Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2051(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0117/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0117/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0112

Hyväksytyt tekstit
PDF 332kWORD 44k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma)
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 5. huhtikuuta 2017 esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (COM(2016)0604),

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (14942/2016) sekä neuvoston siihen tekemän oikaisun (14942/2016 COR2),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0103/2017),

–  ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2017 annetun neuvoston periaatteellisen hyväksynnän monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 tarkistukselle(1),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa(2),

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 välitarkistuksesta(3),

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä asetukseksi(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0117/2017),

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevat parlamentin ja neuvoston yhteiset lausumat;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausumansa;

3.  panee merkille neuvoston ja komission yksipuoliset lausumat;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)7030/2017 ja 7031/2017 COR1.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0309.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0412.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0111.


LIITE

LAUSUMAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma lisäyksistä (lisämääristä) monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä olevaksi kaudeksi

Monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin/tarkistuksen yhteydessä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet komission alla olevassa taulukossa esittämistä lisämääristä, jotka toteutetaan vuosina 2017–2020(1) vuosittaisen talousarviomenettelyn yhteydessä tämän rajoittamatta budjettivallan käyttäjän oikeuksia:

 

Maksusitoumusmäärärahat,

miljoonaa euroa

Otsake 1 a

 

Horisontti 2020

200

Verkkojen Eurooppa

-välineen liikenneosio

300

Erasmus+

100

Pk-yritysten kilpailukykyohjelma (COSME)

100

WiFi4EU*

25

ESIR*

150

Otsake 1 a yhteensä

875

Otsake 1 b (nuorisotyöllisyysaloite)

1200**

Otsake 3

2549

Otsake 4*

1385

Otsakkeet 1 a, 1 b, 3 ja 4 yhteensä

6009

* Tämä ei vaikuta lainsäädäntöehdotuksista otsakkeen 1 a ja otsakkeen 4 osalta meneillään olevien keskustelujen tuloksiin.

** Jaettu neljälle vuodelle (2017–2020).

Vuosittaisessa talousarviomenettelyssä määritellään uudelleenkohdennukset, jotka ovat kokonaismäärältään 945 miljoonaa euroa, josta 875 miljoonaa euroa otsakkeessa 1 a ja 70 miljoonaa euroa otsakkeessa 4.

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma maksamattomien laskujen liiallisen määrän kertymisen välttämisestä

Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota seuraamaan edelleen tiiviisti vuosien 2014–2020 ohjelmien täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa hyväksyttyjä maksusitoumusmäärärahoja vastaava maksumäärärahojen asianmukainen kehitys. Tätä varten ne pyytävät komissiota esittämään oikea-aikaisesti nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä olevalla kaudella ajan tasalle saatetut luvut asioiden tilanteesta sekä arviot maksumäärärahoista. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät ajallaan tarvittavat päätökset asianmukaisesti perustelluista tarpeista maksamattomien laskujen liiallisen määrän kertymisen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että maksupyynnöt maksetaan asianmukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma erityisrahoitusvälineiden maksumäärärahoista

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät muuttaa ehdotusta päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta, jotta muiden erityisrahoitusvälineiden maksumäärärahojen luonnetta ei yleisesti ottaen rajoitettaisi millään tavalla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma riippumattoman arvioinnin tuloksista, jotka koskevat tavoitetta vähentää henkilöstöä asteittain 5 prosentilla vuosina 2013–2017

Euroopan parlamentti ja neuvosto ehdottavat, että toteutetaan riippumaton arviointi tuloksista, jotka koskevat tavoitetta vähentää henkilöstöä asteittain 5 prosentilla vuosina 2013–2017. Tavoite koskee kaikkia toimielimiä, elimiä ja virastoja, kuten sovittiin talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta vuonna 2013 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa. Arvioinnin päätelmien pohjalta Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota esittämään asianmukaisen ehdotuksen jatkotoimiksi.

Euroopan parlamentin lausuma monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistukseen liittyvistä yhteisistä lausumista

Euroopan parlamentti muistuttaa, että tarkistettuun monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen liitetyt neljä yhteistä lausumaa ovat luonteeltaan poliittisia eikä niillä ole oikeudellisia vaikutuksia.

Lisämääristä ja unionin ohjelmien varojen uudelleen kohdentamisesta annetun yhteisen lausuman kohdalla on syytä pitää mielessä, että perussopimusten mukaan budjettivallan käyttäjä vahvistaa unionin talousarvion määrät ja sisällön vuotuisessa talousarviomenettelyssä. Euroopan parlamentti korostaa, että tasavertaisena budjettivallan käyttäjänä se aikoo käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan eikä mikään poliittinen julkilausuma kavenna niitä. Se, että budjettivallan käyttäjän oikeuksia on kunnioitettava, näkyy selvästi myös yhteisen lausuman tekstissä.

Euroopan parlamentti katsoo tämän vuoksi, että tässä yhteisessä lausumassa esitetyt määrät ovat viitemääriä, joita on tarkasteltava vuotuisen talousarviomenettelyn yhteydessä ottaen asianmukaisesti huomioon kunkin vuotuisen talousarvion konkreettiset olosuhteet. Mitä tulee erityisesti ehdotettuihin varojen uudelleenkohdennuksiin otsakkeissa 1 a ja 4, Euroopan parlamentti aikoo tutkia kaikki komission ehdotukset tapauskohtaisesti, jotta voidaan varmistaa, että unionin tärkeimpien ohjelmien määrärahoja ei enää vähennetä, erityisesti jos niillä lisätään kasvua ja työpaikkoja tai vastataan nykyisiin kiireellisiin tarpeisiin tai niiden toteutusaste on korkea.

On selvää, että yhteisessä lausumassa esitetyt määrät, jotka liittyvät vielä hyväksymättömiin säädösehdotuksiin, eivät vaikuta mitenkään kyseisten lainsäädäntöneuvottelujen tuloksiin.

Neuvoston lausuma erityisrahoitusvälineiden maksumäärärahoista

Neuvosto ehdottaa, että säilytetään nykyinen tilanne eikä luoda tämän väliarvioinnin/tarkistuksen yhteydessä yleistä ja kattavaa sääntöä muiden erityisrahoitusvälineiden maksumäärärahojen kohtelun osalta. Neuvoston oikeudellinen yksikkö totesi lausunnossaan, että budjettivallan käyttäjä voi päättää tapauskohtaisesti kyseessä olevan nimenomaisen käyttöönoton osalta, onko jotkin tai kaikki vastaavat maksumäärärahat laskettava monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät ylittäviksi vai ei.

Komission lausuma nuorisotyöllisyysaloitteen ja lisätoimenpiteiden vahvistamisesta, jotta helpotetaan muuttoliikekriisiin ja turvallisuusongelmiin puuttumista

Jos vuodesta 2013 laskenut nuorisotyöttömyys kääntyy uudelleen nousuun, tulisi harkita nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen lisäämistä yli monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020) väliarvioinnin/tarkastuksen yhteydessä sovitun 1,2 miljardin euron. Lisärahoitus tulisi toteuttaa monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 14 artiklan mukaisesti käyttämällä maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraan sisältyvää liikkumavaraa. Komissio raportoi tätä varten säännöllisesti havaituista tilastollisista suuntauksista ja esittää tarvittaessa lisätalousarvioesityksen.

Liikkumavaran käyttöä tulisi edellä esitettyä rajoittamatta harkita ensisijaisesti nuoriin investoimiseen koko Euroopassa sekä toimenpiteisiin, jotka auttavat puuttumaan muuttoliikekriisin sisäiseen ja ulkoiseen ulottuvuuteen ja turvallisuusongelmiin, jos ilmenee uusia tarpeita, joita nykyisellä tai sovitulla rahoituksella ei voida täyttää. Komissio tekee tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia pitäen kuitenkin mielessä sen, että liikkumavaraa on jätettävä riittävästi odottamattomia tapahtumia ja aiemmin sovittujen ohjelmien sujuvaa täytäntöönpanoa varten.

(1)Osasta lisämääriä on jo sovittu vuoden 2017 talousarviomenettelyssä. Vuoden 2017 talousarvio sisältää näin ollen 200 miljoonaa euroa otsakkeessa 1 a ja 725 miljoonaa euroa otsakkeessa 4. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät myöntää 500 miljoonaa euroa otsakkeeseen 1 b nuorisotyöllisyysaloitetta varten vuonna 2017. Määrärahat rahoitetaan maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta vuonna 2017 ja otetaan käyttöön lisätalousarvion kautta vuonna 2017. Euroopan parlamentti ja neuvosto myös kehottivat komissiota pyytämään tarvittavia määrärahoja lisätalousarviossa vuonna 2017, jotta EKKR voi saada rahoitusta EU:n talousarviosta heti kun oikeusperusta on hyväksytty.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö