Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2051(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0117/2017

Ingivna texter :

A8-0117/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0112

Antagna texter
PDF 343kWORD 48k
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution)
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 5 april 2017 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 COM(2016)0604),

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 (14942/2016) och rådets rättelse till detta (14942/2016 COR2),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C8-0103/2017),

–  med beaktande av rådets principöverenskommelse av den 7 mars 2017 om revidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2016 om halvtidsrevidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 april 2017 som inte avser lagstiftning om utkastet till beslut(4),

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0117/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

2.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av rådets och kommissionens ensidiga uttalanden.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) 7030/2017 och 7031/2017 COR1.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0309.
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0412.
(4) Antagna texter, P8_TA(2017)0111.


BILAGA: UTTALANDEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om förstärkningar för den återstående perioden av den fleråriga budgetramen

I samband med översynen/revideringen av budgetramen efter halva tiden är Europaparlamentet och rådet eniga om de förstärkningar som föreslagits av kommissionen med de belopp som anges i tabellen nedan och som ska genomföras under åren 2017–2020(1) inom ramen för det årliga budgetförfarandet, utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter.

 

Åtagandebemyndiganden, miljoner EUR

Rubrik 1a

 

Horisont 2020

200

FSE Transport

300

Erasmus+

100

Cosme

100

Wifi4EU*

25

Efsi*

150

Summa rubrik 1a

875

Rubrik 1b (ungdomssysselsättningsinitiativet)

1200**

Rubrik 3

2549

Rubrik 4*

1385

Summa rubrik 1a, 1b, 3, 4

6009

* Detta ska inte påverka resultatet av de pågående diskussionerna om utkast till lagstiftningsförslag under rubrik 1a och rubrik 4.

** Fördelat över fyra år (2017–2020).

Omfördelningar av ett totalt belopp på 945 miljoner EUR kommer att fastställas i det årliga budgetförfarandet, varav 875 miljoner EUR under rubrik 1a och 70 miljoner EUR under rubrik 4.

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om att undvika ackumulering av en överdrivet stor mängd obetalda räkningar

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att noga kontrollera genomförandet av programmen för 2014–2020 för att säkerställa en ordnad utveckling av betalningsbemyndiganden i linje med de godkända åtagandebemyndigandena. De uppmanar i detta syfte kommissionen att i god tid under den återstående perioden av den aktuella fleråriga budgetramen lägga fram uppdaterade siffror om läget samt beräkningar för betalningsbemyndiganden. Europaparlamentet och rådet kommer att fatta nödvändiga beslut i tid avseende vederbörligen motiverade behov för att förhindra ackumulering av en överdrivet stor mängd obetalda räkningar och för att säkerställa att betalningskrav ersätts i vederbörlig ordning.

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om betalningar för särskilda instrument

Europaparlamentet och rådet kom överens om att justera förslaget till ändring av beslut (EU) 2015/435 så att inte arten av betalningarna för andra särskilda instrument generellt påverkas på något sätt.

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om en oberoende resultatutvärdering av målet för gradvis personalminskning på 5 % mellan 2013 och 2017

Europaparlamentet och rådet föreslår att en oberoende resultatutvärdering av målet för gradvis personalminskning på 5 % mellan 2013 och 2017 genomförs, som ska täcka alla institutioner, organ och byråer i enlighet med det interinstitutionella avtalet från 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. På grundval av de slutsatser som dras av utvärderingen uppmanar Europaparlamentet och rådet kommissionen att lägga fram ett lämpligt uppföljningsförslag.

Uttalande från Europaparlamentet om de gemensamma uttalandena relaterade till halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen

Europaparlamentet påminner om att de fyra gemensamma uttalandena som åtföljer den reviderade förordningen om den fleråriga budgetramen är av politisk karaktär och får inga rättsliga konsekvenser.

När det gäller det gemensamma uttalandet om förstärkningar och omfördelningar med avseende på unionsprogram erinras det om att det i fördragen föreskrivs att budgetmyndigheten via det årliga budgetförfarandet fastställer nivån på och innehållet i unionens budget. Europaparlamentet betonar att det i egenskap av en av budgetmyndighetens likaberättigade parter till fullo kommer att utöva sina befogenheter, vilka inte kommer att äventyras av något politiskt uttalande. Det framkommer även tydligt av texten i det gemensamma uttalandet att budgetmyndighetens befogenheter måste respekteras.

Europaparlamentet anser därför att de belopp som anges i detta gemensamma uttalande utgör referensbelopp som bör granskas inom ramen för det årliga budgetförfarandet, varvid vederbörlig hänsyn bör tas till de faktiska omständigheterna i samband med varje årliga budget. När det gäller framför allt de föreslagna omfördelningarna inom rubrikerna 1a och 4 har Europaparlamentet för avsikt att från fall till fall granska kommissionens förslag för att garantera att inga nedskärningar görs i centrala unionsprogram, särskilt om dessa program bidrar till tillväxt och sysselsättning eller tillgodoser aktuella akuta behov och har en hög genomförandegrad.

Det är uppenbart att alla belopp i det gemensamma uttalandet som hänför sig till lagstiftningsförslag som ännu inte antagits inte på något sätt påverkar resultatet av dessa lagstiftningsförhandlingar.

Uttalande från rådet om betalningar för särskilda instrument

Rådet föreslår att bibehålla status quo och att inte i samband med denna översyn/revidering inrätta en allmän och övergripande regel vad gäller behandlingen av betalningar för andra särskilda instrument. I yttrandet från rådets juridiska avdelning angavs att det fortfarande kommer att stå budgetmyndigheten fritt att besluta från fall till fall, med avseende på det specifika utnyttjandet i fråga, huruvida vissa eller samtliga motsvarande betalningar ska räknas utöver taken i den fleråriga budgetramen eller inte.

Uttalande från kommissionen om att stärka ungdomssysselsättningsinitiativet och ytterligare åtgärder för att bidra till att hantera migrationskrisen samt säkerhetsfrågor

Om den nedåtgående trend i ungdomsarbetslösheten som noterats sedan 2013 skulle vända igen bör det övervägas att öka finansieringen av ungdomssysselsättningsinitiativet utöver det belopp på 1,2 miljarder euro som överenskommits inom ramen för halvtidsöversynen/revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 genom att använda marginaler som är tillgängliga inom den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen. För detta ändamål kommer kommissionen att regelbundet rapportera om de statistiska trender som noteras och, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag till ändringsbudget.

Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående bör ytterligare marginaler övervägas, som en prioriterad fråga, för att investera i ungdomar i hela Europa och för åtgärder för att bidra till att hantera den interna och den externa dimensionen av migrationskrisen samt säkerhetsfrågor för det fall att nya behov uppkommer som inte omfattas av den befintliga eller den överenskomna finansieringen. Kommissionen kommer att lägga fram förslag med den innebörden, om så är lämpligt, och därvid hålla i åtanke behovet av att behålla tillräckliga marginaler för oväntade händelser och ett smidigt genomförande av redan överenskomna program.

(1) Man har redan kommit överens om en del av de övergripande förstärkningarna inom ramen för budgetförfarandet 2017. Budgeten för 2017 inbegriper alltså 200 miljoner EUR under rubrik 1a och 725 miljoner EUR under rubrik 4. Europaparlamentet och rådet enades dessutom om att tillhandahålla 500 miljoner EUR under rubrik 1b till ungdomssysselsättningsinitiativet under 2017, vilket ska finansieras via den samlade marginalen för åtaganden och genomföras genom en ändringsbudget under 2017. Slutligen uppmanade Europaparlamentet och rådet kommissionen att begära de nödvändiga anslagen i en ändringsbudget år 2017 i syfte att kunna tillhandahålla finansieringen av EFHU från EU:s budget så snart den rättsliga grunden antagits.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy