21 november 2019
P8_TA(2017)0107(COR02)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 104kWORD 42k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy