevad ning vajaduse korral lisatakse üleminekusätted.
Delegeeritud õigusaktis sätestatakse UNECE eeskirja või selle muudatuste kohustusliku kohaldamise kuupäevad ning sellesse lisatakse vajaduse korral üleminekusätted, eelkõige sõidukite tüübikinnituse, esmase registreerimise ja kasutuselevõtu jaoks ning süsteemide, osade ja eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemise jaoks, kui need on kohaldatavad.
Muudatusettepanek 245
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1
1.  Tootja ei tohi esitada tehnilist teavet, mis on seotud käesolevas määruses või selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides või rakendusaktides sätestatud andmetega sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi kohta ning mis erineb tüübikinnitusasutuse poolt tüübikinnituse saanud tüübi andmetest.
1.  Tootja ei tohi esitada tehnilist teavet, mis on seotud käesolevas määruses, selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides või rakendusaktides või IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud andmetega sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi kohta ning mis erineb tüübikinnitusasutuse poolt tüübikinnituse saanud tüübi andmetest.
Muudatusettepanek 246
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – lõik 1
Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele sõiduki pardadiagnostika andmete, diagnostika- ja muu varustuse, vahendite, sealhulgas mis tahes asjakohase tarkvara ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.
Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele sõiduki pardadiagnostika andmete, diagnostika- ja muu varustuse, vahendite, sealhulgas kasutatava tarkvara olemasolevate allalaaditavate materjalide ja täieliku viiteteabe ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta, standardses vormis ja mittediskrimineeriva kättesaadavuse. Teave esitatakse kergesti kättesaadaval viisil masinloetavate ja elektrooniliselt töödeldavate andmekogudena. Sõltumatutel ettevõtjatel on juurdepääs tootjate ning volitatud edasimüüjate ja remonditöökodade kasutatavatele kaugdiagnostikateenustele.
Muudatusettepanek 247
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – lõik 2
Sõiduki pardadiagnostika andmed ning remondi- ja hooldusteave avaldatakse tootja veebisaidil standardses vormis või, juhul kui see ei ole teabe iseloomu tõttu võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil. Eelkõige tuleb teave teha kättesaadavaks viisil, mis ei ole diskrimineeriv volitatud edasimüüjate ja remonditöökodade tingimuste või juurdepääsuga võrreldes.
Sõiduki pardadiagnostika andmed ning remondi- ja hooldusteave avaldatakse tootja veebisaidil standardses vormis või, juhul kui see ei ole teabe iseloomu tõttu võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil. Sõltumatutele ettevõtjatele, kes ei ole remonditöökojad, antakse teavet samuti masinloetavas vormis, mida on võimalik elektrooniliselt töödelda üldkättesaadavate infotehnoloogia vahendite ja tarkvaraga ning mis võimaldab sõltumatutel ettevõtjatel täita ülesandeid, mis on seotud nende äritegevusega järelturu tarneahelas.
Muudatusettepanek 248
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 a (uus)
3a.   Sõiduki pardadiagnostika, diagnostika, remondi ja hoolduse jaoks tehakse kättesaadavaks sõidukit puudutavate andmete otsevoog standard-andmesideliidese abil, nagu on täpsustatud ÜRO eeskirja nr 83 XI lisa 1. liite punktis 6.5.1.4 ja ÜRO eeskirja nr 49 9B lisas.
Muudatusettepanek 249
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 10
10.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 88, et muuta XVIII lisa, võtmaks arvesse tehnika arengut ja õiguslikke muudatusi ning vältimaks kuritarvitamist, ajakohastades selleks sõiduki pardadiagnostikale ning remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu nõudeid ning võttes vastu ja integreerides lõigetes 2 ja 3 osutatud standardid.
10.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 88, et muuta XVIII lisa, võtmaks arvesse tehnika arengut ja õiguslikke muudatusi ning vältimaks kuritarvitamist, ajakohastades selleks sõiduki pardadiagnostikale ning remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu nõudeid ning võttes vastu ja integreerides lõigetes 2 ja 3 osutatud standardid. Komisjonile antakse ühtlasi õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, luues XVIIIA lisa, et võtta arvesse tehnoloogia arengut traadita laivõrku kasutavas digitaalse andmeside valdkonnas, tagades seega sõltumatute ettevõtjate jaoks jätkuva vahetu juurdepääsu sõidukisisestele andmetele ja ressurssidele ning lisaks konkurentsi erapooletuse tehnilise konstruktsiooni abil.
Muudatusettepanek 250
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2
2.  Lõpptootja esitab sõltumatutele ettevõtjatele terviksõidukit käsitleva teabe.
2.  Mitmeastmelise tüübikinnituse korral vastutab lõpptootja sõiduki pardadiagnostika ning remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse eest seoses oma tootmisastmega või tootmisastmetega ja seosega eelneva astmega või eelnevate astmetega.
Muudatusettepanek 251
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1
1.  Tootja võib võtta mõistlikku ja proportsionaalset tasu juurdepääsu eest sõiduki remondi- ja hooldusteabele, välja arvatud artikli 65 lõikes 8 osutatud teave. Tasu ei tohi takistada juurdepääsu teabele, jättes arvestamata, mil määral sõltumatu ettevõtja seda kasutab.
1.  Tootja võib võtta mõistlikku ja proportsionaalset tasu juurdepääsu eest sõiduki remondi- ja hooldusteabele, välja arvatud artikli 65 lõikes 9 osutatud teave. Tasu ei tohi takistada juurdepääsu teabele, jättes arvestamata, mil määral sõltumatu ettevõtja seda kasutab.
Muudatusettepanek 252
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 3
3.  Kui sõltumatu ettevõtja või sõltumatuid ettevõtjaid esindav kutseorganisatsioon esitab tüübikinnitusasutusele kaebuse tootja suutmatuse kohta järgida artikleid 65–70, teeb tüübikinnitusasutus auditi, et kontrollida tootjapoolset nõuete täitmist.
3.  Kui sõltumatu ettevõtja või sõltumatuid ettevõtjaid esindav kutseorganisatsioon esitab tüübikinnitusasutusele kaebuse tootja suutmatuse kohta järgida artikleid 65–70, teeb tüübikinnitusasutus auditi, et kontrollida tootjapoolset nõuete täitmist. Tüübikinnitusasutus palub terviksõidukile tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusel kaebust uurida ning nõuda seejärel sõiduki tootjalt tõendeid selle kohta, et tema süsteem vastab määrusele. Niisuguse uurimise tulemustest teavitatakse kolme kuu jooksul alates palve esitamisest riiklikku tüübikinnitusasutust ning sõltumatut ettevõtjat või asjaomast kutseorganisatsiooni.
Muudatusettepanek 253
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1
1.  Liikmesriigi poolt kooskõlas artikli 7 lõikega 3 määratud tüübikinnitusasutus (edaspidi tüübikinnitusasutus”) vastutab tehniliste teenistuste, sealhulgas vajaduse korral nende alltöövõtjate või tütarettevõtjate hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve eest.
1.  Liikmesriigi poolt kooskõlas artikli 7 lõikega 3 määratud tüübikinnitusasutus või määruse (EÜ) nr 765/2008 kohane akrediteerimisasutus (üheskoos määrav asutus“) vastutab vastavas liikmesriigis tehniliste teenistuste, sealhulgas vajaduse korral nende alltöövõtjate või tütarettevõtjate hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve eest.
Muudatusettepanek 254
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 2
2.  Tüübikinnitusasutus luuakse, organiseeritakse ning seda juhitakse nii, et kindlustada selle objektiivsus ja erapooletus ja vältida huvide konflikti tehniliste teenistustega.
2.  Määrav asutus luuakse, organiseeritakse ning seda juhitakse nii, et kindlustada selle objektiivsus ja erapooletus ja vältida huvide konflikti tehniliste teenistustega.
Muudatusettepanek 255
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3
3.  Tüübikinnitusasutuse töö korraldatakse nii, et tehnilist teenistust teavitavad töötajad, kes ei ole tehnilise teenistuse hindamist sooritanud isikud.
3.  Määrava asutuse töö korraldatakse nii, et tehnilist teenistust teavitavad töötajad, kes ei ole tehnilise teenistuse hindamist sooritanud isikud.
Muudatusettepanek 256
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 4
4.  Tüübikinnitusasutus ei tohi sooritada neid tegevusi, mida sooritab tehniline teenistus, ega osutada nõustamisteenuseid ärilisel või konkureerival alusel.
4.  Määrav asutus ei tohi sooritada neid tegevusi, mida sooritab tehniline teenistus, ega osutada nõustamisteenuseid ärilisel või konkureerival alusel.
Muudatusettepanek 257
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 5
5.  Tüübikinnitusasutus tagab saadud teabe konfidentsiaalsuse.
5.  Määrav asutus tagab saadud teabe konfidentsiaalsuse.
Muudatusettepanek 258
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 6
6.  Tüübikinnitusasutusel on käesolevas määruses ette nähtud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks piisaval arvul pädevaid töötajaid.
6.  Määraval asutusel on käesolevas määruses sätestatud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks piisaval arvul pädevaid töötajaid.
Muudatusettepanek 259
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 8
8.   Tüübikinnitusasutusele teevad iga kahe aasta tagant vastastikuse hindamise kaks teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutust.
välja jäetud
Liikmesriigid koostavad vastastikuse hindamise aastakava, tagades hindavate ja hinnatavate tüübikinnitusasutuste asjakohase rotatsiooni ning esitavad selle komisjonile.
Vastastikune hindamine sisaldab kontrollkäiku läbivaatuse all oleva ametiasutuse vastutusalasse kuuluvasse tehnilisse teenistusse. Komisjon võib nimetatud hindamisest osa võtta ja otsustada osalemise üle riskianalüüsi põhjal.
Muudatusettepanek 260
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 9
9.   Vastastikuse hindamise tulemused teatatakse kõigile liikmesriikidele ja komisjonile ning tulemuste kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks. Seda arutatakse artiklis 10 sätestatud foorumil, tuginedes komisjoni antud hinnangule tulemuste kohta, ning esitatakse soovitused.
välja jäetud
Muudatusettepanek 261
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 10
10.   Liikmesriik jagab komisjonile ja teistele liikmesriikidele teavet selle kohta, kuidas ta on vastastikuse hindamise aruande soovitusi järginud.
välja jäetud
Muudatusettepanek 262
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt b
(b)  B-kategooria: käesolevas määruses ja IV lisas loetletud õigusaktides osutatud katsete juhendamine, kui neid katseid tehakse tootja või kolmanda poole tegevusüksustes;
b)  B‑kategooria: käesolevas määruses ja IV lisas loetletud õigusaktides osutatud katsete juhendamine, sh katsete ettevalmistamine, kui neid katseid tehakse tootja või kolmanda poole tegevusüksustes; katsed valmistab ette ja selle tegemist juhendab tehnilise teenistuse järelevaataja;
Muudatusettepanek 263
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 3
3.  Tehniline teenistus asutatakse liikmesriigi õiguse alusel ning ta on juriidiline isik, välja arvatud tootja ettevõttesisene akrediteeritud tehniline teenistus, nagu osutatud artiklis 76.
3.  Tehniline teenistus asutatakse liikmesriigi õiguse alusel ning ta on juriidiline isik, välja arvatud tüübikinnitusasutuse juurde kuuluv tehniline teenistus ja tootja ettevõttesisene akrediteeritud tehniline teenistus, nagu on osutatud artiklis 76.
Muudatusettepanek 264
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 5
5.  Tehnilise teenistuse töötajad hoiavad ametisaladust teabe osas, mis on omandatud käesoleva määruse kohaselt täidetavate ülesannete käigus, välja arvatud seoses tüübikinnitusasutusega või kui seda nõuab liidu või liikmesriigi õigus.
5.  Tehnilise teenistuse töötajad hoiavad ametisaladust teabe osas, mis on omandatud käesoleva määruse kohaselt täidetavate ülesannete käigus, välja arvatud seoses määrava asutusega või kui seda nõuab liidu või liikmesriigi õigus.
Muudatusettepanek 265
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Tehniline teenistus peab olema suuteline ellu viima kõiki tegevusi, mille jaoks ta taotleb määramist artikli 72 lõike 1 alusel. Ta tõendab tüübikinnitusasutusele, et omab kõike alljärgnevat:
1.  Tehniline teenistus peab olema suuteline ellu viima kõiki tegevusi, mille jaoks ta taotleb määramist artikli 72 lõike 1 alusel. Ta tõendab määravale asutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele, et omab kõike alljärgnevat:
Muudatusettepanek 266
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1
1.  Tehnilised teenistused võivad määrava tüübikinnitusasutuse nõusolekul sooritada mõnd neile artikli 72 lõike 1 kohaselt määratud tegevust alltöövõtu korras või lasta neid teha tütarettevõtjal.
1.  Tehnilised teenistused võivad määrava asutuse või akrediteerimise korral riikliku akrediteerimisasutuse nõusolekul sooritada mõnd neile artikli 72 lõike 1 kohaselt määratud tegevust alltöövõtu korras või lasta neid teha tütarettevõtjal.
Muudatusettepanek 267
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 2
2.  Kui tehniline teenistus kasutab talle määratud tegevuskategooriate konkreetsete ülesannete täitmiseks alltöövõtjaid või tütarettevõtjat, siis tagab ta, et alltöövõtja või tütarettevõtja vastab artiklites 73 ja 74 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest tüübikinnitusasutusele.
2.  Kui tehniline teenistus kasutab talle määratud tegevuskategooriate konkreetsete ülesannete täitmiseks alltöövõtjaid või tütarettevõtjat, siis tagab ta, et alltöövõtja või tütarettevõtja vastab artiklites 73 ja 74 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest määravale asutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele.
Muudatusettepanek 268
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4
4.  Tehnilised teenistused hoiavad tüübikinnitusasutusele kättesaadavana asjakohaseid dokumente, mis käsitlevad alltöövõtja või tütarettevõtja kvalifikatsiooni hindamist ja nende täidetud ülesandeid.
4.  Tehnilised teenistused hoiavad määravale asutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele kättesaadavana asjakohaseid dokumente, mis käsitlevad alltöövõtja või tütarettevõtja kvalifikatsiooni hindamist ja nende täidetud ülesandeid.
Muudatusettepanek 269
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4 a (uus)
4a.   Tehniliste teenistuste alltöövõtjatest antakse tüübikinnitusasutusele teada ja komisjon avaldab nende nimed.
Muudatusettepanek 270
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 – punkt c a (uus)
ca)   seda on auditeeritud vastavalt artiklile 80, välja arvatud asjaolu, et „tüübikinnitusasutus“ asendatakse kogu tekstis sõnadega „audiitorite ühiskomitee“ ning see täidab vastavalt ülesandeid; audit peab tõendama vastavust punktidele a, b ja c;
Muudatusettepanek 271
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 3
3.  Ettevõttesisesest akrediteeritud tehnilisest teenistusest ei ole vaja komisjoni teavitada artikli 78 tähenduses, kuid tüübikinnitusasutuse nõudmisel annab tootja, mille osaks ta on, või riiklik akrediteerimisasutus teavet tema akrediteerimise kohta.
3.  Ettevõttesisesest tehnilisest teenistusest teavitatakse komisjoni kooskõlas artikliga 78.
Muudatusettepanek 272
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige -1 (uus)
-1.   Taotlust esitav tehniline teenistus peab esitama ametliku taotluse selle liikmesriigi tüübikinnitusasutusele, kus ta taotleb määramist vastavalt V lisa 2. liite 4. punktile. Tegevused, mille jaoks taotlust esitav tehniline teenistus määramist taotleb, peavad olema taotluses nimetatud vastavalt artikli 72 lõikele 1.
Muudatusettepanek 273
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 1
Enne tehnilise teenistuse määramist hindab tüübikinnitusasutus tehnilist teenistust hindamise kontrollküsimustiku alusel, mis sisaldab vähemalt V lisa 2. liites loetletud nõudeid. Hindamine hõlmab kohapealset hindamist taotluse esitanud tehnilise teenistuse ja vajaduse korral liidus või liidust väljaspool paiknevate alltöövõtjate või tütarettevõtjate ruumides.
Enne kui tüübikinnitusasutus määrab tehnilise teenistuse, hindab tüübikinnitusasutus või artikli 71 lõikes 1 osutatud akrediteerimisasutus tehnilist teenistust hindamise ühtlustatud kontrollküsimustiku alusel, mis sisaldab vähemalt V lisa 2. liites loetletud nõudeid. Hindamine hõlmab kohapealset hindamist taotluse esitanud tehnilise teenistuse ja vajaduse korral liidus või liidust väljaspool paiknevate alltöövõtjate või tütarettevõtjate ruumides.
Muudatusettepanek 274
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 2
Vähemalt kahe teise liikmesriigi tüübikinnitusasutuse esindajad moodustavad koos komisjoni esindajaga ühise hindamisrühma ning osalevad koostöös taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutusega taotluse esitanud tehnilise teenistuse hindamisel, kaasa arvatud kohapealne hindamine. Taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi määrav tüübikinnitusasutus võimaldab kõnealustele esindajatele õigeaegse juurdepääsu dokumentidele, mis on vajalikud taotluse esitanud tehnilise teenistuse hindamiseks.
1b.   Kui hindamist teostab tüübikinnitusasutus, osaleb komisjoni esindaja koos määrava asutusega ühises hindamisrühmas, mis viib läbi taotluse esitanud tehnilise teenistuse hindamise, kaasa arvatud kohapealse hindamise. Selle ülesande täitmiseks kasutab komisjon sõltumatuid audiitoreid, kellega sõlmitakse avatud hankemenetluse alusel leping kui kolmandate isikutega. Audiitorid täidavad oma tööülesandeid sõltumatult ja erapooletult. Audiitorid järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi vastavalt kohaldatavale õigusele. Liikmesriigid annavad kogu vajaliku abi, dokumendid ja toetuse, mida audiitorid küsivad, et võimaldada neil oma ülesandeid täita. Liikmesriigid tagavad audiitoritele juurdepääsu kõigile valdustele või valduste osadele ja teabele, sealhulgas arvutisüsteemidele ja tarkvarale, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks.
(Artikli 77 alguses on lõigete järjekorda muudetud ja lõiked ümber nummerdatud)
Muudatusettepanek 275
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 a (uus)
1a.   Kui hindamise viib läbi akrediteerimisasutus, esitab taotluse esitanud tehniline teenistus tüübikinnitusasutusele kehtiva akrediteerimistunnistuse ja vastava hindamisaruande, mis tõendab vastavust nõuetele, mis on sätestatud V lisa 2. liites tegevuste jaoks, milleks taotluse esitanud tehniline teenistus määramist taotleb.
(Artikli 77 alguses on lõigete järjekorda muudetud ja lõiked ümber nummerdatud)
Muudatusettepanek 276
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 c (uus)
1c.   Kui tehniline teenistus on taotlenud määramist mitme tüübikinnitusasutuse poolt vastavalt artikli 78 lõikele 3, viiakse hindamine läbi ainult ühe korra, tingimusel, et tehnilise teenistuse määramisala on selle hindamisega kaetud.
(Artikli 77 alguses on lõigete järjekorda muudetud ja lõiked ümber nummerdatud)
Muudatusettepanek 277
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 5
5.  Liikmesriigid teatavad komisjonile tüübikinnitusasutuse esindajate nimed, keda iga ühiskontrolli puhul kutsutakse.
5.  Liikmesriigid teatavad komisjonile määrava asutuse esindajate nimed, keda iga ühiskontrolli puhul kutsutakse.
Muudatusettepanek 278
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 7 – lõik 1
Tüübikinnitusasutus teatab hindamisaruandest komisjonile ja teiste liikmesriikide määravatele asutustele, lisades dokumentaalsed tõendid, mis kinnitavad, et tehniline teenistus on pädev ja et on kehtestatud tehnilise teenistuse korrapärast järelevalvet tagav kord, millega tagatakse ka edaspidi vastavus käesoleva määruse nõuetele.
Määrav asutus teatab hindamisaruandest komisjonile ja teiste liikmesriikide määravatele asutustele, lisades dokumentaalsed tõendid, mis kinnitavad, et tehniline teenistus on pädev ja et on kehtestatud tehnilise teenistuse korrapärast järelevalvet tagav kord, millega tagatakse ka edaspidi vastavus käesoleva määruse nõuetele.
Muudatusettepanek 279
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 7 – lõik 2
Samuti esitab teavitav tüübikinnitusasutus tõendid asjatundlike töötajate olemasolu kohta, kes jälgivad tehnilist teenistust kooskõlas artikli 71 lõikega 6.
Samuti esitab hindamisaruandest teatav määrav asutus tõendid asjatundlike töötajate olemasolu kohta, kes jälgivad tehnilist teenistust kooskõlas artikli 71 lõikega 6.
Muudatusettepanek 280
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 8
8.  Teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutused ja komisjon võivad hindamisaruande ja dokumentaalsed tõendid läbi vaadata, esitada küsimusi või osutada probleemidele ja taotleda täiendavaid dokumente ühe kuu jooksul pärast hindamisaruande ja dokumentaalsete tõendite esitamist.
8.  Teiste liikmesriikide määravad asutused ja komisjon võivad hindamisaruande ja dokumentaalsed tõendid läbi vaadata, esitada küsimusi või osutada probleemidele ja taotleda täiendavaid dokumente ühe kuu jooksul pärast hindamisaruande ja dokumentaalsete tõendite esitamist.
Muudatusettepanek 281
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 9
9.  Taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutus vastab täiendavaid dokumentaalseid tõendeid puudutavatele küsimustele, märkustele ja taotlustele nelja nädala jooksul alates nende saamisest.
9.  Taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi määrav asutus vastab täiendavaid dokumentaalseid tõendeid puudutavatele küsimustele, märkustele ja taotlustele nelja nädala jooksul alates nende saamisest.
Muudatusettepanek 282
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 10
10.  Teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutused või komisjon võivad esitada üksikult või ühiselt taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutusele soovitusi nelja nädala jooksul alates lõikes 9 osutatud vastuse saamisest. Tüübikinnitusasutus võtab soovitusi arvesse tehnilise teenistuse määramist käsitleva otsuse vastuvõtmise käigus. Kui see tüübikinnitusasutus otsustab jätta teiste liikmesriikide või komisjoni esitatud soovitused arvesse võtmata, esitab ta sellekohased põhjendused kahe nädala jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.
10.  Teiste liikmesriikide määravad asutused või komisjon võivad esitada üksikult või ühiselt taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi määravale asutusele soovitusi nelja nädala jooksul alates lõikes 9 osutatud vastuse saamisest. Määrav asutus võtab soovitusi arvesse tehnilise teenistuse määramist käsitleva otsuse vastuvõtmise käigus. Kui see määrav asutus otsustab jätta teiste liikmesriikide või komisjoni esitatud soovitused arvesse võtmata, esitab ta sellekohased põhjendused kahe nädala jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.
Muudatusettepanek 283
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 – lõik 1
28 päeva jooksul pärast teavitamist võivad liikmesriigid või komisjon esitada kirjalikke vastuväiteid, tuues välja põhjendid kas seoses tehnilise teenistusega või selle järelevalvega tüübikinnitusasutuse poolt. Kui mõni liikmesriik või komisjon esitab vastuväiteid, peatatakse teate mõju. Sellisel juhul konsulteerib komisjon asjaosalistega ja langetab rakendusakti abil otsuse, kas teate mõju peatamine tühistada või mitte. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Ühe kuu jooksul pärast teavitamist võivad liikmesriigid või komisjon esitada kirjalikke vastuväiteid, tuues välja põhjendid kas seoses tehnilise teenistusega või selle järelevalvega määrava asutuse poolt. Kui mõni liikmesriik või komisjon esitab vastuväiteid, peatatakse teate mõju. Sellisel juhul konsulteerib komisjon asjaosalistega ja võtab vastu rakendusaktid, et otsustada, kas teate mõju peatamine tühistada või mitte. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 284
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3
3.  Sama tehnilise teenistuse võivad määrata mitu tüübikinnitusasutust ning nende tüübikinnitusasutuste liikmesriigid võivad sellest komisjonile teatada olenemata nende tegevuste kategooriast või kategooriatest, mida tehniline teenistus hakkab artikli 72 lõike 1 kohaselt ellu viima.
3.  Sama tehnilise teenistuse võivad määrata mitu määravat asutust ning nende määravate asutuste liikmesriigid võivad sellest komisjonile teatada olenemata nende tegevuste kategooriast või kategooriatest, mida tehniline teenistus hakkab artikli 72 lõike 1 kohaselt ellu viima.
Muudatusettepanek 285
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 4
4.  Kui IV lisas loetletud õigusaktis on nõutud, et tüübikinnitusasutus määraks konkreetse organisatsiooni või pädeva asutuse artikli 72 lõikes 1 osutatud tegevuskategooriates puuduva tegevuse sooritamiseks, esitab liikmesriik lõikes 1 osutatud teate.
4.  Kui IV lisas loetletud õigusaktis on nõutud, et määrav asutus määraks konkreetse organisatsiooni või pädeva asutuse artikli 72 lõikes 1 osutatud tegevuskategooriates puuduva tegevuse sooritamiseks, esitab liikmesriik lõikes 1 osutatud teate.
Muudatusettepanek 286
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – lõik 1
Kui tüübikinnitusasutus on veendunud või talle on teatatud, et tehniline teenistus ei vasta enam käesolevas määruses sätestatud nõuetele, siis piirab see ametiasutus määramist või peatab või tühistab selle, sõltuvalt nõuetele mittevastavuse raskusastmest.
Kui määrav asutus on veendunud või talle on teatatud, et tehniline teenistus ei vasta enam käesolevas määruses sätestatud nõuetele, siis piirab see ametiasutus määramist või peatab või tühistab selle, sõltuvalt nõuetele mittevastavuse raskusastmest.
Muudatusettepanek 287
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – lõik 2
Tüübikinnitusasutus teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele viivitamata kõigist teadete peatamistest, piiramistest ja tühistamistest.
Määrav asutus teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele viivitamata kõigist teadete peatamistest, piiramistest ja tühistamistest.
Muudatusettepanek 288
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – lõik 1
Tüübikinnitusasutus teatab teistele tüübikinnitusasutustele ja komisjonile, kui tehnilise teenistuse mittevastavusel on mõju tüübikinnitustunnistustele, mis on väljastatud ülevaatus- ja katsearuannete alusel, mille on väljastanud asjaomane tehniline teenistus.
Määrav asutus teatab teistele määravatele asutustele ja komisjonile, kui tehnilise teenistuse mittevastavusel on mõju tüübikinnitustunnistustele, mis on väljastatud ülevaatus- ja katsearuannete alusel, mille on väljastanud asjaomane tehniline teenistus.
Muudatusettepanek 289
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 3 – lõik 2
Kahe kuu jooksul pärast teate muudatustest teatamist esitab tüübikinnitusasutus komisjonile ja teistele tüübikinnitusasutustele aruande mittevastavuse kohta tehtud järeldustest. Kui see on vajalik turul olevate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turvalisuse tagamiseks, annab määrav tüübikinnitusasutus asjaomastele tüübikinnitusasutustele korralduse peatada või tühistada mõistliku aja jooksul kõik alusetult väljastatud tunnistused.
Kahe kuu jooksul pärast teate muudatustest teatamist esitab määrav asutus komisjonile ja teistele määravatele asutustele aruande mittevastavuse kohta tehtud järeldustest. Kui see on vajalik turul olevate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turvalisuse tagamiseks, annab määrav asutus asjaomastele tüübikinnitusasutustele korralduse peatada või tühistada mõistliku aja jooksul kõik alusetult väljastatud tunnistused.
Muudatusettepanek 290
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa
4.  Muud tunnistused, mis on väljastatud ülevaatus- ja katsearuannete alusel, mille on väljastanud tehniline teenistus, kelle suhtes on teavitus peatatud, piiratud või tühistatud, jäävad kehtima järgmistel tingimustel:
4.  Tüübikinnitustunnistused, mis on väljastatud ülevaatus- ja katsearuannete alusel, mille on väljastanud tehniline teenistus, kelle suhtes on teavitus peatatud, piiratud või tühistatud, jäävad kehtima järgmistel tingimustel:
Muudatusettepanek 291
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – punkt a
a)  teate peatamise korral: tingimusel, et kolme kuu jooksul pärast peatamist kinnitab tüübikinnitustunnistuse väljastanud tüübikinnitusasutus kirjalikult teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile, et täidab peatamise ajal asjaomase tehnilise teenistuse ülesandeid;
a)  määramise peatamise korral: tingimusel, et kolme kuu jooksul pärast peatamist kinnitab tüübikinnitustunnistuse väljastanud tüübikinnitusasutus kirjalikult teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile, et täidab peatamise ajal asjaomase tehnilise teenistuse ülesandeid;
Muudatusettepanek 292
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 4 – punkt b
b)  teate piiramise või tühistamise korral: kolmeks kuuks pärast piiramist või tühistamist. Tunnistused väljastanud tüübikinnitusasutus võib pikendada tunnistuste kehtivust kolme kuu kaupa, kusjuures kokku ei tohi pikendamise kestus ületada 12 kuud, tingimusel et ta võtab sel ajavahemikul enda kanda selle tehnilise teenistuse ülesanded, kelle teade on peatatud või tühistatud.
b)  määramise piiramise või tühistamise korral: kolmeks kuuks pärast piiramist või tühistamist. Tunnistused väljastanud tüübikinnitusasutus võib pikendada tunnistuste kehtivust kolme kuu kaupa, kusjuures kokku ei tohi pikendamise kestus ületada 12 kuud, tingimusel et ta võtab sel ajavahemikul enda kanda selle tehnilise teenistuse ülesanded, kelle teade on peatatud või tühistatud.
Muudatusettepanek 293
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 6
6.  Tehnilise teenistuse määramist saab uuendada üksnes pärast seda, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud, kas tehniline teenistus vastab jätkuvalt käesoleva määruse nõuetele. Hindamine tehakse artiklis 77 sätestatud korras.
6.  Tehnilise teenistuse määramist saab uuendada üksnes pärast seda, kui määrav asutus on kontrollinud, kas tehniline teenistus vastab jätkuvalt käesoleva määruse nõuetele. Hindamine tehakse artiklis 77 sätestatud korras.
Muudatusettepanek 294
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 1
Tüübikinnitusasutus teeb tehniliste teenistuste üle pidevat järelevalvet, et tagada käesoleva määruse artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud nõuete täitmine.
Määrav asutus või akrediteerimise korral riiklik akrediteerimisasutus teeb tehniliste teenistuste üle pidevat järelevalvet, et tagada käesoleva määruse artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud nõuete täitmine.
Muudatusettepanek 295
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 2
Tehniline teenistus esitab nõudmise korral kogu asjakohase teabe ja dokumentatsiooni, mida on vaja, et see tüübikinnitusasutus saaks kontrollida nimetatud nõuete täitmist.
Tehniline teenistus esitab nõudmise korral kogu asjakohase teabe ja dokumentatsiooni, mida on vaja, et see määrav asutus või akrediteerimise korral riiklik akrediteerimisasutus saaks kontrollida nimetatud nõuete täitmist.
Muudatusettepanek 296
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 3
Tehnilised teenistused teatavad viivitamata tüübikinnitusasutusele kõigist muudatustest, eelkõige seoses personali, ruumide, tütarettevõtjate ja alltöövõtjatega, mis võivad mõjutada käesoleva määruse artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites sätestatud nõuete täitmist või suutlikkust sooritada vastavushindamistoiminguid seoses sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestikega, mille hindamiseks nad on määratud.
Tehnilised teenistused teatavad viivitamata määravale asutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele kõigist muudatustest, eelkõige seoses personali, ruumide, tütarettevõtjate ja alltöövõtjatega, mis võivad mõjutada käesoleva määruse artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites sätestatud nõuete täitmist või suutlikkust sooritada vastavushindamistoiminguid seoses sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestikega, mille hindamiseks nad on määratud.
Muudatusettepanek 297
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3 – lõik 1
Selle liikmesriigi tüübikinnitusasutus, kus tehniline teenistus asub, tagab, et asjaomane tehniline teenistus täidab lõikes 2 osutatud kohustuse, välja arvatud juhul, kui on õiguspärane põhjus seda mitte teha.
Selle liikmesriigi määrav asutus, kus tehniline teenistus asub, tagab, et asjaomane tehniline teenistus täidab lõikes 2 osutatud kohustuse, välja arvatud juhul, kui on õiguspärane põhjus seda mitte teha.
(Komisjoni ettepaneku numeratsioon on vale – kaks lõiget kannavad numbrit 3)
Muudatusettepanek 298
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3 – lõik 4
Tehniline teenistus või tüübikinnitusasutus võib nõuda, et teise liikmesriigi ametiasutustele või komisjonile edastatud teavet käsitataks konfidentsiaalsena.
Tehniline teenistus või määrav asutus võib nõuda, et teise liikmesriigi ametiasutustele või komisjonile edastatud teavet käsitataks konfidentsiaalsena.
(Komisjoni ettepaneku numeratsioon on vale – kaks lõiget kannavad numbrit 3)
Muudatusettepanek 299
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3 – lõik 1
Tüübikinnitusasutus hindab vähemalt iga 30 kuu möödudes, kas iga tema vastutuse alla kuuluv tehniline teenistus vastab jätkuvalt artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud nõuetele. See hindamine sisaldab kontrollkäiku igasse tema vastutusalasse kuuluvasse tehnilisse teenistusse.
Määrav asutus hindab vähemalt iga kolme aasta järel, kas iga tema vastutuse alla kuuluv tehniline teenistus vastab jätkuvalt artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud nõuetele, ja esitab hindamistulemused vastutavale liikmesriigile. Hindamise viib läbi ühine hindamisrühm, kes määratakse kooskõlas artikli 77 lõigetes 1–4 kirjeldatud menetlusega, ja hindamine sisaldab kontrollkäiku igasse tema vastutusalasse kuuluvasse tehnilisse teenistusse.
(Komisjoni ettepaneku numeratsioon on vale – kaks lõiget kannavad numbrit 3)
Muudatusettepanek 300
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3 – lõik 2
Kahe kuu jooksul pärast tehnilise teenistuse kohta lõpliku hinnangu andmist esitavad liikmesriigid komisjonile ja teistele liikmesriikidele aruande kõnealuste järelevalvetegevuste kohta. Aruanded sisaldavad hindamise kokkuvõtet, mis tehakse üldsusele kättesaadavaks.
Hindamistulemused teatatakse kõigile liikmesriikidele ja komisjonile ning tulemuste kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks. Seda arutatakse artikli 10 kohaselt loodud foorumil.
(Komisjoni ettepaneku numeratsioon on vale – kaks lõiget kannavad numbrit 3)
Muudatusettepanek 301
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1
Komisjon uurib kõiki juhtumeid, mille puhul tema tähelepanu juhitakse kahtlusele tehnilise teenistuse pädevuse kohta või selle kohta, kas tehniline teenistus täidab jätkuvalt käesoleva määruse kohaselt tema suhtes kehtivaid nõudeid ja kohustusi. Ta võib selliseid uurimisi ka omal algatusel alustada.
Komisjon uurib koostöös vastava liikmesriigi tüübikinnitusasutusega kõiki juhtumeid, mille puhul tema tähelepanu juhitakse kahtlusele tehnilise teenistuse pädevuse kohta või selle kohta, kas tehniline teenistus täidab jätkuvalt käesoleva määruse kohaselt tema suhtes kehtivaid nõudeid ja kohustusi. Ta võib selliseid uurimisi ka omal algatusel alustada.
Muudatusettepanek 302
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2
2.  Osana lõikes 1 osutatud uurimisest konsulteerib komisjon tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutusega. Selle liikmesriigi tüübikinnitusasutus esitab komisjonile selle nõudmisel kogu asjakohase teabe asjaomase tehnilise teenistuse tegevuse ning tema sõltumatuse ja pädevusega seotud nõuete täitmise kohta.
2.  Osana lõikes 1 osutatud uurimisest teeb komisjon koostööd tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutusega. Selle liikmesriigi tüübikinnitusasutus esitab komisjonile selle nõudmisel kogu asjakohase teabe asjaomase tehnilise teenistuse tegevuse ning tema sõltumatuse ja pädevusega seotud nõuete täitmise kohta.
Muudatusettepanek 303
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 4
4.  Teabevahetust koordineerib artiklis 10 osutatud foorum.
4.  Teabevahetust koordineerib artikli 10 kohaselt loodud foorum.
Muudatusettepanek 304
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1
1.  Kui tehnilise teenistuse määramise aluseks on akrediteerimine määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses, tagavad liikmesriigid, et riiklik akrediteerimisasutus, mis on akrediteerinud konkreetse tehnilise teenistuse, saaks tüübikinnitusasutuselt järjepidevalt teavet ja aruandeid vahejuhtumite kohta ja muud tehnilise teenistuse poolt kontrollitavate valdkondadega seotud teavet, juhul kui see teave on asjakohane tehnilise teenistuse töö tulemuste hindamise seisukohalt.
1.  Kui tehnilise teenistuse määramise aluseks on samuti akrediteerimine määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses, tagavad liikmesriigid, et riiklik akrediteerimisasutus, mis on akrediteerinud konkreetse tehnilise teenistuse, saaks tüübikinnitusasutuselt järjepidevalt teavet ja aruandeid vahejuhtumite kohta ja muud tehnilise teenistuse poolt kontrollitavate valdkondadega seotud teavet, juhul kui see teave on asjakohane tehnilise teenistuse töö tulemuste hindamise seisukohalt.
Muudatusettepanek 305
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – punkt a
(a)  nad võimaldavad oma tüübikinnitusasutusel tehnilise teenistuse tegevust vastavushindamise ajal jälgida;
a)  nad võimaldavad oma tüübikinnitusasutusel või ühisel hindamisrühmal, nagu on kirjeldatud artikli 77 lõikes 1, tehnilise teenistuse tegevust tüübikinnitusega seotud katsetamise ajal jälgida;
Muudatusettepanek 306
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2
2.  Artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 10 lõikes 3, artikli 22 lõikes 3, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõike 2, artikli 28 lõikes 5, artikli 29 lõikes 6, artikli 34 lõikes 2, artikli 55 lõigetes 2 ja 3, artikli 56 lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 65 lõikes 10, artikli 76 lõikes 4 ja artikli 90 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest.
2.  Artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 7a, artikli 10 lõikes 3, artikli 22 lõikes 3, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõike 2, artikli 28 lõikes 5, artikli 29 lõikes 6, artikli 33 lõikes 1a, artikli 34 lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 65 lõikes 10, artikli 76 lõikes 4 ja artikli 90 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest.
Muudatusettepanek 307
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 3
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 10 lõikes 3, artikli 22 lõikes 3, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõikes 2, artikli 28 lõikes 5, artikli 29 lõikes 6, artikli 34 lõikes 2, artikli 55 lõigetes 2 ja 3, artikli 56 lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 65 lõikes 10, artikli 76 lõikes 4 ja artikli 90 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 7a, artikli 10 lõikes 3, artikli 22 lõikes 3, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõikes 2, artikli 28 lõikes 5, artikli 29 lõikes 6, artikli 33 lõikes 1a, artikli 34 lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 65 lõikes 10, artikli 76 lõikes 4 ja artikli 90 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 308
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 3 a (uus)
3a.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
Muudatusettepanek 309
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 5
5.  Artikli 4 lõike 2, artikli 5 lõike 2, artikli 10 lõike 3, artikli 22 lõike 3, artikli 24 lõike 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõike 2, artikli 28 lõike 5, artikli 29 lõike 6, artikli 34 lõike 2, artikli 55 lõigete 2 ja 3, artikli 56 lõike 2, artikli 60 lõike 3, artikli 65 lõike 10, artikli 76 lõike 4 ja artikli 90 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
5.  Artikli 4 lõike 2, artikli 5 lõike 2, artikli 6 lõike 7a, artikli 10 lõike 3, artikli 22 lõike 3, artikli 24 lõike 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõike 2, artikli 28 lõike 5, artikli 29 lõike 6, artikli 33 lõike 1a, artikli 34 lõike 2, artikli 60 lõike 3, artikli 65 lõike 10, artikli 76 lõike 4 ja artikli 90 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
Muudatusettepanek 353
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – pealkiri
Karistused
Karistused ja kohustused
Muudatusettepanek 310
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1
1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mis määratakse, kui ettevõtjad ja tehnilised teenistused ei täida käesoleva määruse artiklites, eelkõige artiklites 11–19, 72–76, 84 ja 85 sätestatud kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende karistuste kohaldamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mis määratakse, kui ettevõtjad ja tehnilised teenistused ei täida käesoleva määruse artiklites sätestatud kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende karistuste kohaldamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Eelkõige peavad karistused olema proportsionaalsed asjaomase liikmesriigi turul registreeritud mittevastavate sõidukite arvuga või asjaomase liikmesriigi turul kättesaadavaks tehtud mittevastavate süsteemide, osade või eraldi seadmestike arvuga.
Muudatusettepanek 311
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2 – punkt a
(a)  valeandmete esitamine tüübikinnituse andmise menetluse või tühistamiseni viiva menetluse ajal;
a)  valeandmete esitamine tüübikinnituse andmise menetluse ajal või XI peatüki kohaste parandus- või piiravate meetmete kohaldamiseni viiva menetluse ajal;
Muudatusettepanek 312
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2 – punkt b
(b)  katsetulemuste võltsimine tüübikinnituse saamiseks;
b)  tüübikinnituse või turujärelevalve katsetulemuste võltsimine, sealhulgas kinnituse andmine ebaõigete andmete alusel;
Muudatusettepanek 313
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2 – punkt c a (uus)
ca)   tehniliste teenistuste puudulik vastavus nende määramiseks ettenähtud nõuetele;
Muudatusettepanek 354
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2 – punkt c b (uus)
(cb)   kui vastavuse eesmärgil tehtud katsete või kontrollide abil või alternatiivsel viisil tehakse kindlaks, et sõidukid, osad, süsteemid või eraldi seadmestikud ei vasta käesolevas määruses või IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud tüübikinnituse nõuetele või tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel.
Muudatusettepanek 314
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 3 – punkt b
(b)  tüübikinnitust nõudvate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemine ilma sellise tüübikinnituseta või sel eesmärgil dokumentide või märgistuse võltsimine.
b)  tüübikinnitust nõudvate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemine ilma sellise tüübikinnituseta või sel eesmärgil dokumentide, vastavussertifikaatide, andmesiltide või tüübikinnitusmärkide võltsimine.
Muudatusettepanek 315
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 5
5.  Liikmesriigid esitavad komisjonile igal aastal aruande kehtestatud karistuste kohta.
5.  Liikmesriigid saadavad teate kehtestatud karistuste kohta artikli 25 kohaselt loodud veebipõhisesse andmebaasi. Teated tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast karistuse kehtestamist.
Muudatusettepanek 355
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 5 a (uus)
5a.   Kui tehakse kindlaks, et sõidukid, osad, süsteemid või eraldi seadmestikud ei vasta käesolevas määruses või IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud tüübikinnituse nõuetele, peaksid ettevõtjad asjaomaste sõidukite omanikele mittevastavusest või tagasivõtmisest põhjustatud kahju eest vastutust kandma.
Muudatusettepanek 316
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1
Kui artikli 9 lõigetes 1 ja 4 või artikli 54 lõikes 1 osutatud komisjonipoolne vastavuskontroll toob ilmsiks sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku mittevastavuse käesoleva määruse nõuetele, võib komisjon määrata asjaomasele ettevõtjale käesoleva määruse rikkumise eest haldustrahve. Kehtestatud haldustrahvid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Eelkõige peavad trahvid olema proportsionaalsed liidu turul registreeritud mittevastavate sõidukite arvuga või liidu turul kättesaadavaks tehtud mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike arvuga.
Kui artikli 9 lõigetes 1 ja 4 või artikli 54 lõikes 1 osutatud komisjonipoolne või artikli 8 lõikes 1 osutatud turujärelevalveasutuse poolne vastavuskontroll toob ilmsiks sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku mittevastavuse käesoleva määruse nõuetele, võib komisjon määrata asjaomasele ettevõtjale käesoleva määruse rikkumise eest haldustrahve. Kehtestatud haldustrahvid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Eelkõige peavad trahvid olema proportsionaalsed liidu turul registreeritud mittevastavate sõidukite arvuga või liidu turul kättesaadavaks tehtud mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike arvuga.
Muudatusettepanek 317
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2
Komisjoni kehtestatud haldustrahvid ei lisandu artikli 89 kohaselt liikmesriikide poolt sama rikkumise eest määratud karistustele ega ületa 30 000 eurot nõuetele mittevastava sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kohta.
Komisjoni kehtestatud haldustrahvid ei lisandu artikli 89 kohaselt liikmesriikide poolt sama rikkumise eest määratud karistustele.
Komisjoni kehtestatud haldustrahvid ei ületa 30 000 eurot nõuetele mittevastava sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kohta.
Muudatusettepanek 318
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
3a)   Artiklisse 5 lisatakse lõike 2 punkti c järele järgmised lõigud:
„Tootjad, kes soovivad ELi tüübikinnitust sõidukile, mis kasutab BESi, AESi või katkestusseadet käesoleva määruse või määruse (EL) 2016/646 määratluse kohaselt, esitavad tüübikinnitusasutusele kogu teabe, sh tehnilised põhjendused, mida tüübikinnitusasutus võib põhjendatult nõuda, et aidata kindlaks määrata, kas BES või AES on katkestusseade ning kas katkestusseadmete kasutamise keelule võib kohaldada erandit käesoleva artikli alusel.
Tüübikinnitusasutus ei anna ELi tüübikinnitust seni, kuni see on hindamise lõpetanud ning teinud kindlaks, et sõidukitüüp ei ole varustatud keelatud katkestusseadmega kooskõlas käesoleva artikli ja määrusega (EÜ) nr 692/2008.“
Muudatusettepanek 345
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 11a – lõige 1 – punkt b a (uus)
ba)   tegelikes sõidutingimustes mõõdetud kütusekulu ja CO2 heite väärtused tehakse üldsusele kättesaadavaks.
Muudatusettepanek 346
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 14 a (uus)
(6a)   Lisatakse artikkel 14a:
„Artikkel 14a
Läbivaatamine
Komisjon vaatab läbi I lisas sätestatud heitkoguste piirväärtused eesmärgiga parandada liidu õhukvaliteeti ja saavutada liidu välisõhu kvaliteedi piimäärad ja samuti WHO soovitatud määrad ning esitada vajaduse korral ettepanekud uuteks tehnoloogia seisukohalt neutraalseteks Euro 7 kohasteks heitkoguste piirväärtusteks, mida kohaldatakse 2025. aastaks kõigile liidu turule lastud M1- ja N1-kategooria sõidukitele.“
Muudatusettepanek 319
Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – punkt 1 – teine tulp
Ühikud
Ühikud
1 000
1500
0
0
1000
1500
0
1500
0
0
0
0
Muudatusettepanek 320
Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – punkt 2 – teine tulp
Ühikud
Ühikud
100
250
250
250
500 kuni 31. oktoobrini 2016
500 kuni 31. oktoobrini 2016
250 alates 1. novembrist 2016
250 alates 1. novembrist 2016
250
250
500
500
250
250
Muudatusettepanek 321
Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – I osa – tabel

Komisjoni ettepanek

Detail nr

Osa kirjeldus

Toimivusnõue

Katsemenetlus

Märgistusnõue

Pakendamisnõuded

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek

Detail nr

Osa kirjeldus

Toimivusnõue

Katsemenetlus

Märgistusnõue

Pakendamisnõuded

1

Heitgaaside katalüsaatorid ja nende substraadid

NOx-heide

Euroopa standardid

Sõiduki tüüp ja versioon

 

2

Turboülelaadurid

CO2- ja NOx-heide

Euroopa standardid

Sõiduki tüüp ja versioon

 

3

Turboülelaadurist erinev kütuse/õhu segu kompressori süsteem

CO2- ja NOx-heide

Euroopa standardid

Sõiduki tüüp ja versioon

 

4

Diiselmootorite tahkete osakeste filtrid

PM

Euroopa standardid

Sõiduki tüüp ja versioon

 

Muudatusettepanek 322
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa
2.  Sõidukite pardadiagnostikaseadmete andmete ning remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus
2.  Sõidukite pardadiagnostikaseadmete andmete ning remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus
Muudatusettepanek 323
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.8.
2.8.  Seoses määruse nr 595/2009/EÜ rakendusalasse kuuluvate kategooriate sõidukitega, punkti 2.6.2 kohaldamise korral ning juhul, kui tootjad kasutavad oma frantsiisivõrgustikes standarditele ISO 22900 „Sõiduki kommunikatsiooni moodulliides (MVCI)” ja ISO 22901 „Avatud diagnostikaandmevahetus (ODX)” vastavaid diagnostika- ja katsevahendeid, peavad ODX-failid olema sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadavad tootja veebisaidi kaudu.
2.8.  Punkti 2.6.2 kohaldamise korral ning juhul, kui tootjad kasutavad oma frantsiisivõrgustikes standarditele ISO 22900 „Sõiduki kommunikatsiooni moodulliides (MVCI)” ja ISO 22901 „Avatud diagnostikaandmevahetus (ODX)” vastavaid diagnostika- ja katsevahendeid, peavad ODX-failid olema sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadavad tootja veebisaidi kaudu.
Muudatusettepanek 324
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.8 a (uus)
2.8a.   Sõiduki pardadiagnostika, diagnostika, remondi ja hoolduse jaoks tehakse kättesaadavaks sõidukit puudutavate andmete otsevoog standardse andmesideliidese jadapordi kaudu, nagu on kindlaks määratud UNECE eeskirja nr 83 11. lisa 1. liite punktis 6.5.1.4 ja UNUECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3.
Muudatusettepanek 325
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 3
Teave kõikide sõidukiosade kohta, millega sõiduki tootja on varustanud sõiduki, mis kannab tehasetähist ja on identifitseeritav muude tunnuste alusel, nagu telgede vahekaugus, mootori võimsus, viimistlus või lisavarustus, ning mida võib asendada varuosadega, mida sõiduki tootja pakub oma volitatud remonditöökodadele või edasimüüjatele või kolmandatele isikutele viitega originaalvarustuse osanumbrile, tehakse kättesaadavaks andmebaasis, millele on ka sõltumatutel ettevõtjatel kerge ligi pääseda.
Teave kõikide sõidukiosade kohta, millega sõiduki tootja on varustanud sõiduki, mis kannab tehasetähist ja on identifitseeritav muude tunnuste alusel, nagu telgede vahekaugus, mootori võimsus, viimistlus või lisavarustus, ning mida võib asendada varuosadega, mida sõiduki tootja pakub oma volitatud remonditöökodadele või edasimüüjatele või kolmandatele isikutele viitega originaalvarustuse osanumbrile, tehakse masinloetaval kujul ja elektrooniliselt töödeldavate andmestikena kättesaadavaks andmebaasis, millele on ka sõltumatutel ettevõtjatel kerge ligi pääseda.
Muudatusettepanek 326
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – punkt 6 – alapunkt 6.3.
6.3.  Sõidukite andmetele juurdepääsu foorum, mida mainiti artiklis 70, määrab kindlaks tehnika arengule vastavad parameetrid, mille kohaselt neid nõudeid täidetakse. Selleks peab sõltumatu ettevõtja saama heakskiidu või volituse dokumentide alusel, mis tõendavad, et ta tegeleb õiguspärase majandustegevusega ega ole kuritegudes süüdi mõistetud.
6.3.  Sõidukite andmetele juurdepääsu foorum, mida mainiti artiklis 70, määrab kindlaks tehnika arengule vastavad parameetrid, mille kohaselt neid nõudeid täidetakse. Selleks peab sõltumatu ettevõtja saama heakskiidu või volituse dokumentide alusel, mis tõendavad, et ta tegeleb õiguspärase majandustegevusega ega ole vastavasisulistes kuritegudes süüdi mõistetud.
Muudatusettepanek 327
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – punkt 6 – alapunkt 6.4.
6.4.  Seoses sõidukitega, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 595/2009 rakendusalasse, toimub juhtseadiste ümberprogrammeerimine vastavalt standardile ISO 22900-2 või SAE J2534 või TMC RP1210B, kasutades omandiõigusega hõlmamata riistvara. Kasutada võib ka Ethernetti, järjestikliidest või kohtvõrku (LAN) ning muid kandjaid, nagu laserplaat (CD), digitaaluniversaalplaat (DVD) ja pooljuhtmälu seade ehk mälupulk, auto teabe- ja meelelahutuskeskuste jaoks (nt navigatsioonisüsteemid, telefon), kuid tingimusel, et selleks ei oleks nõutav omandiõigusega kaitstud sidetarkvara (nt draiverid või pluginad) või riistvara. Et tagada standardile ISO 22900-2 või SAE J2534 või TMC RP1210B vastava tootjaspetsiifilise rakenduse ja andmesideliidese ühilduvus, võimaldab tootja sõltumatult välja töötatud andmesideliideste valideerimist või andmeid, ning andmesideliidese tootjale selliseks valideerimiseks nõutud spetsiaalse riistvara rentimist. Sellise valideerimise või andmete ja riistvara tasude suhtes kohaldatakse artikli 67 lõikes 1 sätestatud tingimusi.
6.4.  Juhtseadiste ümberprogrammeerimine toimub vastavalt standardile ISO 22900‑2 või SAE J2534 või TMC RP1210, kasutades omandiõigusega hõlmamata riistvara.
Kui ümberprogrammeerimine või diagnostika toimub standardile ISO 13400 vastavat DoIPd kasutades, peab see vastama esimeses lõigus osutatud standardite nõuetele.
Kui sõiduki tootjad kasutavad täiendavaid omandiõigusega kaitstud sideprotokolle, siis tehakse need protokolli spetsifikatsioonid sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadavaks.
Et tagada standardile ISO 22900‑2 või SAE J2534 või TMC RP1210 vastava tootjaspetsiifilise rakenduse ja andmesideliidese ühilduvus, võimaldab tootja kuue kuu jooksul alates tüübikinnituse saamisest sõltumatult välja töötatud andmesideliideste valideerimist ja tagab katsekeskkonna, sh andmed sideprotokollide tehniliste tingimuste kohta, ning võimaldab andmesideliidese tootjale selliseks valideerimiseks nõutud spetsiaalse riistvara rentimist. Sellise valideerimise või andmete ja riistvara tasude suhtes kohaldatakse artikli 67 lõikes 1 sätestatud tingimusi.
Asjakohane vastavuse täitmine tuleb tagada kas volitades CENi asjakohaseid vastavusstandardeid välja töötama või kasutades olemasolevaid standardeid, nagu SAE J2534‑3.
Sellise valideerimise või andmete ja riistvara tasude suhtes kohaldatakse artikli 67 lõikes 1 sätestatud tingimusi.
Muudatusettepanek 328
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – punkt 6 – alapunkt 6.8 a (uus)
6.8a.   Kui tootja veebilehelt kättesaadavad sõidukite OBD‑seadmete andmed ning remondi- ja hooldusandmed ei sisalda konkreetset teavet, mis on vajalik alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate lisasüsteemide projekteerimiseks ja tootmiseks, peab alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate lisasüsteemide tootjal, keda need andmed huvitavad, olema võimalik saada I lisas sätestatud teabedokumendi punktides 1, 3 ja 4 sätestatud andmed taotluse korral otse tootjalt. Selleks vajalikud kontaktandmed tuleb tootja veebisaidil selgelt esitada ning teave tuleb anda 30 päeva jooksul. Kõnealuste andmete esitamise kohustus kehtib üksnes UNECE eeskirja nr 115 kohaste alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate lisasüsteemide suhtes ning UNECE eeskirja nr 115 kohaste süsteemide koosseisu kuuluvate alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate osiste suhtes, ning andmed tuleb esitada üksnes taotluse korral, mis sisaldab andmetaotluse objektiks oleva sõidukimudeli täpset kirjeldust ning kinnitust, et andmeid vajatakse UNECE eeskirja nr 115 kohaste alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate lisasüsteemide või ‑osiste väljatöötamiseks.
Muudatusettepanek 329
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – punkt 7 a (uus)
7a.   Sõiduki tootjad teevad veebiteenuse või allalaadimise kaudu kättesaadavaks elektroonilise andmestiku (või nõutud alamandmestiku), mis sisaldab kõiki tehasetähiseid koos igale tehasetähisele vastavate erinõuete ja konfiguratsiooninäitajatega, mis on algselt sõidukisse paigaldatud.
Muudatusettepanek 330
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – punkt 7 b (uus)
7b.   Elektroonikasüsteemide turvalisust käsitlevad sätted
7b.1.   Igal heitekontrolliarvutiga sõidukil peab saama vältida andmete muutmist, välja arvatud tootja poolt lubatud juhul. Tootja annab andmete muutmise loa juhul, kui muutmine on vajalik sõiduki diagnostikaks, hoolduseks, kontrollimiseks, moderniseerimiseks või remondiks. Kõik ümberprogrammeeritavad arvutikoodid või tööparameetrid peavad olema võltsimiskindlad ning pakkuma kaitset vähemalt standardi ISO 15031‑7 (15. märts 2001) sätetele vastaval tasemel (SAE J2186, oktoober 1996). Kõik eemaldatavad kalibreerimismälukiibid peavad olema isoleermaterjaliga kapseldatud, kaetud pitseeritud ümbrisega või kaitstud elektronalgoritmidega ega tohi olla ilma erivahendeid või -meetodeid kasutamata muudetavad. Kaitstud võivad olla ka üksnes need osad, mis on otseselt seotud heitmete kalibreerimise ja sõiduki vargusevastase kaitsega.
7b.2.   Arvutikoodiga mootori tööparameetrid ei tohi olla muudetavad eri töövahendeid või meetodeid kasutamata (näiteks joodetud või kapseldatud arvutiosad või pitseeritud (või joodetud) arvutikorpused).
7b.3.   Diiselmootoritesse paigaldatud mehaaniliste sissepritsepumpade puhul peavad tootjad võtma piisavaid meetmeid kaitsmaks kütuse maksimaalse etteande seadet omavolilise muutmise eest sõiduki kasutuseloleku ajal.
7b.4.   Tootjad võivad taotleda tüübikinnitusasutuselt erandit seoses mõne punkti 8 nõudega nende sõidukite puhul, mis tõenäoliselt ei vaja kaitset. Kriteeriumid, mida tüübikinnitusasutus erandi kaalumisel arvesse võtab, on muu hulgas järgmised: töökiipide kättesaadavus, sõiduki head tehnilised näitajad ning sõiduki kavandatav müügimaht.
7b.5.   Tootjad, kes kasutavad programmeeritavaid arvutikoodide süsteeme (nt EEPROMi ehk programmeeritavat elekterkustutusega püsimälu), peavad tõkestama omavolilised ümberprogrammeerimised. Tootjad peavad kasutama tugevdatud kopeerimisvastase kaitse strateegiaid ja kirjutuskaitsefunktsioone, mis nõuavad elektroonilist juurdepääsu tootja välisarvutile, millele peab olema juurdepääs ka sõltumatutel ettevõtjatel, kes kasutavad jaotisega 6.2 ja punktiga 6.4 ette nähtud kaitset. Kopeerimiskaitse meetodid peavad olema tüübikinnitusasutuse poolt nõuetekohaselt heaks kiidetud.
Muudatusettepanek 331
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – 2. liide – punkt 3.1.1
3.1.1.  infosüsteemi lisaprotokollid, mida lisaks UNECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3 sätestatud standarditele on vaja täielikuks diagnostikaks, sealhulgas teave tark- ja riistvaraliste lisaprotokollide, parameetrite identifitseerimise, ülekandefunktsioonide, funktsioonide säilimise nõuete ja veatingimuste kohta;
3.1.1.  infosüsteemi lisaprotokollid, mida lisaks UNECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3 ja UNECE eeskirja nr 83 11. lisa punktis 6.5.1.4 sätestatud standarditele on vaja täielikuks diagnostikaks, sealhulgas teave tark- ja riistvaraliste lisaprotokollide, parameetrite identifitseerimise, ülekandefunktsioonide, funktsioonide säilimise nõuete ja veatingimuste kohta;
Muudatusettepanek 332
Ettepanek võtta vastu määrus
XVIII lisa – 2. liide – punkt 3.1.2
3.1.2.  üksikasjalikud andmed kõikide UNECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3 sätestatud standarditele mittevastavate veakoodide saamise ja tõlgendamise kohta;
3.1.2.  üksikasjalikud andmed kõikide UNECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3 ja UNECE eeskirja nr 83 11. lisa punktis 6.5.1.4 sätestatud standarditele mittevastavate veakoodide saamise ja tõlgendamise kohta;

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile tagasi institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A8-0048/2017)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika