Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2233(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0104/2017

Teksty złożone :

A8-0104/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0113

Teksty przyjęte
PDF 403kWORD 50k
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w prawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1), w szczególności jego art. 6 i 13,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 14,

–  uwzględniając porozumienie co do zasady, zawarte w Radzie w dniu 7 marca 2017 r., dotyczące rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/435 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 – wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji(6), a także rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(7),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0104/2017),

A.  mając na uwadze, że w roku 2014 Parlament Europejski i Rada uruchomiły margines na nieprzewidziane wydatki na kwotę 3 168 233 715 EUR w środkach na płatności; mając na uwadze, że uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki obejmowało kwotę w wysokości 350 mln EUR w związku z oczekiwaniem na porozumienie dotyczące traktowania płatności w odniesieniu do instrumentów specjalnych;

B.  mając na uwadze, że zdecydowano o kompensacji kwoty 2 818 233 715 EUR w latach 2018–2020 oraz zwróceniu się do Komisji o przedstawienie w odpowiednim czasie wniosku dotyczącego pozostałej kwoty wynoszącej 350 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że zgodnie ze średnioterminową prognozą dotyczącą płatności, przedstawioną w kontekście śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych, w latach 2018–2020 należy spodziewać się presji na pułapy rocznych płatności;

D.  mając na uwadze, że budżet na rok 2017 wykazuje margines poniżej pułapu płatności w wysokości 9,8 mld EUR, co pozwala na kompensację pełnej kwoty uruchomionej w 2014 r.;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji przedstawiony w ramach pakietu dotyczącego śródokresowego przeglądu / śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych;

2.  uważa, że kompensacja całkowitej kwoty w wysokości 2 818 233 715 EUR, uruchomionej w 2014 r., względem marginesu poniżej pułapu płatności na rok 2017 umożliwi większą elastyczność w drugiej połowie okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych i przyczyni się do zapobieżenia nowemu kryzysowi związanemu z płatnościami;

3.  podkreśla, że wykluczenie pozostałej kwoty w wysokości 350 mln EUR z mechanizmu kompensacji stanowi potwierdzenie od dawna zajmowanego przez Parlament stanowiska, zgodnie z którym środki na płatności, przeznaczone na instrumenty specjalne, należy obliczać poza pułapami wieloletnich ram finansowych;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zawarte w Radzie porozumienie co do zasady, dotyczące załączonej decyzji, gdyż jest ono zgodne z interpretacją Parlamentu;

5.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) 7030/2017 i 7031/2017 COR1.
(4) Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 4.
(5) Dz.U. C 294 z 12.8.2016, s. 65.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0309.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0412.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2017/1331.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności