Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0306(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0041/2015

Внесени текстове :

A8-0041/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Обяснение на вота
PV 05/04/2017 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Приети текстове
PDF 469kWORD 53k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Фондове на паричния пазар ***I
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0615),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0263/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 21 май 2014°г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия и поетия с писмо от 7 декември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0041/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 255, 6.8.2014 г., стр. 3.
(2) OВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 50.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 29 април 2015 г. (Приети текстове, P8_TA(2015)0170).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар
P8_TC1-COD(2013)0306

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1131.)

Правна информация - Политика за поверителност