Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2602(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0234/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0234/2017

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0101

Usvojeni tekstovi
PDF 257kWORD 49k
Srijeda, 5. travnja 2017. - Strasbourg
Odluka o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije: Ključne informacije za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)01473) („Revidirana delegirana uredba”),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. rujna 2016. o Delegiranoj uredbi Komisije od 30. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, pregledom i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjavanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 22. ožujka 2017. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Revidiranu delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 28. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (2), a posebno njezin članak 8. stavak 5., članak 10. stavak 2., članak 13. stavak 5. i članak 31.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/2340 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene(3),

–  uzimajući u obzir članak 13. i članak 10. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, EBA), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(4), Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, EIOPA), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(5) i Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(6),

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika europskih nadzornih tijela od 22. prosinca 2016. kao odgovor na zahtjev Komisije pismom od 10. studenoga 2016. u pogledu namjere da izmjeni nacrt regulatornih tehničkih standarda koje su zajednički podnijeli EBA, ESMA i EIOPA u okviru članka 8. stavka 5., članka 10. stavka 2. i članka 13. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

–  uzimajući u obzir preporuku za odluku Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji je istekao 4. travnja 2017.,

A.  budući da je u svojoj rezoluciji od 14. rujna 2016. Parlament uložio prigovor na Delegiranu uredbu Komisije od 30. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 i pozvao Komisiju da podnese revidiranu delegiranu uredbu kao odgovor na izražene zabrinutosti u pogledu nejasnog tretiranja proizvoda za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode s više opcija, u pogledu nedovoljne zastupljenosti činjenice da bi mali ulagatelji mogli i izgubiti novac u negativnim scenarijima povezanima s određenim proizvodima te u pogledu nedostatka detaljnih smjernica povezanih s upotrebom „upozorenja o razumijevanju”;

B.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 14. rujna 2016. Parlament podsjetio da su predsjednik Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i pregovarački tim Parlamenta 30. lipnja 2016. poslali pismo Komisiji kojim su od nje tražili da ocijeni je li potrebno odgoditi provedbu Uredbe (EU) br. 1286/2014;

C.  budući da su odredbe Revidirane delegirane uredbe u skladu s ciljevima Parlamenta izraženima u Rezoluciji od 14. rujna 2016. i tijekom naknadnih neformalnih dijaloga u sklopu pripremnog rada za donošenje revidirane delegirane uredbe;

D.  budući da se revidiranom delegiranom uredbom pojašnjava da izdavatelji PRIIP-ova s više opcija koji uključuju mogućnost temeljnih ulaganja u obliku fondova subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i fondova koji nisu UCITS iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 ne moraju pružiti sve informacije koje se zahtijevaju u okviru PRIIP-ova i mogu upotrijebiti ključne UCITS informacije za ulagatelje kao prikladno sredstvo za pružanje detaljnijih predugovornih informacija malim ulagateljima;

E.  budući da, iako se izračuni za tri scenarija uspješnosti koji su prethodno uključeni i dalje temelje na povijesnim podacima, u revidiranoj delegiranoj uredbi dodan je i četvrti scenarij uspješnosti; budući da je tom „scenariju u uvjetima stresa” cilj utvrditi znatne nepovoljne učinke proizvoda koji nisu obuhvaćeni postojećim „nepovoljnim scenarijem”;

F.  budući da je upotreba upozorenja o razumijevanju pojašnjena uključivanjem u njegovo područje primjene onih PRIIP-ova koji se smatraju „složenim proizvodima” u okviru Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja;

G.  budući da je izmijenjen predloženi odjeljak „kakav je ovo proizvod?” dokumenta s ključnim informacijama, a dio „koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat?” sadrži prikaz administrativnih troškova povezanih s biometrijskim sastavnicama investicijskih osigurateljnih proizvoda;

H.  budući da je Uredbom (EU) 2016/2340 datum primjene Uredbe (EU) br. 1286/2014 odgođen za 12 mjeseci, na 1. siječnja 2018. godine;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0347.
(2) SL L 352, 9.12.2014., str. 1.
(3) SL L 354, 23.12.2016., str. 35.
(4) SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
(6) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti