Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2233(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0104/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0104/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0113

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 47k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 6 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 14 kohdan,

–  ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2017 annetun neuvoston periaatteellisen hyväksynnän monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 tarkistukselle(3),

–  ottaa huomioon ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta 17. joulukuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/435(4),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2014(5),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa(6) ja 26. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 välitarkistuksesta(7),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0104/2017),

A.  ottaa huomioon, että vuonna 2014 Euroopan parlamentti ja neuvosto ottivat ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta käyttöön 3 168 233 715 euroa maksumäärärahoina; ottaa huomioon, että ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoon sisällytettiin 350 miljoonaa euroa siihen asti, kun erityisrahoitusvälineitä koskevien maksujen käsittelystä päästään yhteisymmärrykseen;

B.  ottaa huomioon, että samalla päätettiin korvata 2 818 233 715 euron määrä vuosina 2018–2020 ja pyytää komissiota esittämään pikaisesti jäljellä olevaa 350:tä miljoonaa euroa koskeva ehdotus;

C.  ottaa huomioon, että monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin/tarkistuksen yhteydessä esitetyn välivaiheen maksuja koskevan ennusteen mukaisesti on odotettavissa, että vuotuisiin maksumäärärahojen enimmäismääriin kohdistuu paineita vuosina 2018–2020;

D.  panee merkille, että vuoden 2017 talousarvioesitys osoittaa, että 9,8 miljardin euron suuruisessa maksumäärärahojen enimmäismäärässä on liikkumavaraa, minkä ansiosta voidaan korvata koko vuonna 2014 käyttöönotettu määrä;

1.  panee tyytyväisenä merkille monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointia/tarkistusta koskevan paketin osana esitetyn komission ehdotuksen;

2.  katsoo, että vuonna 2014 käyttöön otetun yhteensä 2 818 233 715 euron määrän korvaaminen maksumäärärahojen enimmäismäärään nähden jäävällä liikkumavaralla vuonna 2017 lisää joustavuutta monivuotisen rahoituskehyksen toisella puoliskolla ja auttaa ehkäisemään uuden maksukriisin;

3.  korostaa, että jäljellä olevan 350 miljoonan euron jättäminen korvaamisen ulkopuolelle vahvistaa parlamentin pitkäaikaisen kannan, jonka mukaan erityisrahoitusvälineitä koskevat maksumäärärahat on laskettava ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen maksujen enimmäismäärä;

4.  panee tyytyväisenä merkille neuvoston periaatteellisen hyväksynnän liitteenä olevalle päätökselle ja toteaa, että tämä vastaa parlamentin tulkintaa;

5.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

6.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3)7030/2017 ja 7031/2017 COR1.
(4)EUVL L 72, 17.3.2015, s. 4.
(5)EUVL C 294, 12.8.2016, s. 65.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0309.
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0412.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/1331.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö