Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2602(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0234/2017

Pateikti tekstai :

B8-0234/2017

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0101

Priimti tekstai
PDF 255kWORD 43k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: mažmeniniai investiciniai produktų paketai ir draudimo principu pagrįsti investiciniai produktai
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2017)01473) (toliau – persvarstytas deleguotasis reglamentas),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl 2016 m. birželio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 22 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus persvarstytam deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2017 m. kovo 28 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (2), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 5 dalį ir 31 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/2340, kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų(3),

–  atsižvelgdamas į 13 straipsnį ir 10 straipsnio 1 dalį 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010(4), kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB, 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010(5), kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB, bei 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010(6), kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 22 d. Europos priežiūros institucijų pirmininkų laišką, pateiktą Komisijai 2016 m. lapkričio 10 d. laišku pranešus apie savo ketinimą iš dalies pakeisti techninių reguliavimo standartų projektus, pagal Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 5 dalį pateiktus bendrai Europos bankininkystės institucijos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos bei Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2017 m. balandžio 4 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi 2016 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje Parlamentas paprieštaravo 2016 m. birželio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014, ir paragino Komisiją pateikti persvarstytą deleguotąjį reglamentą, kuriuo būtų išspręsti Parlamentui susirūpinimą keliantys klausimai dėl skirtingų galimybių mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų, dėl nepakankamo informavimo, jog tam tikrų produktų atveju nepalankiais scenarijais neprofesionalūs investuotojai taip pat gali prarasti pinigus, taip pat dėl išsamių „įspėjimo dėl supratimo“ gairių nebuvimo;

B.  kadangi savo 2016 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje Parlamentas priminė, kad Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkas ir Parlamento derybų grupė 2016 m. birželio 30 d. išsiuntė Komisijai laišką, kuriame Komisijos prašoma įvertinti, ar derėtų atidėti Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 įgyvendinimą;

C.  kadangi persvarstyto deleguotojo reglamento nuostatos atitinka Parlamento tikslus, pareikštus jo 2016 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje ir per vėlesnį neoficialų dialogą vykdant parengiamąjį darbą, kuriuo siekta priimti persvarstytą deleguotąjį reglamentą;

D.  kadangi persvarstytame deleguotajame reglamente paaiškinama, kad skirtingų galimybių mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų, įskaitant pagrindines investavimo galimybes, kurios yra kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) arba Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodyti ne KIPVPS fondai, emitentams nereikėtų pateikti visą informaciją, kurios reikalaujama pagal Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų reglamentą, ir, vietoje to, jiems būtų leidžiama naudoti KIPVPS pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, kurie būtų tinkama priemonė siekiant mažmeniniams investuotojams pateikti išsamesnę ikisutartinę informaciją;

E.  kadangi, nors anksčiau įtrauktiems trijų veiklos rezultatų scenarijams naudojami pagrindiniai skaičiavimai tebėra pagrįsti ankstesniais duomenimis, į persvarstytą deleguotąjį reglamentą įtrauktas papildomas ketvirtas veiklos rezultatų scenarijus; kadangi šiuo „testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijumi“ siekiama nustatyti didelį svarbų neigiamą poveikį produktams, kuris nėra numatytas esamame „nepalankiame scenarijuje“;

F.  kadangi paaiškintas įspėjimo dėl supratimo taikymas, įtraukiant į jo taikymo sritį tuos mažmeninius investicinių produktų paketus ir draudimo principu pagrįstus investicinius produktus, kurie laikomi „sudėtingais produktais“ pagal Direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyvą (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo;

G.  kadangi siūlomas pagrindinės informacijos dokumento skirsnis „Koks šis produktas“ buvo pakeistas ir į skirsnį „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti“ įtrauktas administracinių sąnaudų, susijusių su draudimo principu pagrįstų investicinių produktų biometriniais elementais, pateikimas;

H.  kadangi Reglamentu (ES) 2016/2340 Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 taikymo data atidėta 12 mėnesių iki 2018 m. sausio 1 d.;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja persvarstytam deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0347.
(2) OL L 352, 2014 12 9, p. 1.
(3) OL L 354, 2016 12 23, p. 35.
(4) OL L 331, 2010 12 15, p. 12.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 48.
(6) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

Teisinė informacija - Privatumo politika