Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2602(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0234/2017

Teksty złożone :

B8-0234/2017

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0101

Teksty przyjęte
PDF 332kWORD 51k
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Podstawowe dokumenty informacyjne dotyczące produktów inwestycyjnych sprzedawanych detalicznie w pakietach i ubezpieczeń
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)01473) („zmienione rozporządzenie delegowane”),

–  uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 czerwca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 22 marca 2017 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyrazi on sprzeciwu wobec zmienionego rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 28 marca 2017 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)(2), w szczególności jego art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 5 i art. 31,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2340 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania(3),

–  uwzględniając art. 13 oraz art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(4), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(5) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(6),

–  uwzględniając pismo przewodniczących europejskich urzędów nadzoru wystosowane dnia 22 grudnia 2016 r. w następstwie przekazanego pisemnie dnia 10 listopada 2016 r. wniosku Komisji, w którym powiadamia ona o swoim zamiarze zmiany projektu regulacyjnych standardów technicznych przedstawionego wspólnie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na mocy art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając brak sprzeciwów zgłoszonych w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął w dniu 4 kwietnia 2017 r.,

A.  mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 14 września 2016 r. Parlament Europejski wyraził sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 czerwca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 oraz zwrócił się do Komisji o przedstawienie zmienionego rozporządzenia delegowanego, które uwzględni wyrażone przez niego zastrzeżenia w odniesieniu do niejasnego traktowania PRIIP o większej liczbie opcji, do niewystarczającego uwzględnienia faktu, że inwestorzy indywidualni mogą stracić pieniądze również przy niekorzystnych scenariuszach dotyczących niektórych produktów, a także w odniesieniu do braku szczegółowych wytycznych w zakresie wykorzystania „ostrzeżenia przed błędnym zrozumieniem”;

B.  mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 14 września 2016 r. Parlament Europejski przypomniał, że przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej i zespół negocjacyjny Parlamentu skierowali do Komisji pismo w dniu 30 czerwca 2016 r., zwracając się do Komisji o zbadanie, czy wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 powinno zostać odroczone;

C.  mając na uwadze, że przepisy zmienionego rozporządzenia delegowanego są spójne z celami Parlamentu wyrażonymi w jego rezolucji z dnia 14 września 2016 r., a następnie podczas nieformalnego dialogu w ramach prac przygotowawczych do przyjęcia zmienionego rozporządzenia delegowanego;

D.  mając na uwadze, że w zmienionym rozporządzeniu delegowanym wyjaśnia się, że twórcy PRIIP o większej liczbie opcji obejmujących konkretne warianty inwestycyjne, jakimi są przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) lub fundusze niebędące UCITS wspomniane w art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, nie będą musieli przekazywać wszystkich informacji wymaganych w ramach PRIIP i zamiast tego będą upoważnieni do korzystania z dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów UCITS stanowiących odpowiedni sposób dostarczania inwestorom indywidualnym bardziej szczegółowych informacji przed zawarciem umowy;

E.  mając na uwadze, że choć podstawowe obliczenia dotyczące trzech ujętych uprzednio scenariuszy wyników wciąż opierają się na danych historycznych, do zmienionego rozporządzenia delegowanego dodano dodatkowy czwarty scenariusz wyników; mając na uwadze, że celem tego „scenariusza warunków skrajnych” jest określenie znacznych niekorzystnych skutków danych produktów, które nie są uwzględnione w istniejącym „scenariuszu niekorzystnym”;

F.  mając na uwadze, że wykorzystywanie „ostrzeżenia przed błędnym zrozumieniem” zostało wyjaśnione poprzez włączenie w jego zakres stosowania tych PRIIP, które są uznawane za „produkty złożone” na mocy dyrektywy 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywy (UE) 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń;

G.  mając na uwadze, że proponowana część dokumentu zawierającego kluczowe informacje zatytułowana „Co to za produkt?” została zmieniona, a część zatytułowana „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści” obejmuje przedstawienie kosztów administracyjnych w stosunku do elementów biometrycznych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych;

H.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu (UE) 2016/2340 odroczono datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 o 12 miesięcy – do dnia 1 stycznia 2018 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec zmienionego rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0347.
(2) Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1.
(3) Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 35.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
(6) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności