Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0268(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0238/2016

Indgivne tekster :

A8-0238/2016

Forhandlinger :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Afstemninger :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Stemmeforklaringer
PV 05/04/2017 - 9.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 63k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg
Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I
P8_TA(2017)0110A8-0238/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0583),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0375/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. marts 2016 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 16. marts 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0238/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 195 af 2.6.2016, s. 1.
(2) EUT C 177 af 18.5.2016, s. 9.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 15. september 2016 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0353).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF
P8_TC1-COD(2015)0268

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1129.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik