Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2602(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0234/2017

Indgivne tekster :

B8-0234/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0101

Vedtagne tekster
PDF 255kWORD 46k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 8. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2017)01473) (i det følgende benævnt den "ændrede delegerede forordning"),

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2016 om Kommissionens delegerede forordning af 30. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet for stillen til rådighed af sådanne dokumenter (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 22. marts 2017, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den ændrede delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelsen fra Økonomi- og Valutaudvalget af 28. marts 2017 til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (2), navnlig artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, artikel 13, stk. 5 og artikel 31,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2340 af 14. december 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer, for så vidt angår anvendelsesdatoen(3),

–  der henviser til artikel 13 og artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(4), til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, EIOPA), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(5) og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(6),

–  der henviser til skrivelsen fra formændene for de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), dateret den 22. december 2016, i forlængelse af Kommissionens skrivelse af 10. november 2016 om dens hensigt om at ændre det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA, ESMA og EIOPA havde forelagt i fællesskab i henhold til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2 og artikel 13, stk. 5 i forordning (EU) nr. 1286/2014,

–  der henviser til henstilling til beslutning fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 4. april 2017,

A.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 14. september 2016 gjorde indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. juni 2016 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 1286/2014 og opfordrede Kommissionen til at forelægge en ændret delegeret forordning, der tog højde for de bekymringer, Parlamentet havde givet udtryk for med hensyn til den manglende præcisering af behandlingen af produkter med flere optioner (PRIIP’er), den manglende oplysning om, at detailinvestorer også kan miste penge i negative scenarier for visse produkter, og manglen på detaljeret vejledning om anvendelsen af "advarslen vedrørende forståelighed";

B.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 14. september 2016 mindede om, at formanden for Økonomi- og Valutaudvalget og Parlamentets forhandlingsteam havde sendt en skrivelse til Kommissionen den 30. juni 2016, hvori Kommissionen blev anmodet om at vurdere, om gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1286/2014 burde forlænges;

C.  der henviser til, at bestemmelserne i den ændrede delegerede forordning er i overensstemmelse med de målsætninger, som Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 14. september 2016 og under den efterfølgende uformelle dialog som led i det forberedende arbejde forud for vedtagelsen af den ændrede delegerede forordning;

D.  der henviser til, at den ændrede delegerede forordning præciserer, at producenter af PRIIP'er med flere optioner, der omfatter underliggende investeringsmuligheder, som er institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) eller fonde, der ikke er investeringsinstitutter som omhandlet i artikel 32 forordning (EU) nr. 1286/2014, ikke vil være nødt til at forlægge alle de oplysninger, som kræves i forbindelse med PRIIP'er, og vil have ret til at anvende investeringsinstitutternes dokument med central investorinformation i stedet som et passende middel til at give detailinvestorer mere detaljerede oplysninger forud for aftaleindgåelsen;

E.  der henviser til, at de underliggende beregninger for de tre resultatscenarier, som var medtaget tidligere, stadig er baseret på historiske data, men at der er tilføjet et yderligere fjerde resultatscenario i den ændrede delegerede forordning; der henviser til, at dette "stressscenarie" har til formål at fastsætte de særligt ufordelagtige konsekvenser for produkter, som ikke er omfattet af det eksisterende "ufordelagtige scenarie";

F.  der henviser til, at anvendelsen af advarslen vedrørende forståelighed er blevet præciseret, blandt andet ved at medtage PRIIP'er, der betragtes som "komplekse produkter" i henhold til direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og direktiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribution, i anvendelsesområdet;

G.  der henviser til, at det foreslåede afsnit "Hvad dette produkt drejer sig om" i dokumentet med central information er blevet ændret, og afsnittet om "Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?" omfatter en angivelse af administrative omkostninger i forbindelse med biometriske elementer af forsikringsbaserede investeringsprodukter;

H.  der henviser til, at forordning (EU) 2016/2340 udskudte anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 1286/2014 med 12 måneder til den 1. januar 2018;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den ændrede delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0347.
(2) EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1.
(3) EUT L 354 af 23.12.2016, s. 35.
(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.
(6) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik