Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2012/0267(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0069/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0069/2017

Díospóireachtaí :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Vótaí :

PV 05/04/2017 - 9.6
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2017)0108

Téacsanna atá glactha
PDF 240kWORD 44k
Dé Céadaoin, 5 Aibreán 2017 - Strasbourg
Feistí leighis diagnóiseacha in vitro ***II
P8_TA(2017)0108A8-0069/2017
Rún
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2017 ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an chéad léamh (10729/4/2016 – C8-0105/2017),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an14 Feabhra 2013(1),

–  ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh(2) ar an togra ón gCoimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle (COM(2012)0541),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 67a dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0069/2017),

1.  ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2.  á thabhairt dá haire na ráitis ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

4.  á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

5.  á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

6.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 133, 9.5.2013, lch. 52.
(2) Téacsanna arna nglacadh an 2 Aibreán 2014: P7_TA(2014)0267.


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún i dtaca leis na forálacha maidir le faisnéis agus comhairleoireacht i réimse na tástála géinití in Airteagal 4 den Rialachán maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro

Tráth nach déanaí ná cúig bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin agus faoi chuimsiú an athbhreithnithe ar fheidhmiú Airteagal 4 dá bhforáiltear in Airteagal 111 den Rialachán, tuairisceoidh an Coimisiún maidir le taithí na mBallstát i dtaca le cur chun feidhme na n-oibleagáidí atá in Airteagal 4 maidir le faisnéis agus comhairleoireacht i gcomhthéacs tástálacha géiniteacha a úsáid. Tuairisceoidh an Coimisiún, go háirithe, maidir leis na cleachtais éagsúla atá i bhfeidhm i bhfianaise an chuspóra dhúbailte atá á shaothrú ag an Rialachán, eadhon ardleibhéal shabháilteacht othar a áirithiú agus feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh a ráthú.

Ráiteas ón gCoimisiún maidir le tástáil ghinéiteach arna úsáid chun críocha stíl mhaireachtála agus folláine

I dtaca le tástálacha ginéiteacha atá beartaithe chun críocha stíl mhaireachtála agus folláine, cuireann an Coimisiún i bhfios go láidir nach gcumhdaítear le hAirteagal 2 (Sainmhínithe) den Rialachán maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro feistí nach bhfuil aon chuspóir leighis acu, lena n-áirítear na feistí sin atá beartaithe iompar sláintiúil, caighdeán na beatha agus folláine daoine a chothabháil nó a fheabhsú, go díreach nó do hindíreach. Mar sin féin, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún faireachán a dhéanamh, ar bhonn na ngníomhaíochtaí faireachais margaidh arna ndéanamh ag na Ballstáit, ar shaincheisteanna sonracha sábháilteachta a d’fhéadfadh a bheith nasctha le húsáid na bhfeistí sin.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais