Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0048/2017

Ingivna texter :

A8-0048/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Röstförklaringar
PV 19/04/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Antagna texter
PDF 1141kWORD 136k
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg
Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 4 april 2017 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas. Den inre marknadens regler bör vara tydliga, enkla och konsekventa och därigenom skapa rättssäkerhet för företag och konsumenter.
(1)  Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas. Den inre marknadens regler bör vara tydliga, enkla, konsekventa och ändamålsenliga och därigenom skapa rättssäkerhet för företag och konsumenter.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 4
4.  I utvärderingen konstaterades dock följande behov: det behövs nya bestämmelser om marknadstillsyn som komplement till bestämmelserna om typgodkännande, förfarandena för återkallelse och skyddsåtgärder behövde förtydligas, villkoren för beviljande av utökning av godkännanden av befintliga fordonstyper behövde klargöras, typgodkännandelagstiftningens tillämpning behövde stärkas genom harmonisering och förbättring av de förfaranden för typgodkännande och kontroll av produktionsöverensstämmelse som medlemsstaternas myndigheter och tekniska tjänster tillämpar, ansvarsfördelningen mellan leveranskedjans ekonomiska aktörer behövde förtydligas, ansvarsfördelningen mellan myndigheter och andra aktörer som tillämpar lagstiftningen behövde klargöras, alternativa typgodkännandesystem behövde göras mer ändamålsenliga (nationella godkännanden av små serier och enskilda fordon), etappvis typgodkännande behövde förbättras för lämplig flexibilitet på nischmarknader och för små och medelstora företag, dock utan att de lika spelreglerna för alla ifrågasätts.
4.  I utvärderingen konstaterades dock följande behov: det behövs nya bestämmelser om marknadstillsyn som komplement till bestämmelserna om typgodkännande, förfarandena för återkallelse och skyddsåtgärder behövde förtydligas, villkoren för beviljande av utökning av godkännanden av befintliga fordonstyper behövde klargöras, typgodkännandelagstiftningens tillämpning behövde stärkas genom harmonisering och förbättring av de förfaranden för typgodkännande och kontroll av produktionsöverensstämmelse som medlemsstaternas myndigheter och tekniska tjänster tillämpar, ansvarsfördelningen mellan leveranskedjans ekonomiska aktörer behövde avgränsas tydligt, liksom ansvarsfördelningen mellan myndigheter och andra aktörer som tillämpar lagstiftningen, så att nämnda ansvarsfördelning inte innebär överlappande roller och ansvarsområden, samtidigt som man garanterar nämnda aktörers och myndigheters oberoende och förhindrar intressekonflikter, alternativa typgodkännandesystem behövde göras mer ändamålsenliga (nationella godkännanden av små serier och enskilda fordon) och etappvis typgodkännande behövde förbättras för lämplig flexibilitet på nischmarknader och för små och medelstora företag, dock utan att de lika spelreglerna för alla ifrågasätts.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Den senaste tidens problem med tillämpningen av typgodkännanderamen har dessutom visat på särskilda brister och visar att en genomgripande förändring behövs för ett motståndskraftigt, öppet, förutsägbart och långsiktigt regelverk som ger ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt miljöskydd.
(5)  Den senaste tidens problem med tillämpningen av typgodkännanderamen har dessutom visat på särskilda brister och på behovet att ytterligare förstärka detta regelverk för att säkerställa att det är motståndskraftigt, öppet, förutsägbart och långsiktigt samt ger ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt miljöskydd.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Eftersom konsumentskydd är en prioritet för unionen bör tillverkare av fordon som framförs inom unionen vara skyldiga att tillhandahålla dessa fordon för provning innan de släpps ut på marknaden och för provning under fordonens hela livslängd. Medlemsstaterna och kommissionen bör vara garanter för denna dubbla kontroll, varvid den ena parten bör kunna agera när den andra parten inte gör det.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
(5b)   Unionen bör göra sitt yttersta för att förhindra fusk från fordonstillverkarnas sida i syfte att manipulera provningar av utsläpp och bränsleförbrukning för att uppnå förfalskade resultat eller kringgå eventuella andra regler. Man bör slutgiltigt sätta stopp för sådana manipulationer.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)
(5c)   Denna förordning syftar till att påskynda förfarandena för att återkalla fordon i unionen. Det befintliga förfarandet garanterar inte något ändamålsenligt skydd för unionsmedborgarna, till skillnad från det amerikanska förfarandet, som gjorde det möjligt att skyndsamt vidta åtgärder. Ur denna synvinkel är det väsentligt att göra det möjligt för kommissionen att ålägga de ekonomiska aktörerna att vidta alla nödvändiga begränsande åtgärder, inklusive återkallande av fordon, för att icke-överensstämmande fordon, system, komponenter och andra separata tekniska enheter ska bringas i överensstämmelse med denna förordning.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5d (nytt)
(5d)   Om oriktigheter som strider mot de ursprungliga reglerna för tillstånd upptäcks på fordon i trafik och/eller utgör en fara för konsumenternas säkerhet eller strider mot reglerna för utsläppsbegränsning, ligger det i de europeiska konsumenternas intresse att kunna räkna med snabba, ändamålsenliga och samordnade korrigerande åtgärder, vid behov inbegripet återkallande av fordon som gäller i hela unionen. Medlemsstaterna bör tillhandahålla kommissionen all information som de förfogar över för att kommissionen ska kunna vidta ändamålsenliga och snabba åtgärder för att försvara hela den inre marknadens integritet.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  I denna förordning anges harmoniserade bestämmelser och principer för typgodkännande av motorfordon och släpfordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för motorfordon, liksom om godkännande av individuella fordon, för att garantera en väl fungerande inre marknad för företag och konsumenter liksom ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt miljöskydd.
(6)  I denna förordning anges harmoniserade bestämmelser och principer för typgodkännande av motorfordon och släpfordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för motorfordon, liksom om godkännande av individuella fordon, för att garantera konsekvent tillämpning av kvalitetsstandarder för att kontrollera produktionsöverensstämmelse samt möjliggöra en väl fungerande inre marknad för företag, med vederbörligt, oinskränkt beaktande av konsumenternas rättigheter, samtidigt som man erbjuder ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt miljöskydd.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  I denna förordning anges materiella tekniska och administrativa krav för typgodkännande av motorfordon i kategorierna M och N och släpfordon till sådana fordon (kategori O), samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för sådana fordon, i syfte att garantera tillräckliga säkerhets- och miljöprestanda. Kategorierna omfattar motorfordon för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt släpfordon till sådana fordon.
(7)  I denna förordning anges materiella tekniska och administrativa krav för typgodkännande av motorfordon i kategorierna M och N och släpfordon till sådana fordon (kategori O), samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för sådana fordon, i syfte att garantera höga säkerhets- och miljöprestanda. Kategorierna omfattar motorfordon för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt släpfordon till sådana fordon.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
7a.   Denna förordning bör säkerställa tillförlitliga, harmoniserade och insynsvänliga förfaranden för typgodkännande och marknadstillsyn i medlemsstaterna.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)   Denna förordning bör säkerställa att de nationella typgodkännandemyndigheterna tolkar, tillämpar och genomför dess krav i hela unionen. Kommissionen bör ges befogenhet att övervaka de nationella myndigheternas verksamhet genom regelbundna revisioner, återkommande stickprovskontroller av utfärdade typgodkännanden och allmän övervakning av den harmoniserade tillämpningen av denna förordning.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)   För att säkerställa överensstämmelse med denna förordning bör hänsyn tas till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU1a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51).
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 9
9.  Effektiv tillämpning av typgodkännandekraven bör garanteras genom stärkta bestämmelser om produktionsöverensstämmelse i form av bl.a. regelbundna obligatoriska revisioner av metoderna för kontroll av överensstämmelse och av att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma med typen, samt genom stärkta krav på kompetens, skyldigheter och resultat för de tekniska tjänster som genomför provningar för helfordonstypgodkännande under typgodkännandemyndigheternas ansvar. Korrekt fungerande tekniska tjänster är en förutsättning för att garantera en hög nivå på säkerhet och miljöskydd och för att slå vakt om allmänhetens förtroende för systemet. Kriterierna för utseende av tekniska tjänster enligt direktiv 2007/46/EG bör anges närmare, så att de tillämpas konsekvent. De tekniska tjänsterna i de olika medlemsstaterna tenderar att utveckla divergerande bedömningsmetoder på grund av arbetets tilltagande komplexitet. Det är därför nödvändigt att föreskriva processuella skyldigheter som garanterar informationsutbyte om och övervakning av medlemsstaternas praxis för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av de respektive tekniska tjänsterna. Dessa processuella skyldigheter torde avlägsna eventuella skillnader mellan de tillämpade metoderna och tolkningen av kriterierna för utseende av tekniska tjänster.
9.  Effektiv tillämpning av typgodkännandekraven bör garanteras genom stärkta bestämmelser om produktionsöverensstämmelse i form av bättre tillgång till information, strikta bestämmelser för optimeringsteknik vid laboratorieprovning, särskild uppmärksamhet på risken för olagliga manipulationsanordningar som inte får användas enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 715/20071a, regelbundna obligatoriska revisioner av metoderna för kontroll av överensstämmelse och av att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma med typen, samt genom stärkta och harmoniserade krav på kompetens, skyldigheter och resultat för de tekniska tjänster som genomför provningar för helfordonstypgodkännande under typgodkännandemyndigheternas ansvar. Korrekt fungerande tekniska tjänster är en förutsättning för att garantera en hög nivå på säkerhet och miljöskydd och för att slå vakt om allmänhetens förtroende för systemet. Kriterierna för utseende av tekniska tjänster enligt direktiv 2007/46/EG bör anges närmare, så att det säkerställs att de tillämpas konsekvent i samtliga medlemsstater. Metoderna för bedömning av de tekniska tjänsterna i de olika medlemsstaterna tenderar att utvecklas på ett divergerande sätt på grund av arbetets tilltagande komplexitet. Det är därför nödvändigt att föreskriva processuella skyldigheter som garanterar informationsutbyte om och övervakning av medlemsstaternas praxis för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av de respektive tekniska tjänsterna. Dessa processuella skyldigheter torde avlägsna eventuella skillnader mellan de tillämpade metoderna och tolkningen av kriterierna för utseende av tekniska tjänster. För att säkerställa adekvat översyn och lika villkor i hela unionen bör bedömningen av en sökande teknisk tjänst inbegripa en bedömning på plats och direkt observation av den faktiska typgodkännandeprovningen.
___________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Behovet av kontroll och övervakning av de tekniska tjänsterna av de utseende myndigheterna har ökat i takt med att det tekniska framåtskridandet fört med sig risken att de tekniska tjänsterna inte har nödvändig kompetens att prova ny teknik eller nya anordningar inom det område de utsetts för. I takt med att teknikens framåtskridande förkortar produktcyklerna och eftersom mellanrummen mellan bedömningar på plats och övervakningens karaktär varierar mellan de utseende myndigheterna, bör minimikrav på mellanrummen mellan tillsyn och övervakning över de tekniska tjänsterna fastslås.
(10)  Behovet av certifiering, kontroll och övervakning av de tekniska tjänsterna har ökat i takt med att det tekniska framåtskridandet fört med sig risken att de tekniska tjänsterna inte har nödvändig kompetens att prova ny teknik eller nya anordningar inom det område de utsetts för. På grund av de stora tolkningsmässiga skillnaderna i det nuvarande genomförandet av direktiv 2007/46/EG och tillämpningen av bestämmelserna vid typgodkännandeförfarandet, finns det betydande skillnader mellan de tekniska tjänsterna. Certifieringen, kontrollen och övervakningen bör därför harmoniseras och utökas för att säkerställa lika villkor på EU:s inre marknad. I takt med att teknikens framåtskridande förkortar produktcyklerna och eftersom mellanrummen mellan bedömningar på plats och övervakningens karaktär varierar mellan de utseende myndigheterna, bör minimikrav på mellanrummen mellan tillsyn och övervakning över de tekniska tjänsterna fastslås.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  För att öka insynen och det ömsesidiga förtroendet och för att ytterligare anpassa och utveckla kriterierna för bedömning, utseende och anmälan av tekniska tjänster, liksom formerna för utökning och förnyelse, bör medlemsstaterna samarbeta med varandra och med kommissionen. De bör samråda med varandra och med kommissionen i frågor av allmän betydelse för denna förordnings tillämpning och underrätta varandra och kommissionen om sin checklista för bedömningar.
(12)  För att öka insynen och det ömsesidiga förtroendet och för att ytterligare anpassa och utveckla kriterierna för bedömning, utseende och anmälan av tekniska tjänster, liksom formerna för utökning och förnyelse, bör medlemsstaterna införa mekanismer för samarbete med varandra och med kommissionen. De bör samråda med varandra och med kommissionen i frågor av allmän betydelse för denna förordnings tillämpning och underrätta varandra och kommissionen om sin checklista för bedömningar. Genom denna förordning upprättas en nätbaserad databas som tillsammans med informationssystemet för den inre marknaden (IMI), upprättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/20121a, skulle kunna vara ett användbart elektroniskt verktyg för att underlätta och öka det administrativa samarbetet genom informationsutbyte med enkla och enhetliga förfaranden. Kommissionen bör för detta ändamål överväga att använda befintliga nätbaserade databaser, t.ex. Etaes eller Eucaris.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012/EU av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)   Aktuella problem inom området för typgodkännande har kastat ljus över betydande svagheter i de befintliga nationella systemen för marknadstillsyn och kontroll av typgodkännande. Det är därför nödvändigt att som omedelbart svar på de brister som på så sätt avslöjats ge kommissionen befogenhet att utföra ändamålsenliga tillsynsuppgifter.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Om utseende av en teknisk tjänst bygger på sådan ackreditering som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200812, bör ackrediteringsorgan och utseende myndigheter utbyta sådan information som är relevant för bedömningen av de tekniska tjänsternas kompetens
(13)  Om utseende av en teknisk tjänst bygger på sådan ackreditering som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200812, bör ackrediteringsorgan och utseende myndigheter säkerställa de tekniska tjänsternas kompetens och oberoende.
__________________
__________________
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)   Medlemsstaterna bör ta ut avgifter för utseende och övervakning av tekniska tjänster så att deras övervakning av de tekniska tjänsterna blir långsiktigt hållbar och så att det råder lika spelregler för tekniska tjänster. För öppenhetens skull bör medlemsstaterna informera kommissionen och de andra medlemsstaterna innan de bestämmer avgifternas storlek och struktur.
utgår
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)   Medlemsstaterna bör säkerställa att den ekonomiska aktören inte betalar avgifter direkt till den tekniska tjänsten för kostnader för typgodkännanden och marknadstillsynsverksamhet. Denna bestämmelse bör inte begränsa möjligheterna för ekonomiska aktörer att anlita valfri teknisk tjänst för dessa verksamheter.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)   De tekniska tjänsternas oberoende gentemot tillverkarna bör garanteras, bl.a. genom att man undviker att de får betalt direkt eller indirekt av tillverkarna för de typgodkännandeinspektioner och provningar de har utfört. Därför bör medlemsstaterna fastställa en struktur för typgodkännandeavgifter som täcker kostnaderna för samtliga typgodkännandeprovningar och inspektioner som utförs av de tekniska tjänster som myndigheten utsett, liksom de administrativa kostnaderna för utfärdande av typgodkännandet och kostnaderna för kontroller och inspektioner i efterhand.
utgår
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)   För att marknadskrafterna ska fungera bör de tekniska tjänsterna tillämpa reglerna om typgodkännandeförfaranden på ett öppet och enhetligt sätt, utan att onödig börda skapas för de ekonomiska aktörerna. I syfte att garantera högkvalitativ teknisk expertis och rättvis behandling av alla ekonomiska aktörer, bör man säkerställa en enhetlig teknisk tillämpning av reglerna om typgodkännandeförfaranden. Typgodkännandemyndigheterna bör, inom det forum som inrättats genom denna förordning, utbyta information om funktionen hos de olika tekniska tjänster som de certifierat.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  Kraftfulla former för tillämpningen behövs för att genomdriva denna förordnings krav. Det bör förbli godkännandemyndigheternas ansvar att sörja för efterlevnad av fordonslagstiftningens krav i fråga om typgodkännande och produktionsöverensstämmelse, eftersom det är ett ansvar som hänger nära samman med utfärdande av typgodkännanden och förutsätter ingående kännedom om typgodkännandenas innehåll. Det är därför viktigt att godkännandemyndigheternas verksamhet regelbundet utvärderas av de andra godkännandemyndigheterna, så att en enhetlig kvalitets- och stränghetsnivå tillämpas av alla godkännandemyndigheter i fråga om typgodkännandekraven. Det är också viktigt att reglera kontroller av att själva typgodkännandet är korrekt.
(18)  Kraftfulla former för tillämpningen behövs för att genomdriva denna förordnings krav. Det bör förbli godkännandemyndigheternas ansvar att sörja för efterlevnad av fordonslagstiftningens krav i fråga om typgodkännande och produktionsöverensstämmelse, eftersom det är ett ansvar som hänger nära samman med utfärdande av typgodkännanden och förutsätter ingående kännedom om typgodkännandenas innehåll. Det är därför viktigt att godkännandemyndigheternas verksamhet blir föremål för regelbunden tillsyn på unionsnivå, inbegripet oberoende revisioner, så att en enhetlig kvalitets- och stränghetsnivå tillämpas av alla godkännandemyndigheter i fråga om typgodkännandekraven. Det är också viktigt att reglera kontroller – utförda av en oberoende tredje part på EU-nivå – av att själva typgodkännandet är korrekt.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
(19a)   För att förhindra eventuella intressekonflikter bör typgodkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter inte vara knutna till varandra när de utför sina uppgifter. I detta avseende bör dessa myndigheter vara organiserade som separata enheter i enlighet med den nationella förvaltningens organisation, och bör inte ha vare sig gemensam personal eller andra gemensamma resurser, i enlighet med de nationella myndigheternas strukturer och behörighetsområden.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)
(19b)   Forumet för genomförande bör tillhandahålla en plattform för informationsutbyte och oberoende analys till stöd för förbättringar av denna förordnings funktionssätt och genomförande. Inom ramen för utbytet kan det finnas skäl för kommissionen att anse att en eller flera typgodkännandemyndigheter inte agerar i överensstämmelse med kraven i denna förordning. I sådana fall bör kommissionen kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa överensstämmelse, inbegripet utfärdande av riktlinjer, rekommendationer eller andra instrument samt tillämpning av andra förfaranden, med vederbörligt beaktande av proportionalitetsprincipen. I fall av allvarlig överträdelse bör kommissionen kunna kräva återkallande eller tillfälligt upphävande av myndighetens befogenhet att motta ansökningar om nya typgodkännanden, för att garantera en hög konsumentskydds- och miljöskyddsnivå.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  Regler om marknadstillsyn behöver tas med i denna förordning för att stärka de nationella behöriga myndigheternas rättigheter och skyldigheter, garantera en verkningsfull samordning mellan deras marknadstillsyn och förtydliga vilka förfaranden som är tillämpliga.
(21)  Regler om marknadstillsyn är av grundläggande betydelse i denna förordning för att stärka de nationella behöriga myndigheternas rättigheter och skyldigheter, garantera en verkningsfull samordning mellan deras marknadstillsyn och förtydliga vilka förfaranden som är tillämpliga.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
(21a)   Marknadstillsynsmyndigheterna och typgodkännandemyndigheterna måste på ett korrekt sätt kunna utföra de uppgifter som föreskrivs i denna förordning. I detta syfte bör medlemsstaterna i synnerhet förse dem med de resurser som krävs för detta ändamål.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  För att öka insynen i godkännandeprocessen och underlätta marknadstillsynsmyndigheternas, godkännandemyndigheternas och kommissionens informationsutbyte och oberoende kontroller, bör typgodkännandedokumentationen tillhandahållas i elektronisk form och vara offentlig, med förbehåll för skydd av affärsintressen och personuppgifter.
(22)  För att öka insynen i godkännandeprocessen och underlätta marknadstillsynsmyndigheternas, godkännandemyndigheternas, kommissionens och tredje parters informationsutbyte och oberoende kontroller krävs offentliggörande av fordons- och provningsinformation för att sådana kontroller ska kunna genomföras. Relevant information för reparations- och underhållsändamål bör tillhandahållas i elektronisk form och vara offentlig, med förbehåll för skydd av affärsintressen och personuppgifter. Information som lämnas för dessa ändamål bör inte vara av en sådan art att konfidentialiteten för skyddad information och immateriella rättigheter äventyras.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)
(23a)   Tredje parter som utför egna provningar och kontroller av fordons överensstämmelse med kraven i denna förordning bör följa principerna om insyn och öppenhet, också när det gäller ägande samt strukturer och modeller för finansiering. Sådana tredje parter bör även uppfylla samma krav som gäller för de utsedda tekniska tjänsterna vad gäller de vetenskapliga och metodmässiga standarder som tillämpas vid de provningar som de utför.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  De nationella myndigheternas mer specifika skyldigheter enligt den här förordningen bör omfatta efterhandsprovning av överensstämmelse och inspektioner av ett tillräckligt antal fordon som släppts ut på marknaden. Valet av fordon som genomgår denna efterhandsprovning bör bygga på en lämplig riskbedömning som beaktar den eventuella bristande överensstämmelsens grad av allvar och sannolikheten för dess förekomst.
(24)  De nationella myndigheternas mer specifika skyldigheter enligt den här förordningen bör omfatta efterhandsprovning av överensstämmelse och inspektioner av ett tillräckligt antal fordon som släppts ut på marknaden. Valet av fordon som genomgår denna efterhandsprovning bör bygga på en lämplig riskbedömning som beaktar den eventuella bristande överensstämmelsens grad av allvar och sannolikheten för dess förekomst. Det bör också bygga på tydliga och mer specifika kriterier och bör bland annat inkludera slumpmässiga kontroller av en viss procentandel av alla befintliga modeller, av fordon där en ny motor eller ny teknik installeras, av fordon med hög eller mycket låg bränsleförbrukning samt av fordon med en mycket stor försäljningsvolym. Vidare bör det inbegripa beaktande av tidigare resultat i fråga om överensstämmelse, tips från konsumenter, resultat av fjärranalysprovning och anmärkningar från oberoende forskningsorgan.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)
(24a)   Det är mycket viktigt att kommissionen kan kontrollera att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med typgodkännandena och den tillämpliga lagstiftningen samt säkerställa att typgodkännandena är korrekta genom att organisera, genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner av de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)
(25a)   Tredje parter som utför egna provningar och kontroller av fordons överensstämmelse med kraven i denna förordning bör följa principerna om insyn och öppenhet, också när det gäller ägande samt strukturer och modeller för finansiering. Sådana tredje parter bör även tillämpa ett tillvägagångssätt som motsvarar tillvägagångssättet vid de utsedda tekniska tjänsterna genom att följa samma standarder vid utförandet och tolkningen av provningar.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 25b (nytt)
(25b)   Vid marknadstillsynen bör även ett riskbaserat synsätt intas, med fokus på bland annat uppgifter som inhämtas från fjärrövervakningsenheter på vägarna, klagomål, rapporter från periodiska tekniska inspektioner, förväntad livslängd och tidigare identifierade problembetingade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 25c (nytt)
(25c)   För att kontrollera utsläpp från fordon bör marknadstillsynsmyndigheterna använda sig av bland annat fjärranalysteknik för att bidra till fastställandet av aspekter som bör undersökas ytterligare i fråga om olika fordonsmodeller, t.ex. höga nivåer av luft- eller bullerföroreningar. Myndigheterna bör då samarbeta och samordna sin verksamhet med de myndigheter som ansvarar för periodiska tekniska inspektioner enligt direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet.
Ändring 347
Förslag till förordning
Skäl 25d (nytt)
(25d)   För att stödja medlemsstaterna i arbetet med att upptäcka manipulationsanordningar offentliggjorde kommissionen den 26 januari 2017 sitt tillkännagivande Vägledning om utvärdering av hjälpstrategier för avgasrening och förekomsten av manipulationsanordningar. I överensstämmelse med bestämmelserna i denna vägledning bör kommissionens, typgodkännandemyndigheternas och de tekniska tjänsternas provningsverksamhet för att upptäcka manipulationsanordningar fortsatt vara oförutsägbar till sin karaktär, inbegripet variationer utöver de föreskrivna provningsförhållandena och provningsparametrarna, i syfte att på ändamålsenligt sätt upptäcka manipulationsanordningar.
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  För att säkerställa en hög nivå på funktionssäkerhet hos fordonen, på skyddet av passagerare och andra trafikanter samt miljöskyddet bör de tekniska krav och miljökrav som är tillämpliga på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter förbli harmoniserade och anpassade till det tekniska och vetenskapliga framåtskridandet.
(26)  För att säkerställa en hög nivå på funktionssäkerhet hos fordonen, på skyddet av passagerare och andra trafikanter samt miljö- och folkhälsoskyddet bör de tekniska krav och miljökrav som är tillämpliga på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter förbli harmoniserade och anpassade till det tekniska och vetenskapliga framåtskridandet.
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)
(26a)   För att säkerställa och fortlöpande förbättra den höga nivån på funktionssäkerhet hos fordonen, skyddet av passagerare och andra trafikanter samt miljöskyddet bör man främja nya tekniker som baseras på tekniska och vetenskapliga framsteg. Detta bör ske genom att man begränsar de provningar och den dokumentation som krävs för beviljande av ett EU-typgodkännande av sådana tekniker.
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 27
(27)  Den här förordningens mål bör inte påverkas av att vissa system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning kan monteras i eller på ett fordon efter det att fordonet har släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att garantera att system, komponenter, separata tekniska enheter delar eller utrustning som kan monteras i eller på fordon och som avsevärt kan försämra funktionen hos system som är väsentliga för miljöskydd eller funktionssäkerhet kontrolleras av en godkännandemyndighet innan de släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk.
(27)  Den här förordningens mål bör inte påverkas av att vissa system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning kan monteras i eller på ett fordon efter det att fordonet har släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att garantera att system, komponenter, separata tekniska enheter delar eller utrustning som kan monteras i eller på fordon och som kan försämra funktionen hos system som är väsentliga för miljöskydd eller funktionssäkerhet kontrolleras av en godkännandemyndighet innan de släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Produktionsöverensstämmelse är en hörnsten i EU:s typgodkännandesystem, och därför bör de åtgärder som tillverkaren vidtagit för att garantera överensstämmelsen godkännas av den behöriga myndigheten eller en teknisk tjänst med lämpliga kvalifikationer som utsetts till den uppgiften, och regelbundet kontrolleras genom oberoende, regelbundna revisioner. Godkännandemyndigheterna bör dessutom se till att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma.
(29)  Produktionsöverensstämmelse är en hörnsten i EU:s typgodkännandesystem, och därför bör de åtgärder som tillverkaren vidtagit för att garantera överensstämmelsen godkännas av den behöriga myndigheten eller en teknisk tjänst med lämpliga kvalifikationer som utsetts till den uppgiften, och regelbundet kontrolleras. Godkännandemyndigheterna bör dessutom se till att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma.
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 30
(30)  För att typgodkännanden ska förbli giltiga krävs att tillverkaren informerar den myndighet som godkänt fordonstypen om alla ändringar av typens egenskaper eller de säkerhets- och miljökrav som gäller för typen. Därför är det viktigt att typgodkännandeintyg gäller under en begränsad tid och att intygen endast kan utökas om godkännandemyndigheten har kontrollerat och är övertygad om att fordonstypen fortfarande uppfyller alla tillämpliga krav. Villkoren för utökning av typgodkännanden bör dessutom förtydligas för att garantera en enhetlig tillämpning av förfaranden och krav i samband med typgodkännande i hela unionen.
(30)  För att typgodkännanden ska förbli giltiga krävs att tillverkaren informerar den myndighet som godkänt fordonstypen om alla ändringar av typens egenskaper eller de säkerhets- och miljökrav som gäller för typen. Därför är det viktigt att typgodkännandeintyg gäller under en begränsad tid och att intygen kan utökas endast om godkännandemyndigheten har kontrollerat och är övertygad om att fordonstypen fortfarande uppfyller alla tillämpliga krav. Villkoren för utökning av typgodkännanden bör dessutom förtydligas för att garantera en enhetlig tillämpning av förfaranden och krav i samband med typgodkännande i hela unionen. På grund av arten av vissa system, komponenter och separata tekniska enheter, till exempel backspeglar, vindrutetorkare och däck, är kraven när det gäller dessa emellertid mera statiska. I andra fall, till exempel när det gäller system för hantering av avgaser, kan det finnas ett behov av att begränsa giltighetsperioden, såsom fallet är för fordon. Därför bör kommissionen ges befogenhet att upprätta en förteckning över de system, komponenter och separata tekniska enheter som berörs av en begränsad giltighetsperiod.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  Bedömningen av anmälda allvarliga risker för säkerhet, folkhälsa och miljö bör göras på nationell nivå, men samordning bör ske på unionsnivå om risken eller skadan kan förekomma i fler än en medlemsstat, i syfte att dela på resurser och garantera att åtgärder för att avhjälpa risken eller skadan är enhetliga.
(31)  Bedömningen av anmälda allvarliga risker för säkerhet, folkhälsa och miljö bör göras på nationell nivå, men samordning bör ske på unionsnivå om risken eller skadan kan förekomma i fler än en medlemsstat, i syfte att dela på resurser och garantera att åtgärder för att avhjälpa risken eller skadan är enhetliga. Särskild uppmärksamhet måste riktas på ersättningsutrustning, ersättningssystem och alternativa tekniska enheter som påverkar avgassystemets miljöeffekter och dessa måste vid behov omfattas av krav för tillståndsgivning.
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 33
(33)  Lämplig flexibilitet bör ges genom alternativa typgodkännandesystem för tillverkare av fordon i små serier. De borde kunna dra fördel av den inre marknaden i unionen under förutsättning att deras fordon uppfyller de särskilda kraven på EU-typgodkännande av fordon tillverkade i små serier. I vissa begränsade fall är det lämpligt att tillåta nationellt typgodkännande av små serier. För att förebygga missbruk bör alla förenklade förfaranden för fordon i små serier inskränkas till en mycket liten produktion. Därför måste begreppet fordon som tillverkas i små serier definieras exakt, med avseende på antal tillverkade fordon, krav som ska uppfyllas och villkoren för utsläppande av de fordonen på marknaden. Det är lika viktigt att föreskriva ett alternativt system för godkännande av enskilda fordon, särskilt för att ge tillräcklig flexibilitet för etappvis byggda fordon.
(33)  Lämplig flexibilitet bör ges genom alternativa typgodkännandesystem för tillverkare av fordon i små serier. De borde kunna dra fördel av den inre marknaden i unionen under förutsättning att deras fordon uppfyller de särskilda kraven på EU-typgodkännande av fordon tillverkade i små serier. I vissa begränsade fall är det lämpligt att tillåta nationellt typgodkännande av små serier. För att förebygga missbruk bör alla förenklade förfaranden för fordon i små serier inskränkas till en mycket liten produktion i enlighet med denna förordning. Därför måste begreppet fordon som tillverkas i små serier definieras exakt, med avseende på antal tillverkade fordon, krav som ska uppfyllas och villkoren för utsläppande av de fordonen på marknaden. Det är lika viktigt att föreskriva ett alternativt system för godkännande av enskilda fordon, särskilt för att ge tillräcklig flexibilitet för etappvis byggda fordon.
Ändring 41
Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)
(35a)   För att säkerställa effektiv konkurrens på marknaden för information om reparation och underhåll av fordon och för att klargöra att den berörda informationen också omfattar information som måste lämnas till andra oberoende aktörer än verkstäder för att säkerställa att den oberoende marknaden för reparation och underhåll av fordon som helhet ska kunna konkurrera med auktoriserade återförsäljare, oberoende av om fordonstillverkaren lämnar sådan information direkt till auktoriserade återförsäljare och verkstäder, krävs ytterligare förtydliganden när det gäller vilken typ av information som ska lämnas i syfte att ge tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.
Ändring 42
Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)
(36a)   Eftersom det för närvarande inte finns något gemensamt strukturerat förfarande för utbyte av uppgifter om fordonskomponenter mellan fordonstillverkare och oberoende aktörer, bör principer för ett sådant uppgiftsutbyte utarbetas. Europeiska standardiseringskommittén (CEN) bör formellt utarbeta ett framtida gemensamt strukturerat förfarande för det standardiserade formatet för uppgifter som utbyts. CEN:s mandat bör dock inte föregripa hur detaljerad denna standard kommer att vara. CEN:s arbete bör särskilt avspegla såväl fordonstillverkarnas som de oberoende aktörernas intressen och behov, och man bör också undersöka lösningar såsom öppna dataformat som beskrivs genom väldefinierade metadata för att uppnå en anpassning till befintliga it-infrastrukturer.
Ändring 43
Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)
(37a)   För att säkerställa effektiv konkurrens på marknaden för information om reparation och underhåll av fordon bör det betonas att den berörda informationen också omfattar information som måste lämnas till andra oberoende aktörer än verkstäder, i ett format som möjliggör vidare elektronisk behandling för att säkerställa att den oberoende marknaden för reparation och underhåll av fordon som helhet ska kunna konkurrera med auktoriserade återförsäljare, oberoende av om fordonstillverkaren lämnar sådan information direkt till auktoriserade återförsäljare och verkstäder.
Ändring 44
Förslag till förordning
Skäl 37b (nytt)
(37b)   Utan att det påverkar fordonstillverkares skyldighet att tillhandahålla information om reparation och underhåll via sin webbplats, bör uppgifter i fordonet förbli direkt och oberoende tillgängliga för oberoende aktörer.
Ändring 45
Förslag till förordning
Skäl 40
(40)  Medlemsstaterna bör fastställa regler om de sanktioner som kan tillämpas vid överträdelser av denna förordning och säkerställa att reglerna genomförs. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna bör varje år rapportera om sanktioner till kommissionen, så att enhetligheten av genomförandet av bestämmelserna kan övervakas.
(40)  Medlemsstaterna bör fastställa regler om de sanktioner som kan tillämpas vid överträdelser av denna förordning och säkerställa att reglerna genomförs. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna bör regelbundet rapportera om sanktioner till kommissionen via den nätbaserade databasen, så att enhetligheten av genomförandet av bestämmelserna kan övervakas.
Ändring 46
Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)
(40a)   Förfalskning av provningsresultat bör anses ha ägt rum om den berörda myndigheten inte kan verifiera resultaten empiriskt när alla provningsparametrar återskapats eller tagits i beaktande.
Ändring 47
Förslag till förordning
Skäl 40b (nytt)
(40b)   Straffavgifter påförda av kommissionen skulle kunna utnyttjas till marknadstillsynsåtgärder och åtgärder till stöd för personer som drabbas negativt av överträdelser av denna förordning eller annan sådan verksamhet till gagn för konsumenterna och, i relevanta fall, miljöskyddet.
Ändring 48
Förslag till förordning
Skäl 40c (nytt)
(40c)   I fall av bristande överensstämmelse kan konsumenten komma att personligen lida skada eller lida materiell skada. I sådana fall bör konsumenten ha rätt att yrka ersättning enligt relevant lagstiftning om produkter med säkerhetsbrister eller icke överensstämmande varor, inklusive rådets direktiv 85/374/EEG1a, Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG1b och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG1c, beroende på vad som är tillämpligt. Därutöver kan konsumenten utnyttja tillgängliga rättsmedel enligt gällande avtalsrätt, beroende på vad som är tillämpligt enligt lagstiftningen i respektive medlemsstat.
_____________
1a Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29; svensk specialutgåva: område 15, volym 6, s. 239).
1b Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (EGT L 171, 7.7.1999, s. 12).
1c Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (EUT L 376, 27.12.2006, s. 21).
Ändring 49
Förslag till förordning
Skäl 45a (nytt)
(45a)   För att säkerställa effektiv konkurrens på marknaden för information om reparation och underhåll av fordon bör det förtydligas att den berörda informationen också omfattar information som måste lämnas till andra oberoende aktörer än verkstäder, i ett format som möjliggör vidare elektronisk behandling för att säkerställa att den oberoende marknaden för reparation och underhåll av fordon som helhet ska kunna konkurrera med auktoriserade återförsäljare, oberoende av om fordonstillverkaren lämnar denna information direkt till auktoriserade återförsäljare och verkstäder.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – inledningen
3.  För följande fordon och maskiner får tillverkaren ansöka om typgodkännande eller godkännande av enskilt fordon enligt denna förordning, förutsatt att fordonen uppfyller de materiella kraven i denna förordning:
3.  För följande fordon och maskiner får tillverkaren ansöka om typgodkännande eller godkännande av enskilt fordon enligt denna förordning, förutsatt att fordonen uppfyller kraven i denna förordning:
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led b
b)  Fordon som är konstruerade och tillverkade för användning av försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret och ordningsmakten.
b)  Fordon som är konstruerade och tillverkade för användning av försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret, katastrofhanteringsorgan och ordningsmakten.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen
I denna förordning gäller följande definitioner:
I denna förordning och i de unionsrättsakter som förtecknas i bilaga IV gäller följande definitioner, om inte annat föreskrivs i dessa:
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
2.  marknadstillsyn: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadstillsynsmyndigheter för att se till att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som tillhandahålls på marknaden uppfyller de krav som fastställs i relevant unionslagstiftning och inte äventyrar hälsa, säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.
2.  marknadstillsyn: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadstillsynsmyndigheter för att se till att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som tillhandahålls på marknaden uppfyller de krav som fastställs i relevant unionslagstiftning och inte äventyrar hälsa, säkerhet, miljö eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset, inbegripet konsumenternas rättigheter.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7a (nytt)
7a.   originaldelar eller originalutrustning: delar eller utrustning som tillverkas enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder för framställning av utrustningsdelar för montering av fordonet i fråga; de innefattar delar eller utrustning som tillverkas på samma produktionslinje som dessa utrustningsdelar; om inte motsatsen bevisas förutsätts det att delar utgör originaldelar om tillverkaren intygar att delarna är av samma kvalitet som de komponenter som används för monteringen av fordonet i fråga och att de har tillverkats enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 9
9.  tillverkare: en fysisk eller juridisk person som är ansvarig för alla aspekter av typgodkännandet av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter eller godkännande av enskilda fordon eller godkännande av delar och utrustning, för säkerställande av produktionsöverensstämmelse och marknadstillsynsfrågor med avseende på fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheter, delen eller utrustningen, oavsett om personen är eller inte är direkt involverad i alla steg i konstruktionen och tillverkningen av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.
9.  tillverkare: en fysisk eller juridisk person som är ansvarig för överensstämmelse med de administrativa bestämmelserna och tekniska kraven för erhållande av typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter, eller godkännande av enskilda fordon eller godkännande av delar och utrustning, samt för säkerställande av produktionsöverensstämmelse, liksom för att främja överensstämmelse med marknadstillsynsbestämmelser med avseende på fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen, oavsett om personen är eller inte är direkt involverad i alla steg i konstruktionen och tillverkningen av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16
16.  registrering: permanent eller tillfälligt administrativt tillstånd att ta ett fordon i bruk på väg, inbegripet identifiering av fordonet och utfärdande av ett serienummer.
16.  registrering: administrativt tillstånd att ta ett fordon i bruk på väg, inbegripet identifiering av fordonet och utfärdande av ett serienummer (”registreringsnummer”) för det, oavsett om detta är permanent, tillfälligt eller giltigt för en kortare period.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 35
35.  fordonstyp: en särskild kategori av fordon som har åtminstone de väsentliga kriterierna i del B i bilaga II gemensamma, och som får omfatta varianter och versioner enligt vad som sägs där.
35.  fordonstyp: en särskild grupp av fordon som har åtminstone de väsentliga kriterierna i del B i bilaga II gemensamt, och som får omfatta varianter och versioner enligt vad som sägs där.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 37
37.  grundfordon: fordon som används under den inledande etappen av ett etappvis typgodkännande.
37.  grundfordon: fordon som används under den inledande etappen av ett etappvis typgodkännande oavsett om det är ett motorfordon eller inte.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 42
42.  enskilt fordonsgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att ett enskilt fordon, oavsett om det är unikt eller inte, uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven för enskilt EU-fordonsgodkännande och nationellt enskilt fordonsgodkännande.
42.  enskilt fordonsgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att ett enskilt fordon, oavsett om det är unikt eller inte, uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven för enskilt EU-fordonsgodkännande eller nationellt enskilt fordonsgodkännande.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 46
46.  information om reparation och underhåll av fordon: all information som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, periodisk övervakning, reparation, omprogrammering eller ominstallation av originaldata när det gäller fordonet, samt för montering av delar och utrustning på fordonet, och som tillverkarna tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare eller verkstäder, inklusive alla senare ändringar och tillägg till denna information.
46.  information om reparation och underhåll av fordon: all information som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, trafiksäkerhetsprovning, reparation, omprogrammering eller ominstallation av originaldata när det gäller fordonet, samt för montering av delar och utrustning på fordonet, och som tillverkarna använder eller tillhandahåller, inbegripet deras auktoriserade partner, återförsäljare, verkstäder och nätverk, för att erbjuda produkter eller tjänster för fordonsreparation och i underhållssyfte, inklusive alla senare ändringar och tillägg till denna information.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 55
55.  bedömning på plats: en kontroll utförd av typgodkännandemyndigheten i den tekniska tjänstens lokaler eller i lokaler som tillhör dennas underentreprenörer eller dotterbolag.
55.  bedömning på plats: en kontroll utförd i den tekniska tjänstens lokaler eller i lokaler som tillhör dennas underentreprenörer eller dotterbolag.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 56a (nytt)
(56a)   manipulationsanordning: samtliga funktionella delar av en konstruktion som, när de fungerar som de ska, förhindrar en effektiv och ändamålsenlig funktion hos fordonets godkända kontroll- och övervakningssystem och förhindrar överensstämmelse med godkännandekraven vid all faktisk körning.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 om ändring av bilaga II vad gäller indelning av fordon i kategorier efter underkategorier, fordonstyper och karosserityper för att anpassa bilagan till teknikens utveckling.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 om ändring av bilaga II med avseende på fordonstyper och karosserityper för att anpassa bilagan till teknikens utveckling.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
Medlemsstaterna ska säkerställa att typgodkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter respekterar den strikta gränsdragningen mellan respektive roller och ansvarsområden och bedriver sin verksamhet oberoende av varandra.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
1a.   Om fler än en godkännandemyndighet ansvarar för typgodkännande av fordon, inbegripet typgodkännande av enskilda fordon i en medlemsstat, ska den medlemsstaten utse en enda typgodkännandemyndighet som ansvarar för informationsutbytet med de andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och för fullgörandet av de skyldigheter som fastställs i kapitel XV i denna förordning.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska organisera och utöva marknadstillsyn över och kontroller av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som förs in på marknaden i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 765/2008.
4.  Medlemsstaterna ska organisera och utöva marknadstillsyn över och kontroller av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som förs in på marknaden i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 765/2008, med undantag för artikel 18.5 i den förordningen.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att marknadstillsynsmyndigheterna, när de anser det nödvändigt och motiverat, har rätt att gå in i de ekonomiska aktörernas lokaler och ta nödvändiga stickprov av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för överensstämmelseprovning.
5.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att marknadstillsynsmyndigheterna, när de anser det nödvändigt och motiverat, har rätt att gå in i de ekonomiska aktörernas lokaler på sina territorium och ta nödvändiga stickprov av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för överensstämmelseprovning.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6
6.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma sin typgodkännandeverksamhet. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten, särskilt antalet typgodkännanden som beviljats och de berörda tillverkarnas identitet.
6.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma sin typgodkännandeverksamhet, inbegripet överensstämmelsen hos de typgodkännanden som utfärdats enligt denna förordning. Sådana översyner och bedömningar ska äga rum minst vart tredje år, och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna, till Europaparlamentet och till kommissionen. Resultaten ska diskuteras i det forum som inrättats enligt artikel 10. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en fullständig rapport om resultaten, som i synnerhet ska innehålla antalet typgodkännanden som beviljats eller avslagits, föremålet för typgodkännandeintyget och identiteten på de berörda tillverkarna och de tekniska tjänsterna med ansvar för att övervaka typgodkännandeprovningarna.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7
7.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten.
7.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart tredje år, och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna, till Europaparlamentet och till kommissionen. Resultaten ska diskuteras i det forum som inrättats enligt artikel 10. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten, som i synnerhet ska innehålla antalet fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som är föremål för provning eller annan bedömning. Sammanfattningen ska innehålla en förteckning över eventuella fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som visar sig inte vara i överensstämmelse med kraven i denna förordning, samt de berörda tillverkarnas identitet och en kort beskrivning av vilken typ av bristande överensstämmelse det rör sig om.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7a (ny)
7a.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 som kompletterar denna förordning genom att fastställa gemensamma kriterier för utseende, översyn och bedömning av nationella godkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)
1a.   Godkännandemyndigheterna ska genomföra och upprätthålla kraven i denna förordning på ett enhetligt och konsekvent sätt för att säkerställa lika villkor och förhindra att olika standarder tillämpas inom unionen. De ska fullt ut samarbeta med forumet och kommissionen i revisions- och tillsynsverksamheten vad gäller tillämpningen av denna förordning och på begäran tillhandahålla all nödvändig information.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.  Godkännandemyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 för att skydda unionsanvändarnas intressen.
2.  Godkännandemyndigheterna ska fullgöra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda ekonomiska aktörers affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 för att skydda unionsanvändarnas intressen i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1
En medlemsstat där fler än en godkännandemyndighet ansvarar för fordonsgodkännande, inbegripet godkännanden av enskilda fordon, ska utse en enda typgodkännandemyndighet som ansvarar för informationsutbyte med de andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och för de skyldigheter som anges i kapitel XV.
utgår
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2
Godkännandemyndigheterna i en medlemsstat ska samarbeta med varandra genom att dela med sig av upplysningar som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.
Godkännandemyndigheterna i en medlemsstat ska införa förfaranden för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig samordning och effektivt och ändamålsenligt utbyte av upplysningar som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)
3a.   Om en godkännandemyndighet anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med denna förordning, ska den utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta. Kommissionen ska omedelbart efter det att denna information mottagits underrätta medlemmarna i forumet för genomförande.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5
5.   Kommissionen får anta genomförandeakter om fastställande av de gemensamma kriterierna för utseende, översyn och bedömning av nationella godkännandemyndigheter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
utgår
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska regelbundet genomföra kontroller för att se till att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med kraven i denna förordning och att deras typgodkännanden är riktiga. Kontrollerna ska utföras i lämplig omfattning, genom dokumentkontroller, provningar under faktisk körning och laboratorieprovningar på grundval av statistiskt relevanta urval. Under sin verksamhet ska marknadstillsynsmyndigheterna beakta vedertagna principer för riskbedömning, klagomål och andra upplysningar.
1.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska regelbundet genomföra provningar och inspektioner i enlighet med nationella årliga program som godkänts i enlighet med punkterna 2 och 3 för att kontrollera att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med typgodkännandena och tillämplig lagstiftning. Dessa provningar och inspektioner ska genomföras genom bl.a. laboratorieprovningar och utsläppsprovningar under faktisk körning, på grundval av statistiskt relevanta urval, och de ska kompletteras med dokumentkontroller. Medlemsstaterna ska årligen genomföra provningar eller inspektioner av ett antal typer, som ska uppgå till minst 20 % av det antal typer som släpptes ut på marknaden i respektive medlemsstat under det föregående året. Under sin verksamhet ska marknadstillsynsmyndigheterna beakta vedertagna principer för riskbedömning, motiverade klagomål och andra relevanta upplysningar, inbegripet provningsresultat som offentliggjorts av erkända tredje parter, nya tekniker på marknaden, rapporter från periodiska tekniska inspektioner och uppgifter från fjärranalysenheter på vägarna.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)
1a.   Marknadstillsynsmyndigheterna får anlita oberoende provningsorganisationer för tekniska uppgifter, t.ex. provningar eller inspektioner. Marknadstillsynsmyndigheten ska bära det fortsatta ansvaret för resultaten. Om tekniska tjänster ges i uppdrag att utföra det som avses i den här artikeln ska marknadstillsynsmyndigheterna säkerställa att en annan teknisk tjänst används än den som utförde provningen avseende det ursprungliga typgodkännandet.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1b (ny)
1b.   Marknadstillsynsmyndigheterna ska utarbeta och till kommissionen lämna in årliga eller fleråriga nationella marknadstillsynsprogram för godkännande. Medlemsstaterna får tillsammans lämna in gemensamma program eller åtgärder.
De nationella marknadstillsynsprogrammen ska innehålla åtminstone följande information:
a)   marknadstillsynsverksamhetens omfattning och räckvidd,
b)   närmare uppgifter om hur marknadstillsynsverksamheten kommer att genomföras (inbegripet uppgifter om användning av dokumentkontroller, fysiska kontroller och laboratoriekontroller), hur den förhåller sig till principer för riskbedömning och hur den hanterar motiverade klagomål, stora volymer av specifika fordonsmodeller som är i bruk inom respektive territorium, och deras delar, den första tillämpningen av en ny motor eller ny teknik, rapporter från periodiska tekniska inspektioner och andra relevanta upplysningar, inbegripet från ekonomiska aktörer eller provningsresultat som offentliggjorts av erkända tredje parter,
c)   en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits inom ramen för det föregående programmet, inklusive relevanta statistiska uppgifter om den genomförda verksamhetens omfattning, uppföljande åtgärder som vidtagits samt resultaten av åtgärderna i fråga; om det rör sig om ett flerårigt program ska en sammanfattning av åtgärderna utarbetas och presenteras årligen för kommissionen och forumet för genomförande, och
d)   närmare uppgifter om den finansiering som det ska lämnas uppgifter om enligt artikel 30.4 och de personalresurser som avsatts för marknadstillsyn, och om deras ändamålsenlighet i förhållande till den planerade marknadstillsynsverksamheten.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska ålägga de ekonomiska aktörerna att tillhandahålla den dokumentation och information som marknadstillsynsmyndigheterna anser nödvändig för sin verksamhet.
2.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska ålägga de ekonomiska aktörerna att tillhandahålla den dokumentation och information som marknadstillsynsmyndigheterna anser nödvändig för sin verksamhet. Detta ska omfatta tillgång till programvara, algoritmer, motorstyrenheter och eventuella andra tekniska specifikationer som marknadstillsynsmyndigheterna anser vara nödvändiga.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.  För typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska marknadstillsynsmyndigheterna ta vederbörlig hänsyn till intyg om överensstämmelse som de ekonomiska aktörerna lägger fram.
3.  För typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska marknadstillsynsmyndigheterna ta vederbörlig hänsyn till intyg om överensstämmelse, typgodkännandemärken eller typgodkännandeintyg som de ekonomiska aktörerna lägger fram.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1
Marknadstillsynsmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid varna användare på sina territorier om risker de upptäckt med ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, för att förebygga eller minska risken för personskador eller andra skador.
Marknadstillsynsmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid varna användare på sina territorier om bristande överensstämmelse de upptäckt hos ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, för att förebygga eller minska risken för personskador eller andra skador. Denna information ska tillhandahållas på marknadstillsynsmyndighetens webbplats och formuleras på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5
5.  Om marknadstillsynsmyndigheterna i en medlemsstat i enlighet med artikel 49.5 beslutar att dra tillbaka ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet från marknaden, ska de underrätta den berörda ekonomiska aktören och i förekommande fall den berörda godkännandemyndigheten.
5.  Om marknadstillsynsmyndigheterna i en medlemsstat i enlighet med artikel 49.5 beslutar att dra tillbaka ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet från marknaden, ska de underrätta den berörda ekonomiska aktören och den berörda godkännandemyndigheten.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)
5a.   Om en marknadstillsynsmyndighet anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med denna förordning, ska den utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta. Kommissionen ska omedelbart efter det att denna information mottagits underrätta medlemmarna i forumet för genomförande.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6
6.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 i största möjliga omfattning för att skydda unionsanvändarnas intressen.
6.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess för att skydda de ekonomiska aktörernas affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 i största möjliga omfattning för att skydda unionsanvändarnas intressen.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7
7.   Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten.
utgår
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8
8.   De olika medlemsstaternas marknadstillsynsmyndigheter ska samordna sin marknadstillsyn, samarbeta med varandra och förse varandra och kommissionen med resultaten av tillsynen. När så är lämpligt ska marknadstillsynsmyndigheterna komma överens om arbetsfördelning och specialisering.
utgår
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9
9.  Om mer än en myndighet i en medlemsstat är ansvarig för marknadstillsyn och kontroll vid yttre gränser ska de myndigheterna samarbeta med varandra genom att dela med sig av uppgifter som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.
9.  Om mer än en myndighet i en medlemsstat är ansvarig för marknadstillsyn och kontroll vid yttre gränser ska de myndigheterna upprätta förfaranden för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig samordning och effektivt och ändamålsenligt utbyte av uppgifter som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10
10.   Kommissionen får anta genomförandeakter om kriterierna för fastställande av omfattning, räckvidd och frekvens för överensstämmelsekontroller av de urval som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
utgår
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10a (ny)
10a.   Marknadstillsynsmyndigheterna ska offentliggöra en rapport om sina resultat till följd av eventuella överensstämmelseprovningar som de genomfört och ska översända sina resultat till medlemsstaterna och kommissionen. Kommissionen ska översända denna rapport till medlemmarna i forumet för genomförande. Rapporten ska innehålla närmare uppgifter om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som bedömts samt de berörda tillverkarnas identitet och en kort beskrivning av resultaten, inklusive vilken typ av bristande överensstämmelse det rör sig om i förekommande fall.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
Kommissionen ska organisera och genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner i tillräcklig omfattning av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan är tillgängliga på marknaden, för att kontrollera att fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna överensstämmer med typgodkännandena och med tillämplig lagstiftning samt för att se till att typgodkännandena är korrekta.
Kommissionen ska med vederbörligt beaktande av de fastställda nationella marknadstillsynsprogram som godkänts enligt artikel 8 organisera och genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner i tillräcklig omfattning av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan är tillgängliga på marknaden, för att kontrollera att fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna överensstämmer med typgodkännandena och med tillämplig lagstiftning.
De provningar och inspektioner som kommissionen organiserar och genomför eller låter genomföra ska ta ställning till frågan om överensstämmelse för fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter i drift.
Dessa provningar och inspektioner ska genomföras genom bl.a. laboratorieprovningar och utsläppsprovningar under faktisk körning, på grundval av statistiskt relevanta urval, och de ska kompletteras med dokumentkontroller.
I samband med detta ska kommissionen beakta vedertagna principer för riskbedömning, motiverade klagomål och andra relevanta upplysningar, inbegripet provningsresultat som offentliggjorts av erkända tredje parter, nya tekniker på marknaden, rapporter från periodiska tekniska inspektioner och uppgifter från fjärranalysenheter på vägarna.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Om kommissionen, på grundval av information från medlemsstaterna, av en begäran från en medlem i forumet för genomförande eller av provningsresultat som offentliggjorts av erkända tredje parter, anser att en medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter fullt ut i fråga om typgodkännande och marknadstillsyn enligt denna förordning, ska den – utan att det påverkar första stycket – själv organisera och genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan tillhandahålls på marknaden.
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)
Kommissionen får anlita oberoende provningsorganisationer för tekniska uppgifter, t.ex. provningar eller inspektioner. Kommissionen ska bära det fortsatta ansvaret för resultaten. Om tekniska tjänster ges i uppdrag att utföra det som avses i den här artikeln ska kommissionen säkerställa att en annan teknisk tjänst används än den som utförde provningen avseende det ursprungliga typgodkännandet.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Tillverkare som innehar typgodkännande eller ekonomiska aktörer ska på begäran förse kommissionen med ett statistiskt relevant antal serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, utvalda av kommissionen, som är representativa för de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som får släppas ut på marknaden enligt det typgodkännandet. Fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna ska tillhandahållas för provning vid en tidpunkt och en plats och under en tidsrymd som kommissionen bestämmer.
2.  Tillverkare som innehar typgodkännande eller ekonomiska aktörer ska på begäran förse kommissionen med ett statistiskt relevant antal serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, utvalda av kommissionen, som är representativa för de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som får släppas ut på marknaden enligt det typgodkännandet. Fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna ska tillhandahållas för provning vid en tidpunkt, på en plats och under en tidsrymd som kommissionen bestämmer beroende på omständigheterna.
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)
2a.   Medlemsstaterna ska bidra med all nödvändig hjälp och dokumentation samt allt annat tekniskt stöd som krävs för att kommissionens experter ska kunna utföra provningar, kontroller och inspektioner. Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionens experter får tillträde till alla lokaler eller delar av lokaler och tillgång till uppgifter, inbegripet databehandlingssystem och programvara, som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1
För att kommissionen ska kunna genomföra sådana provningar som avses i punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna ge kommissionen tillgång till alla uppgifter som rör typgodkännande av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som överensstämmelseprovas. Uppgifterna ska minst omfatta den information som finns på typgodkännandeintyget och dess bilagor, enligt artikel 26.1.
För att kommissionen ska kunna genomföra sådana provningar som avses i punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna omedelbart ge kommissionen tillgång till alla uppgifter som rör typgodkännande av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som överensstämmelseprovas. Uppgifterna ska minst omfatta den information som finns på typgodkännandeintyget och dess bilagor, enligt artikel 26.1.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
4.  Fordonstillverkare ska offentliggöra uppgifter som behövs för överensstämmelseprovning som utförs av tredje man. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange vilka uppgifter som ska offentliggöras och villkoren för offentliggörande av dem, med förbehåll för skydd av affärshemligheter och av personuppgifter enligt unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
4.  Fordonstillverkare ska kostnadsfritt och utan onödiga dröjsmål offentliggöra uppgifter som behövs för överensstämmelseprovning som utförs av erkända tredje parter. Dessa uppgifter ska omfatta alla parametrar och inställningar som krävs för att de provningsförhållanden som rådde vid typgodkännandeprovningen ska kunna återskapas korrekt. Alla sådana uppgifter ska behandlas med respekt för ett berättigat skydd av affärsinformation. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange vilka uppgifter som ska tillgängliggöras och villkoren för detta, inbegripet villkoren för tillhandahållande av tillgång till sådana uppgifter via den nätbaserade databas som avses i artikel 10a, med förbehåll för skydd av affärshemligheter och av personuppgifter enligt unionens rättsakter och nationell lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)
4a.   Kommissionen ska organisera och genomföra gemensamma revisioner av typgodkännandemyndigheterna och de nationella marknadstillsynsmyndigheterna för att kontrollera att de på ett konsekvent sätt genomför kraven i denna förordning och fullgör sina uppgifter på ett oberoende och noggrant sätt. Till följd av samråd med forumet ska kommissionen anta en årlig plan för gemensamma revisioner, varvid resultaten av tidigare översyner ska beaktas vid fastställandet av frekvensen för bedömningarna. I fall där kommissionen har skäl att anta att en typgodkännandemyndighet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning får kommissionen begära att gemensamma revisioner genomförs årligen.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4b (ny)
4b.   För fullgörandet av denna uppgift ska kommissionen anlita oberoende tredjepartsrevisorer kontrakterade genom en öppen anbudsinfordran. Revisorerna ska fullgöra sina åligganden oberoende och opartiskt. Revisorerna ska iaktta konfidentialitet för att skydda affärshemligheter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Medlemsstaterna ska bidra med all nödvändig hjälp och tillhandahålla all den dokumentation och allt det stöd som revisorerna efterfrågar, för att göra det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter. Medlemsstaterna ska säkerställa att revisorerna får tillträde till alla lokaler eller delar av lokaler och tillgång till uppgifter, inbegripet databehandlingssystem och programvara, som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. På begäran kan en medlemsstat ha rätt att skicka en observatör till en gemensam revision som organiseras enligt denna artikel. Sådana observatörer får inte påverka några beslut med anknytning till resultatet av den gemensamma revisionen.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4c (ny)
4c.   Revisionens resultat ska överlämnas till alla medlemsstater och till kommissionen, och en sammanfattning av resultatet ska offentliggöras. Detta ska diskuteras i det forum som inrättats genom artikel 10.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4d (ny)
4d.   Den berörda medlemsstaten ska lämna information till kommissionen och övriga medlemsstater om hur den förhållit sig till rekommendationerna till följd av den gemensamma revision som avses i punkt 4c.
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4e (ny)
4e.   Kommissionen får begära ytterligare information från medlemsstaterna och deras typgodkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter om de till följd av en granskning inom forumet har skäl att anta att det föreligger fall av bristande överensstämmelse med denna förordning. Medlemsstaterna och deras respektive myndigheter ska utan onödiga dröjsmål tillhandahålla sådan information.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – stycke 2
Om provningarna och inspektionerna gör att själva typgodkännandets riktighet kan ifrågasättas, ska kommissionen underrätta den eller de berörda godkännandemyndigheterna samt forumet för informationsutbyte om genomförande.
Om provningarna och inspektionerna gör att själva typgodkännandets riktighet kan ifrågasättas, ska kommissionen omedelbart underrätta den eller de berörda godkännandemyndigheterna samt medlemsstaterna och medlemmarna i forumet för genomförande.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)
Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att i adekvat tid varna användare i unionen, inbegripet de berörda typgodkännandemyndigheterna, om eventuella fall av bristande överensstämmelse den har upptäckt hos ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, för att förebygga eller minska risken för personskador eller andra skador. Denna information ska även tillhandahållas på de berörda marknadstillsynsmyndigheternas webbplatser och formuleras på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – stycke 3
Kommissionen ska offentliggöra en rapport om sina resultat efter alla kontroller av överensstämmelse som den genomfört.
Kommissionen ska offentliggöra en rapport om sina resultat efter alla överensstämmelseprovningar som den genomfört och ska översända sina resultat till medlemsstaterna och medlemmarna i forumet för genomförande. Rapporten ska innehålla närmare uppgifter om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som bedömts, de berörda tillverkarnas identitet och en kort beskrivning av resultaten, inklusive vilken typ av bristande överensstämmelse det rör sig om i förekommande fall, samt vid behov rekommendationer om uppföljande åtgärder från medlemsstaternas sida.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.  Kommissionen ska inrätta och leda ett forum för informationsutbyte om genomförande (nedan kallat forumet)
1.  Kommissionen ska inrätta, leda och förvalta ett forum för genomförande (nedan kallat forumet).
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2
Forumet ska bestå av ledamöter utsedda av medlemsstaterna.
Forumet ska bestå av personer utsedda av medlemsstaterna, inbegripet deras typgodkännande- och marknadstillsynsmyndigheter.
Vid behov, dock minst en gång per år, ska forumet även bjuda in observatörer till sina sammanträden. De inbjudna observatörerna ska inbegripa företrädare för Europaparlamentet, tekniska tjänster, erkända tredjepartsprovningsorganisationer, branschföreträdare eller företrädare för andra relevanta ekonomiska aktörer, icke-statliga organisationer inom området för säkerhet och miljö samt konsumentgrupper. De observatörer som bjuds in till forumets sammanträden ska utgöra ett brett, representativt och balanserat urval från unionsorgan och nationella organ som företräder berörda parter.
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)
1a.   Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra sammanträdeskalendern, föredragningslistorna och protokollen, inklusive närvarolistor.
Ändring 109
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1
Forumet ska samordna ett nätverk av de nationella myndigheter som ansvarar för typgodkännande och marknadstillsyn.
Forumet ska samordna ett nätverk av de nationella myndigheter som ansvarar för typgodkännande och marknadstillsyn för att underlätta genomförandet av denna förordning, särskilt när det gäller kraven i fråga om bedömning, utseende och övervakning av de organ som utses och den allmänna tillämpningen av de krav som fastställs i denna förordning.
Ändring 110
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2
Dess rådgivande uppgifter ska bland annat omfatta främjande av god praxis, informationsutbyte om tillämpningsproblem, samarbete, utveckling av arbetsmetoder och verktyg, utveckling av rutiner för elektroniskt informationsutbyte, utvärdering av enhetliga tillämpningsprojekt, sanktioner och gemensamma inspektioner.
Dess uppgifter ska omfatta följande:
a)   behandling av motiverade klagomål, bevis eller andra relevanta uppgifter som redovisas av erkända tredje parter med avseende på bristande överensstämmelse,
b)   gemensamma diskussioner om och bedömningar av de nationella marknadstillsynsprogrammen efter det att dessa lämnats till kommissionen,
c)   informationsutbyte om nya tekniker som tillhandahålls eller kommer att tillhandahållas på marknaden,
d)   bedömningar av resultaten av översyner – både sådana som görs enligt artikel 6.6 och sådana som görs till följd av en gemensam revision enligt artikel 71.8 – av hur typgodkännandemyndigheterna fungerar,
e)   bedömningar av resultaten från bedömningar av hur marknadstillsynen fungerar,
f)   bedömningar av resultaten från bedömningar – både sådana som görs enligt artikel 80.3a och sådana som görs till följd av en gemensam bedömning enligt artikel 80.4 – av hur de tekniska tjänsterna fungerar, och
g)   bedömningar, åtminstone vartannat år, av hur effektiva efterlevnadsåtgärderna är, inbegripet i förekommande fall hur konsekventa och effektiva reparationer, återkallelser eller sanktioner är som medlemsstaterna tillämpar på de berörda icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som släppts ut på marknaden i mer än en medlemsstat.
Ändring 111
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
2a.   Om kommissionen, till följd av en granskning inom forumet, har skäl att anta att det föreligger fall av bristande överensstämmelse med denna förordning, får den begära ytterligare information från medlemsstaterna och deras nationella typgodkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter. Medlemsstaterna och deras respektive myndigheter ska utan onödiga dröjsmål tillhandahålla sådan information.
Ändring 112
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2b (ny)
2b.   Kommissionen ska årligen offentliggöra en rapport om forumets verksamhet. Denna rapport ska omfatta närmare förklaringar av de frågor som forumet behandlat, åtgärder med anledning av dessa överläggningar och skälet till åtgärderna i fråga, också när inga åtgärder planerats. Kommissionen ska varje år, i Europaparlamentet, redogöra för denna rapport om forumets verksamhet.
Ändring 113
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2c (ny)
2c.   Om kommissionen till följd av en gemensam revision kan visa att en berörd typgodkännandemyndighet har brutit mot något av kraven i denna förordning ska den omedelbart informera medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen om detta. Kommissionen får vidta alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med den bristande överensstämmelsen. I vissa fall, och med vederbörligt beaktande av typen av bristande överensstämmelse, ska kommissionen ges befogenhet att tillfälligt upphäva eller återkalla den berörda godkännandemyndighetens befogenhet att motta ansökningar om EU-typgodkännande enligt artikel 21.
Ändring 114
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Inom två månader efter det att denna befogenhet upphävts tillfälligt eller återkallats enligt punkt 3, ska kommissionen till medlemsstaterna översända en rapport om sina slutsatser avseende den bristande överensstämmelsen. Om så krävs för att säkerställa säkerheten hos fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden, ska kommissionen uppdra åt de berörda godkännandemyndigheterna att inom rimlig tid tillfälligt upphäva eller återkalla eventuella otillbörligt utfärdade intyg.
Ändring 115
Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a
Den nätbaserade databasen
1.   Kommissionen ska upprätta en nätbaserad databas för ett säkert elektroniskt utbyte av information om typgodkännandeförfaranden, utfärdade tillstånd, marknadstillsyn och annan relevant verksamhet mellan nationella typgodkännandemyndigheter, marknadstillsynsmyndigheter, medlemsstaterna och kommissionen.
2.   Kommissionen ska ansvara för samordningen av tillgången till och mottagande av regelbundna uppdateringar med relevanta myndigheter samt datasäkerheten och konfidentialiteten med avseende på posterna i denna databas.
3.   Medlemsstaterna ska till databasen lämna de uppgifter som krävs enligt artikel 25. Därutöver ska medlemsstaterna tillhandahålla närmare uppgifter om fordonsidentifieringsnumret för registrerade fordon och det fordonsidentifieringsnummer som tilldelats ett fordon i enlighet med rådets direktiv 1999/37/EG1a samt regelbundet informera kommissionen om uppdateringar. Dessa uppgifter ska vara tillgängliga i ett format som medger sökningar.
4.   Kommissionen ska upprätta ett gränssnitt mellan databasen och EU:s system för snabbt informationsutbyte (Rapex) och informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS), för att underlätta marknadstillsynsverksamhet och säkerställa att den information som lämnas till konsumenter och tredje parter är samordnad, konsekvent och korrekt.
5.   Kommissionen ska även upprätta ett allmänt tillgängligt gränssnitt som ska omfatta de uppgifter som ingår i bilaga IX samt närmare uppgifter om den godkännandemyndighet som utfärdar typgodkännanden enligt artikel 24 och de tekniska tjänster som utfört de provningar som krävs enligt artikel 28. Kommissionen ska säkerställa att dessa uppgifter presenteras i ett format som medger sökningar.
Kommissionen ska även tillhandahålla tillgång till de uppgifter som behövs för överensstämmelseprovning, i enlighet med de genomförandeakter som antas enligt artikel 9.4.
6.   Kommissionen ska, som en del av databasen, utveckla ett verktyg för uppladdning av provningsresultat från tredje parter och klagomål över prestandan hos fordon, system, komponenter och andra tekniska enheter. Uppgifter som lämnats via detta verktyg ska beaktas i samband med den marknadstillsynsverksamhet som föreskrivs i artiklarna 8 och 9.
7.   För att testa om det är ändamålsenligt att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) för informationsutbyte på grundval av denna artikel ska ett pilotprojekt inledas senast den … [tre månader efter denna förordnings ikraftträdande].
__________________
1a Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57).
Ändring 116
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
1.  Tillverkarna ska se till att de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de tillverkat och som har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk har tillverkats och godkänts i enlighet med kraven i denna förordning.
1.  Tillverkarna ska se till att de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som släpps ut på marknaden eller tagits i bruk har tillverkats och godkänts i enlighet med kraven i denna förordning och att de även fortsatt överensstämmer med dessa krav oberoende av den provningsmetod som tillämpas.
Ändring 117
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Tillverkaren ska vara ansvarig inför godkännandemyndigheten för samtliga aspekter av godkännandeförfarandet och för säkerställandet av produktionsöverensstämmelse oberoende av den provningsmetod som tillämpas.
Ändring 118
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4
4.  För EU-typgodkännanden ska en tillverkare som är etablerad utanför unionen utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för att företräda tillverkaren inför godkännandemyndigheten. Tillverkaren ska också utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för marknadstillsyn, och det kan vara samma ombud som har utsetts för EU-typgodkännanden.
4.  För EU-typgodkännanden ska en tillverkare av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som är etablerad utanför unionen utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för att företräda tillverkaren inför godkännandemyndigheten. Tillverkaren ska också utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för marknadstillsyn, och det kan vara samma ombud som har utsetts för EU-typgodkännanden.
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 a (ny)
4a.   När tillverkaren ansöker om ett EU-typgodkännande ska denne säkerställa att utformningen av fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna inte inbegriper strategier eller andra metoder som i onödan ändrar den prestanda som uppvisats under tillämpliga provningsförfaranden när fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna i fråga används under förhållanden som man rimligen kan förvänta sig vid normal drift och användning.
Tillverkaren ska informera om eventuella motorstyrningsstrategier som kan tillämpas genom användning av antingen hårdvara eller programvara. Tillverkaren ska lämna alla relevanta uppgifter om sådana styrningsstrategier, inklusive den programvara som används, parametrarna för alla sådana strategier och en teknisk motivering om varför de är nödvändiga.
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5
5.   Tillverkaren ska vara ansvarig inför godkännandemyndigheten för samtliga aspekter av godkännandeförfarandet och för produktionsöverensstämmelsen, oavsett om tillverkaren är direkt engagerad i samtliga etapper av tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.
utgår
Ändring 121
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)
6a.   För att skydda miljön och konsumenternas hälsa och säkerhet ska tillverkaren undersöka och föra register över klagomål och bristande överensstämmelse hos fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning som vederbörande släppt ut på marknaden samt hålla sina importörer och distributörer underrättade om denna övervakning.
Om antalet klagomål och fall av bristande överensstämmelse avseende säkerhets- eller utsläppsrelaterad utrustning överstiger 30 fall eller 1 % (beroende på vilket värde som är minst) av det totala antalet fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning av en viss typ, variant och/eller version som har släpps ut på marknaden, ska närmare uppgifter utan dröjsmål översändas till den berörda godkännandemyndighet som har ansvaret för fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen i fråga samt till kommissionen.
Uppgifterna ska innehålla en beskrivning av problemet och de upplysningar som krävs för att identifiera den berörda typen, varianten och/eller versionen av fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen. Dessa tidiga varningsuppgifter ska användas för att identifiera potentiella trender i konsumenters klagomål och undersöka behovet av återkallelser på initiativ av tillverkaren och marknadstillsyn från medlemsstaternas och kommissionens sida.
Ändring 122
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7a (ny)
7a.   Tillverkaren ska säkerställa att fordonsanvändare, på grundval av tidigare information, samtycker till behandling och överföring av alla uppgifter som genereras medan fordonet används, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a. När behandling och överföring av dessa uppgifter inte är nödvändig för att fordonet ska kunna användas på ett säkert sätt, ska tillverkaren säkerställa att fordonsanvändaren har möjlighet att koppla ur uppgiftsöverföringen och kan göra detta på ett enkelt sätt.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
Ändring 123
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1
Tillverkare som anser att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk utan att överensstämma med denna förordning eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter, ska omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att få fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen att överensstämma, dra tillbaka den från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt.
Om en tillverkare anser att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk utan att överensstämma med denna förordning eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter, ska tillverkaren omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att få fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen att överensstämma, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt.
Ändring 124
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska tillverkarna omedelbart lämna utförlig information om den bristande överensstämmelsen och alla åtgärder som vidtagits till godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har tillhandahållits på marknaden eller tagits i bruk om detta.
2.  Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska tillverkarna omedelbart lämna utförlig information om den bristande överensstämmelsen, risken och alla åtgärder som vidtagits till godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har tillhandahållits på marknaden eller tagits i bruk om detta.
Ändring 125
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1
Tillverkarna ska hålla det informationsmaterial som avses i artikel 24.4 tillgängligt i tio år efter utsläppandet på marknaden av ett fordon och i fem år efter utsläppandet på marknaden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.
Tillverkarna ska bevara det informationsmaterial som avses i artikel 24.4, och dessutom ska fordonstillverkarna hålla exemplar av de intyg om överensstämmelse som avses i artikel 34 tillgängliga för godkännandemyndigheterna i tio år efter det att giltigheten för EU-typgodkännandet för ett fordon löpt ut och i fem år efter det att giltigheten för EU-typgodkännandet för ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet löpt ut.
Ändring 126
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2
Fordonstillverkarna ska hålla kopior av de intyg om överensstämmelse som avses i artikel 34 tillgängliga för godkännandemyndigheterna.
utgår
Ändring 127
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1
Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet förse denna myndighet, via godkännandemyndigheten, med en kopia av EU-typgodkännandeintyget eller det intyg som avses i artikel 55.1 som visar att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den nationella myndigheten.
Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet eller kommissionen förse denna myndighet respektive kommissionen, via godkännandemyndigheten, med en kopia av EU-typgodkännandeintyget eller det tillstånd som avses i artikel 55.1 som visar att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås.
Ändring 128
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2
Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet samarbeta med den myndigheten om alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.
Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet eller kommissionen samarbeta med den myndigheten eller kommissionen om alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.
Ändring 129
Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken
Tillverkarombudens skyldigheter i fråga om marknadstillsyn
Tillverkarombudens skyldigheter
Ändring 130
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen
1.  Tillverkarens ombud för marknadstillsyn ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Den fullmakten ska åtminstone ge ombudet möjlighet att
1.  Tillverkarens ombud ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Den fullmakten ska åtminstone ge ombudet möjlighet att
Ändring 131
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a
a)  få tillgång till det informationsmaterial som avses i artikel 22 och det intyg om överensstämmelse som avses i artikel 34 på ett av unionens officiella språk. Informationsmaterialet ska hållas tillgängligt för godkännandemyndigheterna i tio år efter utsläppandet på marknaden av ett fordon och i fem år efter utsläppandet på marknaden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.
a)  få tillgång till typgodkännandeintyget och dess bilagor och intyget om överensstämmelse på ett av unionens officiella språk. Denna dokumentation ska hållas tillgänglig för godkännandemyndigheterna och marknadstillsynsmyndigheterna i tio år efter utsläppandet på marknaden av ett fordon och i fem år efter utsläppandet på marknaden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.
Ändring 132
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b
b)  på motiverad begäran av en godkännandemyndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som krävs för att visa att tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med kraven,
b)  på motiverad begäran av en godkännandemyndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som krävs för att visa att tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med kraven, inbegripet alla tekniska specifikationer för typgodkännandet och tillgång till programvara och algoritmer,
Ändring 133
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – inledningen
3.  Vid en ändring ska åtminstone följande aspekter regleras:
3.  Vid en ändring i fullmakten ska åtminstone följande aspekter regleras:
Ändring 134
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1
Innan ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som typgodkänts släpps ut på marknaden ska importörerna kontrollera att ett informationsmaterial enligt artikel 24.4 har sammanställts av godkännandemyndigheten, och att systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med erforderligt typgodkännandemärke och uppfyller kraven i artikel 11.7.
Innan ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som typgodkänts släpps ut på marknaden ska importörerna kontrollera att det/den omfattas av ett giltigt typgodkännandeintyg och att komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med erforderligt typgodkännandemärke och uppfyller kraven i artikel 11.7.
Ändring 135
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  Om importörerna anser att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen inte överensstämmer med kraven i denna förordning, och särskilt att de inte överensstämmer med typgodkännandet, får de inte släppa ut fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden eller tillåta ibruktagande eller registrering förrän de sett till att det råder överensstämmelse med de tillämpliga kraven. Om importörerna anser att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen innebär en allvarlig risk, ska de dessutom underrätta tillverkaren och marknadstillsynsmyndigheterna. För typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska de dessutom informera den godkännandemyndighet som har beviljat typgodkännandet om detta.
3.  Om importörerna anser att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen inte överensstämmer med kraven i denna förordning, särskilt i fall där de inte överensstämmer med typgodkännandet, får de inte släppa ut fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden eller tillåta ibruktagande eller registrering förrän de sett till att det råder överensstämmelse med de tillämpliga kraven. Om importörerna anser att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen innebär en allvarlig risk, ska de dessutom underrätta tillverkaren och marknadstillsynsmyndigheterna. För typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska de dessutom informera den godkännandemyndighet som har beviljat typgodkännandet om detta.
Ändring 136
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6
6.  För att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet ska importörerna undersöka och föra register över klagomål och återkallelser av de fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning de har släppt ur på marknaden och hålla sina distributörer underrättade om denna övervakning.
6.  För att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet ska importörerna undersöka och föra register över klagomål, fall av bristande överensstämmelse och återkallelser av de fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning de har släppt ur på marknaden och hålla sina distributörer underrättade om sådana klagomål och återkallelser.
Ändring 137
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6a (ny)
6a.   Importörerna ska omedelbart underrätta den berörda tillverkaren om klagomål och rapporter om risker, misstänkta tillbud och bristande överensstämmelse i fråga om fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de släppt ut på marknaden.
Ändring 138
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
1.  Om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som importören har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med denna förordning, ska importören omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt.
1.  Om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som importören har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med denna förordning, ska importören omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven under tillverkarens kontroll, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt. Importören ska även underrätta tillverkaren och den typgodkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet.
Ändring 139
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1
Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska importörerna omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till tillverkaren och godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har släppts ut på marknaden.
Om det fordon, det system, den komponent, den separata tekniska enhet, den del eller den utrustning som släppts ut på marknaden utgör en allvarlig risk ska importörerna omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till tillverkaren och godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har släppts ut på marknaden.
Ändring 140
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
Distributörerna ska före tillhandahållandet på marknaden, registrering eller ibruktagande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, kontrollera att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med obligatorisk skylt eller typgodkännandemärke, åtföljs av erforderliga dokument, instruktioner och säkerhetsinformation enligt artikel 63 på de officiella språken i den berörda medlemsstaten samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 11.7 respektive artikel 14.4.
1.   Distributörerna ska före tillhandahållandet på marknaden, registrering eller ibruktagande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, kontrollera att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med obligatorisk skylt eller typgodkännandemärke och åtföljs av erforderliga dokument, instruktioner och säkerhetsinformation enligt artikel 63 på de officiella språken i den berörda medlemsstaten samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 11.7 respektive artikel 14.4.
2.   För att skydda miljön och konsumenternas hälsa och säkerhet ska distributörerna undersöka klagomål och fall av bristande överensstämmelse hos fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning som de har släppt ut på marknaden. Dessutom ska importörerna eller tillverkarna utan dröjsmål underrättas om alla klagomål och/eller fall av bristande överensstämmelse som gäller fordonets miljö- eller säkerhetsrelaterade aspekter.
Ändring 141
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
1.  Om distributörerna anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med kraven i denna förordning, får de inte tillhandahålla fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden, eller registrera dem eller ta dem i bruk, förrän produkten fåtts att överensstämma med de tillämpliga kraven.
1.  Om distributörerna anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med kraven i denna förordning, ska de underrätta tillverkaren, importören och den typgodkännandemyndighet som beviljat typgodkännandet om detta, och de får i sådana fall inte släppa ut fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden, eller registrera dem eller ta dem i bruk, förrän produkten fåtts att överensstämma med de tillämpliga kraven.
Ändring 142
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
2.  Distributörer som anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med denna förordning ska underrätta tillverkaren eller importören för att se till att erforderliga åtgärder vidtas för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt, i enlighet med artikel 12.1 eller artikel 15.1.
2.  Om distributörer anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med denna förordning ska de underrätta tillverkaren, importören och den typgodkännandemyndighet som beviljat typgodkännandet för att säkerställa att erforderliga åtgärder vidtas för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt, i enlighet med artikel 12.1 eller artikel 15.1.
Ändring 143
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3
3.  Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska distributörerna omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till tillverkaren, importören och godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har tillhandahållits på marknaden. Distributören ska också underrätta dem om eventuella åtgärder som vidtagits samt lämna uppgifter om i synnerhet den allvarliga risken och de korrigerande åtgärder som tillverkaren vidtagit.
3.  Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska distributörerna omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till tillverkaren, importören och godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har tillhandahållits på marknaden. Distributören ska också underrätta dem om eventuella åtgärder som vidtagits samt lämna uppgifter om de korrigerande åtgärder som tillverkaren vidtagit.
Ändring 144
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4
4.  Distributörerna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet samarbeta med den myndigheten om alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.
4.  Distributörerna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet eller kommissionen samarbeta med den myndigheten respektive kommissionen om alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.
Ändring 145
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
2.  För systemtypgodkännande, komponenttypgodkännande och typgodkännande av separat teknisk enhet är endast typgodkännande i ett steg tillämpligt.
2.  För systemtypgodkännande, komponenttypgodkännande och typgodkännande av separat teknisk enhet är endast typgodkännande i ett steg tillämpligt, utan att det påverkar kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.
Ändring 146
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4
4.  EU-typgodkännande av det sista konstruktionsskedet får beviljas först efter det att godkännandemyndigheten har kontrollerat att den fordonstyp som godkänts i det sista konstruktionsskedet vid tidpunkten för godkännandet uppfyller alla tillämpliga tekniska krav. Kontrollen ska inbegripa dokumentkontroll av alla krav som ingår i EU-typgodkännandet för ett icke färdigbyggt fordon som beviljats under loppet av ett etappvis förfarande, även om det beviljats för en annan kategori av fordon.
4.  EU-typgodkännande av det sista konstruktionsskedet får beviljas först efter det att godkännandemyndigheten har kontrollerat att den fordonstyp som godkänts i det sista konstruktionsskedet vid tidpunkten för godkännandet uppfyller alla tillämpliga tekniska krav i enlighet med förfarandena i bilaga XVII. Kontrollen ska inbegripa dokumentkontroll av alla krav som ingår i EU-typgodkännandet för ett icke färdigbyggt fordon som beviljats under loppet av ett etappvis förfarande, också i fall där det beviljats för en annan kategori av fordon. Den ska också omfatta en kontroll av att de system för vilka typgodkännande beviljats separat fortfarande uppfyller kraven för typgodkännandet efter det att de integrerats i ett komplett fordon.
Ändring 147
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5
5.  Val av det typgodkännandeförfarande som avses i punkt 1 får inte påverka tillämpliga materiella krav som den godkända fordonstypen ska uppfylla vid tidpunkten för utfärdande av helfordonstypgodkännande.
5.  Val av det typgodkännandeförfarande som avses i punkt 1 får inte påverka något av de tillämpliga krav som den godkända fordonstypen ska uppfylla vid tidpunkten för utfärdande av helfordonstypgodkännande.
Ändring 148
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6a (ny)
6a.   Tillverkaren ska ge godkännandemyndigheten tillgång till så många fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta rättsakterna krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.
Ändring 149
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
2.  Endast en ansökan får lämnas in för en viss typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet och endast i en medlemsstat.
2.  Endast en ansökan får lämnas in för en viss typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet och endast i en medlemsstat. Efter att en ansökan har lämnats in ska det inte vara tillåtet för tillverkaren att avbryta förfarandet och lämna in ytterligare en ansökan gällande samma typ till en annan godkännandemyndighet eller en annan teknisk tjänst. Om typgodkännandet avslås eller provningen utförs med icke-godkänt resultat hos en teknisk tjänst ska det inte heller vara tillåtet för tillverkaren att lämna in ytterligare en ansökan gällande samma typ till en annan godkännandemyndighet eller en annan teknisk tjänst.
Ändring 150
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led a
a)  Ett informationsdokument i enlighet med bilaga I för typgodkännande i ett steg eller kombinerat typgodkännande eller i enlighet med bilaga III för typgodkännande i flera steg.
a)  Ett informationsdokument i enlighet med bilaga I för helfordonstypgodkännande i ett steg eller kombinerat helfordonstypgodkännande eller i enlighet med bilaga III för helfordonstypgodkännande i flera steg eller i enlighet med de relevanta rättsakterna vid godkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led d
d)  Alla övriga uppgifter som godkännandemyndigheten begär i samband med ansökningsförfarandet.
d)  Alla övriga uppgifter som godkännandemyndigheten begär i samband med typgodkännandeförfarandet.
Ändring 152
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2
2.  Underlaget ska lämnas i ett elektroniskt format som kommissionen bestämmer, men får också lämnas på papper.
2.  Underlaget ska lämnas i ett elektroniskt format.
Ändring 153
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1
En ansökan om typgodkännande i flera steg ska, förutom underlaget i enlighet med artikel 22, åtföljas av en fullständig uppsättning av de EU-typgodkännandeintyg, inbegripet de provningsrapporter som krävs enligt de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV.
En ansökan om typgodkännande i flera steg ska, förutom underlaget i enlighet med artikel 22, åtföljas av en fullständig uppsättning av de EU-typgodkännandeintyg, inbegripet de provningsrapporter och informationsdokument som krävs enligt de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.
Ändring 154
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2
Vid ansökan om typgodkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, enligt de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV, ska godkännandemyndigheten ha tillgång till underlaget till dess att ansökan om helfordonstypgodkännande har bifallits eller avslagits.
Vid ansökan om typgodkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, enligt de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, ska godkännandemyndigheten ha tillgång till underlaget och informationsdokumenten till dess att ansökan om helfordonstypgodkännande har bifallits eller avslagits.
Ändring 155
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1
En ansökan om kombinerat typgodkännande ska, förutom underlaget i enlighet med artikel 22, åtföljas av de EU-typgodkännandeintyg, inbegripet de provningsrapporter som krävs enligt de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV.
En ansökan om kombinerat typgodkännande ska, förutom underlaget i enlighet med artikel 22, åtföljas av de EU- eller Unece-typgodkännandeintyg, inbegripet de provningsrapporter och informationsdokument som krävs enligt de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.
Ändring 156
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1 – led a
a)  I första etappen: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg som är tillämpliga för grundfordonet i dess aktuella konstruktionsfas.
a)  I första etappen: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg och provningsrapporter som är tillämpliga för grundfordonet i dess aktuella konstruktionsfas.
Ändring 157
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1 – led b
b)  I den andra etappen och de följande etapperna: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg som hänför sig till den aktuella tillverkningsetappen samt en kopia av det EU-typgodkännande för fordonet som utfärdades för den föregående etappen och fullständiga uppgifter om alla ändringar och kompletteringar som tillverkaren gjort på fordonet.
b)  I den andra etappen och de följande etapperna: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg som hänför sig till den aktuella tillverkningsetappen samt en kopia av det EU-helfordonstypgodkännande för fordonet som utfärdades för den föregående etappen och fullständiga uppgifter om alla ändringar och kompletteringar som tillverkaren gjort på fordonet.
Ändring 158
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2
De uppgifter som anges i leden a och b får lämnas i enlighet med artikel 22.2.
De uppgifter som anges i leden a och b ska lämnas i enlighet med artikel 22.2.
Ändring 159
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1
Godkännandemyndigheten och de tekniska tjänsterna ska ha tillgång till fordonets programvara och algoritmer.
Godkännandemyndigheten och de tekniska tjänsterna ska ha tillgång till fordonets programvara, hårdvara och algoritmer samt dokumentation eller andra uppgifter som gör det möjligt att erhålla en lämplig och relevant förståelse av de system – inbegripet systemutvecklingsprocessen och systemkonceptet – och de funktioner hos sådan programvara och hårdvara som gör att fordonet överensstämmer med kraven i denna förordning.
Under EU-typgodkännandets giltighetsperiod ska tillgång beviljas till fordonets programvara, hårdvara och algoritmer, så att det går att kontrollera att det råder överensstämmelse med kraven i denna förordning vid regelbundna inspektioner. Efter det att typgodkännandeintyget upphört att gälla och om detta intyg inte förnyas, ska tillgång fortsatt beviljas på begäran. Den information som ska lämnas för dessa specifika ändamål får inte vara av en sådan art att konfidentialiteten för skyddad information och immateriella rättigheter äventyras. Tillverkaren ska – i standardiserad form – meddela godkännandemyndigheten och den tekniska tjänsten vilken programvaruversion som styr säkerhetsrelaterade system och komponenter, inställningar och andra justeringar med anknytning till utsläppsrelaterade system och komponenter vid tidpunkten för ansökan om typgodkännande. För att möjliggöra upptäckt av senare, olagliga, ändringar av programvaran ska den tekniska tjänsten ha rätt att märka programvaran genom att fastställa motsvarande parametrar.
Ändring 160
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led d
d)  Vid helfordonstypgodkännande enligt förfarandet i flera steg, det kombinerade förfarandet och det etappvisa förfarandet: kontroll enligt artikel 20.4 av att systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna omfattas av separata typgodkännanden enligt de krav som gällde vid tidpunkten för beviljande av helfordonstypgodkännandet.
d)  Vid helfordonstypgodkännande enligt förfarandet i flera steg, det kombinerade förfarandet och det etappvisa förfarandet: kontroll enligt artikel 20.4 av att systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna omfattas av separata, giltiga typgodkännanden enligt de krav som gällde vid tidpunkten för beviljande av helfordonstypgodkännandet.
Ändring 161
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4 – stycke 2
Informationsmaterialet ska innehålla ett index med en tydlig förteckning över alla sidor, formatet för varje handling och en kronologisk redovisning av handläggningen av EU-typgodkännandet.
Informationsmaterialet får förvaras elektroniskt och ska innehålla ett index med en tydlig förteckning över alla sidor, formatet för varje handling och en kronologisk redovisning av handläggningen av EU-typgodkännandet.
Ändring 162
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5
5.  Godkännandemyndigheten ska avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet visserligen överensstämmer med de tillämpliga kraven men ändå utgör en allvarlig risk för säkerheten eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt. Den ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen om detta med en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans med styrkande uppgifter.
5.  Godkännandemyndigheten ska avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet visserligen överensstämmer med de tillämpliga kraven men ändå utgör en risk för säkerheten eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt. Den ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen om detta med en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans med styrkande uppgifter.
Ändring 163
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 6 – stycke 1
I enlighet med artikel 20.4 och 20.5 ska godkännandemyndigheten vid typgodkännande i flera steg, kombinerat typgodkännande och etappvis typgodkännande avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna inte uppfyller kraven i denna förordning eller i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.
I enlighet med artikel 20 ska godkännandemyndigheten vid typgodkännande i flera steg, kombinerat typgodkännande och etappvis typgodkännande avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna inte uppfyller kraven i denna förordning eller i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.
Ändring 164
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1
1.  Godkännandemyndigheten ska inom en månad från utfärdande eller ändring av EU-typgodkännandeintyg till godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater och till kommissionen sända en kopia av intyget om EU-typgodkännande, inklusive bilagor och sådana provningsrapporter som avses i artikel 23, för varje typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som den har godkänt. Kopian ska skickas med hjälp av ett gemensamt, säkert system för elektronisk kommunikation eller i form av en säker elektronisk fil.
1.  Godkännandemyndigheten ska inom en månad från utfärdande eller ändring av EU-typgodkännandeintyg till den nätbaserade databasen lämna information som omfattar intyget om EU-typgodkännande samt bilagor och sådana provningsrapporter som avses i artikel 23, för varje typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som den har godkänt.
Ändring 165
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3
3.   På begäran av en annan medlemsstats godkännandemyndighet eller av kommissionen ska den godkännandemyndighet som har beviljat ett EU-typgodkännande inom en månad från mottagandet av begäran översända en kopia av det begärda EU-typgodkännandeintyget till den begärande godkännandemyndigheten, inklusive bilagor via ett gemensamt, säkert system för elektronisk kommunikation eller i form av en säker elektronisk fil.
utgår
Ändring 166
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4
4.  Godkännandemyndigheten ska utan dröjsmål meddela godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater och kommissionen när den inte har beviljat eller återkallat ett EU-typgodkännande samt ange skälen för beslutet.
4.  Godkännandemyndigheten ska utan dröjsmål meddela godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater och kommissionen när den inte har beviljat eller återkallat ett EU-typgodkännande samt ange skälen för beslutet. Godkännandemyndigheten ska även uppdatera dessa uppgifter i den nätbaserade databasen.
Ändring 167
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led d
d)  För helfordonstypgodkännande ett ifyllt exemplar av intyget om överensstämmelse.
d)  För helfordonstypgodkännande ett ifyllt exemplar av intyget om överensstämmelse för fordonstypen.
Ändring 168
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1
1.  Överensstämmelse med de tekniska kraven i denna förordning och i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV ska visas genom lämpliga provningar i enlighet med de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV, utförda av de utsedda tekniska tjänsterna.
1.  Med avseende på ett EU-typgodkännande ska godkännandemyndigheten kontrollera överensstämmelse med de tekniska kraven i denna förordning och i de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV genom lämpliga provningar utförda av de utsedda tekniska tjänsterna.
Provningsrapporternas format ska uppfylla de allmänna kraven i tillägg 3 till bilaga V.
Ändring 169
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2
2.  Tillverkaren ska förse godkännandemyndigheten med de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta akter som förtecknas i bilaga IV krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.
2.  Tillverkaren ska förse de berörda tekniska tjänsterna och godkännandemyndigheten med de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta akter som förtecknas i bilaga IV krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.
Ändring 170
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3a (ny)
3a.   De begärda provningarna ska utföras i enlighet med de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV. Om en rad värden tillhandahålls i de provningsförfaranden som anges i de tillämpliga rättsakterna ska de tekniska tjänsterna kunna fastställa de parametrar och de villkor som används för att utföra de lämpliga provningarna enligt punkt 1. När det gäller helfordonstypgodkännanden ska myndigheterna säkerställa att de fordon som väljs ut för provning representerar värstafallscenario avseende uppfyllandet av respektive kriterier och att de fordon som väljs ut inte ger upphov till resultat som systematiskt skiljer sig från resultaten när dessa fordon framförs under förhållanden som rimligen kan förväntas vid normal drift och användning.
Ändring 348
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3b (ny)
3b.   I syfte att kontrollera överensstämmelse med artikel 3 led 10 och artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007 får kommissionen, typgodkännandemyndigheterna och de tekniska tjänsterna avvika från standardprovningsförfarandena och standardvärdena, och de ska ändra förhållandena och parametrarna på ett oförutsägbart sätt, vilket de i synnerhet även får göra utöver de värden och förfaranden som föreskrivs i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.
Ändring 171
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2
2.  En godkännandemyndighet som utfärdat ett helfordonstypgodkännande ska kontrollera ett statistiskt relevant urval av fordon och intyg om överensstämmelse och se att de följer artiklarna 34 och 35, och ska kontrollera att uppgifterna i intygen om överensstämmelse är riktiga.
2.  En godkännandemyndighet som utfärdat ett helfordonstypgodkännande ska kontrollera ett adekvat och statistiskt relevant urval av fordon och intyg om överensstämmelse i fråga om uppfyllelse av kraven i artiklarna 34 och 35, och ska kontrollera att uppgifterna i intygen om överensstämmelse är riktiga.
Ändring 172
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4
4.  För att kontrollera att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med den godkända typen ska den godkännandemyndighet som har beviljat EU-typgodkännandet utföra de kontroller eller provningar som krävs för EU-typgodkännandet på stickprov som tagits i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar.
4.  För att kontrollera att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med den godkända typen ska den godkännandemyndighet som har beviljat EU-typgodkännandet utföra de kontroller eller provningar som krävs för EU-typgodkännandet på stickprov som tagits i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar. Godkännandemyndigheten ska utföra sina första sådana kontroller inom ett år efter utfärdandet av intygen om överensstämmelse. Godkännandemyndigheten ska utföra senare kontroller minst en gång om året med slumpvis spridda intervall som den själv ska fastställa.
Ändring 173
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)
4a.   När provningar utförs enligt punkterna 2 och 4 ska godkännandemyndigheten utse en annan teknisk tjänst än den som användes under den ursprungliga typgodkännandeprovningen.
Ändring 174
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5
5.  En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande och finner att tillverkaren inte längre tillverkar fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i överensstämmelse med den godkända typen, eller finner att intygen om överensstämmelse inte längre följer artiklarna 34 och 35 fastän tillverkningen fortsätter, ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att förfarandet för produktionsöverensstämmelse tillämpas korrekt eller återkalla typgodkännandet.
5.  En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande och finner att tillverkaren inte längre tillverkar fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i överensstämmelse med den godkända typen, kraven i denna förordning eller kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, eller finner att intygen om överensstämmelse inte längre följer artiklarna 34 och 35 fastän tillverkningen fortsätter, ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att rutinerna för produktionsöverensstämmelse tillämpas korrekt eller återkalla typgodkännandet. Godkännandemyndigheten får besluta att vidta alla nödvändiga begränsande åtgärder i enlighet med artiklarna 53 och 54.
Ändring 175
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska inrätta en nationell avgiftsstruktur för täckning av sina kostnader för typgodkännande och marknadstillsyn och för typgodkännandeprovning och produktionsöverensstämmelseprovningar och inspektioner som utförs av de tekniska tjänster som de har utsett.
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för deras typgodkännande- och marknadstillsynsverksamheter täcks. Medlemsstaterna får införa en avgiftsbaserad struktur eller finansiera sådana verksamheter genom sina nationella budgetar, eller tillämpa en kombination av dessa båda metoder. Avgifter får inte tas ut direkt av de tekniska tjänsterna.
Ändring 176
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2
2.  Dessa nationella avgifter ska tas ut av tillverkare som ansöker om typgodkännande i den berörda medlemsstaten. Avgifter får inte tas ut direkt av de tekniska tjänsterna.
2.  Om en avgiftsbaserad struktur införs ska dessa nationella avgifter tas ut av tillverkare som ansöker om typgodkännande i den berörda medlemsstaten. Om en avgiftsbaserad struktur är tillämplig på produktionsöverensstämmelse ska medlemsstaten ta ut dessa nationella avgifter av tillverkaren i den medlemsstat där produktionen äger rum.
Ändring 177
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3
3.  De nationella avgifterna ska även täcka kostnaderna för överensstämmelseprovningar och inspektioner som kommissionen utför enligt artikel 9. Dessa bidrag ska utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i Europeiska unionens allmänna budget, i enlighet med artikel 21.4 i budgetförordningen26.
3.  Kommissionen ska säkerställa att kostnaderna för de inspektioner och provningar som kommissionen låter genomföra enligt artikel 9 täcks. Europeiska unionens allmänna budget ska användas för detta ändamål.
__________________
26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Ändring 178
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska lämna närmare uppgifter om sin nationella avgiftsstruktur till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Uppgifterna ska första gången lämnas den [förordningens ikraftträdande + 1 år]. Senare uppdateringar av de nationella avgiftsstrukturerna ska lämnas till de andra medlemsstaterna och kommissionen årligen.
4.  Medlemsstaterna ska lämna närmare uppgifter om sin eller sina finansieringsmekanismer till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Uppgifterna ska första gången lämnas den [förordningens ikraftträdande + 1 år]. Senare uppdateringar av de nationella avgiftsstrukturerna ska lämnas till de andra medlemsstaterna och kommissionen årligen.
Ändring 179
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5
5.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa den andel enligt punkt 3 som ska tillämpas på de nationella avgifter som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
utgår
Ändring 180
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5
5.  Om godkännandemyndigheten finner att ändringarna av uppgifterna i informationsmaterialet är så väsentliga att de inte kan bli föremål för en utökning av det befintliga typgodkännandet, ska den avslå ansökan om ändring av EU-typgodkännandet och ålägga tillverkaren att ansöka om ett nytt EU-typgodkännande.
5.  Om godkännandemyndigheten finner att ändringarna av uppgifterna i informationsmaterialet inte kan bli föremål för en utökning av det befintliga typgodkännandet, ska den avslå ansökan om ändring av EU-typgodkännandet och ålägga tillverkaren att ansöka om ett nytt EU-typgodkännande.
Ändring 181
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)
ba)   Resultaten av antingen kommissionens eller marknadstillsynsmyndigheternas provningar visar bristande överensstämmelse med unionens säkerhets- eller miljölagstiftning.
Ändring 182
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1
1.  Typgodkännanden av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska utfärdas för en begränsad tid på 5 år utan möjlighet till förlängning. Sista giltighetsdag ska anges på typgodkännandeintyget. Efter det att typgodkännandeintyget har upphört att gälla får det förnyas efter ansökan av tillverkaren, men endast om godkännandemyndigheten har kontrollerat att typen av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller alla krav i de relevanta rättsakterna för nya fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter av den typen.
1.  Typgodkännanden av fordon i kategorierna M1 och N1, och av system, komponenter och separata tekniska enheter förtecknade i enlighet med punkt 1a, ska utfärdas för en begränsad tid på 7 år, och av fordon i kategorierna N2, N3, M2, M3 och O för en begränsad tid på 10 år. Sista giltighetsdag ska anges på EU-typgodkännandeintyget.
Innan typgodkännandeintyget har upphört att gälla får det förnyas efter ansökan av tillverkaren, men endast om godkännandemyndigheten har kontrollerat att typen av fordon i sin helhet uppfyller alla krav – inbegripet provningsprotokollen – i de relevanta rättsakterna för nya fordon av den godkända typen i fråga. Om godkännandemyndigheten fastställer att detta stycke är tillämpligt krävs det inte att de provningar som avses i artikel 28 upprepas.
För att godkännandemyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter ska tillverkaren lämna in sin ansökan tidigast 12 månader och senast 6 månader före EU-typgodkännandeintygets sista giltighetsdag.
Ändring 183
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)
1a.   Typgodkännanden för system, komponenter och separata tekniska enheter ska i princip utfärdas för en obegränsad tid. Eftersom vissa system, komponenter och separata tekniska enheter på grund av sin karaktär eller sina tekniska egenskaper kan kräva uppdatering oftare, ska de relevanta typgodkännandena utfärdas för en begränsad tid på 7 år. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 med avseende på att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över system, komponenter och separata tekniska enheter för vilka – på grund av dessa systems, komponenters och separata tekniska enheters karaktär – typgodkännanden måste utfärdas bara för en begränsad tid.
Ändring 184
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led b
b)  Om tillverkningen av fordon i överensstämmelse med den godkända fordonstypen frivilligt upphör slutgiltigt.
b)  Om tillverkningen av fordon i överensstämmelse med den godkända fordonstypen upphör slutgiltigt, vilket under alla omständigheter ska anses ha skett när inget fordon av den berörda typen har tillverkats under de föregående två åren.
Ändring 185
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4
4.  Den eller de personer som är behöriga att underteckna intyg om överensstämmelse ska vara anställda av tillverkaren och ska vara vederbörligen befullmäktigade att binda tillverkaren rättsligt när det gäller ansvar för fordonets utformning och konstruktion eller produktionsöverensstämmelsen.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 186
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3a (ny)
3a.   Endast fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som är märkta på ett sätt som är förenligt med denna förordning får släppas ut på marknaden av de ekonomiska aktörerna.
Ändring 187
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3
3.  Om de nödvändiga åtgärder för anpassning av rättsakter som avses i punkt 1 inte har vidtagits, får kommissionen tillåta att ett tillfälligt EU-typgodkännande utökas genom ett beslut på begäran av den medlemsstat som beviljade det tillfälliga EU-typgodkännandet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
3.  Om de nödvändiga åtgärder för anpassning av rättsakter som avses i punkt 1 inte har vidtagits, får kommissionen tillåta att giltigheten för ett tillfälligt EU-typgodkännande utökas genom ett beslut på begäran av den medlemsstat som beviljade det tillfälliga EU-typgodkännandet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Ändring 188
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna får besluta att undanta alla fordonstyper som avses i punkt 1 från ett eller flera av de materiella kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna föreskriver relevanta alternativa krav.
2.  Medlemsstaterna får besluta att undanta alla fordonstyper som avses i punkt 1 från överensstämmelse med ett eller flera av kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna föreskriver relevanta alternativa krav.
Ändring 189
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2a (ny)
2a.   Dessutom ska små och medelstora företag med småskalig produktion som inte kan uppfylla samma tidskriterier som stora tillverkare behandlas mer flexibelt.
Ändring 190
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)
Om inga invändningar har gjorts inom den period på tre månader som avses i första stycket ska det nationella typgodkännandet anses vara godtaget.
Ändring 191
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska bevilja ett EU-godkännande av enskilda fordon som uppfyller kraven i tillägg 2 till del I bilaga IV, eller för fordon avsedda för särskilda ändamål i del III i bilaga IV.
1.  Medlemsstaterna ska bevilja ett EU-godkännande av enskilda fordon som uppfyller kraven i tillägg 2 till del I i bilaga IV, eller för fordon avsedda för särskilda ändamål i del III i bilaga IV. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på icke färdigbyggda fordon.
Ändring 192
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2
2.  En ansökan om EU-godkännande av enskilt fordon ska lämnas in av tillverkaren, av fordonets ägare eller av dennes ombud, förutsatt att ombudet är etablerat i unionen.
2.  En ansökan om EU-godkännande av enskilt fordon ska lämnas in av fordonets ägare, av tillverkaren eller av tillverkarens ombud, förutsatt att ombudet är etablerat i unionen.
Ändring 193
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna får besluta att medge undantag för ett visst fordon, oavsett om det är unikt eller inte, från en eller flera av bestämmelserna i denna förordning eller från ett eller flera av de materiella kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna ställer relevanta alternativa krav.
1.  Medlemsstaterna får besluta att medge undantag för ett visst fordon, oavsett om det är unikt eller inte, från en eller flera av bestämmelserna i denna förordning eller från ett eller flera av kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna ställer relevanta alternativa krav.
Ändring 194
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2
2.  En ansökan om nationellt godkännande av enskilt fordon ska lämnas in av tillverkaren, av fordonets ägare eller av dennes ombud, förutsatt att ombudet är etablerat i unionen.
2.  En ansökan om nationellt godkännande av enskilt fordon ska lämnas in av fordonets ägare, av tillverkaren eller av tillverkarens ombud, förutsatt att ombudet är etablerat i unionen.
Ändring 195
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 6 – stycke 1
Intyget om nationellt godkännande av enskilt fordon ska utformas i överensstämmelse med mallen för EU-typgodkännandeintyg i bilaga VI och ska innehålla åtminstone de uppgifter som krävs för att ansöka om registrering enligt rådets direktiv 1999/37/EG28.
Intyget om nationellt godkännande av enskilt fordon ska utformas i överensstämmelse med mallen för EU-typgodkännandeintyg i bilaga VI och ska innehålla åtminstone de uppgifter som omfattas av mallen för intyg om EU-godkännande av enskilt fordon i bilaga VI.
__________________
28 Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57).
Ändring 196
Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3
3.  En medlemsstat ska tillåta ett fordon som en annan medlemsstat beviljat nationellt godkännande av enskilt fordon i enlighet med artikel 43 tillhandahålls på marknaden, registreras eller tas i bruk, om inte den medlemsstaten har skälig grund att tro att de relevanta alternativa krav som fordonet godkänts enligt inte är likvärdiga med dess egna.
3.  En medlemsstat ska tillåta att ett fordon som en annan medlemsstat beviljat nationellt godkännande av enskilt fordon i enlighet med artikel 43 tillhandahålls på marknaden, registreras eller tas i bruk, om inte den medlemsstaten har skälig grund att tro att de relevanta alternativa krav som fordonet godkänts enligt inte är likvärdiga med dess egna eller att fordonet inte uppfyller dessa krav.
Ändring 197
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1
1.  Förfarandena i artiklarna 43 och 44 får tillämpas på ett enskilt fordon under de olika etapperna i tillverkningen i enlighet med ett etappvis typgodkännande.
1.  Förfarandena i artiklarna 42 och 43 får tillämpas på ett enskilt fordon under de olika etapperna i tillverkningen i enlighet med ett etappvis typgodkännande. För fordon som godkänts i ett etappvis typgodkännande ska bilaga XVII tillämpas.
Ändring 198
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2
2.  Förfarandena i artiklarna 43 och 44 får inte ersätta någon mellanliggande etapp i det normala förfarandet för ett etappvis typgodkännande och får inte tillämpas för godkännande av den första tillverkningsetappen för ett fordon.
2.  Förfarandena i artiklarna 42 och 43 ska inte ersätta någon mellanliggande etapp i det normala förfarandet för ett etappvis typgodkännande och ska inte tillämpas för godkännande av den första tillverkningsetappen för ett fordon.
Ändring 199
Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 2
Icke färdigbyggda fordon får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk, men de nationella myndigheter som ansvarar för fordonsregistrering får vägra att sådana fordon registreras eller används på väg.
Icke färdigbyggda fordon får tillhandahållas på marknaden, men de nationella myndigheter som ansvarar för fordonsregistrering får vägra att sådana fordon registreras, tas i bruk eller används på väg.
Ändring 201
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2
Första stycket ska bara tillämpas på fordon som redan befann sig på unionens territorium och ännu inte hade släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk innan deras EU-typgodkännande upphörde att gälla.
Första stycket ska bara tillämpas på fordon som redan befann sig på unionens territorium och ännu inte hade registrerats eller tagits i bruk innan deras EU-typgodkännande upphörde att gälla.
Ändring 202
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – stycke 1
En tillverkare som vill tillhandahålla på marknaden, registrera eller ta i bruk fordon i slutserier enligt punkt 1 ska lämna in en ansökan om detta till den nationella myndigheten i den medlemsstat som beviljade EU-typgodkännandet. I ansökan ska det anges av vilka tekniska eller ekonomiska skäl dessa fordon inte uppfyller de nya typgodkännandekraven, och fordonsidentifieringsnummer för de aktuella fordonen ska anges.
En tillverkare som vill tillhandahålla på marknaden, registrera eller ta i bruk fordon i slutserier enligt punkt 1 ska lämna in en ansökan om detta till typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat som beviljade EU-typgodkännandet. I ansökan ska det anges av vilka tekniska eller ekonomiska skäl dessa fordon inte uppfyller de nya typgodkännandekraven, och fordonsidentifieringsnummer för de aktuella fordonen ska anges.
Ändring 203
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3 – stycke 2
Den berörda nationella myndigheten ska inom tre månader från mottagandet av ansökan besluta huruvida utsläppande på marknaden, registrering och ibruktagande av dessa fordon ska tillåtas på den berörda medlemsstatens territorium och fastslå antalet fordon som tillståndet får avse.
Den berörda nationella typgodkännandemyndigheten ska inom tre månader från mottagandet av ansökan besluta huruvida utsläppande på marknaden, registrering och ibruktagande av dessa fordon ska tillåtas på den berörda medlemsstatens territorium och fastslå antalet fordon som tillståndet får avse.
Ändring 204
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4
4.  Endast fordon i slutserier med ett giltigt intyg om överensstämmelse som förblivit giltigt i minst tre månader efter utfärdandet, men vars typgodkännande upphört att gälla enligt artikel 33.2 a får tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk i unionen.
4.  Endast fordon i slutserier med ett giltigt intyg om överensstämmelse som förblivit giltigt i minst tre månader efter utfärdandet, men vars typgodkännande upphört att gälla enligt artikel 33.2 a får registreras eller tas i bruk i unionen.
Ändring 205
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 6
6.  Medlemsstaterna ska föra register över fordonsidentifieringsnummer för de fordon som de tillåtit tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk i enlighet med denna artikel.
6.  Medlemsstaterna ska föra register över fordonsidentifieringsnummer för de fordon som de tillåtit att registreras eller tas i bruk i enlighet med denna artikel.
Ändring 206
Förslag till förordning
Artikel 49 – rubriken
Förfarande för att hantera fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk på nationell nivå
Nationell utvärdering avseende fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som misstänks utgöra en allvarlig risk eller vara icke-överensstämmande
Ändring 207
Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1
1.  En medlemsstats marknadstillsynsmyndigheter som har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 och artikel 8 i den här förordningen eller som har tillräckliga skäl att anta att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som omfattas av denna förordning utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning, ska utan dröjsmål underrätta den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet om sina resultat.
1.  Om en medlemsstats marknadstillsynsmyndigheter, på grundval av marknadstillsynsverksamhet eller information från en godkännandemyndighet, tillverkare eller klagomål, har skäl att anta att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som omfattas av denna förordning utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning eller inte uppfyller kraven i denna förordning, ska dessa marknadstillsynsmyndigheter utvärdera fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga med avseende på alla de krav som fastställs i denna förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta fullt ut med marknadstillsynsmyndigheterna.
Ändring 208
Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1
Den godkännandemyndighet som avses i punkt 1 ska bedöma fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga med avseende på alla krav i denna förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta fullt ut med godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna.
utgår
Ändring 209
Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 ska vara tillämplig på riskbedömningen av produkten.
Ändring 210
Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 3
Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på sådana begränsande åtgärder som avses i andra stycket.
utgår
Ändring 211
Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3
3.   Den berörda godkännandemyndigheten ska informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om resultaten av den bedömning som avses i punkt 1 och om de åtgärder som den ekonomiska aktören ålagts.
utgår
Ändring 212
Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)
Artikel 49a
Nationellt förfarande för att hantera fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk eller är icke-överensstämmande
1.   Om en medlemsstats marknadstillsynsmyndigheter, efter att ha gjort en utvärdering enligt artikel 49, konstaterar att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning eller inte överensstämmer med denna förordning, ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att säkerställa att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga vid utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande inte längre utgör en sådan risk respektive inte längre är icke-överensstämmande.
2.   Den ekonomiska aktören ska i enlighet med de skyldigheter som avses i artiklarna 11–19 säkerställa att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla berörda fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som den har släppt ut på marknaden eller registrerat eller för vars ibruktagande i unionen den ansvarar.
3.   Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 eller om risken kräver snabba åtgärder, ska de nationella myndigheterna vidta alla lämpliga provisoriska begränsande åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i fråga på deras nationella marknad, dra tillbaka dem från den marknaden eller återkalla dem.
Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska vara tillämplig på sådana begränsande åtgärder som avses i denna punkt.
Ändring 213
Förslag till förordning
Artikel 50 – rubriken
Anmälning av och invändning mot begränsande åtgärder på nationell nivå
Korrigerande och begränsande åtgärder på EU-nivå
Ändring 214
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – stycke 1
De nationella myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om begränsande åtgärder vidtagna i enlighet med artikel 49.1 och 49.5.
Den medlemsstat som vidtar korrigerande och begränsande åtgärder i enlighet med artikel 50.1 och 50.3 ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 765/2008. Medlemsstaten ska även, utan dröjsmål, underrätta den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet om sina slutsatser.
Ändring 215
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – stycke 2
I den information som lämnas ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och vilken risk som är aktuell, vilken typ av nationell begränsande åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter.
2.   I den information som lämnas ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse och/eller risk det rör sig om, vilken typ av nationell korrigerande och begränsande åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Den ska även omfatta angivelser om huruvida risken beror på något av följande:
a)   Fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten uppfyller inte krav som rör personers hälsa eller säkerhet, miljöskydd eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning.
b)   De tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV uppvisar brister.
Ändring 216
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2
2.   Den godkännandemyndighet som avses i artikel 49.1 ska ange om den bristande överensstämmelsen beror på något av följande:
utgår
a)   Fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten uppfyller inte krav som rör personers hälsa eller säkerhet, miljöskydd eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning.
b)   Brister i de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV.
Ändring 217
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3
3.   De andra medlemsstaterna än den medlemsstat som inleder förfarandet ska inom en månad efter mottagandet av de uppgifter som avses i punkt 1 informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla begränsande åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på fordonets, systemets, komponentens eller den separata tekniska enhetens bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella invändningar mot den anmälda nationella åtgärden.
utgår
Ändring 218
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3a (ny)
3a.   En korrigerande eller begränsande åtgärd som har vidtagits av en medlemsstat ska anses vara berättigad om inte vare sig någon medlemsstat eller kommissionen inom en månad efter den underrättelse som avses i punkt 1 invänt mot åtgärden. De andra medlemsstaterna ska säkerställa att motsvarande korrigerande eller begränsande åtgärder vidtas utan dröjsmål med avseende på det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som berörs.
Ändring 219
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 4
4.  Om en medlemsstat eller kommissionen inom en månad från mottagandet av den information som avses i punkt 1 invänder mot en begränsande åtgärd som en annan medlemsstat har vidtagit, ska åtgärden utvärderas av kommissionen i enlighet med artikel 51.
4.  Om en medlemsstat eller kommissionen inom en månad efter den underrättelse som avses i punkt 1 invänder mot en korrigerande eller begränsande åtgärd som en annan medlemsstat har vidtagit, eller om kommissionen har konstaterat att en nationell åtgärd strider mot unionens lagstiftning, ska kommissionen utan dröjsmål samråda med de berörda medlemsstaterna och den eller de ekonomiska aktörerna i fråga.
Ändring 220
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 5
5.  En begränsande åtgärd ska anses vara berättigad, om ingen medlemsstat eller kommissionen reser invändningar inom en månad efter mottagandet av den information som avses i punkt 1 mot en begränsande åtgärd som har vidtagits av en medlemsstat. De andra medlemsstaterna ska se till att liknande begränsande åtgärder vidtas med avseende på det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som berörs.
5.  På grundval av resultaten av detta samråd ska kommissionen anta genomförandeakter om harmoniserade korrigerande eller begränsande åtgärder på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Kommissionen ska rikta dessa genomförandeakter till samtliga medlemsstater och omedelbart delge de berörda ekonomiska aktörerna dem. Medlemsstaterna ska tillämpa dessa genomförandeakter utan dröjsmål. De ska underrätta kommissionen om detta.
Ändring 221
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 5a (ny)
5a.   Om kommissionen anser att en nationell åtgärd inte är berättigad ska den anta genomförandeakter som ålägger den berörda medlemsstaten att dra tillbaka eller anpassa åtgärden. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Ändring 222
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 5b (ny)
5b.   Om den nationella åtgärden anses berättigad och en risk för bristande överensstämmelse tillskrivs brister i de rättsakter som avses i bilaga IV ska kommissionen föreslå följande:
a)   Om rättsakter berörs, nödvändiga ändringar av den berörda akten.
b)   Om Uneceföreskrifter berörs, nödvändiga ändringar av de berörda Uneceföreskrifterna i enlighet med bestämmelserna i bilaga III till rådets beslut 97/836/EG.
Ändring 223
Förslag till förordning
Artikel 51
Artikel 51
utgår
Unionsförfarande för skyddsåtgärder
1.   Om det under det förfarande som anges i artikel 50.3 och 50.4 har gjorts invändningar mot en begränsande åtgärd som en medlemsstat har vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen ska kommissionen utan dröjsmål utvärdera den nationella åtgärden efter samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna. På grundval av utvärderingens resultat ska kommissionen anta ett beslut om huruvida den nationella åtgärden är motiverad eller inte. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Kommissionen ska rikta sitt beslut till alla medlemsstater och omedelbart delge de berörda ekonomiska aktörerna det. Medlemsstaterna ska genomföra kommissionens beslut utan dröjsmål och underrätta kommissionen om detta.
2.   Om kommissionen anser att den nationella åtgärden är berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras marknader och underrätta kommissionen om detta. Om kommissionen anser att den nationella åtgärden inte är berättigad ska den berörda medlemsstaten dra tillbaka eller anpassa åtgärden, i enlighet med det kommissionsbeslut som avses i punkt 1.
3.   Om den nationella åtgärden anses berättigad och tillskrivs brister i de rättsakter som avses i bilaga IV ska kommissionen föreslå lämpliga åtgärder enligt följande:
a)   Om rättsakter berörs ska kommissionen föreslå nödvändiga ändringar av den berörda akten.
b)   Om Uneceföreskrifter berörs ska kommissionen utarbeta utkast till nödvändiga ändringar av berörda Uneceföreskrifter i enlighet med bestämmelserna i bilaga III till rådets beslut 97/836/EG.
Ändring 224
Förslag till förordning
Artikel 51a (ny)
Artikel 51a
Korrigerande och begränsande åtgärder till följd av kommissionens marknadstillsynsverksamhet
1.   Om kommissionen, efter att kontroller utförts i enlighet med artikel 9, konstaterar att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning eller inte överensstämmer med denna förordning, ska den utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att säkerställa att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga vid utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande inte längre utgör en sådan risk respektive inte längre är icke-överensstämmande.
Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar adekvata korrigerande åtgärder inom den period som avses i första stycket eller om risken kräver snabba åtgärder, ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer eventuella korrigerande eller begränsande unionsåtgärder som den anser vara nödvändiga på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Kommissionen ska rikta dessa genomförandeakter till samtliga medlemsstater och omedelbart delge de berörda ekonomiska aktörerna dem. Medlemsstaterna ska tillämpa genomförandeakterna utan dröjsmål. De ska underrätta kommissionen om detta.
2.   Om risken eller den bristande överensstämmelsen tillskrivs brister i de rättsakter som avses i bilaga IV ska kommissionen föreslå följande:
a)   Om rättsakter berörs, nödvändiga ändringar av den berörda akten.
b)   Om Uneceföreskrifter berörs, nödvändiga ändringar av de berörda Uneceföreskrifterna i enlighet med bestämmelserna i bilaga III till rådets beslut 97/836/EG.
Ändring 225
Förslag till förordning
Artikel 52
Artikel 52
utgår
Överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk för säkerhet, hälsa eller miljö
1.   Om en medlemsstat efter en utvärdering enligt artikel 49.1 konstaterar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter trots att de uppfyller de tillämpliga kraven eller är korrekt märkta, utgör en allvarlig säkerhetsrisk eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt, ska den ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att se till att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten vid utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande inte längre utgör en sådan risk, eller vidta begränsande åtgärder genom att dra tillbaka fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten från marknaden eller återkalla produkten inom en period som är rimlig i förhållande till typen av risk.
Medlemsstaten får vägra att registrera sådana fordon till dess att den ekonomiska aktören har vidtagit alla lämpliga korrigerande åtgärder.
2.   Den ekonomiska aktören ska se till att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas med avseende på alla fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som avses i punkt 1.
3.   Medlemsstaten ska inom en månad efter det åläggande som avses i punkt 1 förse kommissionen och de andra medlemsstaterna med alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att identifiera fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten, dess ursprung och leveranskedja, den typ av risk som är aktuell samt den typ av nationella begränsande åtgärder som vidtagits och deras varaktighet.
4.   Kommissionen ska utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna, och särskilt med den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet, och utvärdera de nationella åtgärder som vidtagits. På grundval av den utvärderingen ska kommissionen fastställa om den nationella åtgärd som avses i punkt 1 anses vara berättigad eller inte och om det är nödvändigt föreslå lämpliga åtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
5.   Kommissionen ska rikta sitt beslut till alla medlemsstater och omedelbart delge den eller de berörda ekonomiska aktörerna det.
Ändring 226
Förslag till förordning
Artikel 53
Artikel 53
utgår
Allmänna bestämmelser om icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter
1.   Om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse eller är försedda med ett godkännandemärke inte överensstämmer med den godkända typen eller inte överensstämmer med denna förordning eller har godkänts på grundval av oriktiga uppgifter, får godkännandemyndigheterna, marknadstillsynsmyndigheterna eller kommissionen vidta nödvändiga begränsande åtgärder i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 för att förbjuda eller begränsa tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter eller dra tillbaka dem från marknaden eller återkalla dem, inbegripet indragande av typgodkännandet av den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, till dess att den berörda ekonomiska aktören har vidtagit alla lämpliga korrigerande åtgärder för att se till att fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna fås att överensstämma.
2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska avvikelser från uppgifterna i EU-typgodkännandeintyget eller informationsmaterialet anses utgöra bristande överensstämmelse med den godkända typen.
Ändring 227
Förslag till förordning
Artikel 54 – rubriken
Anmälning och invändning i fråga om icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter
Icke-överensstämmande EU-typgodkännande
Ändring 228
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1
1.  Om en godkännandemyndighet eller marknadstillsynsmyndighet finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer med denna förordning eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter eller att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse eller är försedda med en godkännandemärkning inte överensstämmer med den godkända typen, får den vidta alla lämpliga begränsande åtgärder i enlighet med artikel 53.1.
1.  Om en godkännandemyndighet finner att ett typgodkännande som beviljats inte överensstämmer med denna förordning ska den inte erkänna godkännandet. Den ska underrätta den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, övriga medlemsstater och kommissionen om detta.
Ändring 229
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2
2.  Godkännandemyndigheten eller marknadstillsynsmyndigheten eller kommissionen ska också begära att den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet kontrollerar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillverkas fortsätter att överensstämma med den godkända typen eller i förekommande fall att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden åter fås att överensstämma.
2.  Om typgodkännandets bristande överensstämmelse inom en månad efter underrättelsen bekräftas av den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet ska nämnda godkännandemyndighet dra tillbaka typgodkännandet.
Ändring 230
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3
3.   Vid helfordonstypgodkännande där fordonets bristande överensstämmelse beror på ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, ska den begäran som avses i punkt 2 också riktas till den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännande av systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten.
utgår
Ändring 231
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4
4.   Vid etappvis typgodkännande där det färdigbyggda fordonets bristande överensstämmelse beror på ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i det icke färdigbyggda fordonet eller på det icke färdigbyggda fordonet självt, ska den begäran som avses i punkt 2 också riktas till den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännande av systemet, komponenten, den separata tekniska enheten eller det icke färdigbyggda fordonet.
utgår
Ändring 232
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 5
5.   När den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet tar emot en sådan begäran som avses i punkterna 1–4 ska den bedöma fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga med avseende på alla krav i denna förordning. Godkännandemyndigheten ska också kontrollera de uppgifter på grundval av vilka godkännandet beviljades. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta fullt ut med godkännandemyndigheten.
utgår
Ändring 233
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 6
6.   När bristande överensstämmelse konstateras av den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet ska den godkännandemyndigheten utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma, och vid behov ska den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet så snart som möjligt och senast inom en månad från dagen för begäran vidta de åtgärder som avses i artikel 53.1.
utgår
Ändring 234
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 7
7.   Nationella myndigheter som vidtar begränsande åtgärder i enlighet med artikel 53.1 ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna.
utgår
Ändring 235
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 8 – stycke 1
Om en annan medlemsstat, inom en månad efter anmälan av begränsande åtgärder som vidtagits av en godkännandemyndighet eller marknadstillsynsmyndighet i enlighet med artikel 53.1, invänder mot en anmäld begränsande åtgärd eller om kommissionen konstaterar att bristande överensstämmelse föreligger i enlighet med artikel 9.5, ska kommissionen utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna, särskilt med den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet, och bedöma den nationella åtgärden. På grundval av denna bedömning får kommissionen besluta att vidta nödvändiga begränsande åtgärder enligt artikel 53.1 genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Om den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, inom en månad efter anmälan av en godkännandemyndighets beslut att inte erkänna typgodkännandet, framför invändningar ska kommissionen utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna, särskilt med den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet och den berörda ekonomiska aktören.
Ändring 236
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 8a (ny)
8a.   På grundval av denna bedömning ska kommissionen anta genomförandeakter med ett beslut om huruvida det beslut att inte erkänna EU-typgodkännandet som antagits enligt punkt 1 är berättigat. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Ändring 237
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 8b (ny)
8b.   Om kommission, efter att ha utfört sina kontroller i enlighet med artikel 9, finner att ett beviljat typgodkännande inte överensstämmer med denna förordning, ska den utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna, särskilt den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet och den berörda ekonomiska aktören. Efter dessa samråd ska kommissionen anta genomförandeakter med ett beslut om huruvida det beviljade typgodkännandet överensstämmer med denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Ändring 238
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 9
9.  En begränsande åtgärd ska anses vara berättigad, om ingen medlemsstat eller kommissionen inom en månad efter anmälan av den begränsande åtgärden i enlighet med artikel 53 1 invänder mot en begränsande åtgärd som har vidtagits av en medlemsstat. De andra medlemsstaterna ska se till att liknande begränsande åtgärder vidtas med avseende på det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som berörs.
9.  För produkter som omfattas av ett icke-överensstämmande typgodkännande och som redan tillhandahålls på marknaden ska artiklarna 49–53 tillämpas.
Ändring 239
Förslag till förordning
Artikel 55
[...]
utgår
Ändring 240
Förslag till förordning
Artikel 56
[...]
utgår
Ändring 241
Förslag till förordning
Artikel 57
Artikel 57
utgår
Allmänna bestämmelser om återkallelse av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter
1.   En tillverkare som beviljats ett helfordonstypgodkännande och åläggs att återkalla fordonen i enlighet med artiklarna 12.1, 15.1, 17.2, 49.1, 49.6, 51.4, 52.1 och 53.1 i den här förordningen eller artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 ska omedelbart underrätta den godkännandemyndighet som beviljade helfordonstypgodkännandet om detta.
2.   En tillverkare av system, komponenter eller separata tekniska enheter som beviljats ett EU-typgodkännande och åläggs att återkalla systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i enlighet med artiklarna 12.1, 15.1, 17.2, 49.1, 49.6, 51.4, 52.1 och 53.1 i den här förordningen eller artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 ska omedelbart underrätta den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet.
3.   Tillverkaren ska föreslå den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet lämpliga korrigerande åtgärder för att få fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna att överensstämma och i förekommande fall för att undanröja den allvarliga risk som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008.
Godkännandemyndigheten ska göra en utvärdering för att kontrollera om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga och kan genomföras tillräckligt snabbt, och ska utan dröjsmål underrätta de andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och kommissionen om de åtgärder den har godkänt.
Ändring 242
Förslag till förordning
Artikel 58
[...]
utgår
Ändring 243
Förslag till förordning
Artikel 59
Artikel 59
utgår
De ekonomiska aktörernas rätt att höras, delgivning av beslut och möjlighet till prövning
1.   Utom om omedelbara åtgärder krävs på grund av allvarliga risker för människors hälsa eller säkerhet eller miljön, ska den berörda ekonomiska aktören ges tillfälle att lämna inlagor till den nationella myndigheten inom en rimlig tid innan en åtgärd enligt artiklarna 49–58 antas av medlemsstaternas nationella myndigheter.
Om åtgärden vidtas utan att den ekonomiska aktören hörs, ska den ekonomiska aktören ges möjlighet att lämna inlagor så snart som möjligt, och den nationella myndigheten ska se över åtgärden omedelbart därefter.
2.   I alla åtgärder som antas av de nationella myndigheterna ska grunderna för åtgärden anges.
Om åtgärden riktas till en viss ekonomisk aktör ska den utan dröjsmål delges den berörda ekonomiska aktören, som samtidigt ska underrättas om möjlighet till prövning enligt den berörda medlemsstatens lag och de tidsfrister som gäller för sådan prövning.
Om åtgärden har generell räckvidd ska den offentliggöras på lämpligt sätt i det nationella kungörelseorganet eller motsvarande.
3.   Alla åtgärder vidtagna av de nationella myndigheterna ska omedelbart upphävas eller ändras så snart som den ekonomiska aktören visar att verkningsfulla korrigerande åtgärder har vidtagits.
Ändring 244
Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 3 – stycke 2
I den delegerade akten ska dag för obligatorisk tillämpning av Uneceföreskrifterna eller ändringarna av dessa anges, och den ska i förekommande fall innehålla övergångsbestämmelser.
I den delegerade akten ska dag för obligatorisk tillämpning av Uneceföreskrifterna eller ändringarna av dessa anges, och den ska i förekommande fall innehålla övergångsbestämmelser, och i synnerhet, inför ett typgodkännande, innehålla information om första registrering och ibruktagande för fordon och tillhandahållande på marknaden för system, komponenter och separata tekniska enheter, i förekommande fall.
Ändring 245
Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1
1.  Tillverkaren får inte tillhandahålla teknisk information om egenskaperna hos en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet enligt denna förordning, eller i de delegerade akter eller genomförandeakter som antagits enligt denna förordning, som avviker från de uppgifter som typgodkänts av godkännandemyndigheten.
1.  Tillverkaren får inte tillhandahålla teknisk information om egenskaperna hos en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet enligt denna förordning, enligt de delegerade akter eller genomförandeakter som antagits enligt denna förordning, eller enligt de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, som avviker från de uppgifter som typgodkänts av godkännandemyndigheten.
Ändring 246
Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – stycke 1
Tillverkarna ska ge oberoende aktörer obegränsad och standardiserad tillgång till OBD-information, diagnosutrustning och annan utrustning samt verktyg, inbegripet relevant programvara, och information om reparation och underhåll av fordon.
Tillverkarna ska ge oberoende aktörer obegränsad, standardiserad och icke-diskriminerande tillgång till OBD-information, diagnosutrustning och annan utrustning samt verktyg, inbegripet fullständiga referenser till, och tillgängliga nedladdningar av, tillämplig programvara, och information om reparation och underhåll av fordon. Informationen ska presenteras på ett lättillgängligt och maskinläsbart sätt och i elektroniskt behandlingsbara dataset. Oberoende aktörer ska ha tillgång till fjärrstyrda diagnostjänster som används av tillverkarna och auktoriserade återförsäljare och verkstäder.
Ändring 247
Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 2
OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser i ett standardiserat format, eller om detta inte är möjligt på grund av informationens art i något annat lämpligt format. Denna tillgång ska särskilt ges på ett sätt som är icke-diskriminerande jämfört med de former eller den tillgång som gäller för auktoriserade återförsäljare och verkstäder.
OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser i ett standardiserat format, eller om detta inte är möjligt på grund av informationens art i något annat lämpligt format. När det gäller andra oberoende aktörer än verkstäder ska informationen även presenteras i ett maskinläsbart format som kan behandlas elektroniskt med allmänt tillgängliga it-verktyg och programvaror, vilket gör det möjligt för oberoende aktörer att utföra sina uppgifter inom ramen för affärsverksamheten i leveranskedjan på eftermarknaden.
Ändring 248
Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 3a (ny)
3a.   I syfte att erhålla information om OBD, diagnostik och reparations- och underhållsinformation om fordonet ska fordonets direkta dataflöde hållas tillgängligt via ett sådant standarduttag som anges i punkt 6.5.1.4 i tillägg 1 till bilaga XI till Uneceföreskrifter nr 83 och bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49.
Ändring 249
Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 10
10.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 om ändring och komplettering av bilaga XVIII för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling eller förebygga missbruk genom att uppdatera kraven om tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon samt genom att anta och införliva sådana standarder som avses i punkterna 2 och 3.
10.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 med avseende på att ändra och komplettera bilaga XVIII för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling eller förebygga missbruk genom att uppdatera kraven om tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon samt genom att anta och införliva sådana standarder som avses i punkterna 2 och 3. Kommissionen ges även befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 med avseende på att ändra denna förordning genom att skapa bilaga XVIIIA för att ta itu med teknikens utveckling inom digitalt datautbyte genom användning av trådlösa icke-lokala nätverk, varigenom fortsatt direkt tillgång till data och resurser i fordon för oberoende aktörer samt även konkurrensneutralitet säkerställs genom den tekniska utformningen.
Ändring 250
Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2
2.  Sluttillverkaren ska vara ansvarig för att förse oberoende aktörer med information om det kompletta fordonet.
2.  Vid etappvis typgodkännande ska sluttillverkaren vara ansvarig för att ge tillgång till OBD och information om reparation och underhåll av fordonet för sin eller sina tillverkningsetapper samt en länk till den eller de tidigare etapperna.
Ändring 251
Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1
1.  Tillverkaren får ta ut rimliga och proportionella avgifter för tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, utom de register som avses i artikel 65.8. Avgiften får inte avskräcka från tillgång till informationen genom att inte stå i proportion till den utsträckning den oberoende aktören använder sig av den.
1.  Tillverkaren får ta ut rimliga och proportionella avgifter för tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, utom de register som avses i artikel 65.9. Avgiften får inte avskräcka från tillgång till informationen genom att inte stå i proportion till den utsträckning i vilken den oberoende aktören använder sig av den.
Ändring 252
Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 3
3.  Om en oberoende aktör eller en branschorganisation för oberoende aktörer inger ett klagomål till godkännandemyndigheten om att tillverkaren inte efterlever artiklarna 65–70, ska godkännandemyndigheten genomföra en revision av tillverkarens efterlevnad.
3.  Om en oberoende aktör eller en branschorganisation för oberoende aktörer inger ett klagomål till godkännandemyndigheten om att tillverkaren inte efterlever artiklarna 65–70, ska godkännandemyndigheten genomföra en revision av tillverkarens efterlevnad. Godkännandemyndigheten ska begära att den godkännandemyndighet som beviljade helfordonstypgodkännandet undersöker klagomålet och därefter av fordonstillverkaren begär bevis för att dess system överensstämmer med förordningen. Resultaten av denna undersökning ska, inom tre månader efter begäran, överlämnas till den nationella godkännandemyndigheten och den oberoende aktören eller branschorganisationen i fråga.
Ändring 253
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1
1.  Den typgodkännandemyndighet som medlemsstaten utser i enlighet med artikel 7.3, nedan kallad typgodkännandemyndigheten, ska ansvara för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av tekniska tjänster, i förekommande fall inbegripet de tekniska tjänsternas underentreprenörer eller dotterbolag.
1.  Den typgodkännandemyndighet som medlemsstaten utser i enlighet med artikel 7.3, eller ackrediteringsorganet i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 (tillsammans nedan kallade det utseende organet), ska ansvara för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av tekniska tjänster i respektive medlemsstat, i förekommande fall inbegripet de tekniska tjänsternas underentreprenörer eller dotterbolag.
Ändring 254
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 2
2.  Typgodkännandemyndigheten ska inrättas, organiseras och drivas så att den garanterar sin objektivitet och opartiskhet och undviker alla intressekonflikter med de tekniska tjänsterna.
2.  Det utseende organet ska inrättas, organiseras och drivas så att det garanterar sin objektivitet och opartiskhet och undviker alla intressekonflikter med de tekniska tjänsterna.
Ändring 255
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 3
3.  Typgodkännandemyndigheten ska vara organiserad så att anmälan av en teknisk tjänst handläggs av annan personal än den som bedömde den tekniska tjänsten.
3.  Det utseende organet ska vara organiserat så att anmälan av en teknisk tjänst handläggs av annan personal än den som bedömde den tekniska tjänsten.
Ändring 256
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 4
4.  Typgodkännandemyndigheten får inte utföra någon verksamhet som de tekniska tjänsterna utför och får inte tillhandahålla konsulttjänster på kommersiell eller konkurrensutsatt basis.
4.  Det utseende organet får inte utföra någon verksamhet som de tekniska tjänsterna utför och får inte tillhandahålla konsulttjänster på kommersiell eller konkurrensutsatt basis.
Ändring 257
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 5
5.  Typgodkännandemyndigheten ska hålla den information den inhämtar konfidentiell.
5.  Det utseende organet ska hålla den information det inhämtar konfidentiell.
Ändring 258
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 6
6.  Typgodkännandemyndigheten ska ha tillgång till tillräckligt med kompentent personal för att kunna genomföra sin verksamhet enligt denna förordning korrekt.
6.  Det utseende organet ska ha tillgång till tillräckligt med kompentent personal för att korrekt kunna genomföra den verksamhet som fastställs i denna förordning.
Ändring 259
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 8
8.   Typgodkännandemyndigheten ska genomgå kollegial utvärdering av två typgodkännandemyndigheter i andra medlemsstater en gång vartannat år.
utgår
Medlemsstaterna ska upprätta en årlig plan för den kollegiala utvärderingen med en lämplig omsättning på utvärderande och utvärderade typgodkännandemyndigheter, och lämna in den till kommissionen.
Den kollegiala utvärderingen ska omfatta ett besök på plats hos en teknisk tjänst som myndigheten ansvarar för. Kommissionen får delta i utvärderingen och får besluta om sitt deltagande på grundval av en riskanalys.
Ändring 260
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 9
9.   Den kollegiala utvärderingens resultat ska överlämnas till alla medlemsstater och till kommissionen, och en sammanfattning av resultaten ska offentliggöras. Detta ska diskuteras i det forum som inrättas i artikel 10 på grundval av kommissionens bedömning av resultatet och utmynna i rekommendationer.
utgår
Ändring 261
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 10
10.   Medlemsstaterna ska lämna information till kommissionen och de andra medlemsstaterna om hur de har beaktat rekommendationerna i den kollegiala utvärderingen.
utgår
Ändring 262
Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1 – led b
b)  Kategori B: Övervakning av de provningar som avses i denna förordning och i de akter som förtecknas i bilaga IV och som utförs på tillverkarens anläggningar eller på en tredje parts anläggningar.
b)  Kategori B: Övervakning av de provningar – inklusive förberedelser av provningar – som avses i denna förordning och i de akter som förtecknas i bilaga IV och som utförs på tillverkarens anläggningar eller på en tredje parts anläggningar; förberedelse och övervakning av provningar ska utföras av en tillsynsman från den tekniska tjänsten.
Ändring 263
Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 3
3.  En teknisk tjänst ska inrättas enligt en medlemsstats nationella rätt och vara juridisk person, med undantag för en tillverkares interna ackrediterade tekniska tjänst enligt artikel 76.
3.  En teknisk tjänst ska inrättas enligt en medlemsstats nationella rätt och vara juridisk person, med undantag för en teknisk tjänst som hör till en typgodkännandemyndighet och för en tillverkares interna ackrediterade tekniska tjänst enligt artikel 76.
Ändring 264
Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 5
5.  Personalen vid en teknisk tjänst ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning, utom gentemot godkännandemyndigheten eller när det krävs enligt unionsrätten eller nationell rätt.
5.  Personalen vid en teknisk tjänst ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning, utom gentemot den utseende myndigheten eller när det krävs enligt unionsrätten eller nationell rätt.
Ändring 265
Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1 – inledningen
1.  En teknisk tjänst ska kunna genomföra all den verksamhet för vilken den ansöker om att bli utsedd i enlighet med artikel 72.1. Den ska visa för typgodkännandemyndigheten att den har samtliga följande egenskaper:
1.  En teknisk tjänst ska kunna genomföra all den verksamhet för vilken den ansöker om att bli utsedd i enlighet med artikel 72.1. Den ska visa för den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, för det nationella ackrediteringsorganet att den har samtliga följande egenskaper:
Ändring 266
Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1
1.  En teknisk tjänst får med sin utseende typgodkännandemyndighets medgivande lägga ut vissa av de verksamhetskategorier för vilka den utsetts i enlighet med artikel 72.1 på entreprenad eller låta verksamheten utföras av ett dotterbolag.
1.  En teknisk tjänst får med sin utseende myndighets eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganets medgivande lägga ut vissa av de verksamhetskategorier för vilka den utsetts i enlighet med artikel 72.1 på entreprenad eller låta verksamheten utföras av ett dotterbolag.
Ändring 267
Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 2
2.  Om en teknisk tjänst lägger ut specifika uppgifter med anknytning till de verksamhetskategorier som de utsetts för på entreprenad eller anlitar ett dotterbolag, ska den se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artiklarna 73 och 74 och informera typgodkännandemyndigheten om detta.
2.  Om en teknisk tjänst lägger ut specifika uppgifter med anknytning till de verksamhetskategorier som de utsetts för på entreprenad eller anlitar ett dotterbolag, ska den se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artiklarna 73 och 74 och informera den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet om detta.
Ändring 268
Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 4
4.  De tekniska tjänsterna ska se till att typgodkännandemyndigheten har tillgång till de relevanta handlingarna rörande bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kvalifikationer och de uppgifter som de har utfört.
4.  De tekniska tjänsterna ska se till att den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet har tillgång till de relevanta handlingarna rörande bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kvalifikationer och de uppgifter som de har utfört.
Ändring 269
Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 4a (ny)
4a.   De tekniska tjänsternas underentreprenörer ska anmälas till typgodkännandemyndigheten, och deras namn ska offentliggöras av kommissionen.
Ändring 270
Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2 – led ca (nytt)
ca)   Den genomgår revision i enlighet med artikel 80, med undantag för att ”den gemensamma revisorskommittén” i hela texten ska ersätta ”typgodkännandemyndigheten” och utföra uppgifterna i enlighet med detta; revisionen ska visa att det råder överensstämmelse med leden a, b och c.
Ändring 271
Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 3
3.  En intern teknisk tjänst behöver inte anmälas till kommissionen enligt artikel 78, men information om dess ackreditering ska lämnas av den tillverkare som den är en del av, eller av det nationella ackrediteringsorganet, till typgodkännandemyndigheten på denna myndighets begäran.
3.  En intern teknisk tjänst ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 78.
Ändring 272
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt -1 (ny)
-1.   Den ansökande tekniska tjänsten ska lämna in en formell ansökan till typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den ansöker om att utses i enlighet med del 4 i tillägg 2 till bilaga V. Den verksamhet för vilken den tekniska tjänsten ansöker om att utses ska anges i ansökan i enlighet med artikel 72.1.
Ändring 273
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 1
Innan en teknisk tjänst utses ska typgodkännandemyndigheten bedöma den enligt en checklista för bedömning som omfattar minst de krav som förtecknas i tillägg 2 till bilaga V. Bedömningen ska omfatta en bedömning på plats av den sökande tekniska tjänstens lokaler och i förekommande fall en bedömning av alla dotterbolag och underentreprenörer i och utanför unionen.
Innan typgodkännandemyndigheten utser en teknisk tjänst ska typgodkännandemyndigheten eller det ackrediteringsorgan som avses i artikel 71.1 bedöma den enligt en harmoniserad checklista för bedömning som omfattar minst de krav som förtecknas i tillägg 2 till bilaga V. Bedömningen ska omfatta en bedömning på plats av den sökande tekniska tjänstens lokaler och i förekommande fall en bedömning av alla dotterbolag och underentreprenörer i och utanför unionen.
Ändring 274
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 2
Företrädare för minst två andra medlemsstaters typgodkännandemyndigheter ska i samråd med typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad, och tillsammans med en företrädare för byrån eller kommissionen bilda en gemensam bedömningsgrupp och delta i bedömningen av den sökande tekniska tjänsten, även i bedömningen på plats. Den utseende typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad ska ge dessa företrädare tillgång i god tid till de handlingar som krävs för att bedöma den sökande tekniska tjänsten.
1b.   I fall där bedömningen utförs av typgodkännandemyndigheten ska en företrädare för kommissionen delta i en gemensam bedömningsgrupp med den utseende myndigheten som ska utföra bedömningen av den sökande tekniska tjänsten, även bedömningen på plats. För fullgörandet av denna uppgift ska kommissionen anlita oberoende tredjepartsrevisorer kontrakterade genom en öppen anbudsinfordran. Revisorerna ska fullgöra sina åligganden oberoende och opartiskt. Revisorerna ska iaktta konfidentialitet för att skydda affärshemligheter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Medlemsstaterna ska bidra med all nödvändig hjälp och tillhandahålla all den dokumentation och allt det stöd som revisorerna efterfrågar, för att göra det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter. Medlemsstaterna ska säkerställa att revisorerna får tillträde till alla lokaler eller delar av lokaler och tillgång till uppgifter, inbegripet databehandlingssystem och programvara, som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
(I början av artikel 77 ändras ordningen på punkterna, inbegripet numreringen.)
Ändring 275
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1a (ny)
1a.   I fall där bedömningen utförs av ett ackrediteringsorgan ska den sökande tekniska tjänsten tillhandahålla typgodkännandemyndigheten ett giltigt ackrediteringsintyg och motsvarande bedömningsrapport som bevisar att kraven i tillägg 2 till bilaga V är uppfyllda för den verksamhet för vilken den sökande tekniska tjänsten ansöker om att utses.
(I början av artikel 77 ändras ordningen på punkterna, inbegripet numreringen.)
Ändring 276
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1c (ny)
1c.   Om den tekniska tjänsten har ansökt om att utses av flera typgodkännandemyndigheter i enlighet med artikel 78.3, ska bara en bedömning utföras, under förutsättning att räckvidden för utseendet av den tekniska tjänsten omfattas av den bedömningen.
(I början av artikel 77 ändras ordningen på punkterna, inbegripet numreringen.)
Ändring 277
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna namn på företrädare för den typgodkännandemyndighet som ska anlitas vid varje gemensam bedömning.
5.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna namn på företrädare för den utseende myndighet som ska anlitas vid varje gemensam bedömning.
Ändring 278
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 7 – stycke 1
Typgodkännandemyndigheten ska överlämna bedömningsrapporten till kommissionen och de andra medlemsstaternas utseende myndigheter, med dokumentunderlag för den tekniska tjänstens kompetens och arrangemang för att se till att den tekniska tjänsten övervakas regelbundet och kommer att fortsätta att uppfylla kraven i denna förordning.
Den utseende myndigheten ska överlämna bedömningsrapporten till kommissionen och de andra medlemsstaternas utseende myndigheter, med dokumentunderlag för den tekniska tjänstens kompetens och arrangemang för att se till att den tekniska tjänsten övervakas regelbundet och säkerställa att den fortsatt uppfyller kraven i denna förordning.
Ändring 279
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 7 – stycke 2
Den anmälande typgodkännandemyndigheten ska också styrka att det finns kompetent personal tillgänglig för övervakning av den tekniska tjänsten i enlighet med artikel 71.6.
Den utseende myndighet som överlämnar bedömningsrapporten ska också styrka att det finns kompetent personal tillgänglig för övervakning av den tekniska tjänsten i enlighet med artikel 71.6.
Ändring 280
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 8
8.  De andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter och kommissionen får se över bedömningsrapporten och dokumentunderlaget, ställa frågor, lämna synpunkter och begära ytterligare dokumentunderlag inom en månad efter det att bedömningsrapporten och dokumentunderlaget överlämnas.
8.  De andra medlemsstaternas utseende myndigheter och kommissionen får se över bedömningsrapporten och dokumentunderlaget, ställa frågor, lämna synpunkter och begära ytterligare dokumentunderlag inom en månad efter det att bedömningsrapporten och dokumentunderlaget överlämnas.
Ändring 281
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 9
9.  Typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad ska svara på frågorna, synpunkterna och begäran om ytterligare dokumentunderlag inom fyra veckor efter mottagandet av dem.
9.  Den utseende myndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad ska svara på frågorna, synpunkterna och begäran om ytterligare dokumentunderlag inom fyra veckor efter mottagandet av dem.
Ändring 282
Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 10
10.  De andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter eller kommissionen får enskilt eller gemensamt rikta rekommendationer till typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad inom fyra veckor efter mottagandet av det svar som avses i punkt 9. Den typgodkännandemyndigheten ska beakta rekommendationerna när den fattar beslut om utseende av den tekniska tjänsten. Om den typgodkännandemyndigheten beslutar att inte följa de andra medlemsstaternas eller kommissionens rekommendationer, ska den motivera det inom två veckor efter att ha fattat beslutet.
10.  De andra medlemsstaternas utseende myndigheter eller kommissionen får enskilt eller gemensamt rikta rekommendationer till den utseende myndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad inom fyra veckor efter mottagandet av det svar som avses i punkt 9. Den utseende myndigheten ska beakta rekommendationerna när den fattar beslut om utseende av den tekniska tjänsten. Om den utseende myndigheten beslutar att inte följa de andra medlemsstaternas eller kommissionens rekommendationer, ska den motivera det inom två veckor efter att ha fattat beslutet.
Ändring 283
Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2 – stycke 1
Inom 28 dagar efter anmälan får en medlemsstat eller kommissionen lämna skriftliga invändningar, med argument om den tekniska tjänsten eller övervakningen av denna av typgodkännandemyndigheten. När en medlemsstat eller kommissionen gör invändningar ska anmälans verkan tillfälligt upphävas. I sådana fall ska kommissionen samråda med de berörda parterna och genom en genomförandeakt besluta huruvida den tillfälliga upphävningen av anmälan kan hävas. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Inom en månad efter anmälan får en medlemsstat eller kommissionen lämna skriftliga invändningar, med argument om den tekniska tjänsten eller övervakningen av denna av den utseende myndigheten. När en medlemsstat eller kommissionen gör invändningar ska anmälans verkan tillfälligt upphävas. I sådana fall ska kommissionen samråda med de berörda parterna och anta genomförandeakter för att besluta huruvida den tillfälliga upphävningen av anmälan kan hävas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.
Ändring 284
Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3
3.  Samma tekniska tjänst får utses av flera typgodkännandemyndigheter och anmälas till kommissionen av dessa typgodkännandemyndigheters medlemsstater, oberoende av vilken eller vilka verksamhetskategorier som den tekniska tjänsten ska bedriva i enlighet med artikel 72.1.
3.  Samma tekniska tjänst får utses av flera utseende myndigheter och anmälas till kommissionen av dessa utseende myndigheters medlemsstater, oberoende av vilken eller vilka verksamhetskategorier som den tekniska tjänsten ska bedriva i enlighet med artikel 72.1.
Ändring 285
Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 4
4.  Om det enligt en rättsakt som förtecknas i bilaga IV krävs att en typgodkännandemyndighet utser en särskild organisation eller ett behörigt organ för att bedriva en verksamhet som inte ingår i de verksamhetskategorier som avses i artikel 72.1, ska medlemsstaten göra en sådan anmälan som avses i punkt 1.
4.  Om det enligt en rättsakt som förtecknas i bilaga IV krävs att en utseende myndighet utser en särskild organisation eller ett behörigt organ för att bedriva en verksamhet som inte ingår i de verksamhetskategorier som avses i artikel 72.1, ska medlemsstaten göra en sådan anmälan som avses i punkt 1.
Ändring 286
Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – stycke 1
Om typgodkännandemyndigheten har konstaterat eller har informerats om att en teknisk tjänst som den utsett inte längre uppfyller de krav som anges i denna förordning, ska den myndigheten begränsa eller återkalla utseendet tillfälligt eller slutgiltigt, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven är.
Om den utseende myndigheten har konstaterat eller har informerats om att en teknisk tjänst som den utsett inte längre uppfyller de krav som anges i denna förordning, ska den myndigheten begränsa eller återkalla utseendet tillfälligt eller slutgiltigt, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven är.
Ändring 287
Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – stycke 2
Typgodkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om en anmälan tillfälligt återkallas, begränsas eller slutgiltigt återkallas.
Den utseende myndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om en anmälan tillfälligt återkallas, begränsas eller slutgiltigt återkallas.
Ändring 288
Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – stycke 1
Typgodkännandemyndigheten ska underrätta de andra typgodkännandemyndigheterna och kommissionen när den tekniska tjänstens bristande överensstämmelse påverkar typgodkännandeintyg som utfärdats på grundval av inspektioner och provningsrapporten från den tekniska tjänst som ändringen av anmälan avser.
Den utseende myndigheten ska underrätta de andra utseende myndigheterna och kommissionen när den tekniska tjänstens bristande överensstämmelse påverkar typgodkännandeintyg som utfärdats på grundval av inspektions- och provningsrapporter från den tekniska tjänst som ändringen av anmälan avser.
Ändring 289
Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3 – stycke 2
Inom två månader efter anmälan av ändringen av anmälan ska typgodkännandemyndigheten lämna en rapport om sina resultat i fråga om bristande överensstämmelse till kommissionen och de andra typgodkännandemyndigheterna. Om så krävs för att garantera säkerheten hos fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden ska den utseende typgodkännandemyndigheten uppdra åt de berörda godkännandemyndigheterna att inom rimlig tid tillfälligt eller slutgiltigt återkalla eventuella otillbörligt utfärdade intyg.
Inom två månader efter anmälan av ändringen av anmälan ska den utseende myndigheten lämna en rapport om sina resultat i fråga om bristande överensstämmelse till kommissionen och de andra utseende myndigheterna. Om så krävs för att garantera säkerheten hos fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden ska den utseende myndigheten uppdra åt de berörda godkännandemyndigheterna att inom rimlig tid tillfälligt eller slutgiltigt återkalla eventuella otillbörligt utfärdade intyg.
Ändring 290
Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – inledningen
4.  Andra intyg som utfärdats på grundval av inspektioner och provningsrapporter från den tekniska tjänst vars anmälan har tillfälligt återkallats, begränsats eller slutgiltigt återkallats, ska förbli giltiga i följande fall:
4.  Typgodkännandeintyg som utfärdats på grundval av inspektions- och provningsrapporter från den tekniska tjänst vars anmälan har tillfälligt återkallats, begränsats eller slutgiltigt återkallats, ska förbli giltiga i följande fall:
Ändring 291
Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – led a
a)  Vid tillfälligt återkallande av anmälan under förutsättning att den typgodkännandemyndighet som utfärdade typgodkännandeintyget inom tre månader efter det tillfälliga återkallandet för de andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter och kommissionen skriftligen bekräftar att den tar över den tekniska tjänstens funktioner under återkallandetiden.
a)  Vid tillfälligt återkallande av utseende under förutsättning att den typgodkännandemyndighet som utfärdade typgodkännandeintyget inom tre månader efter det tillfälliga återkallandet för de andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter och kommissionen skriftligen bekräftar att den tar över den tekniska tjänstens funktioner under återkallandetiden.
Ändring 292
Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 4 – led b
b)  Vid begränsning eller slutligt återkallande av anmälan i tre månader efter begränsningen eller återkallandet. Den typgodkännandemyndighet som utfärdade intygen får förlänga intygens giltighetstid i ytterligare tremånadersperioder, men sammanlagt högst tolv månader, förutsatt att den under denna tid tar över funktionerna för den tekniska tjänst vars anmälan begränsats eller återkallats.
b)  Vid begränsning eller slutligt återkallande av utseende i tre månader efter begränsningen eller återkallandet. Den typgodkännandemyndighet som utfärdade intygen får förlänga intygens giltighetstid i ytterligare tremånadersperioder, men sammanlagt högst tolv månader, förutsatt att den under denna tid tar över funktionerna för den tekniska tjänst vars anmälan begränsats eller återkallats.
Ändring 293
Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6
6.  Ett utseende till teknisk tjänst får bara förlängas sedan typgodkännandemyndigheten kontrollerat att den tekniska tjänsten fortsätter att uppfylla kraven i denna förordning. Bedömningen ska utföras i enlighet med förfarandet i artikel 77.
6.  Ett utseende till teknisk tjänst får bara förlängas sedan den utseende myndigheten kontrollerat att den tekniska tjänsten fortsätter att uppfylla kraven i denna förordning. Bedömningen ska utföras i enlighet med förfarandet i artikel 77.
Ändring 294
Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1 – stycke 1
Typgodkännandemyndigheten ska löpande övervaka de tekniska tjänsterna för att garantera att kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V följs.
Den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet ska löpande övervaka de tekniska tjänsterna för att säkerställa att kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V följs.
Ändring 295
Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1 – stycke 2
De tekniska tjänsterna ska på begäran överlämna all relevant information och alla relevanta dokument som krävs för att typgodkännandemyndigheten ska kunna kontrollera att de kraven följs.
De tekniska tjänsterna ska på begäran överlämna all relevant information och alla relevanta dokument som krävs för att den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet ska kunna kontrollera att de kraven följs.
Ändring 296
Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1 – stycke 3
De tekniska tjänsterna ska utan dröjsmål underrätta typgodkännandemyndigheten om alla förändringar, särskilt i fråga om deras personal, anläggningar, dotterbolag och underentreprenörer, som kan påverka överensstämmelsen med kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V, eller deras förmåga att göra överensstämmelsebedömningar av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de utsetts för.
De tekniska tjänsterna ska utan dröjsmål underrätta den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet om alla förändringar, särskilt i fråga om deras personal, anläggningar, dotterbolag och underentreprenörer, som kan påverka överensstämmelsen med kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V, eller deras förmåga att göra överensstämmelsebedömningar av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de utsetts för.
Ändring 297
Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 3 – stycke 1
Typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den tekniska tjänsten är etablerad ska se till att den tekniska tjänsten fullgör den skyldighet som föreskrivs i punkt 2, utom om det finns skälig grund att inte göra det.
Den utseende myndigheten i den medlemsstat där den tekniska tjänsten är etablerad ska se till att den tekniska tjänsten fullgör den skyldighet som föreskrivs i punkt 2, utom om det finns skälig grund att inte göra det.
(Numreringen i kommissionens förslag är inkorrekt: det finns två ”punkt 3”.)
Ändring 298
Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 3 – stycke 4
Den tekniska tjänsten eller typgodkännandemyndigheten får begära att all information som lämnas till en annan medlemsstats myndigheter eller till kommissionen ska behandlas med sekretess.
Den tekniska tjänsten eller den utseende myndigheten får begära att all information som lämnas till en annan medlemsstats myndigheter eller till kommissionen ska behandlas med sekretess.
(Numreringen i kommissionens förslag är inkorrekt: det finns två ”punkt 3”.)
Ändring 299
Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 3 – stycke 1
Minst var trettionde månad ska typgodkännandemyndigheten bedöma huruvida samtliga tekniska tjänster under dess ansvar fortfarande uppfyller kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V. Denna bedömning ska inbegripa ett besök på plats hos varje teknisk tjänst under dess ansvar.
Minst vart tredje år ska den utseende myndigheten bedöma huruvida samtliga tekniska tjänster under dess ansvar fortfarande uppfyller kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V och överlämna en bedömning till den ansvariga medlemsstaten. Denna bedömning ska utföras av en gemensam bedömningsgrupp som utsetts i enlighet med det förfarande som beskrivs i artikel 77.1–77.4 och inbegripa ett besök på plats hos varje teknisk tjänst under dess ansvar.
(Numreringen i kommissionens förslag är inkorrekt: det finns två ”punkt 3”.)
Ändring 300
Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 3 – stycke 2
Inom två månader efter färdigställandet av bedömningen av den tekniska tjänsten ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen och de andra medlemsstaterna om denna övervakning. Rapporterna ska innehålla en sammanfattning av bedömningen, som ska offentliggöras.
Bedömningens resultat ska överlämnas till samtliga medlemsstater och till kommissionen, och en sammanfattning av resultaten ska offentliggöras. De ska diskuteras i det forum som inrättats enligt artikel 10.
(Numreringen i kommissionens förslag är inkorrekt: det finns två ”punkt 3”.)
Ändring 301
Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1
Kommissionen ska undersöka alla fall där den gjorts uppmärksam på farhågor om en teknisk tjänsts kompetens eller en teknisk tjänsts fortvariga uppfyllelse av de krav och ansvar som gäller för den enligt denna förordning. Kommissionen får också inleda en sådan undersökning på eget initiativ.
Kommissionen ska tillsammans med den berörda medlemsstatens typgodkännandemyndighet undersöka alla fall där den gjorts uppmärksam på farhågor om en teknisk tjänsts kompetens eller en teknisk tjänsts fortvariga uppfyllelse av de krav och ansvar som gäller för den enligt denna förordning. Kommissionen får också inleda en sådan undersökning på eget initiativ.
Ändring 302
Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2
2.  Kommissionen ska samråda med typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den tekniska tjänsten är etablerad som ett led i sådana undersökningar som avses i punkt 1. Den medlemsstatens typgodkännandemyndighet ska på begära förse kommissionen med all relevant information om den berörda tekniska tjänstens resultat och uppfyllelse av kraven på oberoende och kompetens.
2.  Kommissionen ska samarbeta med typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den tekniska tjänsten är etablerad som ett led i sådana undersökningar som avses i punkt 1. Den medlemsstatens typgodkännandemyndighet ska på begäran förse kommissionen med all relevant information om den berörda tekniska tjänstens resultat och uppfyllelse av kraven på oberoende och kompetens.
Ändring 303
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 4
4.  Informationsutbytet ska samordnas av det forum som nämns i artikel 10.
4.  Informationsutbytet ska samordnas av det forum som inrättats enligt artikel 10.
Ändring 304
Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1
1.  Om utseendet av en teknisk tjänst bygger på ackreditering i den mening som avses i förordning (EG) nr 765/2008 ska medlemsstaterna se till att ett nationellt ackrediteringsorgan som har ackrediterat en viss teknisk tjänst hålls underrättad av typgodkännandemyndigheten om tillbudsrapporter och annan information som rör frågor under den tekniska tjänstens kontroll, om informationen är relevant för bedömningen av den tekniska tjänstens resultat.
1.  Om utseendet av en teknisk tjänst också bygger på ackreditering i den mening som avses i förordning (EG) nr 765/2008 ska medlemsstaterna se till att ett nationellt ackrediteringsorgan som har ackrediterat en viss teknisk tjänst hålls underrättad av typgodkännandemyndigheten om tillbudsrapporter och annan information som rör frågor under den tekniska tjänstens kontroll, om informationen är relevant för bedömningen av den tekniska tjänstens resultat.
Ändring 305
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – led a
a)  De ska låta sin godkännandemyndighet bevittna den tekniska tjänstens verksamhet under bedömningen av överensstämmelse.
a)  De ska låta sin godkännandemyndighet eller den gemensamma bedömningsgrupp som beskrivs i artikel 77.1 bevittna den tekniska tjänstens verksamhet under typgodkännandeprovningen.
Ändring 306
Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.2, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 34.2, 55.2, 55.3, 56.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 ska ges till kommissionen på obegränsad tid från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.2, 6.7a, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 33.1a, 34.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 ska ges till kommissionen på obegränsad tid från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
Ändring 307
Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 5.2, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 34.2, 55.2, 55.3, 56.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 5.2, 6.7a, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 33.1a, 34.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 308
Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 3a (ny)
3a.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
Ändring 309
Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 5
5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 5.2, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 34.2, 55.2, 55.3, 56.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 5.2, 6.7a, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 33.1a, 34.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 353
Förslag till förordning
Artikel 89 – rubriken
Sanktioner
Sanktioner och ansvar
Ändring 310
Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för ekonomiska aktörers och tekniska tjänsters åsidosättande av skyldigheter enligt denna förordning, särskilt artiklarna 11–19, 72–76, 84 och 85, och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för ekonomiska aktörers och tekniska tjänsters åsidosättande av skyldigheter enligt artiklarna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Sanktionerna ska särskilt stå i proportion till antalet icke-överensstämmande fordon som registreras på marknaden i den berörda medlemsstaten eller antalet icke-överensstämmande system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillhandahålls på marknaden i den berörda medlemsstaten.
Ändring 311
Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2 – led a
a)  Lämnande av falsk uppgift under godkännandeförfarandet eller förfaranden som leder till återkallelse.
a)  Lämnande av falsk uppgift under godkännandeförfarandet eller förfaranden som leder till korrigerande eller begränsande åtgärder som åläggs i enlighet med kapitel XI.
Ändring 312
Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2 – led b
b)  Förfalskning av provningsresultat för typgodkännande.
b)  Förfalskning av provningsresultat för typgodkännande eller marknadstillsyn, inbegripet beviljande av godkännande på grundval av oriktiga uppgifter.
Ändring 313
Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2 – led ca (nytt)
ca)   De tekniska tjänsternas otillräckliga förmåga att uppfylla de krav som ligger till grund för att de utsågs.
Ändring 354
Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2 – led cb (nytt)
cb)   Bristande överensstämmelse med typgodkännandekraven enligt denna förordning eller någon av de rättsakter som förtecknas i bilaga IV hos fordon, komponenter, system eller separata tekniska enheter, eller beviljande av typgodkännande på grundval av oriktiga uppgifter, ifall detta fastställts genom överensstämmelseprovningar, överensstämmelseinspektioner eller andra metoder.
Ändring 314
Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 3 – led b
b)  Tillhandahållande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på marknaden som omfattas av kraven på godkännande, utan något sådant godkännande eller med förfalskade handlingar eller märkningar i denna avsikt.
b)  Tillhandahållande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på marknaden som omfattas av kraven på godkännande, utan något sådant godkännande eller med förfalskade handlingar, intyg om överensstämmelse, obligatoriska skyltar eller godkännandemärken i denna avsikt.
Ändring 315
Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna ska varje år rapportera till kommissionen om de sanktioner de tillämpat.
5.  Medlemsstaterna ska till den nätbaserade databas som inrättats genom artikel 25 översända en underrättelse om de sanktioner som tillämpats. Dessa underrättelser ska överändas inom en månad efter det att sanktionen i fråga tillämpades.
Ändring 355
Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 5a (ny)
5a.   Om det fastställs att fordon, komponenter, system eller separata tekniska enheter inte överensstämmer med typgodkännandekraven enligt denna förordning eller någon av de rättsakter som förtecknas i bilaga IV bör de ekonomiska aktörerna ansvara för skada som de berörda fordonen orsakar ägarna på grund av bristande överensstämmelse eller till följd av återkallelse.
Ändring 316
Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1
Om kommissionens överensstämmelsekontroller enligt artikel 9.1 och 9.4 eller artikel 54.1 visar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer med kraven i denna förordning får kommissionen påföra den berörda ekonomiska aktören en straffavgift för överträdelse av denna förordning. Straffavgifterna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Straffavgifterna ska särskilt stå i proportion till antalet icke-överensstämmande fordon som registreras på unionsmarknaden eller antalet icke-överensstämmande system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillhandahålls på unionsmarknaden.
Om kommissionens överensstämmelsekontroller enligt artikel 9.1 och 9.4 eller artikel 54.1 eller marknadstillsynsmyndigheternas överensstämmelsekontroller enligt artikel 8.1 visar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer med kraven i denna förordning får kommissionen påföra den berörda ekonomiska aktören en straffavgift för överträdelse av denna förordning. Straffavgifterna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Straffavgifterna ska särskilt stå i proportion till antalet icke-överensstämmande fordon som registreras på unionsmarknaden eller antalet icke-överensstämmande system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillhandahålls på unionsmarknaden.
Ändring 317
Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 2
Straffavgifter som kommissionen påför får inte läggas till de sanktioner som medlemsstaterna tillämpas i enlighet med artikel 89 för samma överträdelse och får inte överstiga 30 000 euro per icke-överensstämmande fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet.
Straffavgifter som kommissionen påför får inte läggas till de sanktioner som medlemsstaterna tillämpar i enlighet med artikel 89 för samma överträdelse.
Straffavgifter som kommissionen påför får inte överstiga 30 000 EUR per icke-överensstämmande fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet.
Ändring 318
Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 1 - led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
(3a)   I artikel 5 ska följande stycken läggas till efter punkt 2 c:
”Tillverkare som ansöker om EU-typgodkännande för ett fordon som använder en grundstrategi för avgasrening, en hjälpstrategi för avgasrening eller en manipulationsanordning enligt definitionerna i denna förordning eller förordning (EU) 2016/646, ska till typgodkännandemyndigheten lämna all information, inklusive tekniska motiveringar, som typgodkännandemyndigheten rimligen kan begära som stöd för att fastställa huruvida en grundstrategi för avgasrening eller en hjälpstrategi för avgasrening utgör en manipulationsanordning och huruvida ett undantag från förbudet mot användning av manipulationsanordningar enligt denna artikel är tillämpligt.
Typgodkännandemyndigheten ska inte bevilja EU-typgodkännande förrän den har slutfört sin bedömning och har fastställt att fordonstypen inte är utrustad med en förbjuden manipulationsanordning i enlighet med denna artikel och förordning (EG) nr 692/2008.”
Ändring 345
Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 1 – led 6
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 11a – punkt 1 – led ba (nytt)
ba)   bränsleförbrukning och CO2-värden som fastställs vid verkliga körförhållanden görs tillgängliga för allmänheten.
Ändring 346
Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 715/2007
Artikel 14a (ny)
6a.   Följande artikel ska införas som artikel 14a:
”Artikel 14a
Översyn
Kommissionen ska se över de utsläppsgränsvärden som fastställs i bilaga I för att förbättra luftkvaliteten i unionen och uppnå EU:s gränser för luftkvalitet samt WHO:s rekommenderade nivåer, och ska på lämpligt sätt lägga fram förslag om nya teknikneutrala Euro 7-utsläppsgränsvärden som senast 2025 ska vara tillämpliga på alla M1- och N1-fordon som släpps ut på unionsmarknaden.”
Ändring 319
Förslag till förordning
Bilaga XII – punkt 1 – kolumn 2
Enheter
Enheter
1000
1500
0
0
1000
1500
0
1500
0
0
0
0
Ändring 320
Förslag till förordning
Bilaga XII – punkt 2 – kolumn 2
Enheter
Enheter
100
250
250
250
500 t.o.m. den 31 oktober 2016
500 t.o.m. den 31 oktober 2016
250 fr.o.m. den 1 november 2016
250 fr.o.m. den 1 november 2016
250
250
500
500
250
250
Ändring 321
Förslag till förordning
Bilaga XIII – Del I – tabellen

Kommissionens förslag

Punkt nr

Beskrivning

Prestandakrav

Provnings-förfarande

Märkningskrav

Förpacknings-krav

1

[...]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Ändring

Punkt nr

Beskrivning

Prestandakrav

Provnings-förfarande

Märkningskrav

Förpacknings-krav

1

Avgaskatalysatorer och deras substrat

NOx-utsläpp

Euronormer

Fordonstyp och fordons-version

 

2

Turboladdare

Koldioxid- och NOx-utsläpp

Euronormer

Fordonstyp och fordons-version

 

3

Andra system för kompression av bränsle/luftblandning än turboladdare

Koldioxid- och NOx-utsläpp

Euronormer

Fordonstyp och fordons-version

 

4

Dieselpartikelfilter

PM

Euronormer

Fordonstyp och fordons-version

 

Ändring 322
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – punkt 2 – inledningen
2.  Tillgång till OBD och reparation och underhåll av fordonet
2.  Tillgång till OBD och information om reparation och underhåll av fordonet
Ändring 323
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – punkt 2 – punkt 2.8
2.8.  Beträffande fordonskategorier som ingår i tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 595/2009 ska, vid tillämpningen av punkt 2.6.2 i de fall där tillverkarna använder diagnos- och provverktyg i enlighet med standarderna ISO 22900, Modular Vehicle Communication Interface (MVCI), och ISO 22901, Open Diagnostic Data Exchange (ODX), i sina franchisenät, ODX-filer göras tillgängliga för oberoende aktörer via tillverkarens webbplats.
2.8.  Vid tillämpningen av punkt 2.6.2 i de fall där tillverkarna använder diagnos- och provverktyg i enlighet med standarderna ISO 22900, Modular Vehicle Communication Interface (MVCI), och ISO 22901, Open Diagnostic Data Exchange (ODX), i sina franchisenät, ska ODX-filer göras tillgängliga för oberoende aktörer via tillverkarens webbplats.
Ändring 324
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – punkt 2 – punkt 2.8a (ny)
2.8a   I syfte att erhålla information om OBD, diagnostik och reparations- och underhållsinformation om fordonet ska fordonets direkta dataflöde hållas tillängligt via den seriella anslutning till standarduttaget som anges i punkt 6.5.1.4 i tillägg 1 till bilaga XI till Uneceföreskrifter nr 83 och avsnitt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49.
Ändring 325
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 3
Information om alla delar av fordonet, enligt identifiering genom fordonsidentifieringsnumret (VIN) och eventuella ytterligare kriterier, t.ex. hjulbas, motorstyrka, utförande eller tillbehör, och som monterats av tillverkaren och som kan ersättas av reservdelar som tillverkaren tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare och verkstäder eller tredje part genom en hänvisning till originaldelarnas nummer, ska finnas tillgänglig i en databas som ska vara lättåtkomlig för oberoende aktörer.
Information om alla delar av fordonet, enligt identifiering genom fordonsidentifieringsnumret (VIN) och eventuella ytterligare kriterier, t.ex. hjulbas, motorstyrka, utförande eller tillbehör, och som monterats av tillverkaren och som kan ersättas av reservdelar som tillverkaren tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare och verkstäder eller tredje part genom en hänvisning till originaldelarnas nummer, ska finnas tillgänglig, i ett maskinläsbart format och dataset som kan behandlas elektroniskt, i en databas som ska vara åtkomlig för oberoende aktörer.
Ändring 326
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – punkt 6 – punkt 6.3
6.3.  Forumet för tillgång till fordonsinformation, som nämns i artikel 70, ska fastställa parametrarna för uppfyllande av dessa krav i enlighet med teknikens ståndpunkt. De oberoende aktörerna ska godkännas och få auktorisation för detta syfte på grundval av handlingar som visar att de bedriver seriös verksamhet och inte har fällts för brott.
6.3.  Forumet för tillgång till fordonsinformation, som nämns i artikel 70, ska fastställa parametrarna för uppfyllande av dessa krav i enlighet med teknikens ståndpunkt. De oberoende aktörerna ska godkännas och få auktorisation för detta syfte på grundval av handlingar som visar att de bedriver seriös verksamhet och inte har fällts för något relevant brott.
Ändring 327
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – punkt 6 – punkt 6.4
6.4.  För fordon som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 595/2009 ska styrenheter programmeras om i enlighet med antingen ISO 22900-2 eller SAE J2534 eller TMC RP1210B med hjälp av icke immaterialrättsligt skyddad maskinvara. Även ethernet, seriekabel eller LAN-gränssnitt och alternativa medier som cd, dvd eller halvledarminne för infotainmentsystem (t.ex. navigationssystem eller telefoner) får användas, dock på villkor att det inte krävs någon immaterialrättsligt skyddad program- eller maskinvara för kommunikation (t.ex. drivrutiner eller insticksprogram). För att validera kompatibiliteten mellan en tillverkarspecifik applikation och gränssnittet för fordonskommunikation (vehicle communication interfaces – VCI), som överensstämmer med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210B, ska tillverkaren erbjuda antingen validering av gränssnitt som utvecklats oberoende, eller uppgifter och utlåning av särskild hårdvara som krävs för att en tillverkare av gränssnittet själv ska kunna göra en sådan validering. Villkoren i artikel 67.1 ska gälla för avgifter för sådan validering eller uppgifter och maskinvara.
6.4.  Omprogrammering av styrenheter ska ske i enlighet med antingen ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210 med hjälp av icke immaterialrättsligt skyddad maskinvara.
Om omprogrammering eller diagnostik sker enligt ISO 13400 DoIP ska detta överensstämma med kraven i de standarder som avses i första stycket.
Om fordonstillverkare använder extra, immaterialrättsligt skyddade kommunikationsprotokoll ska dessa protokollspecifikationer göras tillgängliga för oberoende aktörer.
För att validera kompatibiliteten mellan en tillverkarspecifik applikation och gränssnittet för fordonskommunikation (vehicle communication interfaces – VCI), som överensstämmer med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210, ska tillverkaren inom sex månader efter beviljandet av typgodkännandet erbjuda validering av gränssnitt som utvecklats oberoende och provningsförhållandena, inklusive uppgifter om kommunikationsprotokollens specifikationer och utlåning av särskild hårdvara som krävs för att en tillverkare av gränssnittet själv ska kunna göra en sådan validering. Villkoren i artikel 67.1 ska gälla för avgifter för sådan validering eller uppgifter och maskinvara.
Motsvarande överensstämmelse ska säkerställas antingen genom att bemyndiga CEN att utveckla lämpliga standarder för överensstämmelse eller genom att använda befintliga standarder, såsom SAE J2534-3.
Villkoren i artikel 67.1 ska gälla för avgifter för sådan validering eller uppgifter och maskinvara.
Ändring 328
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – punkt 6 – punkt 6.8a (ny)
6.8a   Om OBD-informationen och informationen om reparation och underhåll av fordon på en tillverkares webbplats inte innehåller särskild relevant information som möjliggör korrekt konstruktion och tillverkning av eftermonterade system för alternativa bränslen, ska varje berörd tillverkare av eftermonterade system för alternativa bränslen kunna få tillgång till information enligt avsnitten 1, 3, och 4 i det informationsdokument som anges i bilaga I genom att direkt vända sig till tillverkaren med en sådan begäran. Kontaktuppgifter för det syftet ska anges tydligt på tillverkarens webbplats, och informationen ska lämnas inom 30 dagar. Sådan information ska lämnas endast för eftermonterade system för alternativa bränslen som omfattas av Uneceföreskrifter nr 115 eller för eftermonterade komponenter för alternativa bränslen som ingår i system som omfattas av Uneceföreskrifter nr 115, och ska lämnas endast som svar på en begäran där det tydligt anges exakta specifikationer för den fordonsmodell som informationen krävs för och där det specifikt anges att informationen krävs för utveckling av eftermonterade system eller komponenter för alternativa bränslen som omfattas av Uneceföreskrifter nr 115.
Ändring 329
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – punkt 7a (ny)
7a.   Fordonstillverkare ska via en webbtjänst eller i ett nedladdningsbart format tillhandahålla ett elektroniskt dataset som består av alla fordonsidentifieringsnummer (eller en begärd undergrupp) och motsvarande individuella specifikationer och konfigurationsegenskaper som ursprungligen ingick i fordonet.
Ändring 330
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – punkt 7b (ny)
7b.   Bestämmelser om säkerhet för elektroniska system
7b.1   Varje fordon med en styrenhet för utsläppsbegränsning ska innehålla anordningar som förhindrar ändringar som inte är tillåtna av tillverkaren. Tillverkaren ska tillåta ändringar om dessa krävs för diagnos, underhåll, kontroll, ombyggnad eller reparation av fordonet. Alla omprogrammerbara datorkoder eller driftsparametrar ska vara motståndskraftiga mot manipulation och ge ett minst lika gott skydd som bestämmelserna i ISO 15031-7 av den 15 mars 2001 (SAE J2186 från oktober 1996). Alla löstagbara minneschip för kalibrering ska sitta i socklar, vara inneslutna i ett förslutet hölje eller skyddas av elektroniska algoritmer, och de ska inte kunna ändras utan användning av specialverktyg och tillämpning av särskilda förfaranden. Skydd av denna karaktär ska vara tillåtna endast för egenskaper som är direkt knutna till utsläppskalibrering eller förebyggande av fordonsstöld.
7b.2   Datorkodade motordriftsparametrar ska inte kunna ändras utan användning av specialverktyg och tillämpning av särskilda förfaranden (t.ex. datorkomponenter som är fastlödda eller sitter i socklar, eller förslutna (eller fastlödda) datorkapslar).
7b.3   För mekaniska bränsleinsprutningspumpar som monterats i en kompressionständningsmotor ska tillverkarna vidta lämpliga åtgärder för att skydda inställningen för maximal bränsletillförsel från manipulering då fordonet är i drift.
7b.4   Tillverkarna får hos typgodkännandemyndigheten ansöka om undantag från något av kraven i avsnitt 8 för fordon som sannolikt inte kommer att behöva skydd. De kriterier som typgodkännandemyndigheten ska bedöma när den överväger ett undantag ska bland annat omfatta aktuell tillgång till prestandahöjande chip, fordonets högprestandakapacitet och den sannolika försäljningsvolymen för fordonet.
7b.5   Tillverkare som använder datorkodsystem som kan programmeras (t.ex. Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM) ska försvåra otillåten omprogrammering. Tillverkarna ska inkludera förstärkta strategier för skydd mot manipulation samt skrivskyddsanordningar som kräver elektronisk tillgång till en dator belägen på annan plats som underhålls av tillverkaren, till vilken oberoende aktörer också ska ha tillgång med hjälp av det skydd som avsnitt 6.2 och punkt 6.4 erbjuder. Metoder som ger ett adekvat skydd mot manipulation ska godkännas av godkännandemyndigheten.
Ändring 331
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – tillägg 2 – punkt 3.1.1
3.1.1.  All ytterligare information om protokoll som krävs för att möjliggöra fullständig diagnos utöver standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49, inklusive all ytterligare information om maskinvaru- eller programvaruprotokoll, identifiering av parametrar, överföringsfunktioner, krav på funktionsuppehållande eller felvillkor.
3.1.1.  All ytterligare information om protokoll som krävs för att möjliggöra fullständig diagnos utöver standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49 och i punkt 6.5.1.4 i bilaga 11 till Uneceföreskrifter nr 83, inklusive all ytterligare information om maskinvaru- eller programvaruprotokoll, identifiering av parametrar, överföringsfunktioner, krav på funktionsuppehållande eller felvillkor.
Ändring 332
Förslag till förordning
Bilaga XVIII – tillägg 2 – punkt 3.1.2
3.1.2.  Upplysningar om erhållande och tolkning av alla felkoder som inte överensstämmer med standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49.
3.1.2.  Upplysningar om erhållande och tolkning av alla felkoder som inte överensstämmer med standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49 och i punkt 6.5.1.4 i bilaga 11 till Uneceföreskrifter nr 83.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0048/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy