Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0268(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0238/2016

Predkladané texty :

A8-0238/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 05/04/2017 - 9.8

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Prijaté texty
PDF 328kWORD 56k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I
P8_TA(2017)0110A8-0238/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0583),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0375/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 17. marca 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. marca 2016(2),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. decembra 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0238/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 195, 2.6.2016, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 177, 18.5.2016, s. 9.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 15. septembra 2016 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0353).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES
P8_TC1-COD(2015)0268

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1129.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia