Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0283(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0088/2017

Ingivna texter :

A8-0088/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0103

Antagna texter
PDF 239kWORD 44k
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg
Vissa aspekter av bolagsrätt ***I
P8_TA(2017)0103A8-0088/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0616),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 50.1 och 50.2 g i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0388/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(2),

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0088/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 264, 20.7.2016, s. 82.
(2) EUT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering)
P8_TC1-COD(2015)0283

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2017/1132.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy