Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2602(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0234/2017

Ingivna texter :

B8-0234/2017

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2017)0101

Antagna texter
PDF 248kWORD 44k
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)01473) (nedan kallad den reviderade delegerade förordningen),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 september 2016 om kommissionens delegerade förordning av den 30 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip‑produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 22 mars 2017, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den reviderade delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 28 mars 2017 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter)(2), särskilt artiklarna 8.5, 10.2, 13.5 och 31,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/2340 av den 14 december 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag(3),

–  med beaktande av artikel 13 och artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten, EBA), om ändring av beslut 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(4), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa), om ändring av beslut 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(5), samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma), om ändring av beslut 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(6),

–  med beaktande av skrivelsen från ordförandena för de europeiska tillsynsmyndigheterna av den 22 december 2016 till följd av kommissionens begäran genom en skrivelse av den 10 november 2016 om sin avsikt att ändra förslaget till tekniska tillsynsstandarder och som gemensamt inlämnades av EBA, Esma och Eiopa enligt artiklarna 8.5, 10.2 och 13.5 i förordning (EU) nr 1286/2014,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 4 april 2017, och av följande skäl:

A.  I sin resolution av den 14 september 2016 invände parlamentet mot kommissionens delegerade förordning av den 30 juni 2016 om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014 och uppmanade kommissionen att lägga fram en reviderad delegerad förordning som tar upp de betänkligheter som framförts om den oklara hanteringen av Priip-produkter som erbjuder flera alternativ, om det bristande utrymmet som ägnats det faktum att icke-professionella investerare också kan förlora pengar i ogynnsamma scenarier avseende vissa produkter och om avsaknaden av en detaljerad vägledning för användningen av ”varningsmeddelandet”.

B.  I sin resolution av den 14 september 2016 påminde parlamentet om att ordföranden för utskottet för ekonomi och valutafrågor och parlamentets förhandlingsgrupp hade skickat en skrivelse till kommissionen den 30 juni 2016 där man uppmanar kommissionen att bedöma huruvida genomförandet av förordning (EU) nr 1286/2014 bör skjutas upp.

C.  Bestämmelserna i den reviderade delegerade förordningen överensstämmer med de mål som parlamentet uttryckte i sin resolution av den 14 september 2016 och under den efterföljande informella dialog som utgjorde en del av det förberedande arbetet inför antagandet av den reviderade delegerade förordningen.

D.  Den reviderade delegerade förordningen klargör att utvecklare av Priip-produkter som erbjuder flera alternativ och som inkluderar underliggande investeringsalternativ som utgörs av företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (Ucits) eller icke Ucits-fonder enligt artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014 inte skulle behöva tillhandahålla all information som begärs för Priip-produkter utan tillåtas använda basfaktadokument för Ucits i stället, som ett lämpligt sätt att ge icke-professionella investerare mer detaljerad information innan avtal ingås.

E.  De underliggande beräkningarna för de tre resultatscenarierna som tidigare tagits med är fortfarande baserade på historiska uppgifter, och ett ytterligare fjärde scenario har förts in i den reviderade delegerade förordningen. Detta ”stresscenario” är avsett att fastställa betydande ogynnsamma effekter för de produkter som inte omfattas av det befintliga ”ogynnsamma scenariot”.

F.  Användningen av varningsmeddelandet klargjordes genom att i dess tillämpningsområde sådana Priip-produkter som anses som ”komplexa produkter” enligt direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution.

G.  Det föreslagna avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet har ändrats och avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” innehåller en redogörelse för de administrativa kostnaderna i förhållande till de biometriska komponenterna i försäkringsbaserade investeringsprodukter.

H.  I förordning (EU) 2016/2340 senarelades tillämpningsdatumet för förordning (EU) nr 1286/2014 med 12 månader till den 1 januari 2018.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den reviderade delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0347.
(2) EUT L 352, 9.12.2014, s. 1.
(3) EUT L 354, 23.12.2016, s. 35.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy