Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2015/0283(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0088/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0088/2017

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 05/04/2017 - 9.1

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2017)0103

Téacsanna atá glactha
PDF 235kWORD 52k
Dé Céadaoin, 5 Aibreán 2017 - Strasbourg
Gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí ***I
P8_TA(2017)0103A8-0088/2017
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2017 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (téacs códaithe) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach – códú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2015)0616),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal50(1) agus (2)(g) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0388/2015),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 27 Aibreán 2016(1),

–  ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 - Modh oibre luathaithe maidir le códú oifigiúil téacsanna reachtacha(2),

–  ag féachaint do Riail 103 agus do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0088/2017),

A.  de bhrí, de réir Mheitheal Comhairleach sheirbhísí dlí Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, gurb é atá sa togra i dtrácht ná códú díreach ar na téacsanna atá ann cheana gan aon athrú ina tsubstaint;

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 264, 20.7.2016, lch. 82.
(2) IO C 102, 4.4.1996, lch. 2.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Aibreán 2017 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (códú)
P8_TC1-COD(2015)0283

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/1132.)

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais