Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2602(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0234/2017

Texte depuse :

B8-0234/2017

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0101

Texte adoptate
PDF 253kWORD 49k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Decizia de a nu formula obiecție la un act delegat: documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Decizia Parlamentului European de a nu ridica nicio obiecție față de Regulamentul delegat al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)01473) („Regulamentul delegat revizuit”),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2016 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 22 martie 2017 prin care îi solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat revizuit,

–  având în vedere scrisoarea din 28 martie 2017 a Comisiei pentru afaceri economice și monetare adresată președintelui Conferinței președinților de comisie,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (2), în special articolul 8 alineatul (5), articolul 10 alineatul (2), articolul 13 alineatul (5) și articolul 31,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr.2016/2340 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare(3),

–  având în vedere articolul 13 și articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(4), din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(5), și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(6),

–  având în vedere scrisoarea președinților autorităților europene de supraveghere (AES) din 22 decembrie 2016, în urma cererii adresate de Comisie prin scrisoarea din 10 noiembrie 2016 referitoare la intenția sa de a modifica standardele tehnice de reglementare (STR), trimisă împreună de ABE, ESMA și EIOPA în temeiul articolelor 8 alineatul (5), 10 alineatul (2) și 13 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 4 aprilie 2017,

A.  întrucât în rezoluția sa din 14 septembrie 2016 Parlamentul a formulat obiecții față de regulamentul delegat al Comisiei din 30 iunie 2016 în completarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 și a cerut Comisiei să transmită un regulament delegat revizuit care să răspundă preocupărilor sale legate de tratamentul neclar aplicat PRIIPS cu opțiuni multiple, de faptul că nu se specifică îndeajuns că investitorii pot să și piardă bani în situații nefavorabile în cazul anumitor produse și de lipsa unor instrucțiuni detaliate de utilizare a „alertei de inteligibilitate”;

B.  întrucât în rezoluția sa din 14 septembrie 2016 Parlamentul a reamintit că la 30 iunie 2016 președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare și echipa de negociere a Parlamentului au trimis Comisiei o scrisoare cerându-i să aprecieze dacă nu cumva aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 ar trebui amânată;

C.  întrucât dispozițiile regulamentului delegat revizuit sunt în concordanță cu obiectivele Parlamentului exprimate în rezoluția sa din 14 septembrie 2016 și în cursul dialogului informal ulterior purtat în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru adoptarea regulamentului delegat revizuit;

D.  întrucât regulamentul delegat revizuit clarifică faptul că producătorii de PRIIPS cu opțiuni multiple care cuprind opțiuni de investiții subiacente care sunt organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau fonduri non-OPCVM menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 nu va trebui să furnizeze toate informațiile cerute pentru PRIIPS și vor fi autorizate să utilizeze în schimb documente OPCVM cu informații esențiale pentru investitori ca modalitate adecvată de a le oferi investitorilor persoane fizice informații precontractuale mai detaliate;

E.  întrucât, deși calculele aferente celor trei scenarii de performanță care fuseseră incluse mai înainte se bazează tot pe date istorice, în versiunea revizuită a regulamentului delegat a fost inclus un al patrulea scenariu de performanță; întrucât acest „scenariu pentru condiții de stres” urmărește să prevadă consecințe deosebit de nefavorabile ale produselor care nu sunt acoperite de „scenariul nefavorabil” existent;

F.  întrucât utilizarea „alertei de inteligibilitate” a fost clarificată prin înglobarea în domeniul său de aplicare a acelor PRIIP care sunt considerate „produse complexe” în conformitate cu Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și Directiva (UE) 2016/97 privind distribuția de asigurări;

G.  întrucât secțiunea „Ce este acest produs” referitoare la documentele cu informații esențiale a fost modificată și secțiunea „Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?” include acum o prezentare a costurilor administrative legate de elementele biometrice ale produselor de investiții bazate pe asigurări;

H.  întrucât Regulamentul (UE) nr.2016/2340 a amânat data de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 cu 12 luni până la 1 ianuarie 2018;

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat revizuit;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0347.
(2) JO L 352, 9.12.2014, p. 1.
(3) JO L 354, 23.12.2016, p. 35.
(4) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.
(6) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate