Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2602(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0234/2017

Внесени текстове :

B8-0234/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0101

Приети текстове
PDF 472kWORD 51k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 8 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегирания регламент на Комисията (C(2017)01473) („преразгледан делегиран регламент“),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно Делегиран регламент на Комисията от 30 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 22 март 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу преразгледания делегиран регламент,

—  като взе предвид писмото от 28 март 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (2) и по-специално член 8, параграф 5, член 10, параграф 2, член 13, параграф 5 и член 31 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 2016/2340 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, във връзка с датата на неговото прилагане(3),

—  като взе предвид член 13 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган, ЕБО), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/78/ЕО на Комисията(4), от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, EIOPA), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/79/ЕО на Комисията(5), и от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари, ESMA), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията(6),

—  като взе предвид писмото от председателите на Европейските надзорни органи (ЕНО) от 22 декември 2016 г., последвало искането на Комисията, отправено с писмо от 10 ноември 2016 г. относно нейното намерение да измени проекта на регулаторни технически стандарти (РТС), съвместно представени от ЕБО, ESMA и EIOPA съгласно член 8, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 13, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1286/2014,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от неговия Правилник за дейността, който срок изтече на 4 април 2017 г.,

A.  като има предвид, че в своята резолюция от 14 септември 2016 г. Парламентът възрази срещу делегирания регламент на Комисията от 30 юни 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 и призова Комисията да представи преразгледан делегиран регламент, който да е съобразен с опасенията на Парламента, изразени по отношение на неясното третиране на ПИПДОЗИП, включващи набор от възможности, с опасенията във връзка с недостатъчното представяне на факта, че инвеститорите на дребно също може да загубят средства при неблагоприятни сценарии, свързани с определени продукти, както и по отношение на липсата на подробни насоки във връзка с използването на „предупреждението относно трудността за разбиране на продукта“;

Б.  като има предвид, че в своята резолюция от 14 септември 2016 г. Европейският парламент припомни, че председателят на комисията по икономически и парични въпроси и преговарящият екип на Парламента са изпратили писмо до Комисията на 30 юни 2016 г., с което Комисията е приканена да прецени дали прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014 следва да бъде отложено;

В.  като има предвид, че разпоредбите на преразгледания делегиран регламент са в съответствие с целите на Парламента, посочени в неговата резолюция от 14 септември 2016 г. и по време на последвалия неофициален диалог, като част от подготвителната работа за приемането на преразгледания делегиран регламент;

Г.  като има предвид, че преразгледаният делегиран регламент пояснява, че създателите на ПИПДОЗИП с няколко възможности, които включват базисни възможности за инвестиции, които създатели са предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или са фондове, които не са ПКИПЦК, посочени в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014, няма нужда да предоставят цялата информация, изисквана съгласно ПИПДОЗИП, и вместо това ще получат разрешение да използват документи с основна информация за инвеститорите в ПКИПЦК, като подходящо средство за предоставяне на по-подробна преддоговорна информация на инвеститорите на дребно;

Д.  като има предвид, че докато включените преди основни изчисления за трите сценария за резултатите все още се базират на исторически данни, в преразгледания делегиран регламент беше включен допълнителен четвърти сценарий за резултати; като има предвид, че този „кризисен сценарий“ цели да очертае значителни неблагоприятни въздействия на продуктите, които не са включени в съществуващия „неблагоприятен сценарий“;

Е.  като има предвид, че използването на предупреждението относно трудността за разбиране на продукта бе уточнено като в неговото приложно поле се включиха тези ПИПДОЗИП, които се считат за „сложни продукти“ съгласно Директива № 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2016/97 относно разпространението на застрахователни продукти;

Ж.  като има предвид, че предложеният раздел „Какъв е този продукт?“ в основния информационен документ беше променен и разделът „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа“ включва представяне на административните разходи във връзка с биометричните компоненти на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти;

З.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2016/2340 отлага датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 1286/2014 с 12 месеца до 1 януари 2018 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу преразгледания делегиран регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)Приети текстове, P8_TA(2016)0347.
(2)ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1.
(3)OВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 35.
(4)OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(5)OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(6)OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Правна информация - Политика за поверителност