Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2602(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0234/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0234/2017

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0101

Pieņemtie teksti
PDF 328kWORD 50k
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Eiropas Parlamenta lēmums par Komisijas 2017. gada 8. marta deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas Deleģēto regulu (C(2017)01473) („pārskatītā deleģētā regula“),

–  ņemot vēra Parlamenta 2016. gada 14. septembra rezolūciju par Komisijas 2016. gada 30. jūnija deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem(1)(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)),

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 22. marta vēstuli, kurā tā lūdz Parlamenta apstiprinājumu tam, ka tas neiebildīs pret pārskatīto deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2017. gada 28. marta vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP)(2) pamatinformācijas dokumentiem un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu, 10. panta 2. punktu, 13. panta 5. punktu un 31. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Regulu (ES) Nr. 2016/2340, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem(3),

–  ņemot vērā 13. pantu un 10. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(4), Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(5), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(6),

–  ņemot vērā Eiropas Uzraudzības iestādes (EUI) priekšsēdētāju 2016. gada 22. decembra vēstuli, kas saņemta atbildē uz Komisijas 2016. gada 10. novembra vēstulē pausto pieprasījumu saistībā ar tās nodomu grozīt regulatīvus tehniskos standartus, ko kopīgi iesniedza EBI, EVTI un EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 5. punktu, 10. panta 2. punktu un 13. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu pieņemt lēmumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2017. gada 4. aprīlī,

A.  tā kā savā 2016. gada 14. septembra rezolūcijā Parlaments iebilda pret Komisijas 2016. gada 30. jūnija deleģēto regulu, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 1286/2014, un aicināja Komisiju iesniegt pārskatītu deleģēto regulu, lai reaģētu uz bažām par neskaidro attieksmi pret vairākas ieguldījumu iespējas sniedzošiem PRIIP, par to, ka nepietiekami ir ņemta vērā iespējamība, ka privātie ieguldītāji var arī zaudēt naudu, ja attiecībā uz kādiem produktiem īstenojas nelabvēlīgs scenārijs, un par to, ka trūkst sīki izstrādātu norādījumu attiecībā uz izpratnes brīdinājumu;

B.  tā kā savā 2016. gada 14. septembra rezolūcijā Parlaments atgādināja, ka Ekonomikas un monetāro lietu komitejas priekšsēdētājs un Parlamenta sarunu grupa 2016. gada 30. jūnijā nosūtīja vēstuli Komisijai, aicinot Komisiju izvērtēt, vai Regulas (ES) Nr. 1286/2014 īstenošana būtu jāatliek;

C.  tā kā šīs pārskatītās deleģētās regulas noteikumi ir saskaņā ar mērķiem, ko Parlaments pauda 2016. gada 14. septembra rezolūcijā un turpmākajā neformālajā dialogā, kas bija daļa no sagatavošanās darba, lai pieņemtu pārskatīto deleģēto regulu;

D.  tā kā pārskatītajā deleģētajā regulā ir precizēts, ka tādu vairākas ieguldījumu iespējas sniedzošu PRIIP veidotājiem, kuru pamatā esošo ieguldījumu iespējas var būt arī pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) vai fondi, kas nav saistīti ar PVKIU, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā, vairs nevajadzētu sniegt visu pieprasīto informāciju saskaņā ar PRIIP un tā vietā būtu atļauts izmantot PVKIU ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentus kā atbilstošu līdzekli, lai privātajiem ieguldītājiem sniegtu sīkāku informāciju pirms līguma noslēgšanas;

E.  tā kā — lai gan pamatā esošie aprēķini attiecībā uz trīs darbības rezultātu prognozēm, kas bija iepriekš iekļautas, joprojām balstās uz vēsturiskiem datiem, pārskatītajā deleģētajā regulā ir pievienota ceturtā darbības rezultātu prognoze, proti, “stresa scenārijs”, ar ko paredzēts noteikt šo būtisko nelabvēlīgo to produktu ietekmi, kuri nav iekļauti pašreizējā „nelabvēlīgajā scenārijā”;

F.  tā kā izpratnes brīdinājums tika precizēts, tā darbības jomā iekļaujot to PRIIP piemērošanu, kas tiek uzskatīti par “kompleksiem ražojumiem” saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu;

G.  tā kā ierosinātā pamatinformācijas dokumenta iedaļa “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” tika grozīta un iedaļā “Kādi ir riski un ko es varētu iegūt” ir izklāstītas administratīvās izmaksas saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu biometrisko komponenti;

H.  tā kā ar Regulu (ES) 2016/2340 atlika Regulas (ES) Nr. 1286/2014 piemērošanas dienu par 12 mēnešiem — līdz 2018. gada 1. janvārim,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret pārskatīto deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0347.
(2) OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.
(3) OV L 354, 23.12.2016., 35. lpp.
(4) OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
(5) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
(6) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika