Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2602(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0234/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0234/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0101

Hyväksytyt tekstit
PDF 244kWORD 40k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: vähittäismarkkinoille tarkoitetut paketoidut ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevat avaintietoasiakirjat
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta 8. maaliskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)01473) (”tarkistettu delegoitu asetus”),

–  ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman 30. kesäkuuta 2016 annetusta komission delegoidusta asetuksesta vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  ottaa huomioon komission 22. maaliskuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa tarkistettua delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 28. maaliskuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista 26. marraskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014(2) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 5 kohdan ja 31 artiklan,

–  ottaa huomioon vähittäismarkkinoille tarkoitetuista paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista 14. joulukuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2340 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivän osalta(3),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(4), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(5) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(6) 13 artiklan ja 10 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajien 22. joulukuuta 2016 päivätyn kirjeen sen jälkeen, kun komissio tiedusteli 10. marraskuuta 2016 päivätyllä kirjeellä aikeista muuttaa teknisten sääntelystandardien luonnoksia, jotka EPV, ESMA ja EIOPA yhdessä toimittivat asetuksen (EU) No 1286/2014 8 artiklan 5 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 4. huhtikuuta 2017, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että parlamentti vastusti 14. syyskuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa 30. kesäkuuta 2016 annettua komission delegoitua asetusta asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä ja kehotti komissiota antamaan tarkistetun delegoidun asetuksen, jossa puututtiin sen huolenaiheisiin, joita ovat usean vaihtoehdon mukaisten PRIIP-tuotteiden epäselvä käsittely, sen tosiasian riittämätön esittäminen, että tiettyjä tuotteita koskevien epäsuotuisien skenaarioiden yhteydessä yksityissijoittajat saattavat myös hävitä rahaa, ja ymmärrettävyyttä koskevan varoituksen käyttöä koskevan yksityiskohtaisen ohjeistuksen puute;

B.  ottaa huomioon, että 14. syyskuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti muistutti, että talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja ja parlamentin neuvotteluryhmä lähettivät komissiolle 30. kesäkuuta 2016 kirjeen, jossa komissiota pyydettiin arvioimaan, pitäisikö asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täytäntöönpanoa viivästyttää;

C.  ottaa huomioon, että tarkistetun delegoidun asetuksen säännökset vastaavat parlamentin 14. syyskuuta 2016 antamassa päätöslauselmassa ja sitä seuranneessa epävirallisessa vuoropuhelussa, joka on osa tarkistetun delegoidun asetuksen hyväksymiseen liittyvää valmistelutyötä, ilmaistuja tavoitteita;

D.  ottaa huomioon, että tarkistetussa delegoidussa asetuksessa selvennetään, että usean vaihtoehdon mukaisten PRIIP-tuotteiden, joihin sisältyy investointivaihtoehtoja, kehittäjien, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettuja yhteissijoitusyrityksiä tai muita kuin yhteissijoitusyrityksiä, ei tarvitse toimittaa kaikkia PRIIP-tuotteiden yhteydessä vaadittuja tietoja ja niillä on sen sijaan lupa käyttää yhteissijoitusyrityksille annettavia avaintietoasiakirjoja tarkoituksenmukaisena välineenä, jolla yksityissijoittajille voidaan antaa yksityiskohtaisempaa ennen sopimuksen tekemistä tarvittavaa tietoa;

E.  ottaa huomioon, että vaikka aiemmin sisällytettyjä kolmea tuottoskenaariota koskevat laskelmat perustuvat edelleen historiallisiin tietoihin, tarkistettuun delegoituun asetukseen on sisällytetty täydentävä neljäs tuottoskenaario, joka on ”stressiskenaario”, joka on varattu niitä tuotteiden epäedullisia vaikutuksia varten, joita olemassa oleva ”epäedullinen skenaario” ei kata;

F.  ottaa huomioon, että ymmärrettävyyttä koskevan varoituksen käyttöä selvennettiin sisällyttämällä sen soveltamisalaan ne PRIIP-tuotteet, joita pidetään rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU ja vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin (EU) 2016/97 nojalla ”monimutkaisina tuotteina”;

G.  ottaa huomioon, että avaintietoasiakirjan ehdotettua ”Mikä tämä tuote on?” -osiota muutettiin ja ”Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?” -osioon sisältyy vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden biometrisiin osioihin liittyvien hallinnollisten kustannusten esittely;

H.  ottaa huomioon, että asetus (EU) 2016/2340 lykkäsi asetuksen (EU) N:o 1286/2014 soveltamispäivämäärää 12 kuukaudella 1 päivään tammikuuta 2018;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta tarkistettua delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0347.
(2)EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1.
(3)EUVL L 354, 23.12.2016, s. 35.
(4)EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5)EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6)EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö