Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2013/0306(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0041/2015

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0041/2015

Díospóireachtaí :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Vótaí :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Mínithe ar vótaí
PV 05/04/2017 - 9.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Téacsanna atá glactha
PDF 238kWORD 47k
Dé Céadaoin, 5 Aibreán 2017 - Strasbourg Eagrán deiridh
Cistí margaidh airgid ***I
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa 5 Aibreán 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Cistí Margaidh Airgid (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2013)0615),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C7-0263/2013),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 21 Bealtaine 2014(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 10 Nollaig 2013(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d'fhormheas an coiste freagrach agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle trí litir an 7 Nollaig 2016 chun seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0041/2015),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo(3);

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 255, 6.8.2014, lch. 3.
(2) IO C 170, 5.6.2014, lch. 50.
(3) Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 29 Aibreán 2015 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2015)0170).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Aibreán 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cistí margaidh airgid
P8_TC1-COD(2013)0306

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/1131.)

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais