Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0306(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0041/2015

Ingivna texter :

A8-0041/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Röstförklaringar
PV 05/04/2017 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Antagna texter
PDF 240kWORD 48k
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg
Penningmarknadsfonder ***I
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0615),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0263/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 21 maj 2014(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 december 2013(2),

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 december 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0041/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 255, 6.8.2014, s. 3.
(2) EUT C 170, 5.6.2014, s. 50.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 29 april 2015 (Antagna texter, P8_TA(2015)0170).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om penningmarknadsfonder
P8_TC1-COD(2013)0306

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1131.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy