Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 19 ta' Jannar 2017 - StrasburguVerżjoni finali
Indoneżja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Hosea Yeimo, Ismael Alua u l-Gvernatur ta' Jakarta
 Repubblika Ċentru-Afrikana
 Sitwazzjoni fil-Burundi
 I-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Kosovo: proċedura għall-applikazzjoni tiegħu ***I
 L-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni ***I
 Konklużjoni tal-Ftehim ta' kontinwazzjoni taċ-Ċentru Internazzjonali tax-Xjenza u t-Teknoloġija ***
 Oġġezzjoni għall-att delegat: L-identifikar ta’ pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi
 Il-loġistika fl-UE u t-trasport multimodali fil-kurituri l-ġodda tat-TEN-T
 Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali
 Nindirizzaw l-isfidi tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU)

Indoneżja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Hosea Yeimo, Ismael Alua u l-Gvernatur ta' Jakarta
PDF 266kWORD 51k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2017 dwar l-Indoneżja, b'mod partikolari l-każ ta' Hosea Yeimo u Ismael Alua u l-Gvernatur ta' Jakarta (2017/2506(RSP))
P8_TA(2017)0002RC-B8-0072/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Indoneżja, b'mod partikolari dik tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija Komprensiva u Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Indoneżja, min-naħa l-oħra, bl-eċċezzjoni ta' kwistjonijiet relatati mad-dħul mill-ġdid(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Indoneżja (FSK), li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2014,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-23 ta' Mejju 2015 mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) Federica Mogherini dwar is-sitwazzjoni fl-Indoneżja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-27 ta' Lulju 2016 mill-kelliem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) dwar l-eżekuzzjonjiet ippjanati fl-Indoneżja,

–  wara li kkunsidra s-Sitt Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indoneżja tat-28 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Bangkok dwar il-Promozzjoni ta' Sħubija Globali UE-ASEAN għal Għanijiet Strateġiċi Komuni tal-14 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li ġie rratifikat mill-Indoneżja fl-2006,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti tal-1987,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Indoneżja hija l-pajjiż bir-raba' l-akbar popolazzjoni fid-dinja, it-tielet l-akbar demokrazija, l-akbar pajjiż b'maġġoranza Musulmana, b'miljuni ta' aderenti ta' reliġjonijiet differenti, kif ukoll soċjetà diversa magħmula minn 255 miljun ċittadin ta' etniċitajiet, lingwi u kulturi differenti;

B.  billi l-Indoneżja hija sieħba importanti tal-UE; billi r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Indoneżja, li hija membru tal-G20, huma qawwija; billi l-UE u l-Indoneżja jikkondividu l-istess valuri f'dak li jirrigwarda d-drittijiet tal-bniedem, il-governanza u d-demokrazija;

C.  billi, fl-ewwel Djalogu Ministerjali Strateġiku (tat-8 ta' April 2016), il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Indoneżja u l-VP/RGħ ddikjaraw b'mod konġunt li ddeċidew li "jerfgħu r-relazzjoni bejn l-UE u l-Indoneżja għal livell ġdid ta' sħubija";

D.  billi, fid-19 ta' Diċembru 2016, Hosea Yeimo u Ismael Alua, żewġ attivisti politiċi minn Papua, ġew detenuti fuq akkużi ta' "ribelljoni" skont il-Kodiċi Kriminali tal-Indoneżja, wara li kienu ħadu sehem f'attivitajiet politiċi paċifiċi; billi Hosea Yeimo u Ismael Alua nħelsu fuq pleġġ fil-11 ta' Jannar 2017; billi l-proċedimenti legali fil-każ għadhom għaddejjin; billi, jekk jinsabu ħatja, jistgħu jingħataw sentenza ta' ħabs għal għomorhom;

E.  billi l-President Joko Widodo wiegħed il-bidla lin-nies ta' Papua, b'bidu bi "djalogu għal Papua aħjar", u impenja ruħu li jtemm l-użu ta' forza sproporzjonata u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-President żar Papua erba' darbiet mindu ġie elett fl-2014; billi reċentement ordna l-ħelsien ta' għadd kbir ta' detenuti minn Papua bħala ġest ta' paċifikazzjoni;

F.  billi l-Gvernatur ta' Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, magħruf aħjar bħala Ahok, għaddej minn proċess wara li xi gruppi reliġjużi akkużawh li insulta lill-Iżlam; billi minn Ottubru 2016 saru tliet dimostrazzjonijiet, organizzati minn koalizzjoni ta' gruppi Iżlamisti magħrufa bħala l-Moviment Nazzjonali għall-Ħarsien tal-Fatwa MUI (GNPF-MUI) u li tħaddan membri tal-Front Pembala Iżlam (FPI), bit-talba li Ahok jintbagħat il-ħabs;

G.  billi l-libertà tal-ħsieb, il-libertà tal-għaqda paċifika u tal-assoċjazzjoni, il-libertà tar-reliġjon, id-dritt tal-ħelsien minn arrest jew detenzjoni arbitrarja u d-dritt tal-ħelsien mit-tortura huma libertajiet u drittijiet fundamentali u inaljenabbli;

H.  billi l-Indoneżja ssuktat il-piena kapitali fl-2013, u wettqet l-eżekuzzjoni ta' għadd ta' priġunieri;

1.  Japprezza r-relazzjoni qawwija bejn l-UE u l-Indoneżja, u jtenni l-importanza ta' rabtiet politiċi, ekonomiċi u kulturali qawwija u fit-tul bejn iż-żewġ partijiet;

2.  Huwa mħasseb dwar iż-żieda fl-intolleranza fil-konfront tal-minoranzi etniċi, reliġjużi u sesswali fl-Indoneżja; jikkundanna bil-qawwa kull att ta' vjolenza, fastidju u intimidazzjoni kontra l-minoranzi, kif ukoll l-impunità għal atti ta' dan it-tip, u jikkundanna ż-żieda fl-abbuż tar-regolamenti eżistenti għal finijiet ta' diskriminazzjoni, prosekuzzjoni u detenzjoni ta' membri ta' minoranzi reliġjużi, ta' reliġjonijiet tradizzjonali, u ta' minoranzi etniċi u sesswali;

3.  Jilqa' l-ideat tal-Indoneżja dwar il-ġlieda kontra l-estremiżmu vjolenti, kif ukoll l-esperjenza tagħha f'dan ir-rigward, ibbażata fuq il-promozzjoni ta' soċjetà tolleranti u ta' djalogi bejn ir-reliġjonijiet; jieħu nota tal-isforzi tal-Indoneżja biex issostni d-demokrazija tagħha, tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem, u tfakkar "l-għaqda fid-diversità" tagħha; jisħaq fuq il-ħtieġa li tkun żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kollha, partikolarment dawk tal-minoranzi u tal-gruppi vulnerabbli, b'mod li jiżgura l-ħelsien mid-diskriminazzjoni fl-eżerċizzju tagħhom tal-libertajiet tar-reliġjon u tat-twemmin, tal-opinjoni, tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni u tal-għaqda paċifika;

4.  Jilqa' l-issuktar tad-Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indoneżja, stabbilit fl-2010; jilqa' l-kooperazzjoni mqarrba bejn l-UE u l-Indoneżja fuq firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet; jenfasizza li l-UE u l-Indoneżja qablu li jwettqu proġetti ta' kooperazzjoni konkreta f'firxa wiesgħa ta' oqsma, inkluż fl-aċċess għall-ġustizzja u fil-politika penali, fil-ġlieda kontra l-estremiżmu vjolenti, fid-drittijiet tal-migranti, fin-negozju u d-drittijiet tal-bniedem, u fid-drittijiet tal-persuni b'diżabilitajiet, kif ukoll tal-persuni li jappartjenu għal minoranzi u għal gruppi vulnerabbli;

5.  Ifakkar li t-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja hija prijorità tal-FSK bejn l-UE u l-Indoneżja;

6.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-istat tajjeb tar-relazzjonijiet bejn l-Indoneżja u l-pajjiżi ġirien tagħha u l-impenn attiv tagħha favur in-NU;

7.  Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Indoneżja biex jieħu l-miżuri kollha meħtieġa ħalli jiżgura li d-drittijiet ta' attivisti paċifiċi jkunu protetti, u biex jiżgura li jinħoloq ambjent favorevoli għat-twettiq tal-libertà tal-espressjoni u tal-libertà ta' dimostrazzjoni paċifika;

8.  Jilqa' l-ħelsien fuq pleġġ ta' Hosea Yeimo u Ismael Alua fil-11 ta' Jannar 2017; jieħu nota li l-proċedimenti legali fil-każ se jkomplu; jitlob li d-Delegazzjoni tal-UE għall-Indoneżja ssegwi dawn il-proċedimenti legali;

9.  Jitlob lill-awtoritajiet Indoneżjani jikkunsidraw li jwaqqgħu l-akkużi kontra Hosea Yeimo, Ismael Alua u priġunieri tal-kuxjenza oħra li sarulhom akkużi formali talli eżerċitaw b'mod paċifiku d-dritt tagħhom għal-libertà tal-espressjoni;

10.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Indoneżjani u lil dawk lokali f'Papua biex jimplimentaw miżuri immedjati u effikaċi sabiex jiżguraw is-sikurezza u s-sigurtà ta' attivisti politiċi paċifiċi li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom; jistieden lill-awtoritajiet jiżguraw li n-nies f'Papua jkunu jistgħu liberament jesprimu l-ideat u l-opinjonijiet tagħhom mingħajr biża' ta' kastig, rappreżalji jew intimidazzjoni;

11.  Jikkundanna bil-qawwa kull att ta' vjolenza jew terrur, u jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi;

12.  Jinnota bi tħassib il-kawża kontra Ahok fuq akkużi li wettaq atti blasfemi; jenfasizza li l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon huma protetti mil-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

13.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Indoneżja biex iħassru l-Artikoli 156 u 156(a) tal-Kodiċi Kriminali tal-pajjiż, ineħħu d-dispożizzjonijiet dwar l-atti blasfemi li hemm bħalissa fl-Abbozz ta' Liġi ta' Reviżjoni tal-Kodiċi Kriminali (RUU Revisi KUHP), il-Liġi dwar l-Informazzjoni u t-Tranżazzjonijiet Elettroniċi u l-liġijiet dwar ir-ribelljoni (b'mod partikolari l-Artikoli 106 u 110 tal-Kodiċi), u biex iġibu l-liġijiet kollha f'konformità mal-obbligi tal-Indoneżja skont il-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, speċifikament dwar il-libertà tal-espressjoni, tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon u tat-twemmin, tal-ugwaljanza quddiem il-liġi, tal-ħelsien mid-diskriminazzjoni, u tad-dritt tal-espressjoni u tal-għaqda pubblika; jinnota li persuni jistgħu jingħataw pieni ta' sa ħames snin ħabs għal "diffamazzjoni";

14.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Gvern Indoneżjan jipproteġi t-tradizzjoni Indoneżjana ta' tolleranza reliġjuża u pluraliżmu permezz tal-investigazzjoni, l-arrest u l-prosekuzzjoni ta' individwi jew gruppi li jiddiskriminaw jew iwettqu atti ta' vjolenza kontra l-komunitajiet reliġjużi;

15.  Huwa mħasseb dwar l-intensifikazzjoni tar-retorika kontra persuni LGBTI, li wasslet għal għadd kbir ta' theddidiet u ta' attakki vjolenti kontra persuni LGBTI, NGOs, attivisti u individwi; jistieden lill-gvern u lil-leġiżlaturi biex joqogħdu lura milli jirrestrinġu aktar id-drittijiet ta' persuni LGBTI, u biex jiżguraw li d-dritt tagħhom għal-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda jkun garantit;

16.  Jiddispjaċih għall-issuktar tal-piena tal-mewt; jappella lill-awtoritajiet biex jistabbilixxu moratorju fuq l-eżekuzzjonijiet kollha, bil-għan li l-piena kapitali tiġi abolita; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-każ taċ-ċittadin tal-UE Serge Atlaoui;

17.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Indoneżja, lis-Segretarju Ġenerali tal-ASEAN, lill-Kummissjoni Intergovernattiva tal-ASEAN dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU.

(1) Testi adottati, P7_TA(2014)0141.


Repubblika Ċentru-Afrikana
PDF 290kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2017 dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (2017/2507(RSP))
P8_TA(2017)0003RC-B8-0074/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Repubblika Ċentru-Afrikana (CAR), b'mod partikolari dik tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar l-Operazzjonijiet ta' Appoġġ għall-Paċi – l-involviment tal-UE man-NU u l-Unjoni Afrikana(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2301 (2016) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li ġġedded il-mandat tal-Missjoni Multidimensjonali Integrata tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Istabbilizzazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (MINUSCA) sal-15 ta' Novembru 2017, adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà fis-7747 laqgħa tiegħu fis-26 ta' Lulju 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapport tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-14 ta' Diċembru 2016 u d-dikjarazzjoni mill-kelliem għas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna tas-6 ta’ Jannar 2017 dwar l-attakki fuq il-MINUSCA,

–  wara li kkunsidra l-kopresidenza tal-Konferenza ta’ Brussell għar-Repubblika Ċentru-Afrikana fis-17 ta’ Novembru 2016 mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (VP/RGħ), Federica Mogherini, u l-President tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, Faustin-Archange Touadéra,

–  wara li kkunsidra t-tgħarrif tal-UE dwar ir-Repubblika Ċentru-Afrikana tal-21 ta' Ottubru 2016 mogħti mill-Eċċellenza Tagħha s-Sinjura Joanne Adamson, Deputat Kap tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għan-Nazzjonijiet Uniti, fid-Dipartiment tal-Operazzjonijiet għaż-Żamma tal-Paċi tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra r-rapport tat-22 ta’ Lulju 2016 mill-esperta indipendenti tan-NU maħtura mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem sabiex timmonitorja, tirrapporta u tagħti pariri dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, kif ukoll id-dikjarazzjoni tagħha tas-16 ta' Novembru 2016 qabel il-laqgħa tad-donaturi fi Brussell,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Repubblika Ċentru-Afrikana tad-9 ta’ Frar 2015, tal-20 ta’ Lulju 2015 u tal-14 ta’ Marzu 2016 u tad-19 ta’ April 2016 dwar l-organizzazzjoni paċifika tal-elezzjonijiet fir-Repubblika Ċentru-Afrikana,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-8 ta’ Lulju 2016 mill-President tal-Konfigurazzjoni tar-Repubblika Ċentru-Afrikana tal-Kummissjoni għall-Konsolidazzjoni tal-Paċi (PBC) waqt is-sessjoni ta' tgħarrif tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar ir-Repubblika Ċentru-Afrikana,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cotonou rivedut,

–  wara li kkunsidra l-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) tal-1998, ratifikat mir-Repubblika Ċentru-Afrikana fl-2001,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Fakultattiv dwar l-Involviment tat-Tfal fil-Kunflitti Armati mehmuż mal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li ġie ffirmat mir-Repubblika Ċentru-Afrikana,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Amnesty International tal-11 ta' Jannar 2017 intitolat "The long wait for justice: accountability in Central African Republic" ("L-istennija twila għall-ġustizzja: l-obbligu ta' rendikont fir-Repubblika Ċentru-Afrikana",

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, kif għadha ħierġa mill-kunflitt vjolenti bejn il-koalizzjoni tar-ribelli tas-Séléka u l-milizzji anti-Balaka, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana għamlet progress impressjonanti mill-2013 'il hawn, bl-appoġġ tal-komunità internazzjonali, biex tikseb ordni kostituzzjonali stabbilita mill-ġdid bl-organizzazzjoni paċifika u b’suċċess tal-elezzjonijiet u biex tikkompleta t-transizzjoni politika;

B.  billi, minkejja l-progress politiku, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana baqgħet maħkuma mill-instabilità u d-diżordni ċivili sporadiku, li ġew intensifikati bi ġlidiet vjolenti f'għadd ta’ postijiet li wasslu għal spostamenti multipli tal-popolazzjoni fil-punent, fit-tramuntana u fil-lvant tal-pajjiż; billi n-nuqqas tal-libertajiet ċivili, l-inugwaljanza bejn is-sessi, ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin u t-tensjonijiet interkomunali għadhom ukoll għajn ta' tħassib serju dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Ċentru-Afrikana;

C.  billi l-missjoni tan-NU għandha sa 10 750 membru tal-forzi taż-żamma tal-paċi fuq il-post fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iżda xi persuni ċivili jilmentaw li hija ma tagħmilx biżżejjed biex tipproteġihom kontra l-għexieren ta’ gruppi armati; billi r-rapport tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-14 ta’ Diċembru 2016 dwar il-qtil arbitrarju ikkwota l-vjolenza sesswali fir-Repubblika Ċentru-Afrikana;

D.  billi f’Diċembru 2016 il-missjoni tal-MINUSCA appoġġat djalogu ġdid bejn 11 mill-14-il grupp armat u l-gvern, bħala parti minn sforz kontinwu għad-diżarm tal-fazzjonijiet fir-Repubblika Ċentru-Afrikana; billi fl-4 ta' Jannar 2017, skont il-MINUSCA, il-membri tal-forzi taż-żamma tal-paċi tagħha li kienu fuq għassa kienu qed jerġgħu lura mill-belt ta’ Koui meta ġew attakkati minn madwar 50 aggressur daqs 60 km (37 mil) fil-punent ta’ Obo, u żewġ membri tal-forzi taż-żamma tal-paċi nqatlu minn ribelli mhux magħrufa, filwaqt li sar attakk simili wkoll fis-7 ta’ Jannar 2017 fil-majjistral ta' Bokayi, li fih inqatel membru tal-forzi taż-żamma tal-paċi;

E.  billi r-rikostruzzjoni tas-settur tal-ġustizzja għadha fil-bidu tagħha u l-kapaċità tal-pulizija għadha estremament limitata, u dan, flimkien man-nuqqas totali ta’ sistema ġudizzjarja li tiffunzjona, ifisser li ftit ittieħdet azzjoni biex jitwaqqfu jew jiġu indirizzat l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u biex l-awturi ta' dawn ir-reati jitressqu quddiem il-ġustizzja;

F.  billi, skont l-Amnesty International, in-nuqqas ta’ ġustizzja fir-Repubblika Ċentru-Afrikana huwa tant gravi li xi vittmi huma mġiegħla jgħixu l-ħajja tagħhom ta’ kuljum spalla ma' spalla mal-aggressuri tagħhom, peress li mijiet ħarbu f'evażjonijiet mill-ħabs fuq skala kbira waqt li ħafna minn dawk li huma akkużati bl-agħar delitti qatt ma ġew arrestati; billi minn 35 ħabs 8 biss qed jiffunzjonaw, u huma ftit biss il-qrati li joperaw barra mill-belt kapitali, Bangui;

G.  billi minn Awwissu 2016 'il hawn kien hemm żieda allarmanti fl-għadd ta’ każijiet ta’ abbuż tad-drittijiet tal-bniedem u ta' ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali mwettqa minn fazzjonijiet differenti tal-ex-Séléka, l-anti-Balaka u l-affiljati tagħhom li ġiet irreġistrata fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, u r-riżultati huma mill-inqas 100 każ ta' qtil, spostament furzat tal-popolazzjoni ċivili u l-qerda ta’ proprjetà; billi l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet irrappurtaw ġlied serju fir-Repubblika Ċentru-Afrikana lejn tmiem Novembru 2016 bejn żewġ gruppi tas-Séléka, li ħalla mill-inqas 14-il persuna ċivili mejta u 76 midruba;

H.  billi, skont Vladimir Monteiro, il-kelliem tal-MINUSCA f’Bangui, attakki bħal dawn ma jitwettqux biss fuq il-membri tal-forzi taż-żamma tal-paċi tan-NU, iżda jimmiraw ukoll għall-atturi umanitarji u għall-popolazzjoni ċivili;

I.  billi bejn t-28 u t-30 ta’ Novembru 2016 mietu mill-inqas 115-il ruħ bħala riżultat ta’ ġlidiet li faqqgħu bejn żewġ gruppi (it-tnejn li huma fazzjonijiet tas-Séléka – il-Front Popolari għar-Rinaxximent tar-Repubblika Ċentru-Afrikana (Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique, FPRC), u l-Unjoni għall-Paċi fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC)) fuq il-kontroll tat-toroq li jwasslu għall-minjieri tad-djamanti madwar Kalaga, belt li tinsab 45 km bogħod minn Bria, fejn iż-żewġ fazzjonijiet jiġbru "taxxi għall-użu tat-toroq", speċjalment fiż-żoni tal-minjieri u fuq ir-rotot ta’ migrazzjoni għar-rgħajja Peuhl (Fulani);

J.  billi f’Mejju 2016 il-Ħames Kumitat tan-NU adotta riżoluzzjoni trasversali dwar iż-żamma tal-paċi li laqgħet id-determinazzjoni tas-Segretarju Ġenerali li tiġi implimentata bis-sħiħ il-politika ta’ tolleranza żero, affermat mill-ġdid il-ħtieġa ta' koordinazzjoni msaħħa għall-appoġġ lill-vittmi, u espandiet il-politika tan-NU ta’ trasparenza fir-rigward ta' allegazzjonijiet ta’ sfruttament u abbuż sesswali (SAS);

K.  billi fis-17 ta’ Novembru 2016, il-VP/RGħ, Federica Mogherini, u l-President tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, Faustin-Archange Touadéra, immobilizzaw lill-komunità internazzjonali bil-għan li jiġġeneraw appoġġ politiku u impenji konkreti ħalli jappoġġjaw l-aġenda ambizzjuża tal-awtoritajiet tar-Repubblika Ċentru-Afrikana biex jiksbu l-paċi, is-sigurtà u r-rikonċiljazzjoni fil-pajjiż kollu, kif ukoll biex jippromwovu l-iżvilupp u l-irkupru ekonomiku;

L.  billi, skont in-NU, kważi nofs il-popolazzjoni tar-Repubblika Ċentru-Afrikana qed tiffaċċja nuqqas ta' sigurtà alimentari u teħtieġ għajnuna umanitarja; billi 40 % tat-tfal ta' taħt it-tliet snin huma nieqsa mill-ikel sustanzjuż b’mod kroniku u wieħed/waħda minn kull ħamest itfal imutu qabel jagħlqu l-ħames snin;

M.  billi huwa stmat li din is-sena 2,2 miljun ruħ se jkunu jeħtieġu għajnuna umanitarja, inklużi 1,1 miljun tifel u tifla; billi fi tmiem l-2016, huwa stmat li madwar 420 000 persuna ġew spostati internament u 453 000 oħra fittxew rifuġju fil-pajjiżi ġirien;

N.  billi f’dawn l-aħħar tliet snin l-Unjoni Ewropea kienet l-akbar donatur ta’ assistenza lir-Repubblika Ċentru-Afrikana, billi impenjat aktar minn EUR 500 miljun għal dan il-pajjiż; billi f’dak li għandu x’jaqsam ma’ għajnuna umanitarja, il-Kummissjoni weħidha pprovdiet EUR 124 miljun (minbarra EUR 30 miljun għar-rifuġjati Ċentru-Afrikani fil-pajjiżi ġirien) minn Diċembru 2013 'il hawn; billi fil-konferenza tad-donaturi fi Brussell fis-17 ta’ Novembru 2016, l-UE ħabbret EUR 409 miljun addizzjonali f’finanzjament biex tindirizza l-ħtiġijiet ta’ rikostruzzjoni, ta' konsolidazzjoni tal-paċi u umanitarji fir-Repubblika Ċentru-Afrikana;

O.  billi l-Lord’s Resistance Army (LRA) żiedet l-attività tagħha madwar ir-Repubblika Ċentru-Afrikana tal-Lvant, fejn qed tixtered lil hinn mill-minjieri, b’attakki li involvew s-sakkeġġ, id-deprivazzjoni arbitrarja tal-libertà, il-qerda u l-konfiska ta’ proprjetà li jolqtu lill-persuni ċivili, u l-ħtif ta’ persuni; billi skont dawk li qed isegwu l-kriżi tal-LRA, minn Jannar 2016 'il hawn, jingħad li 344 ruħ, inklużi aktar minn 60 tifel u tifla, ġew maħtufa mil-LRA, filwaqt li eluf ta' ċivili wkoll ġew spostati fiż-żoni fejn qed topera;

P.  billi, fil-15 ta’ Lulju 2014, l-UE stabbilixxiet l-ewwel Fond Fiduċjarju multidonatur tal-UE, imsejjaħ Bêkou u ddedikat lir-Repubblika Ċentru-Afrikana, ħaġa li tikkontribwixxi għall-istabbilizzazzjoni u r-rikostruzzjoni tal-pajjiż;

Q.  billi s-sitwazzjoni ġenerali tas-sigurtà tjiebet mill-2013 'l hawn, b'mod partikolari f'Bangui, iżda għadha fraġli, u matul dawn l-aħħar xhur reġa' żdied l-għadd ta' episodji fejn faqqgħet il-vjolenza; billi delitti bħall-qtil, it-tortura, il-vjolenza sesswali, is-serq, il-ħtif, il-qerda tal-proprjetà kif ukoll il-kummerċ u l-pussess illegali tal-armi għadhom qed jitwettqu fil-pajjiż kollu;

R.  billi minħabba restrizzjonijiet tal-finanzjament, il-Programm Dinji tal-Ikel ħabbar li kien se jeħtieġlu jagħmel tnaqqis addizzjonali fl-ammont ta' ikel li jista' jipprovdi, u li sa Frar 2017, id-distribuzzjoni tal-ikel jaf tiġi sospiża għalkollox;

S.  billi l-kummerċ u l-estrazzjoni illeċiti tad-djamanti u tal-injam qed ikebbsu l-kunflitt billi jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-gruppi armati;

T.  billi l-OIF (l-organizzazzjoni nazzjonali tal-Frankofonija ilha taħdem kontinwament mill-2003 biex issaħħaħ id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-paċi fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, u qed tkompli taħdem fil-kuntest attwali ta' rikostruzzjoni ta' wara l-kriżi; billi l-ħidma tal-OIF hija kruċjali fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-istituzzjonijiet Ċentru-Afrikani, billi tipprovdi appoġġ tekniku għall-implimentazzjoni tal-Qorti Kriminali Speċjali, tappoġġa l-istabbiliment ta' Kummissjoni Nazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, tappoġġa t-tisħiħ tal-qafas amministrattiv u legali għall-elezzjonijiet, tipprovdi appoġġ tekniku għall-implimentazzjoni tal-programmi tad-diżarm, id-demobilizzazzjoni u r-riintegrazzjoni u r-riforma tas-settur tas-sigurtà (DDR-SSR), u tipprovdi appoġġ tekniku għal-Qorti Kriminali Speċjali permezz tal-mobilizzazzjoni ta' maġistrati Frankofoni;

1.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi li saru mill-President Touadéra u l-gvern tiegħu favur il-promozzjoni tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, fl-isfond ta' għexieren ta' snin ta' sottożvilupp u fraġilità u diversi snin ta' kunflitt armat; jistieden lill-Gvern tar-Repubblika Ċentru-Afrikana biex ikompli jintensifika aktar dawn l-isforzi, b'mod partikolari rigward id-djalogu mal-gruppi armati, SSR u DDR, u l-istabbiliment mill-ġdid tas-sistemi ("ktajjen") ġudizzjarji u penali sabiex tiġi miġġielda l-impunità;

2.  Jikkundanna bil-qawwa t-telf tal-għajxien u tal-proprjetà u l-ksur u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali, li jinkludu l-qtil arbitrarju, il-vjolenza sesswali, it-trattament inuman u l-forom kollha ta' attakki, kif ukoll l-aggressjonijiet u l-provokazzjonijiet kontra l-popolazzjoni ċivili u l-forzi taż-żamma tal-paċi; ifakkar li tali attakki mmirati jaf jikkostitwixxu delitt tal-gwerra skont id-dritt umanitarju internazzjonali; jesprimi l-kondoljanzi sinċieri tiegħu lill-gvernijiet tal-Marokk u tal-Bangladesh, lill-familji tal-vittmi u lill-MINUSCA; jenfasizza li attakki mmirati kontra l-forzi taż-żamma tal-paċi huma inaċċettabbli u jmorru kontra kull norma internazzjonali;

3.  Iqis li l-organizzazzjoni paċifika tal-elezzjonijiet raggruppati fl-14 ta' Frar 2016 fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, fejn perċentwal sinifikanti ta' votanti ħarġu jivvutaw, kienet tabilħaqq suċċess għall-proċess tat-transizzjoni politika; ifaħħar lill-awtoritajiet għall-isforzi tagħhom, li saħħew il-kredibilità u t-trasparenza tal-elezzjonijiet; jilqa' l-impenn tal-MINUSCA u l-appoġġ mogħti mill-operazzjoni Sangaris, li kkontribwew b'mod sostanzjali biex ġiet żgurata l-kalma waqt il-proċess elettorali;

4.  Jappoġġja bis-sħiħ l-awtorità tas-Segretarju Ġenerali tan-NU li jimplimenta l-politika ta' trasparenza (tolleranza żero) tan-NU fir-rigward tal-allegazzjonijiet ta' sfruttament u abbuż sesswali, u jilqa' l-inizjattivi li implimenta s'issa fir-Repubblika Ċentru-Afrikana; jistieden lill-istati membri tan-NU jiżguraw li t-timijiet tal-Imġiba u tad-Dixxiplina u tas-Sorveljanza Interna tal-MINUSCA jirċievu r-riżorsi meħtieġa biex iwieġbu b'mod effettiv għall-każijiet ta' sfruttament u abbuż sesswali u delitti oħra;

5.  Jenfasizza l-importanza kruċjali tas-sigurtà; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' riformi biex il-forzi armati tar-Repubblika Ċentru-Afrikana jiġu ttrasformati f'armata professjonali, ikkontrollata b'mod demokratiku u etnikament rappreżentattiva; jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' April 2016 li jistabbilixxi Missjoni ta' Taħriġ Militari tal-PSDK tal-Unjoni Ewropea fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (EUTM RCA) biex tikkontribwixxi għar-riforma tas-settur tad-difiża tal-pajjiż; jistenna li din se tgħin biex il-Forzi Armati Ċentru-Afrikani (FACA) jiġu modernizzati u jittejbu l-effikaċja u l-inklussività tagħhom billi toffri konsulenza strateġika lill-Ministeru tad-Difiża tar-Repubblika Ċentru-Afrikana u lill-persunal ġenerali, kif ukoll edukazzjoni u taħriġ;

6.  Jistieden lill-Gvern tar-Repubblika Ċentru-Afrikana jibda investigazzjonijiet minnufih u imparzjali tal-allegazzjonijiet kollha ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju, jipproċessa kif xieraq lill-persuni responsabbli – il-kriminali u l-qattiela jridu jitressqu quddiem il-ġustizzja irrispettivament mill-grupp li jappartjenu għalih – u jipprovdi rimedju adegwat għall-vittmi tal-ksur; jappoġġa bil-qawwa l-istabbiliment rapidu ta' Qorti Kriminali Speċjali (li hu mistenni li se titlesta sa nofs l-2017), li jeħtieġ li tkun finanzjat b'mod sostenibbli sabiex ikun żgurat l-obbligu ta' rendikont u tintemm l-impunità mifruxa ħafna li teżisti bħalissa; jilqa' l-varar min-NU f'Diċembru 2016 tal-proċess ta' reklutaġġ ta' tmien imħallfin internazzjonali;

7.  Jiddeplora l-fatt li s-sistema ġudizzjarja tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, li kienet diġà dgħajfa qabel il-gwerra ċivili, iddgħajfet ħafna aktar minħabba l-ġlied kontinwu, li wassal għall-qerda ta' ħafna reġistri tal-qorti u għall-eżilju furzat ta' persunal ġudizzjarju; jistieden lill-Gvern tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, bl-appoġġ tal-komunità internazzjonali, jinvesti b'mod sinifikanti fis-sistema ġudizzjarja tiegħu, inkluża r-rikostruzzjoni tal-qrati , il-forza tal-pulizija u l-ħabsijiet tiegħu; ifakkar fl-istess ħin li hija biss l-aderenza mal-prinċipji ta' governanza demokratika u ekonomika tajba, wara approċċ kostruttiv lejn id-djalogu fl-ispirtu tal-Forum ta' Bangui, li tiggarantixxi suċċess;

8.  Jenfasizza b'mod partikolari l-importanza ta' koordinazzjoni mill-qrib mas-sħab involuti, b'mod partikolari l-awtoritajiet Ċentru-Afrikani, l-Unjoni Ewropea, il-Bank Dinji u n-NU, sabiex jiġu żgurati l-kooperazzjoni u l-komplementarjetà tajba fl-isforzi li qed isiru sabiex jerġa' jkun hemm l-istabilità fir-Repubblika Ċentru-Afrikana; iħeġġeġ li tittieħed azzjoni immedjata biex tiġi miġġielda l-impunità fir-rigward tad-delitti tal-gwerra u delitti oħra u biex jiġi megħjun il-bini mill-ġdid tas-sistema ġudizzjarja, peress li n-nuqqas ta' ġustizzja ikkontribwixxa għal żieda fil-ġlied vjolenti f'dawn l-aħħar xhur;

9.  Jiddeplora l-fatt li, minħabba n-nuqqas ta' fondi, il-Programm Dinji tal-Ikel tan-Nazzjonijiet Uniti (WFP) qed jissogra li fil-futur qrib ikollu jwaqqaf l-għajnuna li jagħti lil 150 000 persuna spostati minħabba l-vjolenza fir-Repubblika Ċentru-Afrikana mifnija bil-kriżi; jinnota li l-ikel li jitqassam mill-Programm Dinji tal-Ikel jirrappreżenta għajnuna vitali għal dawn il-persuni spostati, li tilfu kulma kellhom, u li s-sospensjoni tal-għajnuna se jkollha impatt drammatiku fuq ħajjithom; iħeġġeġ lid-donaturi, f'dan il-kuntest, biex jirrispettaw l-impenji magħmula lill-Programm Dinji tal-Ikel, u biex ma jippermettux li tkompli teħżien is-sitwazzjoni tal-forniment tal-għajnuna umanitarja;

10.  Jilqa' ż-żieda fl-impenn umanitarju tal-UE u tal-Istati Membri lir-Repubblika Ċentru-Afrikana fid-dawl tal-ħtiġijiet li qed jevolvu; jappella lid-donaturi internazzjonali kollha biex jappoġġaw il-finanzjament umanitarju tal-UE, inkluż il-Programm Dinji tal-Ikel, u biex jgħinu lil dawk milquta mill-kriżi fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, kemm lil dawk li jinsabu fil-pajjiż kif ukoll lil dawk rifuġjati fil-pajjiżi ġirien;

11.  Jistieden lir-Repubblika Ċentru-Afrikana tiżviluppa politiki nazzjonali u oqfsa leġislattivi li jipproteġu adegwatament id-drittijiet tal-bniedem tal-persuni spostati, inkluża l-libertà tal-moviment; jistedinha wkoll tadotta soluzzjonijiet dejjiema għall-persuni spostati u r-rifuġjati, inklużi r-ritorn volontarji, durabbli, sikur u dinjituż lejn djarhom, u integrazzjoni lokali jew risistemazzjoni;

12.  Jemmen li d-djalogu jibqa' l-uniku mod kif tista' tkun żgurata l-paċi dejjiema fir-reġjuni tar-Repubblika Ċentru-Afrikana milquta mill-konflitt, u jħeġġeġ lill-gvern iwieġeb b'mod konkret għat-tħassib tal-komunità internazzjonali fir-rigward tar-riżoluzzjoni tal-kriżi permezz tal-adozzjoni ta' approċċ proattiv biex tiġi stabbilita s-sigurtà għall-popolazzjoni lokali;

13.  Jistieden lill-Gvern tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, biex bl-appoġġ tas-sħab internazzjonali tiegħu, jimplimenta b'mod urġenti l-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u l-Konsolidazzjoni tal-Paċi tiegħu, b'mod partikolari permezz tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-forzi tas-sigurtà nazzjonali, permezz tad-diżarm, id-demobilizzazzjoni u r-riintegrazzjoni tal-gruppi armati, u permezz tal-ġlieda kontra l-impunità;

14.  Jistieden lill-awtoritajiet tar-Repubblika Ċentru-Afrikana jiżviluppaw strateġija b'appartenenza nazzjonali biex jindirizzaw b'mod determinat il-fenomeni tal-isfruttament illeċitu u n-netwerks ta' traffikar tar-riżorsi naturali;

15.  Jissuġġerixxi li n-NU toħloq unità fi ħdan il-MINUSCA biex tiġġieled lit-traffikar tad-djamanti, l-injam, id-deheb u l-avorju u l-kaċċa illegali militarizzata;

16.  Jistieden lill-kumpaniji internazzjonali tad-djamanti biex ma jkomplux ikebbsu l-kunflitt u l-abbużi kontra d-drittijiet tal-bniedem billi jixtru djamanti estratti u mibjugħa illeċitament mir-Repubblika Ċentru-Afrikana;

17.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Gvern u lill-awtoritajiet tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Afrikana, lill-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika Ċentrali, lill-Assemblea Parlamentari AKP-UE u lill-Istati Membri tal-UE.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0249.


Sitwazzjoni fil-Burundi
PDF 278kWORD 53k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2017 dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2017/2508(RSP))
P8_TA(2017)0004RC-B8-0075/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Burundi, b'mod partikolari l-aħħar żewġ riżoluzzjonijiet tiegħu, adottati fid-9 ta' Lulju 2015(1) u fis-17 ta' Diċembru 2015(2),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cotonou rivedut, b'mod partikolari l-Artikolu 96 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/394 tal-14 ta' Marzu 2016 dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta' konsultazzjoni mar-Repubblika tal-Burundi skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' sħubija bejn il-membri tal-gruppi tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2016 dwar il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE tad-9 ta' Diċembru 2015 dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Arusha għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Burundi tat-28 ta' Awissu 2000,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Burundi, b'mod partikolari l-Artikolu 96 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana tad-Demokrazija, l-Elezzjonijiet u l-Governanza,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-21 ta' Ottubru 2016 mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) f'isem l-Unjoni Ewropea dwar l-Afrika t'Isfel u l-Burundi u l-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1755 tal-1 ta' Ottubru 2015 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Burundi(5), kif ukoll it-tiġdid ta' tali miżuri tad-29 ta' Settembru 2016,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-4 ta' Novembru 2016 tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika tal-Burundi,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-20 ta' Settembru 2016 tal-Investigazzjoni Indipendenti tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Burundi (UNIIB) stabbilit f'konformità mar-riżoluzzjoni S-24/1 tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-17 ta' Ġunju 2016 tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Burundi,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti fit-30 ta' Settembru 2016 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Burundi,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-17 ta' Mejju 2016 tad-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli dwar il-missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni fil-Burundi li seħħet mis-7 sat-13 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-6 ta' Jannar 2017 mill-kelliem tas-SEAE dwar il-projbizzjoni ta' Ligue Iteka fil-Burundi,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Burundi ilu għaddej minn kriżi drammatika ta' natura politika, soċjali u ekonomika minn mindu l-president tiegħu, Pierre Nkurunziza, iddeċieda, bi ksur tal-Ftehim ta' Arusha u tal-kostituzzjoni tal-pajjiż, li jikkontesta għat-tielet mandat presidenzjali f'April 2015; billi l-President Nkurunziza reċentement għamel dikjarazzjonijiet li fihom ma eskludiex il-possibbiltà li jirrevedi l-Kostituzzjoni tal-Burundi bil-ħsieb li, eventwalment, din tippermettilu jikkontesta għar-raba' mandat mill-2020 'il quddiem;

B.  billi l-Burundi nnotifika lill-QKI illi rtira mill-Istatut ta' Ruma u mill-QKI fid-19 ta' Ottubru 2016 wara d-deċiżjoni tal-QKI li tagħti bidu għal investigazzjoni preliminari dwar il-vjolenza u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż;

C.  billi fil-15 ta' Novembru 2016 Ligue Iteka ppubblikat rapport imfassal flimkien mal-Federazzjoni Internazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem (FIDH) bit-titolu "Ir-repressjoni u d-dinamika ta' ġenoċidju fil-Burundi", wara investigazzjoni ta' sentejn fil-pajjiż, li pprovda aġġornament dwar ir-repressjoni u l-ksur massiv tad-drittijiet tal-bniedem min-naħa tal-gvern; billi, ftit ġimgħat wara, Ligue Iteka ppubblikat ukoll diversi rapporti investigattivi dwar l-aktar delitti serji mwettqa mill-forzi tal-gvern fil-Burundi: qtil, ħtif, għajbien furzat, tortura, stupru u detenzjonijiet fuq skala kbira; billi dawn id-delitti ssuktaw b'impunità assoluta; billi sa Ottubru 2016 ħames organizzazzjonijiet oħra li joperaw fil-qasam tal-drittijiet tal-bniedem kienu diġà ġew ipprojbiti: il-Forum pour le renforcement de la société civile (FORSC), il-Forum pour la conscience et le développement (FOCODE), l-Action chrétienne pour l'abolition de la torture (ACAT), l-Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH) u r-Réseau des citoyens probes (RCP);

D.  billi f'Novembru 2016 l-FIDH irrappurtat aktar minn 1 000 każ ta' mewt, 8 000 każ ta' persuni arrestati għal raġunijiet politiċi, minn 300 sa 800 każ ta' persuni neqsin, mijiet ta' każijiet ta' tortura, mijiet ta' nisa li sfaw vittmi tal-vjolenza sesswali, eluf ta' arresti arbitrarji, aktar minn 310 000 ruħ li spiċċaw rifuġjati f'pajjiżi ġirien u 61 000 każ ta' persuni spustjati internament; billi s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Burundi toħloq riskji għall-istabbiltà tar-reġjun kollu kemm hu;

E.  billi l-gvern kompla jżid ir-repressjoni kontra l-midja u l-gazzetti indipendenti, filwaqt li l-ġurnalisti qed iħabbtu wiċċhom ma' għajbien furzat, theddid u attakki fiżiċi, jew fastidju ġudizzjarju; billi l-istazzjonijiet tar-radju indipendenti kollha ġew sospiżi; billi Reporters sans frontières tikklassifika l-Burundi fil-156 post minn 180 fl-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa tagħha tal-2016;

F.  billi f'Marzu 2016 l-UE għalqet il-konsultazzjonijiet skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou u ssospendiet l-appoġġ finanzjarju dirett lill-amministrazzjoni Burundjana, wara li waslet għall-konklużjoni li l-impenji proposti mill-gvern rigward id-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt ma kinux sodisfaċenti;

G.  billi s-sistema ġudizzjarja fil-Burundi hija profondament korrotta u, minkejja li mijiet ta' nies sfaw maqtula u ttorturati minn mindu bdiet il-kriżi, ħafna minnhom min-naħa tal-pulizija u s-servizzi tal-intelligence, ftit li xejn tressqu quddiem il-ġustizzja;

H.  billi hemm biżgħat ta' "etniċizzazzjoni" tal-kriżi min-naħa tal-gvern, u billi t-tendenza li l-uffiċjali tal-Istat jużaw retorika li tifred qed issir komuni, kif semmew ukoll l-uffiċjali tan-NU;

I.  billi, skont ċerti rapporti, membri żgħażagħ tal-partit fil-gvern, l-Imbonerakure, qed jarrestaw lir-residenti, isawtuhom u jisirqulhom ġidhom, u qed jużaw ukoll l-istupru bħala arma; billi qed jiffokaw l-attakki tagħhom fuq il-membri tal-oppożizzjoni, speċjalment il-membri tal-Forzi Nazzjonali għall-Liberazzjoni (FNL); billi għexieren ta' membri tal-oppożizzjoni u ta' persuni meqjusa bħala avversarji sfaw maqtula, arrestati, imsawta u ttorturati f'dawn l-aħħar xhur;

J.  billi fid-29 ta' Settembru 2016, il-Kunsill ġedded il-miżuri restrittivi tal-UE kontra l-Burundi u estendiehom sal-31 ta' Ottubru 2017; billi dawn il-miżuri jikkonsistu fi projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar u ffriżar tal-assi fil-konfront ta' individwi partikolari li l-attivitajiet tagħhom tqiesu li qed idgħajfu d-demokrazija jew ifixklu l-ħidma favur soluzzjoni politika għall-kriżi fil-Burundi;

K.  billi l-isforzi ta' medjazzjoni għadhom għaddejjin, bl-appoġġ sħiħ tal-Unjoni Afrikana, il-Komunità tal-Afrika tal-Lvant, l-UE u n-NU, bil-għan li jippromwovu d-djalogu inter-Burundjan ħalli tinstab soluzzjoni kunsenswali u paċifika għall-kriżi fil-Burundi;

1.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-fatt li s-sitwazzjoni politika u tas-sigurtà fil-Burundi sejra għall-agħar; jikkundanna l-vjolenza li ilha sseħħ fil-Burundi sa mill-2015, li wasslet għall-mewt, it-tortura, il-vjolenza mmirata kontra n-nisa, inkluż l-istupru kollettiv, il-fastidju u l-priġunerija ta' eluf ta' persuni, iċ-ċaqliq furzat ta' mijiet ta' eluf ta' Burundjani, l-arresti arbitrarji u d-detenzjonijiet illegali, u l-vjolazzjonijiet tal-libertà tal-istampa u tal-espressjoni, kif ukoll l-impunità mifruxa għal tali atti; jappella biex issir inkjesta bir-reqqa u indipendenti rigward il-qtil u l-abbużi u biex il-persuni li wettqu dawn ir-reati jitressqu quddiem il-ġustizzja;

2.  Ifakkar lill-awtoritajiet tal-Burundi fl-obbligi tagħhom biex jiggarantixxu, jipproteġu u jippromwovu d-drittijiet fundamentali, inklużi d-drittijiet ċivili u politiċi taċ-ċittadini tiegħu bħalma huma l-libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' għaqda, kif previst fil-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli, u fi strumenti internazzjonali u reġjonali oħra tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar lill-Gvern tal-Burundi fl-obbligi internazzjonali tiegħu skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, b'mod partikolari rigward ir-rispett tal-libertajiet fundamentali u tal-istat tad-dritt u t-trattament tal-kawżi ġudizzjarji, partikolarment id-dritt għal proċess ġust u imparzjali;

3.  Jinsab imħasseb serjament dwar l-adozzjoni mill-Assemblea Nazzjonali fil-Burundi fit-23 u t-28 ta' Diċembru 2016 ta' żewġ abbozzi ta' liġijiet li jistabbilixxu kontrolli aktar stretti fuq l-azzjonijiet ta' NGOs nazzjonali u internazzjonali; jenfasizza li fit-3 ta' Jannar 2017 dawn il-liġijiet wasslu biex Ligue Iteka tiġi pprojbita milli topera fil-pajjiż; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Burundjani jerġgħu jikkunsidraw din id-deċiżjoni; jafferma mill-ġdid ir-rwol essenzjali tas-soċjetà ċivili u tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem f'soċjetà demokratika; jistieden lill-awtoritajiet lokali jippermettulhom joperaw b'mod ħieles u sikur;

4.  Jappella għall-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tal-priġunieri miżmuma l-ħabs minħabba t-twemmin tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jirduppjaw l-isforzi tagħhom fl-appoġġ u l-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet li jinsabu f'riskju fil-pajjiż;

5.  Jistieden lill-awtoritajiet Burundjani jiftħu l-midja mingħajr dewmien u jippermettu lill-mexxejja tal-oppożizzjoni fl-eżilju jirritornaw lejn il-pajjiż;

6.  Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Burundi biex jerġa' jibda jikkoopera mal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem u mal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u biex jagħti aċċess lill-persunal tal-OHCHR għall-postijiet ta' detenzjoni; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Burundi jirrispetta u jiggarantixxi d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali għal kulħadd, skont l-obbligi internazzjonali tiegħu;

7.  Jappoġġja bis-sħiħ il-prinċipji u l-valuri demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt bħala elementi essenzjali tal-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE u l-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim ta' Arusha; iħeġġeġ lill-partijiet kollha jistabbilixxu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja u t-trawwim tal-unità nazzjonali permezz ta' djalogu nazzjonali inklużiv u trasparenti, li jinkludi l-gvern, il-partiti tal-oppożizzjoni u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili bi qbil mal-Ftehim ta' Arusha u l-Kostituzzjoni tal-Burundi;

8.  Jinnota bi tħassib kbir li l-Burundi fformalizza l-irtirar tiegħu mill-Istatut ta' Ruma; ifakkar li l-QKI hija istituzzjoni ewlenija li tgħin liċ-ċittadini jiksbu ġustizzja meta jiġu kkonfrontati bl-aktar delitti serji, f'każijiet fejn dan ma jkunx possibbli fil-livell nazzjonali;

9.  Jistieden lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u lill-QKI biex jibdew malajr investigazzjoni sħiħa dwar l-allegat ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Burundi, inkluż il-periklu ta' ġenoċidju fi ħdan il-ġurisdizzjoni tiegħu, li twettaq matul il-kriżi reċenti fil-pajjiż;

10.  Jikkundanna l-adozzjoni ta' liġi ġdida dwar il-ħolqien ta' korp ta' volontiera nazzjonali li tillegalizza l-attivitajiet vjolenti tal-milizzja taż-żgħażagħ "Imbonerakure", li ġiet akkużata diversi drabi minn organizzazzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u min-NU b'abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem u li topera fi klima ta' impunità; jappella għad-diżarm immedjat tal-milizzja;

11.  Jappoġġja d-deċiżjoni tal-Kunsill, wara l-falliment tad-diskussjonijiet mibdija skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou, li tissospendi l-appoġġ finanzjarju dirett lill-amministrazzjoni Burundjana, inkluż l-appoġġ baġitarju, filwaqt li żżomm appoġġ finanzjarju sħiħ għall-popolazzjoni u għall-għajnuna umanitarja permezz ta' mezzi diretti;

12.  Jilqa' s-sanzjonijiet immirati adottati mill-UE fl-1 ta' Ottubru 2015, f'konformità mad-deċiżjoni meħuda mill-Unjoni Afrikana li timponi sanzjonijiet immirati, inklużi restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar u ffriżar tal-assi kontra Burundjani responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u kontra dawk li jfixklu l-isforzi biex tinkiseb soluzzjoni politika għall-kriżi; jistieden lill-UE testendi tali sanzjonijiet għall-persuni kollha li l-azzjonijiet tagħhom jirrappreżentaw theddida għall-paċi u l-istabbiltà fir-reġjun, filwaqt li jinċitaw il-mibegħda u jiksru l-Ftehim ta' Arusha;

13.  Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-kriżijiet politiċi jistgħu jwasslu għal kunflitt etniku; jikkundanna l-elenkar ta' persuni fl-amministrazzjoni u fl-armata Burundjana skont l-appartenenza etnika tagħhom; iħeġġeġ lill-partijiet kollha jirrispettaw il-Ftehim ta' Arusha;

14.  Jilqa' l-Kummissjoni ta' Inkjesta tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fil-Burundi, stabbilita f'Novembru 2016 biex tinvestiga l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-abbużi fil-Burundi minn April 2015 'il quddiem; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Burundi jikkooperaw bis-sħiħ mal-membri tal-Kummissjoni ta' Inkjesta;

15.  Jappoġġja r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU ta' Lulju 2016 li tawtorizza l-iskjerament ta' forza tal-pulizija tan-NU fil-Burundi bil-għan li tnaqqas il-vjolenza u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż; iħeġġeġ lill-Kunsill tal-Paċi u tas-Sigurtà tal-Unjoni Afrikana biex b'mod urġenti jibgħat delegazzjoni lejn Bujumbra ħalli tiltaqa' mal-President Nkurunziza u tagħmel pressjoni fuqu biex iwaqqaf l-abbużi mwettqa mill-forzi tas-sigurtà;

16.  Jistieden lill-Unjoni Afrikana, lin-NU u lill-UE jqisu serjament id-dimensjoni reġjonali u jevitaw kwalunkwe destabbilizzazzjoni ulterjuri tar-reġjun; iħeġġeġ lill-VP/RGħ tinvolvi ruħha mal-awtoritajiet tal-Burundi u mal-partijiet interessati rilevanti l-oħra kollha u tappoġġja, iġġedded u ssaħħaħ il-kredibbiltà tal-isforzi ta' medjazzjoni reġjonali mill-Komunità tal-Afrika tal-Lvant biex tinstab soluzzjoni dejjiema għall-kriżi li tirrispetta l-kostituzzjoni, il-Ftehim ta' Arusha u d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem permezz ta' djalogu miftuħ u inklużiv;

17.  Jinsab imħasseb serjament dwar il-fluss dejjem jikber ta' rifuġjati lejn il-pajjiżi ġirien u s-sitwazzjoni umanitarja allarmanti fil-Burundi; itenni l-appoġġ u s-solidarjetà tiegħu lejn l-organizzazzjonijiet umanitarji kollha li joperaw fuq il-post, kif ukoll mal-pajjiżi ospitanti ġirien; jistieden ukoll lill-UE żżid l-assistenza tagħha fir-reġjun;

18.  Jesprimi tħassib serju dwar id-dikjarazzjoni tal-President Nkurunziza tat-30 ta' Diċembru 2016 li għandu mnejn jerġa' jikkontesta għar-raba' mandat presidenzjali fl-2020;

19.  Jinsab partikolarment imħasseb dwar il-livelli drammatiċi ta' diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTI fil-Burundi, kif ukoll il-kriminalizzazzjoni tagħhom; jistieden, għalhekk, lill-Assemblea Nazzjonali u lill-Gvern tal-Burundi jħassru l-artikoli tal-kodiċi penali li jiddiskriminaw kontra l-persuni LGBTI;

20.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Gvern u lill-Parlament tal-Burundi, lill-Kunsill AKP-UE, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Komunità tal-Afrika tal-Lvant u lill-gvernijiet tal-istati membri tagħha, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Afrikana u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0275.
(2) Testi adottati, P8_TA(2015)0474.
(3) ĠU L 73, 18.3.2016, p. 90.
(4) Testi adottati, P8_TA(2016)0371.
(5) ĠU L 257, 2.10.2015, p. 1.


I-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Kosovo: proċedura għall-applikazzjoni tiegħu ***I
PDF 339kWORD 48k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2017 dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo(1) min-naħa l-oħra (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0460),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0327/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin,

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-12 ta' Diċembru 2016, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0361/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta’ Jannar 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo(2) min-naħa l-oħra

P8_TC1-COD(2016)0218


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2017/355.)

(1)* Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244(1999) u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.
(2)*Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244(1999) u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.


L-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni ***I
PDF 338kWORD 59k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Jannar 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn (COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))
P8_TA(2017)0006A8-0311/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0044),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0022/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-8 ta' Diċembru 2016, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0311/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta’ Jannar 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħra, jew minn regoli speċifiċi ta' importazzjoni tal-Unjoni oħrajn

P8_TC1-COD(2016)0029


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2017/354.)


Konklużjoni tal-Ftehim ta' kontinwazzjoni taċ-Ċentru Internazzjonali tax-Xjenza u t-Teknoloġija ***
PDF 246kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' kontinwazzjoni taċ-Ċentru Internazzjonali tax-Xjenza u t-Teknoloġija (08558/2016 – C8-0214/2016 – 2016/0120(NLE))
P8_TA(2017)0007A8-0363/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08558/2016),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' kontinwazzjoni taċ-Ċentru Internazzjonali tax-Xjenza u t-Teknoloġija (12681/2015),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 31(1) u 37 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikoli 180 u Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0214/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0363/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-partijiet tal-Ftehim.


Oġġezzjoni għall-att delegat: L-identifikar ta’ pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi
PDF 265kWORD 49k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2017 dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-24 ta' Novembru 2016 li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))
P8_TA(2017)0008B8-0001/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (C(2016)07495),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE(1), u b'mod partikolari l-Artikoli 9(2) u 64(5) tagħha,

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi(2), u b'mod partikolari l-Anness tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-ittra konġunta tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tad-19 ta' Settembru 2016 dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 kif ukoll ir-risposta rilevanti tal-Kummissarju Jourová tas-26 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra x-xogħol li twettaq u l-konklużjonijiet li ntlaħqu s’issa miż-żewġ Kumitati Speċjali tal-Parlament, il-Kumitat tad-Deċiżjonijiet fil-Qasam tat-Taxxa u Miżuri Oħra ta' Natura jew Effett Simili u l-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Ħasil tal-Flus, l-Evitar tat-Taxxa u l-Evażjoni tat-Taxxa,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-proposta tal-Kummissjoni COM(2016)0450, u b'mod partikolari l-paragrafu 3.8 ta' dik l-opinjoni dwar il-lista ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir,

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-Regolament Delegat, l-Anness tiegħu u r-Regolament Delegat emendatorju huma maħsuba biex jidentifikaw pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi f'dak li jirrigwarda l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CTF) li jirrappreżentaw theddida għas-sistema finanzjarja tal-UE u li għalihom jinħtieġu miżuri msaħħa ta' diliġenza dovuta tal-klijenti f'entitajiet tal-UE li għandhom obbligi skont id-Direttiva (UE) 2015/849 (id-Direttiva 4AMLD);

B.  billi l-aħħar Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi ilu fis-seħħ mit-23 ta' Settembru 2016;

C.  billi r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 sejjer jibqa' fis-seħħ anke jekk ir-Regolament Delegat emendatorju jiġi miċħud;

D.  billi l-lista ta' pajjiżi, inkluż wara l-emenda introdotta fir-Regolament Delegat emendatorju adottat mill-Kummissjoni fl-24 ta' Novembru 2016, taqbel mal-pajjiżi identifikati mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF) fit-28 Laqgħa Plenarja tagħha mid-19 sal-21 ta' Ottubru 2016;

E.  billi, kif hemm stipulat fil-Premessa 28 tad-Direttiva 4AMLD u ripetut fil-memorandum ta' spjegazzjoni (C(2016)4180) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675, il-valutazzjoni tal-Kummissjoni hija proċess awtonomu; billi l-Kummissjoni b'hekk hija libera li tmur lil hinn mill-istandards tal-FATF, jew billi żżomm pajjiż terz fil-lista tagħha anke jekk l-FATF tkun neħħietu minn dik tagħha, jew inkella billi tinkludi pajjiżi terzi addizzjonali dment li dan ikun bi qbil mal-kriterji speċifiċi stipulati fl-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 4AMLD;

F.  billi l-valutazzjoni tal-Kummissjoni hija proċess awtonomu li jrid isir b'mod komprensiv u imparzjali, u jivvaluta l-pajjiżi terzi kollha abbażi tal-istess kriterji definiti fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849;

G.  billi l-valutazzjoni tal-Kummissjoni trid tkun proċess kompletament indipendenti u mhux politiċizzat;

H.  billi l-Kummissjoni, fl-ittra tagħha tas-26 ta' Ottubru 2016, tistqarr li jeħtiġilha tidentifika pajjiżi b'riskju kbir esklussivament abbażi tar-raġunijiet elenkati fl-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 4AMLD, b'relazzjoni biss ma' nuqqasijiet rigward AML u CTF;

I.  billi l-evidenza miġbura miż-żewġ Kumitati Speċjali tal-Parlament, il-Kumitat tad-Deċiżjonijiet fil-Qasam tat-Taxxa u Miżuri Oħra ta' Natura jew Effett Simili u l-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Ħasil tal-Flus, l-Evitar tat-Taxxa u l-Evażjoni tat-Taxxa tindika li tabilħaqq jista' jkun hemm nuqqasijiet AML/CTF rigward bosta aspetti tal-Artikolu 9(2) f'xi pajjiżi li mhumiex inklużi fil-lista kurrenti ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir;

J.  billi, barra minn hekk, il-Parlament jemmen li l-lista ta' kriterji tal-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 4AMLD mhijiex eżawrjenti ("b'mod partikolari") u li reati presupposti għall-ħasil ta' flus, bħal reati tat-taxxa, huma koperti b'dawn il-kriterji u għandhom jitqiesu debitament fil-proċess awtonomu tal-Kummissjoni;

K.  billi l-Parlament jaqbel mal-punt li l-Kummissjoni għamlet fl-ittra tagħha tas-26 ta' Ottubru 2016 li l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus tabilħaqq mhux dejjem jikkoinċidu, iżda b'mod fundamentali ma jaqbilx dwar il-possibbiltà ta' distinzjoni assoluta bejn ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa li mhumiex kooperattivi u nuqqasijiet rigward AML u CTF, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda rekwiżiti dwar ir-rappurtar ta' tranżazzjonijiet suspetti;

L.  billi l-Parlament Ewropew jistenna li l-Kummissjoni twettaq il-valutazzjoni proprja tagħha u tevita li sserraħ unikament fuq sorsi ta' informazzjoni esterni;

1.  Joġġezzjona għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kumissjoni u jinnotifikaha li r-Regolament Delegat ma jistax jidħol fis-seħħ;

3.  Jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta att delegat ġdid li jikkunsidra l-kwistjonijiet esposti hawn fuq;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73.
(2) ĠU L 254, 20.9.2016, p. 1.


Il-loġistika fl-UE u t-trasport multimodali fil-kurituri l-ġodda tat-TEN-T
PDF 416kWORD 62k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2017 dwar il-loġistika fl-UE u t-trasport multimodali fil-kurituri l-ġodda tat-TEN-T (2015/2348(INI))
P8_TA(2017)0009A8-0384/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Settembru 2015 dwar l-Implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport tal-2011: it-teħid tal-kont u t-triq 'il quddiem lejn mobbiltà sostenibbli(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Diċembru 2015 dwar il-mobilità urbana sostenibbli(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa - il-qofol ghal mobbiltá sostenibbli(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1315/2013(5) u r-Regolament (UE) Nru 1316/2013(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 913/2010(7),

–  wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni bl-isem "Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti" (COM(2011)0144),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-aċċelerazzjoni tat-tranżizzjoni tal-Ewropa lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju" (COM(2016)0500),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Strateġija Ewropea għal mobbiltà b'emissjonijiet baxxi" (COM(2016)0501),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "It-tisħiħ tal-Investiment Ewropew għall-impjiegi u t-tkabbir: lejn it-tieni fażi tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u Pjan Ġdid ta' Investiment Estern għall-Ewropa' COM(2016)0581,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Frar 2016 bit-titolu "Strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass" (COM(2016)0049),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Rotterdam tal-20 ta' Ġunju 2016 dwar l-Implimentazzjoni tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)(8),

–  wara li kkunsidra d-dokumenti ta' analiżi mħejjija mill-Koordinaturi Ewropej dwar il-kurituri tat-TEN-T għall-Ġranet ta' Rotterdam 2016 dwar it-TEN-T(9),

–  wara li kkunsidra l-Pjanijiet ta' Ħidma tal-Kurituri, imfassla mill-Koordinaturi Ewropej tat-TEN-T,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 08/2016 tal-Qorti tal-Awdituri: It-trasport ferrovjarju tal-merkanzija fl-UE: għadu mhux fit-triq it-tajba(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0384/2016),

A.  billi trasport u loġistika effiċjenti u moderni huma essenzjali għall-funzjonament effettiv tas-suq intern tal-UE u huma importanti biex jiġu żgurati l-kompetittività, il-ħolqien ta' negozji u opportunitajiet ta' impjieg ġodda, il-protezzjoni tal-ambjent u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima billi jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju fit-trasport;

B.  billi t-tielet għan tal-White Paper tal-Kummissjoni dwar it-trasport jimmira li sal-2030 jitressaq 30 % tat-trasport tal-merkanzija fuq it-triq fuq aktar minn 300 km lejn modi aktar sostenibbli, bħat-trasport bil-ferrovija jew fuq l-ilma, u aktar minn 50 % sal-2050, u jirrikjedi wkoll l-iżvilupp ta' infrastruttura xierqa; billi l-politika Ewropea dwar it-Trasport u t-TEN-T jistgħu jagħtu kontribut importanti biex jintlaħqu l-miri klimatiċi tal-Unjoni u l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi tal-COP 21;

C.  filwaqt li politika ta' loġistika tal-UE li tħares 'il quddiem għandha tistinka biex tgħin is-settur tal-loġistika jżomm il-kompetittività globali u l-kontribut tiegħu għat-tkabbir tal-ekonomija tal-UE fid-dawl tat-tendenzi ekonomiċi, soċjali u teknoloġiċi u r-rabtiet kummerċjali madwar id-dinja;

D.  billi l-politika dwar it-TEN-T għandha l-għan li tippermetti trasport effiċjenti, intelliġenti u sostenibbli, u billi loġistika orjentata lejn il-futur u soluzzjonijiet tat-trasport multimodali jitolbu b'mod partikolari għall-kooperazzjoni transettorjali;

E.  billi rabtiet ta' trasport multimodali bejn portijiet, ajruporti, pjattaformi multimodali u l-kurituri tat-TEN-T ewlenin u taqsimiet oħra għandhom jingħataw prijorità biex imexxu 'l quddiem l-ekonomija tal-UE u l-ħolqien tal-impjiegi;

F.  billi tal-kurituri tat-TEN-T ewlenin jistimulaw sinerġiji permezz ta' enfasi msaħħa fuq terminals u nodi urbani kif ukoll permezz tal-integrazzjoni ta' sistemi ta' trasport li jużaw fjuwils nodfa u intelliġenti, u billi l-funzjoni ta' aċċess tal-komplementarjetà tan-netwerk komprensiv hija wkoll vitali;

G.  billi għad hemm differenzi konsiderevoli bejn l-Istati Membri fil-livelli ta' effiċjenza u effettività tat-trasport, peress li dawn jirriflettu s-saħħa ekonomika tagħhom, ir-rwol tal-industrija fil-pajjiżi, u l-kundizzjonijiet ġeografiċi, il-kwalità tal-infrastruttura u d-densità tal-popolazzjoni tagħhom;

H.  billi d-droni tat-trasport jippreżentaw possibilitajiet ġodda għat-trasport tal-merkanzija fil-katina loġistika, iżda billi, sabiex jilħqu l-potenzjal tagħhom, jenħtieġu bażi legali armonizzata u koordinazzjoni bla xkiel ma' mezzi tradizzjonali ta' trasport biex tiġi garantita l-kompetittività Ewropea fil-futur;

I.  billi l-livell attwali ta' implimentazzjoni tal-kurituri ta' prijorità miftiehma fin-netwerk Ewropew tat-trasport jistgħu jkunu ta' benefiċċju konsiderevoli għall-ekonomiji tal-pajjiżi li ġew affettwati ħafna mill-kriżi ekonomika;

J.  billi fit-trasport tal-merkanzija ġew identifikati problemi konnessi ma' vultaġġi differenti fil-konnessjonijiet transfruntiera;

K.  billi r-Regolament tat-trasport attwalment huwa marbut mal-mod ta' trasport u jaqa' taħt il-kompetenza ta' diversi korpi internazzjonali (pereżempju l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) u l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO));

Loġistika tal-UE u l-ħtieġa ta' miżuri addizzjonali fil-programm TEN-T

1.  Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat il-moviment liberu ta' persuni, oġġetti u servizzi, inkluż permezz ta' sistema tat-trasport effiċjenti u sostenibbli tal-merkanzija, għall-iżvilupp tas-suq intern, il-prosperità u l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE;

2.  Iqis li sistema uniformi tal-UE għall-infrastruttura tista' twassal il-benefiċċji tagħha għas-settur tal-loġistika, u b'hekk anki għall-iżvilupp reġjonali u t-tkabbir, unikament jekk tiġi implimentata u tkun konsistenti mal-leġiżlazzjoni tal-UE u mal-politika tat-TEN-T diġà adottati; iħeġġeġ lill-Istati Membri jittrasponu l-leġiżlazzjoni b'mod korrett fil-liġi nazzjonali mingħajr ma jxekklu l-iskambju ħieles tal-merkanzija; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex japplikaw u jirrispettaw il-leġiżlazzjoni Ewropea u biex iżommu lura milli jintroduċu ostakli ġodda; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttella' quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja l-Istati Membri li jdewmu jew ibiddlu l-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE, u biex issaħħaħ l-azzjoni tal-atturi relevanti l-oħra kollha sabiex jiġi evitat tali dewmien jew tibdil;

3.  Huwa mħasseb dwar l-impatt negattiv fuq is-settur tal-loġistika, u b'hekk ukoll fuq l-iżvilupp reġjonali u t-tkabbir ekonomiku, tal-għeluq ta' fruntieri interni fil-qasam umanitarju u l-kriżi tal-migranti u t-theddida terroristika fl-Unjoni Ewropea; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jipprevjenu danni kollaterali fuq il-flussi tal-merkanzija kemm jista' jkun meta jipproponu miżuri ta' dan it-tip; jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni dixxiplinarja kontra l-Istati Membri li jimpedixxu l-moviment ħieles billi deliberatament jipprevjenu l-flussi tal-merkanzija;

4.  Jenfasizza li l-loġistika għandha rwol ewlieni, mhux rikonoxxut biżżejjed, sabiex jiġu żgurati operazzjonijiet effiċjenti u sostenibbli tat-trasport tal-merkanzija fl-UE; jenfasizza l-bżonn li titfassal strateġija mġedda tal-UE għal-loġistika tat-trasport tal-merkanzija,

   filwaqt li jittieħed kont tal-politika tal-infrastruttura l-ġdida tat-TEN-T,
   bl-għan li jitnaqqsu ulterjorment l-ostakoli regolatorji, operazzjonali u tekniċi,
   iddisinjata biex ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi, u
   immirata lejn l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet innovattivi li se jsaħħu l-prestazzjoni tas-settur u jħaffu l-bidla lejn sistema ta' trasport sigura u b'livell baxx ta' karbonju,
   bl-għan li jiżdiedu l-konnettività u l-iżvilupp tal-infrastruttura f'żoni fejn huma nieqsa;
   tippromwovi u tappoġġja l-industrija tal-provvista ferrovjarja Ewropea kif ukoll tagħti spinta lil politika Ewropea ta' riindustrijalizzazzjoni ferrovjarja, bil-perspettiva vantaġġjuża li l-loġistika tal-UE ssir aktar sostenibbli u li tinkiseb pożizzjoni ta' kompetizzjoni mtejba għall-prodotti ferrovjarji fis-suq globali,
   filwaqt li jitqiesu mill-bidu d-drones bħala mezz ta' trasport futur,
   li tippromwovi l-iżvilupp kontinwu ta' riċerka akkademika u edukazzjoni fil-qasam tat-trasport u l-loġistika, u
   li tippreżenta studju xjentifiku indipendenti li jagħti dettalji dwar sa liema punt il-merkanzija bit-triq tista' tiġi trasferita lejn it-trasport ferrovjarju u l-passaġġi navigabbli tal-ilma interni sal-2030 u sal-2050, l-ispejjeż assoċjati ma' dan, u l-punt sa liema danni ambjentali bħat-tniġġis mill-istorbju u tal-arja jistgħu jiġu evitati,

5.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni tan-netwerk tat-TEN-T, b'enfasi partikolari fuq konnessjonjiet transfruntiera u fi ħdan il-perjodi ta' żmien stipulati u kkompletati sal-2030, se tnaqqas il-konġestjoni, ittejjeb l-interoperabilità bejn il-modi differenti ta' trasport u tikkontribwixxi biex tipprovdi l-integrazzjoni multimodali tat-trasport tal-merkanzija fl-UE; ifakkar li l-ippjanar nazzjonali tan-netwerk komprensiv, bi qbil man-netwerk ewlieni, jeħtieġ li jiġi attwat sabiex jiġi integrat ma' infrastrutturi nazzjonali, reġjonali u lokali, integrazzjoni li għandha titlesta sa mhux aktar tard mill-2050;

6.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-enfasi msaħħa, fi ħdan l-approċċ tal-kurituri tan-netwerk ewlieni, li tittejjeb il-kwalità tan-nodi tat-trasport u l-konnessjonijiet tal-aħħar mil tagħhom, biex jiġu identifikati u megħluba l-ostakoli għall-interoperabilità, biex jittejbu u jiġu innovati s-soluzzjonijiet tal-ICT u biex timtela' kwalunkwe lakuna oħra (fiżika, teknika jew organizzattiva) li tista' xxekkel servizzi tal-loġistika tal-merkanzija mingħajr xkiel;

7.  Ifakkar, f'dan il-kuntest, l-importanza ta' nodi urbani – fejn parti kbira tal-mezzi tat-trasport (portijiet, loġistika tal-ajruporti, hubs, terminals, eċċ.) jinsabu u fejn it-trasbord u d-distribuzzjoni tal-aħħar mil – peress li huma essenzjali għall-katini loġistiċi kollha, u jeħtieġu iktar attenzjoni biex tiġi żgurata loġistika tal-ibliet mingħajr xkiel; jenfasizza l-importanza ta' investimenti f'dawn in-nodi urbani, kif ukoll tal-promozzjoni ta' konnessjonijiet ferrovjarji ma' impjanti industrijali u interkonnettività mtejba tal-ferroviji mal-portijiet marittimi, portijiet interni u l-hubs interni; jitlob lill-Kummissjoni tagħti prijorità lil dawn l-investimenti fir-reviżjoni tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) tal-2017;

8.  Jinnota li n-nuqqas ta' armonizzazzjoni effiċjenti u ta' implimentazzjoni fil-ħin min-naħa tal-Istati Membri, u ta' kooperazzjoni politika ġusta bejn l-Istati Membri ġirien, jista' jxekkel proġetti transfruntiera; jilqa' l-interess dejjem jikber tal-istituzzjonijiet tal-UE li jappoġġjaw l-infrastruttura transfruntiera u t-tagħmir, b'mod partikolari l-konnessjonijiet reġjonali transfruntiera tal-ferrovija ta' importanza sinifikanti u l-valur miżjud tal-UE; jenfasizza li n-nuqqas ta' konnessjonijiet fl-infrastruttura ferrovjarja f'reġjuni transfruntiera għandhom jiġu indirizzati sabiex jippermettu trasport ferrovjarju effiċjenti u ta' suċċess; jistieden lill-Kummissjoni, il-Koordinaturi Ewropej u l-partijiet interessati l-oħra involuti biex jagħtu l-istess importanza lil proġetti fuq skala żgħira u lil proġetti akbar tat-TEN-T u lil benefiċċji fuq perjodu qasir, medju u fit-tul li jistgħu jiġu ġġenerati permezz ta' proġetti bħal dawn; jinkoraġġixxi lill-atturi biex jagħtu spinta lir-rebħiet fuq perjodu ta' żmien qasir; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiffaċilita u tiżgura l-inklużjoni tagħhom fil-finanzjament tas-CEF;

9.  Iqis li, filwaqt li n-netwerk komprensiv huwa prinċipalment ir-responsabilità tal-Istati Membri, sabiex ma tiġix eskluża l-konnettività ta' ċerti reġjuni tal-UE, iż-żewġ saffi tat-TEN-T huma kruċjali għal-loġistika tal-UE, billi tiġi pprovduta l-kapillarità lin-netwerk ewlieni, u titwettaq id-distribuzzjoni tal-aħħar mil; huwa tal-fehma li n-netwerks reġjonali m'għandhomx jitħallew barra l-perspettiva Ewropea, inkluż f'termini ta' miżuri ta' finanzjament u miżuri regolatorji, b'mod partikolari dawk il-miżuri li huma marbuta mal-aċċess għan-netwerk tal-ferroviji, l-allokazzjoni tas-slots u t-tariffi; jenfasizza li nuqqas ta' konnessjonijiet fl-infrastruttura ferrovjarja f'reġjuni transfruntiera għandhom jiġu indirizzati sabiex ikun jista' jsir trasport ferrovjarju transfruntier effiċjenti u ta' suċċess;

10.  Jindika r-rwol prinċipali tal-multimodalità fil-loġistika tal-merkanzija, u jitlob għalhekk għal involviment akbar ta' pjattaformi multimodali fl-ippjanar tal-Istati Membri u fl-iżvilupp ulterjuri ta' rotot;

11.  Jinnota li d-distribuzzjoni ta' numru kbir ta' nodi u traffiku tal-merkanzija fin-netwerk TEN-T issegwi żoni b'densità għolja ta' popolazzjoni u netwerks densi, inklużi żoni transfruntiera li jaqsmu bejniethom il-volum tat-traffiku tal-passiġġieri; iqis li hija meħtieġa l-ottimizzazzjoni tal-mod kif l-infrastruttura tal-merkanzija għandha tkun iffurmata fit-TEN-T, b'mod partikolari f'żoni ta' konġestjoni kbira, fi sforz biex jiġu inklużi strateġiji loġistiċi urbani innovattivi; jistieden lill-Kummissjoni biex, f'koordinazzjoni mal-Koordinaturi Ewropej, tevalwa l-progress fl-implimentazzjoni tal-proġetti u biex tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħtu r-riżultati; jistieden barra minn hekk lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid il-metodoloġija u l-kriterji biex jiġi stabbilit netwerk tal-merkanzija u biex jiġi żgurat, b'mod partikolari, li l-investimenti jsiru f'rotot alternattivi għat-trasport tal-merkanzija b'nodi, terminals, ajruporti u portijiet b'inqas konġestjoni, b'kont meħud ukoll tal-protezzjoni ambjentali u t-tnaqqis tal-istorbju;

12.  Jiddispjaċih li l-pjanijiet ta' infrastruttura nazzjonali tal-Istati Membri huma spiss wisq deċiżi mingħajr referenza għall-objettivi tat-TEN-T; iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina r-raġunijiet għal dan in-nuqqas ta' kooperazzjoni u biex iżżid il-koordinazzjoni bejn iż-żewġ livelli ta' ppjanar, u jissuġġerixxi ż-żieda mas-Semestru Ewropew ta' kapitolu dwar is-superviżjoni tal-koerenza u l-effikaċja ċari tiegħu, b'miżuri korrettivi xierqa; jistieden lill-Kummissjoni tipprijoritizza l-proġetti tal-Istati Membri li huma skont it-TEN-T u tikkonċentra l-isforzi fuq dawk b'valur miżjud Ewropew akbar, u timmonitorja proġetti tat-trasport transfruntier; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiddeċiedu dwar il-pjanijiet ta' infrastruttura nazzjonali tagħhom skont l-objettivi tat-TEN-T;

13.  Jinnota li l-Istati Membri li qed jesperjenzaw diffikultajiet ekonomiċi u baġitarji mhumiex kapaċi jikkofinanzjaw proġetti tat-trasport tal-merkanzija bħala riżultat ta' interpretazzjoni stretta tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST); huwa favur l-użu ottimali ta' skemi ta' finanzjament pubbliku u privat, anke fid-dawl ta' taħlita tas-CEF 2020 mal-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi u strumenti finanzjarji oħra; huwa tal-fehma li l-proġetti mwettqa fil-qafas tas-CEF m'għandhomx jiġu kkunsidrati fil-kalkoli tad-dejn pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni tipproduċi studju dwar jekk miżura bħal din hijiex mezz xieraq biex jizdiedu l-investimenti f'infrastruttura tat-trasport tal-merkanzija;

14.  Iqis li sistema effiċjenti tal-loġistika tal-UE teħtieġ aktar koordinazzjoni lil hinn minn konnettività fiżika u netwerk operazzjonali tat-TEN-T; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel il-loġistika parti integrali mill-kurituri tan-netwerk ewlieni, biex iżżid il-koordinazzjoni tagħha ma' awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u, f'dan il-kuntest, biex tiffoka wkoll fuq l-interkonnettività bejn il-kurituri diversi u n-netwerks tat-trasport tal-merkanzija reġjonali u urbani; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isfera ta' azzjoni tal-koordinaturi Ewropej tat-TEN-T biex iħarsu lil hinn mill-iskop ġeografiku tal-kurituri taħt ir-responsabilità rispettiva tagħhom, u jkopru kwistjonijiet dwar il-politika orizzontali bħall-multimodalità u l-loġistika effikaċi tat-trasport tal-merkanzija; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa din il-ħidma dwar il-loġistika u l-multimodalità fil-kurituri kull sentejn;

15.  Jikkunsidra li manutenzjoni fqira tan-netwerk tista' taffettwa s-sostenibilità u l-prestazzjoni tal-infrastrutturi TEN-T; jenfasizza li l-infrastruttura tat-trasport teħtieġ mhux biss li tiġi rinnovata u modernizzata, iżda wkoll li ssirilha manutenzjoni fuq bażi regolari; jinnota bi tħassib li n-nuqqas persistenti ta' attenzjoni mill-maniġers tal-infrastruttura u l-Istati Membri għall-manutenzjoni qed inaqqas il-kompetittività tal-linji (restrizzjonijiet tal-veloċità, affidabilità, sigurtà), b'mod partikolari fil-każ tal-ferrovija, u dan xi drabi wassal għal għeluq ta' linji; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, flimkien mal-BEI, jistudjaw skemi ta' finanzjament ġodda biex jiffaċilitaw investimenti fil-manutenzjoni tan-netwerk;

16.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta b'mod regolari lill-Parlament dwar il-konklużjonijiet u l-miżuri meħuda fi ħdan il-Forum tat-Trasport u l-Loġistika Diġitali sabiex tkompli tiġi appoġġjata d-diġitalizzazzjoni tat-trasport tal-merkanzija u l-loġistika; jitlob li dan il-Forum jitkompla sakemm dan jibqa' utli;

17.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ggarantit li l-infrastruttura ppjanata tissodisfa l-ħtiġijiet effettivi għal loġistika sostenibbli u li din ma tkunx piż insostenibbli fuq l-ambjent; Jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-protezzjoni tal-bijodiversità u l-kisba tal-objettivi ta' konservazzjoni tal-UE, jeħtieġ li jiġu integrati ħafna aħjar fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tat-TEN-T;

Simplifikazzjoni mtejba u qafas ġdid għad-diġitalizzazzjoni 

18.  Jenfasizza l-urġenza ta' simplifikazzjoni akbar ta' dokumenti u ta' proċeduri amministrattivi u doganali għall-mezzi kollha tat-trasport u bejn l-istadji differenti fil-ktajjen tal-loġistika; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, taħt il-programmi ta' "regolamentazzjoni aħjar", janalizzaw il-leġiżlazzjoni tal-UE inutli marbuta mat-trasport u l-mobilità, biex jissorveljaw ir-regoli nazzjonali, reġjonali u lokali li jistgħu jkunu f'kontradizzjoni mad-dritt tal-UE u, fejn każijiet bħal dawn jinstabu, jarmonizzaw dawn ir-regoli mal-leġiżlazzjoni tal-UE malajr kemm jista' jkun; jitlob li jitħejja rapport ta' progress annwali mill-Kummissjoni dwar dan is-settur;

19.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, sal-aħħar tal-2017, tipproponi qafas diġitali għall-iskambju elettroniku ta' informazzjoni u l-ġestjoni tat-trasport fit-trasport multimodali (merkanzija elettronika) bl-għan li tiffaċilita fluss ta' informazzjoni simplifikat u mingħajr karti u bla xkiel, trasparenti, sikur u affidabbli bejn l-intrapriżi, il-konsumaturi u l-awtoritajiet, li jibni fuq servizzi stabbiliti (bħal SafeSeaNet, RFD, e-Manifest, RIS, TAF, ITS); jistieden lill-Kummissjoni tiżgura applikazzjoni armonizzata ta' dokumenti tat-trasport elettroniku, sistemi ta' kontra l-frodi u sigurtà ċibernetika;

20.  Jistieden lill-Istati Membri jaċċettaw dokumenti tat-trasport elettroniċi b'mod ġenerali, u jirratifikaw u japplikaw il-protokoll e-CMR mingħajr dewmien;

21.  Jenfasizza l-importanza tal-innovazzjoni fl-użu ta' teknoloġiji ġodda, bħad-diġitalizzazzjoni (eż. ittri tat-trasport tal-merkanzija diġitali), aċċess għad-data u l-iskambju tad-data, filwaqt li jinżamm livell għoli ta' sigurtà ċibernetika u l-protezzjoni tad-data, li jippermetti soluzzjonijiet aktar effiċjenti tat-trasport u tal-loġistika, sakemm ikunu garantiti l-interoperabbiltà u l-aċċess ugwali u nondiskriminatorju; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti biex tiżgura l-integrazzjoni, l-aċċessibilità u l-protezzjoni ta' data bħala bażi għal-loġistika u t-trasport ta' merkanzija;

22.  Jitlob, bl-għan li jiġi żgurat trattament nondiskriminatorju tal-iskambju ta' informazzjoni diġitali, li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżviluppaw sistema ta' investiment biex jipprovdu taħriġ inizjali u taħriġ ta' aġġornament kontinwu fuq il-pjattaformi użati għall-iskambju tad-data;

23.  Jenfasizza r-rwol li jista' jkollhom ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp ta' loġistika sostenibbli mill-perspettiva ambjentali u l-loġistika diġitalizzata u li jiġu żgurati interoperabilità u interkonnettività akbar tas-sistemi u s-servizzi tal-IT;

24.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati ulterjorment is-sistemi ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni, li jużaw bis-sħiħ il-potenzjal tas-sistemi Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita Galileo u EGNOS u sistemi relatati ta' ġestjoni u informazzjoni dwar it-traffiku fil-mezzi kollha tat-trasport u l-loġistika, billi jiġi pprovdut aċċess għall-għodod finanzjarji kollha disponibbli biex jitħeġġeġ l-investiment privat;

25.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-proċeduri amministrattivi jkollhom l-għan li jħaffu l-implimentazzjoni tal-kurituri TEN-T; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li r-regoli dwar il-PST, l-għajnuna mill-Istat, kif ukoll is-swieq finanzjarji ma jxekklux l-investimenti;

Nistrutturaw u ninvestu fis-Sistema Ewropea tat-Trasport bil-loġistika fil-mira tagħna

26.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat biżżejjed finanzjament mill-UE għall-implimentazzjoni tat-TEN-T lil hinn mill-QFP attwali; jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta r-reviżjoni ta' nofs it-terminu tas-CEF fl-2017, fejn tipproponi simplifikazzjoni ta' miżuri u riżorsi għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta' prijorità fi żmien xieraq; jinsisti dwar il-prinċipju "tużah jew titilfu", li bih fondi tas-CEF li ma jintużawx jiġu magħmula disponibbli għal sejħiet għal proposti imminenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta proposta għal sejħa speċifika dwar il-loġistika fl-2017, inkluż it-trasport u t-trasport tal-merkanzija multimodali kif ukoll soluzzjonijiet ta' cargo f'nodi urbani, inkluż trasport innovattiv u alternattiv (jiġifieri droni, vetturi tal-cargo li jaħdmu bi fjuwils alternattivi, rota, eċċ.);

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu l-investimenti meħtieġa biex jiffinalizzaw il-konnessjonijiet tal-kurituri ewlenin tal-UE;

28.  Ifakkar fl-importanza tan-nodi urbani matul il-katina loġistika kollha, fejn isseħħ parti importanti tat-trasbord u d-distribuzzjoni tal-aħħar mil; jistieden lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-promoturi tal-proġetti biex ipoġġu enfasi fuq il-kurituri tan-netwerk ewlieni TEN-T dwar l-iżvilupp koordinat ta' proġetti li jippromwovu l-multimodalità fil-loġistika tal-merkanzija, b'mod partikolari l-hubs terminali, pjattaformi loġistiċi u nodi urbani, abbażi tad-domanda tat-trasport attwali u futura u prijoritizzati sew fir-rigward tal-impatt lokali, transfruntier u tul il-kurituri;

29.  Iqis li l-affidabilità, il-frekwenza, il-flessibilità, l-orjentazzjoni lejn il-klijent, il-ħin tat-trasport u l-prezz huma fatturi prinċipali kkunsidrati mill-ispedituri fl-għażla bejn id-diversi metodi ta' trasport disponibbli;

30.  Iqis li sistema effiċjenti tal-loġistika trid ukoll tkun orjentata lejn teknoloġiji tal-ġejjieni li jipprovdu mezzi mgħaġġla, favur l-ambjent u effiċjenti tat-trasport tal-merkanzija; jenfasizza l-potenzjal u r-rwol dejjem jikber tal-awtomazzjoni u t-trasport awtonimu għal-loġistika, inklużi vetturi awtomatizzati, droni u robots ikkontrollati mill-bogħod;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra bis-sħiħ l-awtomatizzazzjoni u l-impatt tagħha fl-istrateġija loġistika tagħha, filwaqt li tiżgura l-integrazzjoni bla xkiel u effiċjenti fit-TEN-T u tappoġġja r-riċerka u l-investiment fl-iżvilupp ta' dawn it-teknoloġiji ewlenin;

32.  Jenfasizza l-potenzjal tat-trasport awtomatizzat u awtonomu, kif ukoll tal-inġenji tal-ajru kkontrollati mill-bogħod (droni) għal-loġistika; jitlob li jittieħdu miżuri biex jiżguraw li, meta jintużaw sistemi tal-ITS fin-netwerk, il-vetturi u sistemi awtomatizzati jinteraġixxu mingħajr xkiel ma' vetturi konvenzjonali u utenti vulnerabbli; huwa tal-fehma li l-iżvilupp futur u l-użu mifrux ta' robots ikkontrollati mill-bogħod u inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ (droni) jipprevedi mezzi ġodda, veloċi, ambjentali u effiċjenti tat-trasport tal-merkanzija; jistieden lill-Kummissjoni tfassal strateġija ġdida li tiggarantixxi li d-droni jistgħu jiġu integrati fil-programm TEN-T b'mod effiċjenti, u tipproduċi manwal ta' gwida dwar il-kwistjoni għall-Istati Membri;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-impatt li t-tixrid ta' prattiki "just-in-time" qed ikollu fuq l-ambjent, minħabba l-fatt li jżidu t-traffiku tal-vetturi;

34.  Jenfasizza l-ħtieġa, speċjalment fid-dawl tat-tranżizzjoni gradwali lejn ekonomija ċirkolari, li l-operazzjonijiet loġistiċi distributtivi jew inversi jiġu integrati bil-għan li jitnaqqsu l-volumi tal-moviment ta' vetturi b'mod ġenerali;

Integrazzjoni urġenti u aktar effiċjenti tal-modi tat-trasport

35.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm konċentrazzjoni ta' sforzi kbar fuq ir-rivitalizzazzjoni tal-ferroviji u t-tisħiħ ta' passaġġi fuq l-ilma interni bħala prijorità għall-istrateġija tat-trasport sostenibbli tal-UE; jirrikonoxxi li l-linji tal-ferroviji, b'mod partikolari, kienu qed jitilfu s-sehem mis-suq tagħhom b'mod kostanti sa mill-bidu tal-kriżi ekonomika, u għalhekk jemmen li l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jipproponu inizjattivi ġodda u nondiskriminatorji mmirati lejn l-iżvilupp ta' dan is-settur fl-Ewropa kollha;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel is-servizzi ferrovjarji tal-merkanzija aktar kompetittivi permezz ta' netwerks ferrovjarji kompletament interoperabbli u interkonnessi, u billi tiggarantixxi aċċess ugwali lill-kumpaniji, u tagħmel l-istess għall-passaġġi interni navigabbli, it-trasport fuq ix-xmajjar, bil-baħar u bl-ajru, u tippermetti li kull metodu ta' trasport jopera fuq termini ugwali, u jħeġġiġha tippromwovi t-trasport multimodali u intermodali;

37.  Iqis is-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) bħala proġett Ewropew ta' suċċess għall-promozzjoni tal-merkanzija fis-settur ferrovjarju, u jilqa' l-isforzi biex tiġi aċċelerata l-implimentazzjoni tagħha billi jiġu stabbiliti tapep għal kull kuritur; hu konxju dwar ir-restrizzjonijiet li jaffettwaw l-iffinanzjar ta' proġetti multinazzjonali u b'diversi livelli (ERTMS); jistieden lill-Kummissjoni u ċ-Ċentru ta' Konsulenza Ewropew għall-Investiment biex jipproponu soluzzjonijiet ta' finanzjament speċifiku sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) għall-applikazzjoni tal-ERTMS favur kemm l-infrastruttura kif ukoll l-installazzjonijiet lokomottivi;

38.  Jikkunsidra li l-ostakli u r-restrizzjonijiet għall-interoperabilità ser jonqsu b'mod sinifikanti permezz tal-applikazzjoni mill-Istati Membri kollha tad-Direttiva dwar l-Interoperabilità; jenfasizza li, barra minn hekk, miżuri mhux vinkolanti, bħal vetturi ferrovjarji interoperabbli (vaguni baxxi, magni b'wesgħat differenti, eċċ.) jistgħu wkoll jikkontribwixxi biex ittaffu r-restrizzjonijiet tal-interoperabilità; iħeġġeġ lil Shift 2Rail biex janalizza s-suq tal-UE, kif ukoll l-iżviluppi futuri, u biex jinċentiva d-disponibbiltà ta' soluzzjonijiet ta' infrastruttura b'diversi modi ta' operazzjoni u tal-vetturi ferrovjarji biex jiġi appoġġjat it-trasport multimodali u kkombinat;

39.  Jindika li hemm bżonn li jissaħħaħ it-trasport ikkombinat u jiġu mmodernizzati r-regoli attwali tal-UE, inklużi dawk dwar il-kabotaġġ intra-Komunitarju u d-dokumenti tat-trasport, sabiex ikunu ċari, komprensibbli u li jistgħu jiġu implimentati mill-awtoritajiet; jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE, u jħeġġiġha tressaq ir-reviżjoni mingħajr dewmien;

40.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, mingħajr ma tiġi kompromessa s-sikurezza ġenerali, jintroduċu miżuri u inċentivi aktar b'saħħithom u effettivi sabiex jinkoraġġixxu kumpaniji ferrovjarji jindirizzaw il-ħsejjes tal-ferroviji tal-merkanzija, meta jitqiesu l-effetti negattivi tat-tniġġis akustiku fuq is-saħħa, speċjalment billi kważi seba' miljun ruħ fl-UE huma esposti għal livelli ta' ħsejjes ferrovjarji ogħla mil-livell limitu tal-esponiment eċċessiv, b'mod partikolari fiż-żoni urbani; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni tintroduċi limiti ta' emissjonijiet tal-ħsejjes tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija;

41.  Iqis li l-bidla lejn ferroviji u trasport fuq l-ilma għandha tiġi inċentivata, peress li dawn inaqqsu l-konġestjoni u jniġġsu inqas mit-traffiku fit-toroq;

42.  Jinnota li l-passaġġi fuq l-ilma interni jrid ikollhom rwol dejjem ikbar f'li jservu lill-portijiet bħala ċentri loġistiċi, b'mod partikolari bit-trasferiment ta' oġġetti lejn iż-żoni interni u b'konnessjonijiet bejn l-ibħra Ewropej;

43.  Jilqa' l-ewwel passi biex jiġu introdotti standards tal-fjuwils għal vetturi kummerċjali tqal (HCVs) u limiti tas-CO2 kif ukoll mira tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra għas-settur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fuq il-bażi tal-Ftehimiet ta' Pariġi; huwa tal-opinjoni li miżuri li jeħtieġu reviżjoni tal-infrastruttura u standards operattivi tan-netwerk TEN-T għandhom jiġu kkunsidrati biss meta l-alternattivi bħat-tnaqqis "tal-vjaġġi lura bla tagħbija", użu aħjar u d-disponibilità ta' karburanti alternattivi, loġistika aħjar u sistemi ta' motopropulsjoni, ma jkunux jistgħu jiksbu gwadanji b'effiċjenza ikbar u b'inqas impatt fuq l-infrastruttura u l-ambjent;

44.  Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-fattibilità tal-istabbiliment ta' metodu standard uniku għall-kejl tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra tul il-katina tal-provvista għas-soluzzjonijiet tat-trasport modali kollha;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-iżvilupp ta' modi tat-trasport elettriċi u li jaħdmu permezz ta' soluzzjonijiet alternattivi u l-infrastruttura meħtieġa tul in-netwerk kollu tat-TEN-T, u, b'mod speċjali fiċ-ċentri tal-ibliet, biex jissaħħaħ l-iżvilupp ta' skemi innovattivi tat-trasport, li jinvolvu, pereżempju, l-użu ta' vetturi elettriċi u sorsi tal-enerġija li jiġġeddu, u l-iżvilupp ta' fjuwils alternattivi u l-infrastruttura meħtieġa; jenfasizza li l-użu ta' vetturi kummerċjali elettriċi ħfief fil-loġistika taċ-ċirkwit lokali jnaqqas l-emissjonijiet CO2 b'mod ġenerali, kif ukoll u b'mod partikolari, emissjonijiet lokali ta' sustanzi li jniġġsu u ta' ħsejjes, u b'hekk jingħata kontribut pożittiv għall-kwalità tal-arja fiż-żoni urbani; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa ta' infrastrutturi ta' ċċarġjar f'hubs loġistiċi;

46.  Iqis li hemm bżonn ta' aktar miżuri biex it-trasport bit-triq isir aktar effiċjenti u favur l-ambjent fil-katina tal-loġistika; jipproponi t-tħaffif tar-restrizzjonijiet tat-traffiku u l-iżgurar tal-kontinwità u ta' loġistika effiċjenti bis-sħiħ fil-kurituri tan-netwerk ewlieni għal HCVs li jaħdmu fuq fjuwils alternattivi nodfa b'mod konformi mal-ogħla standards dwar l-emissjonijiet, l-istorbju, is-sikurezza u l-istandards soċjali; jinsisti li l-kurituri tan-netwerk ewlieni għandhom jiġu pprovduti b'mod estensiv mill-inqas b'pompi tal-fjuwil alternattiv u parkeġġi sikuri għat-trakkijiet, inkluż il-faċilitajiet meħtieġa li jippermettu li sewwieqa professjonisti jqattgħu l-ħinijiet ta' mistrieħ tagħhom f'kondizzjonijiet deċenti;

47.  Iqis li l-użu ta' sistemi ta' propulsjoni iktar nodfa fit-trasport tal-merkanzija għandu jissaħħaħ permezz ta' użu kkoordinat u urġenti ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi fil-kurituri tat-TEN-T, f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE;

48.  Jenfasizza l-importanza li jitjiebu l-għoti ta' informazzjoni u l-aċċess għalih rigward is-servizzi multimodali u loġistiċi tal-UE, b'mod partikolari lill-SMEs li għandhom aċċess limitat għal din l-informazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex, f'kooperazzjoni ma' operaturi ta' netwerks u mal-Istati Membri, tiffaċilita l-iskambju ta' ftehimiet, għodod, konvenzjonijiet, leġiżlazzjoni u l-aħjar prattiki attwali fil-qasam tat-trasport multimodali fl-UE, u biex tipprovdi manwal, li għandu jkun disponibbli fuq l-internet, sabiex tassisti lill-operaturi ekonomiċi;

49.  Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi għandha rwol fl-inkoraġġiment ta' soluzzjonijiet ta' trasport li jirrispettaw aktar l-ambjent; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tiffaċilita, anke permezz ta' approċċ leġiżlattiv koerenti fil-livell tal-UE, l-aċċess għad-data u l-qsim ta' data fir-rigward tal-flussi tat-traffiku tul il-kurituri u l-użu ta' trasport multimodali, speċjalment għall-SMEs, u biex tiżgura involviment akbar ta' operaturi u awtoritajiet pubbliċi lokali f'dan is-settur, sabiex tittejjeb il-ġestjoni tal-katina ta' provvista u jsir użu aktar effiċjenti tar-riżorsi u l-infrastruttura, inkluż bil-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki; jissottolinja l-fatt li l-aċċess għal data bħal din dwar il-fluss tat-traffiku minn atturi bħall-fornituri tas-servizzi ta' mapep u navigazzjoni diġitali huwa fundamentali biex jiġu promossi t-trasport intermodali, rotot aktar effiċjenti, sewqan awtomatizzat u sistemi ta' trasport intelliġenti, kif ukoll il-"platooning" (raggruppament ta' vetturi varji) fit-trasport tal-merkanzija bit-triq, u fl-istess ħin dan tal-aħħar jippermetti użu aħjar tas-slipstreaming biex b'hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet u tiżdied il-kapaċità tat-toroq;

50.  Jirrakkomanda li t-tagħmir ta' interlocks tal-alkoħol – b'marġini ta' tolleranza ta' kejl żgħira u b'bażi xjentifika – għat-tipi ġodda kollha ta' vetturi għat-trasport tal-merkanzija jsir obbligatorju;

Taħriġ u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar biex jiġbdu professjonisti ġodda

51.  Jinnota li l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien tal-ħaddiema fil-katina tal-loġistika ddeterjoraw b'mod sostanzjali f'dawn l-aħħar snin, u għalhekk dan is-settur sar inqas attraenti għal ġenerazzjonijiet ġodda, b'mod partikolari għall-ħaddiema mobbli;

52.  Jinnota bi tħassib li s-settur tal-loġistika qed jiffaċċja nuqqas ta' forza tax-xogħol, li l-iżvilupp teknoloġiku ser joħloq sfidi ulterjuri fis-snin li ġejjin u li l-addattament bil-mod tal-ħaddiema għal teknoloġiji ġodda, inklużi teknoloġiji diġitali, jista' jdgħajjef ir-rendiment tas-settur; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika l-ħtiġijiet ta' taħriġ u tagħlim fil-livell tal-UE, kif ukoll biex jiġu identifikati l-kondizzjonijiet tax-xogħol, l-ispejjeż u l-ostakli li jiskoraġġixxu lill-ħaddiema milli jidħlu fis-settur tat-trasport, u biex tipproponi b'urġenza miżuri biex tagħmlu aktar attraenti għaż-żgħażagħ u għall-ġenerazzjonijiet futuri; iqis li din hija opportunità biex jiżdied il-proporzjon tan-nisa, inkluż permezz ta' miżuri ta' diskriminazzjoni pożittiva, u ta' dawk li jidħlu ġodda fis-suq tax-xogħol tat-trasport, inklużi ċittadini minn pajjiżi terzi; jemmen, barra minn hekk, li investiment strateġiku fit-taħriġ u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għandhom jinkludu inizjattivi għall-iżvilupp tal-għarfien fi ħdan is-settur pubbliku, sabiex jiġu inklużi kwistjonijiet ta' merkanzija b'mod aħjar fl-ippjanar soċjali, u l-iżvilupp ta' lokalitajiet ta' dimostrazzjoni u ttestjar, f'oqsma fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija u l-loġistika jistgħu jiġu applikati u ttestjati f'kundizzjonijiet reali;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-possibilità ta' investiment finanzjarju f'taħriġ vokazzjonali u doppju fis-settur tat-trasport;

54.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu biżżejjed spazju ta' parkeġġ sikur fil-kurituri tat-TEN-T biex jiġu evitati kwistjonijiet ta' sigurtà akbar għall-ħaddiema tat-trasport mobbli;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu r-rakkomandazzjonijiet reċenti tal-Parlament dwar l-aspetti soċjoekonomiċi fis-settur tat-trasport u dwar il-ġlieda kontra prattiki inġusti fis-suq tax-xogħol; jinnota li l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol għandha tirrispetta d-drittijiet fundamentali kollha tal-UE u m'għandhiex tirrestrinġi l-kompetizzjoni ġusta jew toħloq piż amministrattiv addizzjonali;

Informazzjoni statistika aħjar dwar il-loġistika meħtieġa

56.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' statistika aħjar dwar it-trasport u l-prestazzjoni intermodali għas-settur tal-loġistika, sabiex jiġu faċilitati l-previżjoni u r-rieżami tal-politika u l-miżuri ta' investiment, kif ukoll tiġi provduta informazzjoni ta' valur għall-operaturi; jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-partijiet ikkonċernati sabiex toħloq qafas għall-UE kollha għal data statistika dwar it-trasport u l-loġistika multimodali, inkluż l-iżvilupp ta' indikaturi ġodda li jirriflettu aħjar it-tendenzi reali tal-merkanzija;

o
o   o

57.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0310.
(2) Testi adottati, P8_TA(2015)0423.
(3) ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 79.
(4) ĠU C 187 E, 24.7.2008, p. 154.
(5) ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1.
(6) ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129.
(7) ĠU L 276, 20.10.2010, p. 22.
(8) https://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/06/20/ministerial-declaration-on-implementing-ten-t.
(9) http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2016-06-20-ten-t-days-2016/issues-papers.pdf.
(10) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_EN.pdf.


Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali
PDF 639kWORD 79k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2017 dwar Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (2016/2095(INI))
P8_TA(2017)0010A8-0391/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tat-TFUE, li jeħtieġ lill-UE tippromwovi livell għoli ta' impjieg, tiżgura protezzjoni soċjali adegwata, tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u tiżgura livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 151-156 tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tad-9 ta' Mejju 1950, li sejħet għall-"ugwalizzazzjoni u t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien tal-ħaddiema",

–  wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea, il-Protokoll Addizzjonali tagħha u l-verżjoni riveduta tiegħu, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 1999, b'mod partikolari l-Parti I, il-Parti II, kif ukoll l-Artikoli 2, 4, 16 u 27 ta' dan tal-aħħar, dwar id-dritt tal-ħaddiema b'responsabbiltajiet tal-familja għal opportunitajiet indaqs u trattament ugwali,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, irratifikata mill-UE fl-2010,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li daħlet fis-seħħ fl-1990,

–  wara li kkunsidra l-Karta Komunitarja tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema, adottata fid-9 ta' Diċembru 1989,

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli għall-2030, li ġew adottati min-NU fl-2015 u li japplikaw għad-dinja kollha inkluż l-UE,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010 li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li jħassar id-Direttiva 96/34/KE(1),

–  wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO),

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi Ewropew tas-Sigurtà Soċjali tal-Kunsill tal-Ewropa u l-Protokoll tiegħu, strument Ewropew ewlieni minimu ta' armonizzazzjoni għas-sistemi tas-sigurtà soċjali, li jipprovdi standards minimi u li jippermetti lill-partijiet kontraenti jaqbżu dawn l-istandards,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Espert Indipendenti tan-NU dwar it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha minn persuni anzjani,

–  wara li kkunsidra l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE, il-mekkaniżmi ta' koordinazzjoni tal-politika u l-istrumenti finanzjarji fl-oqsma tal-impjiegi, il-politika soċjali, il-politika ekonomika u monetarja, is-suq intern, il-moviment liberu ta' merkanzija, persuni, servizzi u kapital, il-Fond Soċjali Ewropew u l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-25-26 ta' Marzu 2010 u tas-17 ta' Ġunju 2010, u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu "Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv" (COM(2010)2020),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill u l-konklużjonijiet tal-integrazzjoni tar-Rom,

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol(2),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Frar 2013 bit-titolu "L-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ"(3),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2015 dwar "Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali bħala mutur ewlieni ta' żvilupp ekonomiku u soċjali fl-Ewropa",

–  wara li kkunsidra d-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi(4),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva dwar il-Leave tal-Maternità (COM(2008)0637),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva dwar id-Dikjarazzjoni bil-Miktub(5),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva dwar ix-Xogħol għal Żmien Fiss(6),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva dwar Xogħol Temporanju permezz ta' Aġenzija(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva dwar ix-Xogħol Part-time(8),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali(9),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida politiċi għall-Kummissjoni Ewropea, bit-titolu "Bidu ġdid għall-Ewropa: L-Aġenda tiegħi għall-Impjiegi, it-Tkabbir, il-Ġustizzja u t-Tibdil Demokratiku" u ppreżentati minn Jean-Claude Juncker fil-15 ta' Lulju 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar it-tlestija tal-unjoni ekonomika u monetarja tal-Ewropa ("ir-Rapport tal-Ħames Presidenti") tat-22 ta' Ġunju 2015,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2016 dwar it-tnedija ta' konsultazzjoni dwar Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (COM(2016)0127) u l-annessi tagħha,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2016 bit-titolu "Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva" (COM(2016)0356),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-integrazzjoni tar-Rom (COM(2010)0133, COM(2011)0173, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Ottubru 2016 dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tliet snin wara (COM(2016)0646),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Marzu 2014 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2008/104/KE dwar xogħol temporanju permezz ta' aġenzija (COM(2014)0176),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-KESE tas-17 ta' Settembru 2015 dwar "prinċipji għal sistemi tal-benefiċċji soċjali effettivi u affidabbli"(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2016 dwar il-prijoritajiet strateġiċi għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2013 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar informazzjoni lill-ħaddiema u konsultazzjoni tal-ħaddiema, antiċipazzjoni u ġestjoni tar-ristrutturazzjoni(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-leave tal-maternità(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2014 dwar strateġija tal-UE għall-persuni mingħajr djar(14),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar l-Istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel wara l-2015(15),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol(16),

–  wara li kkunsidra l-Impenn Strateġiku għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għall-2016-2019 tal-Kummissjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Novembru 2015 dwar it-tnaqqis tal-inugwaljanzi b'enfasi speċjali fuq il-faqar fost it-tfal(17),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015 dwar il-Qafas Strateġiku tal-Unjoni Ewropea dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali 2014-2020(18),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' April 2016 dwar l-ilħuq tal-mira tal-ġlieda kontra l-faqar fid-dawl tal-ispejjeż li qed jiżdiedu għall-familji(19),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2016 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, b'riferiment partikolari għall-Osservazzjonijiet Konklużivi tal-Kumitat tan-NU dwar is-CRPD(20),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2016 dwar id-dumping soċjali fl-Unjoni Ewropea(21),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2016 dwar il-ħolqien ta' kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol favorevoli għal bilanċ bejn il-ħajja u dik tax-xogħol(22),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Ottubru 2016 dwar il-bżonn ta' politika ta' reindustrijalizzazzjoni Ewropea fid-dawl tal-każijiet reċenti Caterpillar u Alstom(23),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar il-ħolqien ta' suq tax-xogħol kompetittiv tal-UE għas-seklu 21: it-tlaqqigħ tal-ħiliet u l-kwalifiki mad-domanda u l-opportunitajiet ta' impjieg, bħala mod kif nirkupraw mill-kriżi(24),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar politiki dwar il-ħiliet għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ(25),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2012 dwar il-Patt dwar l-Investiment Soċjali bħala reazzjoni għall-kriżi(26) u l-Pakkett ta' Investiment Soċjali tal-Kummissjoni tal-20 ta' Frar 2013, inkluż ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċendenti tiegħu dwar ir-Rom(27),

–  wara li kkunsidra d-Dizzjunarju Ewropew dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali tal-Eurofound,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound tal-2014 dwar "Pay in Europe in the 21st century" ("Ħallas fl-Ewropa fis-seklu 21"),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound tal-2016 dwar "Access to healthcare in time of crisis" ("Aċċess għall-kura tas-saħħa fi żminijiet ta' kriżi"),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound tal-2015 dwar "Access to social benefits: reducing non-take-up" ("Aċċess għall-benefiċċji soċjali: jitnaqqas l-użu tas-sussidji"),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound tal-2015 dwar "New forms of employment" ("Forom ġodda ta' impjieg"),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound tal-2015 dwar "Inadequate housing in Europe: Costs and consequences" ("Akkomodazzjoni inadegwata fl-Ewropa: Spejjeż u konsegwenzi"),

–  wara li kkunsidra r-rapport ġenerali li jmiss dwar is-Sitt Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol tal-Eurofound 2016,

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-ILO tal-2016 dwar "Building a social pillar for European convergence" ("Il-bini ta' pilastru soċjali għall-konverġenza Ewropea"),

–  wara li kkunsidra x-xogħol imwettaq mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), u b'mod partikolari l-istħarriġ tagħha dwar il-migranti u l-minoranzi u r-rapporti dwar l-isfruttament sever tal-ħaddiema, is-sistemi għall-protezzjoni tat-tfal u d-dritt għal għajxien indipendenti għall-persuni b'diżabilità,

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-266/14 tal-10 ta’ Settembru 2015 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol għall-ħaddiema mingħajr post tax-xogħol fiss jew abitwali,

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawżi Magħquda C 8/15 P sa C 10/15 P (Ledra Advertising et al) tal-20 ta' Settembru 2016, li ssaħħaħ id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini vis-à-vis il-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew b'rabta mal-adozzjoni ta' Memoranda ta' Ftehim f'isem il-MES,

–  wara li kkunsidra l-analiżi konġunta mis-sħab soċjali Ewropej, il-BusinessEurope, iċ-CEEP, il-KETU u l-UEAPME ta' Ottubru 2007 bit-titolu "Key challenges facing European labour markets" ("L-isfidi ewlenin li qed jiffaċċjaw is-swieq tax-xogħol Ewropej") u ta' Lulju 2015 "In-depth employment analysis by the European social partners" ("Analiżi fil-fond tal-impjiegi mis-sħab soċjali Ewropej"),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni konġunta tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, approvata mill-Kunsill fit-13 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0391/2016),

A.  billi l-UE trid tirreaġixxi malajr u viżibilment għaż-żieda li hemm fil-frustrazzjoni u fit-tħassib fost ħafna nies dwar il-prospetti tal-ħajja inċerti, il-qgħad, l-inugwaljanzi dejjem jikbru u n-nuqqas ta' opportunitajiet, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ; billi l-konsultazzjoni pubblika dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali mwettqa mill-Kummissjoni sa Diċembru 2016, żviluppat f'riflessjoni bir-reqqa dwar l-acquis soċjali eżistenti u diskussjoni wiesgħa fost is-sħab soċjali, il-gvernijiet nazzjonali u l-parlamenti, is-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet tal-UE dwar il-futur u l-istruttura ta' mudell soċjali Ewropew għall-futur; billi dan id-dibattitu jista' jgħin biex jiġbed l-attenzjoni lejn il-valuri bażiċi tal-UE u l-fatt li l-Ewropa għandha, f'paragun mad-dinja kollha, standards tax-xogħol u soċjali u sistemi ta' protezzjoni soċjali pjuttost avvanzati; billi d-dibattitu dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-passi meħtieġa li għandhom jittieħdu b'segwitu għalih jista' wkoll jgħin biex il-proġett Ewropew jitpoġġa fuq pedamenti iktar b'saħħithom u jtejjeb is-sens ta' sjieda fuq il-proċess tal-integrazzjoni Ewropea;

B.  billi l-UE teħtieġ li tkompli tiżviluppa mudell soċjali Ewropew li jkun integrat f'ekonomija soċjali tas-suq, jagħti s-setgħa lin-nies u jippermetti prosperità sostenibbli u produttività għolja bbażati fuq is-solidarjetà, il-ġustizzja soċjali u l-opportunitajiet indaqs, id-distribuzzjoni ġusta tal-ġid, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, l-istat tad-dritt, in-nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn is-sessi, is-sistemi edukattivi universali u ta' kwalità għolja, l-impjiegi ta' kwalità u s-sistemi sostenibbli ta' tkabbir rikk fl-impjiegi u inklużiv għal żmien twil, b'konformità mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli madwar id-dinja – mudell li huwa ġenwinament immirat lejn l-impjieg sħiħ, jiżgura protezzjoni soċjali adegwata u servizzi essenzjali ta' kwalità għal kulħadd, jiġġieled kontra l-inugwaljanza ekonomika, jagħti s-setgħa lin-nies f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, jiġġieled il-faqar u l-esklużjoni soċjali, iżid il-parteċipazzjoni fil-ħajja ċivili u politika, u jtejjeb l-istandards tal-għajxien taċ-ċittadini kollha tal-UE, sabiex jintlaħqu l-objettivi u d-drittijiet stabbiliti fit-Trattati tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Karta Soċjali Ewropea;

C.  billi l-Kummissjoni impenjat ruħha li tilħaq "klassifikazzjoni soċjali AAA" għall-UE u fir-rebbiegħa tal-2017 hija mistennija tippreżenta proposta għal Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li se jippromwovi swieq tax-xogħol inklużivi u li jiffunzjonaw tajjeb u sistemi ta' protezzjoni soċjali fl-Istati Membri parteċipanti kif ukoll iservi bħala indikatur għal proċess imġedded ta' konverġenza 'l fuq billi (i) jaġġorna l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE, (ii) itejjeb il-qafas tal-UE għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika u soċjali, fost l-oħrajn permezz ta' parametri referenzjarji soċjali tal-isforzi tar-riforma nazzjonali mingħajr ma jinħolqu strutturi paralleli ineffiċjenti u (iii) jiżgura appoġġ finanzjarju rilevanti fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew; billi l-Parlament, elett direttament miċ-ċittadini Ewropej, għandu responsabilità fundamentali u rwol fid-definizzjoni u l-adozzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

D.  billi l-politiki ekonomiċi u soċjali huma maħsuba biex iservu lin-nies, inkluż bil-promozzjoni ta' attivitajiet ekonomiċi sostenibbli u soċjalment responsabbli fuq livell ugwali, u billi l-persuni huma wkoll l-iktar fattur importanti għall-kompetittività ta' kumpanija u l-funzjonament tajjeb tal-ekonomija kollha kemm hi;

E.  billi d-djalogu soċjali jista' jikkontribwixxi b'mod pożittiv għat-tkabbir, l-impjiegi u l-kompetittività; billi l-Unjoni hija obbligata li tirrikonoxxi u tippromwovi r-rwol tas-sħab soċjali, tiffaċilita d-djalogu bejniethom u tirrispetta l-awtonomija tagħhom, inkluż fir-rigward tal-iffissar tal-pagi, id-dritt li wieħed jinnegozja, jikkonkludi u jinforza ftehimiet kollettivi u li jieħu azzjoni kollettiva f'konformità mal-liġi u l-prassi nazzjonali; billi dan il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali għandu jħeġġeġ lis-sħab soċjali u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu standards ogħla minn dawk maqbula fil-livell Ewropew; billi l-Kummissjoni tikkonsulta mas-sħab soċjali dwar id-direzzjoni possibbli tal-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-politika soċjali; billi jeħtieġ li jkun hemm appoġġ kontinwu għal djalogu soċjali fil-livelli kollha;

F.  billi huwa kruċjali li l-kumpaniji jġibu ruħhom b'mod soċjalment responsabbli, b'kunsiderazzjoni reali lejn is-sostenibilità u l-interessi tas-soċjetà; billi huwa siewi li l-ħaddiema jiġu involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet; billi l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, bħall-kooperattivi, jipprovdu eżempju tajjeb f'termini tal-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, jappoġġjaw l-inklużjoni soċjali u jippromwovu ekonomija parteċipattiva;

G.  billi d-drittijiet soċjali fundamentali japplikaw għan-nies kollha fl-UE u l-korp eżistenti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li jirregola s-swieq tax-xogħol, tal-prodotti u tas-servizzi japplika għall-Istati Membri kollha; billi l-integrazzjoni ekonomika titlob li l-Istati Membri jkunu interdipendenti f'termini tal-kapaċità tagħhom li jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti u tinżamm il-koeżjoni soċjali; billi suq uniku li jiffunzjona tajjeb jirrikjedi bażi tajba tad-drittijiet soċjali għall-ħaddiema biex tiġi evitata l-kompetizzjoni abbażi tal-kundizzjonijiet tax-xogħol; billi l-prinċipju tas-sussidjarjetà kif definit fit-Trattati jiġġustifika azzjoni fil-livell tal-Unjoni minħabba l-iskala jew l-effetti tal-azzjoni proposta; billi l-kisba tal-objettivi soċjali tal-UE tiddependi wkoll fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali u s-sistemi soċjali nazzjonali żviluppati sew; billi d-differenzi reġjonali bejn il-livelli tal-pagi u s-sistemi ta' sigurtà soċjali huma sa ċertu punt inevitabbli iżda għandha tingħata attenzjoni biex ikun żgurat li dawn ma joħolqux pressjoni 'l isfel fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien; billi konverġenza soċjali u ekonomika 'l fuq hija importanti ħafna għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni; billi l-Unjoni ma tarmonizzax is-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali iżda tikkoordinahom, tippromwovi l-iżvilupp tagħhom u tiffaċilita l-protezzjoni effiċjenti tas-sigurtà soċjali ta' persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment liberu; billi l-iżviluppi regolatorji jeħtieġ ilaħħqu mat-teknoloġija u innovazzjonijiet oħra biex jipprovdu ċertezza ġuridika u jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku permezz ta' kompetizzjoni ġusta; billi l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali se teħtieġ azzjoni fuq bosta livelli, approċċi transettorjali u l-involviment sħiħ tal-partijiet interessati; billi dispożizzjonijiet dwar il-ħin tal-mistrieħ tal-ħaddiema għandhom iqisu, fejn applikabbli, ġurnata ta' mistrieħ komuni fil-ġimgħa rikonoxxuta mit-tradizzjoni jew mid-drawwa fil-pajjiż jew fir-reġjun;

H.  billi l-istati soċjali Ewropej jeħtieġ jiġu aġġornati u msaħħa sabiex jiġu appoġġjati tranżizzjonijiet għall-aħjar fis-suq tax-xogħol u fi ħdanu u sabiex tinżamm sigurtà ekonomika f'ħajjet in-nies; billi, hekk kif is-suq tax-xogħol isir aktar kumpless, huwa naturali li l-istat soċjali jkun jeħtieġ ukoll li jadatta l-mekkaniżmi u l-istrumenti tiegħu sabiex jimmaniġġja b'mod korrett id-diversi riskji soċjali li jirriżultaw; billi dan il-proċess ta' aġġornament għandu wkoll itejjeb l-aċċess tan-nies lejn l-istat soċjali u l-interazzjoni miegħu u jiffaċilita l-applikazzjoni tar-regoli rilevanti, inkluż għall-SMEs; billi, madankollu, ir-rwol ta' stati soċjali huwa usa' minn dak li jikkonċerna s-suq tax-xogħol; dan jinkludi wkoll, inter alia, l-operat tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-investiment fl-edukazzjoni, il-kura tat-tfal, il-kura tas-saħħa, is-servizzi soċjali u servizzi essenzjali oħra; billi "investimenti soċjali" li jappoġġjaw l-iżvilupp tal-persuni mit-tfulija bikrija sal-anzjanità għandhom rwol kruċjali biex jippermettu lin-nies jipparteċipaw bis-sħiħ f'ekonomija u soċjetà tas-seklu 21; billi ser ikun meħtieġ sforz maġġuri biex tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar u l-inklużjoni soċjali tal-Istrateġija Ewropa 2020; billi l-akkomodazzjoni hija kwistjoni urġenti f'ħafna Stati Membri u ħafna familji qed jonfqu proporzjon għoli tad-dħul disponibbli tagħhom fuq l-akkomodazzjoni u l-ispejjeż tal-enerġija;

I.  billi r-Rakkomandazzjoni Nru 202 tal-ILO tipprevedi li l-protezzjoni soċjali bażika għandha tinkludi għall-inqas il-garanziji tal-protezzjoni soċjali bażiċi li ġejjin: (a) aċċess għal sett ta' prodotti u servizzi definit nazzjonalment, b'mod partikolari l-kura tas-saħħa essenzjali, inkluża l-kura tal-maternità, li tissodisfa l-kriterji ta' disponibilità, aċċessibilità, aċċettabilità u kwalità; (b) sigurtà ta' dħul bażiku għat-tfal, għall-inqas f'livell minimu definit nazzjonalment, li jipprovdi aċċess għan-nutrizzjoni, l-edukazzjoni, il-kura u kwalunkwe prodott u servizz ieħor meħtieġa; (c) sigurtà ta' dħul bażiku, tal-inqas f'livell minimu definit nazzjonalment, għal persuni f'età attiva li ma jkunux f'pożizzjoni li jaqilgħu dħul suffiċjenti, b'mod partikolari f'każijiet ta' mard, qgħad, maternità u diżabilità; kif ukoll (d) sigurtà ta' dħul bażiku, tal-anqas f'livell minimu definit nazzjonalment, għal persuni anzjani; billi l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali għandu jqis din id-definizzjoni u jfittex li jiżgura li tali punti essenzjali ta' protezzjoni soċjali huma miksuba bis-sħiħ u preferibbilment maqbuża fl-Istati Membri kollha; billi l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta kontribut siewi f'dan ir-rigward billi qabel dwar prinċipji għal sistemi soċjali effikaċi u affidabbli;

J.  billi l-Istati Membri kollha tal-UE jiffaċċjaw ċerti sfidi soċjali u tal-impjieg; billi t-twettiq tad-drittijiet soċjali jiddependi wkoll fuq politiki u strumenti li jappoġġjaw il-koeżjoni territorjali, b'mod partikolari fir-reġjuni bi żvantaġġi naturali, demografiċi jew strutturali serji u permanenti, inklużi reġjuni b'densità tal-popolazzjoni baxxa u popolazzjoni mxerrda jew reġjuni ultraperiferiċi; billi huwa meħtieġ aktar investiment strateġiku u appoġġ għall-koeżjoni f'reġjuni żvantaġġati bl-għan li dawn ikunu aktar kompetittivi, tittejjeb l-istruttura soċjoekonomika tagħhom u jiġi evitat aktar tnaqqis demografiku; billi, bil-qafas makroekonomiku attwali tagħha, iż-żona tal-euro qed tiffaċċja sfidi speċifiċi biex jintlaħqu l-għanijiet soċjali u tal-impjieg stipulati fit-Trattati; billi t-treġġigħ lura tas-sigurtà soċjoekonomika adegwata biex tpaċi din iż-żieda fil-flessibilità interna jista' jirrikjedi l-kunsiderazzjoni ta' miri soċjali, standards u/jew strumenti finanzjarji speċifiċi fil-livell taż-żona tal-euro;

K.  billi s-swieq tax-xogħol Ewropej qegħdin ħafna drabi jevolvu lejn forom "atipiċi" jew "mhux standard" ta' impjieg, bħal xogħol temporanju, xogħol part-time involontarju, xogħol każwali, xogħol staġjonali, xogħol fuq talba, impjieg dipendenti ta' min jaħdem għal rasu jew xogħol intermedjat minn pjattaformi diġitali; billi, madankollu, l-impjiegi permanenti jkomplu jagħtu l-akbar kontribut għall-espansjoni tal-impjiegi, u qed jikbru b'rata aktar mgħaġla mill-impjieg temporanju tul l-aħħar sentejn u nofs(28); billi d-domanda għax-xogħol qed issir aktar diversifikata minn qabel; billi f'xi każijiet dan jista' jkun ta' benefiċċju għall-produttività, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, it-tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol u t-tieni opportunitajiet ta' karriera għal dawk li jkollhom bżonnhom; billi, madankollu, xi forom ta' impjieg mhux standard jinvolvu insigurtà ekonomika u kundizzjonijiet ħżiena ta' xogħol imtawla, b'mod partikolari f'termini ta' dħul aktar baxx u anqas ċert, nuqqas ta' possibbiltajiet biex wieħed jiddefendi d-drittijiet tiegħu, in-nuqqas ta' assigurazzjoni soċjali u tas-saħħa, in-nuqqas ta' identità professjonali, in-nuqqas ta' prospettiva għall-karriera, u d-diffikultajiet fir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol fuq talba mal-ħajja tal-familja; billi suq tax-xogħol dinamiku għandu jiżgura li kulħadd ikollu l-opportunità li juża l-ħiliet u l-kapaċitajiet tiegħu jew tagħha fil-ħajja tax-xogħol tagħhom, abbażi, inter alia, ta' kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin għas-saħħa u sikuri, politiki attivi tas-suq tax-xogħol u biex jiġu aġġornati l-kompetenzi matul ħajjitna permezz ta' tagħlim regolari u tul il-ħajja; billi l-ġurisprudenza rilevanti tal-QtĠ-UE tiċċara l-kunċetti ta’ "relazzjoni ta' impjieg" u "ħaddiem" għall-finijiet tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, mingħajr preġudizzju għad-definizzjonijiet nazzjonali ta' "ħaddiem" li huma stabbiliti għall-finijiet tad-dritt nazzjonali f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

L.  billi l-politiki attivi tas-suq tax-xogħol, ir-responsabilità individwali u l-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-ħajja huma importanti għall-inklużjoni fis-suq tax-xogħol, anke jekk il-qgħad, f'ħafna kazijiet, jirriżulta minħabba nuqqas ta' postijiet vakanti jew ċirkostanzi oħra lil hinn mill-kontroll tal-individwu;

M.  billi l-persuni li qed isibu ruħhom f'sitwazzjonijiet vulnerabbli jew li qed isofru aktar spiss minħabba diskriminazzjoni bħan-nisa, il-minoranzi etniċi, il-persuni qiegħda fit-tul, iċ-ċittadini anzjani u l-persuni b'diżabilità jistgħu jirrikjedu miżuri addizzjonali biex tiġi promossa l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol u biex jiġi żgurat livelli ta' għajxien deċenti matul ħajjithom kollha; billi l-UE impenjat lilha nnifisha biex tibni Ewropa mingħajr ostakli għal madwar 80 miljun persuna b'diżabilità fl-UE u l-miri tat-tnaqqis tal-faqar u tal-impjieg tal-UE mhux se jintlaħqu jekk il-persuni b'diżabilità ma jiġux integrati bis-sħiħ fl-ekonomija u fis-soċjetà; billi l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (CRPD), li ġiet ratifikata mill-UE u l-prinċipji tagħha għalhekk għandhom jiġu integrati fi ħdan il-Pilastru tad-Drittijiet Soċjali; billi l-impatt negattiv tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tas-saħħa rriżulta b'dewmien, u bosta persuni sabu li ma jistgħux jaċċessaw il-kura tas-saħħa anke jekk is-servizzi jkunu koperti formalment, b'mod partikolari minħabba li huma ma jistgħux jaffordjaw kopagamenti jew jesperjenzaw listi ta' stennija;

N.  billi n-nisa għadhom iħabbtu wiċċhom ma' bosta forom ta' diskriminazzjoni fl-UE u għadhom mhumiex rappreżentati biżżejjed fl-oqsma kollha marbuta mat-teħid ta' deċiżjonijiet;

O.  billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija minquxa fit-Trattati tal-UE u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u hija valur ewlieni tal-UE; billi, madankollu, in-nisa għadhom mhux rappreżentati biżżejjed fis-suq tax-xogħol bħala entità sħiħa, fejn ir-rata tal-impjiegi għall-irġiel hija 75,6 %, meta mqabbla ma' 64,5 % tan-nisa, u huma rappreżentati żżejjed fix-xogħol part-time u fis-setturi l-inqas imħallsa, minbarra li jirċievu pagi fis-siegħa aktar baxxi, ħaġa li twassal għal differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa ta' 16 % u tikkontribwixxi għal differenza ta' 39 %, b'differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri; billi d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru għandu jkollha prijorità fil-proċeduri ta' reklutaġġ fl-Istati Membri, minkejja li n-nisa qabżu lill-irġiel fil-livell edukattiv milħuq;

P.  billi d-drittijiet soċjali, is-servizzi u dħul adegwat huma kwistjonijiet imqassma skont il-ġeneru, peress li aktar nisa jinsabu f'impjiegi bi dħul baxx, b'riskju ogħla tal-faqar, u jiddependu mis-servizzi soċjali, kemm pubbliċi kif ukoll privati, u għandhom ir-rwol tradizzjonali tal-persuna li tieħu ħsieb kemm lit-tfal kif ukoll lill-membri tal-familja ikbar fl-età kif ukoll għandhom ir-responsabilità primarja għall-ħtiġijiet tal-unità domestika, li jirriżultaw f'pensjonijiet aktar baxxi għan-nisa;

Q.  billi l-miri ta' Barċellona tal-2002 qegħdin 'il bogħod milli jintlaħqu, filwaqt li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tiddikjara li t-tfal għandu jkollhom dritt għall-protezzjoni u l-kura, u billi dan għandu impatt enormi fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u l-faqar fost in-nisa;

R.  billi l-Ewropa tista' tmur aktar 'il bogħod biex tiżviluppa grupp ta' setturi ffukat fuq l-appoġġ tas-saħħa, l-għarfien u l-abilità tan-nies li jipparteċipaw fl-ekonomija; billi s-servizzi ffukati fuq in-nies bħas-servizzi tal-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, il-kura tat-tfal, servizzi ta' kura oħrajn kif ukoll l-isports jinkludu potenzjal ta' ħolqien tax-xogħol importanti u m'għandhomx jitqiesu bħala spiża għall-ekonomija iżda bħala fatturi li jippermettu prosperità sostenibbli;

S.  billi hemm bżonn ta' approċċ strateġiku biex l-isfidi tat-tixjiħ u t-tnaqqis tal-popolazzjoni tal-UE fl-età tax-xogħol, speċjalment f'dak li jirrigwarda n-nuqqas ta' ħiliet futuri u d-diskrepanzi fis-suq tax-xogħol tal-UE u projezzjoni tal-evoluzzjoni fil-proporzjonijiet tad-dipendenza ekonomika, b'kont meħud ukoll taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu legalment fl-UE; billi huwa importanti li jkunu promossi l-opportunitajiet tal-mobilità professjonali, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ, inklużi dawk li jsegwu t-taħriġ vokazzjonali permezz tal-apprendistat;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq ir-rieżami tal-acquis soċjali u tal-politiki soċjali u tal-impjieg tal-UE kif ukoll fuq ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika tal-2016 billi tagħmel proposti għal Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (EPSR) sod li mhuwiex limitat għal dikjarazzjoni tal-prinċipji u intenzjonijiet tajba iżda li jsaħħaħ id-drittijiet soċjali permezz ta' għodod konkreti u speċifiċi (leġiżlazzjoni, mekkaniżmi tat-teħid ta' deċiżjonijiet u strumenti finanzjarji), li jwassal għal impatt pożittiv fuq il-ħajja tan-nies fuq perjodu qasir u medju u li jippermetti appoġġ għal kostruzzjoni Ewropea fis-seklu 21 billi b'mod effikaċi jirrispetta l-objettivi soċjali tat-Trattati, jappoġġja l-istati soċjali nazzjonali, isaħħaħ il-koeżjoni, is-solidarjetà u l-konverġenza 'l fuq f'riżultati ekonomiċi u soċjali, jiżgura l-iżgurar ta' protezzjoni soċjali adegwata, inaqqas l-inugwaljanza, jikseb progress li suppost ilu li sar fit-tnaqqis tal-faqar u l-esklużjoni soċjali, jiffaċilita l-isforzi ta' riforma nazzjonali permezz ta' parametri referenzjarji u jgħin biex jitjieb il-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) u tas-suq uniku tal-UE;

2.  Iqis li dan il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali għandu jgħin ukoll biex jiżgura applikazzjoni xierqa tal-istandards internazzjonali tax-xogħol u jgħin biex jaġġorna l-acquis soċjali; huwa tal-fehma li l-istandards soċjali li għandhom jiġu artikolati mill-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali għandhom japplikaw għall-pajjiżi parteċipanti kollha fis-suq uniku sabiex jinżammu kundizzjonijiet ekwi u li l-leġiżlazzjoni, il-mekkaniżmi ta' governanza u l-istrumenti finanzjarji rilevanti għall-ksib tagħhom għandhom japplikaw għall-Istati Membri kollha tal-UE; jissottolinja li l-Pilastru tad-Drittijiet Soċjali għandu jiġi kkunsidrat fil-politiki ekonomiċi tal-UE; iqis li l-limiti speċifiċi ta' sħubija fiż-żona tal-euro titlob għal miri u standards soċjali speċifiċi addizzjonali li għandhom jiġu stabbiliti u li jiġi kkunsidrat appoġġ finanzjarju rilevanti fil-livell taż-żona tal-euro filwaqt li jibqgħu miftuħa għal Stati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro fuq bażi volontarja; jiġbed l-attenzjoni lejn il-possibilità li jintuża l-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni msaħħaħ skont l-Artikolu 20 tat-TUE, jekk ikun meħtieġ, biex jinbena Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali sod;

3.  Jenfasizza li l-EPSR għandu jipprovdi lill-persuni li jgħixu fl-UE b'mezzi aktar b'saħħithom ta' kontroll fuq ħajjithom, li jippermettulhom jgħixu ħajja dinjituża u jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom billi jnaqqsu d-diversi riskji soċjali li jirriżultaw matul ħajjithom kollha u li n-nies jingħataw is-setgħa li jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u li jkunu kapaċi jadattaw għal tibdiliet teknoloġiċi u ekonomiċi, inkluż permezz ta' titjib tal-ħiliet u appoġġ għall-intraprenditorija; jissottolinja li l-EPSR għandu jġiegħel lis-swieq jaħdmu għal prosperità kondiviża, il-benesseri u l-iżvilupp sostenibbli fil-kuntest ta' ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna, bl-għan ta' impjieg sħiħ u progress soċjali u l-użu wkoll ta' politika industrijali fil-livell tal-UE; iqis li dan il-Pilastru għandu jagħmel dan billi jippromwovi standards soċjali rilevanti u bl-għoti tas-setgħa lill-istati soċjali nazzjonali biex tinżamm il-koeżjoni soċjali u l-ugwaljanza fl-UE kollha permezz ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali u politiki ta' inklużjoni soċjali adegwati, aċċessibbli u finanzjarjament sostenibbli; jenfasizza li għandu jiffaċilita wkoll il-moviment ħieles tal-ħaddiema f'suq tax-xogħol Ewropew aktar profond u ġust; jenfasizza l-fatt li l-EPSR għandu jikkontribwixxi wkoll biex jiġu rispettati l-prinċipji ta' trattament ugwali, tan-nondiskriminazzjoni u tal-opportunitajiet indaqs permezz ta' politiki soċjali u tal-impjieg; jirrakkomanda li l-Pilastru għalhekk jippermetti r-realizzazzjoni effikaċi tad-drittijiet soċjali eżistenti u li għandu jistabbilixxi drittijiet ġodda fid-dawl ta' żviluppi teknoloġiċi u soċjoekonomiċi ġodda; jemmen li, b'dawn il-modi, il-Pilastru se jsaħħaħ ukoll il-leġittimità tal-UE;

Aġġornament tal-istandards tax-xogħol u soċjali eżistenti

4.  Jistieden lis-sħab soċjali u lill-Kummissjoni biex jaħdmu flimkien biex jippreżentaw proposta għal direttiva qafas dwar kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti f'kull forma ta' impjieg, l-estensjoni tal-istandards minimi eżistenti għal forom ġodda ta' relazzjonijiet ta' impjieg, ibbażati fuq evalwazzjoni bir-reqqa tal-impatt; iqis li din id-direttiva qafas għandha ttejjeb l-infurzar tad-dritt tal-UE, iżżid iċ-ċertezza ġuridika madwar is-suq uniku u tevita d-diskriminazzjoni billi tikkomplementa d-dritt tal-UE eżistenti u tiżgura sett bażiku ta' drittijiet infurzabbli għal kull ħaddiem, irrispettivament mit-tip ta' kuntratt jew relazzjoni ta' impjieg, inkluż it-trattament ugwali, il-ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà, il-protezzjoni matul il-leave tal-maternità, id-dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol u l-ħin ta' mistrieħ, il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u tal-familja, l-aċċess għat-taħriġ, ir-rata ta' appoġġ għal persuni b'diżabilità, biżżejjed informazzjoni, id-drittijiet ta' konsultazzjoni u ta' parteċipazzjoni, il-libertà ta' assoċjazzjoni u rappreżentazzjoni, il-ftehim kollettiv u l-azzjoni kollettiva; jissottolinja li din id-direttiva qafas għandha tapplika għall-impjegati u l-ħaddiema kollha f'forom ta' impjieg mhux standard, mingħajr ma neċessarjament temenda d-direttivi diġà eżistenti; ifakkar li d-drittijiet tax-xogħol eżistenti huma applikati mill-Istati Membri skont id-dritt nazzjonali u tal-UE; jitlob ukoll għal implimentazzjoni u kontroll aktar effikaċi u effiċjenti tal-istandards tax-xogħol eżistenti sabiex titjieb l-eżegwibilità tad-drittijiet u jiġi indirizzat ix-xogħol mhux iddikjarat;

Kundizzjonijiet tax-xogħol

5.  Jirrikonoxxi li ċerta varjeta ta' kuntratti ta' impjieg hija utli għat-tqabbil effiċjenti bejn il-ħaddiema u l-impjegaturi; ifakkar, madankollu, ir-riskju ta' duwaliżmu fis-suq tax-xogħol u l-perikolu ta' persuni maqbuda f'kuntratti prekarji mingħajr prospett tanġibbli ta' tranżizzjonijiet pożittivi; jenfasizza l-importanza ta' kuntratti ta' impjieg għal żmien indeterminat għal sigurtà soċjoekonomika u jiġbed l-attenzjoni lejn il-benefiċċji li dawn il-kuntratti jipprovdu għall-impjegaturi madwar diversi setturi; jappoġġja wkoll il-promozzjoni ta' mudelli tan-negozju fl-ekonomija soċjali; jistieden lill-Kummissjoni twessa' d-Direttiva dwar id-Dikjarazzjoni bil-Miktub (91/533/KEE) biex tkopri l-forom kollha ta' impjieg u r-relazzjonijiet ta' impjieg; jappella biex id-direttiva qafas dwar kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti tinkludi wkoll l-istandards minimi eżistenti rilevanti li jiġu żgurati f'ċerti relazzjonijiet speċifiċi, b'mod partikolari:

   (a) kontenut xieraq tat-tagħlim u t-taħriġ u kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti għall-internships, it-traineeships u l-apprendistati sabiex jiżgura li dawn iservu bħala pass intermedjarju ġenwin fit-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għall-ħajja professjonali, kif stipulat fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Qafas ta' Kwalità għat-Traineeships, u li jkunu limitati fiż-żmien u ma għandhomx jieħdu post l-impjiegi għaż-żgħażagħ; ir-rimunerazzjoni għandha tkun proporzjonata max-xogħol provdut, il-ħiliet u l-esperjenza tal-persuna u l-ħtieġa li l-interns, it-trainees u l-apprendisti fis-suq tax-xogħol barra l-kurrikuli edukattivi jkunu jistgħu jlaħħqu mal-ħajja;
   (b) għax-xogħol intermedjat minn pjattaformi diġitali u każijiet oħra ta' impjieg dipendenti ta' min jaħdem għal rasu, distinzjoni ċara – fis-sens tad-dritt tal-Unjoni, u mingħajr preġudizzju għad-dritt nazzjonali – bejn dawk li jaħdmu għal rashom b'mod ġenwin u dawk f'relazzjoni ta' impjieg, b'kont meħud tar-Rakkomandazzjoni tal-ILO Nru 198, li tgħid li t-twettiq ta' diversi indikaturi hija biżżejjed biex tistabbilixxi relazzjoni ta' impjieg; l-istatus u r-responsabbiltajiet bażiċi tal-pjattaforma, il-klijent u l-persuna li jkunu qed iwettqu x-xogħol għandhom għalhekk jiġu ċċarati; standards minimi ta' kollaborazzjoni għandhom jiġu introdotti wkoll b'informazzjoni sħiħa u komprensiva għall-fornitur ta' servizz dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom, l-intitolamenti, il-livell assoċjat ta' protezzjoni soċjali u l-identità tal-impjegatur; dawk impjegati kif ukoll dawk li jaħdmu għal rashom b'mod ġenwin jiġu reklutati permezz ta' pjattaformi online għandu jkollhom l-istess drittijiet bħal fil-bqija tal-ekonomija u jiġu protetti permezz ta' parteċipazzjoni fi skemi ta' assigurazzjoni soċjali u tas-saħħa; l-Istati Membri għandhom jiżguraw sorveljanza xierqa tat-termini u l-kundizzjonijiet tar-relazzjoni ta' impjieg jew kuntratt ta' servizz, billi jiġi evitat l-abbuż ta' pożizzjonijiet dominanti mill-pjattaformi;
   (c) limiti dwar xogħol fuq talba: kuntratti li ma jispeċifikawx il-ħinijiet tax-xogħol m'għandhomx jitħallew, minħabba l-inċertezza kbira li dawn jinvolvu;

6.  Jirrikonoxxi t-tnaqqis fis-sehem tax-xogħol tad-dħul totali fl-Ewropa matul dawn l-aħħar deċennji; jenfasizza l-ħtieġa għal aktar konverġenza soċjali 'l fuq u li d-differenza fil-pagi bejn is-sessi li tingħalaq madwar l-UE sabiex tingħata spinta lid-domanda, tippermetti tkabbir sostenibbli u inklużiv u jitnaqqsu l-inugwaljanzi; jirrikonoxxi li pagi għal għajxien diċenti huma importanti bħala mezz biex jiġi evitat il-faqar fost dawk li jaħdmu; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja b'mod attiv kopertura usa' għal ftehimiet kollettivi skont it-tradizzjonijiet u l-prattiki nazzjonali tal-Istati Membri u b'rispett għall-awtonomija tas-sħab soċjali; jirrakkomanda l-istabbiliment ta' pagi bażiċi fil-forma ta' paga minima nazzjonali, fejn applikabbli, filwaqt li jiġu rrispettati l-prattiki ta' kull Stat Membru u wara li jiġu kkonsultati s-sħab soċjali; jistieden lill-Kummissjoni biex tgħin biex jiġu skambjati l-aħjar prattiki f'dan ir-rigward;

7.  Ifakkar li d-dritt għal kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin għas-saħħa u sikuri jinvolvi wkoll il-protezzjoni kontra r-riskji fuq il-post tax-xogħol kif ukoll limitazzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol u d-dispożizzjonijiet dwar il-perjodi minimi ta' serħan u leave annwali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni rilevanti; jistenna l-proposti tal-Kummissjoni għal miżuri konkreti, biex tirrispetta dan id-dritt b'mod effikaċi għall-ħaddiema kollha, inklużi ħaddiema staġjonali u dawk b'kuntratt, u li jinkludu wkoll miżuri li jipprevjenu l-vjolenza kontra n-nisa u l-fastidju; jinnota li miżuri bħal dawn għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni tal-impatt, li tirrifletti l-għarfien attwali kollha dwar ir-riskji tas-saħħa u s-sigurtà u tqis modi ġodda ta' ħidma assoċjati mad-diġitalizzazzjoni u żviluppi teknoloġiċi oħra;

8.  Jenfasizza l-importanza tad-dritt ta' negozjar kollettiv u azzjoni kollettiva bħala dritt fundamentali minqux fil-liġi primarja tal-UE; jistenna li l-Kummissjoni ssaħħaħ l-appoġġ konkret għat-tisħiħ u r-rispett għad-djalogu soċjali fil-livelli u s-setturi kollha, b'mod partikolari fejn mhuwiex żviluppat biżżejjed, filwaqt li jittieħed kont tal-prattiki nazzjonali differenti; jirrikonoxxi l-benefiċċji li l-ħaddiema jiġu involuti fit-tmexxija tal-kumpanija, inkluż f'kumpaniji transnazzjonali, u l-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tagħhom, anke biex isir użu tajjeb minn forom ġodda ta' organizzazzjoni ta' xogħol, jiġi żgurat li x-xogħol ikun sinifikanti u ta' sodisfazzjon u jiġi antiċipat it-tibdil ekonomiku; jitlob għal monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-Kunsilli tax-Xogħol Ewropej u l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema u għal miżuri effikaċi li jiżguraw li r-ristrutturar tal-kumpaniji jseħħ b'mod soċjalment responsabbli;

9.  Jenfasizza l-ħtieġa għal data komprensiva, affidabbli u aġġornata regolarment dwar il-kwalità tax-xogħol u l-impjiegi li tista' tintuża għall-monitoraġġ tal-kwalità tax-xogħol u l-impjiegi matul iż-żmien u tipprovdi evidenza għat-tfassil tal-politika dwar is-suġġett; jistieden lill-Eurofound tiżviluppa aktar l-attivitajiet tagħha fir-rigward tal-monitoraġġ tal-kwalità tal-impjiegi u tal-ħajja tax-xogħol tul l-istħarriġ tagħha dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol Ewropej fuq il-bażi tal-kunċett tagħha ta' kwalità tal-impjiegi li jinkludi l-qligħ, il-prospetti, l-ambjent fiżiku, l-ambjent soċjali, l-intensità tax-xogħol, l-użu u d-diskrezzjoni tal-ħiliet, il-kwalità tal-ħin tax-xogħol; jistieden lill-Eurofound biex tiżviluppa aktar ir-riċerka tagħha dwar il-politiki, il-ftehimiet mas-sħab soċjali u l-prattiki tal-kumpaniji li jappoġġjaw kwalità aħjar tal-impjiegi u tal-ħajja tax-xogħol;

Protezzjoni soċjali adegwata u sostenibbli

10.  Jirrimarka li d-drittijiet tal-protezzjoni soċjali huma drittijiet individwali; jappoġġja provvista aktar integrata ta' benefiċċji ta' protezzjoni soċjali u servizzi soċjali ta' kwalità b'tali mod li jagħmlu l-istat soċjali aktar komprensibbli u aċċessibbli filwaqt li ma jdgħajfux il-protezzjoni soċjali; jenfasizza l-ħtieġa għal protezzjoni soċjali adegwata u investiment soċjali tul il-ħajja tan-nies, biex kulħadd ikun jista' jieħu sehem bis-sħiħ fis-soċjetà u fl-ekonomija u jiġu sostnuti standards tal-għajxien deċenti; jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li ċ-ċittadini jiġu mgħarrfa dwar id-drittijiet soċjali u l-potenzjal ta' soluzzjonijiet ta' gvern elettroniku aċċessibbli, possibbilment bl-inklużjoni ta' karta tas-sigurtà soċjali Ewropea, b'garanziji b'saħħithom għall-protezzjoni tad-data, li tista' ttejjeb il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-UE u sensibilizzazzjoni individwali, u jgħin ukoll lill-ħaddiema mobbli jiċċaraw u jissalvagwardjaw il-kontribuzzjonijiet u d-drittijiet tagħhom f'pajjiżi ta' oriġini u jiffaċilitaw ix-xogħol tal-ispettorati nazzjonali tax-xogħol; jenfasizza l-importanza ta' appoġġ personalizzat, wiċċ imb'wiċċ, b'mod partikolari għall-familji esklużi u vulnerabbli;

11.  Jaqbel mal-importanza ta' aċċess universali għal kura tas-saħħa preventiva u kurattiva fil-ħin, ta' kwalità tajba u affordabbli u għal mediċini; iqis dan bħala dritt li jrid jiġi rispettat, inkluż f'żoni rurali u reġjuni transkonfinali; jenfasizza li r-residenti kollha jridu jkunu koperti minn assigurazzjoni tas-saħħa; jaqbel li ż-żieda fil-prevenzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard hija investiment soċjali ovvju li jissarraf f'ġid, anke permezz ta' tixjiħ f'saħħtu;

12.  Huwa konxju li ż-żieda fl-istennija tal-għomor u forza tax-xogħol li qed tiċkien jippreżentaw sfida għas-sostenibilità u l-adegwatezza tas-sistemi tal-pensjoni u s-solidarjetà interġenerazzjonali; jinnota li l-għeluq tad-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi għandu jkun ukoll prijorità f'dan ir-rigward; jerġa' jafferma li l-aħjar metodu huwa li tiżdied ir-rata ġenerali tal-impjieg permezz ta' mudelli tal-impjieg marbuta ma' kopertura tal-assigurazzjoni tal-pensjoni sħiħa u b'attenzjoni partikolari lil ġenerazzjoni żagħżugħa u dawk l-aktar esklużi mis-suq tax-xogħol; iqis li l-etajiet tal-pensjoni għandhom jirriflettu, apparti fl-istennija tal-għomor, fatturi oħra li għandhom ikunu definiti fil-livell nazzjonali, fosthom l-iżviluppi fil-produttività, il-proporzjon tad-dipendenza fuq l-ekonomija u d-differenzi fit-tbatija tax-xogħol; ifakkar fl-importanza tal-investimenti fit-tixjiħ attiv u ta' arranġamenti li jippermettu lill-persuni li jkunu laħqu l-età tal-pensjoni biex ikollhom l-għażla li jkomplu jaħdmu fil-livell ta' intensità mixtieq tagħhom filwaqt li jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-pensjoni parzjalment jekk jaħdmu inqas minn full-time;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq analiżi sostantiva tal-aħjar prattika biex tassisti lill-Istati Membri fil-kalkolu tal-pensjonijiet minimi;

14.  Jirrakkomanda li l-ħaddiema kollha għandhom ikunu koperti minn assigurazzjoni kontra l-qgħad jew ix-xogħol part-time involontarju, flimkien ma' għajnuna għat-tiftix ta' impjieg u investiment f'taħriġ (mill-ġdid) f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti minn kull Stat Membru flimkien mas-sħab soċjali; ifakkar li benefiċċji xierqa għall-qgħad itejbu l-proċess ta' tqabbil u għalhekk huma utli għall-produttività, filwaqt li fl-istess ħin għandhom rwol prinċipali fil-prevenzjoni u fit-tnaqqis tal-faqar; iqis li l-EPSR għandu jirrakkomanda parametri referenzjarji rakkomandati għall-iskemi ta' assigurazzjoni nazzjonali għall-qgħad, b'mod partikolari rigward il-kopertura tagħhom, ir-rekwiżiti ta' attivazzjoni, rabta bejn it-tul tal-appoġġ u l-perjodu medju nazzjonali għat-tfittxija ta' impjieg, u l-kwalità tal-appoġġ provdut miċ-ċentri tal-impjieg;

15.  Jenfasizza l-importanza ta’ skemi ta' dħul minimu adegwat għaż-żamma tad-dinjità tal-bniedem u għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, kif ukoll ir-rwol tagħhom bħala forma ta' investimenti soċjali li jippermettu lin-nies li jipparteċipaw fis-soċjetà, u li jidħlu għal taħriġ u/jew ifittxu x-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jivvalutaw skemi ta' dħul minimu fl-Unjoni Ewropea, inkluż jekk l-iskemi jippermettux li l-familji jlaħħqu ma' ħtiġijiethom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jevalwaw fuq din il-bażi l-mod u l-mezzi għall-provvista ta' dħul minimu adegwat fl-Istati Membri kollha, u biex jikkunsidraw passi ulterjuri bil-għan li jirfdu l-konverġenza soċjali fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, fil-qies taċ-ċirkustanzi ekonomiċi u soċjali ta' kull Stat Membru, kif ukoll il-prattiki u t-tradizzjonijiet nazzjonali;

16.  Jinsisti li d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità għandhom jiġu integrati fil-Pilastru Soċjali kollu b'approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem f'konformità mal-obbligi tal-UE u tal-Istati Membri tagħha skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (CRPD); iqis li d-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu mill-inqas:

   id-dritt għal xogħol deċenti u mingħajr ostakli fi swieq tax-xogħol u swieq tax-xogħol totalment inklużivi, miftuħa u aċċessibbli;
   servizzi u sigurtà tad-dħul bażiku adattati għal ħtiġijiet individwali speċifiċi, li jippermettu livell ta' għajxien deċenti u inklużjoni soċjali;
   garanzija ta' moviment liberu u t-trasferibilità ta' servizzi bejn l-Istati Membri tal-UE;
   edukazzjoni u taħriġ inklużivi, inkluż dispożizzjonijiet għal kompetenza diġitali adegwata;
   dispożizzjonijiet speċifiċi dwar protezzjoni mill-isfruttament u x-xogħol sfurzat ta' persuni b'diżabilità, b'mod partikolari fost persuni b'diżabilità intellettwali u psikosoċjali jew persuni deprivati mill-kapaċità ġuridika tagħhom;

17.  Jinnota bi tħassib li d-disponibilità u l-affordabilità ta' kura fit-tul jibqgħu problema ewlenija madwar l-Ewropa, bil-persuni li jindukraw fil-familja b'mod informali jispiċċaw maqbuda u ma jkunux jistgħu jkomplu jsegwu l-karrieri tagħhom; jiddeplora l-abbużi frekwenti tal-persuni li jindukraw li jiġu impjegati permezz ta' aġenziji tax-xogħol jew fuq bażi informali; iqis l-aċċess għal servizzi tal-kura fit-tul ta' kwalità u affordabbli, inkluża l-kura domiċiljari u skemi ta' għajxien indipendenti, bħala dritt li għandu jintlaqa' bl-appoġġ ta' professjonisti kwalifikati b'mod adegwat impjegati taħt kundizzjonijiet deċenti; jemmen li għalhekk għandhom jiddaħħlu fis-seħħ servizzi pubbliċi u assistenza adegwati għall-familji, b'mod partikolari dawk li jgħixu fuq dħul baxx, biex tiġi evitata l-istituzzjonalizzazzjoni u r-riskju ta' faqar; itenni t-talba tiegħu għal leġiżlazzjoni dwar il-liv tal-indukraturi li tillimita l-implikazzjonijiet dwar ir-rimunerazzjoni u l-intitolamenti għall-protezzjoni soċjali meta l-ħaddiema temporanjament iridu jieħdu ħsieb qrabathom; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi pjan ta' azzjoni konkret f'dan il-qasam, inklużi miri dwar il-kura għall-persuni anzjani, persuni b'diżabilità u dipendenti oħra, simili għall-miri ta' Barċellona, b'għodod għall-monitoraġġ li għandhom ikejlu l-kwalità, l-aċċessibilità u l-affordabilità; jitlob ukoll li jkun hemm aktar kondiviżjoni u l-adozzjoni tal-aħjar prattiki f'dan il-qasam;

18.  Iqis il-faqar fost it-tfal bħala kwistjoni ewlenija li dwarha l-Ewropa għandha taġixxi fuq skala kbira; jenfasizza d-dritt għal edukazzjoni, saħħa u sistemi tas-sigurtà soċjali universali bħala kundizzjonijiet bażiċi fil-ġlieda kontra l-faqar, b'mod partikolari fost it-tfal; b'kont meħud ta' dan l-għan, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni rapida tar-rakkomandazzjoni tal-2013 dwar "'L-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ", u jitlob li jittieħdu passi konkreti lejn garanzija tat-tfal fl-Istati Membri kollha, b'tali mod li kull tifel u tifla li bħalissa jgħixu fir-riskju tal-faqar ikollhom aċċess għal kura tas-saħħa, edukazzjoni u kura tat-tfal mingħajr ħlas, kif ukoll akkomodazzjoni deċenti u nutrizzjoni adatta; jindika r-rabta meħtieġa ma' programmi li joffru appoġġ u opportunitajiet għall-ġenituri biex joħorġu minn sitwazzjonijiet ta' esklużjoni soċjali u jintegraw fis-suq tax-xogħol; jirrikonoxxi li dawn il-politiki jeħtieġu finanzjament adegwat fil-livell nazzjonali u appoġġ mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej;

19.  Jistieden lill-Istati Membri jiksbu riżultati konkreti dwar id-dritt għal akkomodazzjoni adegwata billi jiżguraw l-aċċess għal djar ta' kwalità bi prezz raġonevoli ta' daqs adegwat għal kulħadd, u għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-problema ta' persuni mingħajr dar bl-għan li din tiġi eliminata b'mod gradwali; iħeġġiġhom biex jimplimentaw leġiżlazzjoni u/jew miżuri oħra kif meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-aċċess għall-benefiċċji tal-akkomodazzjoni soċjali jew l-akkomodazzjoni adegwata jiġu pprovduti għal dawk fil-bżonn, ovvjament, inklużi l-persuni u l-familji mingħajr dar, u li l-persuni vulnerabbli u familji fqar huma protetti kontra t-tkeċċija jew li tiġi pprovduta akkomodazzjoni alternattiva adegwata lilhom; isejjaħ għall-provvediment tal-akkomodazzjoni li tkun kombinata mas-servizzi soċjali rilevanti li jappoġġjaw l-inklużjoni soċjali u ekonomika; jitlob li jittieħdu miżuri effikaċi biex jgħinu liż-żgħażagħ bi dħul baxx irabbu l-familja tagħhom; jenfasizza l-investimenti fl-akkomodazzjoni soċjali effiċjenti fl-enerġija bħala sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd fl-impjiegi, l-ambjent, it-tnaqqis fil-faqar enerġetiku u t-twettiq tad-drittijiet soċjali; jappella għal aktar użu tal-istrumenti finanzjarji Ewropej rilevanti biex jappoġġjaw it-tiġdid urban u tad-djar affordabbli, aċċessibbli u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u biex jiġi promoss l-iżvilupp ta' akkomodazzjoni soċjali f'reġjuni fejn dan huwa baxx; jitlob li l-forom kollha ta' kriminalizzazzjoni tal-faqar, bħal miżuri li b'mod inġust jissanzjonaw lill-persuni mingħajr dar jew forom oħra ta' privazzjoni materjali, jiġu aboliti;

20.  Jappella għal miżuri adegwati, inkluż titjib leġiżlattiv, jekk wara evalwazzjoni jirriżulta li jkun meħtieġ, li jiżgura d-disponibilità u l-aċċess għal kulħadd għal servizzi soċjali aċċessibbli u ta' kwalità ta' interess ġenerali u ta' servizzi oħra ta' interess ġenerali jew servizzi essenzjali bħall-provvista tal-ilma, il-ġestjoni tal-iskart, l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, il-komunikazzjonijiet elettroniċi u l-broadband b'veloċità għolja, l-enerġija, it-trasport pubbliku u s-servizzi finanzjarji; jenfasizza r-rwol importanti tal-fornituri tas-settur pubbliku mgħammra sew u b'numru tajjeb ta' persunal u tal-intrapriżi soċjali u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' profitt f'dan il-kuntest, peress li l-objettiv primarju huwa impatt soċjali pożittiv; jiġbed l-attenzjoni wkoll għar-rwol importanti tal-intrapriżi tal-ekonomija soċjali billi jipprovdu dawn is-servizzi u jagħmlu s-suq tax-xogħol aktar inklużiv; jitlob li jitneħħew l-inċertezzi ġuridiċi eżistenti esperjenzati mill-awtoritajiet pubbliċi fejn jidħlu s-servizzi soċjali finanzjarji ta' interess ġenerali; jappoġġja l-użu ta' kriterji soċjali fl-akkwist pubbliku; ifakkar li ż-żoni rurali, b'mod partikolari, jeħtieġu appoġġ kontinwu biex jimmodernizzaw l-infrastruttura tagħhom u jżommu d-dinamiżmu ekonomiku; jirrimarka wkoll dwar l-importanza ta' edukazzjoni finanzjarja li tgħin biex il-familji ma jidħlux f'dejn eċċessiv u għajnuna legali u mekkaniżmi oħra li jipproteġu u jappoġġjaw lid-debituri kontra prattiki predatorji u tipprovdihom b'ċans ieħor;

Opportunitajiet indaqs u aċċess għas-suq tax-xogħol

21.  Iqis li fid-dinja dejjem iżjed diġitalizzata tagħna, il-persuni bi kwalifiki baxxi mhux biss għandhom opportunitajiet ta' xogħol imnaqqsa, imma huma wkoll aktar vulnerabbli għall-qgħad fit-tul u jesperjenzaw aktar diffikultajiet biex jaċċessaw is-servizzi u biex jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà, sitwazzjoni li mhix biss detrimentali għall-individwu imma tiswa ħafna wkoll lill-ekonomija u lis-soċjetà inġenerali; jappoġġja għalhekk il-Garanzija ta' Ħiliet bħala dritt ġdid għal kulħadd, f'kull stadju tal-ħajja, biex jiksbu l-ħiliet fundamentali għas-seklu 21, inklużi l-litteriżmu, in-numeriżmu, il-litteriżmu medjatiku u diġitali, il-ħsieb kritiku, il-ħiliet soċjali u l-kompetenzi rilevanti meħtieġa għall-ekonomija ekoloġika u ċirkulari, b'kont meħud ta' industriji emerġenti u setturi ta' tkabbir ewlenin u li jiġi żgurat l-involviment sħiħ għall-persuni f'sitwazzjonijiet żvantaġġati, inklużi dawk b'diżabilità, dawk li jfittxu l-ażil, persuni li ilhom qiegħda għal perjodu twil u l-gruppi sottorappreżentati; jenfasizza li s-sistemi edukattivi għandhom ikunu inklużivi, u għandhom jipprovdu edukazzjoni ta' kwalità tajba għall-popolazzjoni kollha, li tippermetti lin-nies li jkunu ċittadini Ewropej attivi, tippreparahom biex ikunu kapaċi jitgħallmu u jadattaw tul ħajjithom u tirrispondi għall-ħtiġijiet soċjali u tas-suq tax-xogħol; iqis li t-tlestija tal-edukazzjoni sekondarja għandha tkun obbligatorja fl-Ewropa tas-seklu 21 u li programmi rilevanti jridu jkunu disponibbli biex jagħtu liż-żgħażagħ kollha li ma jkunux komplew l-iskola primarja jew sekondarja ċans ieħor; iqis li l-Garanzija ta' Ħiliet għandha tinvolvi valutazzjoni individwalizzata tal-ħtiġijiet ta' tagħlim, offerta ta' tagħlim ta' kwalità u validazzjoni sistematika tal-ħiliet u l-kompetenzi miskuba, li tippermetti r-rikonoxximent faċli tagħhom fis-suq tax-xogħol; jindika l-ħtieġa li jiġi garantit l-aċċess wiesa' għall-broadband sabiex jiġi permess il-litteriżmu diġitali; jenfasizza l-Garanzija ta' Ħiliet bħala investiment soċjali importanti, li teħtieġ implimentazzjoni xierqa u finanzjament adegwat, anke bl-appoġġ mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej;

22.  Jinsab imħasseb dwar il-firxa ta' inċertezza soċjoekonomika u d-deterjorament tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għal bosta ħaddiema; jirrikonoxxi li ħafna ħaddiema f'forom ta' xogħol mhux standard għandhom diffikultajiet biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fuq ix-xogħol jew jiksbu aċċess għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali u li n-nisa u l-migranti huma affettwati b'mod sproporzjonat minn din il-problema; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva dwar Xogħol għal Żmien Fiss, id-Direttiva dwar ix-Xogħol Part-Time u d-Direttiva dwar Xogħol Temporanju permezz ta' Aġenzija; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu passi għat-titjib tat-trasferibilità tad-drittijiet soċjali miksuba f'attivitajiet differenti; jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati biżżejjed kapaċitajiet biex jipprovdu protezzjoni soċjali fil-livell ta' Stati Membri għall-persuni f'kull forma ta' impjieg, relazzjonijiet ta' impjieg standard u mhux standard kif ukoll dawk li jaħdmu għal rashom; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi rakkomandazzjoni f'dan ir-rigward; iqis, b'mod partikolari, li:

   (a) l-Istati Membri għandhom jorganizzaw l-iskemi ta' sigurtà soċjali b'tali mod li jippermettu lin-nies kollha f'kull forma ta' impjieg, relazzjonijiet ta' impjieg u impjieg indipendenti jakkumulaw drittijiet li jipprovdu sigurtà ta' dħul f'sitwazzjonijiet bħal qgħad, xogħol part-time involontarju, problemi ta' saħħa, età avvanzata jew waqfiet mill-karriera għat-trobbija tat-tfal, kuri oħra jew taħriġ ieħor;
   (b) minn mindu jidħlu għall-ewwel darba fis-suq tax-xogħol, il-persuni kollha f'kull forma ta' impjieg, relazzjonijiet ta' impjieg u impjieg indipendenti għandu jkollhom kont ta' attività personali, aċċessibbli faċilment permezz ta' kuntatti personali u mezzi elettroniċi, filwaqt li jittieħed kont tal-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità, fejn jistgħu jikkonsultaw id-drittijiet soċjali akkumulati tagħhom u drittijiet soċjali oħra, inkluż għat-tagħlim tul il-ħajja, u fejn jistgħu jitgħallmu dwar it-trasferibilità tagħhom minn pajjiż għal ieħor, jekk applikabbli; tali kontijiet ta' attività personali għandhom ikunu disponibbli b'mod kosteffikaċi u għandha tkun żgurata protezzjoni tad-data adegwata;
   (c) pjattaformi diġitali u intermedjarji oħra għandu jkollhom l-obbligu li jirrapportaw ix-xogħol kollu mwettaq minnhom lill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-iżgurar ta' kontribuzzjonijiet adegwati u protezzjoni permezz ta' assigurazzjoni soċjali u tas-saħħa għall-ħaddiema kollha;

23.  Jirrimarka li tranżizzjonijiet professjonali jeħtieġu investiment adegwat, kemm fil-kapaċità istituzzjonali tas-servizzi tal-impjiegi pubbliċi kif ukoll biex jassistu fit-tfittxija individwali u titjib tal-kompetenzi fl-aktar stadju bikri possibbli; jemmen li politiki tal-impjiegi proattivi, bħat-taħriġ u l-assistenza għall-kollokament f'impjieg li jkunu għodod utli għall-integrazzjoni mill-ġdid tal-persuni qiegħda fis-suq tax-xogħol, irrispettivament mill-età; ifakkar fir-rwol utli tal-Fond Soċjali Ewropew fl-appoġġ tal-politiki dwar is-suq tax-xogħol attiv madwar l-Ewropa u tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, li jappoġġja t-taħriġ mill-ġdid u d-dħul lura fl-impjieg fil-każ ta' xokkijiet ekonomiċi reġjonali u sensji fuq skala kbira; ifakkar, barra minn hekk, ir-rwol importanti tal-iskemi tas-sigurtà soċjali fl-appoġġ għal tranżizzjonijiet siguri; jenfasizza li l-preservazzjoni u l-portabilità tal-intitolamenti soċjali akkumulati matul il-karriera u ċ-ċiklu tal-ħajja għandhom jiġu żgurati biex jiffaċilitaw it-tranżizzjonijiet fl-impjiegi u professjonali;

24.  Jenfasizza li politika tal-impjiegi proattiva timplika appoġġ pubbliku għall-iżvilupp ta' setturi b'potenzjal importanti ta' impjieg u, anke f'ħafna pajjiżi, il-ħtieġa li jikber ir-rwol tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi u jiżguraw li jkollhom kapaċità xierqa għal kuntatt dirett mal-intrapriżi, biex it-taħriġ mill-ġdid jew assistenza oħra lil dawk li qed ifittxu xogħol huma pprovduti skont il-profil ta' min qed ifittex ix-xogħol u l-ħtiġijiet tal-ekonomija lokali; jappella għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ għal dawk kollha li huma taħt it-30 sena, b'enfasi fuq il-kwalità tal-offerti u komunikazzjoni effikaċi għal kull NEET, u tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar dawk qiegħda fit-tul, inkluż permezz tal-iżvilupp ta' miżuri addizzjonali meħtieġa biex jiżguraw l-aċċessibilità ta' dawn il-politiki għall-persuni bi ħtiġijiet ta' appoġġ; jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu l-ħtiġijiet ta' ħaddiema avvanzati fl-età u persuni li qed ifittxu impjieg u tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn iż-żgħażagħ u l-ħaddiema avvanzati fl-età; jenfasizza dawn il-politiki bħala riformi strutturali u investimenti soċjali importanti li jeħtieġu finanzjament adegwat kemm fuq il-livell Ewropew kif ukoll f'dak nazzjonali, inkluż mill-Fond Soċjali Ewropew, l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u/jew strumenti oħra;

25.  Ifakkar li n-nisa huma aktar probabbli li jkunu soġġetti għal impjieg b'paga baxxa u inċerta u għal interruzzjonijiet fil-karriera tagħhom, u li dan għandu konsegwenzi għal ħajjithom kollha; iqis li huwa meħtieġ b'urġenza progress deċiżiv fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u dik tax-xogħol sabiex tiġi eliminata d-diskriminazzjoni persistenti; jistenna l-proposti tal-Kummissjoni f'dan il-qasam kif imħabbar fil-programm ta' ħidma tagħha tal-2017, b'mod partikolari fir-rigward ta' dan li ġej:

   (a) il-mekkaniżmi eżistenti biex jiżguraw trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa għandhom jissaħħu, id-distakk persistenti bejn is-sessi fil-pagi u l-pensjonijiet għandu jingħalaq, u s-segregazzjoni okkupazzjonali għandha titnaqqas; għal dan l-għan, l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2006/54/KE għandhom jiġu mmonitorjati u d-Direttiva għandha tiġi riveduta jekk ikun meħtieġ; il-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għall-2011-2020 u l-Impenn Strateġiku għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2019 għandhom jitkomplew, anke permezz ta' rapporti annwali dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi;
   (b) hemm il-ħtieġa għal miżuri effikaċi ġodda kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f'dak nazzjonali għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, privata u tal-familja, inklużi proposti leġiżlattivi rigward il-leave tal-maternità, tal-paternità, tal-ġenituri, tal-indukraturi, aċċess għal servizzi tal-kura ta' kwalità u arranġamenti għal ħinijiet tax-xogħol flessibbli; it-teħid ugwali ta' arranġamenti tal-leave bejn l-irġiel u n-nisa fil-kategoriji kollha tal-ħaddiema għandu jiġi inkoraġġut sabiex jitjieb l-aċċess tan-nisa għas-suq tax-xogħol u l-pożizzjoni tagħhom fih, jissaħħaħ ir-rwol tal-missirijiet fit-trobbija tat-tfal tagħhom u jiġi ffaċċilitat il-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u dik tax-xogħol; il-Kummissjoni għandha wkoll tappoġġja l-Istati Membri fil-kondiviżjoni u fl-adozzjoni ta' prattiki tajba f'dan il-qasam;

26.  Ifakkar li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tipprojbixxi kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew xi opinjoni oħra, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età, jew l-orjentazzjoni sesswali; jenfasizza li kulħadd għandu jgawdi mill-istess opportunitajiet tul ħajjithom kollha, inkluż waqt li jkunu qed ifittxu impjieg u fuq il-post tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa ta' implimentazzjoni tajba tad-Direttiva 2000/78/KE dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi u d-Direttiva 2000/43/KE dwar l-Ugwaljanza Razzjali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jintensifikaw l-implimentazzjoni u lill-Kummissjoni tivvaluta l-infurzar tal-miżuri eżistenti li jiggarantixxu n-nondiskriminazzjoni u l-opportunitajiet indaqs u biex ittejjeb il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-integrazzjoni soċjali tal-gruppi li mhumiex rappreżentati biżżejjed; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi rakkomandazzjonijiet konkreti ġodda f'dan ir-rigward, jekk meħtieġa; ifakkar li d-Direttiva dwar it-Trattament Ugwali proposta fl-2008 u li għadha mhix adotta tirrappreżenta element nieqes fil-qafas leġiżlattiv dwar in-nondiskriminazzjoni; jiġbed l-attenzjoni lejn il-ġurisprudenza Ewropea u nazzjonali li tindika obbligu ta' akkomodazzjoni raġonevoli għar-raġunijiet kollha ta' diskriminazzjoni għandu jiġi stabbilit fid-dritt tal-UE u nazzjonali, sakemm dan ma jimponix piż sproporzjonat fuq l-impjegaturi u l-fornituri tas-servizz; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-oqsfa ġuridiċi u l-politiki tal-Istati Membri f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni, it-trattament ugwali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti huma garantiti lill-persuni kollha bi status ta' rifuġjat; jenfasizza li għandu jiġi żgurat l-aċċess għall-ġustizzja u l-protezzjoni tal-vittmi kollha ta' sfruttament u ta' diskriminazzjoni;

Mobilità tal-ħaddiema

27.  Jenfasizza li l-moviment liberu tal-persuni huwa wieħed mill-akbar kisbiet tal-UE u li l-moviment ħieles tal-ħaddiema huwa wieħed mis-sisien tas-suq intern, li għandu rwol importanti biex tissaħħaħ il-konverġenza u l-integrazzjoni fost l-Istati Membri; jenfasizza li l-mobilità fi ħdan l-UE hija opportunità u dritt fundamentali li l-eżerċizzju tagħhom jeħtieġ li jiġi appoġġjat, inkluż permezz ta' sistema li tiffunzjona bla xkiel tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali; jappella għall-implimentazzjoni u l-infurzar adatti tar-regoli tal-UE dwar il-mobilità tal-ħaddiema u l-provvista transkonfinali tas-servizzi; jitlob, barra minn hekk, li jingħata appoġġ għall-mobilità tax-xogħol permezz ta' taħriġ lingwistiku fil-livelli kollha tal-edukazzjoni, il-komparabilità mtejba tas-sistemi edukattivi u r-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, informazzjoni faċilment disponibbli dwar id-drittijiet u d-dmirijiet tal-ħaddiema mobbli, u miżuri li jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti u kooperazzjoni effikaċi fost is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi madwar l-Ewropa; jinnota li l-mobilità m'għandhiex tkun ir-riżultat ta' opportunitajiet ta' impjieg inadegwati jew protezzjoni soċjali inadegwata f'reġjuni ta' oriġini tal-ħaddiema peress li flussi 'l barra tal-forza tax-xogħol jistgħu jxekklu l-konverġenza ekonomika; jindika, għalhekk, l-importanza tal-politika ta' koeżjoni u strumenti oħra għal żvilupp ekonomiku bbilanċjat bejn it-territorji; iqis li l-mobilità tal-ħaddiema m'għandhiex tiġi abbużata biex ixxekkel l-istandards soċjali tal-pajjiżi ospitanti permezz ta' frodi jew ċirkomvenzjoni tal-liġi; jenfasizza l-fatt li normalment, il-ħaddiema mobbli huma kontributuri netti għall-baġits pubbliċi tal-pajjiżi ospitanti; jitlob għal investimenti adegwati fis-servizzi pubbliċi f'oqsma li qed jesperjenzaw żidiet fil-popolazzjoni u jiġbed l-attenzjoni lejn l-appoġġ li l-Fond Soċjali Ewropew jista' jipprovdi f'dan ir-rigward;

28.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex iqisu l-impatt soċjali tal-mobilità fuq l-għadd dejjem jikber ta' familji transnazzjonali, pereżempju billi jipprovdu opportunitajiet ta' leave biex jieħdu ħsieb membri tal-familja f'pajjiż ieħor u jiżguraw it-trasferibilità u l-komparabilità tas-sistemi edukattivi f'termini tal-mobilità tat-tfal tal-iskola;

29.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmluha obbligatorja għall-impjegaturi biex jipprovdu kuntratt ta' impjieg f'lingwa magħrufa miċ-ċittadini mobbli tal-UE, sabiex il-kuntratt tax-xogħol ikun jinftiehem mill-ħaddiema;

Il-bini tal-mezzi sabiex jinkisbu r-riżultati fil-prattika

30.  Jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika u fuq il-fehmiet tal-istituzzjonijiet tal-UE billi tressaq pjan direzzjonali ċar tal-miżuri konkreti għall-implimentazzjoni prattika sħiħa tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u t-twettiq sħiħ tal-objettivi soċjali tat-Trattati; jenfasizza l-fatt li, sabiex jiġu mħarsa d-drittijiet soċjali fundamentali, dispożizzjonijiet bħalma huma l-Artikoli 8, 9 u 10 tat-TFUE għandhom jiġu applikati kif xieraq, fit-tfassil tal-politika tal-UE u fl-azzjonijiet kollha tal-istituzzjonijiet tal-UE, inkluż permezz ta' valutazzjonijiet tal-impatt soċjali;

31.  Jitlob li jiġi introdott protokoll soċjali fit-Trattati meta jiġu riveduti, sabiex jissaħħu d-drittijiet soċjali fundamentali b’rabta mal-libertajiet ekonomiċi;

32.  Jistieden lill-Istati Membri jiffirmaw u jirratifikaw il-Karta Soċjali Ewropea riveduta u l-Konvenzjoni Ewropea dwar is-Sigurtà Soċjali (ETS Nru 78); jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni teżamina l-passi meħtieġa għall-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Karta riveduta u tipproponi perjodu ta' żmien għal dan l-objettiv;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi bħala parti integrali mill-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u tinkludi valutazzjonijiet tal-impatt sistematiċi abbażi tal-ġeneru bħala parti mill-valutazzjoni tal-konformità tad-drittijiet fundamentali;

34.  Jinsab imħasseb dwar l-impatt negattiv persistenti tal-kriżi ekonomika mtawla li l-Ewropa għaddiet fl-ewwel nofs ta' dan id-deċennju u li ħalliet impatt fuq xi pajjiżi u reġjuni aktar minn oħrajn; iqis li l-objettiv ta' konverġenza ekonomika u soċjali 'l fuq għandu jkun ibbażat fuq sett ta' miri, li jibni fuq l-istrateġija Ewropa 2020 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, li għandhom jiggwidaw il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi, tal-impjiegi u soċjali fl-UE u jipprovdu direzzjoni għaż-żona tal-euro fejn hija meħtieġa attenzjoni speċjali għall-konverġenza ekonomika u soċjali 'l fuq;

35.  Jiġbed l-attenzjoni għar-rabta reċiproka bejn il-kundizzjonijiet soċjali u l-prestazzjoni ekonomika; jappella biex il-miri tal-Ewropa 2020, it-tabella ta' valutazzjoni eżistenti tal-indikaturi ewlenin dwar l-impjiegi u l-qasam soċjali fir-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi u l-Kodiċi ta' Konverġenza potenzjali ġdid jkunu mitqiesa b'mod dirett u trasparenti fil-formulazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u r-rakkomandazzjoni għaż-żona tal-euro, kif ukoll fl-użu tal-istrumenti tal-UE; iqis li l-istrumenti tal-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi u tal-metodu miftuħ soċjali ta' koordinazzjoni għandhom jissaħħu wkoll għal dan il-għan; iħeġġeġ rwol aktar b'saħħtu għad-djalogu makroekonomiku mas-sħab soċjali fil-formulazzjoni tat-taħlita tal-politiki ekonomiċia fil-livell Ewropew; iqis is-sorveljanza makrosoċjali bħala importanti ħafna f'li jiġi żgurat li l-iżbilanċi ekonomiċi ma jitnaqqsux għad-detriment tal-impjieg u s-sitwazzjoni soċjali u tipprevjeni t-triq għan-niżla f'termini ta' standards soċjali fl-UE; itenni t-talba tiegħu għall-aġenda Ewropea ta' riformi u investimenti li għandhom l-għan li jsaħħu l-potenzjal tat-tkabbir ibbażat fuq l-impjiegi ta' kwalità u l-produttività, sabiex jiġu promossi sistemi ta' għajnuna soċjali ġusti, robusti, effiċjenti u sostenibbli u sabiex tiġi promossa tranżizzjoni sostenibbli tal-ekonomiji tal-Istati Membri lejn effiċjenza akbar tar-riżorsi;

36.  Jikkunsidra li l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u l-indipendenza ekonomika tagħhom hija kruċjali għall-għan li tintlaħaq il-mira tal-istrateġija Ewropa 2020 ta' rata tal-impjiegi b'mod ġenerali ta' 75 % u biex tingħata spinta lill-PDG; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, biex isaħħu l-politiki u jżidu l-investiment favur l-impjieg tan-nisa f'impjiegi ta' kwalità, b'mod partikolari fis-setturi u fil-pożizzjonijiet fejn in-nisa huma sottorappreżentati, bħal fis-setturi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM) u tal-ekonomija ekoloġika, jew f'pożizzjonijiet maniġerjali għolja fis-setturi kollha;

37.  Jinnota li n-nisa u l-bniet jiġu milquta b'mod sproporzjonat mill-faqar u l-esklużjoni soċjali, u jitlob impetu politiku mġedded għal strateġija Ewropea ambizzjuża kontra l-faqar u impenn ġdid biex jintlaħqu l-miri Ewropej kontra l-faqar sal-2020; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiddeskrivu pjanijiet dettaljati ta' strateġija nazzjonali kontra l-faqar, u lill-Kummissjoni biex tenfasizza t-tnaqqis tal-faqar fis-Semestru Ewropew;

38.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jaħdmu lejn l-iżgurar ta' livell xieraq ta' investimenti soċjali li huma essenzjali għall-koeżjoni tas-soċjetà u jkollhom impatt pożittiv ċar fuq it-tkabbir ekonomiku fuq kemm it-terminu qasir kif ukoll it-terminu twil (pereżempju l-kura tat-tfal, l-edukazzjoni, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Garanzija ta' Ħiliet); iqis li l-valutazzjoni tal-kwalità tal-infiq pubbliku għandha wkoll tirrifletti dan it-tħassib;

39.  Itenni t-talba tiegħu għal-laqgħat konġunti li għandhom isiru bejn il-formazzjonijiet tal-Kunsill EPSCO u ECOFIN bl-għan li jippromwovu politiki soċjoekonomiċi kkoordinati aħjar, kif ukoll laqgħat regolari tax-xogħol fiż-żona tal-euro u l-ministri għall-affarijiet soċjali li jservu biex itejbu l-koordinazzjoni politika fi ħdan iż-żona tal-euro u jindirizzaw kif xieraq l-iżbilanċi soċjali;

40.  Jenfasizza li l-fatt li l-fenomeni kurrenti ta' produzzjoni b'intensità għolja ta' kapital u l-kontribut importanti ta' assi mhux tanġibbli għall-ħolqien ta' valur miżjud fuq naħa, u rati għoljin ta' inugwaljanza, qgħad, iż-żieda kontinwa f'xogħol "atipiku" u t-tnaqqis fis-sehem tax-xogħol tad-dħul totali min-naħa l-oħra, jimplikaw ħtieġa li titwessa' l-bażi finanzjarja għas-sistemi tal-assistenza soċjali, bin-newtralità fiskali, sabiex tiġi provduta protezzjoni soċjali adegwata u servizzi ta' kwalità għal kulħadd; iqis li dan għandu jsir b'mod partikolari permezz ta' ċaqliq lejn sorsi oħrajn ta' dħul fiskali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jivvalutaw il-ħtiġijiet tagħhom f'dan ir-rigward; ifakkar li l-akkumulazzjoni tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali permezz tax-xogħol hija aspett importanti ta' xogħol deċenti u tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għal stabilità ekonomika u soċjali; jirrimarka, madankollu, li l-porzjon ta' taxxa fuq ix-xogħol jista' jitnaqqas filwaqt li jiżgura s-sostenibbiltà u l-adegwatezza tal-iskemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali; jenfasizza wkoll il-fatt li l-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa hija ta' importanza kruċjali biex jiġu żgurati livell adegwat ta' investiment pubbliku u s-sostenibbiltà tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali;

41.  Iqis li dan il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jista' jkun kredibbli biss jekk akkumpanjat minn finanzjament adegwat fil-livell nazzjonali u dak Ewropew, biex jiġi żgurat li l-Istati Membri huma kapaċi jilħqu l-objettivi miftiehma b'mod komuni; itenni l-appell tiegħu għal implimentazzjoni aċċellerata ta' programmi operazzjonali rilevanti u reviżjoni tal-QFP 2014-20 fejn meħtieġ sabiex ilaħħaq mal-ħtiġijiet li żdiedu; jitlob, b'mod partikolari, għal tisħiħ ulterjuri tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u passi ulterjuri biex jiġi żgurat aċċess aktar faċli għall-Fond Soċjali Ewropew, il-FEG u l-FEAD kif ukoll l-użu tagħhom; iqis li dawn l-istrumenti finanzjarji għandhom jibqgħu disponibbli għall-Istati Membri kollha u jissaħħu kif meħtieġ, inkluż f'dak li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-Garanzija ta' Ħiliet, il-faqar fost it-tfal u sfidi ġodda mhux previsti bħalma huma l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol; jemmen li r-regola li talloka 20 % tal-pakketti tal-FSE nazzjonali għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali għandhom jiġu rispettati;

42.  Jitlob li jiġi pprovdut aktar appoġġ mill-UE għall-bini tal-kapaċità istituzzjonali, pereżempju fir-rigward tad-djalogu soċjali, in-netwerk Ewropew tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, l-Iskambju Elettroniku ta' Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali kif ukoll il-pjattaforma kontra x-xogħol mhux iddikjarat, li jista' jevolvi fuq medda ta' żmien itwal lejn sistema Ewropea ta' spettorati tax-xogħol; jindika, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) u l-appoġġ tal-FSE għal bini tal-kapaċità rilevanti fil-livell nazzjonali;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Grupp BEI biex ikomplu jiżviluppaw il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa sabiex jissaħħaħ l-investiment fl-irkupru ekonomiku, il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, l-iżvilupp sostenibbli u l-investiment soċjali fil-kapaċitajiet attwali u futuri tal-persuni biex jidħlu fis-suq tax-xogħol;

44.  Iqis li l-impatt soċjali ta' aġġustament ekonomiku fiż-żona tal-euro jista' jittaffa u l-konverġenza ekonomika u soċjali 'l fuq tista' tiġi msaħħa permezz ta' finanzjament adegwat sabiex tiġi evitata deterjorazzjoni ulterjuri fir-rigward tal-inugwaljanzi u l-potenzjal tat-tkabbir tal-Istati Membri u biex ilaħħqu ma' xokkijiet makroekonomiċi kbar filwaqt li tiżdied il-kompetittività u l-istabbiltà tal-ekonomiji tal-Istati Membri; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lil korpi rilevanti oħra biex jindirizzaw din il-kwistjoni f'aktar diskussjonijiet;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-proposti tagħha dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali fl-okkażjoni tal-ħruġ tal-White Paper tagħha mħabbra dwar il-futur tal-UE u tal-UEM;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-Istati Membri biex ikomplu l-azzjoni esterna koerenti mal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, b'mod partikolari billi jippromwovu l-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet tan-NU u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, il-konvenzjonijiet tal-ILO, il-konklużjonijiet rilevanti tal-G20, il-konvenzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa u l-ftehimiet kummerċjali tal-UE u l-isħubijiet strateġiċi;

47.  Iqis li l-EPSR għandu jiġi adottat fl-2017 bħala ftehim bejn il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew, li jinvolvi s-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili fl-ogħla livell, u għandu jinkludi pjan direzzjonali ċar għall-implimentazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmi għal involviment adegwat tal-partijiet interessati rilevanti kollha fil-livelli rilevanti kollha fl-implimentazzjoni tal-EPSR;

o
o   o

48.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 68, 18.3.2010, p. 13.
(2) ĠU L 307, 18.11.2008, p. 11.
(3) ĠU L 59, 2.3.2013, p. 5.
(4) Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16).
(5) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta' Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni ta' min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg (ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32).
(6) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP (ĠU L 175, 10.7.1999, p. 43).
(7) Id-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar xogħol temporanju permezz ta' aġenzija (ĠU L 327, 5.12.2008, p. 9).
(8) Id-Direttiva tal-Kunsill 97/81/KE tal-15 ta' Diċembru 1997 li tikkonċerna l-Ftehim Qafas dwar ix-xogħol part-time konkluż mill-UNICE, miċ-CEEP u mill-ETUC - Anness : Ftehim Qafas dwar ix-xogħol part-time (ĠU L 14, 20.1.1998, p. 9).
(9) Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrespettivament mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità (ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22).
(10) ĠU C 13, 15.1.2016, p. 40.
(11) Testi adottati, P8_TA(2016)0312.
(12) ĠU C 440, 30.12.2015, p. 23.
(13) ĠU C 353, 27.9.2016, p. 39.
(14) ĠU C 482, 23.12.2016, p. 141.
(15) ĠU C 407, 4.11.2016, p. 2.
(16) Testi adottati, P8_TA(2015)0351.
(17) Testi adottati, P8_TA(2015)0401.
(18) Testi adottati, P8_TA(2015)0411.
(19) Testi adottati, P8_TA(2016)0136.
(20) Testi adottati, P8_TA(2016)0318.
(21) Testi adottati, P8_TA(2016)0346.
(22) Testi adottati, P8_TA(2016)0338.
(23) Testi adottati, P8_TA(2016)0377.
(24) Testi adottati, P8_TA(2015)0321.
(25) Testi adottati, P8_TA(2016)0008.
(26) ĠU C 419, 16.12.2015, p. 5.
(27) Testi adottati, P7_TA(2010)0085, P7_TA(2010)0312, P7_TA(2011)0092, P7_TA(2013)0545, P7_TA(2013)0594, P8_TA(2015)0095.
(28) The Employment and Social Development Quarterly Review, Ħarifa 2016, Kummissjoni Ewropea.


Nindirizzaw l-isfidi tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU)
PDF 263kWORD 51k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2017 dwar l-indirizzar tal-isfidi tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (2016/3024(RSP))
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU)(1), u l-att delegat relatat tiegħu (ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/2446 tat-28 ta' Lulju 2015(2)), l-att ta' implimentazzjoni (ir-Regolament ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015(3)), l-att delegat tranżizzjonali (ir-Regolament Delegat (UE) 2016/341 tas-17 ta' Diċembru 2015(4)), u l-programm ta' ħidma (id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/578 tal-11 ta' April 2016(5)),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet (COM(2013)0884),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa (COM(2015)0192),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 608/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003(6),

–  wara li kkunsidra r-ratifika tal-UE tal-Ftehim ta' Faċilitazzjoni tal-Kummerċ (TFA) tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Unjoni Doganali hija l-pedament tal-Unjoni Ewropea u wieħed mill-akbar blokki kummerċjali fid-dinja, u billi hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq uniku għall-benefiċċju kemm tan-negozji tal-UE kif ukoll taċ-ċittadini tagħha;

B.  billi s-Suq Uniku Diġitali għandu l-għan li joffri aċċess aħjar għall-konsumaturi u għan-negozji għall-prodotti u s-servizzi diġitali madwar l-Ewropa;

C.  billi l-Unjoni Doganali għandha tkompli tiffaċilita dan l-aċċess sabiex timmassimizza l-opportunitajiet tal-kummerċ globali;

D.  billi regoli u proċeduri doganali kumplessi huma partikolarment ta' ħsara għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs);

E.  billi s-sistemi doganali differenti, b'mod partikolari fir-rigward tad-dazji doganali u r-rilaxx mid-dwana, joħolqu frammentazzjoni, piżijiet amministrattivi addizzjonali u dewmien, li jikkawżaw inċertezza u inugwaljanza tas-suq, u li jistgħu jimminaw il-konformità tal-operaturi ekonomiċi mal-leġiżlazzjoni doganali tal-Unjoni;

F.  billi d-dispożizzjonijiet sostantivi tal-KDU daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2016 u attwalment qegħdin taħt perjodu tranżizzjonali sal-31 ta' Diċembru 2020, id-data li fiha l-Istati Membri kollha jrid ikollhom l-infrastruttura tal-IT tagħhom lesta biex tappoġġa l-fluss elettroniku tad-data doganali;

G.  billi l-Kummissjoni diġà pproponiet lill-Parlament Ewropew emendi għal-leġiżlazzjoni doganali tal-UE (pereżempju t-tibdil adottat reċentement fir-rigward ta' prodotti li temporanjament ikunu ħargu mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru), u billi eventwalment sejra tkompli tagħmel hekk fil-futur qrib;

H.  billi, minħabba t-teknika tar-riformulazzjoni, il-KDU ma kienx soġġett għal analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji, u billi l-att delegat relatat tiegħu (ir-Regolament Delegat (UE) Nru 2015/2446), l-att ta' implimentazzjoni (ir-Regolament ta' Implementazzjoni (UE) Nru 2015/2447), l-att delegat tranżizzjonali (ir-Regolament Delegat (UE) 2016/341), u l-programm ta' ħidma (id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578) ma kinux soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt minn qabel;

I.  billi kooperazzjoni doganali effikaċi bejn l-amministrazzjonijiet doganali tal-Istati Membri, ma' pajjiżi terzi u fil-livell multilaterali għandha rwol vitali, sforz il-volumi sinifikanti ta' kummerċ u l-isfidi ġodda għall-Unjoni Doganali sa mill-ħolqien tagħha;

J.  billi l-Kummissjoni proponiet ukoll direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu strateġija ċara, koerenti u ambizzjuża u skeda ta' żmien biex jiġi żgurat li kwalunkwe element li huwa meħtieġ għall-infurzar tas-sistemi doganali tal-UE huwa kopert minn proposti xierqa li huma allinjati ma' u tajbin għall-evoluzzjoni attwali tal-kummerċ globali u għall-implimentazzjoni tal-aġenda tal-politika kummerċjali tal-UE;

2.  Jissuġġerixxi, b'mod partikolari, li jissaħħu l-isforzi biex jinħolqu aktar rekwiżiti elettroniċi doganali u programmi tal-valutazzjoni tar-riskju uniformi fil-livell tal-UE fiż-żmien mogħti permezz tal-KDU sabiex jiġi żgurat li d-dħul, it-tranżitu u l-ħruġ tal-prodotti huma rreġistrati fl-UE kemm jista' jkun b'mod effikaċi – mingħajr ma tiġi kompromessa s-sigurtà – permezz tal-interkonnessjoni tas-sistemi tal-Istati Membri biex jiffurmaw sistema elettronika koerenti bbażata fuq l-istess mudell ta' data u sistemi komuni ta' moviment; jemmen li l-Kummissjoni għandha tieħu approċċ proattiv f'dan ir-rigward, b'mod partikolari permezz ta' arranġament ta' kofinanzjament biex tiżgura l-iżvilupp ta' sistemi interoperabbli tal-IT u tiggarantixxi l-interoperabilità ma' sistemi oħra tal-IT fil-qasam tas-saħħa u taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkooperaw mill-qrib ma' operaturi ekonomiċi f'kull stadju tal-iżvilupp tal-implimentazzjoni tal-KDU, kif ukoll fil-proċess għall-emendar tal-atti delegati tal-KDU, u jappoġġa l-proċess regolari ta' konsultazzjoni mal-Grupp ta' Kuntatt dwar il-Kummerċ għal dan il-għan;

4.  Ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-impenn tal-UE li tiffaċilita l-fluss tal-prodotti bejn il-fruntieri, tnaqqas l-ispejjeż tal-kummerċ fil-fruntieri u ssaħħaħ il-kooperazzjoni effikaċi fost il-Membri dwar il-faċilitazzjoni tal-kummerċ u l-kwistjonijiet ta' konformità doganali;

5.  Ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-impenn tagħha li toħloq Suq Uniku Diġitali ġenwin, li għandu jkollu bħala komponent ewlieni l-faċilitazzjoni tal-kummerċ mill-kummerċ elettroniku jenfasizza li kull operatur ekonomiku għandu jirrispetta standards dwar proċessi doganali sabiex jiġu evitati lakuni fi proċeduri doganali, u jirrikonoxxi li l-proċeduri doganali ssimplifikati m'għandhomx jittieħdu minn idejn operaturi ekonomiċi jekk dawn ikunu kompatibbli mas-sikurezza, is-sigurtà u r-regoli dwar il-proprjetà intellettwali, pereżempju fil-każ tal-operaturi ta' konsenja malajr bi spedizzjonijiet ta' valur baxx, li skont id-dispożizzjonijiet tal-KDU ser ikunu soġġetti għal proċessi doganali standard li jistgħu jikkostitwixxu burokrazija żejda u li jxekklu t-tkabbir fil-kummerċ elettroniku;

6.  Jitlob lill-Kummissjoni tieħu l-opportunità tal-abbozzar attwali tal-miżuri ta' implimentazzjoni biex tindirizza l-objettivi msemmija hawn fuq u biex tirrettifika b'mod rapidu kwalunkwe nuqqas ġuridiku, b'tali mod li timmassimizza l-opportunitajiet tal-Unjoni Doganali;

7.  Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tikkjarifika li dejn doganali minħabba nonkonformità jista' wkoll jispiċċa f'każijiet fejn jista' jiġi stabbilit permezz ta' provi adegwati li m'hemm ebda attentat ta' qerq, eż. fil-każijiet tal-ħżin temporanju u tal-introduzzjoni ta' prodotti mhux tal-Unjoni fit-territorju doganali tal-Unjoni;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni biex sal-2017 tippreżenta rapport interim li jevalwa bir-reqqa l-politika doganali tal-UE (inkluż rieżami sħiħ tal-problemi, id-duplikazzjonijiet, il-lakuni, l-inkonsistenzi u l-miżuri obsoleti identifikati, l-ilmenti ppreżentati lill-awtoritajiet doganali u l-ksur tal-KDU kollha li kienu riżultat tal-iżbalji u tal-lakuni fir-Regolament (UE) Nru 952/2013 u li ġew irrettifikati mill-1 ta' Mejju 2016), u sal-2021 kontroll tal-idoneità, inkluża valutazzjoni tal-impatt indipendenti, biex jiġi żgurat li l-qafas regolatorju tal-politika doganali tal-UE, inkluż il-KDU l-ġdid, huwa effikaċi, proporzjonat u adatt għall-iskop tiegħu kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-operaturi kummerċjali;

9.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kumissjoni u lill-Kunsill.

(1) ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1.
(2) ĠU L 343, 29.12.2015, p. 1.
(3) ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558.
(4) ĠU L 69, 15.3.2016, p. 1.
(5) ĠU L 99, 15.4.2016, p. 6.
(6) ĠU L 181, 29.6.2013, p. 15.

Avviż legali - Politika tal-privatezza