Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2051(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0117/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0117/2017

Debates :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0112

Pieņemtie teksti
PDF 496kWORD 54k
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - Strasbūra
Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija)
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa nenormatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (COM(2016)0604),

–  ņemot vērā projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, (14942/2016) un Padomes labojumu (14942/2016 COR2),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 312. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu (C8-0103/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 7. marta vienošanos pēc būtības par 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu(1),

–  ņemot vērā 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes(2),

–  ņemot vērā 2016. gada 26. oktobra rezolūciju par DFS 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšanu(3),

–  ņemot vērā 2017. gada 5. aprīļa normatīvo rezolūciju par regulas projektu(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0117/2017),

1.  apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgos paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

2.  apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Padomes un Komisijas vienpusējos paziņojumus;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī valstu parlamentiem.

(1) 7030/2017 un 7031/2017 COR1.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0309.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0412.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0111.


PIELIKUMS

PAZIŅOJUMI

Eiropas Parlamenta un Padomes paziņojums par palielinājumiem (papildu piešķīrumiem) DFS atlikušajam periodam

Saistībā ar DFS vidusposma novērtēšanu/pārskatīšanu Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies par Komisijas ierosinātajiem papildu piešķīrumiem attiecībā uz tabulā norādītajām summām, kas ikgadējā budžeta procedūrā ir jāīsteno laikposmā no 2017. līdz 2020. gadam(1), neskarot budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas:

 

Saistību apropriācijas, EUR milj.

1.a  izdevumu kategorija

 

“Apvārsnis 2020”

200

EISI – transports

300

Erasmus+

100

COSME

100

“Wifi4EU” *

25

ESIF *

150

Kopā 1.a izdevumu kategorija

875

1.b  izdevumu kategorija (YEI)

1200**

3.  izdevumu kategorija

2549

4.  izdevumu kategorija *

1385

Kopā 1.a, 1.b, 3., 4. izdevumu kategorija

6009

* Tas neietekmē iznākumu diskusijās, kas norit par tiesību aktu priekšlikumu projektiem 1.a un 4. izdevumu kategorijā.

** Sadalīts pa četriem gadiem (2017–2020).

Ikgadējā budžeta procedūrā tiks noteiktas pārdales EUR 945 miljonu kopsummā, no kuras EUR 875 miljoni būs noteikti 1.a izdevumu kategorijā un EUR 70 miljoni – 4. izdevumu kategorijā.

Eiropas Parlamenta un Padomes paziņojums par izvairīšanos no pārmērīga nesamaksātu rēķinu apjoma uzkrāšanās

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju turpināt rūpīgi pārbaudīt 2014.–2020. gada programmu īstenošanu, lai garantētu pienācīgu virzību uz maksājumu apropriācijām, kas atbilstu apstiprinātajām saistību apropriācijām. Šajā sakarā tie aicina Komisiju visā atlikušajā pašreizējās DFS laikposmā savlaicīgi iesniegt atjauninātus datus par situāciju un aplēsēm attiecībā uz maksājumu apropriācijām. Eiropas Parlaments un Padome pienācīgi pamatotu vajadzību gadījumā laikus pieņems visus nepieciešamos lēmumus, lai novērstu pārmērīga nesamaksātu rēķinu apjoma uzkrāšanos un nodrošinātu, ka maksājumu pieprasījumi tiek pienācīgi atmaksāti.

Eiropas Parlamenta un Padomes paziņojums par īpašajiem instrumentiem paredzētajiem maksājumiem

Eiropas Parlaments un Padome vienojās pielāgot priekšlikumu, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435, lai kopumā nekādi neskartu citiem īpašajiem instrumentiem paredzēto maksājumu būtību.

Eiropas Parlamenta un Padomes paziņojums par neatkarīgu to rezultātu izvērtēšanu, kas gūti, tiecoties uz mērķi laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam pakāpeniski samazināt darbinieku skaitu par 5 %

Eiropas Parlaments un Padome ierosina uzsākt neatkarīgu to rezultātu izvērtēšanu, kas gūti, tiecoties uz mērķi laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam pakāpeniski samazināt darbinieku skaitu par 5 % visās iestādēs, struktūrās un aģentūrās, saskaņā ar vienošanos 2013. gada Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību. Balstoties uz šā izvērtējuma rezultātiem, Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju iesniegt attiecīgu priekšlikumu par turpmāku rīcību.

Eiropas Parlamenta paziņojums par kopīgajiem paziņojumiem saistībā ar DFS vidusposma pārskatīšanu

Eiropas Parlaments atgādina, ka četri kopīgie paziņojumi, kas pievienoti pārskatītajai DFS regulai, ir politiska rakstura un tiem nav nekādu juridisku seku.

Attiecībā uz kopīgo paziņojumu par palielinājumiem (papildu piešķīrumiem) un līdzekļu pārdali Savienības programmām jāatgādina, ka Līgumos ir paredzēts, ka budžeta lēmējinstitūcija nosaka Savienības budžeta apmēru un saturu, izmantojot ikgadējo budžeta procedūru. Eiropas Parlaments uzsver, ka tas kā viena no abām līdztiesīgajām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm pilnībā izmantos savas prerogatīvas neatkarīgi no jebkādām politiskām deklarācijām. Nepieciešamība ievērot budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas ir arī skaidri atspoguļota kopīgā paziņojuma tekstā.

Eiropas Parlaments tādēļ saprot, ka šajā kopīgajā paziņojumā norādītās summas ir atsauces summas, kas ikgadējās budžeta procedūras laikā jāizskata, pienācīgi ņemot vērā katra gada budžeta konkrētos apstākļus. Konkrēti attiecībā uz ierosināto līdzekļu pārdali 1.a un 4. izdevumu kategorijā Eiropas Parlaments plāno izskatīt visus Komisijas priekšlikumus atsevišķi, lai nodrošinātu, ka netiek pieļauta līdzekļu samazināšana svarīgākajām Savienības programmām, jo īpaši ja tās sekmē izaugsmi un nodarbinātību vai reaģē uz pašreizējām neatliekamajām vajadzībām un tām ir augsts izpildes līmenis.

Ir pats par sevi saprotams, ka visas summas, kas norādītas kopīgajā paziņojumā un kas attiecas uz tiesību aktu priekšlikumiem, kuri vēl nav pieņemti, nekādi neietekmē šo likumdošanas sarunu iznākumu.

Padomes paziņojums par īpašajiem instrumentiem paredzētajiem maksājumiem

Padome ierosina saglabāt status quo un šīs novērtēšanas/pārskatīšanas kontekstā nenoteikt vispārēju un visaptverošu noteikumu attiecībā uz to, kā rīkoties ar citiem īpašajiem instrumentiem paredzētajiem maksājumiem. Padomes Juridiskā dienesta atzinumā noteikts, ka par konkrētu izmantošanu budžeta lēmējinstitūcijas ziņā būs katrā gadījumā atsevišķi izlemt, vai daži vai visi attiecīgie maksājumi ir jāuzskaita, pārsniedzot DFS maksimālos apjomus.

Komisijas paziņojums par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un papildu pasākumu pastiprināšanu nolūkā novērst migrācijas krīzi un drošības problēmas

Ja kopš 2013. gada vērojamā tendence jauniešu bezdarbam samazināties atkal pavērsīsies pretējā virzienā, būtu jāapsver Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējuma palielināšana virs EUR 1,2 miljardu apjoma, par kuru bija vienošanās saskaņā ar 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) vidusposma novērtēšanu/pārskatīšanu, izmantojot rezerves, kas ir pieejamas saistību vispārējās rezerves ietvaros atbilstīgi DFS regulas 14. pantam. Šajā nolūkā Komisija regulāri ziņos par novērotajām statistikas tendencēm un pēc vajadzības iesniegs budžeta grozījuma projektu.

Neskarot visu iepriekš minēto, ja radīsies jaunas vajadzības, ko nesedz esošais vai saskaņotais finansējums, prioritārā kārtā būtu jāapsver papildu pieejamās rezerves, lai ieguldītu jauniešos visā Eiropā, kā arī veiktu pasākumus, kas palīdzētu pievērsties migrācijas krīzes un drošības problēmu iekšējiem un ārējiem aspektiem. Komisija šajā sakarā nāks klajā ar priekšlikumiem, ja tādi būs vajadzīgi, vienlaikus paturot prātā to, ka ir jāuztur pietiekami lielas rezerves neplānotiem gadījumiem un jau saskaņoto programmu netraucētai īstenošanai.

(1)Par daļu no kopējiem papildu piešķīrumiem jau ir panākta vienošanās saistībā ar 2017. gada budžeta procedūru. 2017. gada budžets tādējādi ietver EUR 200 miljonus 1.a izdevumu kategorijā un EUR 725 miljonus 4. izdevumu kategorijā. Papildus tam Eiropas Parlaments un Padome arī vienojās 2017. gadā EUR 500 miljonus nodrošināt 1.b izdevumu kategorijā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, paredzot to finansēt no vispārējās rezerves saistībām un īstenot ar 2017. gada budžeta grozījumu. Visbeidzot, Padome un Eiropas Parlaments arī aicināja Komisiju lūgt vajadzīgās apropriācijas 2017. gada budžeta grozījumā, lai nodrošinātu EFSD finansējumu no ES budžeta, tiklīdz būs pieņemts juridiskais pamats.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika