Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2051(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0117/2017

Pateikti tekstai :

A8-0117/2017

Debatai :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0112

Priimti tekstai
PDF 485kWORD 49k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija)
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017
Rezoliucija
 Priedas

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2016)0604),

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projektą (14942/2016) ir į Tarybos klaidų ištaisymą (14942/2016 COR2),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį (C8-0103/2017),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 7 d. Tarybos susitarimą dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 5 d. teisėkūros rezoliuciją dėl reglamento projekto(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0117/2017),

1.  pritaria Europos Parlamento ir Tarybos bendriems pareiškimams, pridėtiems prie šios rezoliucijos;

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam pareiškimui;

3.  atkreipia dėmesį į vienašalius Tarybos ir Komisijos pareiškimus;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) 7030/2017 ir 7031/2017 COR1.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0309.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0412.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0111.


PRIEDAS

PAREIŠKIMAI

Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl padidinimų (papildymų) likusiu DFP laikotarpiu

DFP laikotarpio vidurio peržiūros / tikslinimo kontekste Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl Komisijos pasiūlytų papildymų, kurių sumos nurodomos toliau pateiktoje lentelėje – šie papildymai turi būti įgyvendinti 2017–2020 m.(1) vykdant metinę biudžeto procedūrą, nedarant poveikio biudžeto valdymo institucijos prerogatyvoms:

 

Įsipareigojimų asignavimai, mln. EUR

1a išlaidų kategorija

 

„Horizontas 2020“

200

„EITP – Transportas“

300

„Erasmus+“

100

COSME

100

„Wifi4EU“*

25

ESIF*

150

1a išlaidų kategorija, iš viso

875

1b išlaidų kategorija (Jaunimo užimtumo iniciatyva)

1200**

3 išlaidų kategorija

2549

4 išlaidų kategorija*

1385

1a, 1b, 3, 4 išlaidų kategorijos, iš viso

6009

* Tai nedaro poveikio vykstančių diskusijų dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų projektų pagal 1a ir 4 išlaidų kategorijas rezultatams.

** Paskirstyta per ketverius metus (2017–2020 m.)

Vykdant metinę biudžeto procedūrą bus nustatyta bendra 945 mln. EUR perskirstymų suma, iš kurios 875 mln. EUR – 1a išlaidų kategorijoje ir 70 mln. EUR – 4 išlaidų kategorijoje.

Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl pernelyg didelio neapmokėtų sąskaitų susikaupimo išvengimo

Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją toliau atidžiai tikrinti 2014–2020 m. programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti, kad mokėjimų asignavimai būtų tvarkingai skiriami pagal patvirtintus įsipareigojimų asignavimus. Tuo tikslu jie prašo Komisijos per likusį dabartinės DFP laikotarpį laiku pateikti atnaujintus duomenis apie esamą padėtį ir mokėjimų asignavimų sąmatas. Europos Parlamentas ir Taryba laiku priims visus būtinus sprendimus tinkamai pagrįstiems poreikiams patenkinti, kad būtų išvengta pernelyg didelio neapmokėtų sąskaitų susikaupimo ir būtų užtikrinta, kad mokėjimo prašymai būtų tinkamai kompensuojami.

Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl mokėjimų specialioms priemonėms

Europos Parlamentas ir Taryba susitarė pakoreguoti pasiūlymą dėl Sprendimo (ES) 2015/435 dalinio pakeitimo, kad nebūtų padaryta jokio bendro poveikio mokėjimų kitoms specialioms priemonėms pobūdžiui.

Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl tikslo per 2013–2017 m. laikotarpį laipsniškai sumažinti personalo skaičių 5 procentais rezultatų nepriklausomo vertinimo

Europos Parlamentas ir Taryba siūlo atlikti nepriklausomą vertinimą ir įvertinti tikslo per 2013–2017 m. laikotarpį laipsniškai sumažinti personalo skaičių 5 procentais rezultatus, įskaitant visas institucijas, organus ir agentūras, kaip susitarta 2013 m. Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo. Atsižvelgdami į šio vertinimo rezultatus, Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl tolesnės veiklos.

Europos Parlamento pareiškimas dėl bendrų pareiškimų, susijusių su DFP laikotarpio vidurio tikslinimu

Europos Parlamentas primena, kad keturi bendri pareiškimai, pateikiami kartu su patikslintu DFP reglamentu, yra politinio pobūdžio ir neturi jokių teisinių galių.

Kalbant apie bendrą pareiškimą dėl padidinimų (papildymų) ir perskirstymų Sąjungos programoms, primenama, kad Sutartyse numatyta, jog biudžeto valdymo institucija nustato Sąjungos biudžeto lygį ir turinį vykdydama metinę biudžeto procedūrą. Europos Parlamentas pabrėžia, kad kaip lygiavertė biudžeto valdymo institucijos dalis visavertiškai vykdys savo prerogatyvas, kurioms nesutrukdys jokios politinės deklaracijos. Poreikis paisyti biudžeto valdymo institucijos prerogatyvų taip pat aiškiai išreikštas bendro pareiškimo tekste.

Todėl Europos Parlamentas supranta, kad šiame bendrame pareiškime nurodytos sumos yra orientacinės ir jas reikia išnagrinėti vykdant metinę biudžeto procedūrą, tinkamai atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno metinio biudžeto aplinkybes. Visų pirma dėl siūlomų perskirstymų 1a ir 4 išlaidų kategorijose Europos Parlamentas ketina nagrinėti visus Komisijos pasiūlymus kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, kad užtikrintų, jog nė viena pagrindinė Sąjungos programa nepatirtų reikšmingo sumažinimo, visų pirma, jei ji susijusi su augimu ir darbo vietų kūrimu ar ja reaguojama į dabartinius skubius poreikius ir ji pasižymi aukštu asignavimų panaudojimų lygiu.

Akivaizdu, kad bet kokios bendrame pareiškime nurodytos sumos, susijusios su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kurie dar nepriimti, jokiu būdu nenulemia derybų dėl šių teisės aktų rezultatų.

Tarybos pareiškimas dėl mokėjimų specialioms priemonėms

Taryba siūlo išlaikyti esamą padėtį, o ne nustatyti, atliekant šią peržiūrą / tikslinimą, bendrą ir plataus pobūdžio taisyklę dėl mokėjimų kitoms specialioms priemonėms tvarkos. Tarybos Teisės tarnybos nuomonėje nurodyta, kad biudžeto valdymo institucija ir toliau galės spręsti kiekvienu atskiru atveju – dėl konkretaus mobilizavimo atvejo – ar kai kurie arba visi atitinkami mokėjimai turi būti skaičiuojami viršijant DFP viršutines ribas.

Komisijos pareiškimas dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos stiprinimo ir papildomų priemonių, kurių tikslas yra padėti įveikti migracijos krizę ir spręsti saugumo klausimus

Jeigu nuo 2013 m. pastebima jaunimo nedarbo mažėjimo tendencija vėl pasuktų priešinga linkme, reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimą, kad šiai iniciatyvai būtų skirta didesnė nei 1,2 mlrd. EUR suma, dėl kurios susitarta vykdant 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio peržiūrą / tikslinimą, naudojantis maržomis, turimomis pagal bendrąją įsipareigojimų maržą, vadovaujantis DFP reglamento 14 straipsniu. Tuo tikslu Komisija reguliariai praneš apie pastebimas statistines tendencijas ir prireikus pateiks taisomojo biudžeto projektą.

Nedarant poveikio tam, kas išdėstyta pirmiau, prioriteto tvarka reikėtų apsvarstyti galimybę panaudoti papildomas turimas maržas, siekiant investuoti į jaunimą visoje Europoje ir nustatyti priemones, kurios padėtų spręsti su migracijos krizės vidaus ir išorės aspektu susijusius klausimus ir saugumo klausimus, jeigu atsirastų naujų poreikių, kuriems nėra numatytas esamas ar sutartas finansavimas. Komisija prireikus pateiks pasiūlymų šiuo tikslu, atsižvelgdama tai, kad reikia išlaikyti pakankamas maržas nenumatytiems įvykiams ir sklandžiai įgyvendinti programas, dėl kurių jau susitarta.

(1) Dėl dalies bendrų papildymų jau susitarta vykdant 2017 m. biudžeto procedūrą. Todėl į 2017 m. biudžetą įtraukta 200 mln. EUR 1a išlaidų kategorijoje ir 725 mln. EUR 4 išlaidų kategorijoje. Be to, Europos Parlamentas ir Taryba susitarė 2017 m. 1b išlaidų kategorijoje skirti 500 mln. EUR Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kurią numatoma finansuoti iš bendrosios įsipareigojimų maržos ir kuri 2017 m. bus įgyvendinama pasitelkiant taisomąjį biudžetą. Galiausiai, Europos Parlamentas ir Taryba taip pat paprašė Komisijos 2017 m. taisomajame biudžete paprašyti reikiamų asignavimų, kad EDVF būtų suteiktas finansavimas iš ES biudžeto, kai tik bus patvirtintas teisinis pagrindas.

Teisinė informacija - Privatumo politika