Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2051(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0117/2017

Teksty złożone :

A8-0117/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0112

Teksty przyjęte
PDF 498kWORD 55k
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja)
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2016)0604),

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (14942/2016) oraz sprostowanie Rady (14942/2016 COR2),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (C8-0103/2017),

–  uwzględniając porozumienie co do zasady, zawarte w Radzie w dniu 7 marca 2017 r., dotyczące rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia(4),

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0117/2017),

1.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji;

2.  zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości jednostronne oświadczenia Rady i Komisji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) 7030/2017 i 7031/2017 COR1.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0309.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0412.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0111.


ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia środków (kwoty dodatkowe) na pozostały okres obowiązywania WRF

W kontekście śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji WRF, Parlament Europejski i Rada uzgodniły zwiększenia środków zgodnie z propozycjami Komisji w odniesieniu do kwot wskazanych w poniższej tabeli, które mają zostać zrealizowane w latach 2017–2020(1) w ramach rocznej procedury budżetowej, bez uszczerbku dla prerogatyw władzy budżetowej:

 

Środki na zobowiązania, w mln EUR

Poddział 1a

 

„Horyzont 2020”

200

Instrument „Łącząc Europę” – komponent dotyczący transportu

300

Erasmus+

100

COSME

100

Wifi4EU*

25

EFIS*

150

Ogółem poddział 1a

875

Poddział 1b (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)

1200**

Dział 3

2549

Dział 4*

1385

Ogółem działy 1a, 1b, 3, 4

6009

* Nie przesądza to o wyniku trwających dyskusji na temat projektów wniosków ustawodawczych w ramach poddziału 1a oraz działu 4.

** Rozłożone w okresie czterech lat (2017–2020).

Przegrupowania ogólnej kwoty 945 mln EUR zostaną określone w rocznej procedurze budżetowej, z czego 875 mln EUR w poddziale 1a i 70 mln EUR w dziale 4.

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unikania sytuacji narastania nadmiernej kwoty niezapłaconych rachunków

Parlament Europejski i Rada wzywa ją Komisję, by nadal uważnie nadzorowała realizację programów na lata 2014–2020, aby zapewnić należyte rozłożenie środków na płatności stosownie do zatwierdzonych środków na zobowiązania. W tym celu zwraca ją się do Komisji, by przez cały pozostały okres bieżących WRF przedstawiała w odpowiednim czasie zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków w odniesieniu do środków na płatności. Parlament Europejski i Rada w stosownym terminie podejmą wszelkie konieczne decyzje w sprawie należycie uzasadnionych potrzeb, aby zapobiec narastaniu nadmiernej kwoty niezapłaconych rachunków i zapewnić należyty zwrot środków postulowanych we wnioskach o płatność.

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności na instrumenty szczególne

Parlament Europejski i Rada zgodziły się dostosować wniosek dotyczący zmiany decyzji (UE) 2015/435 tak, by w żaden sposób nie przesądzać – w sposób ogólny – o charakterze płatności na inne instrumenty szczególne.

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niezależnej oceny wyników realizacji celu zakładającego stopniową redukcję personelu o 5 % w latach 2013–2017

Parlament Europejski i Rada proponują przeprowadzenie niezależnej oceny wyników realizacji celu zakładającego stopniową redukcję personelu o 5 % w latach 2013–2017, obejmującej wszystkie instytucje, organy i agencje, w myśl uzgodnień zawartych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami. Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji, by na podstawie ustaleń z tej oceny przedstawiła stosowny wniosek.

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych oświadczeń związanych z przeglądem śródokresowym WRF

Parlament Europejski przypomina, że cztery wspólne oświadczenia towarzyszące zmienionemu rozporządzeniu w sprawie WRF mają charakter polityczny bez żadnych konsekwencji prawnych.

W odniesieniu do wspólnego oświadczenia na temat zwiększenia środków („dopłaty uzupełniające”) oraz przesunięć środków do programów unijnych, należy przypomnieć, że zgodnie z traktatami władza budżetowa określa poziom i treść budżetu Unii w ramach rocznej procedury budżetowej. Parlament Europejski podkreśla, że jako organ władzy budżetowej, będzie w pełni wykorzystywał wszystkie przysługujące mu uprawnienia, które nie będą naruszane przez jakiekolwiek oświadczenie polityczne. Konieczność poszanowania prerogatyw władzy budżetowej jest również wyraźnie odzwierciedlona w treści wspólnego oświadczenia.

Parlament Europejski wnioskuje zatem, że kwoty wskazane w tym wspólnym oświadczeniu stanowią kwoty referencyjne, które zostaną zbadane w ramach rocznej procedury budżetowej, z należytym uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdego budżetu rocznego. W szczególności w kwestii proponowanego przesunięcia środków w działach 1a i 4, Parlament Europejski zamierza przeanalizować wnioski Komisji indywidualnie dla każdego przypadku, tak aby zapewnić, że nie nałożono ograniczeń na kluczowe programy unijne, zwłaszcza jeśli przyczyniają się one do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy lub stanowią odpowiedź na aktualne palące potrzeby i posiadają wysoki wskaźnik wykonania.

Jest oczywiste, że wszelkie kwoty wskazane we wspólnym oświadczeniu i odnoszące się do wniosków ustawodawczych, które nie zostały jeszcze przyjęte, w żaden sposób nie przesądzają o wyniku tych negocjacji ustawodawczych.

Oświadczenie Rady w sprawie płatności na instrumenty szczególne

Rada proponuje utrzymanie status quo i nie ustanawianie, w kontekście niniejszego przeglądu/rewizji, ogólnej i nadrzędnej zasady w odniesieniu do traktowania płatności na inne instrumenty szczególne. W opinii Służby Prawnej Rady stwierdzono, że to władza budżetowa będzie w każdym indywidualnym przypadku mogła decydować, w odniesieniu do konkretnego uruchomienia środków, o tym, czy część lub całość stosownych płatności powinna być liczona poza pułapami WRF.

Oświadczenie Komisji w sprawie wzmocnienia Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz dodatkowych środków, które mają się przyczynić do rozwiązaniu kryzysu migracyjnego i kwestii bezpieczeństwa

Jeżeli odnotowywana od 2013 r. tendencja spadkowa dotycząca bezrobocia młodzieży ponownie odwróciłaby się, należało by rozważyć zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powyżej kwoty 1,2 mld EUR uzgodnionej w ramach śródokresowego przeglądu/rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 poprzez wykorzystanie marginesów dostępnych w ramach łącznego marginesu na zobowiązania zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie WRF. W tym celu Komisja będzie przedstawiała regularne sprawozdania na temat odnotowywanych tendencji statystycznych i w razie konieczności przedłoży stosowny projekt budżetu korygującego.

Bez uszczerbku dla powyższego, należy rozważyć – jako priorytet – dodatkowe dostępne marginesy przeznaczone na inwestowanie w ludzi młodych w całej Europie oraz na środki pomagające zająć się wewnętrznym i zewnętrznym wymiarem kryzysu migracyjnego oraz kwestiami bezpieczeństwa, jeżeli pojawiłyby się nowe potrzeby, które nie są objęte istniejącymi lub uzgodnionymi środkami. W stosownych przypadkach Komisja przedstawi w tym celu wnioski, mając jednocześnie na uwadze potrzebę utrzymania wystarczających marginesów na nieprzewidziane wydarzenia oraz sprawną realizację już uzgodnionych programów.

(1)Część ogólnych zwiększeń środków została już uzgodniona w kontekście procedury budżetowej na 2017 r. Budżet na 2017 r. obejmuje tym samym 200 mln EUR w poddziale 1a i 725 mln EUR w dziale 4. Ponadto Parlament Europejski i Rada uzgodniły zapewnienie w 2017 r. kwoty 500 mln EUR w poddziale 1b na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, która to kwota ma zostać sfinansowana w ramach łącznego marginesu na zobowiązania i która zostanie wprowadzona za pomocą budżetu korygującego w 2017 r. I wreszcie, Parlament Europejski i Rada zwróciły się również do Komisji, by złożyła wniosek o niezbędne środki za pomocą budżetu korygującego w 2017 r., aby zapewnić finansowanie EFZR z budżetu UE, gdy tylko zostanie przyjęta podstawa prawna.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności