Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0268(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0238/2016

Ingivna texter :

A8-0238/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Röstförklaringar
PV 05/04/2017 - 9.8

Antagna texter :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Antagna texter
PDF 241kWORD 57k
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg
Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I
P8_TA(2017)0110A8-0238/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0583),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0375/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 17 mars 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 mars 2016(2),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 december 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0238/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 195, 2.6.2016, s. 1.
(2) EUT C 177, 18.5.2016, s. 9.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 15 september 2016 (Antagna texter, P8_TA(2016)0353).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG
P8_TC1-COD(2015)0268

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1129.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy