Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2233(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0104/2017

Esitatud tekstid :

A8-0104/2017

Arutelud :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0113

Vastuvõetud tekstid
PDF 246kWORD 49k
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg
Ettenägemata kulude varu kasutusele võtmine
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1), eriti selle artikleid 6 ja 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 14,

–  võttes arvesse nõukogu 7. märtsi 2017. aasta põhimõttelist kokkulepet mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2014. aasta otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta(4),

–  võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2014. aastal(5),

–  võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist(6) ning 26. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta(7),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0104/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid ettenägemata kulude varu 2014. aastal maksete assigneeringutena kasutusele summas 3 168 233 715 eurot; arvestades, et ettenägemata kulude varu jaoks kasutusele võetud summa sisaldas 350 miljonit eurot, mida on vaja seni, kuni jõutakse kokkuleppele erivahendite maksete käsitlemise osas;

B.  arvestades, et nähti ette, et aastatel 2018–2020 tasaarvestatakse 2 818 233 715 euro suurune summa ja komisjoni kutsutakse üles esitama aegsasti ettepanekut, mis käsitleb ülejäänud 350 miljoni euro suurust summat;

C.  arvestades, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise/muutmise raames esitatud keskpika perioodi maksete prognoosi kohaselt on aastatel 2018–2020 ette näha iga-aastastele maksete ülemmääradele avalduvat suurenevat survet;

D.  arvestades, et 2017. aasta eelarves on maksete ülemmäära piires 9,8 miljardi euro suurune varu, mis võimaldab kogu 2014. aastal kasutusele võetud summa tasaarvestada;

1.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis esitati mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise/muutmise paketi osana;

2.  on seisukohal, et 2014. aastal kasutusele võetud 2 818 233 715 euro suuruse kogusumma tasaarvestamine 2017. aastal maksete ülemmäära varuga võimaldab mitmeaastase finantsraamistiku kehtivusaja teisel poolel suuremat paindlikkust ning aitab ära hoida uue maksekriisi tekkimist;

3.  rõhutab, et ülejäänud 350 miljoni euro suuruse summa tasaarvestusest väljajätmine kinnitab Euroopa Parlamendi pikaajalist seisukohta, mille kohaselt ei arvestata erivahendite maksete assigneeringuid mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade sisse;

4.  tunneb heameelt nõukogu põhimõttelise kokkuleppe üle seoses lisatud otsusega, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi tõlgendusega;

5.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(2) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(3) 7030/2017 ja 7031/2017 COR1.
(4) ELT L 72, 17.3.2015, lk 4.
(5) ELT C 294, 12.8.2016, lk 65.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0309.
(7) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0412.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

millega muudetakse otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/1331).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika