Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2233(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0104/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0104/2017

Debates :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0113

Pieņemtie teksti
PDF 404kWORD 50k
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - Strasbūra
Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 6. un 13. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 14. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 7. marta vienošanos pēc būtības par 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 17. decembra Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu(4);

–  ņemot vērā 2014. gada 17. decembra rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu(5),

–  ņemot vērā 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes(6) un 2016. gada 26. oktobra rezolūciju par DFS 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšanu(7),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0104/2017),

A.  tā kā 2014. gadā Eiropas Parlaments un Padome izmantoja neparedzēto izdevumu rezervi EUR 3 168 233 715 apmērā maksājumu apropriācijās; tā kā summa EUR 350 miljonu apmērā tika iekļauta neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanai paredzētajā summā, kamēr nebija panākta vienošanās par īpašajiem instrumentiem paredzētajiem maksājumiem;

B.  tā kā tika nolemts kompensēt summu EUR 2 818 233 715 apmērā 2018.–2020. gada periodā un aicināt Komisiju laikus iesniegt priekšlikumu par atlikušo summu EUR 350 miljonu apmērā;

C.  tā kā saskaņā ar vidēja termiņa maksājumu prognozi, kas iesniegta saistībā ar vidusposma novērtēšanu/pārskatīšanu, 2018.–2020. gadā ir paredzams spiediens uz gada maksājumu maksimālo apjomu;

D.  tā kā 2017. gada budžetā rezerve ir mazāka par maksājumu maksimālo apjomu EUR 9,8 miljardu apmērā, kas ļauj kompensēt visu 2014. gadā izmantoto summu,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu kā daļu no DFS vidusposma novērtēšanas/pārskatīšanas dokumentu kopuma;

2.  uzskata, ka summas EUR 2 818 233 715 apmērā kompensēšana ar rezervi 2017. gada maksājumu maksimālā apjoma ietvaros nodrošinās lielāku elastību DFS otrajā daļā un palīdzēs novērst jaunu maksājumu krīzi;

3.  uzsver, ka atlikušās summas EUR 350 miljonu apmērā neiekļaušana kompensācijā apstiprina Parlamenta ilgi ieņemto nostāju, ka maksājumu apropriācijas īpašajiem instrumentiem ir jārēķina papildus DFS maksimālajiem apjomiem;

4.  atzinīgi vērtē Padomes vienošanos pēc būtības par pielikumā pievienoto lēmumu, kas atbilst Parlamenta interpretācijai;

5.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) 7030/2017 un 7031/2017 COR1.
(4) OV L 72, 17.3.2015., 4. lpp
(5) OV C 294, 12.8.2016., 65. lpp.
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0309.
(7) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0412.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2017/1331.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika