Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2051(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0117/2017

Внесени текстове :

A8-0117/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0112

Приети текстове
PDF 576kWORD 54k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция)
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017
Резолюция
 Приложение

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2016)0604),

—  като взе предвид проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016) и поправката на Съвета (14942/2016 COR2),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C8-0103/2017),

—  като взе предвид принципното съгласие на Съвета от 7 март 2017 г. относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент(4),

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0117/2017),

1.  одобрява съвместните изявления на Парламента и на Съвета, приложени към настоящата резолюция;

2.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  отбелязва едностранните изявления на Съвета и на Комисията;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) 7030/2017 и 7031/2017 COR1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0309.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0412.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0111.


ПРИЛОЖЕНИЕ: Изявления

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно увеличенията (допълнителните средства) за оставащия период от МФР

В контекста на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие относно допълнителните средства, посочени в таблицата по-долу в размера, предложен от Комисията, които да бъдат отпуснати през периода 2017—2020 г.(1) в рамките на годишната бюджетна процедура, без да се засягат прерогативите на бюджетния орган:

 

Бюджетни кредити за поети задължения, млн. евро

Функция 1а

 

„Хоризонт 2020“

200

МСЕ „Транспорт“

300

„Еразъм+“

100

Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия

100

WiFi за Европа (Wifi4EU)*

25

ЕФСИ*

150

Общо функция 1а

875

Функция 1б (инициатива за младежка заетост)

1200**

Функция 3

2549

Функция 4*

1385

Общо функции 1a, 1б, 3, 4

6009

* Това не засяга резултатите от продължаващите обсъждания по проектите за законодателни предложения в рамките на функция 1а и 4H4функция 4.

** Разпределени за 4-годишен период (2017—2020 г.).

Преразпределянето на средства в общ размер от 945 млн. евро ще бъде установено в рамките на годишната бюджетна процедура, като 875 млн. евро от тези средства са по функция 1a, а 70 млн. евро — по функция 4.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно избягване на натрупването на прекомерен брой неплатени сметки

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи отблизо изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г., за да се гарантира системното развитие във времето на бюджетните кредити за плащания в съответствие с разрешените бюджетни кредити. За тази цел те приканват Комисията по време на оставащия период от текущата МФР да представя своевременно актуализирани стойности, отразяващи състоянието към момента и прогнозите по отношение на бюджетните кредити за плащания. Европейският парламент и Съветът своевременно ще вземат необходимите решения за надлежно обоснованите потребности, за да се предотврати натрупването на прекомерен брой неплатени сметки и да се гарантира надлежното възстановяване на исканията за плащане.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно плащанията за специални инструменти

Европейският парламент и Съветът се споразумяха да променят предложението за изменение на Решение (ЕС) 2015/435, така че да не се навреди по никакъв начин на естеството на плащанията за другите специални инструменти в общ план.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно независима оценка на резултатите при изпълнението на целта за постепенно намаляване на персонала с 5% между 2013 г. и 2017 г.

Европейският парламент и Съветът предлагат да се предприеме независима оценка на резултатите при изпълнението на целта за поетапно намаляване на числеността на служителите с 5% между 2013 г. и 2017 г., включваща всички институции, органи и агенции, както беше договорено в МИС от 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление. Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи предложение за подходящи последващи действия въз основа на резултатите от оценката.

Изявление на Европейския парламент относно съвместните изявления, свързани с междинното преразглеждане на МФР

Европейският парламент припомня, че четирите съвместни изявления, които придружават преразгледания Регламент за МФР, са с политически характер и без правни последици.

По отношение на съвместното изявление относно увеличенията (допълнителните средства) и преразпределянето на средства за програми на Съюза, следва да се припомни, че съгласно Договорите бюджетният орган определя равнището и съдържанието на бюджета на Съюза чрез годишната бюджетна процедура. Европейският парламент подчертава, че като равноправно подразделение на бюджетния орган той ще упражнява изцяло своите прерогативи, независимо от каквито и да било политически изявления. Необходимостта да се зачитат прерогативите на бюджетния орган е ясно отразена и в текста на съвместното изявление.

Европейският парламент счита следователно, че сумите, посочени в съвместното изявление, са условни суми, които ще бъдат разглеждани в рамките на годишната бюджетна процедура, като надлежно се отчитат конкретните обстоятелства по отношение на всеки годишен бюджет. Що се отнася, по-специално, до предложеното преразпределяне на бюджетни кредити по функции 1а и 4, Европейският парламент възнамерява да разглежда всяко предложение на Комисията отделно, за да гарантира, че не се подкрепят намаления по основни програми на Съюза, и по-конкретно ако тези програми допринасят за пораждането на растеж и за създаването на работни места или се изпълняват в отговор на текущи неотложни потребности и отчитат висок процент на изпълнение.

Очевидно е, че сумите, които са посочени в съвместното изявление и са свързани със законодателни предложения, които все още не са приети, не предрешават по никакъв начин резултата от съответните законодателни преговори.

Изявление на Съвета относно плащанията за специални инструменти

Съветът предлага да се запази сегашното положение и в рамките на настоящия преглед/преразглеждане да не се установява общо и широкоприложимо правило по отношение на третирането на плащанията за други специални инструменти. В становището на Правната служба на Съвета се посочва, че бюджетният орган ще бъде този, който може да реши за всеки отделен случай, по отношение на разглеждано конкретно мобилизиране, дали някои от съответните плащания или всички те следва да се отчитат над таваните на МФР, или не.

Изявление на Комисията относно укрепване на инициативата за младежка заетост и допълнителни мерки в помощ на преодоляването на миграционната криза и проблемите със сигурността

В случай че наблюдаваната от 2013 г. насам тенденция към спад в младежката безработица отново се обърне, следва да се обмисли увеличаване на финансирането за инициативата за младежка заетост над сумата от 1,2 милиарда евро, договорена в рамките на средносрочния преглед/преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., като се използват маржовете, налични по общия марж за поетите задължения, в съответствие с член 14 от Регламента за МФР. За тази цел Комисията редовно ще докладва за наблюдаваните статистически тенденции и ако е целесъобразно ще представи проект за коригиращ бюджет.

Независимо от изложеното по-горе, следва приоритетно да се разгледат наличните допълнителни маржове за инвестиране в младите хора в цяла Европа и за мерки, които спомагат за справяне с вътрешното и външното измерение на миграционната криза и проблемите със сигурността, в случай че възникнат нови нужди, които не се покриват от съществуващо или договорено финансиране. Комисията ще направи предложения за тази цел по целесъобразност, като същевременно се съобразява с необходимостта да поддържа достатъчни маржове за неочаквани събития и за гладкото изпълнение на вече договорените програми.

(1)Част от общите допълнителни средства вече са договорени в контекста на бюджетната процедура за 2017 г. В резултат на това бюджетът за 2017 г. включва сумата от 200 млн. евро по функция 1а и 725 млн. евро по функция 4. Нещо повече, Европейският парламент и Съветът се споразумяха за предоставянето на 500 млн. евро по функция 1б за инициативата за младежка заетост през 2017 г., като финансирането ще бъде осигурено от общия марж за поети задължения посредством коригиращ бюджет през 2017 г. Накрая, Европейският парламент и Съветът приканиха също Комисията да отправи през 2017 г. искане за необходимите бюджетни кредити посредством коригиращ бюджет, с цел да се осигурят финансови средства за EFSD от бюджета на ЕС веднага след приемането на правното основание.

Правна информация - Политика за поверителност