Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2051(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0117/2017

Esitatud tekstid :

A8-0117/2017

Arutelud :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0112

Vastuvõetud tekstid
PDF 341kWORD 54k
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (resolutsioon)
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta muu kui seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (COM(2016)0604),

–  võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (14942/2016), millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, ja nõukogu parandust (14942/2016 COR2),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 312 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 106a (C8-0103/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 7. märtsi 2017. aasta põhimõttelist kokkulepet mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta(1),

–  võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist(2),

–  võttes arvesse oma 26. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta(3),

–  võttes arvesse oma 5. aprilli 2017. aasta seadusandlikku resolutsiooni määruse eelnõu kohta(4),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõiget 2,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0117/2017),

1.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldused;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avalduse;

3.  võtab teadmiseks nõukogu ja komisjoni ühepoolsed avaldused;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) 7030/2017 ja 7031/2017 COR1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0309.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0412.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0111.


LISA: AVALDUSED

Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaldus suurendamiste (täiendav rahastamine) kohta mitmeaastase finantsraamistiku järelejäänud aja jooksul

Euroopa Parlament ja nõukogu on mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise/muutmise kontekstis leppinud kokku allpool esitatud tabeli kohases komisjoni kavandatud täiendavas rahastamises, mida täidetakse ajavahemikul 2017–2020(1) iga-aastase eelarvemenetluse käigus, ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide õigusi:

 

Kulukohustuste assigneeringud, miljonites eurodes

Rubriik 1a

 

Horisont 2020

200

Euroopa ühendamise rahastu (CEF Transport)

300

Programm „Erasmus+“

100

COSME

100

Wifi4EU*

25

EFSI*

150

Rubriik 1a kokku

875

Rubriik 1b (noorte tööhõive algatus)

1200**

Rubriik 3

2549

Rubriik 4*

1385

Rubriigid 1a, 1b, 3, 4 kokku

6009

* See ei mõjuta käimasolevaid arutelusid seadusandlike ettepanekute eelnõude üle rubriigi 1a ja rubriigi 4 piires.

** Jaotumine nelja aasta peale (2017–2020).

Ümberpaigutused kogusummas 945 miljonit eurot määratakse kindlaks iga-aastase eelarvemenetluse käigus, nii et 875 miljonit eurot jääb rubriigi 1a ja 70 miljonit eurot rubriigi 4 alla.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaldus liigse tegemata maksete summa kuhjumise vältimise kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu kutsuvad komisjoni üles jätkama 2014.–2020. aasta programmide rakendamise tähelepanelikku jälgimist, et tagada maksete assigneeringute korrapärane edenemine, mis oleks kooskõlas kinnitatud kulukohustuste assigneeringutega. Selleks paluvad nad komisjonil esitada aegsasti praeguse mitmeaastase finantsraamistiku järelejäänud perioodi jooksul ajakohastatud arvandmed maksete assigneeringute seisu ja prognooside kohta. Euroopa Parlament ja nõukogu teevad õigeaegselt kõik vajalikud otsused seoses nõuetekohaselt põhjendatud vajadustega, et vältida liigse tegemata maksete summa kuhjumist ning tagada maksenõuete nõuetekohane hüvitamine.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaldus erivahenditega seotud maksete kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid kokku kohandada otsuse (EL) 2015/435 muutmise ettepanekut, nii et see ei piiraks mingil viisil üldiselt muude erivahendite jaoks mõeldud maksete laadi.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaldus ajavahemikuks 2013–2017 ettenähtud töötajate arvu järkjärgulise 5 % vähendamise eesmärgi saavutamise sõltumatu hindamise kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu teevad ettepaneku, et viidaks läbi sõltumatu hindamine, et hinnata tulemusi seoses ajavahemikuks 2013–2017 ette nähtud ning kõiki institutsioone, asutusi ja ameteid hõlmava personali järkjärgulise 5 % võrra vähendamise eesmärgiga, milles on kokku lepitud 2013. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta. Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad komisjonil esitada hindamise järelduste põhjal ettepanek asjakohasteks järelmeetmeteks.

Euroopa Parlamendi avaldus mitmeaastase finantsraamistiku muutmisega seotud ühisavalduste kohta

Euroopa Parlament tuletab meelde, et neli ühisavaldust, mis on lisatud muudetud mitmeaastase finantsraamistiku määrusele, on oma laadilt poliitilised ja neil puudub õiguslik mõju.

Seoses ühisavaldusega liidu programmide assigneeringute suurendamiste (täiendav rahastamine) ja ümberpaigutamiste kohta tuletatakse meelde, et aluslepingutes nähakse ette, et eelarvepädevate institutsioonide ülesanne on määrata iga-aastase eelarvemenetluse raames kindlaks liidu eelarve suurus ja sisu. Euroopa Parlament rõhutab, et võrdväärse eelarvepädeva institutsioonina kasutab ta täies ulatuses oma õigusi, mida ei saa temalt ühegi poliitilise deklaratsiooniga ära võtta. Vajadust austada eelarvepädeva institutsiooni eesõigusi on samuti ühisavalduse tekstis selgelt väljendatud.

Seetõttu mõistab Euroopa Parlament, et kõnealuses ühisavalduses esitatud summad on lähtesummad, mis tuleb iga-aastase eelarvemenetluse raames läbi vaadata, võttes nõuetekohaselt arvesse iga aastaeelarve konkreetseid asjaolusid. Euroopa Parlament kavatseb eelkõige rubriikides 1a ja 4 tehtavate kavandatud ümberpaigutamistega seoses vaadata kõik komisjoni ettepanekud igal üksikjuhul eraldi läbi, et tagada assigneeringute vähendamise vältimine esmatähtsate liidu programmide puhul, eelkõige juhul, kui need soodustavad majanduskasvu ja töökohti või kui nendega täidetakse praegusi pakilisi vajadusi ning kui neil on kõrge täitmismäär.

On ilmne, et ükski ühisavalduses esitatud summa, mis on seotud seadusandlike ettepanekutega, mis ei ole veel vastu võetud, ei määra mingilgi viisil niisuguste seadusandlike läbirääkimiste tulemusi.

Nõukogu avaldus erivahenditega seotud maksete kohta

Nõukogu teeb ettepaneku säilitada praegune olukord ja mitte kehtestada kõnealuse läbivaatamise/muutmise kontekstis üldist ja kõikehõlmavat reeglit seoses muude erivahendite jaoks mõeldud maksete käsitlemisega. Nõukogu õigustalituse arvamuses märgiti, et eelarvepädevad institutsioonid võivad igal üksikjuhul eraldi teha konkreetse kasutuselevõtmise puhul otsuse, kas mõned või kõik vastavad maksed kantakse eelarvesse mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületades või mitte.

Komisjoni avaldus seoses noorte tööhõive algatuse ning nende täiendavate meetmete tugevdamisega, mis aitavad kaasa rändekriisi ja julgeolekuküsimuste käsitlemisele

Kui noorte tööpuuduses alates 2013. aastast täheldatud langustrend peaks taas pöörduma, tuleks kaaluda noorte tööhõive algatuse rahastamise suurendamist, nii et see ületaks mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 läbivaatamise/muutmise käigus kokku lepitud 1,2 miljardit eurot, kasutades kulukohustuste koguvaru raames olemasolevaid varusid kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 14. Komisjon annab sel eesmärgil regulaarselt teada täheldatud statistilistest suundumustest ja esitab vajaduse korral paranduseelarve projekti.

Ilma et see piiraks eespool nimetatut, tuleks esmajärjekorras kaaluda täiendavate kättesaadavate varude kasutamist kogu Euroopa noortesse investeerimiseks ja meetmete jaoks, mis aitavad kaasa rändekriisi ja julgeolekuküsimuste sise- ja välismõõtme käsitlemisele, juhul kui kerkivad esile uued vajadused, mida olemasolev või kokkulepitud rahastamine ei hõlma. Komisjon esitab sel eesmärgil vajaduse korral ettepanekud, pidades samal ajal meeles vajadust säilitada piisavad varud ettenägematute sündmuste puhuks ja seni kokkulepitud programmide sujuv rakendamine.

(1) Osa kogu täiendavast rahastamisest on juba kokku lepitud 2017. aasta eelarvemenetluse käigus. 2017. aasta eelarve hõlmab seega 200 miljonit eurot rubriigi 1a ja 725 miljonit eurot rubriigi 4 all. Lisaks leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu kokku, et 2017. aastal eraldatakse rubriigi 1b all 500 miljonit eurot noorte tööhõive algatusele, mida rahastatakse kulukohustuste koguvarust ning mida täidetakse 2017. aasta paranduseelarvega. Samuti palusid Euroopa Parlament ja nõukogu komisjonil taotleda vajalike assigneeringute määramist 2017. aasta paranduseelarves, et näha ette EFSD rahastamine ELi eelarvest kohe, kui õiguslik alus on vastu võetud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika