Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0135(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2017

Внесени текстове :

A8-0076/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0104

Приети текстове
PDF 460kWORD 49k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси ***
P8_TA(2017)0104A8-0076/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13806/2015),

—  като взе предвид Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. (наричана по‑долу „Конвенцията ОВВ от 1996 г.“),

—  като взе предвид Протокола от 2010 г. към Конвенцията ОВВ от 1996 г.,

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския Съюз (C8-0410/2015),

—  като взе предвид Решение на Съвета 2002/971/EO от 18 ноември 2002 г. за упълномощаване на държавите членки, в интерес на Общността, да ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за вреди при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. (Конвенция ОВВ)(1),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.(2),

—  като взе предвид своята междинна резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета(3),

—  като взе предвид последващия доклад на Комисията от 4 октомври 2016 г. във връзка с междинната резолюция,

—  като взе предвид становището под формата на писмо относно целесъобразното правно основание на горепосочения проект за решение на Съвета, прието от комисията по правни въпроси на 19 февруари 2016 г.(4) и приложено към междинния доклад на комисията по правни въпроси (A8-0191/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А8-0076/2017),

1.  дава своето одобрение за ратифицирането и присъединяването на държавите членки в интерес на Европейския съюз към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)ОВ L 337, 13.12.2002 г., стр. 55.
(2)Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3)Приети текстове, P8_TA(2016)0259.
(4)PE576.992.

Правна информация - Политика за поверителност