Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2602(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0234/2017

Předložené texty :

B8-0234/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0101

Přijaté texty
PDF 330kWORD 44k
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk
Nevyslovení námitky proti aktu v přenesené pravomoci: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)01473) (dále jen „revidované nařízení v přenesené pravomoci“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2016 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 22. března 2017, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že proti revidovanému nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 28. března 2017,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (2), a zejména na čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2, čl. 13 odst. 5 a článek 31 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2340 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti(3),

–  s ohledem na článek 13 a čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví, EBA), kterým se mění rozhodnutí č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutí Komise 2009/78/ES(4), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, EIOPA), kterým se mění rozhodnutí č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutí Komise 2009/79/ES(5), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, ESMA), kterým se mění rozhodnutí č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutí Komise 2009/77/ES(6),

–  s ohledem na dopis předsedů evropských orgánů dohledu ze dne 22. prosince 2016 v reakci na písemnou žádost Komise ze dne 10. listopadu 2016 ohledně jejího úmyslu změnit návrh regulačních technických norem, který společně předložily orgány EBA, ESMA a EIOPA podle čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 5 nařízení (EU) č. 1286/2014,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 4. dubna 2017, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 14. září 2016 vznesl Parlament námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. června 2016, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 1286/2014, a vyzval Komisi, aby předložila revidované nařízení v přenesené pravomoci, které se bude zabývat jeho obavami vyjádřenými ohledně nejasného zacházení s produkty s možností volby (SRIPPIS), ohledně nedostatečného zohlednění skutečnosti, že retailoví investoři mohou za nepříznivých podmínek týkajících se některých produktů o peníze také přijít, a chybějících podrobných pokynů, pokud jde o používání „upozornění ohledně srozumitelnosti“;

B.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 14. září 2016 Parlament připomněl, že předseda Hospodářského a měnového výboru a vyjednávacího týmu Parlamentu zaslal Komisi dne 30. června 2016 dopis, v němž žádal, aby Komise zvážila, zda by se provádění nařízení (EU) č. 1286/2014 nemělo oddálit;

C.  vzhledem k tomu, že ustanovení revidovaného nařízení v přenesené pravomoci jsou v souladu s cíli Parlamentu, které vyjádřil ve svém usnesení ze dne 14. září 2016 a během následného neformálního dialogu v rámci přípravné činnosti pro přijetí revidovaného nařízení v přenesené pravomoci;

D.  vzhledem k tomu, že revidované nařízení v přenesené pravomoci vyjasňuje, že tvůrci produktů s možností volby (SRIPPIS) zahrnujících investiční složku, kteří jsou subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nebo jinými fondy než SKIPCP uvedenými v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014 nebudou muset poskytovat veškeré informace požadované pro strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou a budou namísto toho moci používat sdělení klíčových investičních informací SKIPCP jako vhodný prostředek pro poskytnutí podrobnějších informací retailovým investorům před uzavřením smlouvy;

E.  vzhledem k tomu, že zatímco podkladové výpočty pro tři původně uvedené scénáře budoucího vývoje jsou stále založeny na historických údajích, byl do revidovaného nařízení v přenesené pravomoci zahrnut čtvrtý scénář budoucího vývoje; vzhledem k tomu, že cílem tohoto „scénáře nepříznivého vývoje“ je uvést významné nepříznivé dopady produktů, které nejsou zahrnuty ve stávajícím „nepříznivém scénáři“;

F.  vzhledem k tomu, že bylo vyjasněno používání „upozornění ohledně srozumitelnosti“ tím, že byly do jeho působnosti zahrnuty ty strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou, které jsou podle směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice (EU) 2016/97 o distribuci pojištění považovány za „komplexní produkty“;

G.  vzhledem k tomu, že navrhovaný oddíl sdělení klíčových informací nazvaný „O jaký produkt se jedná“ byl pozměněn a oddíl nazvaný „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout“ zahrnuje prezentaci administrativních nákladů v poměru k biometrickým součástem pojistných produktů s investiční složkou;

H.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/2340 oddaluje datum provádění nařízení (EU) č. 1286/2014 o 12 měsíců do 1. ledna 2018;

1.  prohlašuje, že proti revidovanému nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0347.
(2) Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 35.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právní upozornění - Ochrana soukromí