Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2593(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0237/2017

Разисквания :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0102

Приети текстове
PDF 567kWORD 57k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз
P8_TA(2017)0102RC-B8-0237/2017

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 50 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид член 3, параграф 5, член 4, параграф 3, и член 8 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 217 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид нотификацията от страна на министър-председателя на Обединеното кралство до Европейския съвет от 29 март 2017 г. в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 28 юни 2016 г. относно решението за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство(1),

—  като взе предвид своите резолюции от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз(2), относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон(3) и относно бюджетния капацитет за еврозоната(4),

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че с нотификацията от страна на правителството на Обединеното кралство до Европейския съвет започва процесът, чрез който Обединеното кралство ще престане да бъде държава — членка на Европейския съюз и Договорите вече няма да се прилагат за него;

Б.  като има предвид, че това ще бъде безпрецедентно и достойно за съжаление събитие, тъй като никога досега държава членка не се е оттегляла от Европейския съюз; като има предвид, че оттеглянето трябва да бъде уредено по организиран начин, така че да не влияе отрицателно върху Европейския съюз, неговите граждани и процеса на европейска интеграция;

В.  като има предвид, че Европейският парламент представлява всички граждани на Европейския съюз и ще работи по време на целия процес, водещ до оттеглянето на Обединеното кралство, за защитата на техните интереси;

Г.  като има предвид, че въпреки че е суверенно право на държава членка да напусне Европейския съюз, всички останали държави членки имат задължението да действат единно в защита на интересите на Съюза и неговата цялост; като има предвид следователно, че преговорите ще се водят между Обединеното кралство, от една страна, и Комисията от името на Европейския съюз и на неговите оставащи 27 държави членки (ЕС-27), от друга страна;

Д.  като има предвид, че преговорите относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ще започнат след приемането от Европейския съвет на насоки за тези преговори; като има предвид, че настоящата резолюция представлява позицията на Европейския парламент за тези насоки и ще послужи също така за основа за оценката на Парламента за преговорния процес и за всяко постигнато споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство;

Е.  като има предвид, че докато напусне Европейския съюз, Обединеното кралство трябва да се ползва от всички права и да изпълнява всички задължения, произтичащи от Договорите, включително принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че Обединеното кралство заяви в своята нотификация от 29 март 2017 г. намерението си да не попада под компетентността на Съда на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че правителството на Обединеното кралство посочи в същата нотификация, че неговите бъдещи отношения с Европейския съюз няма да включват членство във вътрешния пазар, нито в митническия съюз;

И.  като има предвид, че въпреки това продължаващото членство на Обединеното кралство във вътрешния пазар, Европейското икономическо пространство и/или митническия съюз биха били оптималното решение както за Обединеното кралство, така и за ЕС-27; като има предвид, че това не е възможно, докато правителството на Обединеното кралство запазва възраженията си по отношение на четирите свободи и на компетентността на Съда на Европейския съюз, отказва да плаща обща вноска в бюджета на Съюза и иска да провежда своя собствена търговска политика;

Й.  като има предвид, че след резултата от референдума за напускане на Европейския съюз решението „за нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз“, приложено към заключенията на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г., е във всички случаи нищожно във всичките си разпоредби;

К.  като има предвид, че преговорите трябва да се водят предвид целите за осигуряване на правна стабилност и свеждане до минимум на смущенията, както и за предоставяне на ясна визия за бъдещето за гражданите и юридическите лица;

Л.  като има предвид, че едно оттегляне на нотификацията трябва да бъде възможно само при условия, определени от ЕС-27, така че то да не може да бъде използвано като процедурен инструмент, нито с него да бъде злоупотребявано в опит за подобряване на настоящите условия на членството на Обединеното кралство;

М.  като има предвид, че без споразумение за оттегляне Обединеното кралство автоматично би напуснало Европейския съюз на 30 март 2019 г., което би се случило по хаотичен начин;

Н.  като има предвид, че голям брой граждани на Обединеното кралство, включително мнозинството в Северна Ирландия и Шотландия, гласуваха да останат в Европейския съюз;

О.  като има предвид, че Европейският парламент е особено загрижен за последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз за Северна Ирландия и нейните бъдещи отношения с Ирландия; като има предвид, че в това отношение е от решаващо значение да се гарантира мирът и следователно да се запази Споразумението от Разпети петък във всичките му части, като припомня, че то е договорено с активното участие на Съюза, както Европейският парламент подчерта в своята резолюция от 13 ноември 2014 г. относно мирния процес в Северна Ирландия(5);

П.  като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство следва да подтикне ЕС-27 и институциите на Съюза да отговарят по-добре на настоящите предизвикателства и да размислят за бъдещето и за усилията да стане европейският проект по-ефективен, по-демократичен и по-близък до гражданите; припомня пътната карта от Братислава, резолюциите на Европейския парламент по въпроса, Бялата книга на Европейската комисия от 1 март 2017 г. относно бъдещето на Европа, Декларацията от Рим от 25 март 2017 г., както и предложенията на групата на високо равнище за собствените ресурси от 17 януари 2017 г., които могат да послужат за основа на този размисъл;

1.  отчита нотификацията, подадена от правителството на Обединеното кралство до Европейския съвет, която придава официален характер на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз;

2.  призовава за започване възможно най-скоро на преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство, както е предвидено в член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

3.  отново подчертава, че е важно споразумението за оттегляне и всички евентуални преходни условия да влязат в сила много преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г.;

4.  припомня, че споразумението за оттегляне може да се сключи само с одобрението на Европейския парламент, какъвто е случаят и при всяко евентуално бъдещо споразумение относно отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство, както и при всички евентуални преходни условия;

Общи принципи за преговорите

5.  очаква, че за да се осигури организирано излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз, преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство трябва да бъдат проведени добросъвестно и при пълна прозрачност; припомня, че Обединеното кралство ще продължи да се ползва от правата си на държава — членка на Европейския съюз, до влизането в сила на споразумението за оттегляне и поради това също така ще остане обвързано от своите задължения и ангажименти, произтичащи от това;

6.  припомня, че в това отношение би било в противоречие с правото на Съюза Обединеното кралство да започне преди оттеглянето си преговори по евентуални търговски споразумения с трети държави; подчертава, че такова действие би било в противоречие с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, и следва да има последици, сред които изключване на Обединеното кралство от процедурите за търговски преговори, предвидени в член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз; подчертава, че същото трябва да важи и в други области на политиката, в които Обединеното кралство би продължило да оформя законодателството, действията, стратегиите или общите политики на Съюза по начин, който облагодетелства по-скоро собствените му интереси като напускаща държава членка, отколкото интересите на Европейския съюз и на ЕС-27;

7.  предупреждава, че всяко двустранно споразумение между една или няколко от оставащите държави членки и Обединеното кралство в областите от компетентността на Европейския съюз, което не е одобрено от ЕС-27, във връзка с въпроси, включени в обхвата на споразумението за оттегляне и/или засягащо бъдещите отношения на Европейския съюз с Обединеното кралство, също би било в противоречие с Договорите; предупреждава освен това, че такъв би бил случаят особено за всяко двустранно споразумение и/или регулаторни или надзорни практики, свързани например с какъвто и да е привилегирован достъп до вътрешния пазар за финансовите институции, установени в Обединеното кралство, за сметка на регулаторната рамка на Съюза или със статута на гражданите на ЕС-27 в Обединеното кралство, или обратното;

8.  счита, че мандатът и насоките за водене на преговори по време на целия процес на преговори трябва да отразяват в пълна степен позициите и интересите на гражданите от ЕС-27, включително на тези на Ирландия, тъй като тази държава членка ще бъде особено засегната от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

9.  изразява надежда, че при тези условия Европейският съюз и Обединеното кралство ще създадат бъдещи отношения, които да бъдат справедливи, възможно най-тесни и уравновесени по отношение на права и задължения; изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да не участва във вътрешния пазар, Европейското икономическо пространство и митническия съюз; счита, че оттегляща се от Съюза държава не може да се ползва от предимства, подобни на тези, ползвани от държава — членка на Европейския съюз, и поради това обявява, че няма да даде одобрение за никое споразумение, което би било в противоречие с този принцип;

10.  отново заявява, че членството във вътрешния пазар и митническия съюз включва приемане на четирите свободи, компетентността на Съда на Европейския съюз, общите бюджетни вноски и придържането към общата търговска политика на Европейския съюз;

11.  подчертава, че Обединеното кралство трябва да изпълнява всички свои правни, финансови и бюджетни задължения, включително задълженията, поети в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка, подлежащи на изпълнение до и след датата на неговото оттегляне;

12.  отбелязва предложените мерки за организация на преговорите, очертани в изявлението на държавните или правителствените ръководители на 27-те държави членки, както и председателите на Европейския съвет и Европейската комисия от 15 декември 2016 г.; приветства определянето на Европейската комисия като преговарящ от името на Съюза и определянето от Комисията на Мишел Барние като неин главен преговарящ; посочва, че пълното включване на Европейския парламент представлява необходима предпоставка, за да може той да даде своето одобрение за каквото и да било споразумение, постигнато между Европейския съюз и Обединеното кралство;

Последователност на преговорите

13.  подчертава, че в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз преговорите трябва да се отнасят до условията за оттеглянето на Обединеното кралство, като се взема предвид рамката за бъдещите отношения на Обединеното кралство с Европейския съюз;

14.  изразява съгласие, че ако бъде постигнат значителен напредък по споразумението за оттегляне, тогава биха могли да започнат разговори за евентуални преходни разпоредби въз основа на предвидената рамка за бъдещите отношения на Обединеното кралство с Европейския съюз;

15.  отбелязва, че споразумение относно бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство като трета държава, може да се сключи само след като Обединеното кралство се е оттеглило от Европейския съюз;

Споразумение за оттегляне

16.  заявява, че споразумението за оттегляне трябва да съответства на Договорите и Хартата на основните права на Европейския съюз, като в противен случай то няма да получи одобрението на Европейския парламент;

17.  счита, че споразумението за оттегляне следва да разглежда следните елементи:

   правния статут на гражданите на ЕС-27, които живеят или са живели в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които живеят или са живели в други държави членки, както и други разпоредби относно техните права;
   уреждането на финансовите задължения между Обединеното кралство и Европейския съюз;
   външната граница на Европейския съюз;
   изясняването на статута на международните ангажименти на Обединеното кралство, поети в качеството му на държава — членка на Европейския съюз, като се има предвид, че Европейският съюз от 27 държави членки ще бъде правоприемник на Европейския съюз от 28 държави членки;
   правна сигурност за правните субекти, включително дружествата;
   посочване, че Съдът на Европейския съюз е компетентният орган за тълкуване и прилагане на споразумението за оттегляне;

18.  отправя искане за справедливо третиране на гражданите на ЕС-27, които живеят или са живели в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които живеят или са живели в ЕС-27, и счита, че на техните съответни права и интереси трябва да се даде пълен приоритет в преговорите; иска, следователно, статутът и правата на гражданите на ЕС-27, пребиваващи в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС-27, да подлежат на принципите на реципрочност, равноправие, симетрия и недискриминация, и изисква освен това да бъде защитена целостта на правото на Съюза, включително Хартата на основните права, и да бъде защитена рамката за неговото прилагане; подчертава, че всяко накърняване на правата, свързани със свободата на движение, включително дискриминация между гражданите на ЕС по отношение на техния достъп до права на пребиваване, преди датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз би било в противоречие с правото на Съюза;

19.  подчертава, че единно финансово споразумение с Обединеното кралство въз основа на годишните отчети на Европейския съюз, одитирани от Европейската сметна палата, трябва да включва всички негови правни отговорности, произтичащи от неизпълнени поети задължения, и да предвижда задбалансови позиции, условни пасиви и други финансови разходи, възникващи пряко в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство;

20.  отчита, че уникалното положение и особените обстоятелства, пред които е изправен остров Ирландия, трябва да бъдат разгледани в споразумението за оттегляне; настоятелно призовава за това всички средства и мерки, които са в съответствие с правото на Европейския съюз и Споразумението от Разпети петък от 1998 г., да се използват за смекчаване на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство върху границата между Ирландия и Северна Ирландия; в този контекст настоява на абсолютната необходимост да се гарантира непрекъснатост и стабилност на мирния процес в Северна Ирландия и да се направи всичко възможно, за да се избегне създаването на „твърда“ граница;

Бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство

21.  отчита нотификацията от 29 март 2017 г. и Бялата книга на правителството на Обединеното кралство от 2 февруари 2017 г., озаглавена „Излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз и изграждане на ново партньорство с Европейския съюз“;

22.  счита, че бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство следва да бъдат балансирани и всеобхватни и да служат на интересите на гражданите на двете страни, поради което ще трябва достатъчно време, за да бъдат договорени; подчертава, че тези отношения следва да обхващат областите от общ интерес, като същевременно зачитат целостта на правния ред на Европейския съюз и основните принципи и ценности на Съюза, включително целостта на вътрешния пазар, както и капацитета за вземане на решения и автономността на Съюза; отбелязва, че член 8 от Договора за Европейския съюз, както и член 217 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който предвижда „споразумения за асоцииране, създаващи реципрочни права и задължения, общо действие и специални процедури“, биха могли да осигурят подходяща рамка за подобни бъдещи отношения;

23.  заявява, че независимо от изхода на преговорите относно бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство те не могат да включват никакъв компромис между вътрешната и външната сигурност, включително сътрудничеството в областта на отбраната, от една страна, и бъдещите икономически отношения, от друга страна;

24.  подчертава, че всяко бъдещо споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство зависи от това Обединеното кралство да продължи да се придържа към стандартите, определени от международните задължения, включително правата на човека, законодателството и политиките на Съюза, наред с другото в областта на околната среда, изменението на климата, борбата срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, лоялната конкуренция, търговията и социалните права, особено гаранциите срещу социален дъмпинг;

25.  противопоставя се на всяко бъдещо споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство, което би съдържало откъслечни или секторни разпоредби, включително във връзка с финансовите услуги, осигурявайки на предприятията, установени в Обединеното кралство, преференциален достъп до вътрешния пазар и/или митническия съюз; подчертава, че след своето оттегляне Обединеното кралство ще попадне в обхвата на режима за трети държави, предвиден в законодателството на Съюза;

26.  отбелязва, че ако Обединеното кралство иска да участва в някои програми на Европейския съюз, то ще бъде като трета държава, което ще предполага подходящи бюджетни вноски и надзор от страна на съществуващата юрисдикция; би приветствал в този контекст продължаване на участието на Обединеното кралство в редица програми, например „Еразъм“;

27.  отбелязва, че много граждани на Обединеното кралство са изразили силното си несъгласие със загубата на правата, с които се ползват понастоящем съгласно член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз; предлага ЕС-27 да разгледа начини за смекчаване на това положение в рамките на първичното право на Съюза, като същевременно се зачитат в пълна степен принципите на реципрочност, равнопоставеност, симетрия и недискриминация;

Преходни условия

28.  счита, че преходни условия, които да гарантират правна сигурност и приемственост, може да бъдат договорени между Европейския съюз и Обединеното кралство единствено ако съдържат точния баланс на права и задължения и за двете страни и запазват целостта на правния ред на Съюза, като Съдът на Европейския съюз бива компетентен по уреждането на всички правни спорове; освен това счита, че всякакви подобни условия трябва да бъдат строго ограничени както като срок — не повече от три години — така и като обхват, тъй като те никога не биха могли да представляват заместител на членството в Европейския съюз;

Въпроси за ЕС-27 и институциите на Съюза

29.  призовава да се постигне съгласие възможно най-бързо относно преместването на Европейския банков орган и Европейската агенция по лекарствата, както и процесът на преместване да започне веднага щом това е практически осъществимо;

30.  посочва, че може да са необходими преглед и адаптиране на правото на Съюза, за да се вземе предвид оттеглянето на Обединеното кралство;

31.  счита, че не се изисква преразглеждане, което да обхваща последните две години от настоящата многогодишна финансова рамка, а във връзка с последиците от оттеглянето на Обединеното кралство следва да се предприемат действия посредством годишната бюджетна процедура; подчертава, че работата по изготвянето на нова многогодишна финансова рамка, включително по въпроса за собствените ресурси, следва да започне веднага сред институциите на Съюза и 27‑те държави — членки на ЕС;

32.  поема ангажимент да приключи своевременно законодателните процедури относно състава на Европейския парламент съгласно член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и относно избирателната процедура въз основа на своето предложение съгласно член 223 от Договора за функционирането на Европейския съюз, приложено към резолюцията на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз(6); счита освен това, като взема предвид съображение П от настоящата резолюция, че по време на преговорите относно оттеглянето на Обединеното кралство и относно установяването на нови отношения с него оставащите 27 държави — членки на Европейския съюз, заедно с институциите на ЕС трябва да укрепят настоящия Съюз посредством широк обществен дебат и да започнат задълбочен междуинституционален размисъл за бъдещето му;

Заключителни разпоредби

33.  запазва си правото да изясни позицията си относно преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство и когато е необходимо, да приема допълнителни резолюции, включително по конкретни теми или секторни въпроси, с оглед на наличието или липсата на напредък на тези преговори;

34.  очаква Европейският съвет да вземе предвид настоящата резолюция, когато приема насоките си, определящи рамката за преговорите, и когато излага общите позиции и принципи, които Европейският съюз ще застъпва;

35.  изразява решимост да определи окончателната си позиция по споразумението (споразуменията) въз основа на оценката, направена в съответствие със съдържанието на настоящата резолюция и на всички следващи резолюции на Европейския парламент;

o
o   o

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, на Европейската централна банка, на националните парламенти и на правителството на Обединеното кралство.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0294.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0048.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0049.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0050.
(5) OВ C 285, 5.8.2016 г., стр. 9.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0395.

Правна информация - Политика за поверителност