Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0266(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0068/2017

Внесени текстове :

A8-0068/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0107

Приети текстове
PDF 457kWORD 48k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Медицински изделия ***II
P8_TA(2017)0107A8-0068/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (10728/4/2016 – C8‑0104/2017 – 2012/0266(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10728/4/2016 – C8‑0104/2017),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0542),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 67а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0068/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 52.
(2) Приети текстове от 2 април 2014 г., P7_TA(2014)0266.

Правна информация - Политика за поверителност