Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0014(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0048/2017

Teksty złożone :

A8-0048/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
PV 19/04/2018 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Teksty przyjęte
PDF 1326kWORD 151k
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)) (1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez wewnętrznych granic, na którym należy zapewnić swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Przepisy dotyczące rynku wewnętrznego powinny być przejrzyste, proste i spójne, gwarantując tym samym pewność i jasność prawa z korzyścią dla przedsiębiorstw i konsumentów.
(1)  Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez wewnętrznych granic, na którym należy zapewnić swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Przepisy dotyczące rynku wewnętrznego powinny być przejrzyste, proste, spójne i skuteczne, gwarantując tym samym pewność i jasność prawa z korzyścią dla przedsiębiorstw i konsumentów.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  W ocenie tej stwierdzono jednak, że istnieje potrzeba wprowadzenia przepisów dotyczących nadzoru rynku w celu uzupełnienia wymogów homologacji typu, potrzeba doprecyzowania procedur wycofania od użytkowników i procedur ochronnych, jak również warunków przyznawania rozszerzenia homologacji dla istniejących typów pojazdów, potrzeba poprawy wdrażania ram homologacji typu poprzez zharmonizowanie i wzmocnienie procedur homologacji typu i zgodności produkcji stosowanych przez organy państw członkowskich i służby techniczne, potrzeba uściślenia roli i zakresu odpowiedzialności podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw, jak również organów i stron zaangażowanych we wdrażanie tych ram oraz potrzeba poprawy adekwatności alternatywnych systemów homologacji typu (krajowa homologacja pojazdów produkowanych w małych seriach i homologacja indywidualna pojazdu) oraz procesu wielostopniowej homologacji typu, aby zapewnić odpowiednią elastyczność dla rynków niszowych i MŚP, jednak bez zakłócania równych warunków działania.
(4)  W ocenie tej stwierdzono jednak, że istnieje potrzeba wprowadzenia przepisów dotyczących nadzoru rynku w celu uzupełnienia wymogów homologacji typu, potrzeba doprecyzowania procedur wycofania od użytkowników i procedur ochronnych, jak również warunków przyznawania rozszerzenia homologacji dla istniejących typów pojazdów, potrzeba poprawy wdrażania ram homologacji typu poprzez zharmonizowanie i wzmocnienie procedur homologacji typu i zgodności produkcji stosowanych przez organy państw członkowskich i służby techniczne, potrzeba jasnego określenia roli i zakresu odpowiedzialności podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw, jak również organów i stron zaangażowanych we wdrażanie tych ram w taki sposób, aby te role i zakresy odpowiedzialności nie nakładały się na siebie, w celu zagwarantowania niezależności powyższych podmiotów, organów i stron oraz uniknięcia konfliktów interesów, oraz potrzeba poprawy adekwatności alternatywnych systemów homologacji typu (krajowa homologacja pojazdów produkowanych w małych seriach i homologacja indywidualna pojazdu) oraz procesu wielostopniowej homologacji typu, aby zapewnić odpowiednią elastyczność dla rynków niszowych i MŚP, jednak bez zakłócania równych warunków działania.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Ponadto niedawne problemy z wdrożeniem ram homologacji typu ujawniły szczególne słabości systemu i dowiodły potrzeby przeprowadzenia gruntownego przeglądu, aby zapewnić solidne, przejrzyste, przewidywalne i trwałe ramy prawne zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska.
(5)  Ponadto niedawne problemy z wdrożeniem ram homologacji typu ujawniły szczególne słabości systemu i dowiodły potrzeby dalszego wzmacniania tych ram prawnych, aby zapewnić, że są one solidne, przejrzyste, przewidywalne i trwałe oraz gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Zważywszy że ochrona konsumentów jest jednym z priorytetów Unii, na producentów pojazdów poruszających się po terytorium Unii należy nałożyć wymóg poddawania tych pojazdów badaniom przed wprowadzeniem do obrotu oraz w trakcie ich eksploatacji. Państwa członkowskie i Komisja Europejska powinny być gwarantami tego podwójnego nadzoru w taki sposób, że jeden z tych podmiotów podejmuje działanie w przypadku nieskuteczności innego.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)
(5b)   Unia powinna zrobić wszystko, aby uniknąć oszustw ze strony producentów samochodów polegających na fałszowaniu badań emisji spalin i zużycia paliwa, które mają na celu uzyskanie nieprawdziwych wyników bądź pominięcie wszelkich pozostałych uregulowań. Takim manipulacjom należy ostatecznie położyć kres.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)
(5c)   Celem niniejszego rozporządzenia jest skorygowanie powolności operacji wycofywania pojazdów od użytkowników w Unii. Obowiązująca procedura nie pozwala zagwarantować skutecznej ochrony obywateli europejskich, w przeciwieństwie do procedury amerykańskiej, która umożliwia szybką reakcję. W związku z tym konieczne jest umożliwienie Komisji nałożenia na podmioty gospodarcze wymogu przyjęcia wszelkich środków ograniczających, włącznie z wycofaniem pojazdów od użytkowników, aby zapewnić zgodność z niniejszym rozporządzeniem pojazdów, układów, komponentów lub innych oddzielnych zespołów technicznych, które są niezgodne z wymogami.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 d (nowy)
(5d)   W przypadku wykrycia w dopuszczonych pojazdach nieprawidłowości, które są sprzeczne z pierwotnymi zasadami wydawania zezwoleń lub naruszają bezpieczeństwo konsumentów albo przepisy dotyczące ograniczenia zanieczyszczenia, w interesie europejskich konsumentów leży możliwość polegania na szybkich, skoordynowanych i adekwatnych środkach naprawczych, w razie potrzeby włącznie z wycofaniem pojazdów od użytkowników mającym zastosowanie w całej Unii. Państwa członkowskie powinny dostarczyć Komisji wszystkie posiadane informacje, tak aby mogła ona podjąć szybkie i adekwatne działania w celu ochrony integralności jednolitego rynku.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Niniejsze rozporządzenie ustanawia zharmonizowane przepisy i zasady dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, oraz homologacji indywidualnej pojazdu, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego dla przedsiębiorstw i obywateli oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
(6)  Niniejsze rozporządzenie ustanawia zharmonizowane przepisy i zasady dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, oraz homologacji indywidualnej pojazdu, w celu zapewnienia spójnego stosowania wysokiej jakości norm weryfikacji zgodności produkcji, by umożliwić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego z korzyścią dla przedsiębiorstw i z pełnym i należytym uwzględnieniem praw konsumentów, oraz by zaoferować wysoki poziom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Niniejsze rozporządzenie ustanawia istotne wymagania techniczne i administracyjne dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych kategorii M i N oraz ich przyczep (kategoria O), a także układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej. Kategorie te obejmują odpowiednio pojazdy silnikowe do przewozu pasażerów, pojazdy silnikowe do przewozu towarów, oraz ich przyczepy.
(7)  Niniejsze rozporządzenie ustanawia istotne wymagania techniczne i administracyjne dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych kategorii M i N oraz ich przyczep (kategoria O), a także układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej. Kategorie te obejmują odpowiednio pojazdy silnikowe do przewozu pasażerów, pojazdy silnikowe do przewozu towarów, oraz ich przyczepy.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)   Niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić niezawodne, zharmonizowane i przejrzyste procedury homologacji typu i nadzoru rynku w państwach członkowskich.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)
(7b)   Niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić, by krajowe organy udzielające homologacji typu zapewniały wykładnię wymogów w nim określonych oraz stosowały i egzekwowały te wymogi w całej Unii. Komisja powinna posiadać uprawnienia do nadzorowania prac organów krajowych w drodze regularnych audytów, powtórnych badań losowych próbek udzielonych homologacji typu oraz do ogólnego monitorowania zharmonizowanego stosowania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)   Do celów zgodności z niniejszym rozporządzeniem należy uwzględnić przepisy dyrektywy 2014/45/UE Parlamentu Europejskiego i Rady1a .
__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 51).
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Należy zapewnić skuteczne wdrożenie wymogów w zakresie homologacji typu poprzez wzmocnienie przepisów dotyczących zgodności produkcji polegające, między innymi, na obowiązkowych okresowych audytach metod kontroli zgodności i ciągłej zgodności produktów oraz poprzez zaostrzenie wymogów w zakresie kompetencji, obowiązków i działalności służb technicznych przeprowadzających badania w zakresie homologacji typu całego pojazdu pod nadzorem organów udzielających homologacji typu. Właściwe funkcjonowanie służb technicznych jest niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zaufania obywateli do systemu. Kryteria wyznaczania służb technicznych określone w dyrektywie 2007/46/WE należy określić bardziej szczegółowo w celu zapewnienia ich spójnego stosowania. Metody oceny służb technicznych w państwach członkowskich w coraz większym stopniu różnią się ze względu na coraz większą złożoność ich pracy. Konieczne jest zatem określenie obowiązków proceduralnych zapewniających wymianę informacji i monitorowanie praktyk państw członkowskich w zakresie oceny, wyznaczania, zgłaszania i monitorowania ich służb technicznych. Takie obowiązki proceduralne powinny zlikwidować wszelkie istniejące rozbieżności w stosowanych metodach oraz w interpretacji kryteriów wyznaczania służb technicznych.
(9)  Należy zapewnić skuteczne wdrożenie wymogów w zakresie homologacji typu poprzez wzmocnienie przepisów dotyczących zgodności produkcji, poprzez zapewnienie lepszego dostępu do informacji, zdecydowane uregulowanie technik optymalizacji wyników badań laboratoryjnych, zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyko stosowania nielegalnych urządzeń modyfikujących pracę silnika, zakazanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, poprzez wprowadzenie obowiązkowych okresowych audytów metod kontroli zgodności i ciągłej zgodności produktów oraz poprzez zaostrzenie i harmonizację wymogów w zakresie kompetencji, obowiązków i działalności służb technicznych przeprowadzających badania w zakresie homologacji typu całego pojazdu pod nadzorem organów udzielających homologacji typu. Właściwe funkcjonowanie służb technicznych jest niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zaufania obywateli do systemu. Kryteria wyznaczania służb technicznych określone w dyrektywie 2007/46/WE należy określić bardziej szczegółowo w celu zapewnienia, aby były one spójnie stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Metody oceniania służb technicznych w państwach członkowskich w coraz większym stopniu różnią się ze względu na coraz większą złożoność ich pracy. Konieczne jest zatem określenie obowiązków proceduralnych zapewniających wymianę informacji i monitorowanie praktyk państw członkowskich w zakresie oceny, wyznaczania, zgłaszania i monitorowania ich służb technicznych. Takie obowiązki proceduralne powinny zlikwidować wszelkie istniejące rozbieżności w stosowanych metodach oraz w interpretacji kryteriów wyznaczania służb technicznych. Aby zapewnić odpowiedni nadzór i równe warunki działania w całej Unii, ocena kandydującej służby technicznej powinna obejmować ocenę na miejscu oraz bezpośrednią obserwację przeprowadzania rzeczywistych badań dotyczących homologacji typu.
___________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Potrzeba kontroli i monitorowania służb technicznych przez organy wyznaczające wzrosła, ponieważ postęp techniczny zwiększył ryzyko braku niezbędnych kompetencji w służbach technicznych, umożliwiających im badanie nowych technologii lub wyrobów wchodzących w zakres zadań, do których zostały one wyznaczone. Postęp techniczny skraca cykle produktów, a częstotliwość ocen na miejscu w nadzorze i monitorowania różni się między organami wyznaczającymi, należy zatem ustanowić minimalne wymogi dotyczące częstotliwości nadzoru i monitorowania służb technicznych.
(10)  Potrzeba certyfikacji, kontroli i monitorowania służb technicznych wzrosła, ponieważ postęp techniczny zwiększył ryzyko braku niezbędnych kompetencji w służbach technicznych, umożliwiających im badanie nowych technologii lub wyrobów wchodzących w zakres zadań, do których zostały one wyznaczone. Ze względu na duże różnice interpretacji obecnego wdrażania dyrektywy 2007/46/WE i stosowania jej przepisów w trakcie procedury homologacji typu istnieją znaczne różnice pomiędzy służbami technicznymi. Dlatego certyfikacja, kontrola i monitorowanie powinny być zharmonizowane i zwiększone w celu zapewnienia równych szans w ramach jednolitego rynku europejskiego. Postęp techniczny skraca cykle produktów, a częstotliwość ocen na miejscu w nadzorze i monitorowania różni się między organami wyznaczającymi, należy zatem ustanowić minimalne wymogi dotyczące częstotliwości nadzoru i monitorowania służb technicznych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  W celu poprawy przejrzystości i wzajemnego zaufania oraz dalszego dostosowywania i opracowania kryteriów oceny, wyznaczania i zgłaszania służb technicznych, jak również procedury rozszerzenia i odnowienia, państwa członkowskie powinny współpracować między sobą oraz z Komisją. Państwa członkowskie powinny konsultować się między sobą i z Komisją na temat kwestii o ogólnym znaczeniu dla wykonania niniejszego rozporządzenia oraz przekazywać sobie nawzajem i Komisji informacje na temat wzoru listy kontrolnej oceny.
(12)  W celu poprawy przejrzystości i wzajemnego zaufania oraz dalszego dostosowywania i opracowania kryteriów oceny, wyznaczania i zgłaszania służb technicznych, jak również procedury rozszerzenia i odnowienia, państwa członkowskie powinny ustanowić mechanizmy współpracy między sobą oraz z Komisją. Państwa członkowskie powinny konsultować się między sobą i z Komisją na temat kwestii o ogólnym znaczeniu dla wykonania niniejszego rozporządzenia oraz przekazywać sobie nawzajem i Komisji informacje na temat wzoru listy kontrolnej oceny. Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się internetową bazę danych, która razem z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) ustanowionym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/20121a może stanowić przydatny środek elektroniczny oraz usprawnić współpracę administracyjną w zakresie zarządzania wymianą informacji za sprawą prostych i ujednoliconych procedur. W tym celu Komisja powinna rozważyć wykorzystanie istniejących internetowych baz danych, takich jak ETAES lub Eucaris.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1).
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)   Obecne problemy w dziedzinie homologacji typu ujawniły poważne niedostatki w dotychczasowych krajowych systemach nadzoru rynku i kontroli homologacji typu. Aby natychmiast zareagować na ujawnione niedociągnięcia, należy zatem upoważnić Komisję do wykonywania odpowiednich zadań nadzorczych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Jeżeli wyznaczenie służby technicznej opiera się na akredytacji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200812, jednostki akredytujące i organy wyznaczające powinny wymieniać się informacjami istotnymi dla oceny kompetencji służb technicznych.
(13)  Jeżeli wyznaczenie służby technicznej opiera się na akredytacji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200812, jednostki akredytujące i organy wyznaczające powinny gwarantować kompetencje i niezależność służb technicznych.
__________________
__________________
12Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)   Państwa członkowskie powinny pobierać opłaty za wyznaczanie i monitorowanie służb technicznych, tak aby zapewnić stabilność monitorowania służb technicznych w państwach członkowskich oraz stworzyć równe warunki działania dla służb technicznych. Aby zapewnić przejrzystość, państwa członkowskie powinny informować Komisję i pozostałe państwa członkowskie, zanim określą poziom i strukturę tych opłat.
skreśla się
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)   Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby podmiot gospodarczy nie uiszczał bezpośrednio służbom technicznym opłat z tytułu kosztów homologacji typu i działań w zakresie nadzoru rynku. Przepis ten nie powinien ograniczać zdolności wyboru przez podmioty gospodarcze służb technicznych, z których usług chcą skorzystać w ramach tych działań.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)   Należy zapewnić niezależność służb technicznych od producentów, między innymi przez unikanie bezpośrednich lub pośrednich płatności dokonywanych przez producentów za przeprowadzone inspekcje i badania dotyczące homologacji typu. Państwa członkowskie powinny zatem ustalić strukturę opłat za homologację typu, które pokryłyby wszystkie koszty przeprowadzania badań i inspekcji dotyczących homologacji typu przeprowadzonych przez służby techniczne wyznaczone przez organ udzielający homologacji typu, jak również koszty administracyjne wydawania homologacji typu oraz koszty przeprowadzania badań i inspekcji kontrolujących zgodność ex post.
skreśla się
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)   Aby umożliwić działanie sił rynkowych, służby techniczne powinny stosować przepisy dotyczące procedur homologacji typu z całą przejrzystością i jednolicie, bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Aby zagwarantować wysoki poziom wiedzy technicznej i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych, należy zapewnić jednolite techniczne stosowanie przepisów dotyczących procedur homologacji typu. Organy udzielające homologacji typu powinny wymieniać się informacjami na temat funkcjonowania różnych służb technicznych, które certyfikowały, w ramach forum ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Niezbędny jest solidny mechanizm egzekwowania przepisów, który zapewniłby przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia. Zapewnienie zgodności z wymogami homologacji typu i zgodności produkcji, określonymi w przepisach regulujących sektor motoryzacyjny, powinno być najważniejszym obowiązkiem organów udzielających homologacji, ponieważ jest to zadanie ściśle powiązane z wydawaniem homologacji typu i wymaga szczegółowej wiedzy merytorycznej. Ważne jest zatem, aby działalność organów udzielających homologacji była regularnie weryfikowana poprzez wzajemne oceny, aby zagwarantować jednolity poziom jakości i rygorystyczności wszystkich organów udzielających homologacji w egzekwowaniu wymogów homologacji typu. Ponadto należy przewidzieć weryfikację poprawności samej homologacji typu.
(18)  Niezbędny jest solidny mechanizm egzekwowania przepisów, który zapewniłby przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia. Zapewnienie zgodności z wymogami homologacji typu i zgodności produkcji, określonymi w przepisach regulujących sektor motoryzacyjny, powinno być najważniejszym obowiązkiem organów udzielających homologacji, ponieważ jest to zadanie ściśle powiązane z wydawaniem homologacji typu i wymaga szczegółowej wiedzy merytorycznej. Ważne jest zatem, aby działalność organów udzielających homologacji podlegała regularnym kontrolom nadzorczym na poziomie unijnym, w tym niezależnym audytom, aby zagwarantować jednolity poziom jakości i rygorystyczności wszystkich organów udzielających homologacji w egzekwowaniu wymogów homologacji typu. Ponadto należy przewidzieć weryfikację poprawności samej homologacji typu przez niezależną osobę trzecią na poziomie UE.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
(19a)   Organy udzielające homologacji typu i organy nadzoru rynku nie powinny być ze sobą łączone przy wykonywaniu swoich zadań, aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów. W związku z tym organy te powinny być zorganizowane jako odrębne podmioty zgodnie ze strukturą administracji krajowej i nie powinny mieć wspólnych członków personelu ani wspólnej infrastruktury zgodnie ze strukturami i kompetencjami organów krajowych.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)
(19b)   Forum na rzecz egzekwowania przepisów powinno stanowić platformę wymiany informacji i niezależnej analizy w celu wsparcia funkcjonowania i wdrażania niniejszego rozporządzenia. W trakcie wymiany informacji Komisja może mieć powody, by uznać, że jeden lub większa liczba organów udzielających homologacji typu nie jest zgodna z wymogami niniejszego rozporządzenia. W takich przypadkach Komisja powinna mieć możliwość przyjęcia wszelkich koniecznych środków w celu zapewnienia zgodności, włącznie z wydaniem wytycznych, zaleceń lub innych instrumentów i odwołaniem się do innych procedur, z należytym uwzględnieniem proporcjonalności. W przypadkach poważnego naruszenia Komisja powinna mieć możliwość wycofania lub zawieszenia zdolności organu do przyjmowania wniosków dotyczących nowych homologacji typu, tak aby zagwarantować wysoki poziom ochrony konsumentów i środowiska.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  W niniejszym rozporządzeniu należy uwzględnić przepisy dotyczące nadzoru rynku, aby wzmocnić prawa i obowiązki właściwych organów krajowych, zapewnić skuteczną koordynację ich działań w zakresie nadzoru rynku oraz jasno określić stosowne procedury.
(21)  W niniejszym rozporządzeniu zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie przepisów dotyczących nadzoru rynku, aby wzmocnić prawa i obowiązki właściwych organów krajowych, zapewnić skuteczną koordynację ich działań w zakresie nadzoru rynku oraz jasno określić stosowne procedury.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)
(21a)   Organy nadzoru rynku i organy udzielające homologacji powinny móc właściwie wykonywać zadania określone w niniejszym rozporządzeniu. W tym celu państwa członkowskie powinny w szczególności wyposażyć je w niezbędne zasoby.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  W celu poprawy przejrzystości w przeprowadzaniu homologacji oraz usprawnienia wymiany informacji i niezależnej weryfikacji przez organy nadzoru rynku, organy udzielające homologacji i Komisję, dokumentacja homologacji typu powinna być dostępna w formie elektronicznej i udostępniona publicznie, z zastrzeżeniem wyłączeń ze względu na ochronę interesów handlowych oraz ochronę danych osobowych.
(22)  W celu poprawy przejrzystości w przeprowadzaniu homologacji oraz usprawnienia wymiany informacji i niezależnej weryfikacji przez organy nadzoru rynku, organy udzielające homologacji, Komisję i osoby trzecie ujawnienie informacji dotyczących pojazdów i badań jest niezbędne do przeprowadzenia takich kontroli. Informacje istotne do celów naprawy i konserwacji powinny być dostępne w formie elektronicznej i udostępnione publicznie, z zastrzeżeniem wyłączeń ze względu na ochronę interesów handlowych oraz ochronę danych osobowych. Informacje, które mają być ujawnione do tych celów, nie powinny mieć charakteru, który podważa poufność informacji zastrzeżonych i własność intelektualną.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)
(23a)   Osoby trzecie, które przeprowadzają własne badania i weryfikację zgodności pojazdów z wymogami niniejszego rozporządzenia, powinny spełniać zasady przejrzystości i otwartości, w tym w odniesieniu do własności oraz struktury i modeli finansowania. Osoby trzecie powinny również spełniać te same wymogi, które obowiązują wyznaczone służby techniczne w odniesieniu do norm naukowych i metodologicznych stosowanych w przeprowadzanych przez nie badaniach.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  Te bardziej szczegółowe obowiązki organów krajowych określone w niniejszym rozporządzeniu powinny obejmować badania i inspekcje kontrolujące zgodność ex post przeprowadzane na wystarczającej liczbie pojazdów wprowadzonych do obrotu. Wybór pojazdów poddawanych weryfikacji zgodności ex post powinien opierać się na właściwej ocenie ryzyka, uwzględniającej wagę ewentualnej niezgodności i prawdopodobieństwo jej wystąpienia.
(24)  Te bardziej szczegółowe obowiązki organów krajowych określone w niniejszym rozporządzeniu powinny obejmować badania i inspekcje kontrolujące zgodność ex post przeprowadzane na wystarczającej liczbie pojazdów wprowadzonych do obrotu. Wybór pojazdów poddawanych weryfikacji zgodności ex post powinien opierać się na właściwej ocenie ryzyka, uwzględniającej wagę ewentualnej niezgodności i prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Powinien on ponadto opierać się na wyraźnie i precyzyjnie określonych kryteriach oraz uwzględniać miedzy innymi wyrywkowe kontrole wszystkich obecnych modeli, pojazdów z zamontowanym nowym silnikiem lub technologią, pojazdów z wysokim lub bardzo niskim zużyciem paliwa i pojazdów z bardzo wysoką wielkością sprzedaży. Ponadto powinien on uwzględniać historię zgodności, uwagi od użytkowników, wyniki badań detekcji zdalnej oraz obawy wyrażane przez niezależne placówki badawcze.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)
(24a)   Istotnym jest, aby Komisja miała możliwość sprawdzenia zgodności z homologacjami typu i z przepisami mającymi zastosowanie do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, a także zapewnienia prawidłowości homologacji typu przez organizowanie, przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzenia badań i inspekcji pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych już dopuszczonych do obrotu.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)
(25a)   Osoby trzecie, które przeprowadzają własne badania i weryfikację zgodności pojazdów z wymogami niniejszego rozporządzenia, powinny spełniać zasady przejrzystości i otwartości, w tym w odniesieniu do własności oraz struktury i modeli finansowania. Osoby trzecie powinny również stosować podejście zbliżone do podejścia wyznaczonych służb technicznych, zachowując te same normy przy przeprowadzaniu i interpretowaniu badań.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 b (nowy)
(25b)   Nadzór rynku powinien również uwzględniać podejście oparte na analizie ryzyka, skupiając się między innymi na danych uzyskanych ze zdalnych urządzeń monitorujących umieszczonych na poboczu drogi, skargach, sprawozdaniach z okresowych kontroli technicznych, oczekiwanym okresie trwałości i wcześniej zidentyfikowanych problemowych pojazdach, układach, komponentach i oddzielnych zespołach technicznych.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 c (nowy)
(25c)   W celu weryfikacji emisji z pojazdów organy nadzoru rynku powinny między innymi korzystać z technologii detekcji zdalnej, aby pomóc w określeniu, które aspekty, takie jak wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza i hałasu, lub które modele pojazdów należy poddać dalszym badaniom. Podczas podejmowania takich działań organy te powinny współpracować i koordynować swoje działania z organami odpowiedzialnymi za okresowe badania techniczne zgodnie z dyrektywa 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych.
Poprawka 347
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 d (nowy)
(25d)   W celu wsparcia państw członkowskich w wykrywaniu urządzeń ograniczających skuteczność działania w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisja opublikowała wytyczne dotyczące oceny pomocniczych strategii kontroli emisji i obecności urządzeń ograniczających skuteczność działania. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w tych wytycznych badania prowadzone przez Komisję, organy udzielające homologacji typu oraz służby techniczne w celu wykrycia urządzeń ograniczających skuteczność działania powinny nadal mieć charakter niespodziewany, a także powinny wykraczać poza zalecane warunki badań i parametry, aby skutecznie wykrywać urządzenia ograniczające skuteczność działania.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdu, ochronę osób znajdujących się w pojeździe i innych użytkowników dróg oraz ochronę środowiska, należy nadal harmonizować i dostosowywać do postępu naukowo-technicznego wymagania techniczne i normy środowiskowe mające zastosowanie do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych.
(26)  Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdu, ochronę osób znajdujących się w pojeździe i innych użytkowników dróg oraz ochronę środowiska i zdrowia publicznego, należy nadal harmonizować i dostosowywać do postępu naukowo-technicznego wymagania techniczne i normy środowiskowe mające zastosowanie do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
(26a)   Aby zapewnić i ciągle zwiększać wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdu, należy ułatwiać ochronę osób znajdujących się w pojeździe i innych użytkowników dróg, ochronę środowiska i wprowadzanie nowych technologii w oparciu o postęp techniczny i naukowy. Należy to czynić przez ograniczenie wymaganych badań i dokumentów potrzebnych do udzielenia homologacji typu UE dla takich technologii.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Na cele niniejszego rozporządzenia nie może mieć wpływu fakt, że niektóre układy, komponenty, oddzielne zespoły techniczne lub części i wyposażenie mogą być montowane w pojeździe po jego wprowadzeniu do obrotu, zarejestrowaniu lub dopuszczeniu. Należy zatem przyjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby układy, komponenty, oddzielne zespoły techniczne lub części i wyposażenie, które mogą być zamontowane w pojazdach i które mogą znacznie zakłócić funkcjonowanie układów istotnych dla ochrony środowiska lub bezpieczeństwa funkcjonalnego, podlegały kontroli organu udzielającego homologacji przed ich wprowadzeniem do obrotu, zarejestrowaniem lub dopuszczeniem.
(27)  Na cele niniejszego rozporządzenia nie może mieć wpływu fakt, że niektóre układy, komponenty, oddzielne zespoły techniczne lub części i wyposażenie mogą być montowane w pojeździe po jego wprowadzeniu do obrotu, zarejestrowaniu lub dopuszczeniu. Należy zatem przyjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby układy, komponenty, oddzielne zespoły techniczne lub części i wyposażenie, które mogą być zamontowane w pojazdach i które mogą zakłócić funkcjonowanie układów istotnych dla ochrony środowiska lub bezpieczeństwa funkcjonalnego, podlegały kontroli organu udzielającego homologacji przed ich wprowadzeniem do obrotu, zarejestrowaniem lub dopuszczeniem.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Ponieważ zgodność produkcji jest jedną z podstaw systemu homologacji typu UE, ustalenia wprowadzone przez producenta w celu zapewnienia takiej zgodności powinny być zatwierdzane przez właściwy organ lub wyznaczoną w tym celu odpowiednio wykwalifikowaną służbę techniczną i powinny podlegać regularnej weryfikacji w drodze niezależnych audytów okresowych. Ponadto organy udzielające homologacji powinny zapewniać weryfikację ciągłej zgodności przedmiotowych produktów.
(29)  Ponieważ zgodność produkcji jest jedną z podstaw systemu homologacji typu UE, ustalenia wprowadzone przez producenta w celu zapewnienia takiej zgodności powinny być zatwierdzane przez właściwy organ lub wyznaczoną w tym celu odpowiednio wykwalifikowaną służbę techniczną i powinny podlegać regularnej weryfikacji. Ponadto organy udzielające homologacji powinny zapewniać weryfikację ciągłej zgodności przedmiotowych produktów.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)  Ciągła ważność homologacji typu wymaga, aby producent informował organ, który homologował jego typ pojazdu o wszelkich zmianach charakterystyki typu lub mających zastosowanie do tego typu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej. Ważne jest zatem, aby okres ważności wydawanych świadectw homologacji typu był ograniczony w czasie oraz by świadectwa te mogły być odnawiane dopiero po sprawdzeniu i uznaniu przez organ udzielający homologacji, że typ pojazdu nadal spełnia wszystkie obowiązujące wymogi. Ponadto należy doprecyzować warunki przedłużenia homologacji typu, aby zapewnić jednolite stosowanie procedur i egzekwowania wymogów w zakresie homologacji typu w całej Unii.
(30)  Ciągła ważność homologacji typu wymaga, aby producent informował organ, który homologował jego typ pojazdu o wszelkich zmianach charakterystyki typu lub mających zastosowanie do tego typu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej. Ważne jest zatem, aby okres ważności wydawanych świadectw homologacji typu był ograniczony w czasie oraz by świadectwa te mogły być odnawiane dopiero po sprawdzeniu i uznaniu przez organ udzielający homologacji, że typ pojazdu nadal spełnia wszystkie obowiązujące wymogi. Ponadto należy doprecyzować warunki przedłużenia homologacji typu, aby zapewnić jednolite stosowanie procedur i egzekwowania wymogów w zakresie homologacji typu w całej Unii. Jednak z uwagi na naturę niektórych układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, na przykład lusterek wstecznych, wycieraczek przedniej szyby i opon, wymogi te są bardziej statyczne. W innych przypadkach, na przykład tych systemów, które są związane z zarządzaniem emisjami, może istnieć potrzeba ograniczenia okresu ważności, tak jak w przypadku pojazdów. Dlatego należy przekazać Komisji uprawnienie do utworzenia wykazu układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, których dotyczy ograniczony okres ważności.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  Ocena zgłoszonych poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz szkód dla zdrowia publicznego i środowiska powinna być prowadzona na szczeblu krajowym, przy czym należy zapewnić koordynację na szczeblu Unii, jeżeli zgłoszone zagrożenie lub szkoda mogą wystąpić poza terytorium jednego państwa członkowskiego, w celu wspólnego korzystania z zasobów i zapewnienia spójności w zakresie czynności naprawczych podejmowanych w dążeniu do ograniczenia stwierdzonego ryzyka i szkód.
(31)  Ocena zgłoszonych poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz szkód dla zdrowia publicznego i środowiska powinna być prowadzona na szczeblu krajowym, przy czym należy zapewnić koordynację na szczeblu Unii, jeżeli zgłoszone zagrożenie lub szkoda mogą wystąpić poza terytorium jednego państwa członkowskiego, w celu wspólnego korzystania z zasobów i zapewnienia spójności w zakresie czynności naprawczych podejmowanych w dążeniu do ograniczenia stwierdzonego ryzyka i szkód. Szczególną uwagę należy zwrócić na zamienne wyposażenie, układy i zespoły techniczne modyfikujące oddziaływanie na środowisko układu wydechowego. Powinny one w stosownych przypadkach podlegać obowiązkowi uzyskania pozwolenia.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)  Producentom produkującym pojazdy w małych seriach należy zapewnić odpowiednią elastyczność przy użyciu alternatywnych systemów homologacji typu. Powinni oni korzystać z unijnego rynku wewnętrznego, pod warunkiem że produkowane przez nich pojazdy spełniają szczególne wymogi w zakresie homologacji typu UE dla pojazdów produkowanych w małych seriach. W niektórych ograniczonych przypadkach należy zezwolić na krajową homologację typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach. Aby zapobiec nieprawidłowościom, stosowanie uproszczonej procedury w przypadku pojazdów produkowanych w małych seriach powinno dotyczyć jedynie bardzo ograniczonej produkcji. Niezbędne jest zatem precyzyjne zdefiniowanie pojęcia pojazdów produkowanych w małych seriach przez podanie liczby produkowanych pojazdów, wymogów, jakie muszą zostać spełnione, oraz warunków wprowadzania takich pojazdów do obrotu. Równie ważne jest określenie alternatywnego systemu homologacji dla pojedynczych pojazdów, w szczególności aby zapewnić wystarczającą elastyczność w przypadku homologacji pojazdów budowanych w wielu etapach.
(33)  Producentom produkującym pojazdy w małych seriach należy zapewnić odpowiednią elastyczność przy użyciu alternatywnych systemów homologacji typu. Powinni oni korzystać z unijnego rynku wewnętrznego, pod warunkiem że produkowane przez nich pojazdy spełniają szczególne wymogi w zakresie homologacji typu UE dla pojazdów produkowanych w małych seriach. W niektórych ograniczonych przypadkach należy zezwolić na krajową homologację typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach. Aby zapobiec nieprawidłowościom, stosowanie uproszczonej procedury w przypadku pojazdów produkowanych w małych seriach powinno dotyczyć jedynie bardzo ograniczonej produkcji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Niezbędne jest zatem precyzyjne zdefiniowanie pojęcia pojazdów produkowanych w małych seriach przez podanie liczby produkowanych pojazdów, wymogów, jakie muszą zostać spełnione, oraz warunków wprowadzania takich pojazdów do obrotu. Równie ważne jest określenie alternatywnego systemu homologacji dla pojedynczych pojazdów, w szczególności aby zapewnić wystarczającą elastyczność w przypadku homologacji pojazdów budowanych w wielu etapach.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)
(35a)   W celu zapewnienia skutecznej konkurencji na rynku obejmującym usługi w zakresie informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów oraz w celu wyjaśnienia, że informacje o których mowa, to również informacje, których trzeba udzielać niezależnym podmiotom innym niż stacje obsługi, aby umożliwić całemu rynkowi niezależnych napraw i konserwacji pojazdów konkurowanie z autoryzowanymi punktami sprzedaży, niezależnie od tego, czy producent pojazdu bezpośrednio udziela takich informacji swoim autoryzowanym punktom sprzedaży i stacjom obsługi, należy doprecyzować informacje, które mają być przekazywane do celów dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)
(36a)   Jako że obecnie nie ma wspólnej zorganizowanej procedury wymiany danych o elementach pojazdu między producentami pojazdów i niezależnymi podmiotami, należy opracować zasady takiej wymiany danych. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) powinien formalnie opracować wspólną zorganizowaną procedurę dotyczącą znormalizowanego formatu wymienianych danych, przy czym mandat udzielony CEN nie przesądza z góry o poziomie szczegółowości tej normy. Prace CEN powinny przede wszystkim jednakowo odzwierciedlać interesy i potrzeby producentów pojazdów oraz niezależnych podmiotów i powinny również obejmować badanie takich rozwiązań jak otwarte formaty danych opisane przez dobrze zdefiniowane metadane w celu dostosowania istniejącej infrastruktury informatycznej.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)
(37a)   W celu zapewnienia efektywnej konkurencji na rynku usług w zakresie informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów należy podkreślić, że informacje, o których mowa, to również informacje, których trzeba udzielać niezależnym podmiotom innym niż stacje obsługi w formacie umożliwiającym dalsze przetwarzanie elektroniczne, aby umożliwić całemu rynkowi niezależnych napraw i utrzymania pojazdów konkurowanie z autoryzowanymi punktami sprzedaży, niezależnie od tego, czy producent pojazdu bezpośrednio udziela takich informacji swoim autoryzowanym punktom sprzedaży i stacjom obsługi.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 b (nowy)
(37b)   Bez uszczerbku dla obowiązku producentów pojazdów w zakresie udzielenia informacji dotyczących naprawy i utrzymania za pośrednictwem swojej strony internetowej, dane z urządzeń pokładowych powinny pozostawać bezpośrednio i niezależnie dostępne dla niezależnych podmiotów.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące sankcji nakładanych w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić wdrożenie tych przepisów. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powinny corocznie zgłaszać nałożone sankcje Komisji w celu monitorowania spójności wdrażania tych przepisów.
(40)  Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące sankcji nakładanych w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić wdrożenie tych przepisów. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powinny regularnie zgłaszać Komisji nałożone sankcje za pośrednictwem internetowej bazy danych w celu monitorowania spójności wdrażania tych przepisów.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)
(40a)   Należy uznać, że nastąpiło fałszowanie wyników badania, jeżeli wyniki te nie mogą zostać empirycznie potwierdzone przez właściwy organ po odtworzeniu lub uwzględnieniu wszystkich parametrów badania.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 b (nowy)
(40b)   Kary administracyjne nakładane przez Komisję można by wykorzystać do celów środków nadzoru rynku i środków wspierania osób, które ucierpiały z powodu naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, lub innych podobnych działań na rzecz poszkodowanych konsumentów i, w stosownych przypadkach, ochrony środowiska.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 c (nowy)
(40c)   W przypadku braku zgodności konsument może znaleźć się w sytuacji osobistej szkody lub uszkodzenia mienia. W takim przypadku konsument powinien mieć prawo ubiegać się o odszkodowanie na mocy odpowiednich przepisów dotyczących produktów wadliwych lub niezgodnych towarów, w tym – stosownie do przypadku – dyrektywy Rady 85/374/EWG1a, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/44/WE1b i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE1c. Ponadto konsument może skorzystać ze środków odwoławczych opartych na prawie umów, stosownie do prawa jego państwa członkowskiego.
_____________
1a Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29).
1b Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 12.)
1c Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21).
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45 a (nowy)
(45a)   W celu zapewnienia skutecznej konkurencji na rynku obejmującym usługi w zakresie informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów należy wyjaśnić, że informacje, o których mowa, to również informacje, których trzeba udzielać niezależnym podmiotom innym niż stacje obsługi w formacie umożliwiającym dalsze przetwarzanie elektroniczne, aby umożliwić całemu rynkowi niezależnych napraw i utrzymania pojazdów konkurowanie z autoryzowanymi punktami sprzedaży, niezależnie od tego, czy producent pojazdu bezpośrednio udziela takich informacji swoim autoryzowanym punktom sprzedaży i stacjom obsługi.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  W przypadku następujących pojazdów i maszyn, producent może wystąpić o homologację typu lub homologację indywidualną pojazdu na podstawie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że pojazdy te spełniają istotne wymagania niniejszego rozporządzenia:
3.  W przypadku następujących pojazdów i maszyn, producent może wystąpić o homologację typu lub homologację indywidualną pojazdu na podstawie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że pojazdy te spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia:
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b
b)  pojazdów zaprojektowanych i zbudowanych do użytku sił zbrojnych, obrony cywilnej, straży pożarnej oraz służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego;
b)  pojazdów zaprojektowanych i zbudowanych do użytku sił zbrojnych, obrony cywilnej, straży pożarnej, organów zarządzania kryzysowego oraz służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – wprowadzenie
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
Do celów niniejszego rozporządzenia i aktów regulacyjnych Unii wymienionych w załączniku IV, o ile w tych aktach nie przewidziano inaczej, stosuje się następujące definicje:
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2
2)  „nadzór rynku” oznacza działania i środki podejmowane przez organy nadzoru rynku w celu zapewnienia, aby pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne oraz części i wyposażenie udostępniane na rynku spełniały wymogi określone w odpowiednich przepisach unijnych oraz aby nie zagrażały one zdrowiu, bezpieczeństwu ani żadnemu innemu aspektowi ochrony interesu publicznego;
2)  „nadzór rynku” oznacza działania i środki podejmowane przez organy nadzoru rynku w celu zapewnienia, aby pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne oraz części i wyposażenie udostępniane na rynku spełniały wymogi określone w odpowiednich przepisach unijnych oraz aby nie zagrażały one zdrowiu, bezpieczeństwu, środowisku naturalnemu ani żadnemu innemu aspektowi ochrony interesu publicznego, w tym prawom konsumenta;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)
7a)   „oryginalne części lub wyposażenie” oznaczają części lub wyposażenie, które wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi przewidzianymi przez producenta pojazdów dla produkcji części wyposażenia do montażu danego pojazdu; obejmują one części lub wyposażenie, które wyprodukowano na tej samej linii produkcyjnej co te części wyposażenia; o ile nie wykazano inaczej, zakłada się, że części są oryginalnymi częściami, jeśli producent zaświadczy, że części te odpowiadają jakością częściom używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy, i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9
9)  „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty homologacji typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, lub homologacji indywidualnej pojazdu lub procedurę udzielania zezwoleń dla części i wyposażenia, za zapewnienie zgodności produkcji oraz za kwestie dotyczące nadzoru rynku w odniesieniu do tych wyprodukowanych pojazdów, układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych, części i wyposażenia, bez względu na to, czy osoba ta bezpośrednio uczestniczy we wszystkich etapach projektowania i budowy tych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych;
9)  „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów administracyjnych i wymogów technicznych w zakresie niezbędnym do uzyskania homologacji typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, lub homologacji indywidualnej pojazdu lub procedury udzielania zezwoleń dla części i wyposażenia oraz za zapewnienie zgodności produkcji, a także za usprawnienie przestrzegania przepisów w zakresie nadzoru rynku w odniesieniu do tych wyprodukowanych pojazdów, układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych, części i wyposażenia, bez względu na to, czy osoba ta bezpośrednio uczestniczy we wszystkich etapach projektowania i budowy tych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 16
16)  „rejestracja” oznacza stałe lub czasowe administracyjne zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego, obejmujące identyfikację pojazdu i nadanie mu numeru seryjnego;
16)  „rejestracja” oznacza administracyjne zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego, obejmujące jego identyfikację i nadanie mu numeru seryjnego, zwanego numerem rejestracyjnym, na stałe lub czasowo, w tym na krótki okres;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 35
35)  „typ pojazdu” oznacza konkretną kategorię pojazdów, dla których wspólne są przynajmniej podstawowe kryteria określone w części B załącznika II i która może zawierać warianty i wersje, o których jest w niej mowa;
35)  „typ pojazdu” oznacza konkretną grupę pojazdów, dla których wspólne są przynajmniej podstawowe kryteria określone w części B załącznika II i która może zawierać warianty i wersje, o których jest w niej mowa;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 37
37)  „pojazd podstawowy” oznacza każdy pojazd, który jest używany w początkowym etapie wielostopniowej homologacji typu;
37)  „pojazd podstawowy” oznacza każdy pojazd, który jest używany w początkowym etapie wielostopniowej homologacji typu, bez względu na to, czy jest to pojazd silnikowy;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 42
42)  „homologacja indywidualna pojazdu” oznacza procedurę, w wyniku której organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd, niezależnie od tego, czy jest on jedynym egzemplarzem, jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi dotyczącymi homologacji indywidualnej UE pojazdu i krajowej homologacji indywidualnej pojazdu;
42)  „homologacja indywidualna pojazdu” oznacza procedurę, w wyniku której organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd, niezależnie od tego, czy jest on jedynym egzemplarzem, jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi dotyczącymi homologacji indywidualnej UE pojazdu lub krajowej homologacji indywidualnej pojazdu;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 46
46)  „informacje dotyczące naprawy i konserwacji pojazdów” oznaczają wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia diagnostyki, obsługi, sprawdzenia, okresowego przeglądu, naprawy, przeprogramowania lub przywrócenia ustawień pojazdu, a także montażu w pojeździe części i wyposażenia, które producent przekazuje autoryzowanym punktom sprzedaży i stacjom obsługi, w tym wszelkie późniejsze zmiany i informacje uzupełniające do tych informacji;
46)  „informacje dotyczące naprawy i konserwacji pojazdów” oznaczają wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia diagnostyki, obsługi, sprawdzenia, badania przydatności do ruchu drogowego, naprawy, przeprogramowania lub przywrócenia ustawień, a także montażu w pojeździe komponentów, które producent wykorzystuje lub przekazuje miedzy innymi autoryzowanym partnerom, punktom sprzedaży, stacjom obsługi i sieci, aby oferować produkty lub usługi dla celów naprawy i konserwacji pojazdów, w tym wszelkie późniejsze zmiany i informacje uzupełniające do tych informacji;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 55
55)  „ocena na miejscu” oznacza kontrolę prowadzoną przez organ udzielający homologacji typu w obiektach służby technicznej lub jednego z jej podwykonawców lub podmiotów zależnych;
55)  „ocena na miejscu” oznacza kontrolę w obiektach służby technicznej lub jednego z jej podwykonawców lub podmiotów zależnych;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 56 a (nowy)
56a)   „urządzenie ograniczające skuteczność działania” oznacza dowolny funkcjonalny element konstrukcyjny, który, gdy odpowiednio działa, uniemożliwia skuteczną i efektywną pracę homologowanych układów sterowania i monitorowania pojazdu, a także uniemożliwia zgodność z wymogami homologacji w całym spektrum rzeczywistych warunków jazdy.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 88, aby zmienić załącznik II dotyczący kategoryzacji podkategorii pojazdów, typów pojazdów i typów nadwozia w celu dostosowania go do postępu technicznego.
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 88, aby zmienić załącznik II dotyczący typów pojazdów i typów nadwozia w celu dostosowania go do postępu technicznego.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Państwa członkowskie zapewniają, aby organy udzielające homologacji typu oraz organy nadzoru rynku przestrzegały ścisłego podziału ról i obowiązków oraz działały niezależnie od siebie.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Jeżeli za homologację typu pojazdów, w tym indywidualną homologację typu pojazdu, odpowiada więcej niż jeden organ udzielający homologacji w państwie członkowskim, to państwo członkowskie wyznacza jeden organ udzielający homologacji typu odpowiedzialny za wymianę informacji z organami udzielającymi homologacji innych państw członkowskich oraz za wypełnianie obowiązków określonych w rozdziale XV niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie organizują i prowadzą nadzór rynku i kontrole pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 765/2008.
4.  Państwa członkowskie organizują i prowadzą nadzór rynku i kontrole pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 765/2008, z wyjątkiem jego art. 18 ust. 5.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, aby organy nadzoru rynku, jeżeli uznają to za konieczne i uzasadnione, mogły być uprawnione do wejścia na teren podmiotów gospodarczych i pobrania niezbędnych próbek pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych do celów badania zgodności.
5.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, aby organy nadzoru rynku, jeżeli uznają to za konieczne i uzasadnione, mogły być uprawnione do wejścia na teren podmiotów gospodarczych na ich terytorium i pobrania niezbędnych próbek pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych do celów badania zgodności.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6
6.  Państwa członkowskie dokonują okresowych przeglądów i ocen funkcjonowania swych działań w zakresie homologacji typu. Takie przeglądy i oceny są przeprowadzane przynajmniej co cztery lata, a ich wyniki przekazywane są pozostałym państwom członkowskim i Komisji. Państwo członkowskie udostępnia do wiadomości publicznej streszczenie tych wyników, w szczególności podając liczbę udzielonych homologacji typu z wyszczególnieniem tożsamości konkretnych producentów.
6.  Państwa członkowskie dokonują okresowych przeglądów i ocen funkcjonowania swych działań w zakresie homologacji typu, w tym zgodności wydanych homologacji typu z niniejszym rozporządzeniem. Takie przeglądy i oceny są przeprowadzane przynajmniej co trzy lata, a ich wyniki przekazywane są pozostałym państwom członkowskim, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji. Wyniki są omawiane przez forum ustanowione na mocy art. 10. Państwo członkowskie udostępnia do wiadomości publicznej pełne sprawozdanie z tych wyników, które obejmuje w szczególności liczbę udzielonych homologacji typu lub odrzuconych wniosków, przedmiot świadectwa homologacji typu oraz tożsamość konkretnych producentów i służb technicznych odpowiedzialnych za nadzorowanie badań homologacji typu.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7
7.  Państwa członkowskie dokonują okresowych przeglądów i ocen funkcjonowania swych działań w zakresie nadzoru. Takie przeglądy i oceny są przeprowadzane przynajmniej co cztery lata, a ich wyniki przekazywane są pozostałym państwom członkowskim i Komisji. Państwo członkowskie udostępnia do wiadomości publicznej streszczenie tych wyników
7.  Państwa członkowskie dokonują okresowych przeglądów i ocen funkcjonowania swych działań w zakresie nadzoru. Takie przeglądy i oceny są przeprowadzane przynajmniej co trzy lata, a ich wyniki przekazywane są pozostałym państwom członkowskim, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji. Wyniki są omawiane przez forum ustanowione na mocy art. 10. Państwo członkowskie podaje do wiadomości publicznej streszczenie tych wyników, które obejmuje w szczególności liczbę pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych podlegających badaniom lub innej ocenie. Streszczenie obejmuje wykaz pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, które okazały się niezgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia, jeśli takowe występują, nazwy poszczególnych producentów oraz krótki opis charakteru niezgodności.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)
7a.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 88 uzupełniających niniejsze rozporządzenie przez wprowadzenie wspólnych kryteriów wyznaczania, przeglądu i oceny organów udzielających homologacji i organów nadzoru rynku na szczeblu krajowym.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Organy udzielające homologacji wdrażają i wprowadzają w życie wymogi zawarte w niniejszym rozporządzeniu w jednolity i spójny sposób, tak aby zapewnić równe szanse i uniknąć stosowania na terenie Unii rozbieżnych norm. Współpracują one w pełni z forum i Komisją przy podejmowanych przez nie działaniach z zakresu audytu i nadzoru dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia oraz na żądanie dostarczają wszystkich niezbędnych informacji.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Organy udzielające homologacji wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny i bezstronny. Przestrzegają one zasad poufności, jeżeli jest to konieczne do ochrony tajemnicy handlowej, z zastrzeżeniem obowiązku informowania, określonego w art. 9 ust. 3, w celu ochrony interesów użytkowników w Unii.
2.  Organy udzielające homologacji wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny i bezstronny. Przestrzegają one zasad poufności w celu ochrony tajemnicy handlowej podmiotów gospodarczych, z zastrzeżeniem obowiązku informowania, określonego w art. 9 ust. 3, w celu ochrony interesów użytkowników w Unii zgodnie z obowiązującym prawem.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1
Jeżeli za homologację pojazdów, w tym homologację indywidualną pojazdu, odpowiada więcej niż jeden organ udzielający homologacji, państwo członkowskie wyznacza jeden organ udzielający homologacji typu odpowiedzialny za wymianę informacji z organami udzielającymi homologacji innych państw członkowskich oraz za obowiązki określone w rozdziale XV niniejszego rozporządzenia.
skreśla się
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2
Organy udzielające homologacji w państwie członkowskim współpracują ze sobą, dzieląc się informacjami istotnymi w punktu widzenia ich roli i wykonywanych przez nie funkcji.
Organy udzielające homologacji w państwie członkowskim wprowadzają procedury mające zapewnić sprawną i skuteczną koordynację oraz sprawną i skuteczną wymianę informacji istotnych z punktu widzenia ich roli i wykonywanych przez nie funkcji.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   W przypadku gdy organ udzielający homologacji stwierdzi, że pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, powiadamia o tym niezwłocznie Komisję i inne państwa członkowskie. Natychmiast po otrzymaniu tego powiadomienia Komisja powiadamia członków forum na rzecz egzekwowania przepisów.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5
5.   Komisja może przyjmować akty wykonawcze w celu określenia wspólnych kryteriów mianowania, przeglądu i oceny organów udzielających homologacji na szczeblu krajowym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Organy nadzoru rynku przeprowadzają regularne kontrole, aby sprawdzić zgodność pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, a także pod względem poprawności homologacji typu. Kontrole te przeprowadza się w adekwatnej skali, poprzez badanie dokumentacji, badanie polegające na prowadzeniu pojazdu oraz badania laboratoryjne, na podstawie statystycznie istotnych prób. Wykonując te czynności, organy nadzoru rynku biorą pod uwagę ustalone zasady oceny ryzyka, skargi oraz inne informacje.
1.  Organy nadzoru rynku przeprowadzają regularne badania i inspekcje zgodnie z krajowymi programami rocznymi zatwierdzonymi zgodnie z ust. 2 i 3, aby sprawdzić, czy pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne są zgodne z homologacjami typu i mającym zastosowanie prawodawstwem. Te badania i inspekcje przeprowadzane są m.in. w drodze badań laboratoryjnych i badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy, na podstawie statystycznie istotnych prób, a uzupełniają je badania dokumentacji. Co roku państwa członkowskie przeprowadzają badania lub inspekcje określonej liczby typów stanowiącej łącznie co najmniej 20 % liczby typów wprowadzonych do obrotu w tym państwie członkowskim w poprzednim roku. Wykonując te czynności, organy nadzoru rynku biorą pod uwagę ustalone zasady oceny ryzyka, uzasadnione skargi oraz inne istotne informacje, w tym wyniki badań opublikowane przez uznane osoby trzecie, nowe technologie dostępne na rynku i sprawozdania z okresowych badań technicznych oraz dane ze zdalnych urządzeń monitorujących umieszczonych na poboczu drogi.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Przy wykonywaniu zadań technicznych, takich jak badania lub kontrole, organy nadzoru rynku mogą polegać na niezależnych organizacjach badawczych. Odpowiedzialność za wyniki spoczywa na organie nadzoru rynku. Jeżeli do celów niniejszego artykułu wykorzystano służby techniczne, organy nadzoru rynku zapewniają, aby skorzystano z usług innej służby technicznej niż ta, która przeprowadziła pierwotne badania homologacji typu.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 b (nowy)
1b.   Organy nadzoru rynku sporządzają i przedkładają krajowy program nadzoru rynku do zatwierdzenia przez Komisję w perspektywie rocznej lub wieloletniej. Państwa członkowskie mogą także przedkładać wspólne programy i działania.
Krajowe programy nadzoru rynku zawierają co najmniej następujące informacje:
a)   skalę i zakres planowanych działań związanych z nadzorem rynku;
b)   szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji działań w zakresie nadzoru rynku, w tym informacje na temat wykorzystania badań dokumentacji, kontroli fizycznych i laboratoryjnych oraz tego, w jaki sposób działania te odzwierciedlają zasady oceny ryzyka i podejmują kwestie uzasadnionych skarg, dużej liczby konkretnych modeli samochodów w eksploatacji na odnośnym terytorium, włącznie z ich częściami, pierwszego zastosowania nowego silnika lub technologii, sprawozdania z okresowych kontroli technicznych i inne istotne informacje, w tym od podmiotów gospodarczych oraz z wyników testów publikowanych przez uznane osoby trzecie;
c)   podsumowanie działań podjętych w ramach poprzedniego programu, w tym odpowiednie dane statystyczne na temat skali przeprowadzonych działań, działań następczych oraz ich wyników. W przypadku programu wieloletniego podsumowanie działań jest przygotowywane i przedkładane co roku Komisji i forum na rzecz egzekwowania przepisów; oraz
d)   szczegóły ustaleń dotyczących finansowania, notyfikowanych na mocy art. 30 ust. 4, i zasobów ludzkich przeznaczonych na nadzór rynku, a także ich adekwatności w odniesieniu do planowanych działań w zakresie nadzoru rynku.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Organy nadzoru rynku wymagają od podmiotów gospodarczych udostępnienia dokumentacji i informacji, które uznają za niezbędne do wykonywania swojej działalności.
2.  Organy nadzoru rynku wymagają od podmiotów gospodarczych udostępnienia dokumentacji i informacji, które uznają za niezbędne do wykonywania swojej działalności. Obejmuje to dostęp do oprogramowania, algorytmów, sterowników silnika i wszelkich innych specyfikacji technicznych, które organy nadzoru rynku uznają za niezbędne.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  W odniesieniu do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych posiadających homologację typu, organy nadzoru rynku należycie uwzględniają świadectwa zgodności przedstawione przez podmioty gospodarcze.
3.  W odniesieniu do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych posiadających homologację typu, organy nadzoru rynku należycie uwzględniają świadectwa zgodności, znaki homologacji typu lub świadectwa homologacji typu przedstawione przez podmioty gospodarcze.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1
Organy nadzoru rynku wprowadzają odpowiednie środki w celu ostrzeżenia użytkowników na ich terytorium, w adekwatnych ramach czasowych, o zagrożeniach stwierdzonych w odniesieniu do wszelkich pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, tak aby zapobiec ryzyku obrażenia lub innym szkodom lub aby ograniczyć to ryzyko lub szkody.
Organy nadzoru rynku wprowadzają odpowiednie środki w celu ostrzeżenia użytkowników na ich terytorium, w adekwatnych ramach czasowych, o stwierdzonych niezgodnościach w odniesieniu do wszelkich pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, tak aby zapobiec ryzyku obrażenia lub innym szkodom lub aby ograniczyć to ryzyko lub szkody. Informacje te udostępniane są na stronie internetowej organu nadzoru rynku w prostym i zrozumiałym języku.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5
5.  Jeżeli organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego zdecydują o wycofaniu z rynku pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego zgodnie z art. 49 ust. 5, informują one o tym zainteresowany podmiot gospodarczy i, w stosownych przypadkach, właściwy organ udzielający homologacji.
5.  Jeżeli organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego zdecydują o wycofaniu z rynku pojazdu, układu, komponentu i oddzielnego zespołu technicznego zgodnie z art. 49 ust. 5, informują one o tym zainteresowany podmiot gospodarczy i właściwy organ udzielający homologacji.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)
5a.   W przypadku gdy organ nadzoru rynku uzna, że pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu, informuje on o tym niezwłocznie Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie. Natychmiast po otrzymaniu tego powiadomienia Komisja powiadamia członków forum na rzecz egzekwowania przepisów.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6
6.  Organy nadzoru rynku wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny i bezstronny. Jeżeli jest to konieczne, przestrzegają one zasad poufności w ochronie tajemnicy handlowej, z zastrzeżeniem obowiązku informowania, określonego w art. 9 ust. 3, w najszerszym niezbędnym zakresie, w celu ochrony interesów użytkowników w Unii Europejskiej.
6.  Organy nadzoru rynku wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny i bezstronny. Przestrzegają one zasad poufności w celu ochrony tajemnicy handlowej podmiotów gospodarczych, z zastrzeżeniem obowiązku informowania, określonego w art. 9 ust. 3 w jak najszerszym zakresie koniecznym do ochrony interesów użytkowników w Unii Europejskiej.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7
7.   Państwa członkowskie dokonują okresowych przeglądów i ocen funkcjonowania swych działań w zakresie nadzoru. Takie przeglądy i oceny są przeprowadzane przynajmniej co cztery lata, a ich wyniki przekazywane są pozostałym państwom członkowskim i Komisji. Państwo członkowskie udostępnia do wiadomości publicznej streszczenie tych wyników
skreśla się
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8
8.   Organy nadzoru rynku różnych państw członkowskich koordynują działania w zakresie nadzoru rynku, współpracują ze sobą nawzajem i dzielą się ze sobą i z Komisją wynikami tych działań. W stosownych przypadkach organy nadzoru rynku uzgadniają podział pracy i specjalizację.
skreśla się
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9
9.  Jeśli w danym państwie członkowskim za nadzór rynku i kontrole na granicach zewnętrznych odpowiedzialny jest więcej niż jeden organ, organy te współpracują ze sobą, prowadząc wymianę informacji mających znaczenie dla pełnionej przez nie roli i wykonywanych przez nie funkcji.
9.  Jeśli w danym państwie członkowskim za nadzór rynku i kontrole na granicach zewnętrznych odpowiedzialny jest więcej niż jeden organ, organy te wdrażają procedury mające zapewnić sprawną i skuteczną koordynację oraz sprawną i skuteczną wymianę informacji mających znaczenie dla pełnionej przez nie roli i wykonywanych przez nie funkcji.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 10
10.   Komisja może przyjmować akty wykonawcze w celu ustalenia kryteriów określających skalę, zakres i częstotliwość przeprowadzania kontroli weryfikujących zgodność pobranych próbek, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 10 a (nowy)
10a.   Organy nadzoru rynku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie z ustaleń po każdej przeprowadzonej weryfikacji zgodności i przekazują te ustalenia państwom członkowskim i Komisji. Komisja przekazuje to sprawozdanie członkom forum na rzecz egzekwowania przepisów. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, które są oceniane, oraz tożsamość odnośnego producenta, a także krótki opis ustaleń, w tym charakter ewentualnych niezgodności.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1
Komisja organizuje i przeprowadza lub wymaga przeprowadzania, w stosownym zakresie, badań i inspekcji pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych już udostępnionych na rynku, w celu sprawdzenia, czy te pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne są zgodne z homologacjami typu i z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak również w celu zapewnienia prawidłowości homologacji typu.
Komisja organizuje i przeprowadza lub wymaga przeprowadzania, w stosownym zakresie – z należytym uwzględnieniem uzgodnionych krajowych programów działań w zakresie nadzoru rynku zatwierdzonych zgodnie z art. 8 – badań i inspekcji pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych już udostępnionych na rynku, w celu sprawdzenia, czy te pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne są zgodne z homologacjami typu i z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Badania i inspekcje organizowane i przeprowadzane przez Komisję lub przez nią zlecone dotyczą kwestii zgodności eksploatacyjnej pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych.
Te badania i inspekcje przeprowadzane są m.in. w drodze badań laboratoryjnych i badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy, na podstawie statystycznie istotnych prób, a uzupełniają je badania dokumentacji.
Wykonując te czynności, Komisja bierze pod uwagę ustalone zasady oceny ryzyka, uzasadnione skargi oraz inne informacje, w tym wyniki badań przeprowadzonych przez uznane osoby trzecie, nowe technologie dostępne na rynku, sprawozdania z okresowych badań technicznych oraz dane ze zdalnych urządzeń monitorujących umieszczonych na poboczu drogi.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego, jeżeli Komisja, na podstawie informacji udzielonych przez państwa członkowskie, wniosku jednego z członków forum na rzecz egzekwowania przepisów lub wyników badań opublikowanych przez uznane osoby trzecie, sądzi, że państwo członkowskie nie wypełnia prawidłowo swoich obowiązków w zakresie homologacji typu i nadzoru rynku wynikających z niniejszego rozporządzenia, Komisja organizuje i samodzielnie przeprowadza lub zleca przeprowadzenie badań i kontroli pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych już dostępnych na rynku.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 b (nowy)
Przy wykonywaniu zadań technicznych, takich jak badania lub kontrole, Komisja może polegać na niezależnych organizacjach badawczych. Odpowiedzialność za wyniki spoczywa na Komisji. Jeżeli do celów niniejszego artykułu wyznaczono służby techniczne, Komisja zapewnia, aby skorzystano z usług innej służby technicznej niż ta, która przeprowadziła pierwotne badania homologacji typu.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Producenci posiadający homologację typu lub podmioty gospodarcze dostarczają Komisji na żądanie statystycznie istotną liczbę wyprodukowanych pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych wybranych przez Komisję, które są reprezentatywne dla pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych dostępnych do wprowadzenia do obrotu na podstawie danej homologacji typu. Te pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne muszą być dostarczone do badania w momencie, w miejscu i w okresie wymaganym przez Komisję.
2.  Producenci posiadający homologację typu lub podmioty gospodarcze dostarczają Komisji na żądanie statystycznie istotną liczbę wyprodukowanych pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych wybranych przez Komisję, które są reprezentatywne dla pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych dostępnych do wprowadzenia do obrotu na podstawie danej homologacji typu. Te pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne muszą być dostarczone do badania w momencie, w miejscu i w okresie wymaganym – zależnie od sytuacji – przez Komisję.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Państwa członkowskie udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy oraz dostarczają całą dokumentację i zapewniają inne wsparcie techniczne, którego wymagają eksperci Komisji, aby umożliwić im przeprowadzenie badań, kontroli i inspekcji. Państwa członkowskie zapewniają ekspertom Komisji dostęp do wszystkich obiektów lub ich części oraz do informacji, w tym do systemów komputerowych i oprogramowania, istotnych dla wykonania ich zadań.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1
W celu umożliwienia Komisji przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, państwa członkowskie udostępniają Komisji wszelkie dane dotyczące homologacji typu pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych podlegających badaniom kontrolującym zgodność. Dane te muszą zawierać przynajmniej informacje zawarte w świadectwie homologacji typu i w jego załącznikach, o których mowa w art. 26 ust. 1.
W celu umożliwienia Komisji przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, państwa członkowskie niezwłocznie udostępniają Komisji wszelkie dane dotyczące homologacji typu pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych podlegających badaniom kontrolującym zgodność. Dane te muszą zawierać przynajmniej informacje zawarte w świadectwie homologacji typu i w jego załącznikach, o których mowa w art. 26 ust. 1.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
4.  Producenci pojazdów udostępniają publicznie dane niezbędne osobom trzecim do przeprowadzania badań kontrolujących zgodność. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia, jakie dane mają być udostępnione publicznie, oraz warunków takich publikacji, z zastrzeżeniem ochrony tajemnic handlowych oraz ochrony danych osobowych zgodnie z prawem Unii i prawem krajowym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
4.  Producenci pojazdów bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki udostępniają dane niezbędne uznanym osobom trzecim do przeprowadzania badań kontrolujących zgodność. Dane te zawierają wszystkie parametry i ustawienia, które są niezbędne do dokładnego odtworzenia warunków testowych zastosowanych podczas badania homologacyjnego. Wszystkie takie przekazane dane są traktowane zgodnie z uzasadnioną ochroną informacji biznesowych. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia, jakie dane mają być udostępnione, oraz warunków takiego udostępnienia, w tym warunków zapewnienia dostępu do takich informacji poprzez internetową bazę danych, o której mowa w art. 10a, z zastrzeżeniem ochrony tajemnic handlowych oraz ochrony danych osobowych zgodnie z aktami prawnymi Unii i prawem krajowym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Komisja organizuje i przeprowadza wspólne audyty organów udzielających homologacji typu i krajowych organów nadzoru rynku w celu sprawdzenia, czy wdrażają one w spójny sposób wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i wykonują swoje zadania w sposób niezależny i skrupulatny. Po konsultacji z forum Komisja przyjmuje roczny plan wspólnych audytów, w którym przy ustalaniu częstotliwości przeprowadzania ocen uwzględnia się wyniki uprzednich ocen. Ilekroć Komisja ma powody, aby uznać, że organ udzielający homologacji typu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia, Komisja może wymagać przeprowadzania wspólnych audytów co roku.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 b (nowy)
4b.   W celu wykonania tego zadania Komisja zleca świadczenie usług niezależnych audytorów osobom trzecim w drodze otwartego zaproszenia do składania ofert. Audytorzy wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny i bezstronny. Audytorzy zachowują poufność w celu ochrony tajemnicy handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Państwa członkowskie udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy oraz dostarczają całą dokumentację i zapewniają wsparcie, o które zwracają się audytorzy, aby umożliwić im realizację powierzonych im zadań. Państwa członkowskie zapewniają audytorom dostęp do wszelkich obiektów lub ich części oraz do informacji, w tym do systemów komputerowych i oprogramowania, istotnych dla wykonania ich zadań. Na żądanie państwo członkowskie może być upoważnione do wysłania obserwatora do wspólnego audytu organizowanego na mocy niniejszego artykułu. Obserwatorzy ci nie mają wpływu na jakiekolwiek decyzje związane z wynikiem wspólnego audytu.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 c (nowy)
4c.   Wynik wspólnego audytu przekazywany jest wszystkim państwom członkowskim i Komisji, a streszczenie wyniku podawane jest do wiadomości publicznej. Jest on omawiany przez forum ustanowione na mocy art. 10.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 d (nowy)
4d.   Zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji i innym państwom członkowskim informacje na temat sposobów realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdania z audytu, o którym mowa w ust. 4c.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 –ustęp 4 e (nowy)
4e.   Komisja może zażądać dalszych informacji od państw członkowskich i ich krajowych organów udzielających homologacji typu i organów nadzoru rynku, jeżeli mają one podstawy sądzić, po zbadaniu przez forum, że istnieją przypadki niezgodności z niniejszym rozporządzeniem. Państwa członkowskie i ich odpowiednie organy przekazują te informacje bez zbędnej zwłoki.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit 2
Jeżeli te badania i inspekcje kwestionują poprawność samej homologacji typu, Komisja informuje organ udzielający homologacji lub organy udzielające homologacji, jak również forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów.
Jeżeli te badania i inspekcje kwestionują poprawność samej homologacji typu, Komisja niezwłocznie informuje organ udzielający homologacji lub organy udzielające homologacji, jak również państwa członkowskie i członków forum na rzecz egzekwowania przepisów.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit 2 a (nowy)
Komisja przyjmuje odpowiednie środki w celu ostrzeżenia użytkowników na terenie Unii, w tym odpowiednich organów udzielających homologacji typu, w adekwatnych ramach czasowych, o wszelkich niezgodnościach, jakie wykryła w odniesieniu do wszelkich pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, tak aby zapobiec ryzyku obrażenia lub innym szkodom lub aby ograniczyć to ryzyko lub szkody. Informacje te udostępniane są na stronie internetowej odnośnych organów nadzoru rynku w prostym i zrozumiałym języku.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit 3
Komisja publikuje sprawozdanie z ustaleń po każdej przeprowadzonej weryfikacji zgodności.
Komisja podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie z ustaleń po każdej przeprowadzonej weryfikacji zgodności i przekazuje swoje ustalenia państwom członkowskim i członkom forum na rzecz egzekwowania przepisów. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, które są oceniane, oraz tożsamość odnośnego producenta, a także krótki opis ustaleń, w tym charakter ewentualnych niezgodności, oraz w stosownych przypadkach zawiera zalecenia działań następczych dla państw członkowskich.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Komisja ustanawia forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów (zwane dalej „forum”) i przewodniczy mu.
1.  Komisja ustanawia forum na rzecz egzekwowania przepisów (zwane dalej „forum”), przewodniczy mu i zarządza nim.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2
W skład forum wchodzą członkowie mianowani przez państwa członkowskie.
W skład forum wchodzą członkowie mianowani przez państwa członkowskie, w tym ich organy odpowiedzialne za homologacje typu i nadzór rynku.
W razie konieczności, a co najmniej raz do roku, forum zaprasza na swoje posiedzenia także obserwatorów. Zaproszeni obserwatorzy obejmują przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, służb technicznych, uznanych organizacji badawczych osób trzecich, przedstawicieli przemysłu, badań i innych odpowiednich podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych działających w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony środowiska i przedstawicieli grup konsumenckich. Obserwatorzy zapraszani na posiedzenia forum stanowią szeroki, reprezentatywny i wyważony przekrój unijnych i krajowych organów reprezentujących odpowiednie zainteresowane strony.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Komisja publikuje na swojej stronie internetowej kalendarz posiedzeń, porządek obrad i protokoły, w tym listę obecności.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1
Forum koordynuje sieć organów krajowych odpowiedzialnych za homologację typu i nadzór rynku.
Forum koordynuje sieć organów krajowych odpowiedzialnych za homologację typu i nadzór rynku w celu ułatwienia wdrożenia niniejszego rozporządzenia, w szczególności wymogów dotyczących oceny, wyznaczania i monitorowania wyznaczonych podmiotów oraz ogólnego stosowania wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 2
Jego zadania doradcze obejmują m.in. promowanie dobrych praktyk, wymianę informacji na temat problemów związanych z egzekwowaniem przepisów, współpracy, opracowania metod i narzędzi pracy, opracowania procedury elektronicznej wymiany informacji, oceny zharmonizowanych projektów egzekwowania przepisów, sankcji i wspólnych inspekcji.
Jego zadania obejmują:
a)   rozpatrywanie uzasadnionych skarg, dowodów lub innych istotnych informacji dotyczących ewentualnej niezgodności, przedstawionych przez uznane osoby trzecie;
b)   wspólne omówienie i ocenę krajowych programów nadzoru rynku w następstwie ich przedłożenia Komisji;
c)   wymianę informacji w odniesieniu do nowych technologii, które są lub staną się dostępne na rynku;
d)   ocenę wyników przeglądów – zarówno tych, o których mowa w art. 6 ust. 6, jak i wynikających ze wspólnego audytu, o którym mowa w art. 71 ust. 8 – funkcjonowania organów udzielających homologacji typu;
e)   przegląd wyników ocen funkcjonowania nadzoru rynku;
f)   ocenę wyników ocen – zarówno tych, o których mowa w art. 80 ust. 3a, jak i wynikających ze wspólnego audytu, o którym mowa w art. 80 ust. 4 – funkcjonowania służb technicznych; oraz
g)   ocenę – przynajmniej co dwa lata – skuteczności działań z zakresu egzekwowania przepisów, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, spójności i skuteczności wszelkich napraw, wycofania od użytkowników lub kar stosowanych przez państwa członkowskie, gdy pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, w których stwierdzono niezgodność, zostały wprowadzone do obrotu w więcej niż jednym państwie członkowskim.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   W przypadku gdy po rozpatrzeniu w ramach forum Komisja ma podstawy sądzić, że istnieją przypadki niezgodności z niniejszym rozporządzeniem, Komisja może zażądać dalszych informacji od państw członkowskich i ich krajowych organów udzielających homologacji i organów nadzoru rynku. Państwa członkowskie i ich odpowiednie organy przekazują te informacje bez zbędnej zwłoki.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – artykuł 2 b (nowy)
2b.   Corocznie Komisja podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z działalności forum. Sprawozdanie to zawiera szczegółowe wyjaśnienie rozpatrywanych przezeń kwestii, działań wynikających z tych rozważań i rozumowania leżącego u podstaw tych działań, w tym w wypadku, gdyby nie przewidziano żadnych działań. Każdego roku Komisja przedstawia sprawozdanie z działalności forum Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 c (nowy)
2c.   Jeżeli Komisja wykaże, że dany organ udzielający homologacji typu naruszył którykolwiek z wymogów niniejszego rozporządzenia w następstwie wspólnego audytu, niezwłocznie informuje ona państwa członkowskie, Parlament Europejski i Komisję. Komisja może przyjąć wszelkie niezbędne środki w celu usunięcia niezgodności. W niektórych przypadkach i przy należytym uwzględnieniu charakteru niezgodności Komisja jest upoważniona do zawieszenia lub cofnięcia uprawnienia danego organu udzielającego homologacji do przyjmowania wniosków o świadectwo homologacji typu UE, o którym mowa w art. 21.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
W ciągu dwóch miesięcy po zawieszeniu lub wycofaniu takiego uprawnienia zgodnie z ust. 3 Komisja przedstawia państwom członkowskim sprawozdanie ze swoich ustaleń dotyczących niezgodności. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych wprowadzonych już do obrotu, Komisja poleca danym organom udzielającym homologacji typu zawieszenie lub cofnięcie, w rozsądnym terminie, wszystkich nienależnie wydanych świadectw.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
Artykuł 10a
Internetowa baza danych
1.   Komisja ustanawia internetową bazę danych do bezpiecznej elektronicznej wymiany informacji związanych z procedurami homologacji typu, wydanymi zezwoleniami, nadzorem rynku i innymi odpowiednimi działaniami pomiędzy krajowymi organami udzielającymi homologacji typu, organami nadzoru rynku, państwami członkowskimi i Komisją.
2.   Komisja jest odpowiedzialna za koordynację dostępu i otrzymywanie regularnych aktualizacji z odpowiednimi organami oraz za bezpieczeństwo i poufność danych odnoszących się do zapisów przechowywanych w bazie danych.
3.   Państwa członkowskie przekazują do bazy danych informacje wymagane na mocy art. 25. Ponadto państwa członkowskie dostarczają danych dotyczących numeru identyfikacyjnego zarejestrowanych pojazdów i numeru rejestracyjnego pojazdu przypisanego do pojazdu zgodnie z dyrektywą Rady 1999/37/WE1a i regularnie przekazują Komisji aktualizacje. Informacje te są udostępniane w formacie umożliwiającym wyszukiwanie.
4.   Komisja ustanawia interfejs między bazą danych i unijnym systemem szybkiej informacji (RAPEX) oraz systemem informacyjnym i komunikacyjnym do celów nadzoru rynku (ICSMS) w celu ułatwienia działań w zakresie nadzoru rynku i zapewnienia koordynacji, spójności i dokładności informacji udostępnianych konsumentom i osobom trzecim.
5.   Komisja ustanawia też publicznie dostępny interfejs, który obejmuje informacje zawarte w załączniku IX oraz dane organu udzielającego homologacji wydającego świadectwo homologacji typu na mocy art. 24 i służb technicznych, które przeprowadziły badania wymagane na mocy art. 28. Komisja dopilnowuje, aby informacje te były przedstawione w formacie umożliwiającym wyszukiwanie.
Komisja zapewnia również dostęp do informacji niezbędnych do weryfikacji zgodności zgodnie z aktami wykonawczymi przyjętymi na podstawie art. 9 ust. 4.
6.   Jako część bazy danych Komisja opracowuje narzędzie do przesyłania wyników badań osób trzecich i skarg na działanie pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych. Informacje przedłożone za pomocą tego narzędzia uwzględnia się w związku z działaniami w zakresie nadzoru rynku, określonymi w art. 8 i 9.
7.   Aby przetestować przydatność stosowania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) do celów wymiany informacji objętych niniejszym artykułem, do dnia... [3 miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] zostanie uruchomiony projekt pilotażowy.
__________________
1a Dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 138 z 1.6.1999, s. 57).
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
1.  Producent zapewnia, aby pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, które wyprodukował i które wprowadzono do obrotu lub dopuszczono, były produkowane i homologowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
1.  Producent zapewnia, aby pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, które są wprowadzane do obrotu lub które dopuszczono, były produkowane i homologowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz aby pozostawały zgodne z tymi wymogami bez względu na zastosowaną metodę badań.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
Producent odpowiada przed organem udzielającym homologacji za wszystkie aspekty procedury homologacji i za zapewnienie zgodności produkcji bez względu na zastosowaną metodę badań.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4
4.  Do celów homologacji typu UE producent mający siedzibę poza Unią wyznacza jednego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii do celów reprezentowania go przed organem udzielającym homologacji. Producent wyznacza również jednego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii do celów nadzoru rynku, przy czym może to być przedstawiciel wyznaczony do celów homologacji typu UE.
4.  Do celów homologacji typu UE producent pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych mający siedzibę poza Unią wyznacza jednego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii do celów reprezentowania go przed organem udzielającym homologacji. Producent wyznacza również jednego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii do celów nadzoru rynku, przy czym może to być przedstawiciel wyznaczony do celów homologacji typu UE.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Ubiegając się o homologację typu UE, producent zapewnia, aby przy projektowaniu pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych nie stosowano strategii lub innych środków niepotrzebnie zmieniających wyniki uzyskiwane w obowiązujących procedurach badań, kiedy te pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne są użytkowane w warunkach, jakich można racjonalnie oczekiwać w czasie normalnego funkcjonowania i użytkowania.
Producent ujawnia wszelkie strategie zarządzania pracą silnika wdrażane za pomocą sprzętu albo oprogramowania. Producent ujawnia wszystkie odpowiednie informacje dotyczące takich strategii zarządzania, w tym stosowane oprogramowanie, parametry takich strategii oraz uzasadnienie techniczne opisujące, dlaczego są one konieczne.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5
5.   Producent odpowiada przed organem udzielającym homologacji za wszystkie aspekty procedury homologacji i za zapewnienie zgodności produkcji, niezależnie od tego, czy bezpośrednio uczestniczy we wszystkich etapach budowy pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego.
skreśla się
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   W celu ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów producent prowadzi dochodzenie i ewidencję skarg i niezgodności pojazdów, układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych, części lub wyposażenia, które wprowadził do obrotu, i informuje swoich importerów oraz dystrybutorów o tego rodzaju monitorowaniu.
Jeżeli liczba skarg i niezgodności dotyczących wyposażenia związanego z bezpieczeństwem lub emisjami przekroczy 30 przypadków lub 1 procent spośród wszystkich pojazdów, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych, części lub wyposażenia określonego typu, wariantu lub wersji, które zostały wprowadzone do obrotu, szczegółowe informacje są niezwłocznie przesyłane do odpowiedniego organu udzielającego homologacji odpowiedzialnego za pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie, oraz do Komisji.
Informacje zawierają opis problemu i szczegółowe dane niezbędne do zidentyfikowania niezgodnego typu, wariantu i wersji pojazdu, układu, komponentu, oddzielnego zespołu technicznego, części lub wyposażenia. Te dane wczesnego ostrzegania są wykorzystywane do identyfikowania potencjalnych tendencji w skargach konsumentów oraz badania potrzeby wycofania od użytkowników inicjowanego przez producenta i podjęcia działań w zakresie nadzoru rynku przez państwa członkowskie i Komisję.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)
7a.   Producent dopilnowuje, aby użytkownik pojazdu, po otrzymaniu wcześniej stosownych informacji, zgodził się na przetwarzanie i przekazywanie wszystkich danych generowanych podczas użytkowania pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a. Jeśli przetwarzanie i przekazywanie danych nie jest konieczne do bezpiecznego funkcjonowania pojazdu, producent dopilnowuje, aby użytkownik pojazdu miał możliwość łatwego przerwania przesyłu danych.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1
Producent, który sądzi, że pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie, które zostały wprowadzone do obrotu lub dopuszczone, nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem lub że homologacji typu udzielono na podstawie nieprawidłowych danych, niezwłocznie podejmuje stosowne środki niezbędne do doprowadzenia pojazdu, układu, komponentu, oddzielnego zespołu technicznego, części lub wyposażenia do zgodności z wymogami, wycofania ich z obrotu lub od użytkowników, stosownie do okoliczności.
W przypadku gdy producent sądzi, że pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie, które zostały wprowadzone do obrotu lub dopuszczone, nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem lub że homologacji typu udzielono na podstawie nieprawidłowych danych, producent niezwłocznie przyjmuje stosowne środki niezbędne do doprowadzenia pojazdu, układu, komponentu, oddzielnego zespołu technicznego, części lub wyposażenia do zgodności z wymogami, wycofania ich z obrotu lub od użytkowników, stosownie do okoliczności.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie stwarza poważne zagrożenie, producent niezwłocznie szczegółowo informuje o niezgodności oraz wszelkich podjętych środkach organy udzielające homologacji i organy nadzoru rynku w państwach członkowskich, w których pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie zostały udostępnione na rynku lub dopuszczone.
2.  W przypadku gdy pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie stwarza poważne zagrożenie, producent niezwłocznie szczegółowo informuje o niezgodności i ryzyku oraz wszelkich podjętych środkach organy udzielające homologacji i organy nadzoru rynku w państwach członkowskich, w których pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie zostały udostępnione na rynku lub dopuszczone.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1
Producent przechowuje pakiet informacyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 4, przez okres dziesięciu lat od chwili wprowadzenia pojazdu do obrotu, a w przypadku układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego – przez okres pięciu lat od chwili jego wprowadzenia do obrotu.
Producent przechowuje pakiet informacyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 4, a ponadto producent pojazdu przechowuje do wglądu organów udzielających homologacji kopię świadectw zgodności, o których mowa w art. 34, przez okres dziesięciu lat po upływie ważności homologacji typu UE pojazdu, a w przypadku układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego – przez okres pięciu lat po upływie ważności homologacji typu UE.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 2
Producent pojazdu przechowuje do wglądu organów udzielających homologacji kopię świadectwa zgodności, o którym mowa w art. 34.
skreśla się
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1
Na uzasadnione żądanie organu krajowego producent przekazuje mu za pośrednictwem organu udzielającego homologacji, kopię świadectwa homologacji typu UE lub zezwolenie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, wykazujące zgodność pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu krajowego.
Na uzasadnione żądanie organu krajowego lub Komisji producent przekazuje temu organowi lub Komisji, za pośrednictwem organu udzielającego homologacji, kopię świadectwa homologacji typu UE lub zezwolenie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, wykazujące zgodność pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, części lub wyposażenia w łatwo zrozumiałym języku.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 2
Na uzasadnione żądanie organu krajowego producent współpracuje z nim we wszelkich działaniach podjętych zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 mających na celu usunięcie zagrożeń, jakie stwarza pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie, które udostępnił na rynku.
Na uzasadnione żądanie organu krajowego lub Komisji producent współpracuje z tym organem lub Komisją we wszelkich działaniach podjętych zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 mających na celu usunięcie zagrożeń, jakie stwarza pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie, które udostępnił na rynku.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – tytuł
Obowiązki przedstawicieli producenta w zakresie nadzoru rynku
Obowiązki przedstawicieli producenta
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Przedstawiciel producenta do spraw nadzoru rynku wykonuje zadania określone w pełnomocnictwie udzielonym mu przez producenta. Pełnomocnictwo to umożliwia temu przedstawicielowi przynajmniej:
1.  Przedstawiciel producenta wykonuje zadania określone w pełnomocnictwie udzielonym mu przez producenta. Pełnomocnictwo to umożliwia temu przedstawicielowi przynajmniej:
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a
a)  dostęp do folderu informacyjnego, o którym mowa w art. 22, oraz do świadectwa zgodności, o którym mowa w art. 34, w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Dokumentację taką udostępnia się organom udzielającym homologacji przez okres dziesięciu lat od chwili wprowadzenia pojazdu do obrotu, a w przypadku układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego – przez okres pięciu lat od chwili jego wprowadzenia do obrotu;
a)  dostęp do świadectwa homologacji typu i załączników oraz do świadectwa zgodności w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Dokumentację taką udostępnia się organom udzielającym homologacji oraz organom nadzoru rynku przez okres dziesięciu lat od chwili wprowadzenia pojazdu do obrotu, a w przypadku układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego – przez okres pięciu lat od chwili jego wprowadzenia do obrotu;
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b
b)  na uzasadnione żądanie organu udzielającego homologacji – dostarczanie mu wszystkich informacji i dokumentacji niezbędnych do wykazania zgodności produkcji pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego;
b)  na uzasadnione żądanie organu udzielającego homologacji – dostarczanie mu wszystkich informacji i dokumentacji niezbędnych do wykazania zgodności produkcji pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, w tym wszelkie specyfikacje techniczne wymagane do celów homologacji typu oraz dostęp do oprogramowania i algorytmów;
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  W zmianie tej uwzględnia się przynajmniej następujące aspekty:
3.  W zmianie pełnomocnictwa uwzględnia się przynajmniej następujące aspekty:
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1
Przed wprowadzeniem do obrotu posiadających homologację typu pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych importer sprawdza, czy organ udzielający homologacji skompletował pakiet informacyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 4, oraz czy na układzie, komponencie lub oddzielnym zespole technicznym umieszczono wymagany znak homologacji typu i czy są one zgodne z art. 11 ust. 7.
Przed wprowadzeniem do obrotu posiadających homologację typu pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych importer sprawdza, czy posiadają one ważne świadectwo homologacji typu oraz czy na komponencie lub oddzielnym zespole technicznym umieszczono wymagany znak homologacji typu i czy są one zgodne z art. 11 ust. 7.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy importer sądzi, że pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu, a w szczególności że nie odpowiada homologowanemu typowi, nie wprowadza do obrotu, nie zezwala na dopuszczenie ani nie rejestruje pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego do czasu zapewnienia ich zgodności. Jeżeli sądzi on, że pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie stwarza poważne zagrożenie, informuje o tym producenta i organy nadzoru rynku. W przypadku pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, które uzyskały homologację typu, importer informuje o tym również organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu.
3.  W przypadku gdy importer sądzi, że pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu, a w szczególności gdy nie odpowiada homologowanemu typowi, importer nie wprowadza do obrotu, nie zezwala na dopuszczenie ani nie rejestruje pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego do czasu zapewnienia ich zgodności. Jeżeli sądzi on, że pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie stwarza poważne zagrożenie, importer informuje o tym producenta i organy nadzoru rynku. W przypadku pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, które uzyskały homologację typu, importer informuje o tym również organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6
6.  W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów importer prowadzi dochodzenie i ewidencję skarg i przypadków wycofania od użytkowników pojazdów, układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych, części lub wyposażenia, które wprowadził do obrotu, i informuje swoich dystrybutorów o tego rodzaju monitorowaniu.
6.  W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów importer prowadzi dochodzenie i ewidencję skarg, niezgodności i przypadków wycofania od użytkowników pojazdów, układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych, części lub wyposażenia, które wprowadził do obrotu, i informuje swoich dystrybutorów o tego rodzaju skargach i przypadkach wycofania od użytkowników.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Importer niezwłoczne informuje odpowiedniego producenta o skargach i zgłoszeniach dotyczących zagrożeń, podejrzewanych incydentów lub problemów z niezgodnością dotyczących pojazdów, układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych, części lub wyposażenia, które wprowadził do obrotu.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Jeżeli pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny, który został wprowadzony do obrotu przez importera, nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, importer niezwłocznie wprowadza odpowiednie środki niezbędne do zapewnienia zgodności pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, ich wycofania z obrotu lub od użytkowników, stosownie do okoliczności.
1.  Jeżeli pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny, który został wprowadzony do obrotu przez importera, nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, importer niezwłocznie wprowadza pod kontrolą producenta odpowiednie środki niezbędne do zapewnienia zgodności pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, ich wycofania z obrotu lub od użytkowników, stosownie do okoliczności. Importer informuje również producenta i organ udzielający homologacji typu, który udzielił homologacji typu.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1
W przypadku gdy pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie stwarza poważne zagrożenie, importer niezwłocznie szczegółowo informuje o poważnym zagrożeniu producenta, organy udzielające homologacji i organy nadzoru rynku w państwach członkowskich, w których pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie zostały wprowadzone do obrotu.
W przypadku gdy wprowadzony do obrotu pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie stwarza poważne zagrożenie, importer niezwłocznie szczegółowo informuje o poważnym zagrożeniu producenta, organy udzielające homologacji i organy nadzoru rynku w państwach członkowskich, w których pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie zostały wprowadzone do obrotu.
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
Przed udostępnieniem na rynku, rejestracją lub dopuszczeniem pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego dystrybutor sprawdza, czy pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny jest opatrzony tabliczką znamionową lub znakiem homologacji typu i czy towarzyszą mu wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa, wymagane na mocy art. 63, w języku lub językach urzędowych danego państwa członkowskiego, a także czy producent i importer spełnili wymogi określone odpowiednio w art. 11 ust. 7 oraz art. 14 ust. 4.
1.   Przed udostępnieniem na rynku, rejestracją lub dopuszczeniem pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego dystrybutor sprawdza, czy pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny jest opatrzony tabliczką znamionową lub znakiem homologacji typu i czy towarzyszą mu wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa, wymagane na mocy art. 63, w języku lub językach urzędowych danego państwa członkowskiego, a także czy producent i importer spełnili wymogi określone odpowiednio w art. 11 ust. 7 oraz art. 14 ust. 4.
2.   W celu ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów dystrybutor prowadzi dochodzenie w sprawie skarg i niezgodności pojazdów, układów, komponentów, oddzielnych zespołów technicznych, części lub wyposażenia, które wprowadził do obrotu. Ponadto importer lub producent jest niezwłocznie informowany o wszelkich skargach i niezgodnościach dotyczących aspektów środowiskowych lub aspektów bezpieczeństwa pojazdu.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  W przypadku gdy dystrybutor sądzi, że pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu, nie udostępnia na rynku, nie rejestruje ani nie dopuszcza pojazdu, układu, komponentu ani oddzielnego zespołu technicznego do czasu zapewnienia ich zgodności.
1.  W przypadku gdy dystrybutor sądzi, że pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny nie jest zgodny z wymogami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu, dystrybutor informuje producenta, importera i organ udzielający homologacji typu, który udzielił homologacji typu, o tym fakcie i nie wprowadza do obrotu, nie rejestruje ani nie dopuszcza pojazdu, układu, komponentu ani oddzielnego zespołu technicznego do czasu zapewnienia ich zgodności.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Dystrybutor który sądzi, że pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny, który udostępnił na rynku, nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, informuje o tym producenta lub importera, aby zapewnić podjęcie odpowiednich środków niezbędnych do zapewnienia zgodności pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, ich wycofania z obrotu lub od użytkowników, stosownie do okoliczności, zgodnie z art. 12 ust. 1 lub art. 15 ust. 1.
2.  W przypadku gdy dystrybutor sądzi, że pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny, który udostępnił na rynku, nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, informuje o tym producenta, importera oraz organ udzielający homologacji typu, który udzielił homologacji typu, aby zapewnić przyjęcie odpowiednich środków niezbędnych do zapewnienia zgodności pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, ich wycofania z obrotu lub od użytkowników, stosownie do okoliczności, zgodnie z art. 12 ust. 1 lub art. 15 ust. 1.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie stwarza poważne zagrożenie, dystrybutor niezwłocznie szczegółowo informuje o tym poważnym zagrożeniu producenta, importera, organy udzielające homologacji i organy nadzoru rynku w państwach członkowskich, w których ten pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie zostały udostępnione na rynku. Dystrybutor informuje ich również o wszelkich podjętych działaniach oraz podaje szczegółowe informacje dotyczące w szczególności poważnego zagrożenia oraz podjętych przez producenta środków naprawczych.
3.  W przypadku gdy pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie stwarza poważne zagrożenie, dystrybutor niezwłocznie szczegółowo informuje o tym poważnym zagrożeniu producenta, importera, organy udzielające homologacji i organy nadzoru rynku w państwach członkowskich, w których ten pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie zostały udostępnione na rynku. Dystrybutor informuje ich również o wszelkich podjętych działaniach oraz podaje szczegółowe informacje dotyczące podjętych przez producenta środków naprawczych.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4
4.  Na uzasadnione żądanie organu krajowego dystrybutor współpracuje z nim we wszelkich działaniach podjętych zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 mających na celu usunięcie zagrożeń, jakie stwarza pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie, które udostępnił na rynku.
4.  Na uzasadnione żądanie organu krajowego lub Komisji dystrybutor współpracuje z tym organem lub Komisją we wszelkich działaniach podjętych zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 mających na celu usunięcie zagrożeń, jakie stwarza pojazd, układ, komponent, oddzielny zespół techniczny, część lub wyposażenie, które udostępnił na rynku.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 − ustęp 2
2.  W odniesieniu do homologacji typu układu, homologacji typu komponentu i homologacji typu oddzielnego zespołu technicznego zastosowanie ma tylko jednostopniowa homologacja typu.
2.  Nie naruszając wymogów aktów prawnych wymienionych w załączniku IV, w odniesieniu do homologacji typu układu, homologacji typu komponentu i homologacji typu oddzielnego zespołu technicznego zastosowanie ma tylko jednostopniowa homologacja typu.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4
4.  Homologacji typu UE w odniesieniu do ostatniego etapu kompletacji udziela się dopiero po zweryfikowaniu przez organ udzielający homologacji, czy pojazd, któremu udzielono homologacji typu, na ostatnim etapie spełnia w chwili udzielenia homologacji wszystkie mające zastosowanie wymagania techniczne. Weryfikacja ta obejmuje sprawdzenie dokumentacji pod względem wszystkich wymogów objętych zakresem homologacji typu UE w odniesieniu do niekompletnego typu pojazdu udzielonej w ramach procedury wielostopniowej, nawet jeśli udzielono jej dla innej kategorii pojazdu.
4.  Homologacji typu UE w odniesieniu do ostatniego etapu kompletacji udziela się dopiero po zweryfikowaniu przez organ udzielający homologacji, czy pojazd, któremu udzielono homologacji typu, na ostatnim etapie spełnia w chwili udzielenia homologacji wszystkie mające zastosowanie wymagania techniczne, zgodnie z procedurami określonymi w załączniku XVII. Weryfikacja ta obejmuje sprawdzenie dokumentacji pod względem wszystkich wymogów objętych zakresem homologacji typu UE w odniesieniu do niekompletnego typu pojazdu udzielonej w ramach procedury wielostopniowej, w tym jeśli udzielono jej dla innej kategorii pojazdu. Obejmuje ona również sprawdzenie, czy działanie układów, którym udzielono homologacji typu oddzielnie, nadal jest zgodne z tymi homologacjami typu po wbudowaniu tych układów w cały pojazd.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 − ustęp 5
5.  Wybór procedury homologacji typu, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na mające zastosowanie istotne wymogi, z którymi homologowany typ pojazdu musi być zgodny w chwili udzielenia homologacji typu całego pojazdu.
5.  Wybór procedury homologacji typu, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na żadne mające zastosowanie wymogi, z którymi homologowany typ pojazdu musi być zgodny w chwili udzielenia homologacji typu całego pojazdu.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Producent udostępnia organowi udzielającemu homologacji tyle pojazdów, części lub oddzielnych zespołów technicznych, ile zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi jest koniecznych do przeprowadzenia wymaganych badań.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 − ustęp 2
2.  W odniesieniu do konkretnego typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego można złożyć tylko jeden wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim.
2.  W odniesieniu do konkretnego typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego można złożyć tylko jeden wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim. Po złożeniu wniosku producentowi nie zezwala się na przerwanie procedury i złożenie innego wniosku dotyczącego tego samego typu do innego organu udzielającego homologacji lub innych służb technicznych. Ponadto w przypadku odmowy udzielenia homologacji typu lub niepomyślnego wyniku badania w służbie technicznej producentowi nie zezwala się na złożenie innego wniosku dotyczącego tego samego typu do innego organu udzielającego homologacji lub innej służby technicznej.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a
a)  dokument informacyjny określony w załączniku I w odniesieniu do jednostopniowej lub mieszanej homologacji typu albo w załączniku III w odniesieniu do homologacji typu krok po kroku;
a)  dokument informacyjny określony w załączniku I w odniesieniu do jednostopniowej lub mieszanej homologacji typu całego pojazdu albo w załączniku III w odniesieniu do homologacji typu całego pojazdu krok po kroku lub w odpowiednich aktach prawnych w przypadku homologacji układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego;
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera d
d)  wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez organ udzielający homologacji w ramach procedury rozpatrywania wniosku.
d)  wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez organ udzielający homologacji w ramach procedury homologacji typu.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2
2.  Folder informacyjny dostarcza się w formacie elektronicznym, który zostanie określony przez Komisję, ale może on również zostać dostarczony w formie papierowej.
2.  Folder informacyjny dostarcza się w formacie elektronicznym.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1
Do wniosku o udzielenie homologacji typu krok po kroku, poza folderem informacyjnym, o którym mowa w art. 22, dołącza się kompletny zestaw świadectw homologacji typu UE, w tym sprawozdań z badań, wymaganych zgodnie z mającymi zastosowanie aktami wymienionymi w załączniku IV.
Do wniosku o udzielenie homologacji typu krok po kroku, poza folderem informacyjnym, o którym mowa w art. 22, dołącza się kompletny zestaw świadectw homologacji typu UE, w tym sprawozdań z badań i dokumentów zawierających informacje, wymaganych zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w załączniku IV.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 2
W przypadku wystąpienia o homologację typu układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego zgodnie z mającymi zastosowanie aktami wymienionymi w załączniku IV organ udzielający homologacji musi mieć dostęp do folderu informacyjnego do czasu udzielenia homologacji typu całego pojazdu lub odmowy jej udzielenia.
W przypadku wystąpienia o homologację typu układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w załączniku IV organ udzielający homologacji musi mieć dostęp do folderu informacyjnego i dokumentów informacyjnych do czasu udzielenia homologacji typu całego pojazdu lub odmowy jej udzielenia.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 1
Do wniosku o udzielenie mieszanej homologacji typu, poza folderem informacyjnym, o którym mowa w art. 22, dołącza się świadectwa homologacji typu UE, w tym sprawozdania z badań, wymagane zgodnie z mającymi zastosowanie aktami wymienionymi w załączniku IV.
Do wniosku o udzielenie mieszanej homologacji typu, poza folderem informacyjnym, o którym mowa w art. 22, dołącza się świadectwa homologacji typu UE, w tym sprawozdania z badań i dokumenty informacyjne, wymagane zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w załączniku IV.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
a)  na pierwszym etapie – te części folderu informacyjnego i świadectw homologacji typu UE, które są istotne dla stanu kompletacji pojazdu podstawowego;
a)  na pierwszym etapie – te części folderu informacyjnego i świadectw homologacji typu UE i sprawozdań z badań, które są istotne dla stanu kompletacji pojazdu podstawowego;
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b
b)  na etapie drugim i kolejnych – te części folderu informacyjnego i świadectw homologacji typu UE, które są istotne dla bieżącego stanu kompletacji, wraz z kopią świadectwa homologacji typu UE pojazdu wydanego na poprzednim etapie wytworzenia oraz pełnymi danymi dotyczącymi wszelkich zmian i uzupełnień dokonanych przez producenta w pojeździe.
b)  na etapie drugim i kolejnych – te części folderu informacyjnego i świadectw homologacji typu UE, które są istotne dla bieżącego stanu kompletacji, wraz z kopią świadectwa homologacji typu UE całego pojazdu wydanego na poprzednim etapie wytworzenia oraz pełnymi danymi dotyczącymi wszelkich zmian i uzupełnień dokonanych przez producenta w pojeździe.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2
Informacje określone w lit. a) i b) mogą zostać dostarczone zgodnie z art. 22 ust. 2.
Informacje określone w lit. a) i b) muszą zostać dostarczone zgodnie z art. 22 ust. 2.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1
Organ udzielający homologacji oraz służby techniczne muszą posiadać dostęp do oprogramowania i algorytmów pojazdu.
Organ udzielający homologacji oraz służby techniczne muszą posiadać dostęp do oprogramowania, sprzętu i algorytmów pojazdu, wraz z dokumentacją lub innymi informacjami pozwalającymi na właściwy i odpowiedni poziom zrozumienia układów, w tym procesu projektowania systemowego i koncepcji systemowej, i funkcji takiego oprogramowania i sprzętu umożliwiających pojazdowi spełnienie wymogów niniejszego rozporządzenia.
W okresie ważności homologacji typu UE zapewnia się dostęp do oprogramowania, sprzętu i algorytmów pojazdu, aby umożliwić sprawdzenie, czy wymogi niniejszego rozporządzenia są przestrzegane podczas okresowej kontroli. Po wygaśnięciu świadectwa homologacji typu i w przypadku nieprzedłużenia ważności tego świadectwa dostęp jest nadal udzielany na żądanie. Informacje ujawniane w tych konkretnych celach nie mogą mieć charakteru naruszającego poufność informacji zastrzeżonych i własności intelektualnej. Składając wniosek o homologację, producent przekazuje organom udzielającym homologacji i służbie technicznej – w ujednoliconym formacie – wersję oprogramowania sterującego układami i komponentami związanymi z bezpieczeństwem oraz ustawienia i kalibracje związane z emisjami. W celu wykrycia późniejszych niezgodnych z prawem zmian w tym oprogramowaniu służba techniczna jest uprawniona do oznaczenia oprogramowania przez ustawienie odpowiednich parametrów.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera d
d)  w przypadku homologacji typu całego pojazdu zgodnie z procedurami krok po kroku, mieszaną lub wielostopniową, organ udzielający homologacji sprawdza, zgodnie z art. 20 ust. 4, czy układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne są objęte oddzielnymi homologacjami typu zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie w chwili udzielenia homologacji typu całego pojazdu.
d)  w przypadku homologacji typu całego pojazdu zgodnie z procedurami krok po kroku, mieszaną lub wielostopniową, organ udzielający homologacji sprawdza, zgodnie z art. 20 ust. 4, czy układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne są objęte oddzielnymi ważnymi homologacjami typu zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie w chwili udzielenia homologacji typu całego pojazdu.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit 2
Pakiet informacyjny zawiera spis treści wyraźnie wskazujący wszystkie strony i format każdego z dokumentów oraz chronologiczny zapis etapów przeprowadzania homologacji typu UE.
Pakiet informacyjny może być prowadzony w formie elektronicznej i zawiera spis treści wyraźnie wskazujący wszystkie strony i format każdego z dokumentów oraz chronologiczny zapis etapów przeprowadzania homologacji typu UE.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5
5.  Organ udzielający homologacji odmawia udzielenia homologacji typu UE, jeśli stwierdzi, że typ pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, mimo że jest zgodny z obowiązującymi wymogami, stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub może poważnie zaszkodzić środowisku lub zdrowiu publicznemu. W takim przypadku niezwłocznie przesyła on organom udzielającym homologacji pozostałych państw członkowskich oraz Komisji szczegółową dokumentację wyjaśniającą powody jego decyzji i zawierającą dowody potwierdzające jego ustalenia.
5.  Organ udzielający homologacji odmawia udzielenia homologacji typu UE, jeśli stwierdzi, że typ pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, mimo że jest zgodny z obowiązującymi wymogami, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub może poważnie zaszkodzić środowisku lub zdrowiu publicznemu. W takim przypadku niezwłocznie przesyła on organom udzielającym homologacji pozostałych państw członkowskich oraz Komisji szczegółową dokumentację wyjaśniającą powody jego decyzji i zawierającą dowody potwierdzające jego ustalenia.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6 – akapit 1
Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5, w przypadku procedur krok po kroku, mieszanej lub wielostopniowej organ udzielający homologacji odmawia udzielenia homologacji typu UE, jeśli stwierdzi, że układy, części lub oddzielne zespoły techniczne nie są zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu lub w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV.
Zgodnie z art. 20, w przypadku procedur krok po kroku, mieszanej lub wielostopniowej, organ udzielający homologacji odmawia udzielenia homologacji typu UE, jeśli stwierdzi, że układy, części lub oddzielne zespoły techniczne nie są zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu lub w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1
1.  Organ udzielający homologacji w terminie jednego miesiąca od wydania świadectwa lub zmiany świadectwa homologacji typu UE wysyła organom udzielającym homologacji pozostałych państw członkowskich oraz Komisji kopię świadectwa homologacji typu UE wraz z załącznikami, w tym sprawozdania z badań, o których mowa w art. 23, dla każdego typu pojazdu, układu, komponentu i zespołu technicznego, któremu udzielił homologacji. Kopia ta jest przesyłana za pośrednictwem wspólnego bezpiecznego elektronicznego systemu wymiany danych lub w formie zabezpieczonego pliku elektronicznego.
1.  Organ udzielający homologacji w terminie jednego miesiąca od wydania świadectwa lub zmiany świadectwa homologacji typu UE przekazuje do internetowej bazy danych informacje obejmujące kopię świadectwa homologacji typu UE wraz z załącznikami, w tym sprawozdania z badań, o których mowa w art. 23, dla każdego typu pojazdu, układu, komponentu i zespołu technicznego, któremu udzielił homologacji.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3
3.   Na wniosek organu udzielającego homologacji innego państwa członkowskiego lub Komisji organ udzielający homologacji, który wydał homologację typu UE, wysyła wnioskującemu organowi udzielającemu homologacji w terminie jednego miesiąca od otrzymania tego wniosku kopię świadectwa homologacji typu UE, wraz z załącznikami, za pośrednictwem wspólnego bezpiecznego elektronicznego systemu wymiany danych lub w formie zabezpieczonego pliku elektronicznego.
skreśla się
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4
4.  Organ udzielający homologacji niezwłocznie informuje organy udzielające homologacji pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o każdej odmowie udzielenia lub cofnięciu homologacji typu UE, podając przyczyny swojej decyzji.
4.  Organ udzielający homologacji niezwłocznie informuje organy udzielające homologacji pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o każdej odmowie udzielenia lub cofnięciu homologacji typu UE, podając przyczyny swojej decyzji. Organ udzielający homologacji aktualizuje również te informacje w internetowej bazie danych.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera d
d)  w przypadku homologacji typu całego pojazdu – wypełniony wzór świadectwa zgodności.
d)  w przypadku homologacji typu całego pojazdu – wypełniony wzór świadectwa zgodności typu pojazdu.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
1.  Zgodność z wymogami technicznymi określonymi w niniejszym rozporządzeniu i w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV wykazuje się poprzez odpowiednie badania prowadzone przez wyznaczone służby techniczne zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi wymienionymi w załączniku IV.
1.  Do celów homologacji typu UE organ udzielający homologacji weryfikuje zgodność z wymogami technicznymi określonymi w niniejszym rozporządzeniu i w odpowiednich aktach prawnych wymienionych w załączniku IV poprzez odpowiednie badania prowadzone przez wyznaczone służby techniczne.
Format sprawozdań z badań musi być zgodny z ogólnymi wymogami określonymi w załączniku V dodatek 3.
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
2.  Producent udostępnia organowi udzielającemu homologacji pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, które zgodnie z odpowiednimi aktami wymienionymi w załączniku IV są konieczne do przeprowadzenia wymaganych badań.
2.  Producent udostępnia odnośnym służbom technicznym oraz organowi udzielającemu homologacji pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, które zgodnie z odpowiednimi aktami wymienionymi w załączniku IV są konieczne do przeprowadzenia wymaganych badań.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Wymagane badania przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi wymienionymi w załączniku IV. Jeżeli w procedurach badań określonych w odpowiednich aktach prawnych przewidziany jest zakres wartości, służby techniczne mogą wyznaczać parametry i warunki stosowane do przeprowadzenia odpowiednich badań, o których mowa w ust. 1. W przypadku homologacji typu całego pojazdu organy zapewniają, aby pojazdy wybrane do badań w jak najmniejszym stopniu spełniały odnośne kryteria oraz aby badania te nie prowadziły do uzyskania wyników, które są systematycznie rozbieżne z osiągami uzyskiwanymi, gdy pojazdy te są eksploatowane w warunkach, których można w sposób uzasadniony oczekiwać podczas normalnego działania i użytkowania.
Poprawka 348
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 b (nowy)
3b.   W celu weryfikacji zgodności z art. 3 ust. 10 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Komisja, organy udzielające homologacji typu oraz służby techniczne mogą odejść od standardowych procedur badań oraz zakresu wartości i powinny dokonywać niespodziewanych zmian warunków i parametrów, w szczególności wykraczając poza wartości i procedury określone w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2
2.  Organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu całego pojazdu, sprawdza statystycznie istotną liczbę próbek pojazdu i świadectw zgodności pod względem ich zgodności z art. 34 i 35 oraz sprawdza poprawność danych w świadectwach zgodności.
2.  Organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu całego pojazdu, sprawdza odpowiednią i statystycznie istotną liczbę próbek pojazdu i świadectw zgodności pod względem ich zgodności z art. 34 i 35 oraz sprawdza poprawność danych w świadectwach zgodności.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4
4.  W celu sprawdzenia, czy pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny jest zgodny z homologowanym typem, organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE, przeprowadza kontrole lub badania wymagane dla homologacji typu UE, na próbkach pobranych u producenta, w tym również w zakładzie produkcyjnym.
4.  W celu sprawdzenia, czy pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny jest zgodny z homologowanym typem, organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE, przeprowadza kontrole lub badania wymagane dla homologacji typu UE, na próbkach pobranych u producenta, w tym również w zakładzie produkcyjnym. Organ udzielający homologacji przeprowadza pierwszą taką kontrolę w ciągu roku od dnia wydania świadectw zgodności. Organ udzielający homologacji przeprowadza kolejne kontrole co najmniej raz w roku w określonych przez siebie losowych odstępach czasowych.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Przeprowadzając badania sprawdzające zgodnie z ust. 2 i 4, organ udzielający homologacji wyznacza inną służbę techniczną niż służba, która była wykorzystywana podczas pierwotnego badania homologacji typu.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5
5.  Organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE i stwierdza, że producent nie produkuje już pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych zgodnie z homologowanym typem, lub stwierdza, że świadectwa zgodności przestały być zgodne z art. 34 i 35, chociaż produkcja jest kontynuowana, podejmuje środki niezbędne do zapewnienia właściwego stosowania procedury zgodności produkcji lub cofa homologację typu.
5.  Organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE i który stwierdza, że producent nie produkuje już pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych zgodnie z homologowanym typem, z wymogami niniejszego rozporządzenia lub wymogami aktów prawnych wymienionych w załączniku IV, lub który stwierdza, że świadectwa zgodności przestały być zgodne z art. 34 i 35, chociaż produkcja jest kontynuowana, podejmuje środki niezbędne do zapewnienia właściwego stosowania ustaleń dotyczących zgodności produkcji lub cofa homologację typu. Organ udzielający homologacji może podjąć decyzję o wprowadzeniu wszystkich niezbędnych środków ograniczających zgodnie z art. 53 i 54.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie określają strukturę opłat krajowych na potrzeby pokrycia kosztów ich homologacji typu i działań nadzoru rynku, jak również badań w zakresie homologacji typu oraz badań i inspekcji zgodności produkcji przeprowadzanych przez służby techniczne, które zostały przez nie wyznaczone.
1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby koszty ich działań związanych z homologacją typu i nadzorem rynku zostały pokryte. Państwa członkowskie mogą wprowadzić strukturę opłat lub mogą finansować takie działania z budżetów krajowych bądź mogą zastosować obie metody jednocześnie. Służby techniczne nie pobierają opłat bezpośrednio.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2
2.  Opłaty krajowe są pobierane od producentów, którzy złożyli wniosek o homologację typu w danym państwie członkowskim. Służby techniczne nie pobierają opłat bezpośrednio.
2.  W przypadku zastosowania struktury opłat opłaty krajowe są pobierane od producentów, którzy złożyli wniosek o homologację typu w danym państwie członkowskim. Jeżeli struktura opłat ma zastosowanie do zgodności produkcji, opłaty krajowe są pobierane od producenta przez państwo członkowskie, w którym odbywa się produkcja.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
3.  Struktura opłat krajowych obejmuje również koszty inspekcji i badań sprawdzających zgodność, przeprowadzanych przez Komisję zgodnie z art. 9. Kwoty te stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w budżecie ogólnym Unii Europejskiej zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego26.
3.  Komisja zapewnia, aby koszty inspekcji i badań zleconych przez Komisję zgodnie z art. 9 zostały pokryte. W tym celu wykorzystywany jest budżet ogólny Unii Europejskiej.
__________________
26Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2015 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie informują szczegółowo inne państwa członkowskie oraz Komisję o swojej strukturze opłat krajowych. Pierwsze powiadomienie następuje w dniu [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia +1 rok] r. O kolejnych aktualizacjach struktur opłat krajowych powiadamia się inne państwa członkowskie oraz Komisję corocznie.
4.  Państwa członkowskie informują szczegółowo inne państwa członkowskie oraz Komisję o swoim mechanizmie finansowym lub mechanizmach finansowych. Pierwsze powiadomienie następuje w dniu [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia +1 rok] r. O kolejnych aktualizacjach struktur opłat krajowych powiadamia się inne państwa członkowskie oraz Komisję corocznie.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5
5.   Komisja może przyjmować akty wykonawcze w celu określenia dopłat uzupełniających, o których mowa w ust. 3, mających zastosowanie do opłat krajowych, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 − ustęp 5
5.  Jeżeli organ udzielający homologacji stwierdzi, że zmiany szczegółowych danych zawartych w pakiecie informacyjnym są tak istotne, że nie mogą być objęte rozszerzeniem istniejącej homologacji typu, odmawia zmiany homologacji typu UE i żąda, by producent wystąpił o nową homologację typu UE.
5.  Jeżeli organ udzielający homologacji stwierdzi, że zmiany szczegółowych danych zawartych w pakiecie informacyjnym nie mogą być objęte rozszerzeniem istniejącej homologacji typu, odmawia zmiany homologacji typu UE i żąda, by producent wystąpił o nową homologację typu UE.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)   wyniki badania sprawdzającego przeprowadzonego przez Komisję lub organy nadzoru rynku wykazują niezgodność z którymikolwiek unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa lub ochrony środowiska;
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
1.   Homologacje typu pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych wydaje się na ograniczony okres 5 lat bez możliwości przedłużenia. Datę wygaśnięcia wskazuje się w świadectwie homologacji typu. Po wygaśnięciu świadectwa homologacji typu, może ono zostać odnowione na wniosek producenta jedynie w przypadku, gdy organ udzielający homologacji stwierdził, że typ pojazdu, układu, komponentu i oddzielnego zespołu technicznego spełnia wszystkie wymogi odpowiednich aktów prawnych dla nowych pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych tego typu.
1.   Homologacje typu pojazdów kategorii M1 i N1, a także układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych wymienionych zgodnie z ust. 1a wydaje się na ograniczony okres siedmiu lat, a w przypadku pojazdów kategorii N2, N3, M2, M3 i O – na ograniczony okres dziesięciu lat. Datę wygaśnięcia wskazuje się w świadectwie homologacji typu UE.
Przed wygaśnięciem świadectwa homologacji typu może ono zostać odnowione na wniosek producenta jedynie w przypadku, gdy organ udzielający homologacji stwierdził, że typ pojazdu jako całość spełnia wszystkie wymogi odpowiednich aktów prawnych dla nowych pojazdów tego homologowanego typu, w tym protokołów badań. Jeżeli organ udzielający homologacji stwierdzi, że niniejszy akapit ma zastosowanie, nie jest wymagane powtarzanie badań, o których mowa w art. 28.
Aby umożliwić organowi udzielającemu homologacji realizację jego zadań, producent składa wniosek nie wcześniej niż 12 miesięcy, a najpóźniej sześć miesięcy przed upływem ważności świadectwa homologacji typu UE.
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Homologacje typu układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych wydaje się z zasady na czas nieokreślony. Ponieważ niektóre układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne mogą z uwagi na swój charakter lub cechy techniczne wymagać częstszego aktualizowania, odnośne homologacje typu wydaje się na okres siedmiu lat. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 88 stanowiących uzupełnienie niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie wykazu układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, dla których – ze względu na charakter tych układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych – homologacje typu muszą być wydawane jedynie na czas określony.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b
b)  jeżeli nastąpi dobrowolne trwałe zaniechanie produkcji pojazdów zgodnych z homologowanym typem pojazdu;
b)  jeżeli nastąpi dobrowolne trwałe zaniechanie produkcji pojazdów zgodnych z homologowanym typem pojazdu, które w każdym przypadku uznaje się za zaistniałe, jeżeli żaden pojazd odnośnego typu nie został wyprodukowany w ciągu poprzednich dwóch lat;
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4
4.  Osoba lub osoby upoważnione do podpisywania świadectw zgodności są pracownikami producenta i są należycie upoważnione do przyjmowania w imieniu producenta pełnej odpowiedzialności prawnej w odniesieniu do projektu i konstrukcji pojazdu lub zgodności jego produkcji.
4.  Osoba lub osoby upoważnione do podpisywania świadectw zgodności są pracownikami producenta i są należycie upoważnione do przyjmowania w imieniu producenta odpowiedzialności prawnej w odniesieniu do projektu i konstrukcji pojazdu lub zgodności jego produkcji.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Podmioty gospodarcze wprowadzają do obrotu wyłącznie pojazdy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, które są oznaczone w sposób zgodny z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3
3.  Jeżeli nie podjęto działań niezbędnych do dostosowania aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego, które udzieliło tymczasowej homologacji typu UE, w drodze decyzji zezwolić na rozszerzenie tymczasowej homologacji typu UE. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
3.  Jeżeli nie podjęto działań niezbędnych do dostosowania aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego, które udzieliło tymczasowej homologacji typu UE, w drodze decyzji zezwolić na przedłużenie ważności tymczasowej homologacji typu UE. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 − ustęp 2
2.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwolnieniu wszystkich typów pojazdów, o których mowa w ust. 1, z jednego lub większej liczby istotnych wymogów określonych w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV, pod warunkiem że określą one stosowne wymogi alternatywne.
2.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwolnieniu wszystkich typów pojazdów, o których mowa w ust. 1, z obowiązku spełnienia jednego lub większej liczby wymogów określonych w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV, pod warunkiem że określą one stosowne wymogi alternatywne.
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Ponadto należy zapewnić większą elastyczność MŚP o małej produkcji, które nie są w stanie spełniać tych samych kryteriów dotyczących ograniczeń czasowych co duże przedsiębiorstwa produkcyjne.
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)
Jeżeli w terminie trzech miesięcy, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie zostanie zgłoszony sprzeciw, krajową homologację typu uznaje się za przyjętą.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie udzielają homologacji indywidualnej UE pojazdowi, który spełnia wymagania określone w dodatku 2 do części I załącznika IV lub, w przypadku pojazdów specjalnego przeznaczenia, w części III załącznika IV.
1.  Państwa członkowskie udzielają homologacji indywidualnej UE pojazdowi, który spełnia wymagania określone w dodatku 2 do części I załącznika IV lub, w przypadku pojazdów specjalnego przeznaczenia, w części III załącznika IV. Przepis ten nie ma zastosowania do pojazdów niekompletnych.
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 − ustęp 2
2.  Wniosek o homologację indywidualną UE pojazdu składa producent, właściciel pojazdu lub jego przedstawiciel, pod warunkiem że przedstawiciel ten ma siedzibę w Unii.
2.  Wniosek o homologację indywidualną UE pojazdu składa właściciel pojazdu, producent lub przedstawiciel producenta, pod warunkiem że przedstawiciel ten ma siedzibę w Unii.
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwolnieniu określonego pojazdu, niezależnie od tego, czy jest to jedyny egzemplarz pojazdu, z obowiązku spełniania wymogów jednego lub wielu przepisów niniejszego rozporządzenia lub istotnych wymogów określonych w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV, pod warunkiem że wprowadzą stosowne wymogi alternatywne.
1.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwolnieniu określonego pojazdu, niezależnie od tego, czy jest to jedyny egzemplarz pojazdu, z obowiązku spełniania wymogów jednego lub wielu przepisów niniejszego rozporządzenia lub wymogów określonych w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV, pod warunkiem że wprowadzą stosowne wymogi alternatywne.
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2
2.  Wniosek o krajową homologację indywidualną pojazdu składa producent, właściciel pojazdu lub jego przedstawiciel, pod warunkiem że przedstawiciel ten ma siedzibę w Unii.
2.  Wniosek o krajową homologację indywidualną pojazdu składa właściciel pojazdu, producent lub przedstawiciel producenta, pod warunkiem że przedstawiciel ten ma siedzibę w Unii.
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 6 – akapit 1
Format świadectwa krajowej homologacji indywidualnej pojazdu odpowiada wzorowi świadectwa homologacji typu UE określonemu w załączniku VI i zawiera przynajmniej informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o rejestrację przewidziane w dyrektywie Rady 1999/37/WE28.
Format świadectwa krajowej homologacji indywidualnej pojazdu odpowiada wzorowi świadectwa homologacji typu UE określonemu w załączniku VI i zawiera przynajmniej informacje znajdujące się we wzorze homologacji indywidualnej UE pojazdu określonym w załączniku VI.
__________________
28Dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 138 z 1.6.1999, s. 57).
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie zezwala na udostępnienie na rynku, rejestrację lub dopuszczenie pojazdu, któremu inne państwo członkowskie udzieliło krajowej homologacji indywidualnej pojazdu zgodnie z art. 43, chyba że to państwo członkowskie ma uzasadnione powody, aby sądzić, że stosowne wymogi alternatywne, na podstawie których pojazd uzyskał homologację, nie są równoważne jego własnym wymaganiom.
3.  Państwo członkowskie zezwala na udostępnienie na rynku, rejestrację lub dopuszczenie pojazdu, któremu inne państwo członkowskie udzieliło krajowej homologacji indywidualnej pojazdu zgodnie z art. 43, chyba że to państwo członkowskie ma uzasadnione powody, aby sądzić, że stosowne wymogi alternatywne, na podstawie których pojazd uzyskał homologację, nie są równoważne jego własnym wymaganiom lub że pojazd nie spełnia tych wymagań.
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1
1.  Procedury przewidziane w art. 43 i 44 mogą mieć zastosowanie do określonego pojazdu podczas kolejnych etapów jego kompletacji zgodnie z wielostopniową homologacją typu.
1.  Procedury przewidziane w art. 42 i 43 mogą mieć zastosowanie do określonego pojazdu podczas kolejnych etapów jego kompletacji zgodnie z wielostopniową homologacją typu. W przypadku pojazdów homologowanych w ramach wielostopniowej homologacji typu stosuje się załącznik XVII.
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 − ustęp 2
2.  Procedury określone w art. 43 i 44 nie mogą zastąpić etapu pośredniego w zwykłej kolejności stosowanej w ramach wielostopniowej homologacji typu i nie mogą mieć zastosowania w celu otrzymania homologacji pojazdu w pierwszym etapie.
2.  Procedury określone w art. 42 i 43 nie zastępują etapu pośredniego w zwykłej kolejności stosowanej w ramach wielostopniowej homologacji typu i nie mają zastosowania w celu otrzymania homologacji pojazdu w pierwszym etapie.
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit 2
Pojazdy niekompletne mogą być udostępniane na rynku lub dopuszczane, ale organy krajowe odpowiedzialne za rejestrację pojazdów mogą odmówić wydania zezwolenia na ich rejestrację i użytkowanie na drogach.
Pojazdy niekompletne mogą być udostępniane na rynku, ale organy krajowe odpowiedzialne za rejestrację pojazdów mogą odmówić wydania zezwolenia na ich rejestrację, dopuszczenie i użytkowanie na drogach.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit 2
Pierwszy akapit stosuje się również do pojazdów, które znajdowały się na terytorium Unii i nie zostały jeszcze udostępnione na rynku ani zarejestrowane czy dopuszczone, zanim ich homologacja typu UE utraciła ważność.
Pierwszy akapit stosuje się również do pojazdów, które znajdowały się na terytorium Unii i nie zostały jeszcze zarejestrowane czy dopuszczone, zanim ich homologacja typu UE utraciła ważność.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – akapit 1
Producent, który chce udostępnić na rynku, zarejestrować lub dopuścić pojazdy z końcowej partii produkcji zgodnie z ust. 1 składa w tym celu wniosek do organu krajowego państwa członkowskiego, które udzieliło homologacji typu UE. Wniosek ten określa wszelkie powody natury technicznej lub ekonomicznej, które uniemożliwiają tym pojazdom spełnianie nowych wymogów homologacji typu i zawiera numer VIN przedmiotowych pojazdów.
Producent, który chce udostępnić na rynku, zarejestrować lub dopuścić pojazdy z końcowej partii produkcji zgodnie z ust. 1 składa w tym celu wniosek do organu udzielającego homologacji typu państwa członkowskiego, które udzieliło homologacji typu UE. Wniosek ten określa wszelkie powody natury technicznej lub ekonomicznej, które uniemożliwiają tym pojazdom spełnianie nowych wymogów homologacji typu i zawiera numer VIN przedmiotowych pojazdów.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – akapit 2
Zainteresowany organ krajowy w terminie trzech miesięcy od otrzymania tego wniosku podejmuje decyzję, czy udzielić zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, rejestrację i dopuszczenie tych pojazdów na terytorium danego państwa i określa liczbę pojazdów, dla których może zostać przyznane pozwolenie.
Zainteresowany krajowy organ udzielający homologacji typu w terminie trzech miesięcy od otrzymania tego wniosku podejmuje decyzję, czy udzielić zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, rejestrację i dopuszczenie tych pojazdów na terytorium danego państwa i określa liczbę pojazdów, dla których może zostać przyznane pozwolenie.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4
4.  Jedynie pojazdy z końcowej partii produkcji posiadające ważne świadectwo zgodności, które utrzymało swą ważność przez co najmniej trzy miesiące po dacie wydania, ale dla których homologacja typu utraciła ważność na mocy art. 33 ust. 2 lit. a), mogą być udostępniane na rynku, rejestrowane lub dopuszczane w Unii.
4.  Jedynie pojazdy z końcowej partii produkcji posiadające ważne świadectwo zgodności, które utrzymało swą ważność przez co najmniej trzy miesiące po dacie wydania, ale dla których homologacja typu utraciła ważność na mocy art. 33 ust. 2 lit. a), mogą być rejestrowane lub dopuszczane w Unii.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6
6.  Państwa członkowskie prowadzą ewidencję numerów VIN pojazdów, w odniesieniu do których udzieliły zezwolenia dotyczącego udostępnienia na rynku, rejestracji lub dopuszczenia zgodnie z niniejszym artykułem.
6.  Państwa członkowskie prowadzą ewidencję numerów VIN pojazdów, w odniesieniu do których udzieliły rejestracji lub dopuszczenia zgodnie z niniejszym artykułem.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – tytuł
Procedura postępowania na poziomie krajowym z pojazdami, układami, komponentami lub oddzielnymi zespołami technicznymi stwarzającymi poważne zagrożenie
Krajowa ocena dotycząca pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie, że stanowią poważne zagrożenie lub wykazują brak zgodności
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1
1.  Organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego, które podjęły działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i art. 8 niniejszego rozporządzenia lub mają wystarczające powody, aby sądzić, że dany pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny objęty niniejszym rozporządzeniem stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub innych aspektów ochrony interesów publicznych objętych niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie informują o tym organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji.
1.  W przypadku gdy, na podstawie działań w zakresie nadzoru rynku lub informacji przekazanych przez organ udzielający homologacji, producentów bądź w ramach złożonych skarg, organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego mają powody, aby sądzić, że dany pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny objęty zakresem niniejszego rozporządzenia stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub innych aspektów ochrony interesów publicznych objętych zakresem niniejszego rozporządzenia bądź nie są zgodne z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, te organy nadzoru rynku dokonują oceny danego pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego pod kątem spełniania wszystkich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Odpowiednie podmioty gospodarcze w pełni współpracują z organami nadzoru rynku.
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit 1
Organ udzielający homologacji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny w odniesieniu do danego pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego pod kątem spełnienia wszystkich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Odpowiednie podmioty gospodarcze w pełni współpracują z organami udzielającymi homologacji i organami nadzoru rynku.
skreśla się
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
Art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 ma zastosowanie do oceny ryzyka produktu.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit 3
Art. 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 ma zastosowanie do środków ograniczających, o których mowa w akapicie drugim.
skreśla się
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3
3.   Właściwy organ udzielający homologacji informuje Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o wynikach oceny, o której mowa w ust. 1, oraz działaniach wymaganych od danego podmiotu gospodarczego.
skreśla się
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy)
Artykuł 49a
Krajowa procedura postępowania z pojazdami, układami, komponentami lub oddzielnymi zespołami technicznymi stwarzającymi poważne zagrożenie lub wykazującymi brak zgodności
1.   W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w art. 49, organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego uznają, że dany pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub innych aspektów ochrony interesów publicznych objętych niniejszym rozporządzeniem lub nie jest zgodny z tym rozporządzeniem, niezwłocznie żądają od odnośnego podmiotu gospodarczego wprowadzenia wszelkich odpowiednich środków naprawczych w celu zapewnienia, aby dany pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny, w momencie wprowadzenia go do obrotu, zarejestrowania lub dopuszczenia, nie stwarzał już takiego zagrożenia ani nie wykazywał braku zgodności.
2.   Podmiot gospodarczy, zgodnie z obowiązkami, o których mowa w art. 11–19, zapewnia przyjęcie wszystkich odpowiednich środków naprawczych w odniesieniu do wszystkich odnośnych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, które wprowadził do obrotu, zarejestrował lub dopuścił w Unii.
3.   W przypadku gdy podmiot gospodarczy nie przyjmie odpowiednich środków naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1, bądź w przypadku gdy zagrożenie wymaga pilnego podjęcia działań, organy krajowe przyjmują wszystkie odpowiednie tymczasowe środki ograniczające w celu zakazania lub ograniczenia udostępnienia na rynku, rejestracji lub dopuszczania odnośnych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych na swoim rynku krajowym lub ich wycofania z obrotu lub od użytkowników.
Art. 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 stosuje się do środków ograniczających, o których mowa w niniejszym ustępie.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – tytuł
Procedury powiadamiania i sprzeciwu związane ze środkami ograniczającymi podejmowanymi na poziomie krajowym
Środki naprawcze i ograniczające na szczeblu UE
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – akapit 1
Organy krajowe niezwłocznie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o środkach ograniczających podjętych zgodnie z art. 49 ust. 1 i 5.
Państwo członkowskie, które przyjmuje środki naprawcze i ograniczające zgodnie z art. 50 ust. 1 i 3, niezwłocznie powiadamia Komisję i pozostałe państwa członkowskie za pomocą systemu elektronicznego, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. To państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia także organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – akapit 2
Przekazane informacje obejmują wszystkie dostępne szczegóły, w szczególności dane niezbędne do identyfikacji pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych niespełniających wymogów, informacje na temat ich pochodzenia, charakteru występującej niezgodności i wynikającego z niej zagrożenia, rodzaju i okresu obowiązywania podjętych krajowych środków ograniczających, a także argumentów przedstawionych przez odpowiedni podmiot gospodarczy.
2.   Przekazane informacje obejmują wszystkie dostępne szczegóły, w szczególności dane niezbędne do identyfikacji odnośnych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, informacje na temat ich pochodzenia, charakteru niezgodności i zagrożenia, rodzaju i okresu obowiązywania podjętych krajowych środków naprawczych i ograniczających, a także argumentów przedstawionych przez odpowiedni podmiot gospodarczy. Wskazują one także, czy zagrożenie wynika z którejkolwiek z poniższych przyczyn:
a)   niespełniania przez pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne wymogów związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem osób, ochroną środowiska lub innymi aspektami ochrony interesów publicznych objętymi zakresem niniejszego rozporządzenia;
b)   niedociągnięć w odpowiednich aktach prawnych wymienionych w załączniku IV.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 − ustęp 2
2.   Organ udzielający homologacji, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wskazuje, czy niezgodność wynika z jednej z poniższych sytuacji:
skreśla się
a)   niespełniania przez pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne wymogów związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem osób, ochroną środowiska lub innymi aspektami ochrony interesów publicznych objętymi zakresem niniejszego rozporządzenia;
b)   niedociągnięć w odpowiednich aktach prawnych wymienionych w załączniku IV.
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3
3.   Państwa członkowskie, inne niż państwo członkowskie wszczynające procedurę, w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszystkich przyjętych środkach ograniczających i przekazują wszelkie dodatkowe informacje, którymi dysponują, dotyczące niezgodności danych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, a w przypadku sprzeciwu wobec zgłoszonego środka krajowego przedstawiają swoje zastrzeżenia.
skreśla się
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   W przypadku gdy w terminie jednego miesiąca od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inne państwo członkowskie lub Komisja nie zgłoszą sprzeciwu wobec środka naprawczego lub ograniczającego przyjętego przez dane państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony. Pozostałe państwa członkowskie zapewniają bezzwłoczne przyjęcie podobnych środków naprawczych lub ograniczających w odniesieniu do danych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych.
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4
4.  W przypadku gdy w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, jedno spośród pozostałych państw członkowskich albo Komisja zgłosi sprzeciw wobec środka ograniczającego podjętego przez państwo członkowskie, Komisja poddaje ten środek ocenie zgodnie z art. 51.
4.  W przypadku gdy w terminie jednego miesiąca od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jedno spośród pozostałych państw członkowskich albo Komisja zgłosi sprzeciw wobec środka naprawczego lub ograniczającego przyjętego przez państwo członkowskie lub w przypadku gdy Komisja uzna środek krajowy za sprzeczny z przepisami Unii, Komisja niezwłocznie konsultuje się z odnośnymi państwami członkowskimi oraz z odpowiednim podmiotem gospodarczym lub podmiotami gospodarczymi.
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 5
5.  W przypadku gdy w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, inne państwo członkowskie ani Komisja nie zgłoszą sprzeciwu wobec środka ograniczającego podjętego przez państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony. Pozostałe państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie podobnych środków ograniczających w odniesieniu do danego pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego.
5.  Na podstawie wyników tych konsultacji Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące ujednoliconych środków naprawczych lub ograniczających na szczeblu Unii. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Komisja kieruje te akty wykonawcze do wszystkich państw członkowskich i niezwłocznie powiadamia o nich odpowiednie podmioty gospodarcze. Państwa członkowskie bezzwłocznie stosują te akty wykonawcze. Powiadamiają one o tym fakcie Komisję.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 5 a (nowy)
5a.   W przypadku uznania przez Komisję krajowego środka za nieuzasadniony przyjmuje ona akty wykonawcze wymagające od odnośnego państwa członkowskiego wycofania lub zmiany takiego środka. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 5 b (nowy)
5b.   W przypadku gdy środek krajowy zostaje uznany za uzasadniony, a ryzyko braku zgodności jest przypisane niedostatkom w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV, Komisja proponuje:
a)   w przypadku gdy dotyczy to aktów prawnych, niezbędne zmiany danego aktu;
b)   w przypadku gdy dotyczy to regulaminów EKG ONZ, projekt niezbędnych zmian do odpowiednich regulaminów EKG ONZ zgodnie z przepisami załącznika III do decyzji Rady 97/836/WE.
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51
Artykuł 51
skreśla się
Unijna procedura w sprawie środków ochronnych
1.   W przypadku gdy w ramach procedury określonej w art. 50 ust. 3 i 4 zgłoszono sprzeciw wobec środka ograniczającego podjętego przez państwo członkowskie lub w przypadku gdy Komisja uzna środek krajowy za sprzeczny z przepisami Unii, Komisja niezwłocznie poddaje ten środek krajowy ocenie po konsultacji z państwami członkowskimi i odpowiednim podmiotem gospodarczym lub podmiotami gospodarczymi. Na podstawie wyników tej oceny Komisja przyjmuje decyzję określającą, czy dany środek krajowy jest uzasadniony. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkowskich i niezwłocznie powiadamia o niej odpowiednie podmioty gospodarcze. Państwa członkowskie niezwłocznie wykonują decyzję Komisji i informują o tym Komisję.
2.   Jeżeli Komisja uzna środek krajowy za uzasadniony, wszystkie państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia wycofania z obrotu na swoim rynku pojazdu, układów, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego niespełniającego wymogów i informują o tym Komisję. Jeżeli Komisja uzna krajowy środek za nieuzasadniony, zainteresowane państwo członkowskie wycofuje lub dostosowuje środek zgodnie z decyzją Komisji, o której mowa w ust. 1.
3.   W przypadku gdy środek krajowy zostaje uznany za uzasadniony i przypisany niedostatkom w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV, Komisja proponuje następujące odpowiednie środki:
a)   w przypadku gdy dotyczy to aktów prawnych, Komisja proponuje niezbędne zmiany danego aktu;
b)   w przypadku gdy dotyczy to regulaminów EKG ONZ, Komisja przygotowuje projekt niezbędnych zmian do odpowiednich regulaminów EKG ONZ zgodnie z przepisami załącznika III do decyzji Rady 97/836/WE.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 a (nowy)
Artykuł 51a
Środki naprawcze i ograniczające w następstwie działań Komisji w zakresie nadzoru rynku
1.   W przypadku gdy po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że dany pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub innych aspektów ochrony interesów publicznych objętych niniejszym rozporządzeniem lub nie jest zgodny z tym rozporządzeniem, niezwłocznie żąda od odnośnego podmiotu gospodarczego wprowadzenia wszelkich odpowiednich środków naprawczych w celu zapewnienia, aby dany pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny, w momencie wprowadzenia go do obrotu, zarejestrowania lub dopuszczenia, nie stwarzał już takiego zagrożenia ani nie wykazywał braku zgodności.
W przypadku gdy podmiot gospodarczy nie podejmie odpowiednich środków naprawczych w terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym, bądź w przypadku gdy zagrożenie wymaga pilnego podjęcia działań, Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające wszelkie unijne środki naprawcze i ograniczające, które uzna za niezbędne na szczeblu Unii. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Komisja kieruje tę akty wykonawcze do wszystkich państw członkowskich i niezwłocznie powiadamia o nich odpowiednie podmioty gospodarcze. Państwa członkowskie bezzwłocznie stosują te akty wykonawcze. Powiadamiają one o tym fakcie Komisję.
2.   W przypadku gdy zagrożenie lub brak zgodności wynikają z niedostatków w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV, Komisja proponuje:
a)   w przypadku gdy dotyczy to aktów prawnych, niezbędne zmiany danego aktu;
b)   w przypadku gdy dotyczy to regulaminów EKG ONZ, projekt niezbędnych zmian do odpowiednich regulaminów EKG ONZ zgodnie z przepisami załącznika III do decyzji Rady 97/836/WE.
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52
Artykuł 52
skreśla się
Spełniające wymogi pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne stwarzające poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub mogące poważnie zaszkodzić zdrowiu lub środowisku
1.   W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny zgodnie z art. 49 ust. 1 państwo członkowskie stwierdza, że pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub mogą poważnie zaszkodzić środowisku lub zdrowiu publicznemu, mimo że spełniają mające zastosowanie wymogi lub są odpowiednio oznakowane, wymaga ono, aby odpowiedni podmiot gospodarczy podjął wszystkie odpowiednie środki naprawcze w celu zapewnienia, aby wprowadzane do obrotu, rejestrowane lub dopuszczane pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne nie stwarzały już zagrożenia, lub podejmuje ono środki ograniczające w celu wycofania pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych z obrotu lub od użytkowników w rozsądnym terminie, w zależności od charakteru zagrożenia.
Państwo członkowskie może odmówić rejestracji takich pojazdów, dopóki podmiot gospodarczy nie przyjmie wszystkich odpowiednich środków naprawczych.
2.   Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie odpowiednich środków naprawczych w odniesieniu do wszystkich pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, o których mowa w ust. 1.
3.   Państwo członkowskie w terminie jednego miesiąca od wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Komisji i pozostałym państwom członkowskim wszystkie dostępne informacje, w szczególności dane niezbędne do identyfikacji danego pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, pochodzenia oraz łańcucha dostaw pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, informacje o charakterze stwarzanego zagrożenia oraz o charakterze i czasie trwania podjętych krajowych środków ograniczających.
4.   Komisja niezwłocznie przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi i odpowiednim podmiotem gospodarczym lub podmiotami gospodarczymi, a w szczególności z organem udzielającym homologacji, który udzielił homologacji typu, i dokonuje oceny podjętego środka krajowego. Na podstawie tej oceny Komisja decyduje, czy uznać środek krajowy, o którym mowa w ust. 1, za uzasadniony, a w razie potrzeby proponuje odpowiednie środki. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
5.   Komisja kieruje swoją decyzję do wszystkich państw członkowskich i niezwłocznie powiadamia o niej odpowiednie podmioty gospodarcze.
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53
Artykuł 53
skreśla się
Przepisy ogólne dotyczące niezgodnych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych
1.   Jeżeli pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, którym towarzyszy świadectwo zgodności lub które są opatrzone znakiem homologacji, są niezgodne z homologowanym typem lub z niniejszym rozporządzeniem lub zostały homologowane na podstawie nieprawidłowych danych, organy udzielające homologacji, organy nadzoru rynku lub Komisja mogą wprowadzić niezbędne środki ograniczające zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 w celu zakazu lub ograniczenia udostępniania na rynku, rejestracji lub dopuszczania niezgodnych z wymogami pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, lub w celu wycofania ich z obrotu lub od użytkowników, włącznie z cofnięciem homologacji typu przez organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE, do czasu wprowadzenia przez odpowiedni podmiot gospodarczy wszystkich właściwych środków naprawczych w celu przywrócenia zgodności pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych.
2.   Do celów ust. 1 rozbieżności w szczegółowych danych zawartych w świadectwie homologacji typu UE lub pakiecie informacyjnym uznaje się za niezgodność z homologowanym typem.
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – tytuł
Procedury powiadamiania i sprzeciwu dotyczące niezgodnych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych
Homologacja typu UE niespełniająca wymogów
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1
1.  Jeżeli organ udzielający homologacji lub organ nadzoru rynku stwierdzi, że pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne są niezgodne z niniejszym rozporządzeniem lub homologacji typu udzielono na podstawie nieprawidłowych danych lub pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, którym towarzyszy świadectwo zgodności lub które są opatrzone znakiem homologacji, są niezgodne z homologowanym typem, może on wprowadzić wszelkie stosowne środki ograniczające zgodnie z art. 53 ust. 1.
1.  Jeżeli organ udzielający homologacji stwierdzi, że homologacja typu, której udzielono, jest niezgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia, odmawia uznania takiej homologacji. Organ udzielający homologacji informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o organie, który udzielił homologacji typu UE.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 − ustęp 2
2.  Organ udzielający homologacji lub organ nadzoru rynku lub Komisja zwraca się również do organu udzielającego homologacji, który udzielił homologacji typu UE, o sprawdzenie, czy pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne znajdujące się w produkcji nadal odpowiadają homologowanemu typowi lub, w stosownych przypadkach, czy przywrócono zgodność pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, które są już wprowadzone do obrotu.
2.  Jeżeli w terminie jednego miesiąca od powiadomienia organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE, potwierdzi brak zgodności homologacji typu, ten organ udzielający homologacji cofa homologację typu.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3
3.   W przypadku homologacji typu całego pojazdu, jeżeli niezgodność pojazdu wynika z niezgodności układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy również skierować do organu udzielającego homologacji, który udzielił homologacji typu UE dla tego układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego.
skreśla się
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4
4.   W przypadku wielostopniowej homologacji typu, jeżeli niezgodność pojazdu skompletowanego wynika z niezgodności układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego będącego częścią pojazdu niekompletnego lub z niezgodności samego pojazdu niekompletnego, wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy również skierować do organu udzielającego homologacji, który udzielił homologacji typu UE dla tego układu, komponentu, oddzielnego zespołu technicznego lub pojazdu niekompletnego.
skreśla się
Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 5
5.   Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1–4, organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE, dokonuje oceny w odniesieniu do danych pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych pod kątem spełnienia wszystkich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Organ udzielający homologacji sprawdza również dane, na podstawie których udzielono homologacji. Odpowiednie podmioty gospodarcze w pełni współpracują z organem udzielającym homologacji.
skreśla się
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 6
6.   W przypadku stwierdzenia niezgodności przez organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE dla pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, organ ten niezwłocznie żąda od podmiotu gospodarczego wprowadzenia wszelkich odpowiednich środków naprawczych w celu przywrócenia zgodności pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego oraz, w razie potrzeby, organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE, wprowadza środki, o których mowa w art. 53 ust. 1, jak najszybciej, a najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku.
skreśla się
Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 7
7.   Władze krajowe wprowadzające środki ograniczające zgodnie z art. 53 ust. 1 niezwłocznie informują o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.
skreśla się
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 8 – akapit 1
Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od zgłoszenia środków ograniczających wprowadzonych przez organ udzielający homologacji lub organ nadzoru rynku zgodnie z art. 53 ust. 1, zostanie wniesiony sprzeciw przez inne państwo członkowskie w odniesieniu do zgłoszonego środka ograniczającego lub Komisja stwierdzi niezgodność zgodnie z art. 9 ust. 5, Komisja niezwłocznie przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi i właściwym podmiotem gospodarczym lub podmiotami gospodarczymi, a w szczególności z organem udzielającym homologacji, który udzielił homologacji typu, i dokonuje oceny wprowadzonego środka krajowego. Na podstawie tej oceny Komisja może podjąć decyzję o wprowadzeniu niezbędnych środków ograniczających przewidzianych w art. 53 ust. 1 w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od zgłoszenia odmowy udzielenia homologacji typu przez organ udzielający homologacji organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE, wniesie sprzeciw, Komisja niezwłocznie przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi, a zwłaszcza z organem udzielającym homologacji, który udzielił homologacji typu, oraz odnośnym podmiotem gospodarczym.
Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 8 a (nowy)
8a.   Na podstawie tej oceny Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawierające jej decyzję dotyczącą tego, czy odmowa udzielenia homologacji typu UE przyjęta na mocy ust. 1 jest uzasadniona. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 8 b (nowy)
8b.   W przypadku gdy w następstwie przeprowadzenia przez Komisję kontroli zgodnie z art. 9 Komisja uzna, że homologacja typu, której udzielono, jest niezgodna z niniejszym rozporządzeniem, Komisja niezwłocznie konsultuje się z państwami członkowskimi, a zwłaszcza z organem udzielającym homologacji, który udzielił homologacji typu, oraz z odnośnym podmiotem gospodarczym. Po przeprowadzeniu takich konsultacji Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawierające jej decyzję dotyczącą tego, czy homologacja typu, której udzielono, jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 9
9.  Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zgłoszenia o środkach ograniczających wprowadzonych zgodnie z art. 53 ust. 1 inne państwo członkowskie ani Komisja nie zgłoszą sprzeciwu wobec środka ograniczającego wprowadzonego przez państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony. Pozostałe państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie podobnych środków ograniczających w odniesieniu do danego pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego.
9.  W przypadku produktów objętych homologacją typu niespełniającą wymogów, które są już dostępne na rynku, zastosowanie mają przepisy art. 49–53.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55
[...]
skreśla się
Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56
[...]
skreśla się
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57
Artykuł 57
skreśla się
Przepisy ogólne dotyczące wycofywania pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych
1.   Producent, któremu udzielono homologacji typu całego pojazdu i który jest zobowiązany do wycofania pojazdów od użytkowników zgodnie z art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 49 ust. 6, art. 51 ust. 4, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1 niniejszego rozporządzenia lub art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, niezwłocznie informuje o tym organ udzielający homologacji, który udzielił mu homologacji typu całego pojazdu.
2.   Producent układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, któremu udzielono homologacji typu UE i który jest zobowiązany do wycofania układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych od użytkowników zgodnie z art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 49 ust. 6, art. 51 ust. 4, art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 niniejszego rozporządzenia lub art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, niezwłocznie informuje o tym organ udzielający homologacji, który udzielił homologacji typu UE.
3.   Producent proponuje organowi udzielającemu homologacji, który udzielił homologacji typu, zestaw odpowiednich środków zaradczych służących przywróceniu zgodności pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych oraz, w stosownych przypadkach, usunięciu poważnego zagrożenia, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.
Organ udzielający homologacji przeprowadza ocenę w celu sprawdzenia, czy zaproponowane środki są wystarczające i terminowe oraz niezwłocznie informuje o proponowanych środkach zaradczych organy udzielające homologacji pozostałych państw członkowskich i Komisję.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58
[...]
skreśla się
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59
Artykuł 59
skreśla się
Prawo podmiotów gospodarczych do wysłuchania, powiadamianie o decyzjach i środkach odwoławczych
1.   Oprócz przypadków, gdy z powodu poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, bezpieczeństwa lub środowiska konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, umożliwia się danemu podmiotowi gospodarczemu zgłoszenie organowi krajowemu uwag w odpowiednim okresie przed przyjęciem przez organy krajowe państw członkowskich środka na mocy art. 49–58.
Jeżeli działanie podjęto bez wysłuchania podmiotu gospodarczego, podmiotowi temu jak najszybciej umożliwia się zgłoszenie uwag, po czym organ krajowy bezzwłocznie poddaje środek przeglądowi.
2.   We wszelkich środkach przyjętych przez organy krajowe określa się dokładnie powody ich przyjęcia.
Jeżeli środek skierowany jest do określonego podmiotu gospodarczego, o środku tym powiadamia się bezzwłocznie ten podmiot, załączając jednocześnie informację o środkach odwoławczych przysługujących na mocy przepisów danego państwa członkowskiego oraz o związanych z tymi środkami terminach.
Jeżeli środek ma zasięg ogólny, jest on odpowiednio publikowany w krajowym dzienniku urzędowym lub w równoważnym publikatorze.
3.   Środek przyjęty przez organy krajowe uchyla się lub zmienia niezwłocznie po tym, jak podmiot gospodarczy wykaże, że podjął skuteczne działania naprawcze.
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit 2
Ten akt delegowany określa daty rozpoczęcia obowiązkowego stosowania regulaminu EKG ONZ lub zmian do niego i w stosownych przypadkach zawiera przepisy przejściowe.
Ten akt delegowany określa daty rozpoczęcia obowiązkowego stosowania regulaminu EKG ONZ lub zmian do niego i w stosownych przypadkach zawiera przepisy przejściowe oraz, zwłaszcza do celów homologacji typu, datę pierwszej rejestracji i dopuszczenia pojazdów oraz udostępnienia na rynku układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, gdy mają one zastosowanie.
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1
1.  Producent nie może dostarczyć żadnych informacji technicznych dotyczących szczegółowych danych na temat typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu lub w aktach delegowanych lub wykonawczych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, które są niezgodne ze szczegółowymi danymi dotyczącymi typu homologowanego przez organ udzielający homologacji
1.  Producent nie może dostarczyć żadnych informacji technicznych dotyczących szczegółowych danych na temat typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, w aktach delegowanych lub wykonawczych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia lub w aktach prawnych wymienionych w załączniku IV, które są niezgodne ze szczegółowymi danymi dotyczącymi typu homologowanego przez organ udzielający homologacji.
Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit 1
Producenci zapewniają niezależnym podmiotom nieograniczony i znormalizowany dostęp do informacji z OBD i innych urządzeń i narzędzi, w tym wszelkiego stosownego oprogramowania, oraz do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów.
Producenci zapewniają niezależnym podmiotom nieograniczony, znormalizowany i niedyskryminacyjny dostęp do informacji z OBD i innych urządzeń i narzędzi, w tym pełne odniesienia i dostępne pliki do pobrania odnośnego oprogramowania i informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów. Informacje te podaje się w przystępny sposób w formie możliwych do odczytu maszynowego i przetworzenia elektronicznego zbiorów danych. Niezależne podmioty mają dostęp do usług zdalnej diagnostyki, z których korzystają producenci, autoryzowane punkty sprzedaży i stacje obsługi.
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit 2
Informacje dotyczące OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów są udostępniane na stronach internetowych producentów w znormalizowanym formacie lub, jeżeli nie jest to wykonalne ze względu na charakter informacji, w innej odpowiedniej formie. W szczególności dostęp ten udzielany jest w sposób niedyskryminacyjny w porównaniu z informacją i dostępem udzielonym autoryzowanym punktom sprzedaży i stacjom obsługi.
Informacje dotyczące OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów są udostępniane na stronach internetowych producentów w znormalizowanym formacie lub, jeżeli nie jest to wykonalne ze względu na charakter informacji, w innej odpowiedniej formie. Dla niezależnych podmiotów innych niż stacje obsługi informacje podaje się również w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy, możliwym do przetworzenia za pomocą ogólnodostępnych narzędzi informatycznych i oprogramowania, co pozwala niezależnym podmiotom realizować działania związane z ich działalnością w łańcuchu dostaw na rynku wtórnym.
Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Na potrzeby OBD pojazdu, diagnostyki, naprawy i konserwacji bezpośredni strumień danych o pojeździe udostępniany jest poprzez znormalizowane łącze określone w regulaminie ONZ nr 83, załącznik XI, dodatek 1, pkt 6.5.1.4 oraz w regulaminie ONZ nr 49, załącznik 9B.
Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 10
10.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 88, aby zmienić i uzupełnić załącznik XVIII w celu uwzględnienia zmian technicznych i regulacyjnych lub zapobiec nieprawidłowościom poprzez aktualizację wymogów dotyczących dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów oraz poprzez przyjęcie i włączenie norm, o których mowa w ust. 2 i 3.
10.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 88, aby zmienić i uzupełnić załącznik XVIII w celu uwzględnienia zmian technicznych i regulacyjnych lub zapobiec nieprawidłowościom poprzez aktualizację wymogów dotyczących dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów oraz poprzez przyjęcie i włączenie norm, o których mowa w ust. 2 i 3. Komisja jest także uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 88 w celu zmiany niniejszego rozporządzenia poprzez utworzenie załącznika XVIIIA, aby uwzględnić rozwój technologiczny w dziedzinie wymiany danych cyfrowych korzystających z bezprzewodowej sieci rozległej, zapewniając tym samym niezależnym podmiotom stały bezpośredni dostęp do danych w pojeździe i zasobów oraz neutralność projektu technicznego wobec konkurencji.
Poprawka 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 − ustęp 2
2.  Ostateczny producent jest odpowiedzialny za dostarczanie niezależnym podmiotom informacji o całym pojeździe.
2.  W przypadku wielostopniowej homologacji typu ostateczny producent jest odpowiedzialny za udostępnienie informacji dotyczących OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów w odniesieniu do własnego etapu bądź własnych etapów produkcji oraz odesłania do wcześniejszego etapu lub etapów.
Poprawka 251
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1
1.  Producent może pobierać opłaty w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów innych niż informacje, o których mowa w art. 65 ust. 8. Opłaty te nie mogą zniechęcać do korzystania z dostępu do informacji poprzez nieuwzględnienie zakresu, w jakim niezależny podmiot z nich korzysta.
1.  Producent może pobierać opłaty w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów innych niż informacje, o których mowa w art. 65 ust. 9. Opłaty te nie mogą zniechęcać do korzystania z dostępu do informacji poprzez nieuwzględnienie zakresu, w jakim niezależny podmiot z nich korzysta.
Poprawka 252
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 3
3.  Jeżeli niezależny podmiot lub stowarzyszenie handlowe reprezentujące niezależne podmioty złożyło skargę do organu udzielającego homologacji dotyczącą nieprzestrzegania przez producenta przepisów art. 65–70, organ udzielający homologacji przeprowadza kontrolę w celu sprawdzenia zgodności producenta z wymogami.
3.  Jeżeli niezależny podmiot lub stowarzyszenie handlowe reprezentujące niezależne podmioty złożyło skargę do organu udzielającego homologacji dotyczącą nieprzestrzegania przez producenta przepisów art. 65–70, organ udzielający homologacji przeprowadza kontrolę w celu sprawdzenia zgodności producenta z wymogami. Organ udzielający homologacji zwraca się z wnioskiem do organu udzielającego homologacji, który udzielił homologacji typu całego pojazdu, o zbadanie skargi, a następnie zwraca się do producenta pojazdu o przekazanie dowodu, że jego system jest zgodny z przepisami rozporządzenia. Wyniki tego badania przekazuje się krajowemu organowi udzielającemu homologacji oraz niezależnemu podmiotowi lub odnośnemu stowarzyszeniu branżowemu w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.
Poprawka 253
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1
1.  Organ udzielający homologacji typu wyznaczony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 3, zwany dalej „organem udzielającym homologacji typu” odpowiada za ocenę, wyznaczanie, zgłaszanie i monitorowanie służb technicznych, w tym, w stosownych przypadkach, podwykonawców lub podmiotów zależnych tych służb technicznych.
1.  Organ udzielający homologacji typu wyznaczony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 3 lub jednostka akredytująca zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008, zwany(a) dalej „organem wyznaczającym”, odpowiada za ocenę, wyznaczanie, zgłaszanie i monitorowanie służb technicznych w odnośnym państwie członkowskim, w tym, w stosownych przypadkach, podwykonawców lub podmiotów zależnych tych służb technicznych.
Poprawka 254
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 2
2.  Organ udzielający homologacji typu jest tworzony, organizowany i zarządzany tak, by chroniona była jego obiektywność i bezstronność oraz by uniknąć wszelkich konfliktów interesów ze służbami technicznymi.
2.  Organ wyznaczający jest tworzony, organizowany i zarządzany tak, by chroniona była jego obiektywność i bezstronność oraz by uniknąć wszelkich konfliktów interesów ze służbami technicznymi.
Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3
3.  Organ udzielający homologacji typu organizuje się tak, aby zgłoszenie służby technicznej było przeprowadzane przez pracowników innych niż pracownicy, którzy przeprowadzili ocenę tej służby technicznej.
3.  Organ wyznaczający organizuje się tak, aby zgłoszenie służby technicznej było przeprowadzane przez pracowników innych niż pracownicy, którzy przeprowadzili ocenę tej służby technicznej.
Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 4
4.  Organ udzielający homologacji typu nie wykonuje żadnych działań wykonywanych przez służby techniczne i nie świadczy usług konsultingowych na zasadach komercyjnych lub konkurencyjnych.
4.  Organ wyznaczający nie wykonuje żadnych działań wykonywanych przez służby techniczne i nie świadczy usług konsultingowych na zasadach komercyjnych lub konkurencyjnych.
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 5
5.  Organ udzielający homologacji typu gwarantuje poufność informacji, które otrzymuje.
5.  Organ wyznaczający gwarantuje poufność informacji, które otrzymuje.
Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 6
6.  Organ udzielający homologacji typu musi mieć do dyspozycji kompetentnych pracowników, których liczba jest wystarczająca do właściwego wykonywania zadań przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.
6.  Organ wyznaczający musi mieć do dyspozycji kompetentnych pracowników, których liczba jest wystarczająca do właściwego wykonywania zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 8
8.   Organ udzielający homologacji typu jest poddawany wzajemnej ocenie przez dwa organy udzielające homologacji typu innych państw członkowskich co dwa lata.
skreśla się
Państwa członkowskie sporządzają roczny plan ocen wzajemnych, zapewniając stosowną rotację oceniających i ocenianych organów udzielających homologacji typu, i przedkładają go Komisji.
Ocena wzajemna obejmuje wizytę na miejscu w służbie technicznej podlegającej ocenianemu organowi. Komisja może uczestniczyć w ocenie i decydować o swoim udziale na podstawie analizy oceny ryzyka.
Poprawka 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 9
9.   Wynik oceny wzajemnej przekazywany jest wszystkim państwom członkowskim i Komisji, a streszczenie wyniku podawane jest do wiadomości publicznej. Jest ona omawiana przez forum ustanowione w art. 10 na podstawie oceny wyników przeprowadzonej przez Komisję i wydanych zaleceń.
skreśla się
Poprawka 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 10
10.   Państwa członkowskie przekazują Komisji i innym państwom członkowskim informacje na temat sposobów realizacji zaleceń ze sprawozdania z oceny wzajemnej.
skreśla się
Poprawka 262
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera b
b)  kategoria B: nadzorowanie badań, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu i w aktach wymienionych w załączniku IV, w przypadku gdy badania te są prowadzone w obiektach producenta lub strony trzeciej;
b)  kategoria B: nadzorowanie badań, włącznie z ich przygotowywaniem, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu i w aktach wymienionych w załączniku IV, w przypadku gdy badania te są prowadzone w obiektach producenta lub strony trzeciej; badania są przygotowywane i nadzorowane przez inspektora ze służb technicznych;
Poprawka 263
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 3
3.  Służba techniczna jest powoływana na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego i posiada osobowość prawną, z wyjątkiem akredytowanej wewnętrznej służby technicznej producenta, o której mowa w art. 76.
3.  Służba techniczna jest powoływana na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego i posiada osobowość prawną, z wyjątkiem służby technicznej należącej do organu udzielającego homologacji typu i z wyjątkiem akredytowanej wewnętrznej służby technicznej producenta, o której mowa w art. 76.
Poprawka 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 5
5.  Pracownicy służby technicznej dochowują tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji, które uzyskują w trakcie wykonywania swoich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem w odniesieniu do organu udzielającego homologacji lub w przypadkach wymaganych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego.
5.  Pracownicy służby technicznej dochowują tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji, które uzyskują w trakcie wykonywania swoich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem w odniesieniu do organu wyznaczającego lub w przypadkach wymaganych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego.
Poprawka 265
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Służba techniczna musi być w stanie wykonywać wszystkie rodzaje czynności, w odniesieniu do których ubiega się o wyznaczenie zgodnie z art. 72 ust. 1. Wykazuje ona organowi udzielającemu homologacji typu, że:
1.  Służba techniczna musi być w stanie wykonywać wszystkie rodzaje czynności, w odniesieniu do których ubiega się o wyznaczenie zgodnie z art. 72 ust. 1. Wykazuje ona organowi wyznaczającemu lub, w przypadku akredytacji, krajowej jednostce akredytującej, że:
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1
1.  Za zgodą wyznaczającego organu udzielającego homologacji typu służby techniczne mogą zlecać podwykonawstwo niektórych czynności, do których wykonywania zostały wyznaczone zgodnie z art. 72 ust. 1, lub powierzać ich wykonanie podmiotowi zależnemu.
1.  Za zgodą organu wyznaczającego lub, w przypadku akredytacji, krajowej jednostki akredytującej, służby techniczne mogą zlecać podwykonawstwo niektórych czynności, do których wykonywania zostały wyznaczone zgodnie z art. 72 ust. 1, lub powierzać ich wykonanie podmiotowi zależnemu.
Poprawka 267
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy służba techniczna zleca podwykonawcom określone zadania związane z kategoriami czynności, do których wykonania została wyznaczona, lub korzysta w tym celu z usług podmiotu zależnego, zapewnia ona, aby podwykonawca lub podmiot zależny spełniały wymogi określone w art. 73 i 74, oraz informuje o tym organ udzielający homologacji typu.
2.  W przypadku gdy służba techniczna zleca podwykonawcom określone zadania związane z kategoriami czynności, do których wykonania została wyznaczona, lub korzysta w tym celu z usług podmiotu zależnego, zapewnia ona, aby podwykonawca lub podmiot zależny spełniały wymogi określone w art. 73 i 74, oraz informuje o tym organ wyznaczający lub, w przypadku akredytacji, krajową jednostkę akredytującą.
Poprawka 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 4
4.  Służby techniczne przechowują do wglądu organu udzielającego homologacji typu odpowiednie dokumenty dotyczące oceny kompetencji podwykonawcy lub podmiotu zależnego oraz wykonywanych przez nich zadań.
4.  Służby techniczne przechowują do wglądu organu wyznaczającego lub, w przypadku akredytacji, krajowej jednostki akredytującej odpowiednie dokumenty dotyczące oceny kompetencji podwykonawcy lub podmiotu zależnego oraz wykonywanych przez nich zadań.
Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Podwykonawcy służb technicznych są zgłaszani do organu udzielającego homologacji typu, a ich nazwy są publikowane przez Komisję.
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)   podlega audytowi zgodnie art. 80, przy czym „wspólna komisja audytorów” zastępuje „organ udzielający homologacji typu” w całym tekście i wykonuje odnośne zadania; audyt jest przeprowadzany zgodnie z lit. a), b) i c);
Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 3
3.  Komisja nie musi być powiadamiana o wewnętrznej służbie technicznej do celów art. 78, ale producent, którego ta służba techniczna jest częścią, lub krajowa jednostka akredytująca przekazuje informację o jej akredytacji organowi udzielającemu homologacji typu na jego wniosek.
3.  Komisję powiadamia się o wewnętrznej służbie technicznej zgodnie z art. 78.
Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp -1 (nowy)
—  1. Kandydująca służba techniczna przedkłada formalny wniosek organowi udzielającemu homologacji państwa członkowskiego, w którym służba techniczna ubiega się o wyznaczenie, zgodnie z załącznikiem V dodatek 2 część 4. Kandydująca służba techniczna ubiega się o wyznaczenie do czynności, które są wyszczególnione we wniosku zgodnie z art. 72 ust. 1.
Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit 1
Przed wyznaczeniem służby technicznej organ udzielający homologacji typu ocenia ją zgodnie z listą kontrolną oceny obejmującą przynajmniej wymogi wymienione w załączniku V dodatek 2. Ocena obejmuje ocenę na miejscu w obiektach służby technicznej ubiegającej się o wyznaczenie, oraz, w stosownych przypadkach, w obiektach podmiotu zależnego lub podwykonawcy, znajdujących się w Unii lub poza Unią.
Zanim organ udzielający homologacji typu wyznaczy służbę techniczną, organ udzielający homologacji typu lub jednostka akredytująca, o której mowa w art. 71 ust. 1, ocenia ją zgodnie ze zharmonizowaną listą kontrolną oceny obejmującą przynajmniej wymogi wymienione w załączniku V dodatek 2. Ocena obejmuje ocenę na miejscu w obiektach służby technicznej ubiegającej się o wyznaczenie, oraz, w stosownych przypadkach, w obiektach podmiotu zależnego lub podwykonawcy, znajdujących się w Unii lub poza Unią.
Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit 2
Przedstawiciele organów udzielających homologacji typu z co najmniej dwóch innych państw członkowskich, przy współpracy z organem udzielającym homologacji typu państwa członkowskiego, w którym kandydująca służba techniczna ma siedzibę, i wraz z przedstawicielem Komisji, tworzą zespół ds. oceny wspólnej i uczestniczą w ocenie kandydującej służby technicznej, w tym w ocenie na miejscu. Wyznaczający organ udzielający homologacji typu państwa członkowskiego, w którym kandydująca służba techniczna ma siedzibę, zapewnia tym przedstawicielom terminowy dostęp do dokumentów niezbędnych do oceny kandydującej służby technicznej.
1b.   W przypadku gdy oceny dokonuje organ udzielający homologacji, przedstawiciel Komisji uczestniczy w pracach wspólnego zespołu oceniającego wraz z organem wyznaczającym, który dokonuje oceny kandydującej służby technicznej, w tym oceny na miejscu. W celu wykonania tego zadania Komisja zleca świadczenie usług niezależnych audytorów osobom trzecim w drodze otwartego zaproszenia do składania ofert. Audytorzy wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny i bezstronny. Audytorzy przestrzegają zasady poufności w celu ochrony tajemnicy handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Państwa członkowskie udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy oraz dostarczają całą dokumentację i zapewniają wsparcie, o które zwracają się audytorzy, aby umożliwić im realizację powierzonych zadań. Państwa członkowskie zapewniają audytorom dostęp do wszelkich obiektów lub ich części oraz do informacji, w tym do systemów komputerowych i oprogramowania, istotnych dla wykonania ich zadań.
(Na początku art. 77 zmieniona została kolejność i numeracja ustępów).
Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   W przypadku gdy oceny dokonuje jednostka akredytująca, kandydująca służba techniczna dostarcza organowi udzielającemu homologacji ważny certyfikat akredytacji oraz odnośne sprawozdanie z oceny potwierdzające spełnienie wymogów ustanowionych w załączniku V dodatek 2 dotyczących działań, w odniesieniu do których kandydująca służba techniczna ubiega się o wyznaczenie.
(Na początku art. 77 zmieniona została kolejność i numeracja ustępów).
Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 c (nowy)
1c.   W przypadku gdy służba techniczna wystąpiła z wnioskiem o wyznaczenie przez kilka organów udzielających homologacji typu zgodnie z art. 78 ust. 3, ocenę przeprowadza się tylko raz, pod warunkiem że obejmuje ona zakres wyznaczenia służby technicznej.
(Na początku art. 77 zmieniona została kolejność i numeracja ustępów).
Poprawka 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o nazwiskach przedstawicieli organu udzielającego homologacji typu, którzy mogą być wezwani do każdej oceny wspólnej.
5.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o nazwiskach przedstawicieli organu wyznaczającego, którzy mogą być wezwani do każdej oceny wspólnej.
Poprawka 278
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 7 – akapit 1
Organ udzielający homologacji typu przekazuje Komisji i organom wyznaczającym innych państw członkowskich sprawozdanie z oceny wraz z dokumentacją potwierdzającą kompetencje służby technicznej oraz wprowadzonymi mechanizmami umożliwiającymi regularne monitorowanie służby technicznej i zapewnienie ciągłego spełniania przez nią wymogów niniejszego rozporządzenia.
Organ wyznaczający przekazuje Komisji i organom wyznaczającym innych państw członkowskich sprawozdanie z oceny wraz z dokumentacją potwierdzającą kompetencje służby technicznej oraz wprowadzonymi mechanizmami umożliwiającymi regularne monitorowanie służby technicznej i zapewnienie ciągłego spełniania przez nią wymogów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 7 – akapit 2
Powiadamiający organ udzielający homologacji typu przedstawia ponadto dowody na to, że dysponuje kompetentnym personelem w celu monitorowania służby technicznej zgodnie z art. 71 ust. 6.
Organ wyznaczający przedkładający sprawozdanie z oceny przedstawia ponadto dowody na to, że dysponuje kompetentnym personelem w celu monitorowania służby technicznej zgodnie z art. 71 ust. 6.
Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 8
8.  Organy udzielające homologacji typu innych państw członkowskich oraz Komisja mogą dokonać przeglądu sprawozdania z oceny i dokumentacji, zadawać pytania lub wyrażać zastrzeżenia oraz zwrócić się o dodatkową dokumentację w terminie jednego miesiąca od otrzymania sprawozdania z oceny i dokumentacji.
8.  Organy wyznaczające innych państw członkowskich oraz Komisja mogą dokonać przeglądu sprawozdania z oceny i dokumentacji, zadawać pytania lub wyrażać zastrzeżenia oraz zwrócić się o dodatkową dokumentację w terminie jednego miesiąca od otrzymania sprawozdania z oceny i dokumentacji.
Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 9
9.  Organ udzielający homologacji typu państwa członkowskiego, w którym służba techniczna ma siedzibę, ustosunkowuje się do pytań, zastrzeżeń i wniosków o dodatkową dokumentację w terminie czterech tygodni od ich otrzymania.
9.  Organ wyznaczający państwa członkowskiego, w którym służba techniczna ma siedzibę, ustosunkowuje się do pytań, zastrzeżeń i wniosków o dodatkową dokumentację w terminie czterech tygodni od ich otrzymania.
Poprawka 282
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 10
10.  Organy udzielające homologacji typu innych państw członkowskich lub Komisja mogą indywidualnie lub wspólnie skierować zalecenia do organu udzielającego homologacji typu w państwie członkowskim, w którym kandydująca służba techniczna ma siedzibę, w terminie czterech tygodni od otrzymania odpowiedzi, o której mowa w ust. 9. Organ udzielający homologacji typu uwzględnia te zalecenia przy podejmowaniu decyzji o wyznaczeniu służby technicznej. Jeżeli organ udzielający homologacji typu postanowi o niestosowaniu się do zaleceń skierowanych przez inne państwa członkowskie lub Komisję, uzasadnia swoją decyzję w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia.
10.  Organy wyznaczające innych państw członkowskich lub Komisja mogą indywidualnie lub wspólnie skierować zalecenia do organu wyznaczającego w państwie członkowskim, w którym kandydująca służba techniczna ma siedzibę, w terminie czterech tygodni od otrzymania odpowiedzi, o której mowa w ust. 9. Organ wyznaczający uwzględnia te zalecenia przy podejmowaniu decyzji o wyznaczeniu służby technicznej. Jeżeli organ wyznaczający postanowi o niestosowaniu się do zaleceń skierowanych przez inne państwa członkowskie lub Komisję, uzasadnia swoją decyzję w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia.
Poprawka 283
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 – akapit 1
W ciągu 28 dni od zgłoszenia państwo członkowskie lub Komisja mogą wnieść pisemne zastrzeżenia, przedstawiając swoje argumenty, dotyczące bądź służby technicznej, bądź jej monitorowania przez organ udzielający homologacji typu. Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja wniosą zastrzeżenia, zawiesza się skuteczność zgłoszenia. W takim przypadku Komisja konsultuje się z zaangażowanymi stronami oraz podejmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego, czy zawieszenie zgłoszenia może zostać uchylone, czy też nie. Ten akt wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
W ciągu jednego miesiąca od zgłoszenia państwo członkowskie lub Komisja mogą wnieść pisemne zastrzeżenia, przedstawiając swoje argumenty, dotyczące bądź służby technicznej, bądź jej monitorowania przez organ wyznaczający. Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja wniosą zastrzeżenia, zawiesza się skuteczność zgłoszenia. W takim przypadku Komisja konsultuje się z zaangażowanymi stronami oraz przyjmuje akty wykonawcze w celu podjęcia decyzji, czy zawieszenie zgłoszenia może zostać uchylone, czy też nie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 2.
Poprawka 284
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3
3.  Tę samą służbę techniczną może wyznaczyć kilka organów udzielających homologacji typu i mogą ją zgłosić Komisji państwa członkowskie tych organów udzielających homologacji typu niezależnie od kategorii czynności, które ta służba techniczna wykonuje zgodnie z art. 72 ust. 1.
3.  Tę samą służbę techniczną może wyznaczyć kilka organów wyznaczających i mogą ją zgłosić Komisji państwa członkowskie tych organów wyznaczających niezależnie od kategorii czynności, które ta służba techniczna wykonuje zgodnie z art. 72 ust. 1.
Poprawka 285
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 4
4.  Jeżeli akt wykonawczy wymieniony w załączniku IV zobowiązuje organ udzielający homologacji typu do wyznaczenia konkretnej organizacji lub właściwego organu, do prowadzenia czynności niewymienionych w kategoriach czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1, państwo członkowskie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
4.  Jeżeli akt wykonawczy wymieniony w załączniku IV zobowiązuje organ wyznaczający do wyznaczenia konkretnej organizacji lub właściwego organu, do prowadzenia czynności niewymienionych w kategoriach czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1, państwo członkowskie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
Poprawka 286
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1 – akapit 1
W przypadku gdy organ udzielający homologacji typu stwierdza lub otrzymuje informację, że służba techniczna przestała spełniać wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, organ ten ogranicza, zawiesza lub cofa wyznaczenie, stosownie do wagi niespełnienia tych wymogów.
W przypadku gdy organ wyznaczający stwierdza lub otrzymuje informację, że służba techniczna przestała spełniać wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, organ ten ogranicza, zawiesza lub cofa wyznaczenie, stosownie do wagi niespełnienia tych wymogów.
Poprawka 287
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1 – akapit 2
Organ udzielający homologacji typu niezwłocznie powiadamia Komisję i inne państwa członkowskie o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu zgłoszenia.
Organ wyznaczający niezwłocznie powiadamia Komisję i inne państwa członkowskie o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu zgłoszenia.
Poprawka 288
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – akapit 1
Organ udzielający homologacji typu powiadamia inne organy udzielające homologacji typu i Komisję, jeżeli niespełnianie wymogów przez służbę techniczną ma wpływ na świadectwa homologacji typu wydane na podstawie sprawozdań z badań i inspekcji wydanych przez służbę techniczną, której dotyczy zmiana w zgłoszeniu.
Organ wyznaczający powiadamia inne organy wyznaczające i Komisję, jeżeli niespełnianie wymogów przez służbę techniczną ma wpływ na świadectwa homologacji typu wydane na podstawie sprawozdań z badań i inspekcji wydanych przez służbę techniczną, której dotyczy zmiana w zgłoszeniu.
Poprawka 289
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – akapit 2
W ciągu dwóch miesięcy od powiadomienia o zmianach w zgłoszeniu organ udzielający homologacji typu przedkłada Komisji i innym organom udzielającym homologacji typu sprawozdanie ze swoich ustaleń dotyczących niespełniania wymogów. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych wprowadzonych już do obrotu, wyznaczający organ udzielający homologacji typu poleca danym organom udzielającym homologacji typu zawieszenie lub cofnięcie w rozsądnym terminie wszystkich nienależnie wydanych świadectw.
W ciągu dwóch miesięcy od powiadomienia o zmianach w zgłoszeniu organ wyznaczający przedkłada Komisji i innym organom wyznaczającym sprawozdanie ze swoich ustaleń dotyczących niespełniania wymogów. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych wprowadzonych już do obrotu, organ wyznaczający poleca danym organom udzielającym homologacji typu zawieszenie lub cofnięcie w rozsądnym terminie wszystkich nienależnie wydanych świadectw.
Poprawka 290
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – wprowadzenie
4.  Inne świadectwa wydane na podstawie sprawozdań z badań i inspekcji wydanych przez służbę techniczną, której zgłoszenie zostało zawieszone, ograniczone lub cofnięte, pozostają ważne w następujących okolicznościach:
4.  Świadectwa homologacji typu wydane na podstawie sprawozdań z badań i inspekcji wydanych przez służbę techniczną, której zgłoszenie zostało zawieszone, ograniczone lub cofnięte, pozostają ważne w następujących okolicznościach:
Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – litera a
a)  w przypadku zawieszenia zgłoszenia, pod warunkiem, że w ciągu trzech miesięcy od zawieszenia organ udzielający homologacji typu, który wydał świadectwo homologacji typu, potwierdzi na piśmie organom udzielającym homologacji typu innych państw członkowskich oraz Komisji, że przejmuje funkcje danej służby technicznej w okresie zawieszenia;
a)  w przypadku zawieszenia wyznaczenia, pod warunkiem że w ciągu trzech miesięcy od zawieszenia organ udzielający homologacji typu, który wydał świadectwo homologacji typu, potwierdzi na piśmie organom udzielającym homologacji typu innych państw członkowskich oraz Komisji, że przejmuje funkcje danej służby technicznej w okresie zawieszenia;
Poprawka 292
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – litera b
b)  w przypadku ograniczenia lub cofnięcia zgłoszenia, przez okres trzech miesięcy od ograniczenia lub cofnięcia. Organ udzielający homologacji typu, który wydał świadectwa, może przedłużyć ważność tych świadectw na kolejne trzymiesięczne okresy, na maksymalny łączny okres dwunastu miesięcy, pod warunkiem że w tym okresie przejmie on funkcje służby technicznej, której zgłoszenie zostało ograniczone lub cofnięte.
b)  w przypadku ograniczenia lub cofnięcia wyznaczenia, przez okres trzech miesięcy od ograniczenia lub cofnięcia. Organ udzielający homologacji typu, który wydał świadectwa, może przedłużyć ważność tych świadectw na kolejne trzymiesięczne okresy, na maksymalny łączny okres dwunastu miesięcy, pod warunkiem że w tym okresie przejmie on funkcje służby technicznej, której zgłoszenie zostało ograniczone lub cofnięte.
Poprawka 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6
6.  Wyznaczenie służby technicznej może zostać odnowione tylko po tym, jak organ udzielający homologacji typu sprawdzi, czy służba techniczna nadal spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia. Ocenę taką przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w art. 77.
6.  Wyznaczenie służby technicznej może zostać odnowione tylko po tym, jak organ wyznaczający sprawdzi, czy służba techniczna nadal spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia. Ocenę taką przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w art. 77.
Poprawka 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 – akapit 1
Organ udzielający homologacji typu stale monitoruje służby techniczne w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 72–76, 84 i 85 oraz załączniku V dodatek 2.
Organ wyznaczający lub, w przypadku akredytacji, krajowa jednostka akredytująca stale monitoruje służby techniczne w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 72–76, 84 i 85 oraz załączniku V dodatek 2.
Poprawka 295
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 – akapit 2
Służby techniczne dostarczają na żądanie wszystkie istotne informacje i dokumenty wymagane do umożliwienia organowi udzielającemu homologacji typu weryfikacji zgodności z tymi wymogami.
Służby techniczne dostarczają na żądanie wszystkie istotne informacje i dokumenty wymagane do umożliwienia organowi wyznaczającemu lub, w przypadku akredytacji, krajowej jednostce akredytującej weryfikacji zgodności z tymi wymogami.
Poprawka 296
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 – akapit 3
Służby techniczne informują bezzwłocznie organ udzielający homologacji typu o wszelkich zmianach, w szczególności dotyczących ich pracowników, infrastruktury, podmiotów zależnych lub podwykonawców, które mogą mieć wpływ na spełnianie wymogów określonych w art. 72–76, 84 i 85 oraz w dodatku 2 do załącznika V lub na ich zdolność do realizacji zadań dotyczących oceny zgodności w odniesieniu do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, do których zostały one wyznaczone.
Służby techniczne informują bezzwłocznie organ wyznaczający lub, w przypadku akredytacji, krajową jednostkę akredytującą o wszelkich zmianach, w szczególności dotyczących ich pracowników, infrastruktury, podmiotów zależnych lub podwykonawców, które mogą mieć wpływ na spełnianie wymogów określonych w art. 72–76, 84 i 85 oraz w dodatku 2 do załącznika V lub na ich zdolność do realizacji zadań dotyczących oceny zgodności w odniesieniu do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, do których zostały one wyznaczone.
Poprawka 297
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 3 – akapit 1
Organ udzielający homologacji typu państwa członkowskiego, w których służba techniczna ma siedzibę, zapewnia, aby służba techniczna wykonywała swoje obowiązki określone w ust. 2, o ile nie ma uzasadnionej przyczyny dla zaniechania tego.
Organ wyznaczający państwa członkowskiego, w których służba techniczna ma siedzibę, zapewnia, aby służba techniczna wykonywała swoje obowiązki określone w ust. 2, o ile nie ma uzasadnionej przyczyny dla zaniechania tego.
(Numeracja we wniosku Komisji jest nieprawidłowa; dwa ustępy zostały opatrzone numerem „3”).
Poprawka 298
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 3 – akapit 4
Służba techniczna lub organ udzielający homologacji typu mogą wystąpić o poufne traktowanie informacji przekazywanych organom innego państwa członkowskiego lub Komisji.
Służba techniczna lub organ wyznaczający mogą wystąpić o poufne traktowanie informacji przekazywanych organom innego państwa członkowskiego lub Komisji.
(Numeracja we wniosku Komisji jest nieprawidłowa; dwa ustępy zostały opatrzone numerem „3”).
Poprawka 299
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 3 – akapit 1
Co najmniej co 30 miesięcy organ udzielający homologacji typu ocenia, czy każda podległa mu służba techniczna nadal spełnia wymogi określone w art. 72–76, 84 i 85 oraz w dodatku 2 do załącznika V. Ocena taka obejmuje wizytę na miejscu w każdej podległej jej służbie technicznej.
Co najmniej co trzy lata organ wyznaczający ocenia, czy każda podległa mu służba techniczna nadal spełnia wymogi określone w art. 72–76, 84 i 85 oraz w dodatku 2 do załącznika V, oraz przedkłada ocenę odpowiedzialnemu państwu członkowskiemu. Ocenę taką przeprowadza zespół ds. oceny wspólnej wyznaczony zgodnie z procedurą opisaną w art. 77 ust. 1–4 i obejmuje ona wizytę na miejscu w każdej podległej jej służbie technicznej.
(Numeracja we wniosku Komisji jest nieprawidłowa; dwa ustępy zostały opatrzone numerem „3”).
Poprawka 300
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 3 – akapit 2
W ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu tej oceny służby technicznej, państwa członkowskie przekazują Komisji i innym państwom członkowskim sprawozdania z tych działań monitorujących. Sprawozdania zawierają streszczenie oceny, które podawane jest do wiadomości publicznej.
Wynik oceny przekazywany jest wszystkim państwom członkowskim i Komisji, a streszczenie wyniku podawane jest do wiadomości publicznej. Jest ona omawiana przez forum ustanowione na mocy art. 10.
(Numeracja we wniosku Komisji jest nieprawidłowa; dwa ustępy zostały opatrzone numerem „3”).
Poprawka 301
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit 1
Komisja bada wszystkie przypadki, w których przedłożono jej zastrzeżenia dotyczące kompetencji służby technicznej lub ciągłego spełniania przez tę służbę techniczną wymogów i obowiązków, którym podlega ona na mocy niniejszego rozporządzenia. Komisja może wszcząć takie dochodzenie również z własnej inicjatywy.
Komisja we współpracy z organem udzielającym homologacji typu odnośnego państwa członkowskiego bada wszystkie przypadki, w których przedłożono jej zastrzeżenia dotyczące kompetencji służby technicznej lub ciągłego spełniania przez tę służbę techniczną wymogów i obowiązków, którym podlega ona na mocy niniejszego rozporządzenia. Komisja może wszcząć takie dochodzenie również z własnej inicjatywy.
Poprawka 302
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 − ustęp 2
2.  Komisja konsultuje się z organem udzielającym homologacji typu państwa członkowskiego, w którym służba techniczna ma swoją siedzibę, w ramach dochodzenia, o którym mowa w ust. 1. Organ udzielający homologacji typu tego państwa członkowskiego przekazuje Komisji, na jej żądanie, wszelkie istotne informacje dotyczące działalności danej służby technicznej oraz spełniania przez nią wymogów dotyczących niezależności i kompetencji.
2.  Komisja współpracuje z organem udzielającym homologacji typu państwa członkowskiego, w którym służba techniczna ma swoją siedzibę, w ramach dochodzenia, o którym mowa w ust. 1. Organ udzielający homologacji typu tego państwa członkowskiego przekazuje Komisji, na jej żądanie, wszelkie istotne informacje dotyczące działalności danej służby technicznej oraz spełniania przez nią wymogów dotyczących niezależności i kompetencji.
Poprawka 303
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 4
4.  Wymiana informacji jest koordynowana przez forum, o którym mowa w art. 10.
4.  Wymiana informacji jest koordynowana przez forum ustanowione na mocy art. 10.
Poprawka 304
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1
1.  Jeżeli wyznaczenie służby technicznej opiera się na akredytacji w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 765/2008, państwa członkowskie zapewniają, aby organ udzielający homologacji typu przekazywał krajowej jednostce akredytującej, która udzieliła akredytacji danej służbie technicznej, zgłoszenia incydentów oraz inne informacje, które odnoszą się do kwestii będących pod kontrolą służby technicznej, jeżeli informacje te są istotne dla oceny działalności służby technicznej.
1.  Jeżeli wyznaczenie służby technicznej opiera się również na akredytacji w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 765/2008, państwa członkowskie zapewniają, aby organ udzielający homologacji typu przekazywał krajowej jednostce akredytującej, która udzieliła akredytacji danej służbie technicznej, zgłoszenia incydentów oraz inne informacje, które odnoszą się do kwestii będących pod kontrolą służby technicznej, jeżeli informacje te są istotne dla oceny działalności służby technicznej.
Poprawka 305
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – litera a
a)  umożliwiać swojemu organowi udzielającemu homologacji obserwowanie działalności służby technicznej podczas oceny zgodności;
a)  umożliwiać swojemu organowi udzielającemu homologacji lub zespołowi ds. oceny wspólnej, o którym mowa w art. 77 ust. 1, obserwowanie działalności służby technicznej podczas badań do celów homologacji typu;
Poprawka 306
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 − ustęp 2
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 5, art. 29 ust. 6, art. 34 ust. 2, art. 55 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 65 ust. 10, art. 76 ust. 4 i art. 90 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 7a, art. 10 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 5, art. 29 ust. 6, art. 33 ust. 1a, art. 34 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 65 ust. 10, art. 76 ust. 4 i art. 90 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 307
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 3
3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 5, art. 29 ust. 6, art. 34 ust. 2, art. 55 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 65 ust. 10, art. 76 ust. 4 i art. 90 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 7a, art. 10 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 5, art. 29 ust. 6, art. 33 ust. 1a, art. 34 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 65 ust. 10, art. 76 ust. 4 i art. 90 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 308
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.
Poprawka 309
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 − ustęp 5
5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 5, art. 29 ust. 6, art. 34 ust. 2, art. 55 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 65 ust. 10, art. 76 ust. 4 i art. 90 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 7a, art. 10 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 5, art. 29 ust. 6, art. 33 ust. 1a, art. 34 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 65 ust. 10, art. 76 ust. 4 i art. 90 ust. 2 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub kiedy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 353
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – nagłówek
Sankcje
Sankcje i zobowiązania
Poprawka 310
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji za niedopełnienie przez podmioty gospodarcze i służby techniczne zobowiązań określonych w artykułach niniejszego rozporządzenia, w szczególności w art. 11–19, 72–76, 84 i 85 oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
1.  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji za niedopełnienie przez podmioty gospodarcze i służby techniczne zobowiązań określonych w artykułach niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W szczególności sankcje muszą być proporcjonalne do liczby niezgodnych pojazdów zarejestrowanych na rynku danego państwa członkowskiego lub liczby niezgodnych układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych wprowadzonych do obrotu na rynku danego państwa członkowskiego.
Poprawka 311
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2 – litera a
a)  składanie fałszywych oświadczeń w trakcie procedur homologacyjnych lub procedur prowadzących do wycofania od użytkowników;
a)  składanie fałszywych oświadczeń w trakcie procedur homologacyjnych lub procedur prowadzących do wprowadzenia środków naprawczych lub ograniczających zgodnie z rozdziałem XI;
Poprawka 312
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2 – litera b
b)  fałszowanie wyników badań dotyczących homologacji typu;
b)  fałszowanie wyników badań dotyczących homologacji typu lub nadzoru rynku, w tym udzielanie homologacji na podstawie nieprawidłowych danych;
Poprawka 313
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)   nienależyte wypełnienie przez służby techniczne wymagań dotyczących ich wyznaczenia;
Poprawka 354
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2 – litera c b (nowa)
cb)   jeżeli za pomocą badań lub inspekcji do celów sprawdzenia zgodności bądź alternatywnych metod stwierdzono, że pojazdy, komponenty, układy lub oddzielne zespoły techniczne nie spełniają wymogów homologacji typu określonych w niniejszym rozporządzeniu lub innym akcie prawnym wymienionym w załączniku IV lub że homologacji typu udzielono na podstawie nieprawidłowych danych.
Poprawka 314
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 3 – litera b
b)  udostępnianie na rynku pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych podlegających homologacji bez uzyskania takiej homologacji lub fałszowanie w tym celu dokumentów lub oznakowań.
b)  udostępnianie na rynku pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych podlegających homologacji bez uzyskania takiej homologacji lub fałszowanie w tym celu dokumentów, świadectw zgodności, tabliczek znamionowych lub znaków homologacji.
Poprawka 315
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie corocznie przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące nałożonych sankcji.
5.  Państwa członkowskie wysyłają powiadomienie o nałożonych sankcjach do internetowej bazy danych ustanowionej na mocy art. 25. Powiadomienia wysyłane są w terminie jednego miesiąca od nałożenia sankcji.
Poprawka 355
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 5 a (nowy)
5a.   Jeżeli stwierdzono, że pojazdy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne nie spełniają wymogów homologacji typu określonych w niniejszym rozporządzeniu lub w jakimkolwiek akcie prawnym wymienionym w załączniku IV, podmioty gospodarcze powinny ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielom odnośnych pojazdów na skutek tej niezgodności lub w następstwie wycofania.
Poprawka 316
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 1
Jeżeli weryfikacja zgodności przez Komisję, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 4 lub art. 54 ust. 1, wykaże niezgodność pojazdu, układu, komponentu, oddzielnego zespołu technicznego z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, Komisja może nałożyć grzywny administracyjne na dany podmiot gospodarczy w związku z naruszeniem niniejszego rozporządzenia. Nałożone grzywny administracyjne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W szczególności grzywny muszą być proporcjonalne do liczby niezgodnych pojazdów zarejestrowanych na rynku Unii lub liczby niezgodnych układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych udostępnionych na rynku Unii.
Jeżeli weryfikacja zgodności przez Komisję, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 4 lub art. 54 ust. 1, lub przez organy nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 1, wykaże niezgodność pojazdu, układu, komponentu, oddzielnego zespołu technicznego z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, Komisja może nałożyć grzywny administracyjne na dany podmiot gospodarczy w związku z naruszeniem niniejszego rozporządzenia. Nałożone grzywny administracyjne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W szczególności grzywny muszą być proporcjonalne do liczby niezgodnych pojazdów zarejestrowanych na rynku Unii lub liczby niezgodnych układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych udostępnionych na rynku Unii.
Poprawka 317
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – akapit 2
Grzywny administracyjne nałożone przez Komisję nie mogą uzupełniać sankcji nałożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 89 dla tego samego naruszenia przepisów i nie mogą przekraczać 30 000 EUR za jeden niezgodny pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny.
Grzywny administracyjne nałożone przez Komisję nie mogą uzupełniać sankcji nałożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 89 dla tego samego naruszenia przepisów.
Grzywny administracyjne nałożone przez Komisję nie mogą przekraczać 30 000 EUR za jeden niezgodny pojazd, układ, komponent lub oddzielny zespół techniczny.
Poprawka 318
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
3a)   w art. 5 po ust. 2 lit. c) dodaje się akapity w brzmieniu:
„Producenci ubiegający się o homologację typu UE dla pojazdu, w którym zastosowano BES, AES lub urządzenie ograniczające skuteczność działania określone w niniejszym rozporządzeniu lub rozporządzeniu (UE) 2016/646, przedkładają organowi udzielającemu homologacji typu wszystkie informacje, w tym uzasadnienia techniczne, których organ udzielający homologacji typu może w uzasadniony sposób wymagać, aby mógł ustalić, czy BES lub AES jest urządzeniem ograniczającym skuteczność działania oraz czy można zastosować odstępstwo od zakazu stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania na podstawie niniejszego artykułu.
Organ udzielający homologacji nie wydaje homologacji typu UE, dopóki nie skończy przeprowadzać oceny i nie stwierdzi, że typ pojazdu nie jest wyposażony w zakazane urządzenie ograniczające skuteczność działania zgodnie z niniejszym artykułem i rozporządzeniem (WE) nr 692/2008.”.
Poprawka 345
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 11 a – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)   zapotrzebowanie na paliwo oraz wartości CO2 określone w rzeczywistych warunkach jazdy są podawane do wiadomości publicznej.
Poprawka 346
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 a (nowy)
(6a)   dodaje się art. 14a w brzmieniu:
„Artykuł 14a
Przegląd
Komisja dokonuje przeglądu wartości granicznych emisji określonych w załączniku I w celu poprawy jakości powietrza w Unii oraz osiągnięcia unijnych wartości granicznych dotyczących jakości powietrza, a także poziomów zalecanych przez WHO, oraz w razie potrzeby przedstawia wnioski dotyczące nowych neutralnych pod względem technologicznym granicznych wielkości emisji Euro7 mających zastosowanie do wszystkich pojazdów M1 i N1 wprowadzonych do obrotu w Unii.”.
Poprawka 319
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII - punkt 1 - kolumna 2
Jednostki
Jednostki
1 000
1500
0
0
1000
1500
0
1500
0
0
0
0
Poprawka 320
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII - punkt 2 - kolumna 2
Jednostki
Jednostki
100
250
250
250
500 do dnia 31 października 2016 r.
500 do dnia 31 października 2016 r.
250 od dnia 1 listopada 2016 r.
250 od dnia 1 listopada 2016 r.
250
250
500
500
250
250
Poprawka 321
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część I – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Nr pozycji

Opis

Wymagania dotyczące osiągów

Procedura badania

Wymagania dotyczące oznaczania

Wymagania dotyczące oznaczania pakowania

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Poprawka

Nr pozycji

Opis

Wymagania dotyczące osiągów

Procedura badania

Wymagania dotyczące oznaczania

Wymagania dotyczące oznaczania pakowania

1

Katalizatory gazów spalinowych i ich substraty

Emisje NOx

Normy EURO

Typ i wersja pojazdu

 

2

Turbosprężarki

Emisje CO2 i NOx

Normy EURO

Typ i wersja pojazdu

 

3

Układy sprężające mieszankę paliwowo-powietrzną inne niż turbosprężarki

Emisje CO2 i NOx

Normy EURO

Typ i wersja pojazdu

 

4

Filtry cząstek stałych (DPF)

PM

Normy EURO

Typ i wersja pojazdu

 

Poprawka 322
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – punkt 2 – wprowadzenie
2.  Dostęp do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 323
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – punkt 2 – podpunkt 2.8
2.8.  W odniesieniu do pojazdów kategorii objętych zakresem rozporządzenia nr 595/2009/WE, do celów pkt 2.6.2, jeżeli producenci korzystają z narzędzi diagnostycznych i badawczych zgodnie z normą ISO 22900 – Modułowy interfejs komunikacyjny pojazdu (MVCI) – i normą ISO 22901 – Otwarty format wymiany danych diagnostycznych (ODX) w swoich sieciach franczyzowych, pliki ODX są udostępniane niezależnym podmiotom za pośrednictwem stron internetowych producenta.
2.8.  Do celów pkt 2.6.2, jeżeli producenci korzystają z narzędzi diagnostycznych i badawczych zgodnie z normą ISO 22900 – Modułowy interfejs komunikacyjny pojazdu (MVCI) – i normą ISO 22901 – Otwarty format wymiany danych diagnostycznych (ODX) w swoich sieciach franczyzowych, pliki ODX są udostępniane niezależnym podmiotom za pośrednictwem stron internetowych producenta.
Poprawka 324
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – punkt 2 – podpunkt 2.8 a (nowy)
2.8a.   Na potrzeby OBD pojazdu, diagnostyki, naprawy i konserwacji bezpośredni strumień danych o pojeździe udostępniany jest poprzez port szeregowy znormalizowanego łącza danych określony w załączniku 11 dodatek 1 pkt 6.5.1.4 regulaminu EKG ONZ nr 83 oraz w załączniku 9B ust. 4.7.3 regulaminu EKG ONZ nr 49.
Poprawka 325
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 3
Informacje o wszystkich częściach pojazdu, w które jest on wyposażony przez producenta pojazdu zgodnie z numerem VIN i dodatkowymi kryteriami, takimi jak rozstaw osi, moc wyjściowa silnika, wyposażenie lub opcje, i które można wymienić na części zamienne oferowane przez producenta pojazdu autoryzowanym stacjom obsługi lub punktom sprzedaży lub osobom trzecim przy pomocy odniesienia do numeru części z oryginalnego wyposażenia, udostępnia się w bazie danych łatwo dostępnej dla niezależnych podmiotów.
Informacje o wszystkich częściach pojazdu, w które jest on wyposażony przez producenta pojazdu zgodnie z numerem VIN i dodatkowymi kryteriami, takimi jak rozstaw osi, moc wyjściowa silnika, wyposażenie lub opcje, i które można wymienić na części zamienne oferowane przez producenta pojazdu autoryzowanym stacjom obsługi lub punktom sprzedaży lub osobom trzecim przy pomocy odniesienia do numeru części z oryginalnego wyposażenia, udostępnia się w formie możliwych do maszynowego odczytu i przetworzenia elektronicznego zbiorów danych w bazie danych dostępnej dla niezależnych podmiotów.
Poprawka 326
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – punkt 6 – podpunkt 6.3
6.3.  Forum w sprawie dostępu do informacji o pojazdach, o którym mowa w art. 70, określa parametry dla spełnienia tych wymogów zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. W tym celu niezależne podmioty uzyskują akredytację i autoryzację w oparciu o dokumenty wykazujące, że prowadzą legalną działalność gospodarczą i nie były skazane za działalność przestępczą.
6.3.  Forum w sprawie dostępu do informacji o pojazdach, o którym mowa w art. 70, określa parametry dla spełnienia tych wymogów zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. W tym celu niezależne podmioty uzyskują akredytację i autoryzację w oparciu o dokumenty wykazujące, że prowadzą legalną działalność gospodarczą i nie były skazane za odnośną działalność przestępczą.
Poprawka 327
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – punkt 6 – podpunkt 6.4
6.4.   W przypadku pojazdów objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 595/2009 przeprogramowania sterowników dokonuje się zgodnie z ISO 22900-2, SAE J2534 albo TMC RP1210B, stosując sprzęt niezastrzeżony. Można również stosować interfejs w postaci Ethernetu, portu szeregowego lub sieci lokalnej (LAN) oraz media alternatywne, jak płyta kompaktowa (CD), płyta DVD lub pamięci półprzewodnikowe wykorzystywane w urządzeniach informacyjno-rozrywkowych (np. systemy nawigacyjne, telefon), ale pod warunkiem że nie jest wymagane żadne zamknięte oprogramowanie komunikacyjne (np. sterowniki lub dodatkowe moduły) ani chroniony patentem sprzęt komputerowy. W celu zatwierdzania zgodności aplikacji producenta i interfejsów komunikacyjnych pojazdów (VCI) zgodnych z normami ISO 22900-2, SAE J2534 lub TMC RP1210B producent oferuje zatwierdzanie niezależnie stworzonych VCI lub wynajem i informacje dotyczące specjalistycznego sprzętu niezbędnego producentowi VCI do samodzielnego dokonania takiego zatwierdzenia. Opłaty za takie zatwierdzanie lub informacje i sprzęt komputerowy podlegają warunkom określonym w art. 67 ust. 1.
6.4.   Przeprogramowania sterowników dokonuje się zgodnie z ISO 22900-2 lub SAE J2534 lub TMC RP1210, stosując sprzęt niezastrzeżony.
Jeżeli przeprogramowanie lub diagnostyka przeprowadzane są z wykorzystaniem łącza DoIP zgodnego z normą ISO 13400, muszą być zgodne z wymogami norm, o których mowa w akapicie pierwszym.
W przypadku gdy producenci pojazdów używają dodatkowych, zastrzeżonych protokołów komunikacji, to specyfikacje tych protokołów muszą zostać udostępnione niezależnym podmiotom.
W celu zatwierdzania zgodności aplikacji producenta i interfejsów komunikacyjnych pojazdów (VCI) zgodnych z normami ISO 22900-2, SAE J2534 lub TMC RP1210 producent oferuje w ciągu sześciu miesięcy od udzielenia homologacji typu zatwierdzanie niezależnie stworzonych VCI oraz środowisko badania, w tym informacje dotyczące specyfikacji protokołu komunikacji oraz wynajem specjalistycznego sprzętu niezbędnego producentowi VCI do samodzielnego dokonania takiego zatwierdzenia. Opłaty za takie zatwierdzanie lub informacje i sprzęt komputerowy podlegają warunkom określonym w art. 67 ust. 1.
Należy zapewnić zgodność z wymogami albo poprzez zobowiązanie CEN do opracowania odpowiednich norm zgodności, albo poprzez użycie istniejących norm takich jak SAE J2534-3.
Opłaty za takie zatwierdzanie lub informacje i sprzęt komputerowy podlegają warunkom określonym w art. 67 ust. 1.
Poprawka 328
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – punkt 6 – podpunkt 6.8 a (nowy)
6.8a.  Jeżeli informacje dotyczące OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdu dostępne na stronie internetowej producenta nie zawierają określonych istotnych informacji, umożliwiających odpowiednie projektowanie i produkcję dodatkowych układów zasilania paliwami alternatywnymi, wówczas zainteresowany producent dodatkowych układów zasilania paliwami alternatywnymi musi mieć dostęp do informacji określonych w ust. 1, 3 i 4 dokumentu informacyjnego zamieszczonych w załączniku I, zwracając się z odpowiednim wnioskiem bezpośrednio do producenta. Odpowiednie dane kontaktowe muszą być wyraźnie podane na stronie internetowej producenta, a informacje należy dostarczyć w ciągu 30 dni. Informacje takie należy dostarczać tylko dla dodatkowych układów zasilania paliwami alternatywnymi objętych regulaminem EKG ONZ nr 115 lub komponentów zmodyfikowanych układów napędowych wykorzystujących paliwa alternatywne, które stanowią część układów objętych regulaminem EKG ONZ nr 115 i należy je przedstawić wyłącznie na wniosek wyraźnie określający dokładną specyfikację modelu pojazdu, którego dotyczy, i wyraźnie potwierdzający, że informacje są konieczne do opracowania dodatkowych układów zasilania paliwami alternatywnymi lub komponentów objętych regulaminem EKG ONZ nr 115.
Poprawka 329
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – punkt 7 a (nowy)
7a.   Producenci pojazdów udostępniają za pośrednictwem serwisu internetowego lub do pobrania elektroniczny zbiór danych zawierający pełny wykaz numerów VIN (lub wymagany podzbiór) i skorelowaną indywidualną specyfikację oraz parametry konfiguracyjne, które były pierwotnie zintegrowane w pojeździe.
Poprawka 330
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – punkt 7 b (nowy)
7b.   Przepisy dotyczące bezpieczeństwa układu elektronicznego
7b.1.   Każdy pojazd wyposażony w komputer kontroli emisji zanieczyszczeń musi być wyposażony w środki zapobiegające wprowadzaniu w nim zmian, z wyjątkiem modyfikacji dopuszczonych przez producenta. Producent musi dopuszczać możliwość modyfikacji, jeśli są one konieczne do celów diagnostyki, obsługi technicznej, kontroli, modernizacji lub naprawy pojazdu. Programowalne kody komputerowe lub parametry operacyjne są odporne na ingerencję osób niepowołanych oraz zapewniają poziom ochrony przynajmniej tak dobry jak ten przewidziany w postanowieniach ISO 15031-7 z dnia 15 marca 2001 r. (SAE J2186 z października 1996 r.). Wszelkie usuwalne układy pamięci przeznaczone do wzorcowania muszą być umieszczone w szczelnej obudowie, zamontowane w zaplombowanym pojemniku lub chronione algorytmami elektronicznymi, a jakiekolwiek zmiany mogą być w nich dokonywane wyłącznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi i procedur. Tego rodzaju ochrona może być dozwolona jedynie w przypadku funkcji bezpośrednio związanych z kalibracją emisji lub zapobieganiem kradzieży pojazdu.
7b.2.   Zaprogramowanych komputerowo parametrów pracy silnika nie wolno zmieniać bez zastosowania specjalistycznych narzędzi i procedur (np. przylutowanych lub obudowanych części komputerowych bądź zaplombowanej (lub zalutowanej) części obudowy komputera).
7b.3.   W przypadku mechanicznych pomp wtrysku paliwa, w które są wyposażane silniki o zapłonie samoczynnym, producenci muszą podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia ustawień maksymalnej dawki paliwa przed ingerencją osób niepowołanych w czasie użytkowania pojazdu.
7b.4.   Producenci mogą zwrócić się do organu homologacyjnego o zwolnienie ich z obowiązku spełnienia jednego ze wspomnianych wymogów ust. 8 w odniesieniu do pojazdów, co do których istnieje małe prawdopodobieństwo, że mogą wymagać zabezpieczenia. Przy rozpatrywaniu wniosku o wspomniane zwolnienie kryteria oceniane przez organ homologacyjny obejmują aktualną dostępność podzespołów rejestrujących pracę pojazdu, osiągi pojazdu oraz przewidywaną wielkość sprzedaży pojazdu.
7b.5.   Producenci wykorzystujący programowalne układy kodów komputerowych (np. kasowana elektrycznie programowalna pamięć przeznaczona tylko do odczytu, EEPROM) muszą zabezpieczyć je przed nieupoważnionym przeprogramowaniem. Producenci stosują udoskonalone strategie zapobiegania nieuprawnionemu manipulowaniu oraz funkcje zabezpieczania zapisu wymagające elektronicznego dostępu do komputera zewnętrznego utrzymywanego przez producenta, do którego muszą mieć również dostęp niezależne podmioty, przy zastosowaniu zabezpieczeń przewidzianych w ust. 6.2 oraz pkt 6.4. Metody zapewniające pożądany poziom ochrony przed nieuprawnionym dostępem są zatwierdzane przez organ udzielający homologacji.
Poprawka 331
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – dodatek 2 – podpunkt 3.1.1
3.1.1.  każdy dodatkowy system informacji o protokole konieczny dla przeprowadzenia pełnej diagnostyki będącej uzupełnieniem norm określonych w pkt 4.7.3 załącznika 9B do regulaminu EKG ONZ nr 49, obejmujący dodatkowe informacje o protokołach sprzętu i oprogramowania, identyfikację parametrów, funkcje przesyłu, wymogi utrzymania aktywności lub warunki błędu;
3.1.1.  każdy dodatkowy system informacji o protokole konieczny dla przeprowadzenia pełnej diagnostyki będącej uzupełnieniem norm określonych w pkt 4.7.3 załącznika 9B do regulaminu EKG ONZ nr 49 oraz w pkt 6.5.1.4 załącznika 11 do regulaminu EKG ONZ nr 83, obejmujący dodatkowe informacje o protokołach sprzętu i oprogramowania, identyfikację parametrów, funkcje przesyłu, wymogi utrzymania aktywności lub warunki błędu;
Poprawka 332
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVIII – dodatek 2 – podpunkt 3.1.2
3.1.2.  szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania i interpretacji wszystkich kodów usterki niezgodnych z normami określonymi w pkt 4.7.3 załącznika 9B do regulaminu EKG ONZ nr 49;
3.1.2.  szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania i interpretacji wszystkich kodów usterki niezgodnych z normami określonymi w pkt 4.7.3 załącznika 9B do regulaminu EKG ONZ nr 49 oraz w pkt 6.5.1.4 załącznika 11 do regulaminu EKG ONZ nr 83;

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0048/2017).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności