Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0283(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0088/2017

Внесени текстове :

A8-0088/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0103

Приети текстове
PDF 467kWORD 52k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Някои аспекти на дружественото право ***I
P8_TA(2017)0103A8-0088/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0616),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 1 и параграф 2, буква ж) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8-0388/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0088/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 82.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 април 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2015)0283

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2017/1132.)

Правна информация - Политика за поверителност