Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2593(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0237/2017

Rozpravy :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0102

Prijaté texty
PDF 358kWORD 50k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg
Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie
P8_TA(2017)0102RC-B8-0237/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 50 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 5, článok 4 ods. 3 a článok 8 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 217 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie predsedníčky vlády Spojeného kráľovstva pre Európsku radu predložené 29. marca 2017 v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. júna 2016 o rozhodnutí vystúpiť z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 16. februára 2017 o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie(2), o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy(3) a o rozpočtovej kapacite pre eurozónu(4),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže oznámením vlády Spojeného kráľovstva predloženým Európskej rade sa začína proces, na základe ktorého Spojené kráľovstvo prestane byť členom Európskej únie a nebudú sa naň už uplatňovať zmluvy;

B.  keďže to bude bezprecedentná a poľutovaniahodná udalosť, pretože doteraz ešte žiadny členský štát nevystúpil z Európskej únie; keďže toto vystúpenie musí prebehnúť riadnym spôsobom, aby nemalo negatívny dosah na Európsku úniu, jej občanov a proces európskej integrácie;

C.  keďže Európsky parlament zastupuje všetkých občanov Európskej únie a počas celého postupu vedúceho k vystúpeniu Spojeného kráľovstva bude konať tak, aby chránil ich záujmy;

D.  keďže napriek tomu, že vystúpenie z Európskej únie je zvrchované právo členského štátu, všetky ostatné členské štáty sú povinné konať jednotne na ochranu záujmov a integrity Európskej únie; keďže preto budú prebiehať rokovania medzi Spojeným kráľovstvom na jednej strane a Komisiou v mene Európskej únie a jej zvyšných 27 členských štátov (EÚ27) na strane druhej;

E.  keďže rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa začnú po tom, ako Európska rada prijme usmernenia k týmto rokovaniam; keďže toto uznesenie predstavuje pozíciu Európskeho parlamentu k týmto usmerneniam a pre Európsky parlament bude takisto základom posúdenia rokovacieho procesu, ako aj akejkoľvek dohody dosiahnutej medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom;

F.  keďže Spojené kráľovstvo musí až do svojho vystúpenia z Európskej únie požívať všetky práva a plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zmlúv vrátane zásady lojálnej spolupráce stanovenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii;

G.  keďže Spojené kráľovstvo vo svojom oznámení z 29. marca 2017 oznámilo svoj úmysel nepodliehať právomoci Súdneho dvora Európskej únie;

H.  keďže vláda Spojeného kráľovstva v tom istom oznámení uviedla, že jej budúci vzťah s Európskou úniou nebude zahŕňať účasť na vnútornom trhu ani členstvo v colnej únii;

I.  keďže ale zotrvanie Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu a v Európskom hospodárskom priestore a/alebo v colnej únii by bolo optimálnym riešením tak pre Spojené kráľovstvo, ako aj pre EÚ27; keďže toto nie je možné, pokiaľ vláda Spojeného kráľovstva bude trvať na námietkach voči štyrom slobodám a právomoci Súdneho dvora Európskej únie, odmietať prispievať do rozpočtu Únie a bude chcieť uplatňovať vlastnú obchodnú politiku;

J.  keďže na základe výsledku referenda o odchode z Európskej únie sú všetky ustanovenia rozhodnutia „o novom riešení pre Spojené kráľovstvo v rámci Európskej únie“, ktoré je pripojené k záverom Európskej rady z 18. a 19. februára 2016, neplatné;

K.  keďže rokovania musia prebiehať tak, aby sa zabezpečila právna stabilita a minimalizovalo narušenie, a aby sa občanom a právnym subjektom zároveň poskytla jasná vízia budúcnosti;

L.  keďže stiahnutie oznámenia musí byť v súlade s podmienkami stanovenými všetkými členmi EÚ27, aby nemohlo byť použité ako procedurálny nástroj alebo zneužité v snahe pokúsiť sa o nápravu súčasných podmienok členstva Spojeného kráľovstva;

M.  keďže bez dohody o vystúpení Spojené kráľovstvo automaticky vystúpi z Európskej únie 30. marca 2019, a to neusporiadaným spôsobom;

N.  keďže veľký počet občanov Spojeného kráľovstva, vrátane veľkej väčšiny voličov v Severnom Írsku a Škótsku, hlasoval za zotrvanie v Európskej únii;

O.  keďže Európsky parlament je mimoriadne znepokojený, pokiaľ ide o dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie pre Severné Írsko a jeho budúce vzťahy s Írskom; keďže v tejto súvislosti je veľmi dôležité chrániť mier, a preto zachovať všetky časti Veľkopiatkovej dohody, pričom pripomína, že bola dojednaná za aktívnej účasti Únie, ako Európsky parlament zdôraznil vo svojom uznesení z 13. novembra 2014 o mierovom procese v Severnom Írsku(5);

P.  keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva by malo podnietiť EÚ27 a inštitúcie Únie k tomu, aby lepšie riešili súčasné výzvy a uvažovali nad svojou budúcnosťou a svojím úsilím o to, aby bol európsky projekt účinnejší, demokratickejší a bližšie k občanom; pripomína bratislavský plán, ako aj uznesenia Európskeho parlamentu na túto tému, bielu knihu Európskej komisie z 1. marca 2017 o budúcnosti Európy, Rímsku deklaráciu z 25. marca 2017 a návrhy skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje zo 17. januára 2017, ktoré by mohli byť základom týchto úvah;

1.  berie na vedomie oznámenie vlády Spojeného kráľovstva adresované Európskej rade, ktorým je oficiálne vyjadrené rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie;

2.  žiada, aby sa rokovania medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii začali čo najskôr;

3.  pripomína, že je dôležité, aby dohoda o vystúpení a všetky možné prechodné opatrenia nadobudli účinnosť ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019;

4.  pripomína, že dohodu o vystúpení možno uzavrieť len so súhlasom Európskeho parlamentu, čo platí aj pre akúkoľvek prípadnú budúcu dohodu o vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, ako aj pre akékoľvek prípadné prechodné opatrenia;

Všeobecné zásady rokovaní

5.  očakáva, že s cieľom zaistiť usporiadaný odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie budú rokovania medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom prebiehať v dobrej viere a úplne transparentne; pripomína, že Spojené kráľovstvo bude naďalej požívať práva ako členský štát Európskej únie dovtedy, kým nenadobudne platnosť dohoda o vystúpení, a že bude preto naďalej viazané svojimi povinnosťami a záväzkami, ktoré z toho vyplývajú;

6.  pripomína v tejto súvislosti, že začatie rokovaní o možných obchodných dohodách Spojeného kráľovstva s tretími krajinami pred jeho vystúpením by bolo v rozpore s právom Únie; zdôrazňuje, že takéto konanie by bolo v rozpore so zásadou lojálnej spolupráce stanovenou v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a nemalo by ostať bez následkov, ako je napríklad vylúčenie Spojeného kráľovstva z postupov týkajúcich sa obchodných rokovaní stanovených v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; zdôrazňuje, že toto musí platiť aj pre iné oblasti politiky, v ktorých by Spojené kráľovstvo naďalej tvorilo právne predpisy Únie, akcie, stratégie alebo spoločné politiky tak, aby presadzovalo vlastné záujmy ako vystupujúci členský štát, a nie záujmy Európskej únie a EÚ27;

7.  upozorňuje, že akákoľvek dvojstranná dohoda medzi jedným alebo viacerými zostávajúcimi členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom v niektorej z oblastí právomoci Európskej únie, ktorú neschváli EÚ27, o záležitostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti dohody o vystúpení a/alebo s dosahom na budúci vzťah Európskej únie so Spojeným kráľovstvom, by bola tiež v rozpore so zmluvami; okrem toho upozorňuje, že by sa to týkalo predovšetkým akejkoľvek dvojstrannej dohody a/alebo regulačného postupu či postupu v oblasti kontroly, ktoré by súviseli napríklad s privilegovaným prístupom finančných inštitúcií so sídlom v Spojenom kráľovstve na vnútorný trh na úkor regulačného rámca Únie alebo postavenia občanov EÚ27 v Spojenom kráľovstve či naopak;

8.  domnieva sa, že mandát a usmernenia na rokovania uplatňované v celom rokovacom procese musia v plnej miere odrážať stanoviská a záujmy občanov EÚ27 vrátane občanov Írska, pretože na uvedený členský štát bude mať vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie osobitný vplyv;

9.  dúfa, že za týchto podmienok si Európska únia a Spojené kráľovstvo vytvoria budúci vzťah, ktorý bude spravodlivý, čo najužší a vyvážený z hľadiska práv a povinností; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím vlády Spojeného kráľovstva nezúčastňovať sa na vnútornom trhu a nebyť členom Európskeho hospodárskeho priestoru ani colnej únie; domnieva sa, že štát vystupujúci z Únie nemôže mať podobné výhody ako členský štát Únie, a preto oznamuje, že neudelí súhlas so žiadnou dohodou, ktorá by s tým bola v rozpore;

10.  opakuje, že účasť na vnútornom trhu a členstvo v colnej únii znamená akceptovanie štyroch slobôd, právomoci Súdneho dvora Európskej únie, prispievania do všeobecného rozpočtu a dodržiavanie spoločnej obchodnej politiky Európskej únie;

11.  zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo si musí plniť všetky právne, finančné a rozpočtové povinnosti vrátane záväzkov patriacich do súčasného viacročného finančného rámca, ktoré sa naň vzťahujú do dňa jeho vystúpenia a po ňom;

12.  berie na vedomie navrhnuté opatrenia týkajúce sa organizácie rokovaní uvedené vo vyhlásení hláv štátov alebo predsedov vlád 27 členských štátov, ako aj predsedov Európskej rady a Európskej komisie z 15. decembra 2016; víta vymenovanie Európskej komisie ako vyjednávača Únie a Michela Barniera ako hlavného vyjednávača Komisie; poukazuje na to, že plné zapojenie Európskeho parlamentu je nevyhnutným predpokladom, aby udelil súhlas s akoukoľvek dohodou medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom;

Harmonogram rokovaní

13.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa rokovania majú týkať spôsobu vystúpenia Spojeného kráľovstva, pričom sa zohľadní rámec jeho budúceho vzťahu s Európskou úniou;

14.  súhlasí s tým, že ak sa dosiahne výrazný pokrok smerom k dohode o vystúpení, rozhovory o možných prechodných opatreniach by sa mohli začať na základe predpokladaného rámca budúcich vzťahov Spojeného kráľovstva s Európskou úniou;

15.  poznamenáva, že dohoda o budúcom vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou sa môže uzavrieť až po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie;

Dohoda o vystúpení

16.  konštatuje, že dohoda o vystúpení musí byť v súlade so zmluvami a Chartou základných práv Európskej únie, pretože v opačnom prípade nemôže získať súhlas Európskeho parlamentu;

17.  domnieva sa, že dohoda o vystúpení by sa mala zamerať na tieto prvky:

   právne postavenie občanov EÚ27, ktorí žijú alebo žili v Spojenom kráľovstve, a občanov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú alebo žili v ostatných členských štátoch, ako aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa ich práv;
   vyrovnanie finančných záväzkov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou;
   vonkajšie hranice Európskej únie;
   objasnenie stavu medzinárodných záväzkov Spojeného kráľovstva, ktoré prijalo ako členský štát Európskej únie, keďže Európska únia s 27 členskými štátmi bude právnym nástupcom Európskej únie s 28 členskými štátmi;
   právnu istotu pre právnické osoby vrátane spoločností;
   ustanovenie Súdneho dvora Európskej únie ako príslušného orgánu pre výklad a uplatňovanie dohody o vystúpení;

18.  požaduje spravodlivé zaobchádzanie s občanmi EÚ27, ktorí žijú alebo žili v Spojenom kráľovstve, a občanmi Spojeného kráľovstva, ktorí žijú alebo žili v EÚ27, a zastáva názor, že ich práva a záujmy musia byť v rokovaniach absolútnou prioritou; žiada preto, aby postavenie a práva občanov EÚ27 s pobytom v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ27 podliehali zásadám reciprocity, rovnosti, symetrie a nediskriminácie, a požaduje okrem toho ochranu integrity práva Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie a rámca ich presadzovania; zdôrazňuje, že akékoľvek obmedzenie práv súvisiacich so slobodou pohybu vrátane diskriminácie občanov EÚ, pokiaľ ide o ich právo na pobyt, pred dátumom odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie by bolo v rozpore s právom Únie;

19.  zdôrazňuje, že jediné finančné vyrovnanie so Spojeným kráľovstvom na základe ročnej účtovnej závierky Európskej únie auditovanej Dvorom audítorov musí zahŕňať všetky jeho právne záväzky vyplývajúce z nesplatených záväzkov, ako aj vytvorenie rezervy pre podsúvahové položky, podmienené záväzky a iné finančné náklady, ktoré vzniknú v priamom dôsledku jeho vystúpenia;

20.  berie na vedomie, že v rámci dohody o vystúpení treba riešiť jedinečné postavenie a osobitné podmienky írskeho ostrova; naliehavo žiada, aby sa použili všetky prostriedky a opatrenia v súlade s právom Únie a Veľkopiatkovou dohodou z roku 1998 na zmiernenie dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva na hranicu medzi Írskom a Severným Írskom; v tejto súvislosti trvá na tom, že je absolútne potrebné zabezpečiť kontinuitu a stabilitu mierového procesu v Severnom Írsku a vyvinúť maximálne úsilie, aby sa zabránilo vytvoreniu fyzickej hranice;

Budúci vzťah medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom

21.  berie na vedomie oznámenie z 29. marca 2017 a bielu knihu vlády Spojeného kráľovstva z 2. februára 2017 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a novom partnerstve s ňou;

22.  domnieva, že budúci vzťah medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom by mal byť vyvážený a komplexný a mal by slúžiť záujmom občanov oboch strán, a preto si rokovania o ňom vyžadujú dostatok času; zdôrazňuje, že by sa mali týkať oblastí spoločného záujmu a súčasne rešpektovať integritu právneho poriadku a základné zásady a hodnoty Európskej únie vrátane integrity vnútorného trhu, ako aj rozhodovacích právomocí a autonómie Únie; konštatuje, že článok 8 Zmluvy o Európskej únii, ako aj článok 217 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých sa stanovuje, že „dohody o pridružení stanovujú vzájomné práva a povinnosti, spoločné postupy a osobitné postupy“, by mohli poskytnúť primeraný rámec pre takýto budúci vzťah;

23.  konštatuje, že bez ohľadu na výsledok rokovaní o budúcnosti vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom rokovania nesmú zahŕňať žiadne kompromisy medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou vrátane spolupráce v oblasti obrany na jednej strane a budúcimi hospodárskymi vzťahmi na strane druhej;

24.  zdôrazňuje, že akákoľvek budúca dohoda medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom je podmienená tým, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej dodržiavať normy stanovené v medzinárodných záväzkoch, vrátane ľudských práv, a právnych predpisoch a politikách Únie, okrem iného v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, spravodlivej hospodárskej súťaže, obchodu a sociálnych práv, a osobitne záruky proti sociálnemu dampingu;

25.  je proti akejkoľvek budúcej dohode medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, ktorá by obsahovala nesystémové alebo odvetvové ustanovenia vrátane finančných služieb, ktoré by podnikom Spojeného kráľovstva zabezpečovali preferenčný prístup na vnútorný trh a/alebo do colnej únie; zdôrazňuje, že po vystúpení bude Spojené kráľovstvo podliehať režimu tretej krajiny podľa právnych predpisov Únie;

26.  konštatuje, že ak Spojené kráľovstvo požiada o účasť na určitých programoch Európskej únie, zúčastní sa na nich ako tretia krajina, pričom bude musieť poskytovať primerané rozpočtové príspevky a podliehať dohľadu existujúcej jurisdikcie; v tejto súvislosti by privítal pokračujúcu účasť Spojeného kráľovstva na mnohých programoch, ako je Erasmus;

27.  berie na vedomie, že mnohí občania Spojeného kráľovstva vyjadrili dôrazný nesúhlas so stratou práv, ktoré v súčasnosti požívajú podľa článku 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; navrhuje, aby EÚ27 preskúmala možnosti zmiernenia tejto situácie v rámci primárneho práva Únie a aby sa pritom v plnej miere rešpektovali zásady reciprocity, rovnosti, symetrie a nediskriminácie;

Prechodné opatrenia

28.  domnieva sa, že prechodné opatrenia zabezpečujúce právnu istotu a kontinuitu možno medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom dohodnúť len vtedy, ak v nich budú správne vyvážené práva a povinnosti oboch strán a zachovaná integrita právneho poriadku Európskej únie, pričom za urovnanie akýchkoľvek právnych sporov bude zodpovedný Súdny dvor Európskej únie; okrem toho sa domnieva, že akékoľvek takéto opatrenia musia byť prísne obmedzené z hľadiska času, keďže nesmú presiahnuť tri roky, a z hľadiska rozsahu, pretože nikdy nemôžu byť náhradou za členstvo v Európskej únii;

Otázky týkajúce sa EÚ27 a inštitúcie Únie

29.  vyzýva na čo najskoršie dosiahnutie dohody o premiestnení Európskeho orgánu pre bankovníctvo a Európskej agentúry pre lieky a aby sa tento proces premiestňovania začal čo najskôr;

30.  upozorňuje, že môže byť potrebné preskúmanie a úprava práva Únie, aby sa zohľadnilo vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie;

31.  domnieva sa, že revízia zahŕňajúca posledné dva roky súčasného viacročného finančného rámca nie je potrebná, ale že dosah vystúpenia Spojeného kráľovstva by sa mal riešiť prostredníctvom ročného rozpočtového postupu; zdôrazňuje, že inštitúcie Únie a EÚ27 by sa mali okamžite začať zaoberať novým viacročným finančným rámcom vrátane otázky vlastných zdrojov;

32.  zaväzuje sa včas dokončiť legislatívne postupy týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu podľa článku 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a volebného postupu na základe svojho návrhu podľa článku 223 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý je pripojený k uzneseniu z 11. novembra 2015 o reforme volebného práva Európskej únie(6); domnieva sa okrem toho, berúc do úvahy odôvodnenie P tohto uznesenia, že počas rokovaní o vystúpení a o vytvorení nového vzťahu so Spojeným kráľovstvom musí zvyšných 27 členských štátov Európskej únie spolu s jej inštitúciami posilniť súčasnú Úniu prostredníctvom širokej verejnej diskusie a začať hĺbkové medziinštitucionálne úvahy o jej budúcnosti;

Záverečné ustanovenia

33.  vyhradzuje si právo objasniť svoju pozíciu k rokovaniam medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, a prípadne prijať ďalšie uznesenia, a to aj o konkrétnych alebo odvetvových otázkach so zreteľom na pokrok alebo iný vývoj uvedených rokovaní;

34.  očakáva, že Európska rada toto uznesenie vezme do úvahy pri prijímaní usmernení vymedzujúcich rámec pre rokovania a určovaní všeobecných pozícií a zásad, ktorými sa Európska únia bude riadiť;

35.  je rozhodnutý, že svoju konečnú pozíciu k dohode alebo dohodám stanoví na základe posúdenia uskutočneného v súlade s obsahom tohto uznesenia a akýmikoľvek následnými uzneseniami Európskeho parlamentu;

o
o   o

36.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade Európskej únie, Európskej komisii, Európskej centrálnej banke, národným parlamentom a vláde Spojeného kráľovstva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0294.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0048.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0049.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0050.
(5) Ú. v. EÚ C 285, 5.8.2016, s. 9.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2015)0395.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia