Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2233(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0104/2017

Внесени текстове :

A8-0104/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0113

Приети текстове
PDF 481kWORD 51k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1), и по-специално членове 6 и 13 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

—  като взе предвид принципното съгласие на Съвета от 7 март 2017 г. относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/435 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г.(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(6) , и своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.(7),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0104/2017),

A.  като има предвид, че през 2014 г. Европейският парламент и Съветът мобилизираха маржа за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 3 168 233 715 EUR в бюджетни кредити за плащания; като има предвид, че сума в размер на 350 милиона евро беше включена в мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства в очакване на споразумение относно подхода във връзка с плащанията за специалните инструменти;

Б.  като има предвид, че беше решено сума в размер на 2 818 233 715 EUR да се компенсира в рамките на периода 2018—2020 г., а Комисията да бъде приканена да представи своевременно предложение относно остатъка в размер на 350 милиона евро;

В.  като има предвид, че според средносрочната прогноза за плащанията, представена в контекста на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР, следва да се очаква натиск върху годишните тавани на плащанията през периода 2018—2020 г.;

Г.  като има предвид, че бюджетът за 2017 г. показва марж под тавана на плащанията в размер на 9,8 милиарда евро, което предоставя възможност за компенсиране на цялата сума, мобилизирана през 2014 г.;

1.  приветства предложението на Комисията, представено като част от пакета във връзка с междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР;

2.  счита, че компенсирането на обща сума в размер на 2 818 233 715 EUR, мобилизирана през 2014 г. от маржа под тавана на плащанията за 2017 г., ще осигури възможност за по-голяма гъвкавост за втората част на МФР и ще спомогне за предотвратяване на нова криза с плащанията;

3.  подчертава, че изключването на остатъка от 350 милиона евро от компенсирането потвърждава отдавна поддържаната позиция на Парламента, че бюджетните кредити за плащания за специалните инструменти следва да се отчитат над таваните на МФР;

4.  приветства принципното съгласие на Съвета във връзка с приложеното решение, което е в съответствие с тълкуването на Парламента;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) 7030/2017 и 7031/2017 COR1.
(4) OВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 4.
(5)OВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 65.
(6)Приети текстове, P8_TA(2016)0309.
(7)Приети текстове, P8_TA(2016)0412.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/1331.)

Правна информация - Политика за поверителност