Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2602(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0234/2017

Esitatud tekstid :

B8-0234/2017

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0101

Vastuvõetud tekstid
PDF 248kWORD 49k
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)01473) (edaspidi „muudetud delegeeritud määrus“),

–  võttes arvesse oma 14. septembri 2016. aasta resolutsiooni komisjoni 30. juuni 2016. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  võttes arvesse komisjoni 22. märtsi 2017. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole muudetud delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 28. märtsi 2017. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (2), eriti selle artikli 8 lõiget 5, artikli 10 lõiget 2, artikli 13 lõiget 5 ja artiklit 31,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2340, millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente, selle kohaldamise alguskuupäeva osas(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ(4), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ(5), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ(6), artiklit 13 ja artikli 10 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuste esimeeste 22. detsembri 2016. aasta kirja, mis järgnes komisjoni taotlusele 10. novembri 2016. aasta kirjas tema kavatsuse kohta muuta regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, mille esitasid ühiselt EBA, ESMA ja EIOPA vastavalt määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõikele 5, artikli 10 lõikele 2 ja artikli 13 lõikele 5,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 4. aprillil 2017, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et parlament esitas oma 14. septembri 2016. aasta resolutsioonis vastuväite komisjoni 30. juuni 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse määrust (EL) nr 1286/2014, ning palus komisjonil esitada muudetud delegeeritud määruse, milles käsitletakse muresid, mida parlament väljendas seoses valikuvõimalusi pakkuvate PRIIPide ebaselge kohtlemisega, seoses ebapiisavalt peegeldatud asjaoluga, et jaeinvestorid võivad kaotada raha teatavate toodetega seotud negatiivsete stsenaariumide puhul, ning seoses sellega, et puudusid üksikasjalikud suunised arusaamist puudutava hoiatuse kasutamise kohta;

B.  arvestades, et oma 14. septembri 2016. aasta resolutsioonis tuletas parlament meelde, et majandus- ja rahanduskomisjoni esimees ja parlamendi läbirääkimisrühm saatsid 30. juunil 2016 komisjonile kirja, milles palusid komisjonil hinnata, kas määruse (EL) nr 1286/2014 rakendamist tuleks edasi lükata;

C.  arvestades, et muudetud delegeeritud määruse sätted on kooskõlas parlamendi eesmärkidega, mis on väljendatud 14. septembri 2016. aasta resolutsioonis ja sellele järgnenud mitteametliku dialoogi käigus, mis on osa muudetud delegeeritud määruse vastuvõtmisega seotud ettevalmistustööst;

D.  arvestades, et muudetud delegeeritud määruses täpsustatakse, et aluseks olevaid investeerimisvõimalusi pakkuvate valikuvõimalusi pakkuvate PRIIPide tootjad, kes on määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondid) või muud kui eurofondid, ei pea esitama kogu PRIIPidega seoses nõutavat teavet ja neil on lubatud selle asemel kasutada eurofondide põhiteabedokumente asjakohase vahendina, mille abil antakse jaeinvestoritele üksikasjalikumat lepingueelset teavet;

E.  arvestades, et kuigi kolme varem lisatud tootluse stsenaariumi aluseks olevad arvutused põhinevad endiselt ajaloolistel andmetel, on muudetud delegeeritud määrusesse lisatud neljas tootluse stsenaarium; arvestades, et selle nn stressistsenaariumi mõte on tuua välja märkimisväärsed ebasoodsad mõjud toodete puhul, mida olemasolev ebasoodne stsenaarium ei hõlma;

F.  arvestades, et arusaamist puudutava hoiatuse kasutamist täpsustati, lisades selle kohaldamisalasse need PRIIPid, mida loetakse direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) ja direktiivi (EL) 2016/97 (mis käsitleb kindlustustoodete turustamist) kohaselt keerukateks toodeteks;

G.  arvestades, et põhiteabedokumendi kavandatud jaotist „Mis toode see on?“ muudeti ning jaotis „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ sisaldab ka ülevaadet halduskuludest, mis on seotud kindlustuspõhiste investeerimistoodete biomeetriliste komponentidega;

H.  arvestades, et määrusega (EL) nr 2016/2340 lükati määruse (EL) nr 1286/2014 kohaldamise kuupäeva edasi 12 kuu võrra kuni 1. jaanuarini 2018;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole muudetud delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0347.
(2) ELT L 352, 9.12.2014, lk 1.
(3) ELT L 354, 23.12.2016, lk 35.
(4) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(6) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika