Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2602(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0234/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0234/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0101

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 392kWORD 51k
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: βασικές πληροφορίες που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2017)01473) («αναθεωρημένος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  έχοντας υπόψη την από 22 Μαρτίου 2017 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την από 28 Μαρτίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση («PRIIP»)(2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 5 και το άρθρο 31 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/2340 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(4), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(5), και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή των προέδρων των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2016, σε συνέχεια του αιτήματος που διατυπώθηκε από την Επιτροπή με επιστολή της στις 10 Νοεμβρίου 2016 όσον αφορά την πρόθεσή της να τροποποιήσει τα σχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) που είχαν υποβληθεί από κοινού από EBA, ESMA και EIOPA βάσει των άρθρων 8 παράγραφος 5, 10 παράγραφος 2 και 13παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση σύστασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 4 Απριλίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, το Κοινοβούλιο διατύπωσε αντιρρήσεις στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, στον οποίο να αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε σχετικά με την ασαφή μεταχείριση των προϊόντων πολλαπλών επιλογών, την ανεπαρκή αναπαράσταση του ότι οι επενδυτές λιανικής θα μπορούσαν επίσης να χάσουν χρήματα αν πραγματοποιηθεί το δυσμενές σενάριο σε σχέση με ορισμένα προϊόντα, καθώς και σχετικά με την έλλειψη λεπτομερούς καθοδήγησης όσον αφορά την «προειδοποίηση σχετικά με την κατανόηση»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, το Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου είχαν αποστείλει επιστολή στην Επιτροπή στις 30 Ιουνίου 2016, στην οποία ζητούσαν από την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον πρέπει να καθυστερήσει η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόνοιες του αναθεωρημένου κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού είναι συνεπείς προς τους στόχους που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και κατά τη διάρκεια του άτυπου διαλόγου που ακολούθησε στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής εργασίας για την έγκριση του αναθεωρημένου κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναθεωρημένος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός διευκρινίζει ότι οι παραγωγοί PRIIP πολλαπλών επιλογών τα οποία περιλαμβάνουν υποκείμενες επενδυτικές επιλογές που είναι αμοιβαία κεφάλαια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 δεν χρειάζεται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των PRIIP και επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αντιθέτως τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ως κατάλληλο μέσο για την παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης στους επενδυτές λιανικής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι υποκείμενοι υπολογισμοί για τα τρία σενάρια επιδόσεων που περιλαμβάνονταν προηγουμένως εξακολουθούν να βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, στον αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό έχει συμπεριληφθεί ένα τέταρτο σενάριο· ότι αυτό το «σενάριο ακραίων καταστάσεων» έχει στόχο να εκθέσει τον αισθητά δυσμενή αντίκτυπο των προϊόντων που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο «δυσμενές σενάριο»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διευκρινίστηκε η χρήση της προειδοποίησης σχετικά με την κατανόηση, δεδομένου ότι στο πεδίο εφαρμογής της συμπεριλήφθηκαν εκείνα τα PRIIP που θεωρούνται «πολύπλοκα προϊόντα» βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη ενότητα «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του βασικού πληροφοριακού εγγράφου τροποποιήθηκε και ότι το τμήμα «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» περιλαμβάνει παρουσίαση των διοικητικών δαπανών που συνδέονται με τα βιομετρικά στοιχεία των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2340 μετέθεσε την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 επί 12 μήνες, την 1η Ιανουαρίου 2018·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0347.
(2) ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 35.
(4) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(5) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.
(6) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου